close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 80368960-110-2280
Konu : Liman Devleti Denetimleri (PSC) Hk.
02/04/2014
UYGULAMA TALİMATI
2014/260
İlgi :
31/07/2013 tarihli ve 2013/104 sayılı Uygulama Talimatı.
Bilindiği üzere, 26/03/2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Liman
Devleti Denetimi Yönetmeliği, 07/04/2000 tarihinde imzalanan Karadeniz Liman Devleti
Denetimi Mutabakat Muhtırası, 11/07/1997 tarihinde imzalanan Akdeniz Liman Devleti
Denetimi Mutabakat Muhtırası, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve ulusal
mevzuatımız kapsamında, ülkemiz limanlarındaki taşımacılığın standarda uygun gemiler ile
yapılmasını sağlamak üzere, limanlarımıza uğrak yapan gemilerin; denizde seyir, can, mal ve
çevre emniyeti gereklilikleri ile beraber, gemide yaşam ve çalışma koşulları bakımından da
uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uygunlukları kontrol edilecek ve uygun
olmayanlar hakkında ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırım uygulanacaktır.
İlgide kayıtlı “Uygulama Talimatı”nın “Denetim yükümlülüğümüz ve denetim performansı”
başlıklı maddesinde, “Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği” uyarınca “İdare tarafından bir
yılda denetlenecek gemilerin toplam sayısı, Türk limanlarına gelen gemi sayısının
istatistiğinin tutulduğu limanların son üç yıllık ortalaması alınarak tespit edilen yıllık
ortalamanın yüzde yirmi beş’inden az olamaz” hükmü belirtilmiş ve ayrıca, yapılacak
denetimlerde; belirtilen yükümlülüğün gerçekleştirilmesi ile beraber, Bakanlığımız “Denetim
Performansı” hedeflerine de ulaşılmasının gerektiği de bildirilmiştir.
Bu bağlamda, “Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği” kapsamındaki denetim
yükümlülüğümüz ile beraber, Bakanlığımız “Stratejik Planı”nın PH 6.9.1 sayılı ve “Liman
Devleti Denetimi Uygulamasının Arttırılması” konulu “Performans Hedefi” olan %33’lük
denetim oranının 2014 yılında gerçekleştirilmesini teminen, PSC yapılan tüm Liman
Başkanlıklarınca, Liman Devleti Kontrollerinin bu hedef doğrultusunda yapılması için gerekli
hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
Söz konusu Performans Hedefinin gerçekleşme oranının takibini teminen, denetim
istatistikleri ile beraber, tutulan gemilere ilişkin veriler, “Elektronik Sertifika Sistemi
(ESS)”nin ilgili sekmelerine kayıt edilicek olup, ayrıca her ayın ilk haftası itibarıyla, PSC
yapılan Liman Başkanlıkları tarafından (2014 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları dahil), ikinci bir
talimata kadar denetim istatistikleri (her ay gelen tek gemi sayısı, PSC uygulanabilir gemi
sayısı, PSC yapılan gemi sayısı, tutulan gemi sayısı ve denetim oranı olmak üzere excel tablo
formatında hazırlanacaktır) elektronik ortamda Bakanlığımız “[email protected]” adresine eposta şeklinde düzenli olarak iletilecektir.
1/3
Hakkı Turayliç No:5 C Blok 06338 Emek/Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 203 10 00 /3438
Faks: (0312) 231 33 06
E-posta: [email protected]
Internet Adresi: www.didgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.KARAEYVAZ GS Uzmanı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 80368960-110-2280
Konu : Liman Devleti Denetimleri (PSC) Hk.
02/04/2014
Yapılan denetimlerde, nicelik kadar niteliğe de önem verilmesi önem arz etmekte olup,
eksikliklerin tespiti ile beraber, düzeltici / önleyici faaliyetlerin de takibinin yapılması
gerekmektedir. Uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen, denetimlerde; uygun olmayan
gemiler hakkında ilgili mevzuatı kapsamında idari yaptırım / cezai işlemler uygulanacak ve
Bakanlığımızca bildirimi yapılan gemilere de mutlak denetim önceliği verilecektir.
Diğer taraftan, limanlarımıza uğrak yapan yabancı bayraklı gemilerin seyir, can, mal ve çevre
emniyeti standartlarının denetlenerek kontrol edilmesini teminen; kolay bayrak taşıyan
performansı düşük daha önce tutulmuş gemilere, Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde
belirtilen öncelikli denetlenecek gemiler ile beraber, anılan Yönetmelik kapsamında 13
yaşından büyük gemilere ve bildirim yapılan diğer gemilere de Liman Devleti Denetimlerinde
öncelik verilecektir.
Taraf olduğumuz Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumları (Akdeniz
ve Karadeniz MoU) kapsamında, Liman Başkanlıklarında görev yapan gemi denetim
görevlileri tarafından, 17/02/2010 tarihli ve 5699 sayılı yazımız ile bildirilen, bilgi güvenliği
açısından dikkat edilecek hususlara hassasiyet gösterilecektir.
“Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği”nin “Yetki” başlıklı 10. maddesinin 2. fıkrası
kapsamında, 21/12/2012 tarihli ve 19651 sayılı yazımız ile bildirilen; taraf olduğumuz
Akdeniz ve Karadeniz MoU hükümleri uyarınca düzenlenecek olan PSC raporlarında, gemi
denetim görevlisinin imzası ile beraber kaşesinin kullanılması (kaşede gemi denetim
görevlisinin “adı ve soyadı”, “PSCO” ibaresi ve “Register Number:....” bilgisi yer alacaktır)
ve PSC mühürü uygulamasına son verilmesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Denetimlerde; Bakanlığımız 2013/37 sayılı Uygulama Talimatında belirtilen etik kurallara
titizlikle uyulacak olup, ayrıca ilgide kayıtlı Uygulama Talimatı ile bildirilen denetimlerin
emniyetli yapılmasına ilişkin olarak, gemi personelinin can emniyetini tehlikeye atacak her
hangi bir faaliyette bulunulmayacak, can filikaları veya kurtarma botlarının suya indirme
testlerinde can kurtarma araçlarında gemi personeli bulundurulmayacak, yüksek / kapalı /
sıcak mahallere ilişkin yapılacak denetimlerde en üst düzeyde emniyet standartları sağlanacak
ve emniyetsiz / şüpheli durumlarda da emniyet şartları sağlanana kadar denetim askıya
alınarak ilgili emniyet hususlarına mutlak uyulacaktır.
Liman Devleti Kontrollerinde; belge ve dokümanlarla ilgili tespit edilen eksiklikleri nedeniyle
tutulan gemilere ilişkin olarak, yapılacak tamamlama kontrollerinin; gemi personeli tarafından
farkındalığın sağlandığının temin edilmesi ve uygunluğunun yerinde kontrolü için gemide
yapılması gerekmekte olup, uygun araç olmadığında veya iş yoğunluğu bakımından gemiye
tekrar çıkış yapacak uygun personel olmadığında ve geminin de acil liman çıkış talebi
olduğunda, sadece eksiklik tespit edilen belge ve dokümanların ofis ortamında yapılan tekrar
kontrollerinde, tutulan bu gemiler için, 29/12/2006 tarihli ve 29217 sayılı “Ücretlendirme
Hakkında Genelge” kapsamında ücret uygulanacaktır.
2/3
Hakkı Turayliç No:5 C Blok 06338 Emek/Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 203 10 00 /3438
Faks: (0312) 231 33 06
E-posta: [email protected]
Internet Adresi: www.didgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.KARAEYVAZ GS Uzmanı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 80368960-110-2280
Konu : Liman Devleti Denetimleri (PSC) Hk.
02/04/2014
Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması ile beraber, yapılacak
denetimlerde; taraf olduğumuz “Akdeniz / Karadeniz MoU ve Liman Devleti Denetimi
Yönetmeliği hükümleri”ne, “Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) A.1052 (27) sayılı
Genel Kurul kararında yer alan PSC Prosedürleri”ne, ilgili ulusal mevzuat hükümlerine,
“Bakanlığımızın ilgili Uygulama Talimatları”na ve ilgili taraf olduğumuz uluslararası
sözleşmeler ile bunların protokollerine uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.
Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
.../04/2014 GS Uzm.
.../04/2014 GS Uzm.
.../04/2014 Dai.Bşk.
.../04/2014 Gn. Md. Yrd. V.
.../04/2014 Gn. Md. V.
: A.KARAEYVAZ
: T.ÇETİN
: Y.G.YÜKSEL
: T.KAYA
: C.ŞEVLİ
3/3
Hakkı Turayliç No:5 C Blok 06338 Emek/Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 203 10 00 /3438
Faks: (0312) 231 33 06
E-posta: [email protected]
Internet Adresi: www.didgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.KARAEYVAZ GS Uzmanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content