close

Enter

Log in using OpenID

banka promosyon ihale şartnamesi

embedDownload
CEYHAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN
PERSONELİN MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Banka Promosyonu İhale Numarası
: 2014/01-64832835-849/122
1-Kurumun Adı
: Ceyhan İlçe Müftülüğü
A) Adresi
: Namık Kemal Mh. Silistre Sk No: 18 Ceyhan
B) Telefon ve Faks Numarası
: Tel: 613 12 70 Faks: 613 55 83
C) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2-İhale Konusu
: Ceyhan İlçe Müftülüğü Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 200 (± 20 değişebilir) (2014 Temmuz ayı verilerine göre)
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 478.768,32-TL (2014 Temmuz ayı verilerine göre)
6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
: Ceyhan İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 25/07/2014 Cuma Günü, Saat: 14.00
A-GENEL ŞARTLAR:
1- Ceyhan İlçe Müftülüğünün 2014 Temmuz ayında 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalışan ve maaş alan
yaklaşık 202 (± 20 değişebilir) çalışan mevcuttur. Bunların dışında promosyona dâhil edilecek 657 Sayılı Kanuna göre,
geçi personel bulunmaktadır. 2014 Temmuz ayı verilerine göre aylık (maaş+ücret+Diğer Ödemeler) 478.768,32-TL
(DÖRTYÜZYETMİŞSEKİZBİNYEDİYÜZATMIŞSEKİZ-TL OTUZİKİ Krş.) yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. (Bu
miktara ücretli çalışan personelin ücretleri, dahil edilmemiştir.)
2 - Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan
ve promosyon miktarını en yüksek vermeyi taahhüt edebilecek bankalara vermeyi esas almaktadır.
3 Ceyhan İlçe Müftülüğünün Temmuz 2014 ayı verilerine göre görev yapan yaklaşık 200 (± 20 değişebilir) personelin
-
maaş ödemeleri her aybaşından (her ayın 15’i aybaşı olarak kabul edilecektir) iki gün önce kurum/birimin havuz
hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01 ’de aktararak hesap
sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’nin yapıldığı gün aynı
anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
4 Yukarıda belirtilen şartname konusu işe ilişkin olarak yaygın servis ağı bulunan ve en yüksek promosyon teklifi
-
veren banka ile 3 (üç) yıllık maaş ödeme sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen promosyon miktarı dağıtımı;
yapılacak anlaşma ile ilk maaş ödemesinin yapılacağı 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren 14 Eylül 2017 tarihine kadar olan
süreyi kapsayacaktır. Protokol imzalandığında sözleşme ve yapılan anlaşma karşılığı banka tarafından kişi başı verilecek
olan promosyonun % 100'ü tutarındaki para miktarı peşin olarak maaş ödemesi yapılan personelin hesabına 2014 yılı 15
Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Promosyon anlaşmasından sonra Kurumumuza ilk atama ve açıktan atama
olarak göreve başlayan personellere de promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dahil
olunan aydan itibaren aynı şartlarda dahil olunan ayda yine peşin olarak ödenecektir.
5 Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi,
-
iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden sözleşme süresince yıllık kart ücreti, havale ücreti
ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ek ücret vb. talep etmeyecektir.
6- Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını 15 Eylül - 14 Ekim 2014 ayı içinde peşin olarak personellerin
hesaplarına aktaracak, ne kadar personelin hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi banka tarafından 5 (beş) iş günü
içerisinde kuruma yazılı olarak bildirecektir.
7- Anlaşma yapılan banka; ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl süreyle geçerli olacaktır.
8- Anlaşma yapılan banka; yoğun insan hareketinin olduğu yerlerde bankamatik eksikliği varsa bu eksikliği
giderecektir.
9 2014 yılında banka ATMTerinde kurum personeli için günlük minimum 1.500.00.-TL. (binbeşyüz) nakit çekim
-
limiti olacaktır. Bu limitin günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından artırılması
sağlanacaktır.
10Anlaşma yapılan banka; kurum personelin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli
personel görevlendirecek hesap açma işlemleri personelin kencjft^urumunuzca gönderilen banka personelleri tarafından
her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını banka açmak zorundadır.
Banka Ceyhan şubelerinde personelimize özel hizmet verecek bireyler portföy yöneticileri ve müşteri temsilcileri
bulunduracaktır.
11Çeşitli nedenlerle (Atama, Ücretsiz Doğum İzni, Askerlik, Emeklilik vb.) Kurum ile geçici ya da daimi olarak
ilişiği kesilen personelden hiçbir surette Banka tarafından ödenen promosyonların iadesi geri istenmeyecektir.
12Banka Genel Müdürlüğünce benimsenen “Banka Sosyal Sorumluluk Çalışmaları”m da dikkate alarak
Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu “Eğitim ve Yönetimde Sosyal Sorumluluk” amaçlı yardım ve destekte bulunmak için
işbirliği yapar.
B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Banka, kurumumuz havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin
kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.
2 Banka, kurumumuz havuz hesabında bulunan diğer özlük haklarından doğan diğer ödemeleri bekletmeden personel
-
hesabına aktaracaktır.
3 Personelin maaş, diğer özlük haklarından doğan diğer ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin anlaşma yapılacak
-
bankanın birden fazla şubeleri tarafından yapılması arzulanmaktadır.
4- Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabının otomatik olarak açılması ve her bir personel adına
ücretsiz ATM kartı düzenlenmesi/verilmesi.
5 Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak İnternet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden
-
faydalandırılması. İnternet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında
olursa olsun ücret alınmaması.
6- Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti alınmaması.
7- Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir
şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ders ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını
sağlayacak yazılımların kurumlara ücretsiz olarak verilmesi.
C- CEYHAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Kurumumuza bağlı birimlerde çalışan personel isim listeleri, maaş ve diğer ödemelerinin tespit edilerek ilgili
isteklilere ve anlaşma yapılan bankanın göstereceği şubelere verilmesi. (Miktarlar ihale dosyası içinde görülecektir)
2 - Kurumumuza bağlı birimlerin maaş anlaşması sözleşmenin süresi (Maaş ödemenin ilk ayı 15 Eylül 2014 olmak
üzere) 14 Eylül 2017 tarihine kadar üç yıldır.
D- CEZAİ HÜKÜMLER
1- Anlaşmalı banka, yapılan protokole ve şartnamede belirtilen hükümlere uymadığı takdirde halen yürürlükte olan
yasal mevzuatlar çerçevesinde hukuki yollara başvurmasını kabul eder.
2 - Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez
ve davacı olamaz.
3- Anlaşma yapılan Bankanın herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az
bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda
taraflar hak iddia edemez.
4- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya
kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum
mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka
Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez
5- İtilaf halinde Ceyhan Mahkemeleri yetkilidir.
E- DİĞER HÜKÜMLER
1- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine
getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.
2
İhale Komisyonunun Kararı üzerine Kurum, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
Bundan dolayı bir yükümlülük altına girmez.
F- ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Bankalar Kanunu ile bankacılık iş ve işlemleri ile ilgili
burada zikredilmeyen diğer kanunlar, ilgili hükümler ve banka ile Müdürlüğümüz arasında vukuu bulacak
anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla bu madde hükümleri ile bu
şartnamedeki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyet ayrıca değerlendirilir.
G- BANKA PROMOSYONU İHALESİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK-1)
2
-
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK-2)
H- TEKLİFLERİN VERİLME BİÇİMİ VE SÜRESİ
1Ceyhan İlçe Müftülüğü Banka Promosyonu İhalesine katılmak isteyen bankalar, Banka Promosyon İhalesi Banka
Yetkilisi Mektubu (EK-1) ve Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu’nu (EK-2) ayrı ayrı ağzı banka tarafından
kapatılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş zarflara koyacaktır.
2 - Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK-1) ve Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK-2)
zarflarının üzerinde Banka Promosyonu İhale Kayıt Numarası, İhale adı, banka ve şube adı, adres, telefon bilgileri yazılı
olacaktır.
3
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK-2) 25 Temmuz 2014 Cuma Günü Saat 14.00’a (TRT saati) kadar
Banka Promosyon İhale Komisyonuna Banka Yetkilisi tarafından imza karşılığı teslim edilecektir.
4- Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK-1) ise ihale başladıktan sonra (25 Temmuz 2014 Cuma
günü saat 14.00’da) İhale Komisyon Başkanı tarafından istenildiğinde Banka Yetkilisi tarafından İhale Komisyon
Başkanma teslim edilecektir.
5 - İstekliler şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personel ile irtibat kurmak suretiyle
temin edebilir.
İşbu şartname A-B-C-D-E-F-G-El olmak üzere 8 (sekiz) ana maddeden ve 3 (Üç) sayfadan ibarettir ve Ceyhan İlçe
Müftülüğünün 16/07/2014 tarih ve 64832835-849/122 sayılı onayı ile kurulan komisyon marifeti ile hazırlanmış olup,
yine aynı komisyon tarafından gelen teklifler arasından en uygun olanı seçilip nihai karar alınacaktır.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content