close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
SEDATİF ve HİPNOTİK
İLAÇLAR
Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/
Sedasyon : Yatıştırma
Hipnoz : Uyku verme
SEDATİFLER : Merkezi Sinir Sistemi’ni
yatıştıranlar.
HİPNOTİKLER : Merkezi Sinir Sistemi’ni
yatıştıran ve uyku veren bileşikler.
SEDATİF ve HİPNOTİKLER Merkezi Sinir
Sistemi’ni deprese etme yönünden birbirinin
devamıdır.
SEDATİF-HİPNOTİKLER,
farklı
kimyasal
yapıda olmalarına rağmen belli ortak fizikokimyasal ve yapısal özellik gösterirler.
• Hepsi yapılarında nonpolar (lipofilik) grupların
yanısıra polar (hidrofilik) gruplar da içerirler.
• Lipofilik karakteri baskın olan bileşiklerdir.
Maksimum
etki
ve
farmakolojik
optimizasyonları
oktanol/su
partisyon
katsayılarının P=100 (logP=2) civarında olması ile
sağlanır.
• Kan-beyin engelini geçme ve reabsorbsiyonlarında
önemlidir.
- Aktivite ve log P arasında bir korelasyon
vardır.
SEDATİF VE HİPNOTİK BİLEŞİKLER
İnorganik Tuzlar
KBr
Bitkisel Droglar ve
Doğal Kaynaklı
Bileşikler
Endojen uyku maddeleri
ve Benzerleri
ORGANİK BİLEŞİKLER
• Alkoller
• Aldehitler
• Amit ve üreitler
• Karbamik asit esterleri
• Barbitüratlar
• Piperidindionlar
• 4-Kinazolinon türevleri
• Bazı Benzodiazepinler ve Diğerleri
►ALKOLLER
Etanol ve bunun düz zincirli homologları,
hipnotik ve doza bağlı olarak narkotik özellik
gösterir.
n-oktanol’de bu özellik maksimumdur, ancak
hiçbir zaman sedatif ve hipnotik amaçla
kullanılmazlar.
Primer ve sekonder alkoller vücutta okside
olarak kolayca inaktive olur. Tersiyer alkol
kullanımı bazen mümkündür.
Alkoller halojenlenirse veya
Doymamış yapı bulunursa
Sedatif ve Hipnotik etki artar.
Terapötik amaçlı bileşikler oluşur.
ALKOLLER
• ETANOL
Etil alkol
CH3-CH2-OH
• AMİLEN HİDRAT
(2-Metil-2-butanol)
HO
CH2
CH
CH2
CH3
CH3
ZnCl2
H2O
CH2
CH3
Amil Alkol
• KLORBUTANOL
(1,1,1-Trikloro-2-metilpropan-2-ol)
OH
CH 3
C
CH 3
CH3
Tersiyer Butil
Alkol
Cl2
OH
CH3
C
CH3
C
Cl
C Cl
Cl
CH2
CH3
H2O
H2SO4
OH
CH 3
C
CH3
CH2
CH3
• ETKLORVİNOL
3-(β-Klorovinil)-3-hidroksi-1-pentin) veya
1-Kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
CH3
CH2
CH2=CHCl
COCl
CH 3
AlCl3
Propiyonil
Klorür
CH 2
CO
CH
CH
Cl
Li
C
α-Klorovinil etil
keton
CH 3 C
CH3
CH 2 CH3
Li
CH / NH3
C
CH
C
Metil etil
keton
C
CH 2
CH3
OH
• SANTALUN
3,4-Dihidroksi-3-metil-4-fenil-1-butin
O
CH
C
CH 3
Na
OH
α-Hidroksibenzil metil
keton
C
CH / NH 3
C2H5
ClCH 2
CH
C
OH
• MEPARFİNOL
2-Metilpentil-3-ol
O
CH / NH3
CH3
CH
C
OH
OH
C
CH
C
CH
ALKOLLERİN SEDATİF-HİPNOTİK
ETKİLERİNE BAĞLI
YAPI-AKTİVİTE İLİŞKİLERİ
• n-Oktanole kadar (8C) zincir uzamasıyla hipnotik aktivite
artar.
• Doymamışlık aktiviteyi arttırır. Fakat buna bağlı olarak
toksisite de artar.
• Tersiyer alkollerden primer alkollere doğru gidildikçe
aktivite azalır.
• Yapıda dallanma depresan etkinin artmasına neden olur.
• Alkol yapısına ikinci bir hidroksil grubunun girmesi
aktivitenin düşmesine neden olurken toksisitenin de
düşmesine neden olur.
• Yapıda halojenin bulunması aktiviteyi artırır.
► ALDEHİTLER
–
–
Çok kötü kokusu ve mukozayı tahrişi nedeniyle sıklıkla
kullanılmazlar.
Sedatif etkilerinden çok hipnotik etkisi söz konusudur.
• PARALDEHİD
2,4,6-Trimetil-1,3,5-trioksan
1882 yılında CERVELLO’nun hipnotik olarak kullanmasıyla bu grup
bileşikler kullanılmaya başlanmıştır.
O
CH 3
3 CH3CHO
O
CH 3
O
CH 3
• KLORAL HİDRAT
Trikloroasetaldehit hidrat
CH 3 CH 2 OH
Cl2
Cl3C CH2 OH
Oks.
Cl3C CHO
OH
H 2O
Cl3C CH
OH
• PETRİKLORAL (PENTAERİTRİKLORAL)
1,1'-[2,2-Bis[(2,2,2-trikloro-1-hidroksietoksi)metil]-1,3-propanediil
bis(oksi)]bis-[2,2,2-trikloroetanol]
OH
HO CH2
HO CH2
OH
CH2 OH
C
CH2 OH
Pentaeritrol
+ Cl3C CHO
Kloral
Cl3C CH
CH2
O CH2
Cl3C CH
OH
O
O CH
C CH2
CH2
O
CCl3
CH CCl3
OH
► AMİD VE ÜREİTLER
• Bu grubun çoğu aynı zamanda kas gevşetici ve
trankilizan özelliklere de sahiptir.
• Ürenin açilasyonuyla elde edilen üreidler, sedatif
ve hipnotik özelliktedirler.
AMİD VE ÜREİTLER
Bromoüreitler yapısal olarak barbitüratlara benzer.
O
Br
R
C
R1
H2N
C NH
O
C
R
C O
C
R1
C
NH
NH
O
Barbitüratlar
C O
• TRİMEGLAMİN
N-(3,4,5-Trimetoksibenzoil)glisin dietilamit
C2H5
CH 3O
CH 3O
CH3O
COOH
SOCl2
CH3O
CH 3O
CH3O
NH2 CH 2 CON
COCl
C2H5
(Dietil glisinamid)
Trimetoksibenzoik
asit klorür
Cl CH2 COCl + HN
C2H5
C2H 5
CH3O
CH3O
C2H5
CONH
CH2 CON
CH3O
C2H5
C2H5
NH2 CH 2 CON
C2H5
• VALNOKTAMİT
2-Etil-3-metilvaleramit
O
C2H5 CH CH
CH3 C2H 5
C
Oksidasyon
H
O
C2H5 CH CH
CH3 C2H5
2-Etil-3-metilvaleraldehit
C
SOCl2
OH
C2H5 CH CH
CH3 C2H5
CONH2
C2H5 CH CH
CH 3 C2H5
C
Cl
2-Etil-3-metilvaleryanil klorür
2-Etil-3-metilvaleryanik asit
NH3
O
• OKZANAMİT
2,3-Epoksi-2-etilhekzanamit
O
C3H7 C
H
C
C
C2H5
O
H
C
C
C2H5
C3H7 C
H
2-Etil-2-hekzanal
C3H7 C
O
O2
H
C
C
C2H5
O
SOCl2
C3H7 C
OH
H
2-Etil-2-heksenoik asit
Perftalik asit
NH2
C3H7
H
C2H5
C
C CONH2
C
C
C2H5
NH3
Cl
O
• BROMİSOVAL (BROMÜRAL)
2-Bromoizovalerilüre
Uzun süreli sedatif olarak kullanılır.
CH3
CH
CH3
CH2 COOH
İzovaleryanik Asit
Br2
CH3
CH
CH3
CH
Br
COBr
Üre
CH3
CH
CH3
CH
Br
CONH CONH2
• KARBROMAL
(α-Bromo-etilbutiril)üre
Uzun süreli sedatif olarak kullanılır.
C2H5
CH
COOH
Br2
C2H 5
C2H5
C
C2H5
COBr
Üre
C2H5
C
C2H5
Br
2-Etilbutirik asit
CONH
CONH 2
Br
• ASETİL KARBROMAL
N-Asetil-N'-bromodietilasetilüre
• EKTİL ÜRE
(Cis 2-etilkrotonil)üre
KOH
-HBr
C2H5
C
C2H5
Br
CONH
CONH 2
(CH3CO)2O
CH2
C
CH3
CH
CONH
CONH2
Ektil Üre
C2H5
C
C2H5
Br
CONH
CONH
COCH3
Asetil Karbromal
• APRONALİT (APRONAL)
2-(İzopropil)-4-pentenoilüre
CH3
CH
CH3
CH2 COOR + CH2 CH
CH3
CH
CH
COCl
CH2
CH
Br
CH
CH3
Allil bromür
Etil izovaleryanat
CH3
CH2
CH3
NaNH2
Üre
CH3
CH
CH2
CH3
CH
CH2
CONH
CH
CONH2
CH2
CH
CH2
COOH
CH
CH2
SOCl2
► KARBAMİK ASİT ESTERLERİ
Açil üre türevleri, açilamido karbamid yapısında
olup; tiyoüretan veya üretanlar bu yapının izoesterleridir.
CO
NH CO
NH2 Açil Üre
R
S
CO
NH2 Tiyoüretan
R
O
CO
NH2
Üretan
GENEL SENTEZ
R OH + Cl CO Cl
Alkol
Fosgen
O
HC
K C CH
R O CO
C
O
OH
Cl
NH 3
R
Cl
C
Cl
Siklohekzanon
• Meprobamat
2-Metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat
O
CH3
C
C 3H 7
C H 2O
C
Cl
C H 2O
C
Cl
2N H 3
O
O
CH3
C
C 3H 7
C H 2O H
C H 2O H
2 Cl
C
O
Cl
CH3
C
C 3H 7
C H 2O
C
Cl
C H 2O
C
Cl
O
O CONH2
► BARBİTÜRİK ASİT TÜREVLERİ
O
H
H
O
NH
6 1
2
5
4 3
O
NH
O
Barbitürik asit
Fizyolojik Aktivite
YOK.
N
R5
R5'
6 1
2
5
4 3
R1
X
NH
O
Hipnotik Etkisi
VAR.
X= O Barbitüratlar
= S Tiyobarbitüratlar
1
5
R
O
R
N
61
2
5
4 3
5'
R
O
N
H
O
1
5
R
O
R
N
61
2
5
4 3
5'
R
O
N
H
O
● GENEL SENTEZ
1)
COOC2H5
H
C
COOC2H5
H
R
1
NaOC2H5
1
R
X
COOC2H5
C
H
COOC2H5
Dietil malonat
1
R
NaOC2H5
2
R
2
X
R
COOC2H5
C
COOC2H5
Disübstitüe malonik asit
dietil esteri
2)
H
COOC2H5
C
H
+
O
OH
COOC2H 5
H
Keto
Dietil malonat
Enol
1
NaOC2H5
1
R
X
R
COOC2H5
C
COOC2H5
Disübstitüe malonik asit
dietil esteri
COOC2H 5
C
COOC2H5
3)
COOC2H 5
CH 2CN +
Fenil asetonitril
C2H5OH / H
+
CN
NaOC2H5
COOC2H 5
CH
COOC2H 5
H3O
COOH
H
+
C
COOC2H5
Dietil oksalat
H
COOC2H5
C
COOC2H5
1
NaOC2H5
1
R
R
COOC2H5
C
X
COOC2H5
Disübstitüe malonik asit
dietil esteri
3
R
1
R
2
R
COOC2H5
+
C
1
HN
COOC2H5
Disübstitüe malonik
asit dietil esteri
C
X
NaOC2H5
R
O
Üre veya
Tiyoüre
türevleri
1
N
2
R
H2N
R3
N
O
XNa
H+
R
R3
O
N
2
R
NH
X
O
X: O Barbitürik asit türevi
X: S Tiyobarbitürik asit türevi
Hipnotik Aktivite için
yapıdaki gerekli şartlar
1
5
5 numaralı
konumla ilgili
şartlar
R
O
R
1 ve 3 numaralı
konumla ilgili
Şartlar
N
61
5
2
4 3
5'
R
O
N
H
O (S)
2 numaralı
konumla ilgili
Şartlar
1
5 numaralı
konumla ilgili
şartlar
5
R
N
61
5
2
3
4
5'
R
O
R
O
O
N
H
Monoalkillenmiş barbitürik asit türevleri aktivite
vardır fakat tedavi açısından önemli değillerdir.
Dialkilasyon veya diaralkilasyon aktivite için önemlidir.
Dialkilasyon, molekülün fizikokimyasal özelliğini
tanımlayan pKa ve log P değerlerinde değişiklik
yaratmaktadır.
1
5
5 numaralı
konumla ilgili
şartlar
R
O
R
N
61
5
2
4 3
5'
R
O
N
H
O
Dialkilasyon veya
diaralkilasyon
aktivite için
önemlidir.
● CH3 > C2H5 > Alkil > Aralkil > Aktivite Ò
● Alkillerin karbon sayısında 7. ve 8. karbondan
sonra aktivitede Ô
● Dallanma aktiviteyi Ò
● Alkillere -OH, -SH, -NH2, -CO-NH-, -COOH, -SO2- gibi
hidrofilik fonksiyonel grupların girmesiyle
moleküllerin lipofilisitesi Ô için aktivite Ô.
● Alkillerin konfigürasyon izomerlerinin aktiviteye
önemli etkileri yoktur.
1
5
R
N
61
5
2
4 3
5'
R
O
R
O
1 ve 3 numaralı
konumla ilgili
Şartlar
O
N
H
1. veya 3. konumdaki azot atomlarından birinin
sübstitüsyonu aktiviteyi Ò.
Çünkü; fizyolojik pH'da molekülde tautomerizmi
önleyeceği için ana yapının iyonizasyonu engellenir ve
bileşiklerin hızlı rezorbsiyonunu sağlar.
Ayrıca kan beyin engelini çabuk aştıkları için
narkotik etkili bileşiklere ulaşılmasını mümkün kılar.
1,3-dimetil türevlerinde aktivite ortadan kalkar.
1
5
O
R
N
61
5
2
4 3
5'
R
O
R
2 numaralı
konumla ilgili
Şartlar
O (S)
N
H
● 2. konumdaki karbonil grubunun biyoizosteri
olarak tiyokarbonil getirildiğinde bileşiklerin log P
değerleri artacağından resorbsiyon hızlı olacak,
dolayısıyla yine narkotik etki ortaya çıkacaktır. Yani;
Akrivite Ò , dolayısıyla toksisite de Ò.
● 2,4-Ditiyotürevlerinde aktivite Ô.
Barbitürik Asit türevlerinin etki derinliği :
Sedatif-Hipnotik-Narkotik olarak belirlenir.
Sedatif
Barbitürik Asit
türevlerinin
Kullanılışı
: Analjezik preparatlarla kombine halde
Hipnotik : Uyuyabilme ve uykunun devamı için
Narkotik : Küçük ameliyatlarda infeksiyon
narkotiği olarak kullanılır
Barbitüratlar; Sedatif-Hipnotik-Narkotik etki gösterme hızına,
etkilerinin devamlılığına ve etki kuvvetlerine, göre tanımlanırlar…
Barbitürik Asit
türevleri
UZUN ETKİ SÜRELİ (6 saat ve daha uzun)
Antiepileptik ve Hipnotik amaçla
ORTA ETKİ SÜRELİ (6 saat ve daha az)
KISA ETKİ SÜRELİ (Yarım saat)
Küçük ameliyatlarda injeksiyon narkotiği olarak
BİYOTRANSFORMASYONLARI
O
HO
NH
5
O
C2H5
NH
C2H5
O
Fenobarbital
OKSIDASYON
CH3 O
OH
NH
CH3CH2CH2CH
5
C2H5
CH3
CH3
CH3CHCH2CH
O
HOOCCHCH2CH
ve
NH
C2H5
O
Amobarbital
C2H5
Glukuronat
O
O
CH3
N
N-Dealkilasyon
O
NH
O
NH
O
O
S
Desülfirasyon
Konjugasyon
NH
O
► PİPERİDİNDİONLAR
● Sedatif-hipnotik etkili 2,4- ve 2,6-dioksopiperidin
türevleri barbitüratlara analog bileşiklerdir.
O
CH 3
O
R1
C2H 5
C2H 5
O
NH
METİPİRİLON
O
C2H5
NH
O
GLUTETİMİD
3. konumda asimetrik
“C” taşımaktadır.
R(+) enansiyomerinde
aktivite yüksektir.
NH
O
R2
NH
O
.
BARBITÜRAT
O
N
TALİDOMİD (CONTERGAN)
O
CH3
O
NH
O
Tedaviden kaldırılmıştır. (Teratojenik etkisinden dolayı)
Metipirilon
3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidindion
O
C2H5
Glutetimit
NH
O
3-etil-3-fenilpiperidin-2,6-dion
Piperidion
3,3-dietil-2,4-piperidindion
Piritildion
3,3-dietil-2,4-dioksotetrahidropiridin
C2H5
C2H5
O
CH3
O
O
NH
C2H5
C2H5
O
O
NH
C2H 5
C2H5
O
NH
ELDE EDİLİŞLERİ
O
C2H5
C2H5
COOC2H5
OH
C2H5
CH3 CO
C COO
C2H5 + HCOOC2H5
C2H5
Na/Toluen
Etil Formiyat
O
H
O
C2H5
C2H5
COOC2H5
O
C2H5
C2H5
COOC2H5
NH2
NH3
α-Dietilasetoasetik asit etil esteri
O
NaOC2H5
O
C2H5
H 2/ Pd C
C2H5
Siklizasyon
N
H
N
H
O
PRİTİLDİON
O
H 2/Raney
Ni
CH3
Na/HCOOCH3
C2H5
O
METİPİRİDON
O
HO
CH
O
PİPERİDİON
C2H5
N
H
C2H5
C2H5
CH2O / Na2S2O3
N
H
C2H5
C2H5
O
(metil akrilat)
CH2 CH
CH 2CH2COOCH3
COOCH3
Triton-B
H
C
CN
C2H 5
CH2CH2COOH
NaOH
C
C2H5
CONH2
C
C2H5
CN
2-fenilbutironitril
CH 2CH2CN
CH2 CH CN
(akrilonitril)
C
C2H5
CN
H2SO4
O
C2H5
O
N
H
GLUTETİMİD
► 4-KİNAZOLİNON TÜREVLERİ
R
O
N
N
R'
R
R1
-CH3
-H
-Cl
-H
-C2H5
-H
CH3
Metakualon
2-metil-3-(o-tolil)-3,4-dihidro-4-kinazolinon
Meklokualon
2-metil-3-(o-klorofenil)-3,4-dihidro-4-kinazolinon
Etakualon
2-metil-3-(o-etilfenil)-3,4-dihidro-4-kinazolinon
Nitrometakualon
2-metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidro-4-kinazolinon -OCH3
ELDE EDİLİŞLERİ
COOH
NH 2
(CH3CO)2O
COOH
+
NHCOCH3
N-Asetil-antranilik
asit
H 2N
R
O
R
R'
N
POCl3
N
-NO2
R'
CH3
► BENZODİAZEPİNLER
R1
8
7
R2
9
O
N
1
5
2
4
6
3
4
R
N
R3
R1 R2 R3 R4
Klonazepam
7-Nitro-5-(2-klorofenil)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
-H
-NO2
-Cl
-H
-H
-NO2
-H
-H
-H
-Cl
-H
-H
-H
-Cl
-Cl
-OH
Nitrazepam
7-Nitro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Nordazepam
7-Kloro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Lorazepam
7-Kloro-3-hidroksi-5-(2-klorofenil)-3H-1,4benzodiazepin-2(1H)-on
R1
8
7
R2
9
N
1
5
6
O
2
4
3
4
R
N
R3
R1 R2 R3 R4
Oksazepam
-Cl
-H
-OH
-CH3 -Cl
-H
-H
-CH3 -NO2
-F
-H
-F
-H
7-Kloro-3-hidroksi-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on -H
Diazepam
7-Kloro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Flunitrazepam
7-Nitro-1-metil-5-(2-fluorofenil)-3H1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Flurazepam
7-Nitro-1-(2-dietilaminoetil)-5-(2-fluorofenil)-3H-1,4benzodiazepin-2(1H)-on
-Cl
(CH 2)2N
C2H 5
C2H5
R1
8
7
R2
9
O
N
1
5
2
4
6
3
4
R
N
R3
R1
R2 R3 R4
Halazepam
7-Kloro-1-(2,2,2-trifluoroetil-5-fenil-3H-1,4benzodiazepin-2(1H)-on
Nimetazepam
7-Nitro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
-CH2CF3 -Cl
-H
-H
-H
-H
CH2C CH -Cl
-H
-H
-Cl
-H
-H
-CH3
-NO2
Pinazepam
7-Nitro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Prazepam
7-Kloro-1-siklopropilmetil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin2(1H)-on
CH2
R1
8
7
R2
9
N
1
5
6
O
2
4
3
4
R
N
R3
R1
Temazepam
7-Kloro-1-metil-3-hidroksi-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin- -CH3
2(1H)-on
Lorametzepam
7-Kloro-1-metil-3-hidroksi-5-(2-klorofenil)-3H-1,4benzodiazepin-2(1H)-on
-CH3
R2 R3 R4
-Cl
-H
-OH
-Cl
-H
-OH
R1
2
N
1
N3
N
4
R2
8
7
6
N5
R3
R1 R2
Estazolam
6-Fenil-8-kloro-4H-[1,2,4]-triazolo[4,3-a]-1,4benzodiazepin
-Cl
-H
-Cl
-H
-CH3
-Cl
-H
-CH3
-Cl
-Cl
-H
Adinazolam
6-Fenil-8-kloro-NN-dimetil-4H-[1,2,4]-triazolo[4,3-a]-1,4benzodiazepin-1-metanamin
Alprazolam
6-Fenil-8-kloro-1-metil-4H-[1,2,4]-triazolo[4,3-a]-1,4benzodiazepin
Triazolam
8-Kloro-6-(2-klorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]-triazolo[4,3-a]-1,4benzodiazepin
R3
CH3
CH2
CH
CH3
GENEL SENTEZ YÖNTEMİ
4-sübstitüe-N,2-(2sübstitüebenzoil)anilin
R3
NH2
R
2
+
COCl
2
o-sübstitüe
Benzoil klorür
p-sübstitüe
Anilin
R
H2N
R
2
NH CO
R2
R
2
C O
R3
3
N
Cl
(4-kloro Anilin)
NH CO
ZnCl2
R3
R3
H3O
N
OH
R3
Hidroliz
Cl
4-hidroksi-6-sübstitüe2-(2-sübstitüefenil)3-(4-klorofenil)4-(2-sübstitüefenil)
kinazolin
NH2
+
R
2
C O
R
3
2-amino-5-sübstitüe
benzofenon
(Etil
2-aminoasetat)
NH 2
R
2
C O
H
N
H5C2OOC CH2 NH 2
3
R
R2: Cl , NO2
R3: H , Cl , F
2-amino-5-sübstitüe
Benzofenon
Piridin
R2
O
N
R
3
Klonazepam
Nitrazepam
Nordazepam
(alkilsülfat)
R'
(R')2SO4
N
CH3ONa
R
2
O
N
R3
Diazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Nimetazepam
Pinazepam
Prazepam
Timazepam
Lormetazepam
H2N OH
Cl
C O
R
Cl
2
NaOH
C N
H
N
Cl
N
R2
O
(asetik
anhidrit)
Cl
2
R
N
O
6-kloro-2-klorometil-4fenilkinazolin-3-oksid
H
N
O
(CH3CO)2O
CH2 Cl
N
Cl
CH 3COOH
2
Oksim Türevi
O
N
Cl CH2 COCl
OH
R
R2: H , Cl
2-amino-5-kloro
benzofenon
H
N
(kloroasetilklorür)
NH2
NH 2
O COCH 3
OH
NaOH
Cl
R2
O
Lorazepam
Oksazepam
Temazepam
Lormetazepam
N
R2
► DİĞER SEDATİF-HİPNOTİK
İLAÇLAR
• ETOMİDAT
(R)-1-(1-Feniletil)-1H-imidazol-5-karboksilik asit etil esteri
N
C2H5OCO
CH3
• KLOMETİYAZOL
5-(2-Kloroetil)-4-metiltiyazol
N
CH3
S
CH2CH2Cl
N
CH
• FENADİAZOL
2-(1,3,4-Oksadiazol-2-il)fenol
N
N
O
OH
• ZOPİKLON
4-Metil-1-piperazinkarboksilik asit 6-(5-kloro-2-piridinil)-6,7dihidro-7-okso-5H-pirolo[3,4-b]-pirazin-5-il ester
N
O
N
N
Cl
N
OCO
N
N CH 3
• DİFENHİDRAMİN
2-Difenilmetoksi-N,N-dimetiletilamin
CH O CH 2
CH 2
CH 3
N
CH 3
Müstahzarlar:
Diazepam :
Diapam (Tems)
Diazem (Deva)
Diazepam Desitin (Medsan)
Lizan (Nobel)
Nervium (Saba)
Spazma-Valibrin (Mulda)
Zepam (Akpa)
Etomidat :
Hypnomidate (Sanofi-Doğu)
Fenobarbital :
Antiastım (Öztürk)
Bellergal (Novartis)
Luminal (Bayer)
Luminalettin (Bayer)
Paranox (Sanofi-Doğu)
Pedimat (İlsan)
Pirofen (Deva)
Diphenhidramine hidroklorür :
Allerjin (Günsa)
Diyenil (Günsa)
Asthmadol (Bozok)
Benadryl (E. Warner Lambert)
Benafed (E. Warner Lambert)
Benylin (E. Warner Lambert)
Caladryl (E. Warner Lambert)
Benil (Akdeniz)
Tanol (Akdeniz)
Benison (Tems)
Metorfan (Tems)
Neo-Jucodine (Tems)
Defeks (Berk Farma)
Fenidin (Merkez Lab.)
Fenotral (Münir Şahin)
Tuseptil (Münir Şahin)
Gayaben (Bilim)
Hydryllin (Ali Raif)
Kalmosan, Pereks (Kurtsan)
Ovadril (Toprak)
Pedilin (Abdi İbrahim)
Saltazinc (En)
Klonazepam :
Rivotril (Roche)
Kloral hidrat :
Dilan (T. Günal)
Lorazepam :
Ativan (Wyeth)
Meprobamat :
Danitrin forte (Deva)
Meprol (Lokman)
Triklofos sodyum :
Tricloryl (Glaxo Wellcome)
Zopiklon :
Imovane (E.R.P.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content