close

Enter

Log in using OpenID

2014/155 GEREKTİĞİNDE ÖĞRENCİLERE

embedDownload
-1 T.C.
SAL1HLI BELEDiYESI
Karar No
MECLIS KARARI
Evrak Dairesi
YAZ! i§LERf MUDURLUGU
2014/155
Karar Tarihi
02/12/2014
Konusu
Gerektiginde ogrencilere, amator spor
kuliiplerine malzeme verilmesi ve gerekli
destegin saglanmasi her tiirlu amator spor
musabakalan diizenlenmesi, yurt ici ve yurt
disi musabakalarda iistiin basan gosteren
veya derece alan sporculara odul verilmesi
ile bu konularda Belediye Baskamna yetki
verilmesi hususunun g6ru§iilmesi.
Evrak No
6X2044
Saat
20.00
Kesinle§tirme Tarih 06/12/2014
Geli$ Tarihi
Tekrar Goru$ulecek mi?
BELEDIYE BALKAN!
DIVAN KATIBi
MECLIS UYERLERi
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERJM,Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zcki"KAYDA,Zchra TiRYAKLSabahattin TEKDAL,Yalim $ENKAYA.Osman
VURAL,Ccvdcl ZURNACI.Beray ERIM.Nuri KAYA,Sc<;il CAN.Hiiscyin Emre
EROL.Basri ERSOY.Yiiccl KA$IKCI.Gurol ERSOY.Hasan DORGAJsa
YiLDIRiM.Yunus CANDAN.Muslafa MERMi.Ccm YALVAC.Mcsul
CEYLAKMural GiRGIN.Koray KAPLAN.Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet
CAKIR.Mustafa BULUT.Mclimel $ANVER,Cilian SARKVolkan
GOKMENER.Hidayct DENIZ.MevIi PEHLlVAN.AIpaslan BALCI.Fcrayi
ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN
DWAN KATIBi
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan goriisiip karara baglamak iizere 02/12/2014 giinii
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEIM M A D D L S J : 8- Gerektiginde ogrencilere, amator spor kuliiplerine
malzeme verilmesi ve gerekli destegin saglanmasi her tiirlii amator spor miisabakalarl
diizenlenmesi, yurt ici ve yurt disi musabakalarda iistiin basan gosteren veya derece alan
sporculara odiil verilmesi ile bu konularda Belediye Baskamna yetki verilmesi
hususunun goriisiilmesi.
Yazi Isleri Miidurii Talat YILD1RIM; Belediye Meclisine; 5393 Sayih Belediye
Kanununun, Belediyelerin gorev ve sorumluluklanni belirleyen 14. maddesinde "gerektiginde,
ogrencilere, amator spor kuliiplerine malzeme verir ve gerekli destegi saglar,her tiirlu amator
spor miisabakalarl diizenler, yurt ici ve yurt disi musabakalarda iistiin basan gosteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi karanyla odiil verilebilir." ifadesi yer aimaktadir.
Belediyemizce gerektiginde, ogrencilere, amator spor miisabakalarl diizenlenebilmesi, yurt ici
ve yurt di§i musabakalarda iistiin basan gosteren veya derece alan sporculara odiil
verilebilmesi icin yasa geregi Belediye Meclisimizce karar ahnmasi gerekmektedir.
Bu nedenle, gerektiginde ogrencilere, amator spor kuliiplerine malzeme verilmesi ve
gerej^dgstegin saglanmasi her tiirlii amator spor miisabakalarl diizenlenmesi, yurt ici ve yurt
^iM^i-jiiLisHDax^arda iistiin basan gosteren veya derece alan sporculara odiil verilmesi ile bu
' konufiarda Bele&ye Baskamna yetki verilmesi hususunun karara baglanmasim rica ederim.
fjejjy^e ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, bu konu gayet a?ik 53^3 sayih kanunun
_
-2T.C.
SALlHLi BELEDIYESI
MECLIS KARARI
14. Maddesi. Bu konuda goru§ belirtmek isteyen arkadasjanmiz, Milliyet?! Hareket Partisi?
Grubu adma soz alan uye Secil CAN; Yok ba§kamm, uygundur.
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi?
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Bas.kamm bize miizekkerede yazan goruse
aynen katiliyoruz.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Ak parti?
Grubu adma soz alan uye Hidayet DEN1Z; Bas.kamm, eski amator futbolcu olarak birkac
cumleyi soylemek istiyorum.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Buyurun liitfen.
Grubu adma soz alan uye Hidayet DENIZ; Yillardir zaten yerel ybnetimlerin bence
ziyadesiyle yapmasi gereken seylerde eksik kahyordu. Biz bunu zaman zaman dile
getiriyorduk ama biliyorsunuz takdir yetkisi kullanan makamlar bu konuda kendi flkirlerine
uygun diisunceleri veya davramsjan sergiliyorlardi. Qok yerinde bir karar oldugu
kanaatindeyim. Ozellikle yapacagimiz nakdi yardimlarm onlann fedakarca, ozellikle ba§kan
ve yoneticilerin fedakarca yapmi§ oldugu calismalara bir nebze katki saglayacagi
kanaatindeyim. Bu karardan dolayi da bunu giindeme getirip bu karan alacagimizdan dolayi
gerek size ve gerekse meclisimize te§ekkiirlerimi sunmak istiyorum.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet ben te§ekkiir ederim Degerli
arkada§lanm, amator spor kuluplerine belediyenin katkisi tabi cok Qok onemli, burada sadece
bu i§i israrla her ortamda soyluyoruz belediye sporla simrh degil. Belediye spor dernektir.
Belediye bunyesinden cikanlmi§tir. Belediye biinyesindeki gecmi§ donemlerdeki yonetim
anlayi^mi biz bir kenara birakarak §u anda siville§tirdik. Belediye spor goturuyor. Dolayisiyla
diger spor kuluplerine mesafemiz ne ise belediye spor kuliibumuze de mesafemiz o olacak,
Ba§anli olan turn amator kuliiplerimize burada katki bu cercevede saglamayi du§iinduk ve
bunun icinde bu giandeme bu maddeyi de ilave etmi§ idik. Katkilannizdan dolayi te§ekkiir
ediyorum.
Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gorii§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Gerektiginde ogrencilere, amator
spor kuluplerine malzeme verilmesi ve gerekli destegin saglanmasi her tiirlu amator spor
miisabakalan diizenlenmesi, yurt i?i ve yurt di§i miisabakalarda iistiin ba§an gosteren veya
derece alan sporculara odiil verilmesi ile bu konularda Belediye Baskanma yetki verilmesi
hususunu oylarmiza sunuyorum. Kabul edenler? 32. Oy. Kabul etmeyenler? Yok.
Cekimserler9 Yok. Oy birligiyle kabul edilmi§tir
Bcray ERIM
Mtvlis Cycsi
Divan Kali hi
Zcyncl Abidin ALPASLAN
Mcclis llyesi
Divan atihi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
754 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content