close

Enter

Log in using OpenID

4 YILLIK

embedDownload
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ORTAÖĞRETĠM FEN VE MATEMATĠK ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
KĠMYA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (4 YILLIK)
2014–2015 ÖĞRETĠM YILI
1. SINIF
KODU
I. YARIYIL
DERSĠN ADI
Genel Kimya I
Genel Fizik I
Genel Matematik I
Genel Biyoloji I
Genel Kimya Laboratuvarı I
Genel Fizik Laboratuvarı I
Genel Biyoloji Laboratuvarı I
Eğitim Bilimine Giriş
Atatürk İlK ve İnkılâp Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil I (İng.)
Kredi
KODU
III. YARIYIL
DERSĠN ADI
KODU
V. YARIYIL
DERSĠN ADI
T
4
4
4
4
0
0
0
3
2
2
2
T
U
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
28
U
K
4
4
4
4
1
1
1
3
2
2
2
K
Ects
KODU
6
4
4
4
2
1
1
2
2
2
2
30
2. SINIF
Ects
II. YARIYIL
DERSĠN ADI
Genel Kimya II
Genel Fizik II
Genel Matematik II
Genel Biyoloji II
Genel Kimya Lab. II
Genel Fizik Laboratuvarı II
Genel Biyoloji Lab. II
Gelişim Psikolojisi
Atatürk İlk ve İnk. Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil II (İng.)
Kredi
T
4
4
4
4
0
0
0
3
2
2
2
U
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
28
K
4
4
4
4
1
1
1
3
2
2
2
Ects
6
4
4
4
2
1
1
2
2
2
2
30
K
Ects
KODU
IV. YARIYIL
DERSĠN ADI
T
U
KODU
VI. YARIYIL
DERSĠN ADI
T
U
K
Ects
T
U
K
Ects
3. SINIF
T
U
K
Ects
Kredi
Kredi
4. SINIF
KODU
IX. YARIYIL
DERSĠN ADI
Prof. Dr. Abdulkadir SIRIT
Anabilim Dalı BaĢkanı
T
U
K
Ects
KODU
Prof. Dr. Oğuz DOĞAN
Bölüm BaĢkanı
X. YARIYIL
DERSĠN ADI
TOPLAM KREDĠ: 100
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL
Dekan
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI
I.YARIYIL
Genel Kimya I
Giriş, Atomun Yapısı; Kimyasal Bağlar; Kimyasal Reaksiyonlar; Gazlar; Sıvılar;
Çözeltiler; Termokimya; Kimyasal Kinetik; Kimyasal Denge; Asitler; Bazlar ve Tuzlar;
Radyoaktivite; Bileşiklerin Ayrıştırılması.
Genel Fizik I
Vektörler; Tek Boyutta Hareket; İki Boyutta Hareket; Hareket Kanunları; Dairesel
Hareket; İş ve Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Çizgisel Momentum ve
Çarpışmalar; katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi; Yuvarlanma Hareketi;
Açısal Momentum ve Tork; Statik Denge ve Esneklik; Salınım Hareketi; Evrensel Çekim
Kanunu; Elektriksel Alanlar; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyeli; Sığa ve Dielektrikler; Akım
ve Direnç; Doğru Akım Devreleri; Magnetik Alanlar; Magnetik Alan Kaynakları; Faraday
Kanunu; İndüktans; Alternatif Akım Devreleri.
Genel Matematik I
Üslü ve Köklü İfadelerle Dört İşlem; Polinomlar; Cebirsel Denklemler; Trigonometrik
Bağıntılar; Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik; Türev ve Diferansiyel; Belirsizlik Şekilleri;
Belirli ve Belirsiz İntegral; Basit Diferansiyel Denklemler.
Genel Biyoloji I
Hücre Kuramı, Hücre Bölünmesi, Nükleik Asitler, Döllenme, Segmentasyon,
Biyomoleküller.
Genel Kimya Laboratuvarı I
Metallerin Özgül Isıları Tayini Deneyi; Potasyum Perkloratın Stokiyometrisinin
Tayini Deneyi; Magnezyumun Eşdeğer Ağırlığının Tayini Deneyi; Gazların Bağıl Difüzyon
Hızlarının Tayini Deneyi; Cisimlerin Hal Değiştirmelerinin İncelenmesi Deneyi; Kaynama
Noktası Tayini Deneyi; Bazı Katyonların Kalitatif Analizleri Deneyi; Bazı Anyonların
Kalitatif Analizleri Deneyi; Suyun Elektrolizi Deneyi; Alkollerin Yükseltgenmesi Deneyi;
Kristallendirme ve Süblimleştirme Deneyi; Asit-Baz Çözeltilerinin Hazırlanması ve
Ayarlanması Deneyi; pH ve İndikatörlerin Renkleri Deneyi; Asit-Baz Titrasyonu Deneyi;
Tampon Çözeltiler Deneyi; Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi Deneyi; Katalizörün
Reaksiyon Hızına Etkisi Deneyi; Hidroksonyum İyonu Reaksiyonları Deneyi.
Genel Fizik Laboratuvarı I
Ölçme ve Önemi, Hata Hesapları; Düzgün Doğrusal Hareket Serbest Düşme Deneyi;
İvmenin Kuvvet ve Kütleye Bağlılığı; Basit Sarkaç Deneyi; Yayda Enerji Dönüşümleri, Hook
Kanunu; Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü; Yatay ve Eğik Atış; Kütle, Hacim,
Yoğunluk; Momentumun Korunumu, Çarpışmalar; Devre ve Devre Elemanlarının Tayini;
Dirençlerin Bağlanması Deneyi; Wheatstone Köprüsü Deneyi; Bir Telin Direnci; Joule
Deneyi; (Elektrik Enerjisini Isı Enerjisine Dönüşümü) Potansiyometre İle e.m.k. Ölçmek;
Doğrusal Akım Telinin Magnetik Alanı; Akım Kangalının Magnetik Alanı; Ohm Yasası
Deneyi.
Genel Biyoloji Laboratuvarı I
Hücrelerin, Protozoaların İncelenmesi, Hücre Bölünmesi, Kan Hücrelei, Osmoz,
Yayılma, Plasmoliz, Deplasmoliz, Sitoplazmik Hareketler.
Eğitim Bilimine GiriĢ
Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılâp Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil I (Ġng.)
II. YARIYIL
Genel Kimya II
Giriş, Atomun Yapısı; Kimyasal Bağlar; Kimyasal Reaksiyonlar; Gazlar; Sıvılar;
Çözeltiler; Termokimya; Kimyasal Kinetik; Kimyasal Denge; Asitler; Bazlar ve Tuzlar;
Radyoaktivite; Bileşiklerin Ayrıştırılması.
Genel Fizik II
Vektörler; Tek Boyutta Hareket; İki Boyutta Hareket; Hareket Kanunları; Dairesel
Hareket; İş ve Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Çizgisel Momentum ve
Çarpışmalar; katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi; Yuvarlanma Hareketi;
Açısal Momentum ve Tork; Statik Denge ve Esneklik; Salınım Hareketi; Evrensel Çekim
Kanunu; Elektriksel Alanlar; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyeli; Sığa ve Dielektrikler; Akım
ve Direnç; Doğru Akım Devreleri; Magnetik Alanlar; Magnetik Alan Kaynakları; Faraday
Kanunu; İndüktans; Alternatif Akım Devreleri.
Genel Matematik II
Üslü ve Köklü İfadelerle Dört İşlem; Polinomlar; Cebirsel Denklemler; Trigonometrik
Bağıntılar; Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik; Türev ve Diferansiyel; Belirsizlik Şekilleri;
Belirli ve Belirsiz İntegral; Basit Diferansiyel Denklemler.
Genel Biyoloji II
Hücre Kuramı, Hücre Bölünmesi, Nükleik Asitler, Döllenme, Segmentasyon,
Biyomoleküller.
Genel Kimya Laboratuvarı II
Metallerin Özgül Isıları Tayini Deneyi; Potasyum Perkloratın Stokiyometrisinin
Tayini Deneyi; Magnezyumun Eşdeğer Ağırlığının Tayini Deneyi; Gazların Bağıl Difüzyon
Hızlarının Tayini Deneyi; Cisimlerin Hal Değiştirmelerinin İncelenmesi Deneyi; Kaynama
Noktası Tayini Deneyi; Bazı Katyonların Kalitatif Analizleri Deneyi; Bazı Anyonların
Kalitatif Analizleri Deneyi; Suyun Elektrolizi Deneyi; Alkollerin Yükseltgenmesi Deneyi;
Kristallendirme ve Süblimleştirme Deneyi; Asit-Baz Çözeltilerinin Hazırlanması ve
Ayarlanması Deneyi; pH ve İndikatörlerin Renkleri Deneyi; Asit-Baz Titrasyonu Deneyi;
Tampon Çözeltiler Deneyi; Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi Deneyi; Katalizörün
Reaksiyon Hızına Etkisi Deneyi; Hidroksonyum İyonu Reaksiyonları Deneyi.
Genel Fizik Laboratuvarı II
Ölçme ve Önemi, Hata Hesapları; Düzgün Doğrusal Hareket Serbest Düşme Deneyi;
İvmenin Kuvvet ve Kütleye Bağlılığı; Basit Sarkaç Deneyi; Yayda Enerji Dönüşümleri, Hook
Kanunu; Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü; Yatay ve Eğik Atış; Kütle, Hacim,
Yoğunluk; Momentumun Korunumu, Çarpışmalar; Devre ve Devre Elemanlarının Tayini;
Dirençlerin Bağlanması Deneyi; Wheatstone Köprüsü Deneyi; Bir Telin Direnci; Joule
Deneyi; (Elektrik Enerjisini Isı Enerjisine Dönüşümü) Potansiyometre İle e.m.k. Ölçmek;
Doğrusal Akım Telinin Magnetik Alanı; Akım Kangalının Magnetik Alanı; Ohm Yasası
Deneyi.
Genel Biyoloji Laboratuvarı II
Hücrelerin, Protozoaların İncelenmesi, Hücre Bölünmesi, Kan Hücrelei, Osmoz,
Yayılma, Plasmoliz, Deplasmoliz, Sitoplazmik Hareketler.
GeliĢim Psikolojisi
Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılâp Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil II (Ġng.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
396 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content