close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015 Fiyat Listesi

embedDownload
;'\1ERA KIRALAMA iHALE iLANl
MANisA GIDATARIM VE HAYVANCIUK
iL MlmlJRLlJGUNDEN
!VIanisa il !VIera Komisyonunca alman karar geregi Ahmetli ilt;esi,
Karakoy Mahallesi slmrlan it;inde bulunan 289 parsel numaralt
2
2
16.900m 'lik ve 432 parsel numarall 264.800m 'lik mera vaslfll tasmmazlar
2886 SaYlh ihale Kanunu hiikiimlerine gore 29104/2014 SalJ gunu saat 14.30
da Glda Tarim ve Hayvanclhk II !VItidtirltigti Hizmet Binasmda, 2014 Ylh
It;m 50,00TLIda muhammen
bedelle, 10 Yllhgma, Bakanhglmlz
dam;;manlarmdan Prof, Dr. Hlza A VCIOGLU tarafmdan haZirlanan proje
kapsammda yapay mel'a tesis etmeleri sarti ile kiralanacakhr.
ihale Ham ve ekinde bulunan !VIera Kiraiamasl Teknik $artnamesi
10 gun siireyle asklda kalacaktlr. Konu ile i1gili itiraz veya kiralama
talebinde bulunacaklarm askl mi.iddeti olan 10/04/2014 - 21/04/2014
tarihleri arasmda Glda Tanm ve Hayvanclhk il Mi.idi.irliigi.i'ne mtiracaat
etmeleri gerektigi;
tlan olunur.
~::l:91;:;"':oGtf
~ener
UYSAL
il Mtidi.ir V.
Eki: Mera Kiralamasl Teknik $altnamesi(iad 2sf.)
•
,
,
AMA SARTNAMESJ
MERA KLRAL
fl ta$lnmaz Manisa il
d a Sa
t pu
kaydlsaat
ve 1430dQ
nitelik Ienyap
' belirtilen
Iacak ihale
Mera
tie vkasl
Iray ~ verilecektir.
Madde
I
A$agl
I
olinu
I
KOI '
29 04 2014 a I "
nisyonunca "
'Iecek ta Inmazln
Madde 2 - Kiraya ven 'u - 1 Parsel No/Slra No
432
289
'AHMEl
" "Jm')
lI~esl
'
bY
Yiizol£ilnlll
264,800
16,900
'
KARAK
I
Mahallesl
ERA
!\II,
Cinsl'
, '
~\'[era
-
, I I M era Komlsy onunca , 2886 say til Devlet ihale Kanunu hlikli mleri
ihale Manlsa
Madde
3
,
I"
' d yIk Ihale usu u ile ,vaptlacaktlf
yer<;:evesln e a
'd nin :
"_,,
Kiralama yapacak I ~: vanclilk il MLidLirluguMANISA
Adl: Glda Tanm ve
y h 1513 Sol< No:16
'
A ~ rtalar ma '
I'
Ad"" 2. ""'
2362314605· 06
mm," k i" b",,,
Telefon nlimaraSI.,06 2' 14642
' h leye ba$lanacak ytlilk muha
sI'02J J
'10 tldlr 1 a
,
." "''''''''.
, n" ki" ",'"
Y
G"i,i "mm",
Madde 4 - Ta$tnmaz a lir
"
kira bedeli lizerinden allnlr ,
SO.OOTUd, o',,,k b''''''"'::1"", bi, y""k "bm m "",,,,
.
0/.6
0',,,.
5 - Geylci Ie ,
deli Madde
I OOO,OOTL'dir.
be
,
'tlltk ihale bedeli uzennden
a IIIllr, Kesin temlnat oranl
ill"~,
IVladde 6 - Kesin temmat blr y
,,,",,,k,,,
. lik ,,' kilO b,d,"
7,
B"",,,Madde
K,"" "'"''''
3~4
0
k' a bedelleri ise 6098 SayJiI
bed,,,' o"p.'
. "0"yl b'''''"i,
t kip. eden
ar Ir
II
e~deksl), ""," ,
",m,,,,
. .s6zle~mede
.
maddesine(ytlilk
fiyat
, d o"denmemesi ya da
.. . Liretici
''" i"""
Kiraci tarafmdan kira bedellnln yapl ,
" I
tek larafll olarak iptal edtllr ve kiraci
'I
Imamasl
hallnde,
soz
, , Ise
, k'Iraci dan bu
helirtilen dlger
husus ara
_ I'Ie tes I'1m edl'len tesislere zarar
'
I uyu,
tesilln IUlanaol
,
ve
I "Ih I K
u'nun 75 inci maddesi uyannca Komlsyonun
larat'lndan klralanan
alan ara
,di
Aynco
288",y,,,
~~
"'h'"
e~me
II,
D,,,,, " '"""
venlml~
..
., k
;::; i' ;';'i",
b" ,,,eOili,
"d",,, Y" mOl ki 'm i, i"" "1 mm Urn" ' 'I g«;
KO"i
Y'"""lim
. '" b';gO" ',m d, ""', Y'
D,,,,,,
m"
"e
eI ,,,' ,,,.
,
.
M,dd, 8 • """Y' k'''''bi'
i,i" 2886 ,"yil,
[h,l, K",,"
b, K",",", 74 ""'"
""dd"i,,, d'Y'""'''k ,'k,,,,,, Yo"""hk" b,hnil", 'i"/'l/", h,i, o'm" yi" '" ,,"
Y""m,h", 'Ii'''''',,, biliimd, lekhfi, b"""m,k. g'Iii'i "",i,,,, Y""",k '"'''' 4]42
K"" ""
29" 20 L1 '''ib
288]6 S'Y'" R"mi G'''Ie
"""'"" ,i,,,,
Yo""m,h,i"d, D',i,ikh k Y'P""'''''', D.i, "'elm,h,i" ' . '''dd"i ii,
",i"i'iI"
Yo""m'Ii""i,
m'dd"i,d, b,li"il,"
m,,, """m, ih'Ieoi"
"li/.bih"" Y"'i O""/'l" m"""," b"'"d"" bold'd, 'l'm" "",
h'Y"'",,"k Y'P'" "ft,iI"
b.
ih",,,
k'''',bil''ek'''di'
E,
h'h,,',
7/a maddesinde saytlan diger
ihaleye kattiabiJeceklerdir b""",,
S,y'K","
" M,,,II,
k,p",",,,,, ",.,,'," II,
II,
Y'y'm/,,,,,,,
M",
M,,,
71,
,"n',,, ''''Y''''"
y,,. ,,,,,I, k.",,,,,,, ~anlart ta~lyal1lar
"n, ""Y,"I"",,,II,
o/m.m",
M", Iii"',m, m'l,,,, 'BBHlJ '(I '""Ii, i""i) ilii" """i ] d""d". M,,, Iii"',m, "',bi"d,
b,"""'" ihol, "rihiod, g",k h h,y"" "Y"""" ,,, " %5O',i" "hip olm'k ",,,,,dod",,,. R""
k,,,",", i" bi, Y" i'''i'i,d, "m,m/,y,,,,,,,,,,, "'lih" ""rekl"di, Ei, yiI", "'"""d, ,k,'lh,i,
"m'm/"d"""
d,i,
re'mibeige
b"g,yi
KO"i,y""zorundadlrlar,
'''"'','', YOk'm/Cd"
resmi
kurumlardan
alacagl
ile ispatiaInak
• . , <mil', """" " "8BHD
T"'''iI"
I"y", """,,",
""" i"" ,".<0 se" 6. ,,,," '''''""'''''8. "m."" '''''''6
k''''d,
M'dd,
9 . 'h", kOmi,yo"".
,,,,k,"i,,i
serbesttir
KOmisyoll/artn
ihaleyi yapmama
karartna ilirazb,h"m,k
ediJernez,<O'eliyl, ihol,yi Y'P'p Y'pm'm,k"
hUkUmsiiz
M'dd,
saytllr,
to .
'h",
10m r"'d" '"'''' """ '"'''''' i" ""i""i"", ,,'" '''ibi'd",
S",,"kO"i,ro,,''''
i,i"d, O"'yl"" "'Y' i"" 'dih, ,,, 'mid"i,,, h,,, ip'" """"', ih",
ilib'"" ., g" 15 i,
onaylanan ihale kararlart onaylandlgl giJnden itibaren en gey be~ i~gunu iyinde,
vekiline imzasl almmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhutlu mektupla tebligat
pOSUi13111r. Mektubun postaya verilmesi ni takip eden yedinci gun, karann mu~teriye veya
hi saytllr
Devletihal.; Kanlillunun 31 veya76'ncl maddelerine gore onaylanan ihale
aylklanun ~ekilde tebliginden itibaren 15 gun iyinde kesin teminatl yatlrmak,
dilzelrllemJ,k BakaniJglmlz Proje Danl~nl!1I11 Prof. Dr. Rlza AVCIOGLU taraflndan
ru"o",an,"" pn).1entn hazlrlama bedeli olan 2.000,OOTL+KDV'yi Ege Oniversitesinin doner sermayesine
ilgili mU~lcriye ait vergi, resil1l, han; ve diger giderleri odemek zorundadlL Bu
uyulmadlgl takdrrde protesto yekmeye ve hukOm almaya gerek kalmakslZIn ihale
bozulur ve geyici teminal Hazineye irat kaydedilir.
de aym sure i.;;erisinde ta~lnmazl mu~teriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla
~""I!l""'''U'' belirtilen SlnJr ve evsafa gore teslim eder. Kira suresl sozle~menin imzalandlgl tarihte
kirllJadlgl meralann koordinatlanm kadastral yontemle belirlemesini istemesi halinde bu
yukumloh:lk kiralayana aittir.
Madde II - Kiraci sozle~menin deVaml sUl'esince, mucbir ve kamudan kaynaldanan sebepler
haricinde, s6zie<menin nitel nin dcgi~tirilmesi, s6zie~me sliresinin uzanlmRsl. kira bedelinin
indirilmesi, kiralanan alanlo yozol;:OIllUoOn dcgi~tirilmesi talebinde buluoamaz.
l\'bdde 12 - Bll alanlan kiralayanlar, Komisyol1ca belirlenen [slah, amenajman planlan ve
otlatm<l planlanna ve hazlrlanan Meta Isiah ve Amenajman projesine uymakla yuklimllidurler. Kiraci
mera
ederek Islail edip, kiralama suresi bitiminde Komisyona yapay menl tesisi olarak
tesillm edilecektir. Komisyonlar, yukOmlOloklerine uymayanlar hakkll1da Kanunun ilgil; maddelerini
uygulamakla yiJkUmlUdUrler.
Madde 13 - Kiraclnm kira donemi sona ermeden faaliyetini durdurmasl, hayvanclilgl blrakmaSl
vo ~artname hukUmlerine uyglln han'!ket etmemesi hallerinde kira soz!e~mesi 2886 sayill Kanunun 62.
tobligat yap maya gerek kalmakslzm feshedilecek, kesin teminatl irad kaydedilecek ve
son
i tazminat olarak tahsil edilecektir
Madde 14 - Kiraclhk hakkl sona erdigillde kiraya verilen yer, kiraCI tarafllldan herhangi bir
tebligata gerek kalmadan
kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Kim
donemi so nunda kiraci ta$lllmaZI tahliye etmezse, 2886 sayJlI Kanunun 75. maddesine gore kiraclllJn
tahliyesi stl~:larlacaktlr
Madde 15 - Kira silresinin sona ermesi veya sQzle$menin feshi halinde ta$mmazm idareye teslim
edilmeksizin geyell her gun iyin, can yd kira bedelinin % I 'i oranJnda ceza, itirazSlz olarak oden;r.
Ceza odenmesi ta$Jnmazln kullallllmaSllla ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan
sozle$me ve ~artnamede yazdr hususlara yapllan itirazlar kabul edilmez
Madde 16 Kiralanan meranln degerini dU~linneyecek, ozelligini, verim gucunij bozmayacak
tedbirsizlik, dikkatsizlik, il1mal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyam
ve
Genel MiJdurlUgiJ hesabma odemek zorundadlL
Madde 17 - Kiracl bl! hakkllil devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri geni~letemez,
de.~i$tir(omez, amaCI dl~mda kullanamaz. Kiralanan meralara 6443 Sayllr Kanun ve 29.11.2013 tarih ve
I Resmi
yaYlmlanarak yUrflrlflge giren Mera Yonetmeliginde Degi~iklik
YapJlmasma Dair <;lkarilan
~artlarma uygun yapilar yapilabilir.
Madde 18 - Sozle~me suresinin bitimi veya suresinden ewel iptali halinde tebligatl muteakip 15
gUll i<;erisinde tahliye edilir
Madde 19 - Yukandaki maddelerde yaz,11 hususlarla birlikte k;raya veren idarenin belirleyecegi
ve
veya kira s6zle~ll1esinin ozel $artlar boi(imiine ilave edecegi kurallara kiraci
edilmedlgl takdirde 2886 SayJll Yasamn62'nci maddesine gore i~lem yapillr.
Madde 20 - Bu ~artname kiraya veren idarenin belirleyecegi diger hususlarla birlikte
s02:le~mellin ekini
Mlidde 21 - "~,.~,,, nde ihtilaflarrn hal mereii Manisa !cra Daireieri ve Mahkemeleridir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content