close

Enter

Log in using OpenID

26.12.2014 52. Hafta

embedDownload
iLi
: GENEL
TARiH : 26/12/2014
.-'
'~_lt.I' ....I'":.''.' it. r ....
I'~'
r:--,
~YJ~,
~J'J
:tl::J~~1~~1J;:;Jl~
'('~Gs:,,;I.'a"".
'I".~
r...r.• J • r...r.-
•
J
...:i.'~r...r.-'(.~w:..
.f
~Y"\:"dJ~:'
....tF
"'.~
'I'-'~'
r...r.-
~J;;~I)J
~
~ ~I
,
~)j
"
Okumu~ oldugum Asr Silresinde Ylice Rabbimiz ~6yle
buyuruyor: "Asra yemin ederim ki, insanlar ger~ekten
ziyandadlr. Ancak iman edip dUnya ve ahireti i~in yararh
i~ler yapanlar, birbirlerine hakkl ve sabri tavsiye edenler
ba~kadlr."l
Okudugum hadis-i ~erifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s)
~6yle buyuruyor: "Be~ ~ey gelmeden
once be~ ~eyin
degerini
iyi bilmelisin;
me~guliyetinden
once bo~
zamanmm, hastahgmdan
once saghgmm,
fakirliginden
once zenginliginin,
ihtiyarhgmdan
once gen~liginin ve
OIUmUnden once hayatmm.,,2
Karde~lerim!
Gunler, aylar, ydlar su gibi gelip geyiyor. Zaman hepimiz
iyin mukadder olan sona dogru akJp gitmekte. Bir taraftan
hayatlmlzm farkh donemlerine hlzla adlmlar atarken diger
taraftan omur sermayemiz her geyen gun tlikenmekte.
Yuce Mevla'ya vuslat ammlza dogru hlzla ileriemekteyiz.
Bakmlz, alum geryegi kar~lsmda Yunusumuz, tendeki
cammlZI nasd tasvir etmekte:
Vaktinize haZlr olun, ecel vardlr gelir bir gUn.
Emanettir ku~~a canm, sahip vardlr ahr bir gUn,
Degerli Karde~lerim!
Dunya hayatl, her canh iyin fanidir. Nefesierimiz saylhdlr.
Bu geryege ragmen insanoglu sahip oldugu nice degerleri
bilinysizce
tliketmekte,
nice
yozIa~maiara
maruz
kaimaktadir. Ebedi bir alemi kazanmak Uzere bah~edilen
omur sermayesi nice sorumsuzIukiara, israflara, hoyratya
kurban edilmektedir. Oysa omrUn her bir gUnU, her bir
saati, her bir dakikasl dahasl her bir am kazamma
donu~tlirtilmelidir.
$uphesiz
kazammIanmlz
da salih
amellerimizdir. Dunyadan ukbaya tevarus edecegimiz en
onemli ve en klymetii ~ey, sadece ve sadece yararh
i~Ierimizdir, guzel amellerimizdir.
Karde~lerim!
Yuce Rabbimiz, dUnya hayatml biziere ~oyle tasvir ve
takdim eder: " ...DUnya hayatI, gokten
indirdigimiz
yagmur gibidir ki, 0 yagmurla
yeryUzUnUn bitkileri
boy verip birbirine
kan~lr. Fakat bUWn bu canhhk
sonunda rUzgann savurdugu kuru bir ~er~ope doner.,,3
Bu ayet, dUnya hayatmm bUtlin goz ahclhgma ragmen bir
gun sona erecegini vurgular. Vine Kerim Kitablmlzm
biryok ayetinde omrun, 'iman, amel-i salih ile ihya edilmesi
ve anlamh kI1mmasl gerektigi vurgulamr. Bu degerlerden
yoksun bir hayatm ise israf ve husran ile geyirilmi~ bir
omUr olacagi Uzerinde Israrla duruiur ve tlim zamanlar
buna ~ahit krlmlr. Husran ile geyen hayat, her ~eyden once
insanm kendisinin farkmda oimaYI~I, yaratIh~ ve var olu~
hikmetine uzak kah~ldlr.
Karde~lerim!
Mumin, zihin ve gontil dunyasml, davram~lanm her an
gozden geyiren kimsedir. Mumin, omrunun ve iyinde
ya~adlgl vaktin klymetini bilendir. 0, gelmesi muhakkak
bir gunde kendisine verilen her nimetten he saba yekilecegi
inany ve biIinciyIe ya~ayandlr.
Klymetli Karde~lerim!
OmrUmuzden bir ylh daha geride blrakmak uzereyiz. Her
yd ba~Ianglcl, yarmlara dair bir flrsattlr onumuzde.
Hatalanmlzl gozden geyirip yeni kararlar almak iyindir bu
flrsat. Bu flrsatl degerlendirerek
gelen ylhn gunlerinde
ebedi mutlulugu kazandlracak i~Ier yapabiliriz. Elimizdeki
bir
deste
takvim
yapragmdan
sonsuz
mutluluk
Ylkarabiliriz. OnUmUze gelen her yeni gunu Iehimize bir
~ahit yaparak ahirete gonderebiliriz.
Oyleyse, omrUmUzden bir ydl daha geride blrakacaglmlz
~u gUnierde saydl
nefesierimizi
nasd tlikettigimizi
sorguiamahYlz.
HaYlr-~er,
sevap-gUnah
ve yaratIh~
hikmeti aylsmdan kendimizi bir degerlendirmeye
tabi
tutmahylz. Bir gun 0 malum sonun bizi de yakalayacagl
bilinci
ile elimizdeki
frrsatlan
zarara
degil, kiira
donu~tlirmeIiyiz.
Karde~lerim!
Geride
blraktlglmlz
zamanm
bir
muhasebesini
banndlrmasl gereken saatler ne aCldlr ki her YII bir taklm
yanh~Iarla israf edilmektedir.
Din'i ve ahlak'i degerler
unutularak ya da dikkate ahnmayarak gayr-i me~ru tutum
ve davram~larla, eglence aidatmaslyia nefesler, hayatlar,
yanniar hive saydarak heba edilmektedir. Bu ne aCI bir
tablodur. Dunyanm farkh cografyaIarmda nice zultimlere
maruz kalan insanlarm feryatlanm, gozya~larml dikkate
almadan dlinyayl bir eglence gezegeninden ibaret gormek
ne kadar hazin, ne kadar insan'i ve vicdan'idir?
Karde~lerim!
Geliniz! <;ok degerli olan omrumlizli haYlrIa, guzellikIe,
sevapla tezyin edelim. Paha biyilemez omur sermayemizin,
kendimizin, degerlerimizin,
inanclmlzm farkma varahm.
Bu degerleri heba edecek hiybir tutum ve etkinlige zemin
hazlrlamayahm.
Sermayemizi gilzel ahlaklmlZ ile, salih
amellerimiz
ile ebedile~tirelim.
Hayatlmlzm
kalan
klsmmm ya~adlglmlzdan daha haylrh ve bereketli olmasl
iyin gayret gosterelim ve hep birlikte Rabbimize el avahm:
Ya Rabbi!
Gilnlerimizi,
aylanmlzl,
Yillanmlzi
bereketli kll! Omrumlizli salih amellerle tezyin etmemizi
bize kolayIa~tlr! Bah~ettigin iman nimetini son nefesimize
kadar ta~lyabilmeyi biziere ltitfeyIe!
I
Asr, 103/1 ,2,3.
2
tbn Ebi $eybe, Musannef, Zlihd, 6.
Kehf, 18/45.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
989 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content