close

Enter

Log in using OpenID

aralık - Edirne Belediyesi

embedDownload
T.C.
EDiRNE BELEDivE BASKANUGl
Vazı işleri Müdürı'üğü
SA VI
: 52859614/26713861/301.(03)-
ygr
08/12/2014
KONU
İMAR VE şEHİReİLiK
MÜDÜRLÜdÜNE
Belediye Meclisinİn 03.12.2014 Çarşamba günü saat 14:00'te Belediye Meclis Salonunda
müzakere edilerek karara bağlanan 03.12.2014 tarih ve 2014/321, 322,
yapmış olduğu toplantısında,
323, 324, 325 sayılı Meclis Kararlarıilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
EKİ:
5 Adet Meclis Karan
EDİRNE BELEDİYESi
MECLis
KARARI
Karar Tarihi
Kar~,r Savısı
03/ıı/20ı~
20ı~/321
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınaıı
26. ı1.2014 tarih ve 2014/174 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
işaretle yapılan oylama sonucunda; Cavit ALAMUT'un 05.06.2014 tarihli dilekçesi
ile tapunun Edirne Merkez Hacılarezanı Mevkii Ada:2565 Parsel:2 sayılı ıaşınnıazIn 0-100
Karayolu tarafındaki parkın kaldırılarak yololarak
gösterilmesi talebi üzerine yapılan
incelemede; söz konusu taşınmazın mevcut İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.3.b
maddesinde "imar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya
ait sosyal ve kültürel tesis alanlannın kaldınlabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin
hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın aynIması suretiyle yapılabilir.
Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlann yerinin
değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına görc aynı uygulama etabı veya bölge
içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin
yapılmasına müsait olması zorunludur." dendiğinden kaldırılan park alanı yerine imar
planında ilave park alanı önerilmediğinden talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
"
Türkcr ALTIERLER
Meclis K. tibi
"
,
, ,',' "
"
.: .~
~
EDİRNE IlELEDİYESİ
Karar Tarihi
03112/20ı~
MECLİS KARARI
Karar Sayısı
20ı~/322
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.11.2014 tarih ve 2014/175 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılaıı
müzakerede;
işaretle yapılan oylarna sonucunda; Hayat İnsan Sağlığı Biz. Tic. Ltd. Şti:nin
30.06.2014 tarihli dilekçesi ile tapuııun Edirne Merkez Kirişhanc Mahallesi Ada:2044
Parsel: 1 sayılı taşınınaz üzerinden geçen 2 adet 7.00 metrelik yolların sürekliliğinin
olmamasından dolayı kaldınlması, bu bölge için sağlık tesisine ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle
Sağlık Tesİs Alanının Konut + İşyeri Alanına dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan
incelemede; söz konusu taşınmazın ınevcut imar Planında Sağlık Tesis Alanında kaldığı tespit
edilmiş olup, konunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine
oybirliği ilc karar verilmiştir.
Tü.ke. AL TIE
ıum
MeclisK. i .
~
Savaş ÜNER
Mec~f)-
A"
EDİRNE BELEDiYESİ
Karar Tarihi
03/1212014
MRCLis
KARARI
Karar Sa,,'IS1
2014/323
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26. ıı.20 ı4 tarih ve 20 ı4/177 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakereclc;
İşareıle yapılan oylama sonucunda; İsmail Hakkı TAŞDEMiR'in 29.09.2014 tarihli
dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Ada:612 Parsel:90 sayılı
taşınmazdan İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanında kısmen de Ayrık
Nizam 5 katlı Konut Alanında kalmakta iken, Abdurrahman Mahallesi Revizyon İmar
Planında 02.09.2008 tarih ve ı22/412 sayılı Meclis Kararına uyulmayarak taşınmazdan yol
geçirildiği, İmar hattının yeniden eski haline getirilmesi talebi üzerine yapılan incelemede;
söz konusu taşınmazlar tevhid edilmeden önce 32 ve 46 parsel olan 612 ada 90 sayılı
taşmmazın mevcut İmar Planında kısmen Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanında, kısmen de
Ayrık Ni7.am 5 katlı Konut Alanında ve kısmen de yolda kaldığı tespit edilmiş olup,
02.09.2008 tarih ve 122/412 sayılı Meclis Kararı ile imar hattının kadastral hatta kaydırıldıgı
ancak 03.07.2013 tarih ve 2013/309 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan
Abdurrahman Mahallesi Rcvizyon İmar Planında daha önceki Meclis Kararına uyulmayarak
taşınmazdan yol geçirildiği anlaşıldığından bahse konu taşınmazın imar hattının 02.09.2008
tarih ve 122/412 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan tadilatında olduğu gibi yeniden
düzenlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ilc karar verilmiştir.
Türkcr ALTIERLER
l\'1cclis K,Jtihi
f/
Savaş ÜNER
Meclis Ka i i
•
EDİRNE BELEDİYESİ
MECLis
Karar Tarihi
03/1212014
KARARI
Karar Savısı
2014/324
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26. ı1.2014 tarih ve 20 ı4/178 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın
05.11.2014 tarih ve 2014/307 sayılı Edirne
Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen plan hükümlerinin birinci bölümü 24. maddesİ
sonuna aşağıdaki fıkraların eklenmesine "Edirne Belediyesi Meclisinin 05.09.2012 tarihli ve
2012/289 sayılı karan; bu kararın yürürlüğe ginnesinden itibaren iptal edilecek ve aşağıdaki
hükiimler uygulanacaktır. Bütün plan sınırları içinde İskaıı edilen 3 ve daha fazla katlı veya 5
ve daha fazla bağımsız bölüınlü olarak inşa edilecek binalarda tesisatın her noktasında en az 2
atm basınç sağlayacak şekilde hesaplanacak ve belediyesince yeterli bulunacak kapasitede
hidrofor ve su deposu konulması zorunludur. Mevcut binalarda bu uygulamaya ne zaman
başlanacağı ve nasıl uygulanacağı ile ilgili usul ve esaslar belediyesince belirlenir." Ayrıca
ilgili plan notlanna madde 30 olarak eklenecek olan hükümlerden 30.2. maddesinin (b)
bendinde yer alan ikinci eümlesindcki "belirlemede her durumda öncelik" ibaresi yerine "hak
ve hükümler" ibaresi ile değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisinden sonra Deledi}'e llaşkanı
Reeep GÜRKAN'ın bu hükmün 2 vc daha fazla katlarda şeklinde düzeltilerck uygulanmasını
istediğini belirtmesinden sonra l\'1eclis Ü)'esi Selçuk ÇAKIR'ın benim okuduğum şekilde 3
ibaresi yerine uygun görülürse teklifinizi bu şekilde değiştirieseniz teknik olarak uygun
olacağı kanaatinde olduklarını "iskan edilen 2 ve daha fazla" "5" ibaresi yerine de "3" ve daha
fazla bağımsız bölüm şeklinde uygun görürseniz teklifinizin
böyle oylanmasını
belirtmesinden sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın
mevcutlarla ilgili de
meclisimizde uygun görürse 3 i.12.20 i5 tarihine kadar uygulama süresi verilmesini önerdiğini
belirtmesinden sonra 05.1 1.2014 tarih ve 2014/307 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararı ile
kabul edilen plan hükümlerinin birinci bölümü 24. maddesinin sonuna aşağıdaki hükümlerin
eklenmesine; "Edirne Belediyesi Meclisinin 05.09.2012 tarihli ve 2012/289 sayılı kararı; bu
kararın yürürlüğe girmesinden itibaren iptal edilecek ve aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.
Dümn plan sınırları içinde iskan edilen 2 ve daha fazla katlı veya 3 ve daha fazla bağımsız
bölümlü olarak inşa edilecek binalarda tesisatın her noktasında en az 2 atm basınç sağlayacak
şekilde hesaplanacak ve belediyesince yeterli bulunacak kapasitede hidrofor ve su deposu
konulması zorunludur. Mevcut binalarda bu uygulamaya ne zaman başlanacağı ve nasıl
uygulanacağı ile ilgili usul ve esaslar belediyesince belirlenir. Mevcut binalarda bu uygulama
için 31. i2.20 i5 tarihine kadar süre verilir." Ayrıca ilgili plan notlarına madde 30 olarak
eklenecek olan hükümlerden 30.2. maddesinin (b) bendinde yer alan ikinci cümlesindeki
"belirlemede
her durumda
öncelik"
ibaresinin "hak ve hükümler"
ibaresi iie
değiştirilmesinden sonraki şekliyle işaretle yapılan oylama sonucunda; aşağıda gösterildiği
şekilde aynen kabulüne oybirliği ilc karar verilmiştir.
2.&.Maddenin Sonuna Eklenecek Hüküm:
"'Edirne Belediyesi Meclisinin 05.09.2012 tarihli ve 2012/289 sayılı kararı; bu kararın
yürürlüğe girmesinden itibaren iptal cdilecek ve aşağıdaki hükümler uygulanacaktır." Bütün
plan sınırları içinde iskan edilcn 2 ve daha fazla katlı veya 3 ve daha bağımsız bölümlü olarak
inşa edilecek binalarda tesisatın her noktasında en az 2 atmosfer basınç sağlayacak şekilde
hesaplanacak ve belediyesince yeterli bulunacak kapasitede hidrofor ve su deposu kurulması
zonınludur. Mevcut binalaca da bu ~gtYf'ınay'a ne zaman başlanacağı ve nasıl uy.g~ıanacağı
ile ilgili usul ve esaslar• bdedi'\.'csinc6:bçlirlenir:Mevcut
binalara da 31.12.2015 tanhınc kadar
J1f~''j.o'
~~
uygulama süresi verilır.
i
o~J\ ~
ıt / .•
''__-;-::")...
~:;~
.~.,'
"
-."
,-
,~
'.
''-'t,;o'~7.o__
,
.'
,,",,o'.
:J
.,. ,~
,.
./
~
~.
.
Miıdde: 30' HAK AKTARIMf YAPILACAK ALANLAR
30,1 Planda hak aktarımı yapılacak alan sınırı olarak gösterilen bu alanlar; ihtiyaç
duyulan hallerde plan üzerİnde belirtilen emsal değerleri ve nüfus yoğunlUb'1lnUn artırılması
ve bu artışa yönelik imar mevzuatında öngörülen sosyal donat! alanı ihtiyacının
karşılanmasına yönelik uygulamaların yapılacağı alanı göstermektedir.
30.1.1 Bu SInıf içinde aşağıda belirtilen maddelerdeki koşulların yerine getirilmesi
halinde plan üzerinde gösterilen emsal değerlerine en fazla %50 oranında ilave yapılabilir.
İlave yapılan bu emsal değeri hiçbir durumda bina taban alanını bOyUtrnek ve/veya İnşaat
ruhsalı alınmış parsellerde ruhsatıa belirtilen kat sayısını arttırmak amacıyla kuııanılamaz
ve/veya ilave edilen emsal değeri sonrası parseldeki toplam emsal değeri her koşulda E=2.5
değerini aşamaz.
30.1.2 Bu plan hUkmünün uygulanması ile ortaya çıkacak sosyal donatı alanı ihtiyacı
için mülkiyeti belediyeye ait olan 2605 ada i ve 2 parsel sayılı taşınmaılar park alanı olarak
ayrılmıştır.
30.2
Hak aktarımı yapılacak alan sınırı içinde kalan taşınmazlarda; emsal
değerlerinin artırılması durumunda artan emsal değere karşılık gelen ilave nüfusun ihtiyacı
olan park alanı mülkiyeti belediyeye ait olan 2605 ada i ve 2 parsel sayılı taşınmazlardan
karşılanacaktır. Karşılanacak park alanı miktarı ve usulleri aşağıdaki hükümlere göre yapılır.
a) Artan inşaat alanının her 25 m2 için 1 kişi artışı kabul edilecek ve ilave gelen nüfus
için kişi başına en az 10 m2 park alanı aynlacaktır. Yapılacak hesaplamalarda inşaat alanının
25 ın2 bölünmesi ile bulunacak ara değer bir üst değere tamanılanır.
b) 30.2 maddesinin uygulanacağı veya uygulanmayacağı parselleri belirlemeye
belediyesi yetkilidir. Ancak bu hak ve hükümler; üzerinde mevcut yapı (bu plan hükmünün
yürürlüğe girmesinden önce ruhsat almış olan yapı) bulunan parsellere tanınacaktır.
c) Bu hükmün nasıl uygulanacağına dair usuııer daha sonra alınacak belediye meclis
kararı ile belirlenir.
30.3 Hak aktanını uygulanacak alan sının içinde mülkiyeti belediyeye ait olan 2605
ada i ve 2 parsel sayılı taşınmazlar dışında plan hükmünün uygularunasını talep edenin
mülkiyetinde olan ve planda sosyal donatı alanına a)TıImamış başka bir taşınmazın park
ve/veya otopark yapılması amacıyla bedelsiz olarak belediyeye terk etmesi halinde de bu
hüküm uygulanabilir. Uygulama şartları aşağıdaki hükümlere göre yapılır.
a) Artan inşaat alanının her 25 m2 için i kişi artışı kabul edilecek ve ilave gelen nüfus
için kişi başına cn az LOm2 park alanı ayrılacaktır. Yapılacak hesaplamalarda inşaat alanının
25 012 bölünmesi ile bulunacak ara değer bir üst değere tamamlanır.
b) Bu madde hükmünün uygulanması için imar mevzuatına uygun plan değişikliğinin
yapılınası zorunludur.
c) Kişi başına yapılacak hesaplamalarda 200 m2'nin altında kalacak her dunımda terk
edilmesi gereken park alanı miktarı 200 m2'nin altında olamaz.
d) Terk edilecek park alanı büyüklüğüne göre bu hükınün uygulanması sonucu doğan
cııısale dahil inşaat alanı bölünerek birden fazla parselde de faydalanılabilir.
e) Bu hükınün nasıl uygulanacağına dair usuller daha sonra alınacak belediye meclis
kararı ile belirlenir.
30.4 Hak aktanmı uygulanacak alan sının içinde kalan taşınmazlarda yapılacak
bağımsız bölümlerde yaşam kalitesini arttırmak amacıyla nüfus yoğunluğu ile bağımsız
bölüm sayısını ve bağımsız bölüm içinde yer alan oda, salon, mutfak vb. sayısını arttırmamak
şartıyla bağımsız bölümlerin cmsale dahil inşaat alanı %10 oranında arttırılabilir."
.,::;x,
9N.1t.KA .. ~
.~ ..Haşkanı
.
'f
"C
a,,;
'.I
~ ': ..•.
,'''v'.:.:
'"J. .. • .'. !.,
'. ""
",,-
'o'.'
".:
..."' .•....•.
, • .,
21
•
l'
•••:
.•.. ..
' ,
:- I'
'
.' .•.
q<P'"
2
EDİRNE BELEDİYESİ
"'!ECLiS KAltARI
Kanır Tarihi
K~ırar Sa,,"ısı
03/12/2014
2014/325
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.11.2014 tarih ve 2014/179 sayılı imar komisyon karan imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
İşareıle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez Muracliye Mahallesi Ada:746
Parsel: i2 sayılı taşınmazda dini tesis alanı ayrılması üzerine yapılan incelemede; söz konusu
taşınmazın imar planında kısmen yolda, kısmen park alanında, kısmen ayrı k nİzam 3 katlı
Taks:0,40 Kaks:1.20, kısmen ayrık nİz3m 4 katlı Taks:0.40 Kaks:l,60 konut alanında kaldığı
tespit edilmiş olup taşınmazın bulunduğu bölgede dini tesİs alanı ihtiyacının karşılanması ve
22 metre genişliğindeki yoldaki mülkiyet sorununun çözülmesi amacıyla yapılaşma şartlarının
aynen korunduğu, dini tesis alanı oluşturulan ve düzenleme ortaklık payı oranının 3194 sayılı
imar Kanununun 18. maddesine göre yeniden düzenlendiği plan tadilatı teklifinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
Türkcr ALTIERLER
Meclis K tibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content