close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 19463099-090-99/409
: Gemi Adamlarının Karaya Çıkışları
25/03/2014
UYGULAMA TALİMATI
2014/259
Gemi adamları, işlerinin doğası gereği dünyanın diğer limanlarında olduğu gibi ülkemizde de farklı
liman idareleriyle karşılaşmakta olup; gemi adamlarının limanlardayken yeknesak bir şekilde
haklarının korunması ve mevzuatımız çerçevesinde kara tesislerinden yararlanmalarında gerekli
kolaylığın sağlanması, hem deniz ticaretimizin sürdürülebilirliği; hem de Türk gemi adamlarının diğer
ülke limanlarında eşit muamele talep edebilmesi açısından önem arz etmektedir. Uluslararası
Denizcilik Örgütü’ne (IMO) yapılan bildirimlerde limanlarda adaletsiz ve ayrımcı muamelelerin
sürdüğü; karadaki tesislerden gemi adamlarının yararlanamadığı bildirilmiştir. Ayrıca bazı ülkelerde
bayrak devleti farkı gözetildiği, gemi personelinin milliyeti, ırkı, cinsiyeti, dini, politik görüşü, sosyal
ortamına göre gemi adamlarına ayrım yapıldığı belirlenmiştir. Bilindiği üzere gemi ve liman
teknolojilerinin gelişmesiyle gemilerin limanda kalış süreleri kısalmış, deniz emniyetinde insan
faktörünün önemine karşın gemi adamlarının karadaki tesislerden yeterince faydalanamamaları
durumu ortaya çıkmıştır.
Gerek SOLAS 74 Sözleşmesi ve 1965 FAL Sözleşmesi gerekse de ISPS Kodu hükümlerine göre gemi
adamlarının gemiden karaya; karadan gemiye çıkmaları için izin verilmesinde, karadaki tesislerden
istifade etmelerinde liman sınırları içerisindeki kolluk kuvveti, acenteler ve liman işletici kuruluşların
mevzuatlarımız çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemleri almaları gerekmektedir.
IMO 28. Genel Kurulunda gemi adamlarının limanlarda yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek A.1090
(28) sayılı kararı yayımlanmış olup, liman başkanlıklarınca sorumluluk sahalarında bulunan limanlarda
gemi adamlarının kara izinleri hususunda sorun yaşamamalarını teminen, kolluk kuvveti, acenteler ve
liman işletici kuruluşlarca söz konusu karara uygun olarak aşağıdaki hususlarda gereken hassasiyetin
gösterildiğinden emin olunması; olumsuz durumlarda karşılaşıldığında Bakanlığımızın durumdan
haberdar edilmesi gerekmektedir:
1) Karaya çıkış izni verilmesi ve karadaki tesislere erişim hakkında gemi personelinin temel insan
haklarına riayet edilmesi,
2) Karaya çıkış izni verilmesi ve karadaki tesislere erişim için personele eşit muamelede
bulunulduğundan emin olunması,
3) Gemilerin limanlara varışı için gerekli formalitelerin yerine getirilmesi şartıyla halk sağlığı,
emniyeti veya kamu kararları gibi nedenlerle karaya çıkış izni verilmemesi durumu bulunmaksızın tüm
yabancı personelin karaya çıkışının kamu birimlerince temin edilmesi,
4) Gemide çalışanların milliyet, ırk, renk, cinsiyet, din, politik görüş ve sosyal ortamı ya da geminin
bayrak devleti farkı gözetilmeksizin ayrımcılığı engelleyen önlemlerin alınması,
5) Personel ve kaptana karaya çıkış izninin iptali hususundaki gerekçelerin bildirilmesi, bu
gerekçelerin yazılı olarak talep edilmesi halinde yazılı olarak sunulması.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
.../03/2014 Dnz. Uzm Yrd. : M. Ç.KÜÇÜKYILDIZ
.../03/2014 Şb. Md. V.
: Z. TEKBAŞ
.../03/2014 Dai. Bşk.
: E. DİNÇER
.../03/2014 Gen.Md. Yrd.V. : Dr. M. AZMAN
Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek/ Çankaya / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Çağrı KÜÇÜKYILDIZ Dnz. Uzm.Yrd.
Telefon: (0 312) 203 10 00/3319
Faks: ( 0 312) 231 33 06
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.udhb.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
89 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content