close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri

embedDownload
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (AITB191) (2 + 0, Teorik)
Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya savaşı ve Mondros mütarekesi sonuçlarına kadarki dönem,
Türk inkılaplarının temel kavramları, kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu
konuları anlatılmaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (AITB192) (2 + 0, Teorik)
Politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonraki
reformlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra Atatürk’ün iç ve dış siyaseti ve yeni
Türk Devletini oluşturan ilkeler bu ders kapsamında verilmektedir.
İNGİLİZCE-I (YDB117) (3 + 0, Teorik )
Bu dersin ana hedefi; başlangıç düzeyinde okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek ve
İngilizce ‘de etkin iletişim yeteneğine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla İngilizce kelime
hazinesini geliştirmeye, temel yapıları sunmaya ve bunları değişik bağlamlarda kullanmaya
vurgu yapılacaktır. Öğrencileri, bütün iletişim ihtiyaçları ile ilgili soru-cevaplar kullanarak
iletişim kurabilecekleri düzeye getirmek, karşısındaki kişinin ifadelerini anlayarak kendi
düşüncelerini ifade edebileceği iletişim düzeyine getirmek dersin amacıdır.
İNGİLİZCE-II (YDB118) (2 + 0, Teorik )
Öğrencilerin temel düzeyde hikayeleri, başından geçen olayları, haberleri ve deneyimleri
İngilizce olarak ifade etme becerilerini geliştirmektir. Film ve müzik türleri, geçmiş zamanda
olumsuz ve soru cümleleri, belirli-belirsiz tanıtıcılar, sıfatlar ve yer betimleme, karşılaştırmalar,
şimdiki zaman, zarflar, hastalıklar, mevsimler, hava durumu, gelecek zaman ve geleceğe yönelik
planlar, yönler, fiil yapıları, bazı modal yardımcı fiiller, büyük-küçük sayılar, en üstünlük
ifadeleri, Present Perfect zaman yapısı, deneyimler, telefon görüşmeleri.
TÜRK DİLİ-I (TDB101) (2 + 0, Teorik )
Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, Türk dilinin
dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla
kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması konuları anlatılacaktır.
TÜRK DİLİ-II (TDB102) (2 + 0, Teorik )
Bu ders Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler,
kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri,
zarfların ve edatların kulanım şekilleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması ile
çeşitli yazışma tipleri konularında bilgi verilmektedir.
PROGRAMLAMA TEMELLERİ (BIP101) (2 + 1, Teorik+Uygulama)
Bu ders ile algoritma, akış diyagramı, programlama araçları, değişkenler ve sabit, giriş-çıkış
işlemleri, operatörler, karar yapıları, döngü kontrolleri, tek boyutlu diziler, çok boyutlu diziler,
değer döndürmeyen alt programlar, değer döndüren alt programlar, sıralı dosyalar, rastgele
erişimli dosyalar anlatılacaktır.
BİLGİSAYAR DONANIMI (BIP105) (2 + 1, Teorik + Uygulama)
Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve
kullanımlarını kavrayabilme. Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı
için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinebilme. Programlama ve bilgisayarın işleyişi için
gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme.
VERİ TABANI-I (BIP106) (2 + 1, Teorik + Uygulama)
Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramlarını tanıma, doğru veritabanı tasarlayabilme,
veritabanı denetimi, erişimi ve yönetimsel araçlarını kullanabilme, sql dilini kullanabilme
yeteneklerini geliştirmek. Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı, normalizasyon ve
sql dilinin kullanımı.
OFİS YAZILIMLARI (BIP107) (2+0,Teorik)
Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını
kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler derste kelime
işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programını kullanmak, sunu hazırlama
programını kullanmak ve İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak becerilerini
kazanacaklardır.
AĞ TEMELLERİ (BIP108) (2+0,Teorik)
Bilgisayar ağı ve özellikleri. Bilgisayar ağı bileşenleri ve donanımları. İletişim Kartları, Kablolu
İletişim, Kablo Türleri, Ağ Türleri;Yerel Ağlar, Geniş Alan Ağları, MAN Ağları. Ağ Topolojileri;
Doğrusal (BUS) yapı, Halka (Ring) yapı, Yıldız (Star) yapı. ATM yapısı, özellikleri ve iletişimi. Ağ
protokolleri. Ağ sınıfları. Sayı sistemleri ve MAC adresleri. FDDI ve Ethernet ağ dizaynı ve
dokümantasyonu, ağ kurulumu, IP adresleme ve yönlendirme protokolleri, taşıma, oturum,
sunum ve uygulama katmanları.
MESLEKİ MATEMATİK (BIP109) (2+0,Teorik)
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
Bu derste öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine
uygulayabilme yeterliği kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste mesleğinde
matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapma, mesleğinde sayısal analiz ile
ilgili uygulamalar yapmak, mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak, mesleğinde
trigonometri ile ilgili uygulamalar yapma becerilerini kazanacaklardır.
WEB TASARIMININ TEMELLERİ (BIP110) (2 + 1, Teorik + Uygulama)
Bu ders ile öğrencilere WEB projesi için HTML işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılması
amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapma,
Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturma, Stil şablonu (CSS)
yapılandırmasını gerçekleştirme becerilerini kazanacaklardır.
GRAFİK VE ANİMASYON-I (BIP112) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrenciler İnternet ortamında çalışabilen programlar yazma yeterlikleri
kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste görüntü düzenleme işlemlerini yapma,
metin düzenleme, metin düzenleme ve katman işlemlerini yapma, WEB araçları hazırlama,
hareketli resimler ve dosya aktarım işlemlerini yapma becerilerini kazanacaklardır.
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I (BIP201) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Bu ders ile öğrencilere İnternet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma
yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilere açık kaynak kod tabanlı
programlama için gerekli yazılımları kurma ve test etme, açık kaynak kodlu programlama dilinin
temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak, açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon
ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlama, açık kaynak kodlu programlama dili ile form
uygulamaları yapma becerileri kazandırılacaktır.
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II (BIP202) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Bu ders ile öğrencilere internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini
kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. Web tabanlı programlama
için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek, web programlama dilinin temel komutları ile web
sayfası hazırlamak, programlama dilinde fonksiyon ve nesne kullanarak web sayfası hazırlamak,
web form uygulamaları yapmak, web servislerini kullanmak.
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I (BIP205) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Bu dersin amacı; nesneye dayalı programlama kavramlarını tanıtarak bunların farklı
uygulama alanlarına ait gerçek olayların modellenmesinde veya gerçek sistemler
oluşturulmasında kullanılmasını sağlamaktır. Bu kavramlar arasında nesneler, sınıflar, veri
kılıflamaları, veri soyutlamaları, arayüzler, kalıtım, çok biçimlilik, fonksiyonlara ve
operatörlere ek anlam yükleme, modelleme dilleri, katmanlı mimari ve tasarım şekilleri yer
almaktadır. Öğrenciler aynı zamanda yazılım uygulamaları, büyük yazılım projeleri
geliştirme, grafik kullanıcı arayüzlerini oluşturma, çok izlekli programlama ve web
programlama (SOA, REST, Ruby, Lift) konularında da bilgi edinme fırsatı bulacaktır. Ders, Java
ağırlıklı olacaktır, ancak C++ ve .NET C# gibi diğer nesneye dayalı programlama dilleri hakkında
da bilgi sunulacaktır.
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II (BIP206) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Bu ders ile öğrencilere nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır. Programlama için gerekli yazılımın ayarlarını yapmak,
işletim sistemi tabanlı temel ve ileri uygulama geliştirmek,
nesne tabanlı programlama
paradigmalarını uygulamak, veritabanı bağlantılı uygulama tasarımı yapmak dersin temel
içeriğini oluşturmaktadır.
VERİTABANI-II (BIP207) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Veritabanı tasarımını kavranmak. Veri güvenliği, yedekleme ve geri yüklemeyi bilmek. Sql dilinin
kullanımı öğrenmek. Stored procedure ve trigger kullanımını öğrenmek. Programlama dilleri ile
veritabanı bağlantısını ve veritabanı işlemlerini yapabilme yeteneğini geliştirmek. Mysql ve MS
SQL Server programının kullanımını öğrenmek, veri madenciliği yöntemlerini anlama ve
uygulama yapma yeteneğini geliştirmek. Veritabanı tasarımı, veri güvenliği, yedekleme ve geri
yükleme, Sql dili. Stored procedure ve trigger kullanımı. Programlama dilleri ile veritabanı
bağlantısı ve veritabanı işlemleri, veri madenciliği.
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI (BIP208) (2 + 0, Teorik )
Bilişim sektöründe bir projenin tüm süreçleriyle geliştirilmesi bu amaçla proje konusu seçme,
analiz yapma, akış şeması ve algoritmasının çıkartılması, projeye uygun platform seçilmesi ve
kurulması, projenin kodlanması testlerinin yapılması son olarak projenin sunulması.
GÖRSEL PROGRAMLAMA-I (BIP213) (2 + 0, Teorik )
Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme. Görsel programlama arayüz (IDE)
ortamını tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme.
Temel bileşenleri kullanabilme ve görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve
olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler
kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve
tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme. Yeni bileşenler oluşturma, geliştirme ve ileri düzey
kullanma.
GÖRSEL PROGRAMLAMA-II (BIP214) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama
dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yerel veri
tabanı ile çalışmak, uzak veri tabanı ile çalışmak, gelişmiş uygulamalar yapmak, kurulum paketi
hazırlamak dersin içeriğinin oluşturmaktadır.
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ (BISEC201) (2 + 0, Teorik )
Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler açık kaynak kodlu işletim sisteminin
kurulumunu ve temel ayarlarını yapma, açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını
kullanma ve açık kaynak kodlu işletim sisteminin yönetimini gerçekleştirme becerilerini
kazanacaklardır.
SENSÖRLER (BISEC202) (2 + 0, Teorik )
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, İvme
Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet)
Algılayıcıları kurulumu
WEB PROJE YÖNETİMİ (BISEC205) (2 + 0, Teorik )
Bu ders bir web sitesinin konsept tasarımının yayınlanmasına kadar geçen süre anlatılacaktır.
Bu süreçte web sitesinin ihtiyaçları, tasarlanması, yayına nasıl hazırlanacağı ve nasıl
yayınlanacağı, güvenliğinin nasıl sağlanacağı, yedekleme işlemi ve bakımının nasıl yapılacağı
anlatılacaktır.
WEB EDİTÖRÜ (BISEC208) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrencilere WEB editörünü kullanarak WEB sayfası tasarlama yeterlikleri
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler temel WEB editörü
işlemlerini yapma, WEB projesi için şablon oluşturma, WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli
uygulamalar yapma becerilerini kazanacaklardır.
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ (BISEC209) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrencilere, sunucu işletim sistemi yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlama, veri
yönetimini gerçekleştirme, sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetme, ağ
yönetimini sağlama, ağ hizmetlerini yönetme becerilerine sahip olacaklardır.
YAZILIM MİMARİLERİ (BISEC210) (2 + 0, Teorik )
Gereksinimleri belirlenmesi ve analiz edilmesi, Yazılım geliştirme modeli ve yazılım
mimarisini seçilmesi, Gereksinimlere uygun yazılımı tasarlanması, Yazılımı kodlamak, Test
araçlarını kullanmak, Yazılımın testini yapmak, Proje yönetim araçlarını kullanmak, Bakım ve
onarım süreci işlemlerini yapmak.
GİRİŞİMCİLİK(BISEC217) (4 + 0, Teorik )
Girişimcilik ruhunu ve kültürünü geliştirmek, girişimcilik fikrini yaygınlaştırmak, girişimciliğin
temel öğeleri olan yönetim, üretim, pazarlama ve finansal planlar hakkında bilgi vermek,
girişimcilik için gerekli donanımları kazandırmak. Girişimcilik ve girişimcilikle ilgili temel
kavramlar, girişimcilerde bulunması gereken özellikler, yaratıcılık ve yenilik, yeni iş kurma fikri,
iş kurma alternatifleri, iş planının hazırlanması (yönetim, üretim, pazarlama, finansal planların
hazırlanması), girişimcilikte etik ve sosyal sorumluluk, girişimcilikle ilgili uygulamalar.
TEMEL ELEKTRONİK (BISEC218) (2 + 1, Teorik+Uygulama )
Temel elektrik ve elektronik prensipler, yarı iletkenler ve devre elemanları. Temel sayısal e
analog elektronik devreleri, çalısma prensipleri e analizleri. Sayısal kavramı, analog devre
elemanları, sayısal devre elemanları, mantık seviyeleri, sayı sistemleri, mantık kapıları, Boolean
cebiri, DeMorgan yasası, irincil hafıza elemanları, tampon hafıza, anakartlar, giris ve çıkıs
birimleri, ikincil hafıza elemanları. Lab. Deneyleri: AVO metrenin kullanılması, osiloskopun
kullanılması, mantık kapılarının kullanılması, mantık kapıları kullanarak hafıza elemanları ve
mikroislemci tasarımı.
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ (BISEC219) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrenciye yazılım kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Öğrenciler derste işletim sistemini kurma, donanım sürücülerini kurma ve
ayarlarını yapma, İleri seviye kurulum yapma ve uygulama yazılımlarını kurma becerilerini
kazanacaklardır.
BİLGİSAYARLI KONTROL(BISEC220) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrenciye; Endüstriyel bilgisayarların yapısı ve temel özellikleri, Veri Ölçme ve
Kontrol Kartları, Sinyal işleme ve Ölçme Modülleri, Dağınık Veri Ölçme ve Kontrol Sistemleri
öğretilecektir. Endüstriyel bilgisayarlar, Bilgisayar içi hızlı veri ölçme ve kontrol kartları, Sinyal
işleme ve ölçme modülleri, Uzaktan veri ölçme ve kontrol modülleri, Dağınık veri ölçme ve
kontrol sistemleri, Endüstriyel haberleşme
GRAFİK VE ANİMASYON-II (BISEC221) (2 + 0, Teorik )
Bu ders ile öğrencilere İnternet ortamında yer alacak gelişmiş animasyon uygulamalarını
oluşturma yeterliklerini kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste animasyon
düzenleme işlemleri yapma, gelişmiş teknikleri uygulama, eylem kodları ile etkileşimli
animasyonlar oluşturma becerilerini kazanacaklardır.
MİKRO DENETLEYİCİLER (BISEC223) (2 + 0, Teorik )
Bu ders içeriğinde mikroişlemcinin ne olduğu anlatılacak. Mikro denetleyici kartı tanıtılacak ve
nasıl programlanacağı anlatılacaktır. Mikrodenetleyicilerde giriş çıkışların kullanımı, kesme
denetimi, çevrim ve haberleşme konuları anlatılacaktır.
Öğr.Gör.Osman DUMAN
Bilg.Tek.Bl.Bşk.
Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content