close

Enter

Log in using OpenID

(mutluluk) kavramı

embedDownload
KAZAK DÜNYA GÖRÜŞÜNDE
“BAQIT” (MUTLULUK) KAVRAMI
Prof. Dr. Janalık BALTABAEVA∗
A.A. BĐYAZDĐKOVA∗∗
ÖZ: Günümüzde dilbilimi alanında kavram yani “net veriler”
etrafındaki yorumlamalar yaygınlık kazanmaktadır. Bu kavram, bir halk
veya toplum çevresinde olup bitene “kendine özgü bir gözle bakma” veya
bundan hareketle millîlik niteliğini taşıyan anlamlar etrafında
yoğunlaşmaktadır.
Kaleme aldığımız kavrama konu olan deyimlerimiz “baht,
mutluluk” ile ilgilidir. Bahtiyar olma, mutlu olma hemen hemen bütün
millet ve topluluklarda farklı anlamlar taşımaktadır. Bir taraftan felsefe,
psikoloji gibi bilim dalları ile bir taraftan da toplumbilim, insanbilim, yaş
anatomisi gibi çeşitli bilim dalları ile ilgili bulunmaktadır.
Asıl amacımız, bu kelimeyi dilbilim açısından değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Kazak, halk kültürü, dünya görüşü, baht,
bakıt, talih, talay
The Concept of Happiness in Kazakh Understanding
ABSTRACT: Nowadays the meaning of concept, which is
considered as “clear findings/solid fiqures”, forms the basis of evaluation.
The concept of Baqıt in relation to societal understanding with reference
to the occurrences, is considered to be self evaluative and national
meaning to happiness is also attached The main concept of this study is
happiness. The meaning of happiness varies from society to society On
the one hand, the concept is linked to scholarships such as philosophy,
psychology, as well as sociolinguistics, anthropology, age anatomy as
well.
∗
Abay Adındaki Millî Pedagoji Üni., Almatı/Kazakistan, [email protected]
Abay Adındaki Millî Pedagoji Üni. doktora öğrencisi, Almatı/Kazakistan
∗∗
28
TÜBAR-XXXVI / 2014-Güz / J. BALTABAEVA-A.A. BĐYAZDĐKOVA
Key Words: cognitive linguistics, concept, the concept of
“happiness”, the Kazakh outlook, happiness
GĐRĐŞ
Günümüzde Kognetif dilbilminin temel terimlerinden biri haline
gelen “konsept” (kavram) sözü geniş anlamıyla ele alınmaktadır. Çünkü
dünyayı kognetif açıdan incelemede mezkûr kavram büyük önem arz
etmektedir.
Deyimlerin ortaya çıkışı hakkında birçok dilbilimci görüş beyan
etmiştir. Bu alanda ilk çalışma yapanlardan Rus bilim adamı V. A.
Maslova, deyim ve onun incelenmesiyle ilgili olarak şunları dile
getirmiştir:
“Her şeyden önce deyimler dilin kendisinde gizlidir. Ama
tam olarak neresinde? Bazı dilbilimciler merkezi konseptleri
(kavramları) dilbilgisinde kendisini yansıtacağını öne sürse de
bazıları onların kelimelerde görüleceğini kabul ediyorlar”
(Maslova 2004: 16).
Rus kognitoloji uzmanı S. G. Vorkaçev: “Dil kültürü bilimsel
metinlerde deyim her şeyden önce kültürel bir kavramdır. Aynı zamanda
o, dil kültürün semantik birimidir. O, çift yönlü dil işareti olarak hiçbir
şeyle sınırlandırılmayacak şekilde oluşacaktır” diyerek “kavram”ın iki
ayrı unsurunu belirtmiştir (Vorkaçev 2006: 2).
E. Orazaliyeva ise deyimi,
“.. insan şuurunun düşünme birimleri ile psikolojik
kaynaklarını
ve
bilgi
ile
tecrübenin
betimlenmiş
göstergelerinden oluşan, algılanmış olguları açıklamaya imkân
sağlayan kognetif dil biliminin temel araçlarından biridir”
şeklinde tanımlar (Orazaliyeva 2007: 266).
Bilim adamlarının zikrettikleri görüşlerinden hareketle deyimi,
“Dünyayla ilgili idrak ve görüşlerin geniş çaplı anlam ifade eden
karmaşık bir olgu.” şeklinde tarif etmek mümkündür.
Đnsanın kültürel düşünce ufku ne kadar darsa, onun dili, kelime
hazînesinin deyimlerle ilgili düzeyi o kadar kıt olur. Deyim, kelimelerin
anlamını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda kelime anlamını idrak
etmede farklılıklar ile anlaşmazlığı giderir; böylece iletişimi kolaylaştırır;
kelime anlamını genişleterek düşünmeyi devam ettirmeye, hayal etmeye
ve kelimenin duygusal ruhunu genişletmeye imkân sağlar. Konsept,
29
TÜBAR-XXXVI / 2014-Güz / Kazak Dünya Görüşünde “Baqıt” (Mutluluk)
insanın kişisel tecrübesi sonucu oluşmaz. Đnsanların hepsi aynı derecede
millî dilin konseptolojik (kavramsal) düzeyini genişletmeye ve
zenginleştirmeye kabiliyetli değildir. Bu yüzden de kavram oluşturmada
halk edebiyatının çeşitli alanları (örneğin, atasözleri, deyimler, vecizeler,
bilmece ve tekerlemeler vs.) ve bu alanların temsilcileri, şairler ile
yazarların etkisi ve katkısı büyüktür.
Đnsan kendi bilişsel davranışlarını dünyayı tanımaya yönelik bir
geliştirici süreç olarak bilmeli ve ona göre ayarlamalıdır. Çünkü bu
davranışlar nesnenin benzerlikleri ile farklılıklarım ayırt etmekle başlar.
Bu davranışlar sonucu deyim oluşur.
Deyimi tespit edebilmek için hayatın bazı özellikleri ile maddî
değerleri, onların nesnelerle münasebeti, fonksiyonlarıyla birlikte onlar
üzerinde yapılmış olan millî şuurun tasviri ve değerlendirmesi
saptanmalıdır. Deyimle ilgili kavramın oluşabilmesi için bir millet
tarafından kullanılmış olması, aynı zamanda o milletin asırlardır
süregelen kültürü, medeniyeti, örfü, adetleri, dini ve diliyle doğrudan
ilişkili bir şekilde kullanılarak belli bir kültürel seviyeye ulaşması şarttır.
Hayatı Anlamlandırmada Đki Anahtar: Bakıt ve Talay
Millî kültürü, dini, örf ve adetleri ve diliyle iç içe kaynaşarak
milletin millî varlığını yansıtan bilişsel anlam ifade eden kelimeler d'
günümüz Kazakçasında çokça görülmektedir. Bunlardan biri “Baqıt”
(mutluluk, baht) kavramıdır. Bu, herhangi bir ulusta mevcut olan evrensel
soyut ve karmaşık bir kavramdır. Aynı zamanda “Baqıt” (baht, mutluluk)
felsefe ve psikoloji gibi bilim dallarında da önde gelen kavramlardandır.
Kazakların dünya görüşlerinde, millî varlığı ile yaşam tarzlarında
ve dünyayı tasvir etmelerinde mutluluk, önde gelen kavramlardan biridir.
Mutluluk, milletin kavram olarak dünya görüşünü oluşturan önemli
kategorilerdendir.
Pek çok filozof, “Mutluluk, her şeyden önce insanoğlunun nice kez
teşebbüs etmesine rağmen bir türlü bulamadığı, dolaysıyla tam olarak
bilinemeyen bir bilişsel kavramdır”, der (Bijanova 2010: 67).
Kazakların hayat anlayışında, hayatın anlamı, belli ölçüde
mutluluğun ön şartıdır, aynı zamanda mutlu olmaya çabalama bile hayata
belli anlam ve renk katmaktadır. Amaçsız bir biçimde yaşamak insan için
gerçek anlamda mutsuzluktur. Aksine insan kendi yaşadığı hayatı
derinlikleriyle kavrayabilirse mutluluğun ne olduğunu hissedebilir.
Mutluluk kavramı yaratılışın istikrarlı ve değişken donanımı olmasının
yanı sıra günlük hayatın da amaç ve yönlerini belirler.
30
TÜBAR-XXXVI / 2014-Güz / J. BALTABAEVA-A.A. BĐYAZDĐKOVA
A. Baq/baqıt
Kazak Edebi Dili Sözlüğü’nde “Baqıt” (Mutluluk) kelimesi şöyle
açıklanmıştır: Baqıt (Mutluluk, baht), isim. 1. baht, büyük sevinç, kıvanç.
Örnek: Baqıt izdep nesine şarşağaıımın, Qasımda jur eken goy
ansaganım. O menin ön-samalım, jan-sonarım, Tamsanamın, tilinnen bal
soramın! (Bahtımı arayarak boşuna yorulmuşum, Meğer Đstediğim
yanımdaymış! Ey benim cereyanım, canımın arzusu, Đmrenirim, dilinden
bal emerim!). 2. Đnsanın, bu hayatın neşesi ve hazmdan tatmin olma
durumunu gösteren etik kavram. Baht çok anlamlı bir kelimedir. 1)
Mutluluk, başına devlet kuşu konma, rızk; 2) sevinç, kıvanç, zevk alma,
mutmain olma; 3) Đyiliğe, ihsana kavuşma; 4) Hayata ayak uydurma,
kemale erme, birey haline gelme. Eski Yunanistanlı filozoflar mutluluğun
kuramsal manasını açıklamaya çalışmışlardır (Eflatun, Sokrates,
Epikures) (Kazak Edebi Dilinin Sözlüğü 2006: 646).
Kazak Dilinin Açıklamalı Sözlüğü’nde: Baht kelimesi “Đnsanın
istediğini elde ederek büyük sevinç duyması” şeklinde açıklanmıştır.
Kazakçada baqıt kelimesi aşağıdaki kelimelerle birlikte kullanılarak
deyimler oluşturur: baqıtka bölendi (Bahtına büründü) - mutlu oldu,
eğlendi, tatmin oldu; Baqıt qusu qondı (devlet kuşu kondu) - bahtına
kavuştu, mutlu oldu, iyiliğe mazhar oldu; Baqıt quşağında (Bahtın
kucağında) - düşündüğünü elde ederek veya amacına ulaşarak sevinç
yaşama; Baqıt quştı - istediğine kavuşarak mutlu oldu; Baqıt tanı attı
(Bahtının şafağı söktü) - mutlu gün gelip çattı; Baqıtı jandı/açıldı (bahtı
açıldı) - kader yüzüne güldü, şansı açıldı; Baqıtına qaray (Bahtına göre)
-şansı yaver gitti, şansına göre; baqıtın sınadı (Bahtını denedi): şansını
denedi; Baqıtı küydi (Bahtı yandı) - mutsuz duruma düştü, mutsuzlaştı;
Baqıtın tüsürdi (Bahtını düşürdü) - Mutluluğunu kaybetti, şansını yitirdi;
Baqıtın urladı (bahtını çaldı) - birini mutsuz etti (Kazak Dilinin
Düşündürme Sözlüğü 1977: 103).
Ayrıca Baqıt (baht, mutluluk) kelimesiyle eş anlamlı olarak baq
(baht), talay (talih) kelimeleri de kullanılmaktadır. Baq - baht, mutluluk,
şans; bağı? arttı (bahtı arttı) - şan, şöhret sahibi oldu; bağı açıldı (bahtı
açıldı) –mutlu oldu, bağı jandı (bahtı açıldı) - şansı yaver gitti; bağı
üstem boldı (bahtı üstün oldu) - devlet kuşu kondu, şöhreti arttı; bağına
oray (bahtına göre) - şansı yaver gitti, baq qondı (baht kondu) - devlet
kuşu kondu, mesut oldu; Baq qusu basına qondı (Başına devlet kuşu
kondu) - mutluluğa, bolluğa kavuştu, mutlu oldu; bağın bazarda sınadı
(bahtım pazarda denedi) - şansını denedi; baq sınastı (bahtlarını denedi)
-yarıştı, şanslarını denedi; bağı kesildi (bahtı kesildi) - şanssız duruma düştü,
mutsuz oldu; bağın bayladı (bahtını bağladı) - Mutlu olmasına engel oldu,
31
TÜBAR-XXXVI / 2014-Güz / Kazak Dünya Görüşünde “Baqıt” (Mutluluk)
mutsuz etti; baq taydı (bahtı kaydı) - varlığını, mülkünü kaybetti; baq talastırdı
(bahtını yarıştırdı) - gıpta etti, haset etti kıskandı; baqkündes (hasetçi) –
birbirini çekemeyen, gıpta ve hasetle dolu olan (insan) (Kazak Dilinin
Düşündürme Sözlüğü 208:100).
Kazak dilbilimci Đ. Kenesbayev’in Kazakçanın Deyimler
Sözlüğü’nde Baqıt (baht) kelimesiyle birlikte kullanılan deyimlerin
anlamı baq (baht, şans) kelimesiyle de seçenek olarak verilmiştir
(Kenesbayev 1977: 87).
Baqıt (baht) kelimesinin Kazakçanm Etimolojik Sözlüğü’nde
Arapçadan girmiş alıntı bir kelime olduğu belirtilmiştir. Ayrıca günümüz
Kazakçasında bu kelimeyle eş anlamlı olarak kullanılan talay (talih,
kader) kelimesi de mevcuttur. Adı geçen sözlükte talay kelimesinin
etimolojisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:
B. Talay
Talay (talih, şans). Kem be edi mende senen baq pen talay.
Tilegenim menin de sol joldağı talayıfı bolsın (M. Avezov) [Benim bahtım
ve şansım seninkinden eksik miydi? Benim de istediğim, o yolda talihli
olasın], Tuva dilinde taalay kelimesi gök, gök yüzü anlamı ifade eder.
Kazakçadaki “Talayınnan kör” (kaderinden bil/ kaderine küs) ifadesi
kanaatimizce eski şamanizmden kalma unsurdur. Eski çağlarda insanoğlu
gökyüzünü Tanrı bilerek tapmıştır. Dolayısıyla günümüz Kazakçasında
“Quday ursın” (Allah kahretsin) deyimiyle birlikte aynı anlamda “Kök
soqsın” (Gök çarpsın) deyimi de kullanılmaktadır. Dolaysıyla “Bağınnan
kör” (Şansından bil), “Mandayınnan kör” (alın yazından bil) deyimleri
yerine bazen “Talayınnan kör” (talihinden bil/ talihine küs) deyimi de
aynı anlamda kullanılır. Burada “Talayınnan kör” deyimi “gökten bil,
Tanrı’dan bil” anlamı ifade eder.
Bu deyim ağız özelliğine de sahiptir. Çünkü bu deyim Kazakçanm
tüm ağızlarında kullanılmaz. Doğu Türklerinin dilinde bu söz şamanizmle
ilgili olarak kullanılmıştır (Đskakov-Syzdıkova, vd 1966: 180).
SONUÇ
Sonuç olarak, Kazakça sözlüklerde bulunan baqıt (mutluluk) sözü,
iyiliğe kavuşma, mesut bir şekilde bolluk içinde yaşama, şan ve şöhret
sahibi olma, rızkı bol olma, söz sahibi olma, başarılara ulaşma vs.
iyilikleri, güzel hal ve hasletlere insanoğlunun sahip olması gibi
anlamlarla kaydedilmiş ve Kazakların dünya görüşlerinin oluşmasında
müşterek bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.
32
TÜBAR-XXXVI / 2014-Güz / J. BALTABAEVA-A.A. BĐYAZDĐKOVA
Đnsanoğlu hayatı boyunca mutlu yaşamasa bile, onun mutlu anları
çok olabilir. Hatta olumsuz, küçük şeyler veya anlar, mutluluk olarak
ifade edilebilir. Uzun yıllar yaşamış bir ihtiyar da henüz bir başarıya imza
atamamış bir genç de kendini mutlu hissedebilir. Hayatta her şeyi elde
etme ve başarma yanında elde edememe ve başarısız olma da vardı. Baht
kelimesi ve bu kelimenin eş anlamlıları etrafında oluşan ve dile aksederek
Kazak hayat görüşü ve anlayışının oluşmasına katkı sağlayan bu kavram,
aynı zamanda insanları hayata ve birbirine bağlayan önemli bir husustur.
Sözün kısası, halk uzun yaşamasını, işinin iyiye doğru gitmesini,
şansının yaver gitmesini, gamsız, kedersiz bolluk içinde yaşamayı, ister
maddî ister manevî başarılarını, “baht, mutluluk” kavramıyla dile
getirmeye çalışmıştır. Bu kavram, Kazakların dünya görüşlerinde huzurlu
ve bereketli aile, gayret edip çabalama, nesil yetiştirme, güven içinde ve
sağlıklı yaşama, mal ve mülkün emniyeti, mutlu yaşamın garantisi
olmuştur. Bu nedenle “Baqıt” (mutluluk, baht) kelimesiyle birlikte deyim
oluşturan çok sayıda kelimeler, milletin örf ve adetleri, dini, dili ve
kültürüyle iç içe kaynaşarak, onun dünya görüşü ile düşüncesini ifade
etmektedir. Dilimizdeki “baqıt” (mutluluk) kavramı Kazakların asırlarca
hayat süzgecinden geçerek onları hayata, birbirine ve yaşadıkları
coğrafyaya sımsıkı bağlayarak evrensel bir anlayışa dönüşmüştür.
KAYNAKÇA
BĐJANOVA M (201), “Alemge Değen Dini Katınas Pen Ruhanilıktı
Kalıptastyrudagı Bakıt Metafizikası”, KR UGA Habarları, Kogamdık
Gılımdar Seriası. N°4, s. 67-71 .
ISKAKOV A.- SYZDIKOVA, R.- SARIBAEV, Ş. (1966) Kazak Tilinin Kıskaşa
Etimologialık Sözdigi / kurastırgan. Almatı, Nauka, S.240 Kazak Adebi
Tilinin Sözdügi (2006), On Bes Tomdık. II tom. A.-B. - A., Arış., s. 617649.
Kazak Tilinin Tusundirme Sözdigi (2008), (Jalpı Redaksıasın Baskargan T.
Januzakov), - A., Dayk -Pres,. S.968.
KENESBAYEV t.( 1977), Kazak Tilinin Frazeologialık Sözdigi, - A., Gılım,
s.712.
MASLOVA V.A.(2004), Kognitivnaya Lingvistika - Minsk: Tetra Sist., s. 55.
ORAZALĐYEVA E. (2007), Kognitivtik Lingvistika: Kalıptasuı Men Damuı
Gılımi Monografía - A., Arıs, 2007. S. 312.
VORKAÇEV S.G. (2006), “Lingvokultumaya Konseptologia: Stanovlenie i
Perspektivı”, Voprosı Yasıkoznania, M.: Nauka, s.20- 36.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content