close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
yaprlan ta$rnmazln ijzerinde 2211112001 tarihli ve
4721 sayrlr Tlirk Medeni Kanunu htikiimleri uyannca
llazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, ta$rnmaz
ul,",r, adrna devredilir.
Miigterinin sozleqrne hi.ikiimlerine uymamasr durumunda, sozle_gmenin
feshedilece[i bildirilir. Tebligata
ra[men borcun cidenmemesi halinde, tagtnmaz Hazinemiilkiyetinde
ise srizlegrne feshedilerek, gegiciteminat
olarak belirlenmig tutar, Hazineye irat kaydedilir ve satrg bedeli
olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup
edilerek kalanr faizsiz olarak alrcrya uyn"n iade edilir. Tuq,nrnur,
banka teminat mektubu veya ipotek tesis
edilerek altct adtna tescil edilmig ise terninat mektubu veya
ipotek parayagevrilerek, kalan borg faizi ile
birlikte tahsil edilir.
Idare de bu stire iginde
ta$lnmazl
m
feraf iglemlerini tamamlamak,
tigteriye tesl i rn etmek le yiiktj
m
I
gartnamede belirtilen srnrr ve
iidtir"
niteli[e grire satrlan
MADDE 8- Taqrnmazrn fuzuli iggal altrnda bulunmasr
halinde; Hazine, fuzuli gagili bu tagrnrnazdan
tahliye igin hi9 bir sorumluluk ytiklenrnez ve mtiqteri bunu Hazineden
isteyemez. 'lagrnmaz, iggal edilrnig
hali ile alrcr adtna idarece tescil ettirilrnek suretiyle mahallinde satlgr
yapan idare yetkilileri ile alrcr arasrnda
bir tutan:rk dtizenlenerek alrcrya teslim edilir. Tagrnmaz ile birlikte satlga konu
muhdesat varsa teslim
tutana$rnda bunlar da ayn ayrr belirtilir.
MADDE
9- ihtilaflarrn gdziim yeri istanbul icra daireleri ve mahkernelerdir.
rr-6zBL $ARTLAR
MADDE
1- Tagtnmaz malrn tapu kayrtlanndaki ipotek, Ltacizvevakrf gerhinden
dolayr cidenmesi gereken
taviz bedeli ve do$abilecek vergi, resim, hargrar mrigteriye aittir.
MADDE 2- Uzerine ihale yaprldr[r halde usulline gcire satrg iglemlerini sonuglandrrmayarak
ihale feshi
yapan istekliler sciz konusu taqtnmazrn yaprlacak ,on.ulii ihalelerine
kattlamazlar.
MTDDE 3- ihaleye igtirak etrnek isteyenlerin
gegici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazrsr
ile birlikte), nilfus hi.iviyeti sureti, ikametgah belgesi, (Tilzel kigilerde ise
slciline kayrtlr olclu[u oda veya
mesleki tegekkiilden yrlr iginde ahnmrq sicil belgesi, teklifte bulunacak
kiginin tasdikli yetki belges i, imza
sirkiileri) ortak katrlrm halinde ortak girigirn beyannamesi ile birlikte
ihale saatine kadar ista'bul
Defterdarhfr Kat:l ca[alo[lu-Fatih/isrANBUL
adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Baqkanl[rna
baqvurmalarr gerekmektedir. ihale saatinden sonra yaprlan bagvurular
kabul edilmez.
MADDE 4- Tagrnmaz maltn mahallinde
iggalsiz oldufu respit edilmi$tir.
MADDE
MADDE
2110112014 tarihinde yaprlan tespitte; tatrnmaz malrn bog ve
5- Tagrnrnaz malln tapu kaydrnda gerh ve beyan bulunmamaktadrr.
6- Tagtnmaz mal;211011200'7 tarih onanlr, 1/1000 rilgekli Beylikdtizii Uygulama
irnar planrnda
"Taks:0,25, Ayrrk Nizam 2 Kat Konut Alanr" olarak planlanrnrgtrr.
MADDB 7- Hazineye ait tagtnmaz
mallarrn satrg ve devir iglemleri, KDV dahil olmak iizere ttim vergi,
resim ve hargtan rniistesnadtr. Satrq tarihini takip eden yrldai itibaren 5 yrl
stire ile emlak vergisine tabi
tutulmayacaktrr"
MADDE tl- 4706 sayth Kanunun 5. Madtlesine giire talep edilmesi halinde Hazineye ait
tagrnmazlartn satrE
biri
bedeli taksitle de iidenebilir. Taksitll ddeme halinde satrq bedelinin en az diirtte
iki yrlda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte iirlenir.
peqin, kalanr en fazla
Taksitle odeme halinde borcun tamamr odenmeden tapuda ferafi verilmeyecektir.
Ancak f'era[rn
verilebilmesi igin takside ba[lanan borg ve kanuni faizlerini kargrlayacak iutarda
ve siiresiz banka teminat
mektubu altntr veya 22.l1.2001tarih ve 4721 sayfi Medeni Kanunun 893.
maddesinin l. bendi gere[ince
sattgt yaprlan tagtnmaz rnal tizerine tapuda Hazirrc lehine kanuni ipotek
tesis edilir.
Bu gartname 9 Genel, 8 Ozel garl olmak i.izere toplam l7 rnaddeden ibarettir.
Bu gartnarnedeki yazrlr hususlan ordugu gibi kabul ve taahhiit ederim.
Her gegit tebligat agagrdaki adresime yaprlabilir.
uUsrnnixiN
ADI SOY;\DI
TEBLiGAT ADRESi
ilzn
rARiHi
iH,tzasr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content