close

Enter

Log in using OpenID

Afyonkarahisar - Şuhut - Senir ve Akyuva Köyleri Bininler

embedDownload
03.10/15
T.C.
K Ü LTÜ R VE T U R İZ M BAK ANLIĞ I
ESK İŞEH İR K Ü LTÜ R V A R L IK L A R IN I K O R U M A BÖLGE K URULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 20.02.2014 - 110
K arar Tarih ve no : 20.02.2014 - 2174
Toplantı Yeri
E SK İŞEH İR
A fyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Senir ve A kyuva Köyleri, Bininler M evkii’nde m evcut Bininler
M evkii II. (İki) Derece Arkeolojik S iti’ne ilişkin Sit derecesi ve sınırlarının yeniden incelenm esine ilişkin
11.10.2013 gün, 1902 sayılı Kararım ız doğrultusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilm esinin
istendiği A fyonkarahisar V aliliği’nin (İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü M üze M üdürlüğü) 07.11.2013 gün,
24632497-165/1387 sayılı yazısı, söz konusu alanda 5 adet ihalelik ruhsat sahasının bulunduğuna dair M aden
İşleri Genel M üdürlüğü’nün 06.01.2014 gün, 250015-30075 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği
yazılar, 23.01.2014 gün, 477 sayılı dosya incelem e raporu okundu fotoğrafları, koordinattı sit sınır paftaları,
kadastral paftaları, tescil fişleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonunda;
A fyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Senir ve Akyuva K öyleri, Bininler M evkii’nde yer alan ve bir bölümü
T abiat Parkı ilan edilmesi planlanan alanda bulunan K onya K ültür ve Tabiat Varlıklarını Korum a K urulu’nun
28.11.1991 gün, 1196 sayılı Kararı ile tescilli B ininler M evkii II. (İki) Derece A rkeolojik Siti sınırları
içerisinde herhangi bir yapılaşm a olm am ası ve bu durum un da Korunm ası Gerekli Taşınm az Kültür
V arlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Y önetm elik’te tanım ı yapılan II. (İki) Derece Arkeolojik
Sit ölçütlerini karşılam am ası, ayrıca m evcut Sit sınırları dışında 2863 sayılı Kanun kapsam ında korunması
gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan tescilsiz arkeolojik alanların bulunm ası nedeniyle
- A nılan K aranm ız doğrultusunda yeniden irdelenerek hazırlanan I. (Bir) ve III. (Üç) Derece A rkeolojik
Sit sınırları, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırları paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın
uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulm asına, söz konusu alanlarda m adencilik faaliyetlerinin
yasaklanm asına ve K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun A rkeolojik Sitler, Korum a ve
K ullanm a K o şu llan ’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke K ararı’nın ilgili hüküm lerinin geçerli olduğuna
ve K urulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai m üdahalede bulunulm am asına;
- A yrıca bir bölümü Sit sınırları içerisinde bulunan alanın Tabiat Parkı ilan edilm esi talebinin, Sit
sınırları içerisinde Kurulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai m üdahalede bulunulmam ası koşullarıyla
uygun olduğuna karar verildi.
AVRUPA KONSEYİ
D O Û A L VE K Ü L T Ü R E L VA RLIK LA RI K O R U M A E N V A N T ER İ D.K.V.K.E.
TÜRKİYE
K Ü L T Ü R V A R LIK LA R I VE M Ü Z E L E R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İLİ:
İL Ç E :
AFYON KARA HİSAR
Ş UH UT
>■
V
M A H A L L E , KÖY S e n i r K ö y ü
Bininler Mevkii.
SİT
ENVANTER No.
HARİTA NO:
PA FTA : ADA: PA R SE LL E R :
ADİ: BİNİNLER KAYALIĞI 1 (BİR) VE IIL(ÜÇ) DERECE A RK E O L OJ İ K SİTİ.
İlimiz, Şuhut İlçesi, Senir Köyünün batısında köye 500m .m esafeden başlayarak yaklaşık 3km .boyunca
batıya doğru uzanır. Derin bir vadinin her iki yakasının yüksek kesim lerinde yer alan kayalara oyulm uş kilise ve kaya
mekanlarında« pluşm aktadır.
G E N E L TA N IM :
ŞİMDİKİ TE HLİ KEL ER : Doğal Etkiler ve Hayvan Barınağı olarak kullanılm aları.
ŞİMDİKİ D U RUMU: G ünüm üze kadar yıpranarak gelm iş yer yer kırılmış kaya m ekanları bulunm akta olup halen bir
bölümü de hayvan barınağı olarak kullanılm aktadır.
SİT POTANSİYELİ: Arkeolojik Sit.
KORUMA DERECESİ:
I.(Bir) ve lli.(Ü ç) Derece Arkeolojik
Sit.
HAZIRLAYANLAR
07.1 1.2013
ŞİMDİKİ KOR U MA : Korumasız.
M ehm et G A R İ P C İ N ^ ^ t İ ^ ^ ^ ^
ÖNERİLEN K OR U MA : Yerel Yönetim lerce Korunması.
YA YIN D İZ İN İ :—
İbrahim D EM İR EL
S a p ^ ç ^ rih ç i^ j,
K O N T R O L EDEN:
0 7 . 1 |İ2 010:
M evlüt Ü Y Ü M EZ
KURUL ONAYI:
M üze
mL ürii
'Ji
J \
GÖZLEMLER:
\
REV İ ZY ON :
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
20.02.2014 GÜN, 2174 SAYILI KARARI
i
K A D A S TR O Ç ALIŞM A A l ANI
©»© e«®
««e#
#9® ®®@
em om
İÜ.(ÜÇ) DERECE ARKBeCÖJİK SİT SİNİRİ
.(BİR) DERECE Ag^EO LO JİK SİT SİNİRİ '
S E N İR
K A D A S T R O C.
A KYU V A KÖ YÜ
K A D A S T R O Ç A L IŞ M jg
15000
S E N IR K Ö YÜ
K A D A S T R O Ç ALIŞM A ALAN I
S E N İR K Ö Y Ü
K A D A S T R O Ç A LIŞM A ALANI
T.C.
KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
20.02.2014 GÜN, 2174 SAYILI KARARI
274600
275000
275400
2 7 5 8 0 0 - “«*276200 , W W V l î¡¿7ÖÖUU
Z^/Ö U U
'¿ i i 4UU
Z77UUU
z
/özuu
İ P
"-.Inörrû Ağıllm -ı
+ ’ ■Iruy/ufr. -f- • +
■viı
1*6 .
--^ 7
4*
v
-. r /
Dedtli
T. X
n
-¿Iky&var
•v '• # •
/
•
f
\
jp*
’ \
% :
;4 ";
I-(Bir) Derece Arkeolojik Sit Smırı r v
••+ 4 + ‘ + /
cfc- , ;.~K tt- « T V’ vF’ •~P*t
» # #
d
4r
+
« o c j û r t t ü r 'İ . , / •: 3
J* *
îy — ^
*
• • • - • • •
.V ;
1 -İS, -t'" -i--. ' w 'StN »-h
^ \ A fY O N K A R A H İSA R İLİ
M ^ S E N İR ^ E jA K tU ^
’ "’ +
/
.
/^ V
jly - i ^ i u \ j.
1
• '
.••••“
n i. iÜ ^
.* '
v i',./
. ’
' , y ¡7
;,4-''
. ” '*1
j •
tîjj/
t
• *£,• •'.
/
•,
>.
D ib tte ıı T
.
. ¿ı .
£ » r>
1 ' ''
•
”[+-'• + V <v% !';■"^
p * % t. .¿ g :
*
.:h° ' \
.
Ö ^ ece Arfeeölojik Sit Sınırı
fv..
A
+
' . »
V .
.
. ’
4
V
'. • Â f .V
. 4
*V'
'
k
’'JTorr.
*+W
'o
Urbaju E
i
-T
LGE KURULU’NÜN
21&4 SAYILI KARA
- 1 7 2 5 : 0 7 ^ - ^
—
M -A R Â H İS A R -Ş J f ? ö ¥ r
Î Ö Ü n ^ r i ' t m T : ¡F re f« “5
Geographic Coordinate System:GCS_European.
Datum:D_European_1950 ED_1950_UTM_Zone.
BİNİNLER KUZEY 1 DERECE
278657 4267996
278306 4268540
278184 4268814
278042 4268854
278818 4268743
277529 4268697
277305 4268626
277041 4268499
276772 4268219
276421 4268077
276111 4267838
276101 4267609
275847 4267376
275242 4266939
275608 4266416
275933 4266522
276198 4266710
276746 4267156
276909 4267253
277023 4267401
277560 4267616
277692 4267706
277833 4267757
278089 4267879
278479 4287986
BİNİNLER GÜNEY 1 DERECE
275667 4266236
277937 4266318
276381 4266577
276549 4266722
276624 4266849
276715 4267001
276780 4267040
276796 4267070
276920 4267180
277053 4267251
277106 4267313
277186 4267342
277323 4267384
277419 4267397
277459 4267405
277601 4267350
277580 4267277
277453 4267157
277321 4266997
277273 4266945
277040 4266863
276882 4266771
276754 4266660
276698 4266572
276517 4266453
276206 4266270
276128 4266202
275986 4266165
..““— *75773 4266178
K üL T üav:
m iT G fî
6£& i.:. • • . ■
i
*■ l e $
i
I
BİNİNLER 3
275667
277937
276381
276549
276624
276715
276780
276796
276920
277053
277106
277186
277323
277419
277459
277601
275608
275933
276198
276746
276909
277023
277560
277629
275640
DERECE
4266236
4266318
4266577
4266722
4266849
4267001
4267040
4267070
4267180
4267251
4267313
4267342
4267384
4267397
4267405
4267350
4266416
4266522
4266710
4267156
4267253
4267401
4267616
4267490
4266305
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content