close

Enter

Log in using OpenID

967617 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.L :VIEzİTLİ KA Y:vfAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 S "yı • 12l72032-841i 6ffl
Konu • 41Cli Personelin Ek Ödeme Talebi
cq.108/2014
TELEFON ZİNCİRi
..................... d ........
MÜDÜRLÜGÜNE MEZİTLİ
il Milli
Eğitim MUdürlügU'nün 25;07/201-1 tarih ve 3151886 sayılı yazılan ve ekindeki
Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 17107/2014 tarih ve 3032449 sayılı "4/C'li
P:rsonelin Ek Ödeme Talebi" ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştiL
Bakanlıgımız
Biigilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
EK:
Yazı Örneği (2 Adet)
DAGITIM:
rUm Resn,; Okul
'ç
Kurum 1vmdürlükler:ne
\~F7~-lu iLÇE ~ArL;
i LC:TI\A
\1~ [;,,_ RLU(~
:v1\:"z;(;i ~:jxa:!i :::.L<
:._": ·~L·_,'.;)::s;.::;:: .. ::J"!TL:"
:":>
T:t;;',:: 3:.'; ,J58"46-i !~al.>- \ 'U:.! L:~':!--:_~ 1;
,>.'J He: ,,1e"~ijG~;i ın:b.q,\.ı,
1, ..:n ~-,ı:;.] ,'"lı.:.d1i rı',;:~' gu\ ~T
!\ ,::'-'i;;1 bl1G! .i;ir. IrTın:1:: De_)ı;~ : I:.ır,i,-;>;,
Ye.T'
\!db_(,_!\.-t~ S~'i\.ı:-ı
\. qr;~';'+e B,rimi -,')
,-rn:{ı'iAJ '
T.C. MERSİN VALİLİGİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı:
KODU:
25/07/2014
34776202/84113151886
4fC'li Personelin Ek Ödeme Talebi.
•
r
­
Y"v..:e.:1..\~..\"" \........KAYMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (c) fikrasına göre
istihdam edilen geçici personelin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin i 'inci
maddesiyle eklenen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin' ek 9'uncu maddesi
kapsanunda ek ödemeden yararlanmayı talep ettikleri ve anılan personele söz konusu ek
ödemenin yapılıp yapılamadığı ile ilgili Bakanlığmıız, Strateji Geli~tirme Başkanlığının
gö~ yazısı yazımtZ ekinde gönderilmi~tir.
Gereğini
bilgilerinize rica ederim.
Mehmet AKYOL
Müdüra.
ŞubeMüdürü
EKLER:
1- Yazı (3 Adet)
DAGITIM:
Akdeniz, Yeni~ebir, Silifke, Mut ve Mezitli llçe Kaymakamlığma
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İınıa K.anununım5 inci maddesi gereğince gÜvenli elektronik imz.a ile iınzalanmıştır
Mersin İl Milli Eğitim Müdiiı:liiğü Duınlupuıar Mahallesi GMK.. Bulvan Yeoişeltir i MERSİN
Bilgiİçin:Mohmet AKYOL ŞubeMfuı.! HasanŞİFANV.H.K.İ.
Strateji geliştirme 2 Birimi Telefon: 0(324) 329 1481- 84 Dahili Tel: 116 Faks: 0(324) 327 35 18- 19
ElektronikAğ: hıtp:ifmersin.meb.gov.tr
-
T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLlGI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı
: 439420911841.02/3032449
Konu: 4/C'li Personelin Ek Ödeme Talebi
17/07/2014 ..... VALILIGINE
(iı Milli Eğitim Müdürlüğü)
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 fuıcü maddesinin (c) fıkrasına göre
istihdam edilen geçici personelin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin i inci
maddesiyle eklenen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
kapsamında ek ödemeden yararlanmayı talep ettikleri ve anılan personele söz konusu ek
ödemenin yapılıp yapılmaması hususunda genel bir tereddüt yaşanması nedeniyle konu
hakkında Bakanlığımız görü~ü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Anayasanın 128 inci maddesinde; "Memurların ve diğer kamu
görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükiirnlü\ükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük i~leri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ili~kin
toplu sözle~me hükümleri SaklıdiL" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, 657 sayılı
Kanunun "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Sözle~meli ve geçici
personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanıL" hükmüne yer verilıni;;tir.
Anılan Kanunun "Istihdam Şekilleri" bal'lıkll 4 üncü maddesinde ise memur; "Mevcut
kurulU;; biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare
esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu
Kanunun uygularımasında memur sayılır.", sözleşmeli personel; "Kalkınma planı, yıllık
program ve ili programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi,
i;;letilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen
esas ve usuııer çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görül'ü üzerine
Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile
çalıı;tırılmasına karar verilen ve iııÇi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.", geçici
personel; "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı
ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde
ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme jle çalıştırılan ve i~çi sayılmayan
kimselerdir.", işçi; "(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı
gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli i;; sözleşmeleriyle çalıııtınlan
sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da onnan yangınıyla mücadele
hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere
belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici i;;çilerdiL" şeklinde tanımlanmıştır.
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik İID7l1 Kanununun 5 inci maddesi gereğ!nce gUvenli eiektronik imza ile imzaJanmıştır
Atarurk Blv. 06648Kızı!ay/AOIKARA
Elektronik Ağ: wv..-w.rneb.gov.tr
e~po$ta:
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (O 312) 4131797
Faks: (O 312) 4187539
Buna göre; memurların istihdamına ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanun ile
personelin istihdamına ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanunda yer alan özel
hükümlerin yanı sıra 6/6/1978 tarihli ve 7115754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına
Ilişkin Esaslar" ile geçici personelin istihdamına ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanunda
yer alan özel hükümlerin yanı sıra 3/5/2004 tarihli ve 200417898 sayılı Kararname ile
yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamalan Sonucunda işsiz Kalan ve Bilahare işsiz
Kalacak Olan Işçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde
Istihdam Edilmelerine Ilişkin Esaslar'a göre 2014 yılı için 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762
sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlanndaki
Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele
Ödenecek Ücretler Hakkında Karar" ile belirlenmiştir. Dolayısıyla Devlet memuriyeti,
sözleşmeli personel ve geçici personellik birbirinden farklı istihdam şekilleri olup, her bir
istihdam şeklinin amacı, tabi olunan mevzuatı ve yükümlülükleri ile mali ve sosyal haklan
farklılık göstermektedir. Nitekim 2014 yılında geçici personelin mali ve sosyal haklarına
ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 20 i 3/5762 sayılı Kararda ve talebe konu ek ödemenin yasal
dayanağı olan 375 sayılı Kanun Hükmiinde Kararnamenin ek 9 uncu niaddesinde söz konusu
ek ödemenin geçici personel statüsiinde istihdam edilenlere de ödeneceğine ilişkin herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır.
Dolayısıyla geçici personelin, Devlet memurlan için öngörülen mali ve sosyal
haklardan, geçici personel için ayrıca belirlenmiş olan mevzuatta bu haklardan
faydalanabileceğine dair bir hükmün var olması kaydıyla yararlanabileceği, aksi durumda
mevzuatta yer almayan mali ve sosyal haklardan faydalanmasının hukuken miinıkiin
sözleşmeli
bulunmadığı aşikardır.
Diğer
taraftan Anayasanın 138 inci maddesinin dördiincü fıkrasında "Yasama ve
Yiirütme organlan ile idare, mahkeme kararlanna uymak zorundadır; bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunlann yerine getirilmesini
geciktiremez." hükmü yer almaktadır. Bu hükümde yargı organlarınca verilen kararlara
idarenin uyma zorunluluğu belirtilmiştir. Ancak, yargı kararları kişilere özgü olup, bu
kararların genelleştirilerek başkalan hakkında uygulanması miinıkiin değildir.
Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu yargı kararının
yalmzca davayı kazanan kişiye özgü olarak uygulanması gerektiği, ancak haklannda yargı
karan bulunmayan geçici personel hakkında ise bu karar emsal alınarak uygulama
yapılmasına imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Veysel ERDEL
Bakan a.
Başkan
DAGITIM: Malatya Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ordu Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Nevşehir Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Samsun Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Mersin Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) --~-----~ ....
_-_.-_._-------------
---
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince gÜvenli elektronik im:ı:a ile imzalanmıştır
-_..._ - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk Blv. 06648 Kızıı.ylAOiKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e·posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgı için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (O 312) 4131797
Faks: (0312)4157539
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content