close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
I SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
,
>
B İİT M P O R U
2013 Y IL I
F A A L İY E T R A P O R U
İL G E N E L M E C L İS İ T O P L A N T IS I
M A R T 2014
AİT OLDUĞU DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
ADRES
Akdeğirmen Mah. M.Akif Ersoy Cad.
İLETİŞİM
Tel: (346) 223 01 16 - Faks: (346) 224 79 80
e-posta
[email protected]
www.sivasilozelidaresi.gov.tr
I- G E N E L b i l g i l e r ........................................................................................................................... .....1
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar..........................................................................................................................2
B-Misyon , Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar..............................................................................................3
C-İl Genel Meclisi Faaliyetleri..............................................................................................................................7
Yazı İşleri Müdürlüğü- İl Genel Meclisi........................................................................................................... .....7
İl Encümeni.................................................................................................................................................... ..... 9
D-Özel İdare Bilgileri ..................................................................................................................................... .....11
1- Teşkilat Şeması................................................................................................................................................ 12
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi......................................................................................................................... 13
3- Bilişim Sistemleri........................................................................................................................................ .....13
4- İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları....................................................................................................................... 13
5- İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları.......................................................................................................................17
5-1.İl Özel İdaresine ait Gayrimenkuller.......................................................................................................... .....17
5-2. İl Özel İdaresi Makine Parkı..........................................................................................................................31
5-3. Şirket ve İştiraklerimiz ................................................................................................................................43
II-F A A L I y E T L E R E I l I ş k I n b I l g I v e d e ğ e r l e n d i r m e l e r ................................ ..... 44
A-MALI B IL G IL E R .......................................................................................................................................45
B-PERFORMANS B IL G IL E R I............................................................................................................ .......52
Sivas İl Özel İdaresinin Diğer Sektörler İçin Yaptığı 2013 Yılı Harcamaları.................................................... ..... 52
2- KIRSAL a l t YAPI ÇALIŞMALARI........................................................................................................... 53
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü................................................................................................................. 53
Merkez İlçe Faaliyetleri.................................................................................................................................. ..... 58
Akıncılar İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................. ..... 60
Altınyayla İlçesi Faaliyetleri................................................................................................................................. 60
Divriği İlçesi Faaliyetleri................................................................................................................................ ..... 60
Doğanşar İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................. .....61
Gemerek İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................. ......62
Gölova İlçesi Faaliyetleri................................................................................................................................ ..... 62
Gürün İlçesi Faaliyetleri................................................................................................................................. ......63
Hafik İlçesi Faaliyetleri.................................................................................................................................. ......63
İmranlı İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................... ...... 64
Kangal İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................... ...... 64
Koyulhisar İlçesi Faaliyetleri......................................................................................................................... ...... 65
Suşehri İlçesi Faaliyetleri............................................................................................................................... ......66
Şarkışla İlçesi Faaliyetleri.....................................................................................................................................67
Ulaş İlçesi Faaliyetleri.................................................................................................................................... ......67
Yıldızeli İlçesi Faaliyetleri....................................................................................................................................68
Zara İlçesi Faaliyetleri..................................................................................................................................... .....68
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü....................................................................................................................
71
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü..............................................................................................................
80
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri Müdürlüğü...................................................................................
88
İmar ve Kentsel İyileştirme M üdürlüğü......................................................................................................
100
Destek Hizmetleri M üdürlüğü......................................................................................................................
110
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü......................................................................................................................
113
Hukuk Müşavirliği........................................................................................................................................
121
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler M üdürlüğü..................................................................................................
122
Bilgi İşlem M üdürlüğü...................................................................................................................................
141
2013 Yılı Köydes Yatırım Projeleri..................................................................................................................
146
III-K U R U M S A L K A B İL İY E T V E K A P A S İT E N İN D E Ğ E R L E N D İR İL M E S İ..............
150
A- ÜSTÜNLÜKLER
B- ZAYIFLIKLAR...........................................................................................
151
IV -Ö N E R İ.V E T E D B İR L E R .............................................................................................................
152
A-ÖNERİLER
B-TEDBİRLER................................................................................................
152
V -G Ü V E N C E B E Y A N L A R I...............................................................................................................
153
Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı......................................................................................................
154
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı...............................................................................................
155
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı....................................................................................................
156
Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla mahalli idarelere daha çok
sorumluluk ve görev yüklenmiştir. Böylece merkezi idare ile mahalli idareler arasında
yetki ve kaynak dağılımı yapısı değişmiştir. Bu süreçte Performans Esaslı Bütçeleme
sistemine geçilmiş ve yeni sistemin temel unsurları stratejik plan, performans programı
ve faaliyet raporu olmuştur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği
gerçekleştirmek olan bu yeni yaklaşım kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu açıdan 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 39. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.
Maddesi kapsamında hazırlanan
faaliyet
raporları
mahalli
idarelerde yaşanan
dönüşümü en etkili şekilde gösteren belgelerdir.
Kentsel kalitenin artırılması yönünde mihenk taşı olan İl Özel İdaresi yaşam
kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi
ve adaletli bir yönetim anlayışıyla, vatandaş odaklı, verimli, erişebilir ve etkin bir şekilde
sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla çağdaş, güçlü bir İl Özel İdaresi olma
politikasına bağlı kalarak, her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkartmak
amacı ve üstün sorumluluk duygusu ile güler yüzlü, iltimassız, aracısız ve yansızlık
ilkeleri doğrultusunda çalışmaktır.
Bu anlayışla yürütülen hizmetleri kapsayan, 2013 yılı faaliyetlerine katkı sunan İl
Genel Meclisi Başkanı ve İl Genel Meclis üyelerini, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve
Özel İdare çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında aynı başarıyı
göstermelerini temenni ediyorum. Şubat 2014
Zübeyir KEMELEK
Sivas Valisi
I- GENEL b i l g i l e r
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar
B. Misyon, Vizyon, ilkeler, Değerler ve Politikalar
C .il Genel Meclisi Çalışmaları
D.idareye ilişkin Bilgiler
1. Organizasyon Şeması
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
3. Bilişim Sistemi
4. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları
5. İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları
1
I- G E N E L b i l g i l e r
A- I l Ö z e l Î d e r e s I n I n y e t k I g ö r e v v e s o r u m l u l u k l a r I
5302 sayılı İl Özel İdaresi K anunu’nun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve
sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:
“İl Özel İdaresi m ahallî m üşterek nitelikte olm ak şartıyla;
a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizm et ve yardım lar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirm e yurtları, ilk ve orta öğretim kurum larının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanm asına ilişkin hizm etleri
il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm,
gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetleri belediye sınırları dışında, yapm akla görevli ve yetkilidir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri,
diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye
M eclisi ile İl Genel M eclisi tarafından onaylanır.
Hizm etlerin yerine getirilm esinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin
ivediliği ve verildiği yerin gelişm işlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntem lerle sunulur.
H izm et sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durum una uygun yöntem ler
uygulanır.
Hizm etlerin diğer m ahallî idareler ve kam u kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde
yürütülm esine yönelik koordinasyon o İlin Valisi tarafından sağlanır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorum luluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”
A nılan Kanunun 7. m addesinde de İl Özel İdaresinin yetki ve im tiyazları şu şekilde
düzenlenmiştir:
“ Il Ö zel id a re sin in y etk ileri ve im tiy a zları ş u n la rd ır:
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilm ek için her türlü faaliyette
bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları
verm ek ve denetlemek.
b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetm elik çıkarmak, emir
2
vermek, yasak koym ak ve uygulam ak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) H izm etlerin yürütülm esi amacıyla, taşınır ve taşınm az malları almak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirm ibeş milyar Türk Lirasına kadar olan
dava konusu uyuşm azlıkların anlaşm ayla tasfiyesine karar vermek.
f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî m üesseseler ile um um a açık istirahat ve eğlence
yerlerine ruhsat verm ek ve denetlemek.
İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlem ek am acıyla
kam uoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
İl Özel İdaresinin m allarına karşı suç işleyenler D evlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanm a yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve
harçları, şartlı bağışlar ve kam u hizm etlerinde fiilen kullanılan malları haczedilem ez.”
B -I l ö z e l İD A R E S İN İN M İSY O N U , V İZ Y O N U İL K E L E R İ D E Ğ E R L E R İ VE
P O L İT İK A L A R I
M isyonum uz
Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi tem el ilke olarak benim seyen çağdaş bir yerel
yönetim cilik anlayışı içinde; hizm etlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve
verim li kullanılarak Sivas’ı K ültür ve Bilim M erkezi, üreten, yaşam kalitesinin arttığı, İç
Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, Sivas İl Ö zel İd a re sin in
M isy o n u d u r.
V izyonum uz
Sivas’ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu,
hizm etlerin daha süratli, kaliteli ve ekonom ik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve
değişen bir yönetim
anlayışı ile kültürel, bilimsel,
sosyal ve ekonom ik gelişm esini
tam am lam ış Sivas’ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapm ak Sivas İl
Ö zel İd a re sin in V izy o n u d u r.
3
Temel İlke ve Değerlerim iz
Stratejik
yatırım
planında
öngörülen
yatırım
ve
hizm etlerin
belirlenm esinde,
planlanmasında, uygulanm asında ve desteklenm esinde katılım cılık ilkesine bağlı kalmak,
kam usal yatırım larda m evzuatlara ve tasarru f tedbirlerine uymak, kam usal kaynakların etkin
ve verim li kullanılm asına özen göstermek, İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım
ve hizm et ihtiyacı giderilm ek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım
ve hizm etlere öncelik vermek, kam usal bilgilendirm e yapılarak yatırım ve hizm etlerde
şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırım lar değil
hizm et sunumunun kalitesini artıracak yatırım ların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu
bölgelerde
kam usal
yatırım lara
daha
fazla
ağırlık
vermek,
kamusal
kaynakların
kullanılmasında, planlanmasında, uygulanm asında ve denetlenm esinde teknoloji kullanım
düzeyini geliştirm ek Sivas İl Ö zel İd a re sin in tem el ilke ve d eğ erlerin i o lu ştu rm a k ta d ır.
Tem el P olitik am ız
— E ğitim H izm etlerin d e; ikili ve taşım alı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitim in
yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılm ası ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda
sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve
ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurum larının deprem lere
dayanıklılığı, okullaşm a oranlarının yükseltilm esi, çağın gereklerine uygun yeni okulların
yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilm esi sağlanacaktır.
— Sağlık H izm etlerin d e; koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilm esi, bu am açla sağlık
ocaklarının arttırılması, m evcut sağlık ocaklarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi
donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizm etlerinin geliştirilmesi, hastanelerin
modernizasyonu, sağlık hizm etlerini etkili, kaliteli verim li kılacak her türlü uygulam a projesi,
teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir.
— Sosyal H izm etlerd e; sosyal hizm etler toplum un her kesim ini kapsayan bir hizm et alanı
olarak değerlendirilecektir. B aşta engelliler, korum aya ve bakım a m uhtaç çocuklar, yaşlılar
olmak üzere sosyal hizm etlerde fiziki alt yapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırım lara
öncelik tanınacaktır.
— G ençlik ve S p o r H izm etlerin d e; gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli
tesislerin geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilm esi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor
tesislerinin arttırılması, gençlik m erkezlerinin geliştirilm esi ve desteklenmesi sağlanacaktır.
4
— K ü ltü r ve T u rizm H izm etlerin d e; il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür
mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin
tanıtım ına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulam a
projeleri, araştırm a-geliştirm e projeleri desteklenecektir.
— Ç evre ve O rm a n H izm etlerin d e; il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırm a çalışmaları, çevre
ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilm esi yönünde
çalışm alar yapılacaktır.
— T a rım H izm etlerin d e; ilin bitkisel ve hayvansal üretim inde topyekûn verim artışı ve ürün
çeşitliliği artışı sağlayacak tarım sal projeler, tarım sal potansiyelin tespiti ve tanıtım ına yönelik
çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirm e projeleri yapılacaktır.
— K ırsal A lty ap ı P ro jelerin d e; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal
üretim kapasiteleri vb. kriterlere uygun olarak yatırım planlam ası yapılacaktır. K öy yollarında
karayolu ağı ile uyum lu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt
yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarım sal sulama
çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşm eye ve toplulaştırm ayı
sağlayacak yatırım lara öncellik verilecektir.
— V ata n d a ş O d ak lı K a m u H izm eti P ro g ra m ı K ap sa m ın d a ; kamu hizm etlerinde vatandaş
mem nuniyetini sağlam aya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kam u
kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik alt yapı geliştirm e çalışmalarını içeren
yatırım lar yapılacaktır.
— Bilgi
T eknolojisi
ve
ARGE
Y a tırım la rın d a ;
bilgi
toplum una
geçiş
sürecinin
hızlandırılması ekonom ide etkinliğin ve verim liliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir
ekonom ik yapının oluşturulm asını sağlam ak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırım larına
öncelik verilecektir.
— İstih d a m ın G eliştirilm esin d e; kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini
arttıracak
nitelikteki
projeler,
kırsal
ve
kentsel
alanda
iş
gücünün
eğitilmesi,
işe
kavuşturulması, el sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir.
— A fetlere H azırlık lı O lu n m a sı K ap sam ın d a ; il genelinde her türlü afete karşı direnci
arttırmak, hazır olunm asını sağlamak, müdahale ve iyileştirm e çalışm alarının etkinliğini
sağlam aya yönelik projeler desteklenecektir.
— D iğer Y a tırım la r K ap sa m ın d a ; yukarıda belirlenen sektörel öncelikler dışında ilin genel
güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir.
5
Temel A m açlarım ız ve Önceliklerim iz
•
Eğitim altyapısını tam am lam ak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırm ak ve eğitim
ihtiyacı olan her bireye ulaşmak,
•
Sivas’ta yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
•
Sosyal H izm et kapsam ına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizm et verm ek
ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek,
•
M erkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tam am layarak m evcut spor tesislerini
korum ak ve geliştirmek,
•
K ültür kenti kim liği kazandırılm ası için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip
çıkılarak, Sivas’ı bir kültür ve kongre merkezi yapmak,
•
Sivas’ı doğal varlıkların korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılabilecek tüm alanların
ağaçlandırıldığı Yeşil Bir Sivas kim liğine kavuşturmak,
•
Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarım sal üretim i
artırmak ve tarım sal altyapıyı geliştirmek,
•
Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına
kavuşturmak,
•
Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kam u hizmeti sunmak,
•
Teknoloji kullanm a kapasitesini artırm ak ve teknolojiyi geliştirmek,
•
İstihdamı artırmak, Sivas’ı yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek,
•
Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak,
•
Afetlere karşı her zam an hazırlıklı olm ak Sivas İl Ö zel İd a re sin in tem el a m açla rıd ır.
6
C -IL G E N E L M E C L İS İ F A A L İY E T L E R İ
Y A Z I İŞ L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İL G E N E L M E C L İS İ
İl Genel M eclisi 45 üyeden oluşmaktadır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi K anunu’nun 12. maddesi uyarınca, İl Genel M eclisince 2013
yılı içerisinde tatil ayı hariç her ay toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 70 birleşim
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 1 kez de olağanüstü toplantı yapılmıştır.
Bu toplantılarda, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel
İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde 186 a d e t karar alınmıştır.
MECLİS KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
30
25
20
15
10
5
0
ŞUBAT
N İS A N
AĞ USTO S
EKİM
(T A T İL )
MECLİS KARARLARININ KURUM TEKLİFİ VE ÖNERGELERE GORE DAĞILIMI
İl Genel M eclisince 2013 yılında alınan 186 a d e t kararın, 101’i kurum tekliflerine,
68’i İl Genel M eclisi üyelerince verilen önergelere istinaden alınmıştır. 17’si ise yasa ve
yönetm eliklerde öngörülen kom isyon teşkili ve üye seçimlerine ilişkin olarak alınmıştır.
9%
□ T eklifler
D Ö nergeler
37%
54%
□ D iğer
7
il g e n e l m e c l is i
KARARLARININ HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
□ Kırsal Altyapı Hizmetleri (Yol, Su,
Kanalizasyon, Köprü-Menfez)
■ İdari ve Mali Konular
□ Eğitim Hizmetleri
□ Emlak Hizmetleri
■ İmar Hizmetleri
□ Komisyon Teşkili ve üyelikler
■ AB, ORAN,SODES Projeleri ve
O.S.B
□ Tarımsal Hizmetler
■ Kültür,Turizm, Spor ve Sosyal
Hizmetler
□ Mahalli İdareler
□ Diğer
□ Çevre ve Sağlık Hizmetleri
M E C L İS İH T İS A S K O M İS Y O N U Ç A L IŞ M A L A R I
İl Özel İdaresi görev, yetki ve sorum luluk alanına giren konularda meclis
gündem ine gelen tek lif ve önergelerin daha sağlıklı karara bağlanabilm esi için 11 adet
ihtisas kom isyonu oluşturulmuştur. Komisyonlarca, dönem içerisinde havale edilen
konular incelenerek toplam 72 a d e t rapor hazırlanmıştır. Bu raporlardan 62’si karara
bağlanm ış olup, 10 ra p o r ise meclise bilgi m ahiyetinde sunulmuştur.
ih t is a s
KOMİSYONLARINCA HAZIRLANAN RAPORLARIN DAĞILIMI
□ EĞİTİM, KULTUR, TURİZM VE
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
■ İMAR VE BAYINDIRLIK
KOMİSYONU
□ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
□ İÇİŞLERİ VE AFET KOMİSYONU
■ TARIM ORMAN VE KADASTRO
KOMİSYONU
□ ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
■ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
KOMİSYONU
□ SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU
■ GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
□ HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU
□ İNCELEME VE TAKİP KOMİSYONU
8
il g e n e l m e c l is i
K A R A R LA R IN IN Y IL L A R A GORE DAĞ ILIM I
250
188
186
163
200
145
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
il e n c ü m e n i
İl Encüm enince 2013 yılı içerisinde 36 to p la n tı yapılm ış olup, bu toplantılarda İl
Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel M eclisi kararları doğrultusunda
281 a d e t karar alınmıştır.
Ayrıca, 4734 Sayılı Kam u İhale Kanunu kapsam ı dışında kalan, taşınm az mal satışı,
kira ve yapımı konularında 2886 sayılı D evlet İhale K anunu’na göre 5 a d e t ihale
yapılmıştır.
ENCÜMEN KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
il e n c ü m e n i
K A R AR LA RIN IN H İZM ET G RUPLARINA GORE D AĞ ILIM I
□ E m lak ve İmar Hizmetleri
n R u h sat ve D enetim Hizmetleri
42%
□ İdari ve Mali Konular
□ İhale kararları
I Diğer
İL EN CÜ M EN K A RA RLA RIN IN Y ILLA R A G Ö R E D A Ğ ILIM I
281
300
—
p
Z ___ 1
250
200
—2 4 5
242
/
158
1
“7^
/
0
2009
2010
2011
2012
2013
10
D- i l ö z e l i d a r e b i l g i l e r i
1-O rganizasyon Şem ası:
Köy H izm etleri Genel M üdürlüğü’nün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı
kanunla görev ve sorum luluklarının
16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine
devredilm esinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanm a çalışmaları
yapılm ış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel
M eclisinin 06.07.2006 tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca 04.07.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile
örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter
Yardımcısı, 15 adet Birim M üdürü, 16 İlçe Özel İdare M üdürü, 1 H ukuk M üşaviri olmak
üzere toplam 35 adet yönetici kadrosu ile çalışm alarını yürütmektedir.
Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır.
11
T.C
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
TEŞKİLAT ŞEMASI
12
2-Y önetim ve İç K o n tro l S istem i:
A lınan kararların tem el ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere
uygunluğu, kom isyonlar ve yetkili makam larca iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır.
3-Bilişim S istem i:
Sivas İl Özel İdaresi’nin tüm birim leri yeterli bilgisayar ve teknik donanım a sahip hale
getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizm etlerim izin daha hızlı icrası ile şeffaflık
ve katılım cılık ilkesine uygun hizm et verilmesi için çalışm alar yapılmıştır. A yrıca idarenin
bilişim sistemi ile harcam a birim lerinin bilişim sistemleri aynı sistem içerisinde yer alm akta
olup gerekli tüm bilgiler bütün birim lerce paylaşılabilmektedir.
Sivas İl Özel İdaresi’nde il merkezi ve ilçe birim lerinde bilgisayarlı otom asyon sistemine
geçilmiş olup, bilişim hizm etleri Bilgi İşlem M üdürlüğü’nce yürütülmektedir.
4-İl Ö zel İd a re si İn sa n K a y n a k la rı ve E ğitim M ü d ü rlü ğ ü
İnsan Kaynakları ve Eğitim M üdürlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında
da; 657 Sayılı D evlet M em urları Kanunu, 5393 sayılı yasanın 49.m addesinin 3.fıkrası ve 4857
sayılı İş Kanununa tabi olarak İl Özel İdaresinde istihdam edilen, memur, sözleşmeli personel
ve işçilerim izin özlük ve sicil işlemleri, aylık ve ödenekleri yasalardan ve toplu-iş
sözleşm elerinden doğan mali ve sosyal hakları, iş ve işçi sağlığı ile ilgili hususlar, disiplin iş
ve işlemleri, personelim izin hizm et içi eğitim leri ve İdarem ize talepte bulunan lise ve dengi
okul ile fakülte ve yüksekokul
öğrencilerinin
staj eğitim
işlem lerinin yürütülmesi
m üdürlüğüm üzce yapılmış olup, 2013 yılı içerisinde 42 öğrenci staj yapmıştır.
İl Encüm en Üyeleri ile İl Genel M eclis Ü yeleri ve
merkez m uhtar maaşları, meclis
ihtisas kom isyonları ödemeleri, ayrıca bu ödeneklerin tahakkuklarının hazırlanm ası da
m üdürlüğüm üzce yapılmıştır.
2013 yılında idaremizde görev yapan, yeni göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle
ayrılan personelin sayısal durumları aşağıda belirtilmiştir.
M EM UR :
E m ekli
: --­
V efat
: --­
N akil G elen
: 5 K işi
N akil G id en
: 4 K işi
A sk e rlik N edeniyle A y rılan
: 4 K işi
Sınavla A ta m a
: 6 K işi (Engelli m em u r) ve 1 K işi M ali H izm etler
U zm an Y ard ım cısı
İstifa
: 1 K işi (G ö rev d en Ç ık a rılm a)
13
SÖ ZLEŞM ELİ PERSO N EL :
G öreve B aşlay an
: 44 K işi
G örevd en A y rılan
: —
A sk e rlik N edeniyle A y rılan
: —
6495 Sayılı K a n u n la K a d ro y a G eçirilen : 43 K işi
6495 Sayılı K a n u n d a n fa y d alan am a y an : 1 K işi
İŞ Ç İ :
E m ekli
: 55 K işi
V efat
: 1 K işi
İş A ktifesh
: 2 K işi
A sk e rlik N edeniyle A y rılan ve B aşlay an : —
Ö z ü rlü -H ü k ü m lü İşb aşı
İdarem izde; 31/12/2013
: —
tarihi itibariyle 208 memur, 1 sözleşmeli 531 de daimi işçi
statüsünde olm ak üzere toplam 740 personel hizm et vermektedir.
H izm et veren personelin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
SIN IFI
M ERKEZ
İLÇE
TO PLA M
M E M U R
GIH
71
26
97
TH S
85
1
86
SHS
4
1
5
AHS
3
--
3
YHS
9
4
13
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR
3
---
3
M E M U R TOPLAM I
175
32
207
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
TH S
1
---
1
SÖ ZLEŞM ELİ PE R SO N EL TOPLAM I
1
---
1
---
531
KADROLU İŞÇİ
KADROLU İŞÇİ TOPLAM I
531
14
31.12.2013 T A R İH L İ D O L U -B O Ş K A D R O D U R U M U T A B L O SU (M E M U R )
İL İ
SİVAS
KURUM U
İL Ö Z E L İD A R E S İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ
M E V C U T M E M U R K A D R O SU N U N
U NVAN T O P L A M I
SIRA
NO
S IN IF I
1
G.Î.H.
Genel Sekreter
1
1
2
G.Î.H.
Genel Sekreter Yardımcısı
2
2
3
G.I.H.
Bilgi Işlem M üdürü
1
1
4
G.I.H.
D estek Hizm etleri M üdürü
1
1
5
g .i .h
Basın Y ayın ve H alkla ilişkiler M üdürü
1
1
6
g .i .h
H ukuk M üşaviri
1
1
7
G.I.H.
Im ar ve Kentsel iyileştirm e M üdürü
1
1
8
G.I.H.
Insan Kaynakları ve Eğitim M üdürü
1
1
9
G.I.H.
işletm e ve iştirakler M üdürü
1
1
10
G.I.H.
K ültür ve Sosyal işler M üdürü
1
1
11
G.I.H.
M ali H izm etler M üdürü
1
1
12
G.I.H.
Plan Proje Yatırım ve İnşaat M üdürü
1
1
13
G.I.H.
R uhsat ve Denetim M üdürü
1
1
14
G.I.H.
Tarımsal H izm etler M üdürü
1
1
15
G.I.H.
Su ve Kanal H izm etleri M üdürü
1
1
16
G.I.H.
Yazı işleri M üdürü
1
1
17
G .I.H
M üdür
1
1
18
G.I.H.
Yol ve U laşım Hizm etleri M üdürü
1
1
19
G.I.H.
İlçe Özel İdare M üdürü
10
6
16
20
G.I.H.
U zm an
4
4
8
21
G.I.H.
M ali H izm etler Uzmanı
2
2
22
G.I.H.
M ali H izm etler U zm an Yardımcısı
23
G .I.H
iç Denetçi
ÜNVANI
D
.
B
1
T
1
3
3
15
24
G.Î.H.
Şef
13
25
G.I.H.
M uhasebeci
2
26
G.I.H.
Bilgisayar işletm eni
16
10
26
27
g .i .h
.
Veri H azırlam a ve Kontrol işletm eni
24
6
30
28
g .i .h
.
A yniyat Saymanı
1
1
29
G.I.H.
A m bar M em uru
3
3
30
G.I.H.
V eznedar
1
1
31
G.I.H.
Şoför
3
32
T.H.
M ühendis
54
54
33
T.H.
M im ar
4
4
34
T.H.
M im ar (Sözleşm eli )
1
1
35
T.H.
Şehir Plancısı
2
2
36
T.H.
A rkeolog
2
2
37
T.H.
Sanat Tarihçisi
2
2
38
T.H.
Kim yager
1
1
39
T.H.
Tekniker
16
16
40
T.H.
Teknisyen
5
6
41
AH.
A vukat
3
3
42
S.H.
Tabib (Kurum Tabibi-Tabib)
43
S.H.
Veteriner Hekim
1
44
S.H.
Hemşire
1
45
S.H.
Sağlık M em uru
46
S.H.
Sağlık Teknikeri
47
S.H
Sosyal Çalışmacı
48
S.H.
Veteriner Sağlık Teknikeri
1
1
49
S.H.
Veteriner Sağlık Teknisyeni
1
1
50
Y.H.
A şçı
1
1
51
Y.H.
Hizm etli
9
52
Y.H.
Kaloriferci
3
3
53
Y.H.
Şahsa Bağlı Kadro
3
3
17
2
2
2
1
TOPLAM :
208
30
5
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
6
62
15
270
16
5- İl Ö zel İd a re s i F iziki K a y n a k la rı
5.1. Sivas İl Ö zel İd a re sin e A it G a y rim e n k u lle r
M ERKEZ:
1- Vali Konağı,
2- Özel İdare Hizm et Kompleksi,
3- Özel İdare Eski H izm et Binası,
4- M ülga Köy Hizm etleri Bölge M üdürlüğü Binası,
5- M ülga Köy Hizm etleri İl M üdürlüğü Binası,
6- Lojmanlar, ( Örtülüpınar, Akdeğirmen, Sularbaşı ve 4 Eylül M ahallesi)
7- M evlana Caddesinde 8 adet dükkan,
8- Özel İdare Eski H izm et Binası altında 5 adet dükkan,
9- Katlı Otopark,
10- Katlı O topark’ın 1. Bodrum katında 20 adet dükkan,
11- Bilim ve K ültür M erkezi
12- Toptancı Sebze Hali İçerisinde Soğuk H ava Deposu,
13- Kadıburhanettin M ahallesinde K öm ür Tevzii Tesisleri,
14- Spor Kompleksi,
15- Kangal K öpeği Ü retim ve Eğitim Tesisleri,
16- Tarihi İnönü Konağı,
17- Balıklı Kaplıca,
18- Sıcak Çermik,
19- A nkara’da Sivas Erkek Öğrenci Yurdu,
20- A nkara’da Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu
21- Arsa ve Tarlalar
22- Halı Okulları
23- İlçelerdeki G ayrim enkuller
1- V A L İ K O N A Ğ I:
Akdeğirm en M ahallesinde bulunan ve Orman Genel M üdürlüğünden satın alınan 14
dönümlük taşınm azın 13 dönüm ünün içerisine yapılan Vali Konağı; 1982 yılında yapım ına
başlanılm ış ve 1985 yılında tam am lanarak hizm ete girmiştir. Konak yaklaşık 500 m^ üzerine
iki katlı olarak inşa edilmiştir.
2- Ö Z E L İD A R E H İZ M E T K O M P L E K S İ:
A kdeğirm en M ahallesi Vali K onağı karşısında bulunan Özel İdare hizm et kompleksi,
Orman Genel M üdürlüğünden alınmış ve 8854 m^ taşınm azın içerisine yapılmıştır. Binanın
inşaatına 1995 yılında başlanılm ış ve 1997 yılı sonlarında tamamlanmıştır.
3- Ö Z E L İD A R E E S K İ H İZ M E T B İN A SI:
Sularbaşı M ahallesi, K ızılay sokakta bulunan Özel İdare eski hizmet binası 1966-1969
yılları arasında yapılmış, Y SE ve Bayındırlık ve İskân M üdürlüğü hizm et binası, daha sonra
ise 1997 yılı sonuna kadar Özel İdare hizmet binası olarak kullanılmıştır.
17
Bina; zemin ve teras katları dahil 5 katlı olup, zemin kattaki 5 adet dükkan özel şahıslara,
teras kat dahil binanın geriye kalan kısım larının tam am ı Sivas Belediyesine kiraya verilmiştir.
Bu bina; tapunun 82 ada, 6, 7 ve 25 parsellerinde kayıtlı taşınm azın üzerine yapılmıştır.
25
nolu parsel Özel İdareye ait olup, 6 ve 7 nolu parsellerinde Sivas B elediyesine ait olduğu
iddia edilm ektedir ve bina bu parsellerin üzerine yapılmıştır.
Arsalar; Sivas Belediye Encüm eninin 14.12.1965 tarih ve 3886 sayılı kararında belirtilen
şartlarda; Özel İdarenin kamyon, greyder, loder ve dozer gibi iş m akinelerini Sivas
Belediyesine vermesi karşılığında alınmıştır.
A radan geçen zam an içerisinde belediye, Belediye Encüm eninin 14.12.1965 tarih ve
3886 sayılı kararında yazılı şartların yerine getirilm ediği belirtilerek, arsaların Özel İdareye
devri yapılmamıştır.
İdarem ize ait 25 nolu parsel ile 7 nolu parselin kadastro tespitinde hudut ihtilafının
bulunması, yine 25 nolu parselin B elediye ile Ziya Pekin adlı şahıs ve m irasçıları arasında
davalı olm asından dolayı kadastro tespiti gerçekleşm em iş ve Sivas Belediyesi adına ilgililerce
tapunun iptali ve tescil davası açılmış olup, bu dava neticelenmemiştir.
4- M Ü L G A K Ö Y H t/M E T L E R İ B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü B İN A S I :
M ülkiyeti M aliye H azinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli olup, Köy Hizm etleri Bölge
M üdürlüklerinin kaldırılm ası ve İl Özel İdareleriyle birleştirilm esi nedeniyle boşalan bölge
m üdürlüğüne ait bina, İl M illi Eğitim M üdürlüğüne kullanım am acıyla verilmiştir.
5- M Ü L G A K Ö Y H İZ M E T L E R İ İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü B İN A V E T E S İS L E R İ:
K ılavuz M ahallesinde bulunan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait olup İl Özel İdaresine
kullanım am acıyla tahsis edilen yaklaşık 33 dönüm lük taşınm az üzerinde; 7 katlı bina, sosyal
tesisler, tamirhane, atölye, ambar vb. tesisler bulunmaktadır.
6- L O J M A N L A R :
A k d eğ irm en M ah allesin d ek i lo jm an ları:
Akdeğirm en M ahallesi, Vali Konağı yanında bulunan lojmanlar, yaklaşık 6 dönüm lük arsa
üzerine üç blok olarak yapılmıştır. A blokta 10, B blokta 10 ve C blokta 12 adet olm ak üzere
toplam 32 adet konut ile kapıcı ve kalorifer dairesi bulunmaktadır.
B a şa ra A p t. A B lok L o jm a n la rı:
Örtülüpınar M ahallesi, Tekel ara sokak B aşara apartmanı A blokta bulunan 10 adet konut;
1973 yılında özel kişilerden ihale yoluyla satın alınmış ve bu konutlardan 7 numaralı olan
1982 yılında irtifak hakkı İçişleri B akanlığına ait olmak üzere maliye hazinesine satılarak,
tapu devri yapılmıştır.
S u larb aşı M ah allesin d e B u lu n a n L o jm a n la r:
M ülga K öy hizm etleri tarafından H azine arsası üzerine yaptırılan M erkez Sularbaşı
mahallesinde A-1 blokta 10, A-2 blokta 5, B blokta 10 adet olmak üzere toplam 25 adet
lojm an ve kaloriferci dairesi bulunmaktadır.
18
4 Eylül M ah allesin d e B u lu n a n L o jm an lar:
M ülga K öy hizm etleri tarafından hazine arsası üzerine yaptırılan M erkez 4 Eylül
M ahallesinde A blokta 10, B blokta 8 adet olm ak üzere toplam 18 adet lojman ve kaloriferci
dairesi bulunmaktadır.
7- M E V L A N A C A D D E S İN D E K İ D Ü K K A N L A R :
M evlana Caddesi üzerinde bulunan 8 adet dükkan; Selçuk İlköğretim Okulu bahçesinin
doğu kısmındaki düşük koddan faydalanılarak ve okul bahçesine hiçbir engeli olm ayacak
şekilde yapılmış ve tam am ı şahısların icarındadır.
8- Ö Z E L İD A R E E S K İ H İZ M E T B İN A S I A L T IN D A K İ D Ü K K A N L A R :
M erkez Eski Belediye Sokakta, Özel İdare eski hizm et binası altında 5 adet dükkan olup
bunların beşi de özel şahıslarca kiralanmıştır.
9- K A T L I O T O P A R K :
M erkez Çarşıbaşı M ahallesi Paşa camii bitişiğindeki Sivas B elediyesine ait 3617 m^ arsa
üzerine kat karşılığı sözleşm esi ile
Sivas İl Ö zel İd a re s i ta ra fın d a n yapılmıştır.
otoparkın inşaatına 1997 yılında başlanılmış, 2001 yılı sonlarında tamamlanmıştır.
Otopark, A ve B blok olm ak üzere, iki blok halinde yapılmıştır. A blok 3 katlı, B blok 2
katlıdır.
A blokun; -1. katında 27 adet dükkân, wc, -2. ve -3. katlarındaki m inibüs garajı Sivas
Belediyesine, -2. ve -3. katlardaki otoparkların tam am ı ilimiz özel İdaresine aittir.
B blok 2 katlı olarak inşa edilmiş olup, -1. katında 20 adet dükkân ve -2. katında otopark
bulunm aktadır. Bu bloğun tam am ı İl Özel İdaresine aittir.
2003 Yılı H aziran ayı itibariyle, 5 yıllığına kiraya verildi. 2006 yılı kirası 48.000 T L ’dir.
D iğer yıllar kiralarına ise Ü FE oranında artış uygulanmaktadır.
O to p a rk ta k i;
20 Adet dükkan, 210 araçlık O topark İl Özel İdaresine, ( hisse % 71,20 )
27 Adet dükkan, minibüs garajı, lavabo, wc Sivas Belediyesine aittir. (hisse % 28,80 )
10- K A T L I O T O P A R K T A B U LU N A N D Ü K K A N L A R :
B blokta bulunan 20 adet dükkânlarım ızın büyüklükleri farklı olup, en küçüğü 11 m^ en
büyüğü 30 m^ arasında değişmektedir. H alen kirada bulunmaktadır.
11- S O Ğ U K H A V A T E S İS L E R İ:
Soğuk H ava Tesisleri; K adıburhanettin mahallesi, toptancı sebze hali içerisinde bulunan
Sivas Belediyesine ait 3183 m^ taşınm azın üzerine, kat karşılığı olarak yapılmıştır.
Sivas Belediyesinin vermiş olduğu arsaya karşılık, bitişik parseldeki arsa üzerine, 2 adet
büro, Belediye Hal İdari binası olarak yapılıp Belediyeye teslim edilmiştir.
1998 yılı M ayıs ayında inşaatına başlanılan tesisler, 2001 yılı ortalarında tamamlanmıştır.
Tesisler 2500 ton kapasiteli olup, 15 adet sebze-m eyve deposu, 2 adet et ve et ürünleri
deposu olmak üzere 17 adet soğuk hava deposuna sahiptir.
03 Kasım 2010 tarihinde yıllık 22 milyar kira bedeli üzerinden ve gelecek yıllarda
TÜFE,ÜFE oranında artışlar uygulanm ak şartıyla kiracı tarafından kullanılmaktadır.
19
12- b i l i m v e K ü l t ü r m e r k e z i :
İlimiz M erkez İlçe, Çarşıbaşı M ahallesinde bulunan, 16 pafta, 513 ada ve 13 nolu parselde
kayıtlı eski M adım ak Oteli İdarem izce kam ulaştırılmıştır. H alen ilimizin Bilim ve Kültür
M erkezi olarak kullanılmaktadır.
13- K Ö M Ü R T E V Z II T E S IS L E R Î:
K adıburhanettin M ahallesi (Üniversite yolu üzeri) Paşaçayırı mevkiinde bulunan ve
çevresinde ticaret m erkezlerinin yoğun olduğu, 29.916 m^ alana sahip olan taşınm azın
içerisinde dem iryolu hattı ve rampası, çevre duvarı ve tel örgüsü, idari binası, kantarı, bekçi
kulübesi gibi m üştem ilat yapıları bulunm aktadır. Söz konusu tesisler, 1998 yılında Türkiye
K öm ür İşletmeleri Genel M üdürlüğünden 15.211.000,00 TL bedelle satın alınmıştır. Tesisler,
Sosyal Y ardım laşm a ve D ayanışm a Vakfının da ortağı bulunduğu Sivas K öm ür Satış
ortaklığına işletilm ek üzere kiraya verilmiştir. H alen bu kuruluşun icarında bulunm aktadır.
14- S P O R K O M P L E K S I:
K adıburhanettin M ahallesi Paşaçayırı yöresinde, M aliye H azinesine ait olup M illi Em lak
Genel M üdürlüğünün 19.12.2001 tarihinde; hizm etlerin devamı boyunca Özel İdare adına
tahsis edilen 7-8 pafta, 371 ada ve 42, 104 ve 105 nolu parsellerde kayıtlı 96.504 m^ taşınm az
üzerine yapılmıştır.
Kompleks; Sivasspor Kulübü Derneğine, 2006 yılında 6.725TL bedelle kiraya verilmiştir.
15- K A N G A L K Ö P E G İ ü R E T IM V E E G IT IM T E S IS L E R Î:
Kangal K öpeği Ü retim ve Eğitim Tesisleri; M erkez Çelebiler köyü sınırları içerisinde ve
M erakum mevkiinde, 3 parçada toplam 300.200 m2 alanlı tarlalar Kangal köpeği üretim ve
eğitim tesisleri yapılm ak am acıyla 1999 yılında maliye hazinesinden satın alınmıştır. Bu
arazinin etrafı beton direk ve dikenli telle çevrilmiş, 764 parselde kayıtlı tarlanın yaklaşık 20
dönümlük kısmı ise kafesli telle çevrilip, içerisine Kangal köpeği üretim ve eğitim tesisleri
yapılarak hizm ete girmiştir. Tesislerin içme ve kullanm a suyu 1800 metre m esafeden motorla
terfi edilm ek suretiyle karşılanmaktadır.
Tesisler; 2 katlı, kaloriferli idari bina, kuluçka odaları, yavru gezinti odaları gibi
bölüm lerden oluşmaktadır.
Üretim tesisleri, 28 H aziran 2000 tarihinde ihale edilerek, inşaatına başlanılm ış ve 2001
yılı ortalarında tam am lanarak hizm ete girmiştir.
Kangal köpeği üretim tesisleri 03 M art 2004 tarihinde yapılan ihale sonucu yıllık
1.550,00 TL bedel üzerinden ve gelecek yıllarda TEFE oranında artışlar uygulanm ak suretiyle
5 yıllık süre için İlimiz Özel İdaresinin ortağı olan Sivas Tarım H ayvancılık A.Ş ve Sivas
Tarım H ayvancılık ve Anonim Şirketininde ortağı olduğu İç Anadolu Tarım ve H ayvancılık
A .Ş .’ne K iraya verilmiş, 2006 yılı kirası 1.812 TL’dir.
16- İN Ö N Ü K O N A G I:
Bahtiyarbostan M ahallesi, Alibaba Caddesi üzerinde bulunan ve 2. Cumhurbaşkanı İsm et
İN Ö N Ü ’ nün bir süre ikam et ettiği ve yıllarca müze olarak kullanılan Konak; 27.10.2000
tarihinde Sivas Belediyesinden satın alınmıştır.
K onağın aslına uygun olarak restoresi için, roleve ve restorasyon projeleri hazırlanmış,
K ültür Bakanlığı K ayseri K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a K urulundan gerekli izin
20
alınarak, restorasyon ve bahçe tanzim i işleri yapılmıştır. Konak 5 yıl süreyle kiraya verilmiş,
kiracı, kira şartlarına uym adığı için kira süresi tam am lanm adan sözleşme mahkeme kararıyla
iptal edilmiştir. Konak, idaremizin de ortağı olduğu şirket tarafından kullanılmaktadır.
İnönü K onağının bitişiğinde bulunan, tapunun 148 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 180,16
m^ arsalı avlulu ahşap ev; restorasyon ve bahçe tanzimi kapsamında, K onağın bitişiğinde
bulunan tapunun 148 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı ve şehir imar planında park alanı olarak
ayrılan 210,17 m^ arsalı ahşap ev; restorasyon ve bahçe tanzim i kapsamında, 2002 yılında
kam ulaştırılm ış olup gerek 2 nolu parseldeki ve gerekse 3 nolu parseldeki ahşap evler
yıkılarak arsaları konağın bahçesine dahil edilmiş ve gerekli bahçe tanzim leri yapılmıştır.
17- B A L IK L I K A P L IC A :
Balıklı Kaplıca; Kangal ilçesi, K avak Köyü sınırları içerisinde ve Kangal ilçesine 14 km.
Sivas iline 100 km. uzaklıktadır.
-K aplıca tesisleri, m ülkiyeti Özel İdaresine ait olan 41.659 m^ alan içerisinde yerleşm iş
bulunmaktadır.
-Balıklı K aplıca 1986 yılına kadar İlimiz özel idaresince işletilmiş, bu tarihten 1995 yılına
kadar Kangal Belediyesi ve diğer m üstecirlere kiraya verilmiştir.
-1995 yılında Y ap-İşlet-D evret modeli çerçevesinde ve 7 H aziran 1995 tarihinde, 30
yıllık süre için (Ü nsallar K aplıca Turizm İnş. ve Taah. A.Ş.ne) kiraya verilmiştir.
18- S IC A K Ç E R M İK :
TERM AL EV LER
Yıldızeli İlçesi sınırları dahilinde ve Sıcak Çerm ik mevkiinde, M aliye H azinesinden
26.03.1999 tarihinde 4.5 milyar bedelle satın alınan 22 dönüm lük arazinin içerisine, (Belediye
im ar planına göre resmi kurum alanı içerisinde kalan yere) 3 blok halinde yapılan motel tipi
term al evler 1998 yılı sonlarında tamamlanmıştır.
H er blokta iki ev bulunm aktadır. Blokun biri makamın hizm etlerinde kullanılm ak üzere
eve dönüştürülm üştür. Bloktaki evlerden herbirinin alanı 60 m2 civarındadır.
SICAK ÇERM İK
Sıcak çerm ik yöresinde, sıcak su kaynaklarının bulunduğu 371.894 m2’lik taşınm az mal
Özel İdareye ait iken 1960 yılında bedeli mukabilinde Sivas B elediyesine devredilmiştir.
Yıldızeli İlçesi, Kalın köyü sınırları, Sivas Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan ve
T erm al T u rizm M erk ezi olarak ilan edilen yerde bulunan 8 parçada toplam 157.750,00 m^
alanlı tarla vasfındaki taşınmazlar, termal turizm tesisleri yapılm ak gayesiyle, 2000 yılında
M aliye hazinesinden satın alınmıştır.
19- A N K A R A İL İN D E K İ (SİV A S) Ö Ğ R E N C İ Y U R D U B İN A S I :
A nkara İli, Çankaya İlçesi, D elilertepesi M ahallesinde bulunan 617 m^ alanlı arsa üzerine
öğrenci yurdu yapılması am acıyla 1967 yılında satın alınan arsanın % 60,8’i Sivas
Belediyesine, % 39,2’si ilimiz özel idaresine aittir.
Y urt Binası; Sivas Kültürel ve Sosyal Y ardım laşm a Derneği tarafından yaptırılarak, 1973
yılında hizm ete girmiştir. H alen yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak faaliyetlerini
sürdürmekte ve burada kalan öğrencilerin büyük kısmını Sivas’lı öğrenciler oluşturmaktadır.
Sivas Kültürel ve Sosyal Y ardım laşm a Derneği, B akanlar K urulunun 21.11.1972 Tarih ve
7/5375 sayılı kararıyla K a m u Y a ra rlı D ern ek kapsam ına alınmış ve halen A nkara’da faaliyet
gösteren tek Ş eh ir Y u rd u olduğu bilinmektedir.
21
20- SİV A S-SİN O P K IZ Ö Ğ R E N C İ Y U R D U :
A nkara ili, Çankaya ilçesi, D elilertepesi mahallesinde bulunan ve tapunun 261 pafta,
5325 ada, 3 n o ’lu parselde kayıtlı, mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait olan 551 m^ alanlı
arsa üzerine Sivas ve Sinop Özel İdarelerince kız öğrenci yurdu yapılm ak üzere protokol
yapılmış, yurttaki öğrenci kapasitesinin % 70’i Sivas, % 30’u Sinop Özel İdarelerine kontenjan
olarak verilmiştir.
21- A R S A L A R V E T A R L A L A R :
A R SA L A R :
- M erkez Gökçebostan M ahallesi, Seyrantepe m evkiindeki 10.027,20 m^ alanlı arsa,
H uzur Evi yapılm ak am acıyla 1994 yılında, M aliye H azinesinden 510.000.00 TL
bedelle satın alınmış ve halen boş durmaktadır.
-
Kılavuz M ahallesinde, belediye petrol istasyonunun yukarısında, halen Tarım İl
M üdürlüğüne ait garaj tesislerinin bulunduğu yerde ilimiz özel idaresine ait 10.000
m2 taşınmaz; 1997 yılında 18. madde uygulam ası sonucu 6630 m 2’ye düşmüştür.
-
Ö rtülüpınar M ahallesinde 34 pafta, 337 ada, 105 parselde 222,55 m2 arsa,
TARLALAR:
1/1) Akdeğirm en M ahallesi, Tem eltepe mevkii, Özel İdare hizm et kom pleksinin kuzey
batı kısmında, tapunun 165 pafta, 754 ada ve 3 parselinde kayıtlı 15.000 m2 alanlı taşınm az
mal; 2002 yılında satın alınmıştır.
1/2) Akdeğirm en M ahallesi, Tem eltepe mevkii, Özel İdare hizm et kom pleksinin kuzey
batı kısmında, tapunun 165 pafta, 755 ada ve 18 parselinde kayıtlı 182.465,43 m2 alanlı
taşınm az mal; 2004 yılında satın alınmıştır.
1/3) Akdeğirm en M ahallesi, Tem eltepe mevkii, Özel İdare hizm et kom pleksinin kuzey
batı kısmında, tapunun 165 pafta, 755 ada ve 19 parselinde kayıtlı 5.708,19 m2 alanlı
taşınm az mal; 2004 yılında, satın alınmıştır.
1/4) Akdeğirm en M ahallesi, Özel İdare hizm et kompleksinin kuzey ve kuzey doğusunda,
tapunun 165 pafta, 91 ada ve 57 parselinde kayıtlı 157,02 m2 alanlı taşınm az mal; 2004
yılında, satın alınmıştır.
1/5) Akdeğirm en M ahallesi, Özel İdare hizm et kom pleksinin kuzey ve kuzey doğusunda,
tapunun 165 pafta, 91 ada ve 56 parselinde kayıtlı 797,51 m2 alanlı taşınm az mal; 2004
yılında, satın alınmıştır.
1/6) Akdeğirm en M ahallesi, Özel İdare hizm et kompleksinin kuzey ve kuzey doğusunda,
tapunun 165 pafta, 91 ada ve 55 parselinde kayıtlı 51,08 m2 alanlı taşınm az mal; 2004
yılında, satın alınmıştır.
1/7) Akdeğirm en M ahallesi, Özel İdare H izm et kom pleksinin kuzey ve kuzey doğusunda,
tapunun 165 pafta, 91 ada ve 53 parselinde kayıtlı 122.084,67 m2 alanlı taşınm az mal; 2004
22
yılında 2942 sayılı K anunun 30. maddesi gereğince O rm a n G enel M ü d ü rlü ğ ü n d e n Yeşil
Sivas Projesi ihtiyacında fidan yetiştirilm ek üzere satın alınmıştır.
Orman Genel M üdürlüğünden alınan 7 parseldeki taşınm az toplam ı 2002 yılında 15.000
m2, 2004 yılında 311.263,90 m2 olm ak üzere toplam (a) 15.000, (b) 182.465,43 (c) 5.708,19
(d) 157,02 (e) 797,51 (f) 51,08 (g) 122.084,67 326.263,90 m 2 ’d ir. (Ö zel İd a re n in y eri
h ariç)
- Ü çlerbey M ahallesi, Kaldı yolu mevkiindeki 29.873,93 m^ alanlı tarla; ağaçlandırm a
yapılm ak üzere 1994 yılında M aliye hazinesinden satın alınmış ve amacı doğrultusunda
değerlendirilm ediğinden boş bulunm aktadır. tarla; K ızılırm ak köprüsünün yakınında ve
K ızılırm ak’a bitişiktir.
- K ardeşler M evkii, K ardeşler tepesinin üst zirvesinde ve kuzey yam açlarında, tapunun
278, 526, 527 ve 528 parsellerinde kayıtlı 4 parçada toplam 133.550 m2 alanlı tarla vasıflı
taşınm az mal; 1994 yılında kayak evi ve tesisleri yapılması am acıyla kam ulaştırılm ış ancak,
zam an içerisinde tesisler yapılm adığından taşınm azların tam am ı ağaçlandırılmıştır. Bu alana
2005 yılı içerisinde K ent ormanı olarak düzenleme yapılmış ve çalışm alar devam etmektedir.
- Pirkinik köyü sınırları içerisinde, Sivas-Erzincan karayolunun güney kısmında,
Karayolları 16. Bölge M üdürlüğünce ağaçlandırılan alanın bitişiğinde ve A tatürk büstü ile
Paşapınarı çeşmesinin bulunduğu yerdeki 3.338 m^ alanlı, 2 parçadaki taşınm az m allar 1972
yılında kam ulaştırılm ış ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
- M erkez K adıburhanettin M ahallesi Paşaçayırı mevkiinde bulunan 5014 ada, 1 nolu
parsel üzerine 46 adet ve 5210 ada, 1 nolu parsel üzerine 60 adet olmak üzere pay karşılığı
106 adet dükkan yapılm ak üzere Belediyenin kuruluşu olan ÖZBELSA N A .Ş .’ye verilmiştir.
-M erkez K adıburhanettin M ahallesi Paşaçayırı mevkiinde bulunan 55 pafta, 5202 ada, 1
nolu parselde 6262,61 m2 arsa bulunm akta ve bu arsanın 54.836 m 2’si İl Özel İdaresine ait
diğer kısmı ise başka şahsa ait bulunmaktadır.
-M erkez K adıburhanettin M ahallesi Paşaçayırı mevkiinde bulunan 370 ada, 87 nolu
parselde 3.010,93 m^ arsa bulunmaktadır.
22- H A L I O K U L L A R I:
M erk ez H alıcılık O k u lu Tesisleri:
A kdeğirm en (Bezirci) M ahallesinde bulunan halıcılık okulu binası ve depolar 1963
yılında Sümer Bank Genel M üdürlüğünden satın alınmıştır.
Halı okulu tesisleri 3691 m^ alanlı arsanın içerisinde bulunmaktadır. Atölye binası,
depolar, yem ekhane ve idare binasından m üteşekkil olan bu bina, 2001 yılında Özel İdare
M üdürlüğünün halıcılık faaliyetlerine son verm esiyle boş bulunmaktadır.
Ç ayboyu M ahallesi H alı O k u lu :
İlim iz M erkez Çayboyu M ahallesi 14 pafta, 35 parselde 378 m2 alanlı halıcılık okulu
binası boş ve atıl durum da bulunmaktadır.
K a ra y ü n K öyü H alı O k ulu:
130 m^ üzerine yapılı bulunan halı okulu ve üzerindeki lojmanın faaliyetleri 2000 yılında
sona ermiş olup, bina İl Daim i Encüm eninin 01/10/2003 tarihli 358 kararıyla köy konağı
olarak kullanılm ak üzere köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir.
23
H ıd ırn a lı K öyü H alı O k ulu:
Burada bulunan Halı Okulu 1986 yılında yaptırılm ış ve faaliyet olm adığından İl Daimi
encüm eninin 24.10.1997 tarih ve 548 sayılı kararıyla köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir.
H an lı K öyü H alı O k ulu:
1987 yılında yapılan bir katlı halı okulu binası ve lojm an İl Daim i Encüm eninin
26.08.1998 gün ve 375 sayılı kararıyla Acil K urtarm a İstasyonu olarak kullanılm ak üzere İl
Sağlık M üdürlüğüne tahsis edilmiştir.
D eliilyas H alıcılık O k u lu B inası ve L o jm an ı:
A ltınyayla İlçesine bağlı olan ve ilçenin 5 km. yakınında bulunan D eiliilyas K asabası
köyiçi mevkiinde, ilköğretim okulunun da bulunduğu taşınm azın içerisine bir adet 20
tezgâhlık halı okulu ile bitişiğine bir adet lojman yapılmış, ancak öğrenci yetersizliği
nedeniyle kapanmış, İl Encüm eninin 01.04.2003 tarih ve 23 sayılı kararıyla M illi Eğitim
M üdürlüğüne eğitim hizm etlerinde kullanılm ak üzere tahsis edilmiştir.
İm ra n lı İlçesi H alı O k u lu :
İm ranlı İlçe M erkezinde bulunan ve 1982 yılında yapılan halı okulu binası, İl
Encüm eninin 15 Eylül 2004 tarih ve 306 sayılı kararıyla sosyal m arket olarak kullanılm ak
üzere İmranlı K aym akam lığına tahsis edilmiştir.
O rta se k i K öyü H alıcılık O k ulu:
K oyulhisar İlçesi, O rtaseki K öyüne 1986 yılında yapılan 10 tezgâhlık halı okulu binası;
öğrenci yetersizliği sebebiyle faaliyetleri durdurulm uş ve İl Encüm eninin 24.07.1996 gün ve
383 sayılı kararıyla, K oyulhisar Köylere H izm et Götürme Birliğine tahsis edilmiştir.
Ş ark ışla H alıcılık O k u lu B inası:
Şarkışla İlçesi M erkez Gültekin M ahallesinde bulunan halıcılık okulu binası 420 m^
yüzölçüm lü taşınm azın içerisine yapılm ış olup, halıcılık faaliyetlerinin olm aması nedeniyle
Şarkışla Köylere H izm et Götürme Birliğine 12.03.2003 gün ve 32 sayılı İl Encüm eni
kararıyla 10 yıl süreyle, bedelsiz tahsis edilmiştir. Birlikçe burası süt toplam a merkezi olarak
kullanılmaktadır.
Ulaş İlçesi E s k ik a ra h is a r K öyü H alı O kulu:
Ulaş İlçesine bağlı Eskikarahisar Köyü, köyiçi mevkiinde, maliye hazinesince tahsisli 816
m^ taşınm azın üzerine 1988 yılında yapılan halıcılık okulu binası; öğrenci olm aması
nedeniyle faaliyetleri durdurulm uş ve bu yer İl Encüm eninin 13.12.1995 tarih ve 598 sayılı
kararıyla köy tüzel kişiliği adına tahsis edilmiştir.
Y ıldızeli İlçesi K ızıllı K öyü H alı O k ulu:
Yıldızeli İlçesi, Kızıllı Köyü, köy tüzel kişiliğine ait 4550 m^ yüzölçüm lü taşınm azın
1550 m^’lik kısm ının köy tüzel kişiliğinin Özel İdareye hibe etmesiyle, bu taşınm azın üzerine
1986 yılında halıcılık okulu binası yapılm ış ve halıcılık faaliyetlerinin durmasıyla bu bina İl
Encüm eninin 02 A ğustos 2000 tarih ve 266 sayılı kararıyla; derslik olarak kullanılm ak üzere
İl M illi Eğitim M üdürlüğüne tahsis edilmiştir.
24
23- İ L Ç E L E R :
A K IN C IL A R İL Ç E S İ
Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
Akıncıların 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olm asından sonra buraya ilimiz
Özel İdaresince, zem in katı hizm et binası, diğer iki katında 4 adet konut bulunduğu 3 katlı
bina ve bitişiğine de kaym akam konutu yapılmıştır.
Binaların yapım ına 1991 yılında başlanılm ış ve 1992 yılında tam am lanarak hizmete
girmiştir. zem in katta İlçe Özel İdare M üdürlüğü hizmetleri ile diğer bazı kam u kurumları
hizmetlerini sürdürmektedir. B ina kaloriferli olup, bitişiğinde bulunan kaym akam konutunun
kalorifer ısısı bu binadan sağlanmaktadır.
A L T IN Y A Y L A
Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
A ltınyayla’nın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olm asından sonra, bu ilçeye
İlimiz Özel İdaresince zem in katı hizm et binası, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3
katlı bina ve bitişiğine de kaym akam konutu yapılm ıştır
H izm et binası ve lojm an olarak 1992 yılında yapılan bu binanın tam am ı A ltınyayla
Lisesinde okuyan kız öğrencilerin barınm asında kullanılm ak üzere M illi Eğitim M üdürlüğüne
tahsis edilmiştir.
D İV R İĞ İ
a) Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
Divriği M erkez İlce M ercantepe M ahallesinde ve tapunun 573 adası üzerinde ve 4 nolu
parselde bulunan 2.296 m^ taşınm azın üzerine yapılan bina; zem in dahil 3 katlı olup, zem in
katı hizm et binası, diğer iki katında 4 adet konut bulunm aktadır, daha sonra en üstteki 2 konut
birleştirilerek kaym akam konutu olarak kullanım a ayrılmış, 2001 yılında İlçe Özel İdare
M üdürlüğünün hizmetlerini hüküm et konağında vermesiyle, zem in kattaki hizm et büroları
mahalli im kânlarla yapılan tadilat sonrası konuta dönüştürülm üş ve halen konut olarak
kullanılmaktadır. Bina kaloriferlidir.
b) E S K İ K A Y M A K A M K O N U T U :
M erkez İlçe, M ercantepe M ahallesi, hüküm et konağı arkasında bulunan kaym akam lık
eski konutu, kaym akam lık konutunun Özel İdare hizm et binası üzerine taşınm asıyla boşalm ış
olup, sobalı olan konut kamu görevlilerine tahsis edilmektedir.
c) A Y G IR D E P O S U Y E R İ:
A ygır deposu, şu anda arsa halinde ilçe mezarlığı ile U lu Camii yolu üzerinde sıkışık bir
haldedir. Ulu Camii çevre restorasyonu sırasında yol çalışması kapsam ında değerlendirilebilir.
DOĞANŞAR
a) K A Y M A K A M K O N U T U :
D oğanşar’ın ilçe olm asıyla Özel İdare hizm et binasının bitişiğine kaym akam konutu
yapılm ış olup, bu konutun yapım ına 1991 yılında başlanılarak 1992 yılında tam am lanm ıştır
b) Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
D oğanşar’ın 09.05.1990 Gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olm asından sonra, bu ilçeye
İlimiz Özel İdaresince, zemin katı dahil 3 katlı Özel İdare hizm et binası ve 4 adet lojman
25
yapılmıştır. Binanın zem in katı özel idareyle birlikte bazı kam u kuram larınca hizm et büroları
olarak kullanılm akta, diğer 2 katta bulunan 4 adet konut kamu görevlilerine tahsis
edilmektedir.
Binanın yapım ına 1991 yılında başlanılm ış ve 1992 yılında tam am lanarak hizmete
girmiştir. Bina kaloriferli olup, bitişiğindeki kaym akam konutunun kalorifer ısısı bu binadan
sağlanmaktadır.
c) H A ST A N E Y E R İ A R SA SI:
İlçenin Cinci M ahallesi, Kâfir Türbesi mevkiinde bulunan ve tapunun 109 ada, 255, 256,
258, 260, 262, 264 ve 266 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 3.306,07 m^ yüzölçüm lü taşınm az
mal ilçeye hastane yapılm ak am acıyla 1996 yılında Özel İdarece kam ulaştırılmıştır.
d) H Ü K Ü M E T K O N A Ğ I A R SA SI:
İlçenin Cinci M ahallesinde bulunan ve tapunun 109 ada, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
152, 254, 261, 265 ve 267 nolu parsellerinde kayıtlı tanışm azdan 3.595,76 m^lik kısmı, İlçeye
yapılacak H üküm et Konağı için ilimiz Özel İdaresince tam am ı (11 parça) 17.978,80 TL bedel
üzerinden kam ulaştırılm ak suretiyle alınmış olup, bu paranın 7.978,80 TL ilçe halkından bazı
vatandaşlarca H İBE olarak ilimiz Özel İdaresine ödenmiştir. (kam ulaştırm aya ilişkin İl
Encüm eni kararı 09 Tem muz 2001 gün ve 265 sayılıdır.)
GEM EREK
a) Ö Z E L İD A R E İŞ H A N I:
Gemerek, merkez ilçe Bahçeli M ahallesi, Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve G em erek
Belediyesine ait arsa üzerine, kat karşılığı olarak, zemin dahil 4 katlı olarak yapılan Özel
İdare İşhanı binası İl Encüm eninin 26 M art 2003 tarih ve 46 sayılı kararıyla, M eslek Y üksek
Okulu olarak kullanılm ak üzere Cum huriyet Üniversitesi adına tahsis edilmiştir.
b) TA R LA :
Gem erek İlçesi, Eğerci kasabasında bulunan ve 50/178 hissesi (50 dönüm) ilimiz Özel
İdaresine ait tarla m evcut olup, bu tarlanın yola bakan kısm ından 10 dönüm lük yer
ağaçlandırılm ak üzere İlçe Jandarm a K om utanlığına tahsis edilmiştir. (tahsis edilen 10
dönümlük yerin tam am ı İdarem ize ait olmayıp, m üştereken tahsisi söz konusudur.)
GÖLOVA
a) K A Y M A K A M K O N U T U :
G ölova’nın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olm asından sonra, Özel İdare
hizm et binasıyla birlikte, aynı yıllarda kaym akam konutu da yapılarak hizm ete girmiştir. 3
katlı olarak yapılan binanın zem in katı kaym akam lık ile Özel İdare M üdürlüğü hizmet
büroları olarak hizm et verm ektedir, diğer iki katta 4 adet konut bulunmaktadır.
b) E S K İ TA Ş BİN A :
Gölova, M erkez İlçe, Aşağı Camii M ahallesi, Cum huriyet Caddesi üzerinde bulunan ve
tapunun 123 ada 3 nolu parselinde kayıtlı olan eski taş bina, yıllarca Jandarm a kom utanlığının
hizm etlerine verilmiş, halen boş olup, ilçe lisesi olarak kullanılm ak üzere çalışm alar devam
etmektedir.
c) H A ST A N E Y E R İ A RSA SI:
M erkez İlçe, Cum huriyet caddesi üzerinde ve tapunun 106 ada, 11 parselinde kayıtlı
3.889,97 m^ alanlı taşınm az; ilçeye hastane yapılması gayesiyle Bekir Ç O LA KO ğ LU
tarafından 1993 yılında H İBE edilmiş ve arsanın üzerine hastane binası yapılmıştır.
d) A RSA :
M erkez İlçe, Fevzi Çakm ak mahallesi, U lubey Caddesi üzerinde bulunan ve tapunun 186
ada, 3 parselinde kayıtlı 811,71 m^ arsa vasfında taşınm az bulunmaktadır.
26
Gü r ü n
a) ö z e l İ d a r e h I z m e t b I n a s I:
G ürün İlçesi, M erkez K etençayırı M evkiindeki 1.092 m alanlı taşınm azın üzerine, zem in
katında Özel İdare hizm et büroları, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu Özel İdare
hizm et binası 3 katlı olarak yapılm ış ve daha sonra en üst katta bulunan 2 adet konut
birleştirilerek, kaym akam konutuna dönüştürülm üştür. Bina kaloriferlidir.
b) B İN A v e A R SA :
Gürün M erkez ilçe, Burçevi M ahallesi, tapir yöresinde bulunan 7.772 m^ alanlı taşınm az
mal; üzerinde alt katı hizm et binası, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3 katlı bina
ile yanındaki çelik kontriksiyonlu hangar, Zirai D onatım Kurum u Genel M üdürlüğünden satın
alınmıştır.
1997 yılında bu arsa iki parçaya ifraz edilmiş, bunlardan 5.465,83 m^ yüzölçüm lü olan
arsa üzerine ilçe devlet hastanesi yapılm aktadır ve inşaat devam etmektedir. D iğer tarafta
kalan sobalı binadaki 4 adet konut kiraya verilmiştir.
Sobalı 4 adet konut ve aynı yerdeki depo 2005 yılında satışa çıkartılmış, alıcı
çıkmamıştır.
M erkez İlçe, Fettahağa M ahallesinde 839,29 m^ alanlı arsa bulunm aktadır. Bu taşınm az
1959 yılında 10.773 lira bedelle satın alınmıştır.
M erkez İlçe, Sadık ağa M ahallesi, Pınar önü m evkiinde 100 m^ alanlı arsa bulunm akta
olup, bu taşınm az (Ahır Binası) 1936 yılında satın alınmıştır.
M erkez İlçe, Burç evi M ahallesinde, 30 yataklı devlet hastanesinin yapıldığı 5.456,83 m2
alanlı taşınmaz, üzerine yapılan binanın cins tashihinin yapılmam ış olması nedeniyle tapu
kayıtlarında arsa olarak yer almaktadır.
c) G Ö K P IN A R g ö l ü Y A N IN D A K İ T A Ş IN M A Z V E T E S IS L E R :
Gürün İlçesi, Y elken Köyü sınırları içerisinde ve ilçeye 17 Km. mesafede bulunan Gürün
Gökpınar Gölü ve civarında, İlim iz Özel İdaresine ait basit tarzda lokanta, gazino gibi yapılar
bulunm akta ve bunların bulunduğu yerde 5 parçada toplam 20.993 m^ tarla-çayır vasıflı
taşınm az bulunm aktadır. Lokanta ve gazino binasının bulunduğu yerdeki taşınm azların sınırı
Ankara Ü niversitesi ile ihtilaflıdır. (Buradaki tesisler G ürün Köylere H izm et Götürme
Birliğine İl Daim i Encüm eninin 16 Ekim 2002 tarih ve 391 sayılı kararıyla (birinci yıl 100
m ilyon TL diğer yıllar % 50 artırılmak üzere) 5 yıl süreyle tahsis edilmiştir
H A F İK
a) K A Y M A K A M K O N U T U :
İlçenin Çay M ahallesindeki 717 m^ alanlı taşınm azın üzerine yapılan kaym akam konutu,
müstakil, tek katlı ve kaloriferlidir.
b) k o r u IR M A G I y ö r e s i n d e t a r l a l a r :
H afik M erkez ilçe, K oru Irmağı yöresinde ve 298 ada içerisinde bulunan 16 parçada
toplam 65.952,37 m^ yüzölçüm lü tarla vasfındaki taşınm az mallar; hazır beton üretim tesisleri
yapılması am acıyla 1994 yılında kam ulaştırılm ıştır. Tarlalar halen boş durmaktadır. (2005
yılında satışa çıkartılmış, ancak talipli çıkm adığından satış gerçekleşmemiştir. )
27
KANGAL
a) Ö Z E L İD A R E İŞ H A N I (H Ü K Ü M E T K O N A Ğ I) :
İlçenin İstasyon Caddesi üzerindeki M aliye H azinesine ait arsa üzerine 1988 yılında
yapım ına başlanılan Özel idare İş hanı; 1990 yılında tamamlanmıştır. Bina üç katlı olup
tam am ında 50 adet büro bulunmaktadır. B ina halen resmi kurum ların icarında ve İlçe
H üküm et Konağı olarak kullanılmaktadır.
b) K A Y M A K A M E V İ :
M erkez İlçe, K öyönü m evkiinde bulunan 10.770 m^ alanlı taşınm azın bir bölüm ü üzerine
yapılan kaym akam konutu, müstakil ve kaloriferlidir.
c) Ü Ç K A T L I BİN A :
M erkez İlçe, Reşadiye M ahallesinde bulunan zem in dahil 3 katlı kaloriferli bina 1980
yılında yapılmıştır. 09 A ralık 2004 tarih ve 430 sayılı İl Encüm eni kararıyla, Sosyal M arket
olarak kullanılm ak üzere İlçe Sosyal Y ardım laşm a ve D ayanışm a Vakfına tahsis edilmiştir.
d) E S K İ K A Y M A K A M K O N U T U :
M erkez İlçe, Sularbaşı M ahallesi, Çarşı içi m evkiinde bulunan ve 441,08 m^ alanlı
taşınm azın üzerine yapılan kaym akam eski konutu, sağlık ocağı olarak kullanılm ak üzere 5 yıl
süreyle Sağlık M üdürlüğüne tahsis edilmiştir.
e) B A L IK L I K A P L IC A T E S İS L E R İ:
Kangal İlçesine bağlı K avak Köyü sınırları içerisinde bulunan Balıklı K aplıca Termal
suyu ve tesisleri 41.659 m^ alanlı taşınm azın içerisine yerleşm iş durumdadır. Tesisler
07.06.1995 - 06.06.2025 yılları arasını kapsayan 30 yıllık dönem için Yap-İşlet-D evret
modeli çerçevesinde kiraya verilmiş, 2001 yılı sonu itibariyle kiracı taahhüt ettiği işleri
bitirmiştir. 2006 yılı kirası 27.500,00 T L ’ dir.
f) A RSA :
M erk ez Hase M ahallesinde bulunan 6.000 m2 alanlı tarla vasıflı taşınm az; Gülbahar
H ATİP isimli vatandaş tarafından 1994 yılında hastane yapılması için bağışı nedeniyle
alınmıştır. K adastro tespiti neticesinde 12.000 m^ ye çıkan taşınm azın tespit davası açılmış ve
dava devam etmektedir.
M erk ez İlçe, Sularbaşı M ahallesi, D eligazili yolu m evkiinde bulunan 5.244 m^ alanlı
taşınm az mal, okul yapılması için Kangal H ayırsever Derneği tarafından H İBE edilmiştir.
İlçeye bağlı A lacahan K asabası içerisinde bulunan 4.524,85 m^ alanlı taşınm az mal
Okul yapılm ası kaydıyla Alacahan Beldesi Ortaokul K orum a ve Lise Yaptırm a-Y aşatm a
Derneği tarafından İl Özel İdaresi adına hibe edilerek, 2000 yılı itibariyle İdare adına tapu
tescili yapılmıştır.
K O Y U L H İS A R
a)
Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A SI:
K oyulhisar İlçesi, M erkez Cam ikebir M ahallesi, Helvalı mevkiinde bulunan 580,57 m^
alanlı taşınm azın üzerine 3 katlı olarak yapılan binanın zem in katında Özel İdare hizmet
büroları, 1. katında 2 adet konut, 2. katında ise 2 konutun birleştirilm esiyle kaym akam konutu
m eydana getirilmiştir. Bina 1992 yılında tam am lanarak, hizmete girmiş olup, kaloriferlidir.
SUŞEHRİ
a) Ö Z E L İD A R E İŞ H A N I
Suşehri İlçesi M erkez Gönüloğlu M ahallesi, Sivas Caddesi üzerindeki 36 ve 40 nolu
parseller üzerine yapılan Özel İdare İş hanı; A-B-C B lok ve zem in dahil 5 katlı olarak
projelendirilmiş, ancak A blokun üzerine zem in dahil 5 katlı bina yapılm ış diğer blokların
üzerine ise bir kat yapılmıştır.
A blok zem in dahil 5 katlı binanın, zem in katında 10 adet dükkan ile diğer 4 katta 40 adet
büro, B blokta 10 adet dükkan ve C blokta da 8 adet dükkan olmak üzere binanın tam am ında
28 adet dükkan ve 40 adet büro mevcuttur. İş Hanının yapım ına 1984 yılında başlanılm ış ve
1985 yılında tam am lanarak hizm ete girmiştir.
28
Bina yapılırken Suşehri Belediyesi ile hazinenin arsalarına tecavüz edildiği için bu arsalar
2003 yılında satın alınmış olup, binanın kat m ülkiyeti kurulm uştur.
İş H anının zem in katında bulunan 29 adet işyerinin 22 adedi 2004 ve 2005 yılları
içerisinde satılmış, tapu devirleri sağlanmış, ancak satışı yapılan ve ita am irince ihale kararı
onaylanm ayan 7 işyeri mahkem e konusu olmuş, konu 2005 yılı sonu itibariyle D anıştay’da
dır .
İş Hanı binasının A bloku üzerinde bulunan 4 katta toplam 40 adet büro, İl Encüm eninin
10 Eylül 2003 tarih ve 330 sayılı kararıyla; öğrenci yurdu olarak kullanılm ak üzere
Cum huriyet Üniversitesine tahsis edilmiştir.
ŞA R K IŞL A
a) Ö Z E L İD A R E İŞ H A N I:
Şarkışla M erkez İlçe, Kayalıyokuş M ahallesinde bulunan iş hanı; 1.373,16 m^ taşınm azın
üzerine yapılmıştır. İş hanı zem in dahil 4 katlıdır. Zem in katta bulunan dükkanlar ile
konutların tamamı satışmış, diğer katlarda ise toplam olarak 18 adet büro kalmıştır. Bunların
da satışı yapılacaktır. Ayrıca bir de soğuk hava deposu bulunmaktadır.
b) K A Y M A K A M L IK K O N U T U :
M erkez Kayalıyokuş M ahallesinde 1.027 m^ alanlı taşınm azın içerisine yapılan
kaym akam konutu müstakil ve kaloriferlidir.
K a y m a k a m lık eski k o n u tu : M erkez İlçe, H üküm et K onağı yanında bulunan kaym akam
eski konutu 779 m^ alanlı taşınm azın içerisine yapılan ve boş olan konut, 2005 Şarkışla
Köylere H izm et Götürme Birliğince gençlik merkezi olarak kullanılm ak üzere tahsis
edilmiştir.
c) Ş E M S İ E F E N D İ K O N A Ğ I:
Şarkışla İlçe M erkezinde bulunan ve 234 ada, 37 parselde 1286 m2 alanlı avlulu ahşap
yapılı olan Şemsi Efendi Konağı, 06.06.2006 tarih ve 50 sayılı İl Encüm eni kararıyla 3 adet
konut karşılığında mülk sahiplerinden takas yoluyla alınmıştır.
A R S A L A R:
M ahalle
1-Kayalıyokuş
2-Yukarı
3-Yukarı
4-Yukarı
M evkii
K onakçayı Kenarı
Dolayı
Kale
Kale
P a fta
37
31
31
74
A da
227
55
52
380
P arsel
3
131
5
10
H isse
Tam
Tam
Tam
A lanı
786,90
1.702,00
4.660,00
575,09
U LA Ş
a) Ö Z E L İD A R E H İZ M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
U laş’ın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olm asından sonra, bu ilçeye İlimiz
Özel İdaresince zem in katı hizm et büroları, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3 katlı
Özel İdare hizm et binası ve bu binanın bitişiğine de müstakil kaym akam lık konutu
yapılmıştır.
Binanın yapım ına 1991 yılında başlanmış, 1992 yılında tam am lanarak hizm ete girmiştir.
zemin katında halen İlçe Em niyet Amirliği hizmetlerini yürütm ekte olup, kaloriferli olan
binanın kalorifer tesisatı kaym akam konutu ile müşterektir.
b) U LA Ş İŞ M E R K E Z İ:
İlçenin Esentepe M ahallesindeki 1634,10 m^ alanlı taşınm azın üzerine 2 katlı olarak
yapılan U laş İş M erkezinin zem in katında 11 adet dükkan, birinci katında ise 20 adet büro
29
bulunm aktadır. Büroların tam am ı Kaymakamlık, M illi Eğitim ve Tapu gibi kam u
kurum larının hizmetine verilmiş, dükkânlar ise özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilmiştir.
Binanın 634 sayılı kanun uyarınca kat m ülkiyeti kurulmuştur.
c) A RSA :
İlçenin Y eşilyurt M ahallesinde ve Belde içi mevkiinde 3150 m^ ilkokul arsası
bulunm aktadır. Bu yer; ilçenin H ürriyet m ahallesinde bulunan 225 ve 395 m^ alanlı kerpiç ev
ve arsası vasıflı, özel idareye ait bitişik iki parselin, ilçe belediyesine ait yukarda belirtilen
taşınm azlarla karşılıklı takası yoluyla elde edilmiştir.
Y I L D I /E L İ
a) K A Y M A K A M L IK K O N U T U :
İlçenin K öyönü m evkiinde bulunan 21.128,40 m^ alanlı taşınm azın içerisine 1973 yılında
yapılan kaym akam lık konutu, müstakil ve kaloriferlidir.
b) Ö / E L İD A R E H İ /M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
Yıldızeli M erkez İlçe, Salihiye M ahallesi, Aksu Yöresinde 135,11 m^ alanlı taşınm azın
üzerine yapılan Özel İdare hizmet binası; zem in kat dahil 3 katlıdır. Zem in kat Özel İdare
hizm et binası olarak kullanılm akta ve diğer iki katta ise 4 adet konut bulunmaktadır. Bina
kaloriferli olup 1990 yılında hizm ete girmiştir.
c) A R SA : İlçenin M erkez M .A kif Ersoy M ahallesinde bulunan (üzerinde daha önceleri
H alk Eğitim M erkezi binasının bulunduğu) 937,50 m^ alanlı taşınm az; İ.M.K. Borsasınca
yapılacak okul arsası ihtiyacını karşılam ak am acıyla bu taşınm az mal Turan K ARY A ĞD I
isimli vatandaşa ait Fatih Sultan M ehm et M ahallesi, ada 106, parsel 4 ’de kayıtlı 7.996,15 m2
arsa ile 2004 yılında takas edilmiştir.
d) T A R L A 1: M erkez İlçe, K arşıyaka M ahallesi, Ortayol M evkiinde ve İlçe Kapalı Spor
Salonunun bitişiğinde, 10.104,64 m^ alanlı tarla vasfında taşınm az bulunm aktadır.
T A R L A 2: İlçenin K arşıyaka M ahallesi, K aragöl mevkiinde ve İlçe Kapalı Spor
Salonunun bitişiğinde 7.211,07 m^ alanlı tarla vasfında taşınm az bulunm aktadır. Bu taşınmaz
mal; ilçenin K arşıyaka M ahallesinde, Karagöl mevkiinde, tapunun 140 ada, 103 parselinde
kayıtlı 7211,07 m2 tarla vasıflı taşınm az mal: İl Genel M eclisinin 10 Şubat 2006 tarih ve 14
sayılı kararıyla; Y üksek Öğrenim Öğrenci Y urdu yapılması am acıyla Kredi ve Y urtlar
Kurum u Genel M üdürlüğü’ne 3 yıl süreli tahsis edilmiştir.
/ A R A
a) K A Y M A K A M K O N U T U :
İlçenin Şehitler M ahallesinde bulunan ve M aliye H azinesine ait 303 ada, 284 n o ’lu
parselde kayıtlı 8.585,67 m^ alanlı taşınm azın içerisine İlimiz Özel İdaresince yapılan
kaym akam konutu müstakil ve kaloriferlidir. K onutun yapım ına 1995 yılında başlanmış, 1998
yılında tam am lanarak hizm ete girmiştir.
b) Ö / E L İD A R E H İ /M E T B İN A S I V E L O JM A N L A R :
M erkez İlçe, Şehitler M ahallesi, 2 n o ’lu D evlet Yolu üzerindeki 564 m^ alanlı taşınm azın
üzerine yapılan Özel İdare hizm et binası ve lojmanların bulunduğu bina, zem in dahil 3 katlı
olup zem in katta hizm et büroları, diğer iki katta 3 adet konut bulunmaktadır. Binanın
yapım ına 1986 yılında başlanılm ış ve 1988 yılında tam am lanarak hizm ete girmiştir.
c) A RSA :
İlçenin K ızılırm ak M ahallesi, K asabaönü M evkiinde bulunan 4.271 m^ alanlı taşınm az
malın üzerine bakım evi tesisleri yapılm ış bulunmaktadır.
30
5.2. İl Ö zel İd a re s i M ak in e P a rk ı
İlimiz Özel İdaresi İşletm e ve İştirakler M üdürlüğü ödenek cetveli ve çeşitli hizmetlerde
kullanılan makine parkı, m akine cinsi, araçların marka, modeli ve makine parkının yaş
durumu itibariyle ilgili tablolar, aşağıya çıkarılmıştır.
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI ÖDENEK CETVELİ
HESAP ADI
S.NO
1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2
YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI
3
SİGORTA GİDERLERİ
4
İLAN GİDERLERİ
5
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ
6
BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI
7
KARA TAŞITI ALIMLARI
8
İL ÖZEL İDARE
ÖDENEK( - )
KÖYDES
ÖDENEK( - )
100.000,00
0,00
11.610,00
0,00
110.000,00
0,00
15.000,00
0,00
256.706,58
0,00
25.000,00
0,00
2.515.265,31
0,00
DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ
620.040,81
0,00
9
İŞ GÜCÜ HİZMET ALIMI
250.000,00
0,00
10
AKARYAKIT VE YAĞ ALIMI
7.017.751,79
1.215.000,00
11
MAKİNE TEÇHİZAT VE BAKIM ONARIM
1.483.000,00
150.000,00
12
DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMLARI
44.854,68
0,00
12.449.229,17
1.365.000,00
GENEL TOPLAM
31
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE MAKİNE PARKI
O
sz
cö
MAKİNA CİNSİ
TOPLAM
o
sz
cö
MAKİNA CİNSİ
TOPLAM
1
OTOMOBİL
21
21
AKARYAKIT TANKERİ
2
2
ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PİCK-UP
34
22
ASFALT YAPIM DİSTİRİBÜTÖRÜ
6
3
ARAZİ BİNEK (SUV ARAÇ)
1
23
SU TANKERİ
2
4
KAMYONET (KAPALI KASA)
3
24
VİDANJÖR
1
5
MİNÜBÜS
5
25
SONDAJ MAKİNESİ
2
6
OTOBÜS
1
26
KOMPRESÖR
2
7
SEYYAR TAMİR ARACI
3
27
VAGONDİRİL
2
8
SABİT KASALI KAMYON
4
28
MOBİL VİNÇ
3
9
KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON
10
29
FORKLİFT
4
10
DAMPERLİ KAMYON
50
30
TRAKTÖR
4
11
LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAKİNASI
1
31
CENAZE NAKİL ARACI
1
12
GREYDER
39
13
LASTİK TEK.EXCAVATÖR
4
14
PALETLİ EXCAVATÖR
6
15
DOZER
14
16
LAS.TEK.YÜKLEYİCİ
22
17
SİLİNDİR
14
18
PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ
1
19
KAR MAKİNASI
4
20
TREYLER ÇEKİCİ
8
TOPLAM
245
GENEL TOPLAM
TOPLAM
29
274
32
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNE PARK DURUMU
CİNSİ
OTOMOBİL
MODELİ
MARKASI
ADEDİ
MURAT
131-KARTAL
2
DOĞAN
SLX
4
DOĞAN
SL
1
TOYOTO
COROLLA TERRA 1.6
4
TOYOTO
AVENSİS ST 220 L
2
TEMPRA
S
1
RENAULT
19 AVRUPA-LATİTUDE
2
MERCEDES
S 350 L
1
FORD
FOCUS-MONDEO
2
HONDA-CİVİC
ACCORD SEDAN 2.0
1
PEUGEOT
508 SEDAN
1
TOPLAM
PİCK-UP
FORD
RANGER 4*2 STD
4
ISUZU
TFS 54 H-20(4*4)
10
NİSSAN
NAVARA
20
TOPLAM
ARAZİ BİNEK (SUV)
NİSSAN
X-TRAİL
LCY
2
MERCEDES
VİANO
1
4x4
1
FORD
TRANSİT LCY-330S
4
İVECO
FI MI DI
UNIMOG U 1550 L37
1
İVECO
DAİLY 55S17
2
3
FATİH
280
3
MERCEDES
2528
1
TOPLAM
KAR BIÇAKLI
DAMPERLİ KAMYON
1
MERCEDES
TOPLAM
SABİT
KASALI KAMYON
5
1
TOPLAM
SEY.TAMİR ARACI
3
LAND LOVER
TOPLAM
OTOBÜS
1
FORD TRANSİT
TOPLAM
MİNİBÜS
34
1
TOPLAM
KAMYONET
(KAPALI/AÇIK KASA)
21
4
MAN
18.220 FAX
5
MERCEDES-BENZ
3340 K
5
TOPLAM
10
33
DAMPERLİ KAMYON
MERCEDES-BENZ
3031 K /3 0 2 9 K
28
FATİH
145-22 / 180
9
FATİH
170-25 / 280
13
TOPLAM
LEVHA DİREĞİÇAKMA
MAKİNESİ
FATİH
1
180
TOPLAM
GREYDER
GD-655-A
6
MİTSUBİSHİ
MG-530
14
KOMATSU
GD.675.5
5
VOLVO
G 940
14
HMK-100-S/101-S
2
HİDROMEK
HMK-102-S
2
EX-220
1
HİDROMEK
EXC / HMK-220 LC
4
VOLVO
EC 240 CL
1
FD-20
1
CATERPILLAR
D-7-G
13
936 F
2
ÇUKUROVA
840C
2
KOMATSU
WA320.3 / WA320.5 / WA320.6
16
KOMATSU
WA430-6
2
JV-100
2
HAMM
2420-D / HD+110 VV
7
HAMM
HD 10 VV / HD 12 VT
3
BOMAG
BW 24 R
VÖGELE
12
2
TOPLAM
PALETLİ ASFALT
FİNİŞERİ
22
KOMATSU
TOPLAM
LASTİK TEKERLEKLİ
SİLİNDİR
14
CATARPİLLER
TOPLAM
DEMİR BANDAJLI SİLİNDİR
6
FİAT
TOPLAM
LASTİK TEKERLEKLİ
YÜKLEYİCİ
4
HİTACHİ
TOPLAM
DOZER
39
HİDROMEK
TOPLAM
PALETLİ EXCAVATÖR
1
KOMATSU
TOPLAM
LASTİK TEKERLEKLİ
EXCAVATÖR
50
1800-2
2
1
TOPLAM
1
34
KAR MAKİNASI
UNIMOG SCHMİDT
4
SUPRA 2000 / 4000
TOPLAM
TREYLER ÇEKİCİ
MERCEDES
2628-S / AXOR 1840 LS
3
MAN
33.420A / 33.412TGA / 33.480TGS
5
TOPLAM
AKARYAKIT TANKERİ
FATİH
145-22 / 280
4
MERCEDES
2640 CL
2
FATİH
BMC PROFESYONEL
T4W-6X4
1
ACKER
MARK-111
1
A-125/175
1
AGIRMAN
M-70
1
FURUKOVA
HC 77 S
1
FORD CARGO 2526
HK 75 L6
1
BMC FATİH 180
KD 30000 K5
1
MT 732 / MT 1440
2
KOMATSU
FD30HT-17 / FD50AT-10
2
4
FORD
3000 / 7000
2
STEYR
768
1
TÜMOSAN
8280
1
TOPLAM
CENAZE NAKİL
ARACI
3
MANİTOU
TOPLAM
TRAKTÖR
2
SUMOTOLİNG
TOPLAM
FORKLİFT
2
2
HCR-9-EDS
TOPLAM
MOBİL VİNÇ
2
ATLAS
TOPLAM
VAGONDİRİL
1
INGERSOLL- RAND
TOPLAM
KOMPRESÖR
2
1
PRO 827
TOPLAM
SONDAJ
MAKİNA
6
2
280
TOPLAM
VİDANJÖR
2
FATİH
TOPLAM
SU TANKERİ
8
2
145-22/180
TOPLAM
ASFALT YAPIM
DİSTTİRİBUTÖRU
4
FORD
TRANSİT 350 L VAN
4
1
TOPLAM
1
35
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE MAKİNA PARKI YAŞ DURUMU
o
MAKİNANIN
■2
^
cd
CİNSİ
MAKİNALARIN YAŞ DURUMU
ADEDİ
(01-10)Yaş
Oranı
(11-Yukarı)
Oranı
1
OTOMOBİL
21
6
28,57%
15
71,43%
2
ÇİFT ŞOF.MAHALLİ PİÇK-UP
34
20
58,82%
14
41,18%
3
ARAZİ BİNEK (SUV ARAÇ)
1
1
100,00%
4
KAMYONET (Kapalı/Açık Kasa)
3
1
33,33%
2
66,67%
5
MİNÜBÜS
5
0,00%
5
100,00%
6
OTOBÜS
1
1
100,00%
7
SEYYAR TAMİR ARACI
3
2
66,67%
8
SABİT KASALI KAMYON
4
4
100,00%
9
KAR BIÇAKLI DAMPELİ KAMYON
10
5
50,00%
5
50,00%
10 DAMPERLİ KAMYON
50
35
70,00%
15
30,00%
11 LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAK.
1
1
100,00%
12 GREYDER
39
19
48,72%
20
51,28%
13 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR
4
0,00%
4
100,00%
14 PALETLİ EKSKAVATÖR
6
50,00%
3
50,00%
15 DOZER
14
0,00%
14
100,00%
16 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
22
12
54,55%
10
45,45%
17 SİLİNDİR
14
6
42,86%
8
57,14%
18 PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ
1
1
100,00%
19 KAR MAKİNASI
4
20 TREYLER ÇEKİCİ
8
21 AKARYAKIT TANKERİ
3
0,00%
0,00%
1
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4
100,00%
6
75,00%
2
25,00%
2
1
50,00%
1
50,00%
22 ASFALT YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ
6
5
83,33%
1
16,67%
23 SU TANKERİ
2
2
100,00%
0,00%
24 VİDANJÖR
1
1
100,00%
0,00%
25 SONDAJ MAKİNASI
2
0,00%
2
100,00%
26 KOMPRASÖR
2
0,00%
2
100,00%
27 VAGONDİRİL
2
0,00%
2
100,00%
28 MOBİL VİNÇ
3
2
66,67%
1
33,33%
29 FORKLİFT
4
4
100,00%
30 TRAKTÖR
4
31 CENAZE NAKİL ARACI
1
1
100,00%
274
139
50,73%
TOPLAM
0,00%
0,00%
4
100,00%
0,00%
135
49,27%
36
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNE FAALİYET DURUMU
(01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE)
MAKİNENİN
DURUMU
-!S
TOPLAM
TOPLAM
MAKİNENİN
ÇALIŞTIĞI
CİNSİ
-J
ip
TÜKETTİĞİ
YILLIK
ŞOF/OPRT
RANDIMAN
OLMAYAN
(%)
ARAÇ.TOP
cE
o
o
T
F
A
SAAT (h)
YAKIT (Lt)
DOZER
14
11
3
5.989
173.466
29
499
36
3
GREYDER
39
36
3
32.466
511.487
16
2.706
69
3
YÜKLEYİCİ (LOD.)
22
21
1
15.272
210.519
14
1.273
58
1
KOMPRESÖR
2
2
-
-
-
-
-
-
-
SİLİNDİR
12
7
5
2.358
23.037
10
197
25
5
EXCAVATÖR
10
8
2
3.888
49.756
13
324
39
2
VAGON DRİLL
2
2
-
-
-
-
-
-
-
KAR MAKİNESİ
4
4
0
291
7.245
25
24
12
-
105
91
14
60.264
975.510
-
-
-
14
KAMYON
66
54
12
1.115.728
440.426
0,4
92.977
61
3
TREYLER ÇEKİCİ
8
7
1
159.896
75.107
0,5
13.325
67
2
TANKER/DİST/AKY/SU
8
7
1
335.659
134.627
0,4
27.972
152
2
A RA T O P L A M
82
68
14
1.611.283
650.160
-
-
-
7
GENEL TOPLAM
187 159 28
SAAT:60.264
KM:1.611.283
1.625.670
-
-
-
21
A RA T O P L A M
T
TOPLAM
F
FAAL
A
ARIZALI
37
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
ANA İŞ MAKİNELERİNİN 2013 YILINDA AYLARA GÖRE ÇALIŞMA VE RANDIMANINI
GÖSTERİR TABLO
Araç
Aracın Cinsi
Sayısı
Dozer
1200 saat/yıl
14
Greyder
1200 saat/yıl
39
Yükleyici
1200 saat/yıl
22
Kompresör
800 saat/yıl
2
Silindir
800 saat/yıl
12
Excavatör
1000 saat/yıl
10
Vagondrill
800 saat/yıl
2
Kar Makinası
600 saat/yıl
4
Kamyon
27500 km/yıl
66
Treyler Çekici
30000 km/yıl
8
Tanker
27500 km/yıl
38
8
Toplam
Birimi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Randıman
Çalışma h/ay
636
386
487
456
632
1012
819
380
574
330
213
64
5989
Ay.Ran.%
45
28
35
33
45
72
59
27
41
24
15
5
36
Çalışma h/ay
5080
3073
1693
1906
2751
3153
3317
2648
2936
1913
2042
1954
32466
Ay.Ran.%
130
79
43
49
71
81
85
68
75
49
52
50
69
Çalışma h/ay
2469
1162
1061
831
1431
1817
1550
1026
1247
952
1045
681
15272
Ay.Ran.%
112
53
48
38
65
83
70
47
57
43
48
31
58
Çalışma h/ay
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Ay.Ran.%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Çalışma h/ay
-
-
-
22
135
366
435
394
454
272
248
32
2358
Ay.Ran.%
-
-
-
33
17
46
54
49
57
34
31
4
25
Çalışma h/ay
188
30
88
214
375
565
624
403
537
381
420
63
3888
Ay.Ran.%
23
4
11
26
45
68
75
48
64
46
50
8
39
Çalışma h/ay
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Ay.Ran.%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Çalışma h/ay
228
55
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Ay.Ran.%
114
28
4
-
Çalışma h/ay
32698
18857
35906
59405
82693
122805
166809
159613
156780
106597
148295
25270
1115728
Ay.Ran.%
22
12
24
39
55
81
110
105
104
70
98
17
61
Çalışma h/ay
6285
9164
9814
11403
11792
17384
13906
13980
10592
8209
37164
10203
159896
Ay.Ran.%
31
46
49
57
59
87
70
70
53
41
186
51
67
Çalışma h/ay
15940
31212
37746
31550
27920
37425
33008
24523
23957
19633
33447
19298
335659
Ay.Ran.%
87
170
205
172
152
204
180
134
131
107
182
105
152
AKARYAKIT AMBARI TÜKETİMİ
(2012 - 2013 YILLARI)
S.
NO
AKARYAKIT
CİNSİ
TÜKETİLEN
MİKTAR
2012
2013
1.632.153
1.971.294
1
MOTORİN Litre
2
BENZİN Litre
25.726
3
MADENİ VE HİDROLİK YAĞ Kg.
4
TUTARI ( - )
2012
2013
5.920.473,69
7.625.991,77
26.785
100.397,51
123.034,25
37.913
21.898
172.035,54
128.079,84
GRES YAĞ Kg.
986
1.451
4.460,33
8.990,84
5
ANTİFİRİZ Kg.
3.191
2.920
13.389,74
11.388,01
6
AD-BLUE (Katkı) Litre
6.750
12.528
8.261,44
15.922,07
6.219.018,25
7.913.406,78
TOPLAM :
2012 - 2013 YILINDA YEDEK PARÇA AMBARINA ALINAN
MALZEME TUTARI
S.NO
MALZEMEYİ ALAN
2012 YILI
2013 YILI
ALINAN MAL
ALINAN MAL
TUTARI ( - )
TUTARI ( - )
1
İç Piyasa (Sivas)
931.000,00
1.071.845,00
2
Dış Piyasa (Sivas Dışı)
625.000,00
230.320,00
3
Devlet Malzeme Ofisi
412.000,00
175.325,00
1.968.000,00
1.477.490,00
TOPLAM :
39
01 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
(İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Atölyesinde ve Arazide Yapılan İşler)
İŞİN MAHİYETİ
S.NO
ADET
1
Atölyede Tamir İşlemleri Yapılan Araçlar
2
Atölyede Yapılan Diğer İşler
3
Arazide Tamir İşlemler Yapılan Araçlar
516
4
Arazide Yapılan Diğer İşler
29
629
10
GENEL TOPLAM :
1.184
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
2013 YILI İŞ MAKİNESİ ALIMI
S.
NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
ADET
1
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
KOMATSU
WA 430-6
2
705.494,00
2
PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ
VOGELE
1800-2
1
448.380,00
3
SİLİNDİR
HAMM
HD 12
2
90.100,00
4
FORKLİFT
KOMATSU
FD50AT-10
1
90.619,00
5
ÇEKİCİ TREYLER
MAN
TGS 33.480
2
533.834,46
6
KAMYON ÜSTÜ VİNÇ İMALATI
KARDELEN
KD 30000 K5
1
83.803,60
7
PİLOT DORSE
MURATSAN
MTS 2013
1
55.935,77
8
LOWBED DORSE
MURATSAN
MTS 2013
1
65.041,60
9
KAMYON
MERCEDES-BENZ
AXOR 3029 K
8
1.747.591,68
10 ÇEKİCİ KAMYON
MERCEDES-BENZ
AXOR 1840 LS
2
428.857,32
11 DAMPER DORSE
ÖZÜNLÜ
22 m3 2013
2
107.568,80
TOPLAM
23 ADET
TUTARI ( - )
4.357.226,23
40
41
42
5. 3. Ş İR K E T V E İŞ T İR A K L E R İM İZ
ŞİRKET VE İŞTİRAKLERİMİZ
Sivas Demir Çelik A.Ş
Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluş Yılı
1987
Kuruluş Yılı
1976
Ortak Sayısı
5
Ortak Sayısı
4
Sermayesi
11.007.275,00 TL.
Katılım Payı
65.987,39 TL.
Özel İdare Payı
584,00 TL.
Katılımcılar
(Sanayi Bakanlığı, İl Özel İd.
Sivas Belediyesi ve T.S Odası)
Özel İdare Pay Oranı
% 0.053
Özel İdare Pay
Oranı
% 1'in 34'ü
Faliyet Alanı
Demir-Çelik
Özbelsan A.Ş.
Sivas 2. Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluş Yılı
1972
Kuruluş Yılı
1997
Ortak Sayısı
5
Ortak Sayısı
4
Sermayesi
20.000.000,00 TL.
Katılım Payı
500,00 TL.
Özel İdare Payı
5.200,00 TL.
Katılımcılar
(Sanayi Bakanlığı, İl Özel İd.
Sivas Belediyesi ve T.S Odası)
Özel İdare Pay Oranı
%. 0.70
Özel İdare Pay
Oranı
% 1'in 34'ü
Faliyet Alanı
Mak.Araç-Ger.Konut Turizm
Gıda Hayvancılık Madencilik
San.
Gemerek Organize Sanayi Bölgesi
Sidaş A.Ş.
Kuruluş Yılı
1972
Kuruluş Yılı
2000
Ortak Sayısı
5.400
Ortak Sayısı
4
Sermayesi
15.500.000,00 TL.
Katılım Payı
Özel İdare Payı
160,00 TL.
Katılımcılar
15.810,00 TL.
(Sanayi Bakanlığı, İl Özel İd.
Gem erek Belediyesi ve T.S
Odası)
Özel İdare Pay Oranı
% 0.0103
Özel İdare Pay
Oranı
Faliyet Alanı
Dokuma San.Ahşap İşleri
% 1'in 34'ü
Tarım Kredi Yem San. Ve Tic. A.Ş.
Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluş Yılı
1975
Kuruluş Yılı
2004
Ortak Sayısı
485
Ortak Sayısı
4
Sermayesi
3.000.000,00 TL.
Katılım Payı
Özel İdare Payı
4.168,85 TL.
Katılımcılar
109.393,20 TL.
(Sanayi Bakanlığı, İl Özel İd.
Şarkışla Belediyesi ve T.S
Odası)
Özel İdare Pay Oranı
% 0.14
Özel İdare Pay
Oranı
Faliyet Alanı
Hayvancılık, Gıda, Tekstil,
Otomotov, Taşımacılık, Turizm,
İnşaat, Madencilik Tic. AŞ.
% 1'in 34'ü
Sivas Buruciye Tic. San. Tur A.Ş.
Kuruluş Yılı
1997
Ortak Sayısı
17
Sermayesi
250.000,00 TL.
Özel İdare Payı
200.000,00 TL.
Özel İdare Pay Oranı
%. 80
Faliyet Alanı
Turizm ve El Sanatları.
43
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
■
■
■
■
2013
2013
2013
2013
Yılı Harcamaları
Yılı Bütçesi Özet Tablosu
Yılı Faaliyet Sonuç Tablosu
Yılında K.H.G.B.Den İlçelere Gönderilen Ödenek Tablosu
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
■
■
■
■
Sivas İl Özel İdaresinin Diğer Sektörler İçin Yaptığı Harcamalar
Kırsal Altyapı Çalışmaları
İlçeler Bazında Kırsal Altyapı Faaliyetleri
Sivas İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Diğer Çalışmalar
44
II.F A A L ÎY E T L E R E İL İŞ K İN B İL G İ V E D E Ğ E R L E N D İR M E L E R
A -M A L İ T A B L O L A R
1- Bütçe U ygulam a Sonuçları ve Temel M ali Tablolar:
2013 Yılı Bütçem iz 27.11.2012 tarih ve 147 sayılı M eclis Kararı ile 70.000.000,00 TL
olarak kabul edilmiştir. Önceki yıllardan devir eden nakit ve 2013 yılı gelir fazlalığı karşılığında İl
Genel M eclisinin 02.09.2013 tarih ve 127 sayılı kararıyla 20.000,000,00 TL ek ödenek, 2012
yılından devreden 115.278.465,41 TL ve 2013 yılında Bakanlıklardan gelen 163.804.345,34 TL
ödeneklerle toplam 369.082.810,75 TL ödenek mevcuttur. Toplam ödeneğin fonksiyonel
sınıflandırm aya göre dağılımı ve yapılan harcam alar aşağıda belirtildiği gibidir.
CARİ Y IL
(2013)
45
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2 3 3 .0 8 1 .496,91
2 4 0 .0 0 0 .0 0 0.00
2 2 0 .0 0 0 .0 0 0.00
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0,00
1 8 0 .0 0 0 .0 0 0,00
1 6 0 .0 0 0 .0 0 0,00
1 4 0 .0 0 0 .0 0 0.00
1 2 0 .0 0 0 .0 0 0.00
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0,00
8 0 .0 0 0 .0 0 0,00
-^1---------- tir
6 0 .0 0 0 .0 0 0,00
4 0 .0 0 0 .0 0 0.00
2 0 .0 0 0 .0 0 0.00
0,00
a y
m
<t.!^
îsİ^
c o : z _ ı LU
O ü i < t ^
CO>>-N
2013 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEY İTİBARİYLE
DAĞILIMI VE YAPILAN HARCAMALAR
FİN A N S A L (5)
KODU
FİN A N S A L (8)
A Ç IK LA M A
MERKEZ
İLÇ E LE R
MERKEZ
İLÇ E LE R
CARİ Y IL
(2013)
01
Personel Giderleri
8.005.417,97
1.306.822,49
47.531.407,12
7.115.692,35
63.959.339,93
02
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Prim
Giderleri
980.016,23
152.979,15
9.166.380,61
3.258,41
10.302.634,40
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
44.783.308,89
1.520.042,36
8.920.199,44
13.542.380,22
68.765.930,91
05
Cari Transferler
1.625.114,34
36.327,04
655.890,30
0,00
2.317.331,68
06
Serm aye Giderleri
19.305.303,56
23.999,56
63.963.110,28
112.996,91
83.405.410,31
07
Serm aye Transferleri
3.997.351,88
0,00
333.497,80
0,00
4.330.849,68
TOPLAM
78.696.512,87 3.040.170,60
130.570.485,55 20.774.327,89
233.081.496,91
46
Tüm İlçeler
Yol ve U laşım H izm e tle ri
Plan Pro je Yatırım ve İn şa at M üdürlüğü
Ta rım sa l H iz m e tle r M üdürlüğü
Su ve Kanal H izm e tle ri M üdürlüğü
İm ar ve K e ntsel İy ileştirm e M üdürlüğü
B a sın Y a yın ve H alkla İiş kile r M üdürlüğü
P 2.425,92
H uku k M ü ş a v ir liğ iP
Y azı İşleri M ü d ü r lü ğ H
R uhsat ve D en e tim M üdürlüğü B
K ü ltü r ve S o s ya l İş le r M üdürlüğü P
147.109,70
I
912.2 73,21
81.600,58
111.046,1
D estek H izm e tle ri M üdürlüğü
İşletm e ve İş tira k ler M üdürlüğü
B ilgi İşlem M üdürlüğü P
42.463,41
İnsan K a yna k ları ve E ğ itim M üdürlüğü
M a li H iz m e tle r M üdürlüğü
İl A fe t ve A c il D urum M üdürlüğü
Ö zel K alem
G enel Se kreterlik
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
47
2013 Y IL I H A R C A M A LA R IN B İR İM LE R E G Ö R E D A Ğ ILIM I
(K u ru m sal S ınıflan d ırm a)
TL
Sıra
No
BİR İM İ
TO PLA M
ÖDENEK
G Ö N D E R İL E N
ÖDENEK
BÜTÇE
GİDER
8.303.527,05
6.767.747,05
6.766.333,38
677.802,73
626.942,82
619.564,21
4.614.014,44
4.284.895,04
4.270.454,92
55.504,90
31.558,10
31.526,30
65.040.839,43
62.217.209,79
62.168.455,47
46.161,16
42.587,28
42.463,41
1
Genel Sekreterlik
2
Özel Kalem
3
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
4
Mali Hizmetler Müdürlüğü
5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
6
Bilgi İşlem Müdürlüğü
7
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
13.037.824,48
12.087.737,08
12.084.878,05
8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14.544.349,79
4.618.795,35
4.218.647,80
9
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
177.500,00
111.500,00
111.046,66
10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
220.224,65
82.621,26
81.600,58
11
Yazı İşleri Müdürlüğü
912.729,23
912.729,23
912.273,21
12
Hukuk Müşavirliği
147.173,85
147.173,85
147.109,70
13
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3.500,00
2.951,60
2.425,92
14
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
12.364.837,83
7.507.453,57
7.492.653,56
15
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2.616.381,75
2.333.650,11
2.328.478,75
16
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
6.667.647,24
5.460.262,30
5.377.700,05
17
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
172.576.799,57
68.790.750,03
68.503.293,51
18
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
37.960.233,60
34.593.397,07
34.108.092,94
19
Tüm İlçeler
29.115.759,05
29.088.167,05
23.814.498,49
TO PLA M
369.082.810,75 239.708.128,58 233.081.496,91
48
2013 YILI GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEY İTİBARİYLE
BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN ve GERÇEKLEŞEN GELİR MİKTARI
EK O N O M İK
KODU
BÜTÇE İ
TAHM İ
EDİLEI
AÇIKLAM A
Vergi Gelirleri
19.428.788,00
456.457,89
Müteşebbis ve
Mülkiyet Gelirleri
2.060.201,00
1.346.449,37
Alınan Bağış ve
Yardım lar
9,00
0,00
Diğer Gelirler
67.511.000,00
73.585.469,03
Sermaye
Gelirleri
1.000.002,00
0,00
I □ Tahmini B ü t ç ^ G erçekleşen Bütçe
80.000.000,00­
70.000.000,00­
60.000.000,00­
50.000.000,00­
40.000.000,00­
30.000.000,00­
20.000.000,00­
10.000.000,00-
0,00Vergi Gelirleri
M üteşebbis ve M ülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardım lar
Diğer G elirler
Serm aya Gelirleri
49
2013 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyi İtibariyle Gerçekleşme
Durumu
Harçlar
428.788,00
456.104,29
Başka Yerde
Sınıflandırılmayan
Vergiler
19.000.000,00
353,60
Mal ve Hizmet
Satış Gelirleri
100.201,00
???.763,16
Kira Gelirleri
1.960.000,00
1.123.686,21
5,00
0,00
1 Merkezi Yönetim
Bütçesine Dahil
İdarelerden
Alınan Bağış ve
1
Yardım lar
Kurum ve
Kişilerden Alınan
Bağış ve
1
Yardım lar
163.804.345,34
1
4,00
0,00
84 %
Faiz Gelirleri
14.000.000,00
8.783.421,83
Kişi ve
Kurumlardan
Alınan Paylar
52.850.000,00
58.227.487,11
Para Cezaları
160.000,00
2.405.769,85
Diğer Çeşitli
Gelirler
501.000,00
4.168.790,24
Taşınm az Satış
Gelirleri
1,00
0,00
Taşınır Satış
Gelirleri
1.000.0001,00
0,00
T
50
BAKANLIKLARDAN GELEN ÖDENEKLERİN DAĞILIMI
E konom ik
Kodu
H esap ayrıntı Adı
T u ta r
8.291.123,00
04.2.1.51
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan
04.2.1.99
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan
04.2.2.51
Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan
3.169.659,18
04.2.2.52
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan
46.135.010,79
04.2.2.99
Serm aye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan
28.424.471,47
04.4.2.01
Bağış kurumlardan alınan bağış ve yardımlar
72.371.560,81
5.412.520,09
TO PLA M
163.804.345,34
B A K A N LIK T A N G E LE N Ö D E N E K LE R ve Y Ü Z D E LE R İ
S e rm a y e ;
2 8 .4 2 4 .4 7 1 ,4 7 ;1 7%
M u h ta r ;
^ 8 .2 9 1 .1 2 3 ,0 0 ;
5%
B a ğ ış ;
5 .4 1 2 .5 2 0 ,0 9 ;
3%
□
■
□
□
■
□
M uhtar
Cari
A ltyapı
Eğitim
S erm aye
B ağış
C a ri ;
----- 7 2 .3 7 1 .5 6 0 ,8 1 ;
45%
E ğitim ;
,
4 6 .1 3 5 .0 1 0 ,7 9 ;^
28%
1
A lty a p ı;
3 .1 6 9 .6 5 9 ,1 8 ;
2%
51
2013 Y IL I K Ö Y LE R E H İZ M E T G Ö T Ü R M E B İR L İK LE R İN E G Ö N D E R İL E N Ö D EN E K
6
M ER K EZ
1.701.294,64
AK IN CILA R İLÇE ÖZEL İDARESİ
163.184,88
ALTINYAYLA İLÇE Ö ZEL İDARESİ
44.400,00
D İVR İĞ İ İLÇE ÖZEL İDARESİ
86.903,20
D O Ğ A N ŞA R İLÇE Ö ZEL İDARESİ
180.150,00
G E M E R E K İLÇE Ö ZEL İDARESİ
50.000,00
G Ö LO VA İLÇE ÖZEL İDARESİ
189.600,00
G Ü R Ü N İLÇE Ö ZEL İDARESİ
150.800,00
H AFİK İLÇE Ö ZEL İDARESİ
205.700,00
İMRANLI İLÇE Ö ZEL İDARESİ
158.800,00
KANGAL İLÇE Ö ZEL İDARESİ
508.498,00
K O YU LH İSA R İLÇE Ö ZEL İDARESİ
129.172,00
SU Ş EH R İ İLÇE Ö ZEL İDARESİ
79.400,00
ŞARKIŞLA İLÇE Ö ZEL İDARESİ
347.679,00
ULAŞ İLÇE Ö ZEL İDARESİ
46.800,00
YILD IZELİ İLÇE Ö ZEL İDARESİ
156.451,86
ZARA İLÇE Ö ZEL İDARESİ
141.418,60
TO PLA M
4.340.252,18
B -PERFO RM A N S B İL G İL E R İ
1-SİVAS İL Ö ZE L İD ARESİN İN D İĞ E R SE K TÖ R LER İÇ İN Y A PT IĞ I 2013 Y IL I
H A RCA M A LA RI
İdaremiz Kırsal Altyapı çalışmalarının yanı sıra ilimizdeki Sosyo - Kültürel yapıyı
geliştirmek ve ilerletmek amacıyla özellikle İskan toplum hizmetleri, Mobese hizmetleri, Emniyet
hizmetleri, Tarım hizmetleri, Spor hizmetleri, Kültür hizmetleri, M.Eğitim hizmetleri, Sağlık
hizmetleri, Sosyal Yardım hizmetleri, Çevre Orman hizmetleri, Acil Afet hizmetleri, Genel Kamu
hizmetleri ve Ekonomik hizmetler alanındaki faaliyetlere büyük önem ve destek vererek bu alandaki
çalışmalarımız için B akanlık Ö deneğinden 151.344.813,44 TL ve Özel İd a re Bütçesinden
81.736.683,47 TL olm ak üzere toplam 233.081.496,91 TL harcam a yapm ıştır.
52
K IR SA L A LT YAPI Ç A LIŞM A LA RI
YOL VE ULAŞIM H İZ M E T L E R İ M ÜDÜRLÜĞÜ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri 2013 yılı programında 341,8 km. I. kat asfalt kaplama yapım
işi bulunmakta olup iş adedi 82 dir. Bu işlerin gerçek tülü 381,1 km. dir.
Bu işlerden yapılması planlanan 43 adet iş ile bunlara ek olarak 4 adet yolda toplam
260,3 km, protokollü olarak 7,7 km olmak üzere toplam 268 km I. kat asfalt kaplama
yapılmıştır. Ayrıca protokollü olarak 20,1 km. II. kat asfalt kaplama yapılmış olup 2013 yılı
içerisinde yapılan asfalt yol toplamı 288,1 km dir.
2013 yılı içerisinde Tüpraş Rafinerisine 8.850.000 TL.İl Özel İdaresinden, 1.624.000
TL Köydes ortak kullanım ödeneğinden olmak üzere toplam 10.474.000 TL ödenerek 6.650
ton asfalt taşınmış olup 6.435 ton asfalt kullanılmıştır.
2012 yılı içerisinde yıl boyunca toplam 3975 ton asfalt kullanılmıştır.
II.Kat asfalt kaplama (YAMA) işlerinde bu güne kadar 40.000 ton rotmiks malzemesi
üretilerek 1.800 ton bitüm kullanılmış olup 514 km köyyolunda asfalt yaması yapılmıştır.
53
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2013 yılı Özel İdare Yatırım Programında 317
km. Stabilize-Onarım Programı yer almış olup 212 km. si 2013 yılında planlanan 10 adet
köprüden 8 adedi tamamlanmış, programda olmadığı halde 3 adet köprü onarımı yapılmıştır.
Yine 41 adet sanat yapısından da 31 adeti tamamlanmış olup, kilit parke tesisimizde bu güne
kadar 2706 adet bordür, 153.600 m2 kilitli parke üretimi yapılmış olup bunun 140.500 m2 si
köylere nakledilmiştir. Halen tesislerimizde 13.100 m2 kilitli parke bulunmaktadır. Ayrıca
7.000 adet ahşap palet üretimi de gerçekleştirilmiştir.
Akıncılar, Doğanşar, Gölova, Gürün, İmranlı, Kangal ve Suşehri ilçelerine toplam
935.710.00 TL. ödenek gönderilerek 66.156 m2 kilitli parke yaptırılmıştır.
54
55
56
T R A FİK İŞA R ET VE B İL G İ LEVHA ÇA LIŞM A LA R I
Sivas İl Özel İdaresi 2013 yılı içerisinde;
Çeşitli nedenlerle tahrip olan 800 adet trafik işaret levhası, 500 adet köy isim levhası ile
4800 adet trafik işaret levhası olmak üzere toplam 6100 adet levha yenilenmesi ve montajı
yapılmıştır. Bu işlerde toplam 3260 adette omega ayak kullanılmıştır.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2013 YILI PROĞRAM VE UYGULAMA İCMALİ
03.01.2014
S.
NO
PROĞRAM
İŞİN ADI
PROĞRAM
ÖDENEĞİ
(TL.)
1
2
3
4
ONARIM STABİLİZE
KIRMATAŞ TEMEL/ALTTE.
I.KAT ASFALT KAP.
PROTOKOLLÜ II.KAT ASF.
5
6
7
8
9
TÜPRAŞ ASFALT ALIM.
II.KAT İYLEŞTİRME
BSK ASFALT
KÖPRÜ
KÖPRÜ ONARIM
10
11
12
13
SANATYAPISI (MENFEZ)
KİLİT PARKE
DOĞ.TEMİN. MAL VE HİZ.
DİĞER MAL VE HIZ. ALIM.
TOPLAM :
--
K m /m 2/A d
GERÇEK
YAPILMASI
PROĞRAM
PLANLANAN
K m /m 2/A d
K m /m 2/A d
83
78
82
14
317
327,5
341,8
33,7
79
82
14
421
381
32,7
4.566.345
5.152.000
1.400.000
69
7
10
2
304,5
56
10
2
69
6
10
2
851.084
1.140.000
41
56
41
56
41
56
---
UYGULAMA
HARCAMA
(TL.)
K m /m 2/A d
83
45+1
45
14
317
205,1
216
32,7
60
49
46
11
212,4
269,8
260,3
27,8
547
56
10
2
69
10
2
305
51
10
2
65
0
11
3
514,2
0
8
3
42
56
41
56
31
56
33
36
31
195.156
10.305.868
2.046.937
8.850.000
13.109.429
811. 219
173.530
954.096
935.710
444.081
4.564.047
29.085.488
YILDIZDAĞI YOL YAPIMI
S.
NO
İŞİN ADI
YILDIZ DAĞI
YOL YAPIMI
Yol yapımı
Sanat Yapısı
Dolgu İşleri
Alt Temel İşi
PROĞ.
ÖDENEĞİ
PROĞRAM
(TL.)
K m /m 2/A d
1.000.000
182.070
4
67000 M3
4,5
GERÇEK
TAAHHÜT
PROĞRAM
BEDELİ
K m /m 2/A d
(TL)
K m /m 2/A d
94.090
7,5
3
108.000
4,5
4,5
TOPLAM :
UYGULAMA
HARCAMA
(TL.)
198.762
298.699
91.930
589.391
57
2012 YILINDAN DEVAM EDEN İŞLER
S.
NO
1
2
3
İŞİN ADI
UYG.
PROĞR.
2012 DEVRE. KIRMATAŞ-TEMEL/ALTTEMEL
2012 DEVREDEN SANAT YAPISI (Adet)
KİLİT PARKE
HARCAMASI
K m /m 2/A d
20,0
5
10
4
5
10
21,5
5
2
722.351
92.570
132.000
ORTAK KULLANIM ÖDENEĞİNDEN HARCANAN
S.
NO
1
2
3
İŞİN ADI
KULLANILAN
ÖDENEĞİ
ASFALT ALIMI
KORİGE BORU ALIMI
TRAFİK İŞARET LEVHA ALIMI
TOPLAM :
ÖDENEK
584.000
375.000
250.000
1.624.000
370.461
249.216
1.209.000
2.243.677
2013 YOL ULAŞIM BÜTÇESİ
2013 BÜTÇESİ
YEDEK ÖDENEKTEN AKTARILAN
BİRLİKLERE YARDIM FASLINDAN
EYLÜL MECLİS TOPLANTISINDAN AKTARILAN
13.109.429
1.000.000
850.000
15.000.000
TOPLAM :
29.959.429
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2013 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI
MERKEZ
S.
NO
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
1
2
Merkez
Merkez
3
4
5
6
7
8
9
10
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
26
Merkez
27
Merkez
28
29
Merkez
Merkez
Kurtlapa-Asarcık
Yağmurluseki-Kuşlu
TOPLAM :
Tokuş-Karabalçık Gr.Ky.
Kızkapan
Bademkaya-Günören
Kolluca
Savcun-Çaypınarı (EK)
Kulyusuf-Uçtepe
Çayören-Dikmencik-Pınarca
Akçamescit
TOPLAM :
Yanalak
Demiryazı-Tutmaç
Hayranlı
Karalı
Sivritepe
Tahtıkement-Yavu
Kilit parke tesisi (EK)
Başıbüyük Onbaşılar
Bademkaya-Günören (EK)
Başsöğüt
Yazıbaşı
Akkuzulu
Çallı
Himmetfakı-Bostancık
Aydoğmuş
TOPLAM :
Çeltek
Ozmuş-Zengi-PorsukKara Mehmetoğlu
Çaypınar-Savcun
Kahyalı-Durdulu grb. Yolu
İŞİN ADI
PROĞ.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
11
2
13
9
1
7
6
6
6
1
36
3
6
4
4
2
5
UYG.
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
4
D.Ediyor
Başlamadı
19 ,3
1
12,6
8
10,1
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
51
2,2
6,1
3,5
4,2
2
5,2
1
7,3
13,5
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
II.Kat.İyleş.Yama
2
1
2
1
2
2
34
1
45
1
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
3
20
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
4
4
10 ,4
Başlamadı
Bitti
58
30
31
32
33
34
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
35
Merkez
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
63
64
Merkez
Merkez
65
66
67
Merkez
Merkez
Merkez
68
69
Merkez
Merkez
70
Merkez
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
80
Merkez
81
Merkez
82
Merkez
Güney-Çongar-Karalar
Ağılkaya-Akkoç
Eski Kayseri grb yolu
Ağcahan
Zengi-Gökkaya
Olukman-Kuzören-YıldızYakupoğlan (EK)
Serpincik-Çöken ky (EK)
Kızılcaköy-Tokuş (EK)
Dörteylül ky.
Sarıdemir (EK)
Ayli (EK)
Kavlak (EK)
Koyuncu(EK)
Düzova (EK)
Dedeli (EK)
Armutlu
Kabasakal (EK)
Karagömlek
Eskiköy
Şahbey (EK)
Y.Kızılcakışla
TOPLAM :
Sarıdamir
Ayli
Söğütçük
Eskiköy
Sorkuncuk
Keçili
Kavlak
Kabasakal
Koyuncu
Karagömlek
Dedeli
Düzova
TOPLAM :
Kızılkavraz grb ky.
Kurtlapa-Yıldız-Yakupoğlan ky
TOPLAM :
Akçamescit ky.
Çallı ky.
İncesu ky. (EK) Onarımı
TOPLAM :
Armutlu Köyyolu
Karabalçık köyyolu
Kayadibi, Yk.Yıldızlı, Alahacı
ky.
TOPLAM :
Olukman
Hıdırnalı
Karamehmetoğlu
Kartalcı
Koyuncu
Yeniboğazkesen
Sivritepe
Durdulu
Dörteylül
TOPLAM :
Yıldızdağı Kayak Tesisi Yol
Yapımı
Yıldızdağı Kayak Tes.Sanat
Yapısı
Yıldızdağı Kayak Tes.Yol Dılgu İşi
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
9
9
3
2
4
11
20
8
Bitti
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
20
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
7,5
7
4
3,2
4,5
2
0,4
0,6
1
15
4,4
1,2
2,3
8
4
155,5
3,3
4,3
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.As
Prot.II.Kat.Asfalt
BSK Asfalt
BSK Asfalt
Köprü
Köprü
Köp.Onr.
39
3,3
4,3
2,1
2,1
2,1
1,7
1,8
4,4
0,4
1,2
1
0,6
25
9
8
17
1
1
2, 1
1, 8
4,4
0,4
1,2
1
0,6
19,1
Bitti
Bitti
D.Ediyor
Bitti
D.Ediyor
D.Ediyor
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Sanat yapısı
Sanat yapısı
2
1
1
1
1
1
3
1
1
Sanat yapısı
3
2
5
3.250
2.650
KHGB
5.550
2.400
4.640
6.390
7.450
KHGB
32.330
4
0
2.100
0
0
0
0
0
0
0
2.100
Yıldızdağı Kayak
8
8
Bitti
Yıldızdağı Kayak
4
3
Bitti
Yıldızdağı Kayak
67.000
108.000
Bitti
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Parke
Parke
Parke
Parke
Parke
Parke
Parke
Parke
Parke
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
TOPLAM :
59
AKINCILAR
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
Akıncılar Onarı-Dündar
Akıncılar Yukarı Sarıca-Kılıç
Akıncılar Yünlüce-Doğantepe(Stabilize )
TOPLAM :
Akıncılar Ortaköy
Akıncılar Geyikpınar
Akıncılar Sıyrındı
Akıncılar Üzengi
TOPLAM :
Akıncılar Yünlüce
Akıncılar Yeniköy-Okcaveren
TOPLAM :
Akıncılar Ballıdere
Akıncılar Göllüce
Akıncılar Kılıçköy-Yünlüce ky.
Akıncılar Elibüyük ky.
TOPLAM :
14
Akıncılar Şenbağlar ky.
15
Akıncılar
İŞİN ADI
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
UYG.
7
8
3
18
1
5,6
3
3
12,6
3,5
2,5
6
5
2,5
7
6
7,5
Köprü
1
Kilit Parke
1
4000
4000
TOPLAM :
Eskibağ
PROĞ.
TOPLAM :
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Bitti
Bitti
Başlamadı
13
0,7
3
3,1
3
9,8
4,1
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
4, 1
7
3
5
3
18
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
İhale
Aşama.
4000
4000
Bitti
ALTINYAYLA
S.
NO
İLÇESİ
1
Altınyayla
2
3
Altınyayla
Altınyayla
4
5
6
Altınyayla
Altınyayla
Altınyayla
7
Altınyayla
8
Altınyayla
KÖYYOLUNUN ADI
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
1
1
3
3
6
4
2
1
1
Salmanüstü-Incecik mevkii
TOPLAM :
Yassıpınar-Doğupınar
Başyayla-Konakyazı
TOPLAM :
Deli Ilyas-Başören-Sarissa
Kale-Güzeloğlan-Tahtyurt
Yeşilyurt ky.(EK)
TOPLAM :
Taşlıhüyük
TOPLAM :
Güzeloğlan ky.
TOPLAM :
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
KÖYYOLUNUN ADI
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
6
6050
6050
1
1
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
1
1
4
12
6
3
0,8
0,4
0,3
4
10
9
6
57,5
1
3
4
12
6
3
1
0,4
0,5
4
KÖPRÜ
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
12
15
3
30
6100
6100
1
1
Kilit Parke
2013 Yılı
Ödeneği
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
DİVRİĞİ
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İLÇESİ
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Çayözü-Kaledibi
Uzunbağ
Çitma
Maltepe Çamlıkdoğan
Eskibeyli Maltepe
Çamlık-A.Çamurlu
Ağaçlıgöl
Bayırlı-Başmuhtar
Beyköy
Yeşilyol-Beldibi
Ortaköy-Arapgir bağlantı yolu
Çiğdemli-Duruköy-Handere
Dumluca-Karaağaçlı
TOPLAM :
3
6
43,9
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
D.Ediyor
Bitti
60
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
23
24
25
Divriği
Divriği
Divriği
26
Divriği
27
28
Divriği
Divriği
29
30
31
32
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
33
Divriği
34
35
36
37
Divriği
Divriği
Divriği
Divriği
38
39
40
Divriği
Divriği
Divriği
Yeşilyayla
Merkez Gözecik
Karaşar
Yalnızsöğüt-Gökçeharman
Kayacık
İmirhan
Güneş
Yazıköy
Arapgir-Duruköy
TOPLAM :
Diktaş-Ovacık
Gedikbaşı
Karakale
Selimoğlu-Handere-GüçlüOrtaköy ky.
Ekinbaşı
Çayören-Çakmakdüzü
TOPLAM :
Göderen grb. Yolu
Odek
Soğucak
Gökçebel
TOPLAM :
Çamlık-Çaltılı ky.
TOPLAM :
Kaledibi ky
Dışbudak ky
Dikmeçay ky.
Çayözü köyolu
TOPLAM :
Yalnızsöğüt
Ağaçlıgöl
Oğulbey
TOPLAM :
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
1,9
2,4
1,5
5,2
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
2
3
3
5
0,5
3
3
0,8
2
22,3
9
1
1
1,1
Bitti
Başlamadı
Bitti
I.Kat Asfalt
4
11
Bitti
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
3
5
23
8
3
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
Köprü
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
3
14
1
1
1
1
1
1
4
3150
1100
1850
6100
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
11
9
Başlamadı
Başlamadı
21,1
4
10
Başlamadı
Bitti
Bitti
Başlamadı
14
1
1
Bitti
D.Ediyor
Bitti
Bitti
Bitti
1
1
1
3
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
DOĞANŞAR
S.
NO
İLÇESİ
1
Doğanşar
KÖYYOLUNUN ADI
Sarıgöz-Ilıca
İŞİN ADI
Onr-Stbl.
TOPLAM :
PROĞ.
UYG.
8
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Başlamadı
8
2
Doğanşar
Avcıçayı-Boyalı Grup Yolu
Kır/Alttemel
8
13,9
Bitti
3
Doğanşar
İçdere-Göçüküy Ky
Kır/Alttemel
6
6,5
Bitti
4
Doğanşar
Alazlı
Kır/Alttemel
2
Başlamadı
5
Doğanşar
Kabaçam
Kır/Alttemel
4
Başlamadı
6
Doğanşar
Doğantaş-Ekinciler
I.Kat Asfalt
0,3
7
Doğanşar
Okçulu-Alan
8
Doğanşar
9
Doğanşar
TOPLAM :
20
TOPLAM :
20,4
Başlamadı
0,3
II.Kat.İyleş.Yama
8
Ütük
Kilit Parke
2075
1788
Bitti
Alazlı
Kilit Parke
3278
2980
Bitti
5353
4768
TOPLAM :
TOPLAM :
Başlamadı
8
61
GEMEREK
S.
NO
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
1
Gemerek
Gemerek-OSB
Onr-Stbl.
6
2
Gemerek
Hacı Yusuf Grup Yolu
Onr-Stbl.
3
3
0,5
3
Gemerek
Kartalkaya Köy girişi
Onr-Stbl.
0,5
4
Gemerek
Eğerci-Burhan
Onr-Stbl.
4
5
Gemerek
Çiçekoğlu-Seydinali
Kır/Alttemel
6
Gemerek
Karaerkek
Kır/Alttemel
TOPLAM :
TOPLAM :
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Başlamadı
Bitti
Bitti
Başlamadı
13,5
3,5
4
2,9
Bitti
10
Başlamadı
14
2,9
4
7
Gemerek
Durgunsu-Cesurlar
I.Kat Asfalt
4
8
Gemerek
Ağcaşar-Arpaözü
I.Kat Asfalt
6
9
Gemerek
10
Gemerek
TOPLAM :
Beştepeler yol ayrımı grb
yolu
Seydinali Yeniköy
11
Gemerek
12
Gemerek
13
Gemerek
14
Gemerek
TOPLAM :
Keklicek-Bulhasan Killik
mevk.
Hacıyusuf- Kocaoğlu
Açıklamalar
Bitti
Başlamadı
10
4
II.Kat.İyleş.Yama
13
13
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
8
11,7
Bitti
Keklicek Eskiyurt arası
II.Kat.İyleş.Yama
5
20
Bitti
Hacıyusuf-Kartalkaya
II.Kat.İyleş.Yama
16
Bitti
Sanat yapısı
Sanat yapısı
TOPLAM :
26
60,7
1
1
Bitti
1
1
Bitti
2
2
15
Gemerek
Kömeviran
Kilit Parke
4545
Başlamadı
16
Gemerek
Burhan
Kilit Parke
6000
Başlamadı
17
Gemerek
Hacıyusuf
Kilit Parke
3840
Başlamadı
18
Gemerek
Eşikli
Kilit Parke
4450
Başlamadı
19
Gemerek
Hacıyusuf ky.(EK) Onarımı
TOPLAM :
18835
Köp.Onr.
1
TOPLAM :
Bitti
1
GÖLOVA
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
Gölova Aydoğdu
Gölova Sarıçiçek-Çevrecik
TOPLAM :
Gölova Subaşı
Gölova Karayakup
TOPLAM :
Gölova Boğazköy-Gözlüce
Gölova Yk. Dikköy
Gölova Akçataş
Gölova Kara Yakup-Çubuk
Gölova Yaylaçayı mahalleleri
TOPLAM :
Gölova Çobanlı-Demirkonak grb. Yolu
Gölova Aydoğdu
Gölova İlyas grb.
A. Tepecik-Y.Tepecik-CanköyGölova
Okçaören
TOPLAM :
Gölova Bozat ky.
Gölova Günalan ky
TOPLAM :
Gölova Bozat
Gölova Aydoğdu
TOPLAM :
İŞİN ADI
PROĞ.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
1
1
2
5
5
10
5
2
1,5
3
1,5
13
5
3
2
II.Kat.İyleş.Yama
3
9
13
1
1
2
6000
4000
10000
17,2
1
1
2
5456
3425
8881
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Sanat yapısı
Sanat yapısı
Kilit Parke
Kilit Parke
UYG.
1
1
5,4
5,4
1
1
8,2
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Başlamadı
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
62
GURUN
S.
NO
İLÇESİ
1
2
3
Gürün
Gürün
Gürün
4
5
Gürün
Gürün
6
Gürün
7
Gürün
8
9
10
Gürün
Gürün
Gürün
11
12
13
14
15
16
17
18
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
19
20
21
22
Gürün
Gürün
Gürün
Gürün
Koyunlu grubu
Bağlıçay-Ayvalı
Karapınar-Güldede
TOPLAM :
Karapınar-Güldede-Başören
Bağlıçay-Ayvalı
TOPLAM :
Tepecik
Osmandede-GöbekvirenBeypınarı
Kızılburun-Karakuyu
Kızılpınar
Kalederesi
TOPLAM :
Eskihamal
Tepecik
Kızılören
Davulhüyük
Böğrüdelik
Çamlıca
Sarıca
Yelken Fatmaderviş
TOPLAM :
Ayvalı ky.
Çiçekliyurt ky.
Karakuyu ky.
Tepecik köyyolu
23
Gürün
Çamlıca
24
Gürün
Sarıca
KÖYYOLUNUN ADI
2013 Yılı
Harcaması
PROĞ.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
I.Kat Asfalt
5
6
6
17
20
13
33
8
18,4
7
Bitti
I.Kat Asfalt
21
21,6
Bitti
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
8
5
6
48
8
2
4
3
1
3
12
6
39
1
1
1
1
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
TOPLAM :
Kilit Parke
Kilit Parke
TOPLAM :
UYG.
2013 Yılı
Ödeneği
İŞİN ADI
Açıklamalar
Başlamadı
Bitti
Bitti
6
6
12
18,4
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
28,6
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
2
2
1
1
1
Bitti
Bitti
Bitti
İptal
4
3
11725
5067
Bitti
Bitti
4800
3290
16525
8357
HAFİK
S.
NO
İLÇESİ
1
2
3
Hafik
Hafik
Hafik
4
Hafik
5
6
Hafik
Hafik
7
8
9
Hafik
Hafik
Hafik
10
Hafik
11
Hafik
12
Hafik
13
14
Hafik
Hafik
15
16
17
Hafik
Hafik
Hafik
18
Hafik
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
KÖYYOLUNUN ADI
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Kızılcaören-Gülpınar(Stabilize )
Besinliköyü mezrası
İnandık Değirmen Boğazı
Tozanlı Grup Yolu
Değirmenseki-Ekingölü
Çaltılı
Çakmak-Ureyil
TOPLAM :
Çimenyenice-Topçuyeniköy
Gölcük-Acıpınar
Besinli
TOPLAM :
Alçıören
TOPLAM :
Alçıören
TOPLAM :
Tozanlı grb ky.
TOPLAM :
Çınarlı ky.
Yarhisar ky.
TOPLAM :
Besinli (Yapılmadı)
Akkaya
Kurugöl
TOPLAM :
Adamlı ky.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
10
2
3
10
2
Bitti
Bitti
Başlamadı
Onr-Stbl.
4
1
D.Ediyor
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
0,5
3
22,5
5
4
1
10
5
5
8
8
9
9
1
1
2
6405
5885
2550
14840
1
3,5
4
20,5
11
4
1
16
5,5
5,5
8
8
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
I.Kat Asfalt
II.Kat.İyleş.Yama
BSK Asfalt
Sanat yapısı
Sanat yapısı
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
Köprü
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
1
1
2
6405
5900
4000
16305
1
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
63
İMRANLI
S.
NO
İLÇESİ
1
2
3
4
5
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
6
7
8
9
10
11
12
13
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
14
15
16
17
18
19
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
20
21
22
23
24
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
25
26
27
28
İmranlı
İmranlı
İmranlı
İmranlı
29
30
31
İmranlı
İmranlı
İmranlı
KÖYYOLUNUN ADI
Toptaş-Aşağışeyhli
Çalıyurt-Kızıloluk
Ozyatağı-Balkaya mez.
Maden Keskin
Erdemşah
TOPLAM :
Atlıca Koyunkaya
Altunca Kapımahmut
Refik
Karataş (EK)
Çayköy
Türkyenice
Karataş Grb.
Demirtaş
TOPLAM :
Bahtiyar
Gelintarla
Eskikeşlik
Acıdere
Yeniköy
Boğazören
TOPLAM :
Demirtaş-Toptaş
Ardıçalan grb.
Maden-Borular
Türkkeşlik
Çukuryurt
TOPLAM :
Yünören ky.
Karacaören ky
Delice ky.
Kızıltepe-Aş.Mahalle
TOPLAM :
Bahtiyar
Uyanık-Çaygözü
Çukuryurt
TOPLAM :
İŞİN ADI
PROĞ.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
5
2
2
2
2
13
4
3
1
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
As fa lt
Asfalt
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
2
0,6
3
3
16,6
3
2
3
4
2
1
15
UYG.
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
11,5
4,5
Bitti
Başlamadı
D.Ediyor
Bitti
Başlamadı
3
8
4
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
6
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
Açıklamalar
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
18,6
2,8
1,7
3
4
13200
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
2013 Yılı
Harcaması
2
2
2
2
8
4,8
6,8
4
3
4
1
8
1
1
1
1
4
4527
5485
4404
14416
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
2013 Yılı
Ödeneği
16,5
1
1
1
Bitti
Bitti
Bitti
Boru yeri
3
4000
5000
4200
Bitti
Bitti
Bitti
KANGAL
S.
NO
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
1
Kangal
Aşağıhüyük-Sutaşı
Başlamadı
2
Kangal
Akçamağara-Kotan
Onr-Stbl.
6
3
Kangal
Gürükbekir-Kavak
Onr-Stbl.
6
Başlamadı
4
Kangal
Kalkım-Kınalar-Düzce
Onr-Stbl.
8
Başlamadı
5
Kangal
Elalibey-Örentaş
Onr-Stbl.
3
Başlamadı
6
Kangal
Onr-Stbl.
7
Kangal
Çağlıcaören-Oğlaklı
TOPLAM :
Alacahan-Mescit
Kır/Alttemel
4
33
9
6
4
10
11,4
Bitti
Bitti
Bitti
8
Kangal
Bozarmut
Kır/Alttemel
3
2,8
Bitti
9
Kangal
Deligazili-Şekerpınarı
Kır/Alttemel
11
12,4
Bitti
10
Kangal
Saçayağı-Minarekaya
Kır/Alttemel
5
Başlamadı
11
Kangal
Mlt.Yol Ayr.-Seçenyurdu
Kır/Alttemel
2
Başlamadı
12
Kangal
Mlt.Yol Ayr.-Sarıpınar
Kır/Alttemel
8
Başlamadı
13
Kangal
Akçakale-Ceviz
Kır/Alttemel
TOPLAM :
7
45
Başlamadı
26,6
14
Kangal
Kangal-Deligazili
I.Kat Asfalt
9
9,4
Bitti
15
Kangal
Örencik
I.Kat Asfalt
20
20,4
Bitti
64
16
Kangal
Tilkihüyük-Mezgit
I.Kat Asfalt
17
Kangal
Çetinkaya yol ayrımı-Onaran
I.Kat Asfalt
6
Başlamadı
18
Kangal
Kızıldikme ky.
I.Kat Asfalt
4
Başlamadı
19
Kangal
Kangal Tekke grb. Yolu
II.Kat.İyleş.Yama
11
20
Kangal
Malatya-Akçamağara
II.Kat.İyleş.Yama
8
7,8
Bitti
21
Kangal
Kalkım-Çetinkaya
II.Kat.İyleş.Yama
8
8
Bitti
22
Kangal
Alacahan-Düzce
II.Kat.İyleş.Yama
3
Başlamadı
23
Kangal
Yukarı Hüyük
II.Kat.İyleş.Yama
2
Başlamadı
24
Kangal
Davulbaz ky.
Sanat yapısı
25
Kangal
Dışlık ky. Köprü onarımı (EK)
Sanat yapısı
26
Kangal
Eğricek-Akçaşar köyyolu
Sanat yapısı
TOPLAM :
3
42
TOPLAM :
TOPLAM :
3,2
Bitti
33
Başlamadı
32
15,8
1
1
Bitti
1
Bitti
1
İptal
2
2
27
Kangal
Mancılık
Kilit Parke
7965
7000
Bitti
28
Kangal
Kızıleniş
Kilit Parke
5175
5175
Bitti
29
Kangal
Gürükbekir
Kilit Parke
2275
2275
30
Kangal
Sutaşı
Kilit Parke
3200
TOPLAM :
18615
Bitti
Başlamadı
14450
KOYULHİSAR
S.
NO
İLÇESİ
1
Koyulhisar
2
3
4
Koyulhisar
İskerderşeyh-Karaçam
KÖYYOLUNUN ADI
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Kızılelma-Güney Mh.
Onr-Stbl.
2
2
Bitti
Koyulhisar
Çandır( güzergah değişikliği )
Onr-Stbl.
2
Koyulhisar
Sütlüce-Yağcılar
Onr-Stbl.
8
8
Bitti
12
10
Kır/Alttemel
8,5
8,2
Bitti
9
Bitti
TOPLAM :
Açıklamalar
Başlamadı
5
Koyulhisar
Sütlüce-Yağcılar
Kır/Alttemel
8
6
Koyulhisar
Gölcük
Kır/Alttemel
7
7
Koyulhisar
Aksu-Ballıca
Kır/Alttemel
5
Başlamadı
8
Koyulhisar
Çalışkan-Tarlabaşı
Kır/Alttemel
3,5
Başlamadı
9
Koyulhisar
Kadife-Kayaören
10
Koyulhisar
11
Koyulhisar
12
Koyulhisar
Kalebaşı
I.Kat Asfalt
TOPLAM :
Başlamadı
32
17,2
I.Kat Asfalt
4
4,1
Direkli-Aydınlar
I.Kat Asfalt
3
2,7
Bitti
Ortaseki-Bostandere ky.(EK)
I.Kat Asfalt
2,1
Bitti
TOPLAM :
3
10
Bitti
Başlamadı
8,9
13
Koyulhisar
Boyalı
II.Kat.İyleş.Yama
4
14
Koyulhisar
Kızılelma
II.Kat.İyleş.Yama
6
15
Koyulhisar
İskenderşeyh
II.Kat.İyleş.Yama
4
Başlamadı
16
Koyulhisar
Yeniaslan
II.Kat.İyleş.Yama
0,6
Başlamadı
17
Koyulhisar
Sugözü
II.Kat.İyleş.Yama
0,5
Başlamadı
18
Koyulhisar
Yeşilyurt
II.Kat.İyleş.Yama
0,4
Başlamadı
19
Koyulhisar
Gökdere
II.Kat.İyleş.Yama
1,5
20
Koyulhisar
Ortaköy-Suçatı
II.Kat.İyleş.Yama
4
21
Koyulhisar
Bahçeköy
II.Kat.İyleş.Yama
TOPLAM :
Başlamadı
10
Başlamadı
8,5
3
24
Bitti
Bitti
Başlamadı
18,5
22
Koyulhisar
Akseki köyyolu
Sanat yapısı
1
İptal
23
Koyulhisar
Akseki-Karakum yolu
Sanat yapısı
1
İptal
TOPLAM :
2
65
SUŞEHRİ
S.
NO
İLÇESİ
KÖYYOLUNUN ADI
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
1
Suşehri
Güngören
Onr-Stbl.
3
3
Bitti
2
Suşehri
Taklak-Peçene Mz.-Apıl Mz.Eskikapı-Mahm
Onr-Stbl.
1,5
1,5
Bitti
3
Suşehri
Camili-Selimler Öz
Onr-Stbl.
2
2
Bitti
4
Suşehri
Aksu
Onr-Stbl.
2
5
Suşehri
Sökün mezraları
Onr-Stbl.
TOPLAM :
Başlamadı
1
1
9,5
7,5
Bitti
6
Suşehri
Güdeli
Kır/Alttemel
6
6
Bitti
7
Suşehri
Kuzdere
Kır/Alttemel
3
5
Bitti
8
Suşehri
Hödücek
Kır/Alttemel
2
2,8
Bitti
Bitti
9
Suşehri
Yürekli
Kır/Alttemel
2,5
3
10
11
12
13
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
20
21
22
23
24
25
26
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
0,5
6
2
3
25
6
5
1,5
1
0,5
0,5
14,5
6
6
1
13
0,8
14
15
16
17
18
19
27
28
Suşehri
Suşehri
29
30
Suşehri
Suşehri
31
32
33
34
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Suşehri
Arpacı
Olucak
Eskitoprak
Yelkesen-Topuzoğlu
TOPLAM :
Taşbayır-Kuzudere
Üzümlü
Sağpazar
Balkara
Saraycık
Akşar
TOPLAM :
Çakırlı
Gökçekent-Tatar
Kekeç
Gözköy-Yelkesen grb.
Çataloluk (EK)
Çitlice (EK)
Akören ky.(EK)
TOPLAM :
Eskitoprak-Çamlıdere-Erence
İlçe giriş yolu (Protokollü)(EK)
TOPLAM :
Gelengeç ky.
Taklak-Peçene köyyolu
TOPLAM :
Aksu
Aş.Akören
Gökçekaş
Günlüce
TOPLAM :
KÖYYOLUNUN ADI
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Prot.II.Kat.Asfalt
Sanat yapısı
Sanat yapısı
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
Parke
Parke
Parke
Parke
26
7,7
1
8,7
1
1
2
4500
4500
3500
3000
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
17,6
6,9
4,7
1,7
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
13,3
7
7
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
11
7
5
5
42
7,7
1
8,7
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
1
1
4500
4500
3500
15500
12500
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
12
3
9
24
6
2
2
3
13
12
3
9
24
7
2
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
ŞARKIŞLA
S.
NO
İLÇESİ
1
2
3
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
4
5
6
7
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Kazancık-Zihni-Yapracık
B. Topaç
Sarıkaya
TOPLAM :
Sarıçiçek
Otluk
Fakılı
B.Topaç(K.Topaç Olacak)
TOPLAM :
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
9
66
8
9
10
11
12
13
14
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
15
16
17
18
19
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
20
21
Şarkışla
Şarkışla
22
23
24
25
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
26
27
28
29
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Osmanpınarı-Bahçealan
E. Karacaören-Benli Hasan
Burnukara
Konakyazı
Sivrialan A. Veysel M.
Kadılı-Kevenlik
Kümbet
TOPLAM :
Şarkışla-Mengen-Sofular
Şarkışla-Maksutlu
Sivrialan ky.(EK)
Elmalı ky. (EK)
Samankaya ky.(EK)
TOPLAM :
Alaçayır ky.1
Alaçayır ky.2 (EK)
TOPLAM :
Polatpaşa
Ortaköy-Hardal ky.
Sarıkaya, Örtülü köyyolları
Oluktaş-Konalga (EK)
TOPLAM :
Emlakkaracaören
Harun
Kömürkaya
Büyüküreğil
TOPLAM :
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
9
4
3
4
1
3
2
26
10
4
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
II.Kat.Iyleş.Yama
14
1
Köprü
Köprü
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
Kilit
Kilit
Kilit
Kilit
1
1
1
2
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
Parke
Parke
Parke
Parke
4
6000
4170
5500
3700
19370
9
4,6
3,2
5,3
1
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
23,1
15
6
6
2
8
37
1
1
2
1
1
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Iptal
Bitti
1
3
6200
5750
5500
4700
22150
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
ULAŞ
S.
NO
İLÇESİ
1
2
3
Ulaş
Ulaş
Ulaş
4
Ulaş
5
Ulaş
6
Ulaş
7
Ulaş
8
9
10
Ulaş
Ulaş
Ulaş
KÖYYOLUNUN ADI
Kurtoğlu-Havuz çıkışı
Karacalar Ören Mez.
Çavdar-Iğdeli
TOPLAM :
Demircilik-Ovacık-Ezentere
TOPLAM :
Tecer-Eskikarahisar grb ky.
TOPLAM :
Akkaya ky.
Ekincioğlu köyyolu köprü
onarımı
TOPLAM :
Aşağıada
Karataş
Küpeli
TOPLAM :
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
4
3
2
9
8
8
Sanat yapısı
4
3
2
9
10
10
11
11
1
1
Bitti
Sanat yapısı
1
1
Bitti
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
2
3.840
4.080
6.300
14.220
2
4.450
4.500
6.500
15.450
Bitti
Bitti
Bitti
Kır/Alttemel
BSK Asfalt
Açıklamalar
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
YILDIZELİ
S.
NO
İLÇESİ
1
Yıldızeli
2
Yıldızeli
3
4
5
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
6
Yıldızeli
7
Yıldızeli
8
9
Yıldızeli
Yıldızeli
KÖYYOLUNUN ADI
Eşmebaşı-Çukursaray ( viraj
düzeltme )
Suözü-Kümbet ( viraj
düzeltme )
Çobansaray ( viraj düzeltme )
Kırkpınar-Çağlayan
Demircilik
TOPLAM :
Yavu-Yolkaya
TOPLAM :
Çırçır-O.Çakmak-YiğitlerIncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh.
Bakırcıoğlu
Çubuk
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
1
1
Bitti
Onr-Stbl.
1
1
Bitti
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
1
2
1
6
6
6
1
2
1
6
4,4
4,4
Bitti
Bitti
Bitti
I.Kat Asfalt
20
20
Bitti
I.Kat Asfalt
I.Kat Asfalt
3
1,5
4
1,4
Bitti
Bitti
Kır/Alttemel
Açıklamalar
Bitti
67
10
11
12
13
14
15
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
16
17
18
19
20
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
21
Yıldızeli
22
23
24
25
26
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
27
Yıldızeli
28
Yıldızeli
29
Yıldızeli
30
31
32
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Yukarıçavuşlu
Kayalıpınar
Kiremitli-Konaközü
Cizözü-Subaşı
Demircilik-Emirler-Dereköy
İğnebey
TOPLAM :
Ağiniş-Tat
Sarısöğüt-B. Akören
Şeyh Halil-Çöte
Dvl yolu-Halkaçayırı-Kadıköy
Çırçır-Sarıyer
Y. Ekecik-Yağlı dere-Dy.İlt.
yolu arası
Alaca-Dvlt yolu arası
Kiremitli-Dvlt yolu arası
Güneykaya (EK)
Bayat (EK)
Kalın
Yeniyapan-SöğütlüpınarHamzaşeyh
TOPLAM :
Çırçır-Yiğitler ky.
TOPLAM :
Yolkaya ky.
TOPLAM :
Yolkaya
Yiğitler (Yapılmadı)
Çubuk (Yapılmadı)
TOPLAM :
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
2
1
6
6
8
7
54,5
1
2
2
2
1
II.Kat.İyleş.Yama
2
Başlamadı
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
1
1
8
5
2
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
17
Bitti
II.Kat.İyleş.Yama
BSK Asfalt
Köprü
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
12
5
5
1
1
17750
7650
4400
29800
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
2,1
1,7
29,2
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
19
51
Başlamadı
Bitti
1
1
7900
7000
4400
19300
Bitti
Bitti
Bitti
ZARA
S.
NO
1
İLÇESİ
Zara
KÖYYOLUNUN ADI
Saruyusuf-Tuzlagözü
İŞİN ADI
PROĞ.
UYG.
Onr-Stbl.
3
3
2013 Yılı
Ödeneği
2013 Yılı
Harcaması
Açıklamalar
Bitti
9.6.2013 tarih ve
65say.m ec.kar
pro çıkar
2
Zara
Çaypınar ky
Onr-Stbl.
2
3
4
Zara
Zara
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
5
3
6
3
Bitti
Bitti
5
Zara
Onr-Stbl.
5
5
Bitti
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Onr-Stbl.
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Bitti
Bitti
Başlamadı
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
2
2
2
3
2
1
3
2
4
8
47
1
3
2
3
3
1
1
1
3
3
2
3
2
2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Tuzlagözü mezraları
A.Mescit-Boğaz-Orta Mh.
Dipsizgöl-Eski BolucanEvrencik
A.Çamurcu-Oğer
Müslümabat-Yayla
Yukarı çamözü-Cefolar
Belentarla-Davut Mez.
Iğdır-Saçlı
Ağlıkçayı
İğdır-Handeresi
Y.Çamurlu-Gilgili-Delidağ
Becekli-Göktepe
Kuşçu-Canova
TOPLAM :
Yeşilköy
Kayadibi Yıkılgan
Atalan
Esenler
Belentarla
Armutçayırı
Yapaköyü Sungur Mezrası
Utük Kavak Mezrası
Aluçlubel
Büyükköy Moloklar Mzr.
Balllık
Akçamescit-Yk.Çamurcu
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
Kır/Alttemel
3
3
4
4
4
39
4,2
3,3
2,4
4,5
7
1,9
1
1,5
6
4,7
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
68
28
Zara
Çaylıca
Kır/Alttemel
29
Zara
Kadriye
Kır/Alttemel
50
51
52
53
54
55
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
56
57
58
Zara
Zara
Zara
TOPLAM :
Gühertaş-Dilekpınarı
Yayıközü
Derbent
Kürünlü
Söğütlüağıl
Kızık-Pazarbelen
Yolören
Çatören
Taşgöze-Mescit
Akdeğirmen-Ilıca
TOPLAM :
Yarağıl-Tuzlagözü
Keven-Korkut Çaylı
Zoğallı -Taşgöze ky.
Büyükköy-Kuruköprü
Kayadibi ky.
Utük ky.
TOPLAM :
Oz grp ky.
TOPLAM :
Öz grb.ky.
Ekinli ky.
Kadriye ky (EK) Onarımı
TOPLAM :
Ütükyurdu ky.
Pazarcık -Keleşler ky
Korkut köyyolu
Korkut köyyolu
Çaypınar ky.
Sancakkale köyyolu
TOPLAM :
Osmaniye
Avşar
Ilıca
59
Zara
60
Zara
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
40
41
42
43
44
45
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
46
Zara
47
48
49
Zara
Zara
Zara
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
I.Kat
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
II.Kat.İyleş.Yama
BSK Asfalt
Köprü
Köprü
Köp.Onr.
09.05.2013 tarih
ve 66 nolu karar
ile çıkar.
2
28
7
4
3
2
2,5
4
4
3
3
2
34,5
4
3
9
9
3
28
9
9
1
1
Başlamadı
36,5
12,1
7,4
7
2,1
3,4
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
32
16
6
4
26
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
Başlamadı
Başlamadı
Bitti
Başlamadı
A ihtil old. bek.
Proje çlş.d.ed
1
1
1
1
1
1
1
Bitti
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
2
1
1
1
1
1
1
6
4980
4373
6660
Akören
Kilit Parke
6781
Çaylı
Kilit Parke
3900
Başlamadı
06.09.2013 ve
151 sayılı karar
ile çıktı
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
Sanat
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
yapısı
61
Zara
Zoğallı
Kilit Parke
3825
62
Zara
Beypınar (Yapılmadı)
Kilit Parke
5205
5
5100
4500
6700
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Bitti
Köprü Yeri
Bitti
Bitti
Bitti
06.09.2013 ve
151 sayılı karar
ile çıktı
5205
Bitti
63
Zara
Akyazı-Büyükköy
Kilit Parke
1000
D.Ediyor
(06.09.2013 tarih
ve 151 proğrama
alındı
64
Zara
Korkut-KurucaabatDemiryurt-Gümüşçevre
Kilit Parke
1200
Bitti 06.09.2013
tarih ve 151
proğrama alındı
TOPLAM :
35724
23705
69
10
TARIMSAL HİZMETLER MUDURLUGU
T o p rak Sulam a Suyu H izm etleri:
Toplam
Alan
(ha.)
Uygulanan
Alan (ha.)
Top.İ
ş (ad.)
Biten
(ad.)
Devam
Eden
(ad.)
Başlan­
mayan
(ad.)
Ödenek (TL)
Harcama
(TL)
1281
1146
71
60
1
10
6.550.000,00
5.786.322,10
Gerçekleşme
Nakit Fiziki
%
%
88
85
I-T o p rak Sulam a Projeleri:
* Tarımsal Hizmetler M üdürlüğünün 2013 yılı yatırım programında belirlenen 65 adet, 2012
yılından devreden 1 adet proje ve 2013 yılı 5 adet Köydes projesi olmak üzere toplam 71 adet
yerüstü sulama tesisi projesi yapımı konusu bulunmaktadır.
* 2013 yılı yatırım programında belirtilen 71 adet projenin; 60 adedi bitti 1 adedinin inşaatı
devam ediyor, 10 adet proje başlatılamamıştır. Bunlardan 4 adet proje 2014 yılında
uygulanabilirliği bulunmakta olduğundan 2014 yılında devam edilebilecektir. 6 adet projenin
uygulanabilirliği bulunmadığından yatırım programından çıkarılacaktır.
2013 yılında 1146 hektar arazi sulamaya açılmış olup daha önceden yapılmış olan
tesislerimizde iyileştirme, bakım onarım ve tamamlama olarak 2924 hektar arazide yapılan
çalışmalarla birlikte toplam 4205 hektar tarım arazisine hizmet götürülmüştür.
II. Tarım sal Projeler:
1-“Sivas İli Ulaş İlçesi ve Köylerinde Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi Projesi”
ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış olup, proje kapsamında Ulaş İlçesi ve Köylerinde 50 üretici
desteklenerek uygulamaya geçilmiştir.
2.T arım B inaları Y apım ve O narım Projesi:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2006 yılında gönderilerek bütçemizde yer alan ve
bugüne kadar harcanmayan ödeneği ile İdari Bina çevresi ihata duvarının yapımında
kullanılmasıdır.
İhata duvarı yapımında kullanılan betonun 133.5 m3 miktarı mevcut ödenek ile satın alınmış,
ödeneğin tamamı harcanarak proje tamamlanmıştır.
3.Başsöğüt H ayvan İçme Suyu Tem ini Projesi:
Meraküm mevkiindeki Başsöğüt köyü ve Akçahan köyü meralarında Hayvanlara İçme suyu
teminidir.
Başsöğüt ve Akçahan köyleri meralarında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ıslah
çalışmaları yapılmış olduğu halde hayvanlara içme suyu temini gerçekleştirilememiştir. Merada
otlayan hayvanların içmesuyu ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak daha alt kotlarda bulunan 1
Lt/sn debili Akpınar su kaynağının Güneş Enerjisi ile Hm=68.00 metre L=4650.00 metre Q50
mm HDPE 10 Atü boruyla iletim ve dağıtım yapılarak değişik noktalarda yapılacak sıvatlar
yardımıyla merada hayvanların içmesuyu ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Proje
tamamlanmış olup söz konusu mera kullanıma açılmıştır.
71
III. A ğaçlandırm a, Erozyonu K ontrol ve M era Islahı Projeleri:
A-“Ağaçlandırma Erozyonu Kontrol ve Mera Islahı Projesi” kapsamında 4000 adet çam
fidesi alımı ihalesi tamamlanmış olup, İlçe Merkezi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin İhtiyaçları
karşılanmıştır.
B-Protokol karşılığı 43.000 adet fidan temin edilerek İlçe Özel İdare Müdürlüklerimiz ile
köy muhtarlıklarına gönderilerek dikimi sağlanmıştır.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
ÖZEL İDARE
S.
NO
İLÇESİ
KÖYÜ
PROG. UYG.
ÖDENEĞİ
(TL)
İŞİN ADI
BÜTÇE
1 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Karagömlek
19
19
140.000,00
2 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Sivritepe
14
14
120.000,00
O
3 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Günece
10
10
100.000,00
4 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Kartalca
30
30
140.000,00
115.272,48
İnşaat Bitti
5 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Olukman
64
64
130.000,00
123.939,93
İnşaat Bitti
6 Merkez
Sulama
Öz.İdare
Gözmen
10
7
Akıncılar
Sulama
Öz.İdare
Merkez
83
a
Akıncılar
Sulama
Öz.İdare
Merkez
Kızıldağ
8 Akıncılar
Sulama
Öz.İdare
Dündar
2
2
30.000,00
37.760,00
İnşaat Bitti
9 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Yeşilyol
(Güçlü)
12
12
45.000,00
64.911,02
İnşaat Bitti
10 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Olukman
25.000,00
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
11 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Eğrisu
25.000,00
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
12 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Eskibeyli
Güdge
8
8
25.000,00
İnşaat Bitti
13 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Çiğdemli
28
28
50.000,00
14 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Gönduran
11
11
20.000,00
15 Divriği
Sulama
Öz.İdare
Merkez
Gözecik
25
25
30.000,00
16 Doğanşar
Sulama
Öz.İdare
Çatpınar
10
10
70.000,00
HARCAMA
İnşaat Bitti
267.819,28
570.000,00
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
90.000,00
83
AÇIKLAMA
458.332,71
İnşaat Bitti
Akıncılar
Mer.Kapsamında
85.000,00
158.610,39
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
52.473,78
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
169.745,51
17 Doğanşar
Sulama
Öz.İdare
Eskiköy
75.000,00
İnşaat Bitti
72
a Doğanşar
Sulama
Öz.İdare
18 Doğanşar
Sulama
Öz.İdare
Eskiköy
(2.kısım )
Beşağaç
0,00
76.961,58
20.000,00
19 Doğanşar
Sulama
Öz.İdare
Alanköy
5
5
20.000,00
20 Gemerek
Sulama
Öz.İdare
İnkışla
25
25
75.000,00
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
58.772,87
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
185.727,08
21 Gemerek
Sulama
Öz.İdare
Seydinali
6
6
75.000,00
22 Gemerek
Sulama
Öz.İdare
Küçüktuzhisar
3
3
50.000,00
23 Gemerek
Sulama
Öz.İdare
Çiçekoğlu
24 Gölova
Sulama
Öz.İdare
Aslanca
8
25 Gölova
Sulama
Öz.İdare
Aydoğdu
3
İnşaat Bitti
41.134,03
İnşaat Bitti
100.000,00
2014 yılına. Devir
8
50.000,00
İnşaat Bitti
3
50.000,00
İnşaat Bitti
114.161,96
26 Gölova
Sulama
Öz.İdare
Günalan
3
3
50.000,00
İnşaat Bitti
27 Gölova
Sulama
Öz.İdare
Gözlüce
3
3
50.000,00
İnşaat Bitti
28 Gürün
Sulama
Öz.İdare
Suçatı
3.Kısım
29 Hafik
Sulama
Öz.İdare
Akkaya
2.Kısım
55
30 Hafik
Sulama
Öz.İdare
Alibeyli
10
31 Hafik
Sulama
Öz.İdare
İnandık
32 İmranlı
Sulama
Öz.İdare
Demirtaş
33 İmranlı
Sulama
Öz.İdare
Kavalcık
25.000,00
34 Kangal
Sulama
Öz.İdare
Sarıkadı
75.000,00
35 Kangal
Sulama
Öz.İdare
Aktepe
50.000,00
36 Kangal
Sulama
Öz.İdare
Akçaşehir
3
3
30.000,00
37 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Karaçam
10
10
130.000,00
250.000,00
245.102,27
İnşaat Bitti
55
150.000,00
118.609,03
İnşaat Bitti
10
100.000,00
195.275,16
İnşaat Bitti
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
İnşaat Bitti
100.000,00
5
5
50.000,00
131.688,27
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
129.148,38
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
117.517,68
38 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Aydınlar
39 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Camikebir
9
40 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Hacıilyas
9
30.000,00
İnşaat Bitti
9
90.000,00
İnşaat Bitti
9
20.000,00
İnşaat Bitti
221.677,61
41 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Çaylı Köyü
42 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
Sarıkaya
43 Koyulhisar
Sulama
Öz.İdare
44 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
45 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
46 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
ÇandırSöğütözü mh.
Aş.Sarıca
Bostancık
Beydeğirmeni
AkıncıEskimeşeGökçekent
21
21
100.000,00
İnşaat Bitti
1
1
60.000,00
İnşaat Bitti
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
90.000,00
35
35
75
80.000,00
201.751,14
200.000,00
2014 yılına devir
150.000,00
Aksu
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
147.510,88
47 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
Erence
25
25
50.000,00
İnşaat Bitti
73
48 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
16
Arpacı
16
150.000,00
İnşaat Bitti
187.161,78
49 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
N.Karaağaç
70.000,00
İnşaat Bitti
50 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
Aşağı Akören
20
100.000,00
2014 yılına Devir
51 Suşehri
Sulama
Öz.İdare
Çitlice
8
8
50.000,00
60.589,68
İnşaat Bitti
52 Şarkışla
Sulama
Öz.İdare
Çamlıca
96
96
75.000,00
130.884,02
İnşaat Bitti
53 Şarkışla
Sulama
Öz.İdare
Büyük Üreğil
8
8
75.000,00
89.423,52
İnşaat Bitti
54 Şarkışla
Sulama
Öz.İdare
E.Karacaören
23
23
50.000,00
İnşaat Bitti
99.279,83
55 Şarkışla
Sulama
Öz.İdare
Demirboğa
50.000,00
56 Ulaş
Sulama
Öz.İdare
Kertme
karacaören
70
70
125.000,00
57 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Bayat
10
10
135.000,00
58 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Bakırcıoğlu
87
87
75.000,00
İnşaat Bitti
120.055,50
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
242.061,08
59 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Fındıcak
76
76
80.000,00
İnşaat Bitti
60 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Kadıköy
15
15
80.000,00
61 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Buğdayören
20
İnşaat Bitti
Uygulanabilirliliği
olmadığından
Prog.Çıkarıldı
62 Yıldızeli
Sulama
Öz.İdare
Aş. Çakmak
63 Zara
Sulama
Öz.İdare
Sucak Korkut
70
64 Zara
Sulama
Öz.İdare
Kızılkale
20
65 Zara
Sulama
Öz.İdare
AkdeğirmenÇaypınar
66 Zara
Sulama
Öz.İdare
Büyükkaya
75.000,00
300.000,00
189.122,35
İnşaat Dev.Ediyor
70
250.000,00
303.353,35
İnşaat Bitti
20
75.000,00
68.853,47
İnşaat Bitti
50.000,00
58.687,67
İnşaat Bitti
10
TOPLAM
25.000,00
1189
1054
2014 yılına. Devir
6.030.000,00 4.983.375,29
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
KÖYDES
S.
N
O
İŞİN ADI
BÜTÇE
KÖYÜ
PROG.
UYG.
ÖDENEĞİ
(TL)
HARCAMA
AÇIKLAMA
1 Suşehri
Sulama
Köydes
Yeşilyayla
5
5
104.000,00
80.691,95
İnşaat Bitti
2 Suşehri
Sulama
Köydes
Sağpazar
9
9
104.000,00
82.170,78
İnşaat Bitti
3 Suşehri
Sulama
Köydes
Kurugöl
10
10
104.000,00
4 Suşehri
Sulama
Köydes
Kavşut
30
30
104.000,00
5 Suşehri
Sulama
Köydes
Eskitoprak
38
38
104.000,00
92
92
520.000,00
İLÇESİ
TOPLAM
İnşaat Bitti
254.278,57
İnşaat Bitti
İnşaat Bitti
417.141,30
74
FİZİKİ G E R Ç E K L E Ş M E
TOPLAM İŞ
71 ADET
I KALAN İŞ
11 ADET
%.15
BİTEN İŞ
60 ADET
%85
75
ATIŞ POLİGONU FİDAN DİKİMİ
YILDIZELİ ÇAM FİDANI DİKİMİ
II
^ "t ■'
^^I^ÂKÎN
cIlAr'mErkeZKIZIÇDAĞ
■/f^' ' Z--¥-:-. :■'■
ALTINYAYLA M E R K E Z G O L E T İ
- 1. - İm
76
GÜRÜN SUÇATI TRApEZ KANAL
r"
V'v'
'
GÜRÜN SUÇATI DİK KANAL
'
;
^
V ':
::.;İ4-
^
. ^
'
2
■■ -
ü
;,.:
77
■■Il
imm - J
15^
l
U
.',: wmt ät
»»111
illi111
İlilF
^
■
'
s j i j j m r,
m>
•
«
,Ë01s
'"
■
È
I
-■
il+
.
-I'
A
_
.
^g/'U'o^æisfoa
78
79
SU VE KANAL H İZ M E T L E R İ M UDURLUGU
A) İÇ M E SUYU H İZ M E T L E R İ
Hizmet alanımızda bulunan köylerimize sağlıklı içme suyu sağlayabilmek için 2013 yılında yeni
tesis ve tesis yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.
2013 YILI ÖDENEĞİ
2013 YILI HARCAMASI
NAKDİ GERCEKLEŞME
FİZİKİ GERCEKLEŞME
: 1.206.306,84
: 1.094.469,38
: % 91
: % 60
İN Ş A A T L A R
İŞ S A Y IS I
b it e n
K Ö Y İÇ M E S U Y U İN Ş A A T L A R I
112
66
D EV AM EDEN
BAŞLAM AYAN
41
Satışlar; 0; 0%
K L O R L A M A C İH A Z L A R I
• İçme suyu şebekelerinde kullanılan sularının mikrobiyolojik yönden uygunluğunu sağlamak
amacıyla depolara klorlama cihazlarının monte edilmeye devam edilmiş olup bu çalışmayla 35 köy
deposuna klorlama cihaz takılmıştır.
• 2013 yılı içerisinde 5 köyün içme suyu deposuna dijital güneş enerjili klorlama cihazı montajı
yapılmıştır.
80
DEPO BA K IM O NARIM
• İçme suyu depolarında suyun daha kaliteli bir şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla 66
ünitenin su biriktirme yüzeyleri fayans kaplama yapılmış ayrıca fitings malzemelerin bakımı
yapılarak tesislerimiz yenilenmiştir.
GÜNEŞ E N E R JİL İ TE SİSLE R
• Terfili içme suyu tesislerimizdeki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Merkez Bingöl, Yıldızeli
Karakaya ve Divriği Yağbasan köylerine güneş enerjisi panelleri döşenerek ihtiyaç duyulan
enerjinin üretilmesi sağlanmıştır.
81
PR O JE Ç A LIŞM A LA RI
• Köylerimize sağlıklı içme suyu sağlayabilmek için 9 ünitede memba tahsis kararı alınmıştır.
• 17 ünitenin istikşaf ve etüdü yapılarak hazırlanan projeler ilgili birimlere gönderilmiştir.
• 91 ünitenin projesi hazırlanmıştır.
D İĞ E R FA A LİY ETL ER
• İçmesuyu yetersiz olan ünitelerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla 14 ünitede drenaj
çalışması yapılmıştır.
•
124 adet köyün içme suyu tesisinin tesisat, motopomp ve elektrik arızaları giderilerek
tesisler faal hale getirilmiştir.
• Bünyemizde bulunan Sondaj ekibiyle; Gemerek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Gemerek
Beştepeler köyü, Gemerek Ekizce köyü ve Şarkışla Organize Sanayi Bölgesine olmak üzere
toplam 4 adet içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılmıştır.
• Merkez Yaramış ve Bingöl köyleri olmak üzere 2 adet sondaj kuyusunun temizliği
yapılmıştır.
82
Laboratuvar çalışmaları kapsamında 455 adet su analizi yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde yapılan tüm yeni tesis ve tesis yenileme çalışmaları kapsamında
muhtelif çaplarda olmak üzere 148.782 mt içme suyu borusu, 414 adet volanlı vana
kullanılmıştır.
83
Y IL SONU İÇ M E SUYU ENVANTERİ
1217
Toplam köy sayısı
644
Toplam mezra sayısı
İçmesuyu envanter bilg leri aşağıda gösterilmiştir.
SU]LU
Şebekeli
Çeşmeli
Köy
Mezra
Köy
Mezra
1207
540
9
101
SUYU Y ETER SİZ
Şebekeli
Köy
Mezra
1
1
SUSUZ
Çeşmeli
Köy
Mezra
2
B) KANALİZASYON H İZ M E T L E R İ
Kullanma amaçlı su temini yapılan köylerde oluşan atık suların yerleşim yerlerinde yaşayan
insanlara zarar vermeden toplanarak uzaklaştırılması ve buradan da arıtılarak alıcı ortama
bırakılması amacıyla 2013 yılında Devlet Vatandaş İşbirliği ile yeni tesis ve tesis yenileme
çalışmalarına devam edilmiştir.
2013 YILI ÖDENEĞİ
2013 YILI HARCAMASI
NAKDİ GERCEKLEŞME
FİZİKİ GERCEKLEŞME
İN Ş A A T L A R
K A N A L İZ A S Y O N
İN Ş A A T L A R I
1.715.429,58
1.380.431,44
% 80
% 55
İŞ S A Y IS I
B İT E N
D EV AM EDEN
BAŞLAM AYAN
117
54
22
41
84
Satışlar; 0; 0%
/BAŞLAMAYAN
35%
VD
\
e v a m eden
A
BİTEN
46%
\
/
19%
PR O JE C A LIŞM A LA RI
Köylerimizdeki atık suların toplanarak uzaklaştırılması ve arıtılarak alıcı ortama
bırakılması amacıyla 2013 yılında toplam 127 ünitenin arazi ölçümü etüdü yapılarak hazırlanan
projeler ilgili birimlere gönderilmiştir.
D İĞ E R FA A LİY ETL ER
• Kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanmalar ve fosseptiklerin dolması sonucunda 82 köye
vidanjör gönderilerek yapılan çalışmalar sonucunda tesisler faal hale getirilmiştir.
• 26 adet köyün kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaları giderilerek tesisler faal hale
getirilmiştir.
2013 y ılı iç e ris in d e y a p ıla n tü m y e n i tesis ve tesis y e n ile m e ç a lış m a la rı k a p s a m ın d a 159.042 m t k o rig e
k a n a liz a s y o n b o ru s u k u lla n ılm ış tır .
85
YILSONU KANALİZASYON VE A TIK SU TESİSİ EN V A N TERİ
ŞEBEKE H A T T I
ŞEBEKE H A T T I
B Ü Z L E Y A P IL A N
K O R İG E B O R U
Y A P IL A N
K A N A L İZ A S Y O N V E
A T IK S U T E S İS İ
Y A P IL A N T O P L A M
D O Ğ A L A R IT M A
T E S İS İ
Y A P IL A N
Köy
M ezra
Köy
M ezra
Ü n ite sayısı
Köy
M ezra
153
2
466
49
670
262
16
* 2004 yılından itibaren şebeke hattında Korige boru kullanılmaya başlanmıştır.
* 2006 yılından itibaren doğal arıtma tesisi yapımına başlanmıştır.
86
87
PLAN P R O JE Y A TIR IM VE İNŞAAT M ÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 14.12.2012 TARİH VE 20949
SAYILI GENEL SEKRETERLİK MAKAMININ YAZILARIYLA BİLDİRİLMİŞTİR. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
YAZI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMIŞ PERSONELE GÖREV DAĞILIMI
YAPILMIŞTIR.
Görev Tanım ı
İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak ve yaptırmak,
■ İl Özel İdaresince planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek,
■ Yatırımlara ait ihale öncesi ve sonrası arazi ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
■ İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma
Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve
tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerini gerçekleştirmek, proje, keşif, yaklaşık
maliyetlerini hazırlamak ve hazırlattırmak, ihale ve muayene kabul komisyonlarını
oluşturmak,
■ Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü veya
Bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hak ediş, geçici ve kesin kabul,
tasfiye, fesih ve iş artışları, şartnameler, revize birim fiyatlara ilişkin belgeleri tetkik etmek,
düzenlemek ve düzenlettirmek,
■ Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak (Tasfiye ve Fesih işlemleri dahil)
■ Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
■ İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak ve yaptırmak,
■ Müdürlüğe ait yatırım programını hazırlamak ve sonuçlarını izleyerek koordinasyon kurulu
toplantılarına sunulacak cetvelleri hazırlamak,
■ Müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili
makamlara sunmak,
■ Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak
Plan P roje H izm etleri
■ İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak,
■ Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, inşaat yapılacak arsaların
zemin etütlerini yapmak ve yaptırmak,
■ Yatırım programı veya ihtiyaç programı kapsamında yeni yapım işlerinin yaklaşık
maliyetini hazırlamak,
■ Vaziyet planları ve röleve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
88
Yatırım ve ihtiyaç program kapsamındaki inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini
yapmak,
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
Y apı Denetim Birimi:
Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine
uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,
Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
İhalesi yapılacak onarım işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
Kesin hesabı yapmak,
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
Kesin H esap ve Takip Birim i :
5018 sayılı kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme
görevini yürütmek,
Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat
çerçevesinde yönlendirmek,
İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma
Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve
tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin
takibi ve ihaleleri yaptırmak,
■
İl Özel idaresi yatırım programında yer alan inşaat işleri ve ödeneği Özel İdareye aktarılan
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım,
onarım ve tadilatları ile ilgili yapılan hak edişlerin son kontrollerini yapmak,
■
Koordinasyon kuruluna sunulacak cetveller ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
■
Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hak ediş ve son kontrollerini yapmak,
■
Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Çevre Şehircilik Müdürlüğü veya Bakanlıkların
ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih ve iş
artışları, şartnameler, revize birim fiyatlarına ilişkin belgeleri tetkik etmek,
■
Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
89
e ğ it im
h iz m e t l e r i
HİZMET TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
EĞİTİM HİZMETLERİ
80.964.320,73
35.236.435,40
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
43
74
Eğitim hizmetleri olarak 2013 yılı yatırım programında yer alan 247 adet projeden 187 adedi
tamamlanmış, 30 adedi devam etmekte, 11 adedi ihale aşamasında olup 19 adet işe ise
başlanılmamıştır.
e ğ I t Im h I z m e t l e r Î
Il k
ORTA
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
İLK
EĞİTİM HİZMETLERİ ÖĞRETİM
11
3
D e va m E d e n
16
5
§
İH
•NN
m
İH
<
§
ih a le
11
0
13
5
51
13
B ite n
0
1
D e va m E d e n
0
0
0
0
0
0
0
1
B ite n
58
5
D e va m E d e n
2
5
0
0
0
0
60
10
İh a le
A ş a m a s ın d a
A şa m a sın d a
B a ş la m a y a n
B a ş la m a y a n
TO PLAM
TO PLAM
§
Pi
<
Z
O
B ite n
87
22
D e va m E d e n
2
0
ih a le
0
0
1
0
90
22
A şa m a sın d a
B a ş la m a y a n
TO PLAM
ÖĞRETİM
OKULLARI OKULLARI
OKULLARI OKULLARI
B ite n
ORTA
Si
w
İh a le
w ^
o
A ş a m a s ın d a
B a ş la m a y a n
TO PLAM
Y ıllara G öre T am am lanan P rojeler
İl Özel İdaresi 2010 yılında 70, 2011 yılında 97 , 2012 yılında ise 127 adet ve 2013 yılında
ise 187 adet projeyi tamamlamış olup her geçen yıl tamamlanan proje sayısını artırarak
çalışmalarına devam etmektedir.
90
EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
GAZİ OSMAN PAŞA İÖ.O.
REŞİT AKİF PAŞA İÖ.O.
YILDIZELİ YİĞİTLER KÖYÜ İÖ.O.
GÜRÜN CUMHURİYET İÖ.O.
91
ŞARKIŞLA ATATÜRK lÖ.O.
EM N İY ET H İZ M E T L E R İ ÇA LIŞM A LA RI
HİZMET TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
EMNİYET HİZMETLERİ
7.392.091,36
3.708.723,62
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
38
43
2013 yılı yatırım programında yer alan 16 adet projeden 5 adet proje tamamlanmış, 4 adet
proje devam etmekte olup, 6 adet proje ihale aşamasında ve 1 adet proje ise başlanılmamıştır.
ULAŞ İL Ç E EM N İY ET A M İR L İĞ İ
92
SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
HİZMET TÜRÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ
ÖDENEK
HARCAMA
2.388.404,73
428.946,55
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
12
75
2013 yılı yatırım programında yer alan 8 adet projeden 6 adedi tamamlanmış olup, 2 adet
proje ise ihale aşamasındadır.
K Ü LTÜ R H İZ M E T L E R İ Ç A LIŞM A LA R I
HİZMET TÜRÜ
KÜLTÜR HİZMETLERİ
ÖDENEK
HARCAMA
30.295.796,57
14.761.892,08
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
49
48
2013 yılı yatırım programında yer alan 12 adet projeden 5 adedi tamamlanmış,5 adet proje
devam etmekte,2 adet proje aşamasındadır.
A TA TÜ R K K O N G R E VE ETN O GRA FY A M Ü ZESİ ÇA LIŞM A LA R I
PROJENİN ADI
Kongre Müzesi teşhir ve
tanzim projesi
hazırlanması işi
Atatürk Kongre ve
Etnografya Müzesi
Restorasyonu yapımı işi
BAŞLAMA
TARİHİ
PROJE BEDELİ
BİTİŞ TARİHİ
2012-2013
2012-2013
1.161.373
2.118.100,00
HARCAMA
FİZİKİ
PROJEDE GELİNEN
GERÇEKLEŞME
AŞAMA
Proje grafik çizm
aşamasındadır.
0
2.086.663,51
%60
24.12.2013 tarihinde
tasfiye edilmiş olup,
tasfiye hesap
çalışmaları devam
etmektedir.
93
Y ILD IZ D A G I K IŞ SPO R LA R I M E R K E Z İ ÇA LIŞM A LA R I
PROJENİN ADI
Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi Çevre
Düzeni Planı,Nazım ve
Uygulama
İmar Planı proje
hazırlama işi
Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi
Uygulama inşaatı işi
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
2013
PROJE
BEDELİ
22.184.000,00
f iz ik i
HARCAMA
11.632.667,18
GERÇEK.
%
70
PROJEDE GELİNEN AŞAMA
M2 telesiyej hattına ara istasyon
ve M1 teleski hattına yürüyen
bant için iş artışı çerçevesinde
yüklenici ile anlaşılmış ve süre
uzatımı verilmiştir.M3 ve M1
hattında halatlar çekilmiş ve
M2,M3 telesiyej hattı
sandalyeleri garajlara
yerleştirilmiştir. Günübirlik
tesislerin proje ihalesi yapılmış
olup; proje çalışmaları devam
etmektedir. Enerji nakil hattında
ise TEDAŞ'a kabulü yaptırılmış
olup abonelik işlemleri devam
etmektedir.
94
ZİYABEY KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMALARI
İÇ İŞ L E R İ B A K A N LIĞ I O D EN EG İ İL E Y APILAN ÇA LIŞM A LA RI
HİZMET TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
5.920.780,16
2.843.376,77
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
45
75
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ÖDENEKLİ HİZMETLER
2013 yılı yatırım programında yer alan 15 adet projeden 11 adedi tamamlanmış, 2 adet proje
devam etmekte olup, 2 adet projeye ise başlanılmamıştır.
95
Zara İlçesi Hükümet
Konağı Yapım İşi
PROJENİN ADI
ULAŞ HÜKÜMET
KONAĞI ÇEVRE
DÜZENLEME İŞİ
ZARA HÜKÜMET
KONAĞI YAPIMI İŞİ
BAŞLAMA
TARİHİ
PROJE BEDELİ
BİTİŞ TARİHİ
f iz ik i
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
%
2013
205.320,00
322.454,08
%100
2013
4.694.040,00
120.410,98
%15
PROJEDE
GELİNEN AŞAMA
BİTTİ
Devam Ediyor
Ulaş İlçesi H üküm et K onağı Çevre Düzenlem e Ç alışm aları
96
112 Ç A G R I m e r k e z i P R O JE S İ Y A PIM I ÇA LIŞM A LA RI
PROJENİN ADI
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
PROJE BEDELİ
HARCAMA
1.618.000
1.803.672,36
FİZİKİ
PROJEDE GELİNEN
GERÇEKLEŞME
AŞAMA
%50
Devam ediyor
112 ÇAGRI MERKEZİ
YAPIM İŞİ
2013
2013 yılı yatırım programında yer alan 15 adet projeden 11 adedi tamamlanmış, 2 adet
proje devam etmekte ve 2 adet başlamamıştır.
97
Ö ZE L İD ARE BÜ TÇ ESİ TARFINDAN YAPILAN İŞL E R
HİZMET TÜRÜ
ÖZEL İDARE ÖDEĞİ İLE
ÖDENEK
HARCAMA
6.191.100,00
2.276.020,38
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
40
80
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2013
yılında toplam 6 adet iş yapıldı.Bunlardan 4 tanesi yeni yapım, 2 tanesi ise onarım
işidir.4 adet iş bitmiş olup, 2 adet iş devam etmektedir.
ET EN T EG R E TESİSİ Y A PIM İŞİ
98
VA Lİ KONUTU ONARIM İŞİ
SOSYAL H İZ M E T L E R
Engelsiz yaşam rehabilitasyon ve aile danışma merkezi proje hazırlama işi yapıldı.2013 yılı
içerisnde proje yapım işi bitmiştir.
DİN H İZ M E T L E R İ
___________________ Müftülük binası onarım işi
ÎSî
İSî
tr
%
m
Vi
m
Din Hizmetleri bütçesinde Müftülük Binası onarım işi yapıldı.
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (GENEL)
HİZMET TÜRÜ
ÖDENEK
HARCAMA
YATIRIMLAR (GENEL)
133.920.085,55
59.335.105,22
PARASAL
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME %
45
68
■ Bunlara ilave olarak 2013 yılında müdürlüğümüze toplam 3816 adet resmi evrak gelmiş olup;
hepsine işlem yapılmıştır.
■ Müdürlüğümüzce 2013 yılında 163 adet doğrudan temin yoluyla ihale yapılmış olup toplam
1.035.651,23 TL harcama yapılmıştır.
99
im a r v e k e n t s e l iy il e ş t ir m e
M UDURLUGU
İM A R i ş l e m l e r i KAPSAM INDA
•
Özel İdare görev alanı içerisinde yer alan İmar işlemleri kapsamında; 13 adet hali hazır
harita, 54 adet ifraz, 3 tevhid, 96 adet cins değişikliği, 18 adet plankote ölçümü, 13 adet
hisseli satış,9 adet aplikasyon olmak üzere toplam 206 adet arazi ve büro çalışmaları
yapılmıştır.
56 adet yerleşim biriminde arazi çalışması, 202 adet köyün ise köy yerleşik alan sınırı
tespit çalışmaları yapılarak askı ilanına çıkıldı.
3 adet köy yerleşim alanı imar planı aplikasyonu yapıldı.
1 adet köy yerleşim planı ve 1 tane köy yeri yerleşim alan planı yapıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi Binasıyla ilgili olarak belediyece hazırlanan imar planında
gerekli düzeltmeler istenilmiştir. Konu ekim meclisinde görüşülecektir.
Hafik Emre Köyü, Köy Gelişim İmar Planı Revizyonu sonucu oluşan arsaların kura
çekimi yapılıp ihtiyacı olan 40 aileye dağıtıldı.
2 adet Köy Yerleşim Alanı tespiti için komisyon mahallinde incelemeler yaptı.
2 adet Köy Yerleşim Planının ön etüd çalışması yapıldı.
Hafik Emre Köyü 38 adet arsa tapusu verildi.
Merkez -Emirhan , İmranlı-Kasaplar parselasyon haritası yapıldı.
Emirhan İmar Planı İfrazı yapıldı.
İmranlı İlçesinde 53 adet tapu Köy Tüzel Kişiliğine verildi.
Hafik İlçesi Emre Köyünde 40 adet şahısa parsel verildi
Divriği İlçesi Beldibi Köyünde imar planı yapıldı.
4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Uygulama çalışmaları ile ilgili yaklaşık 84 adet
mahkeme müzekkeresine cevap verilmiştir.
Kırsal kesimdeki yapıların fen, sanat ve sağlık
sağlamak amacıyla 53 adet inşaat ruhsatı ve 35
İnşaat ruhsatlarından alınan hizmet bedeli tutarı:
ruhsatından alınan hizmet bedeli ise: 81.061,03
TL’dir.
kurallarına uygun olarak yapılmalarını
adet yapı kullanma izni verilmiştir. Bu
185.759,86 TL ve İnşaat yapı kullanma
TL olmak üzere TOPLAM: 266.820,89
Köy yerleşik alanı içerisinde vatandaşların yaptırmış oldukları ruhsattan m uaf olan konut
inşaatlarından tamamlanan ve iskan için İdaremizden izin almak amacıyla talepte
bulunan 279 adet dilekçeye cevap verilmiştir. Bunlardan 211 adedinin fen ve sağlık
kurallarına uygun inşaa edildiği, 68 adedi ise uygun inşaa edilmediği belirlenmiştir.
100
•
İmar mevzuatına aykırı olarak yapılmış inşaatlar için İl Encümenince 11 adet yıkım
kararı verilmiştir.
•
3194 Sayılı İmar Kanununa ve Plansız Alanlar Yönetmeliğine aykırı olarak yapılan 2
adet inşaata İl Encümen Kararı ile TOPLAM: 4.295,68 TL para cezası verilmiştir.
D İV R İĞ İ ULU C A M İİ VE DARÜŞŞİFA Ç EV R ESİ K A M U LA ŞTIRM A
•
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yakın çevresini kamulaştırma ve çevre düzenlemesi işi
kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15.07.2009 tarih ve 136114 sayılı
kamulaştırma yetki devri makam oluru ile Valiliğimizin 22.07.2009 tarih ve 1521-5672
sayılı olurları doğrultusunda kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
•
Bu kapsamda: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası çevre düzenleme projesi kapsamında
yapılan kamulaştırma çalışmaları neticesinde toplamda 191 taşınmaz ile ilgili idaremiz
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 146 taşınmazın tamamı kamulaştırılmıştır.
Kısmen uzlaşma sağlanamayan 45 adet taşımaz ile ilgili mahkemeye dava açılmış olup
34 taşınmazın davası sonuçlandırılmıştır. Dava süreci devam eden 11 dosya
bulunmaktadır.
•
Ayrıca malikler ile ilgili sorunlar nedeniyle dava süreci yeni başlayacak olan 6 taşınmaz
ile birlikte toplam 17 taşınmaz ile birlikte hukuki işlemler devam etmektedir.
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere
2003 yılından 2013 yılına kadar toplam 15.454.117.52 TL kamulaştırma ödeneği
Kurumumuza aktarılmıştır. Gönderilen ödeneğin 13.686.135.68 TL anlaşma sağlanan ve
mahkeme süreci sonlanarak depo kararı verilen taşınmaz sahiplerine ödenmiştir. İdaremiz
hesabında toplam 1.768.983.00 TL ödenek bulunmaktadır. Sivas Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.06.2010 tarih ve 1828 sayılı kararı ile de
anlaşması tamamlanan 146 adet taşınmazın tahliye ve yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.
101
Y ILD IZ D AĞI K IŞ SPO R M ER K EZİN İN K A M U LA ŞTIRM A SI
•
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde özel mülkiyete ait 205 adet taşınmaz
bulunmaktadır. Bunların 57 tanesi Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 148
tanesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacaktır.
•
Tapu devri işlemleri tamamlanan 130 adet parsel bulunmaktadır. Bunların 115 adet parsel
sahibinin ödemesi yapılmış olup, 15 adet parsel sahibinin ödeme işlemleri devam
etmektedir.
•
Anlaşma sağlamlamayan 18 parsel hakkında hukuki işlem başlatılmaktadır.
•
Sonuç olarak kamulaştırması tamamlanan parseller %88 seviyesine ulaşmıştır.
•
Yıldız Dağı yol aplikasyon çalışmaları yapıldı.
•
Yıldız Dağı imar aplikasyonu yapıldı.
•
Yıldız Dağı-Yakupoğlan arasındaki yol kamulaştırmasında kamulaştırma planı
oluşturulmuş olup, Kadastro Müdürlüğündeki işlemler tamamlanıp tapuya tescil işlemi
için Tapu Müdürlüğüne gönderildi.
O KU L K A M U LA ŞTIRM A LA R I
Taşınm az s a h ip le riyle anlaşm aya va rılm ış olu p tapudaki
D anişm ent İlköğretim O kulunun
ferağ
iş le m le ri
g erçekleşti
ve
K a m u la ştırm a
paraları
şahıslara ödendi.
Şeyhşamil İlköğretim O kulu
K anuni İlköğretim O kulu
K utlu O rtaokulu ve D ört Eylül
A naokulu
B e le d iy e y le d e v ir iş le m le ri devam e d ilm e kte d ir.
A nlaşm aya n k iş ile rle
ilg i l i
dosyalar hazırlanıp H u k u k
M ü ş a v irliğ in e g ö n d e rild i. H u k u k i sürecine başlanıldı.
Sidaş ile uzlaşm aya v a rılm ış o lu p, ta pu da ki ferağ iş le m i
b itir ild i.
Ödeme y a p ıla b ilm e s i iç in
e v ra k la r hazırlanıp
102
M a li H iz m e tle re g ö n d e rild i.
Kam u
A hm et K utsi Tecer Özel Eğitim
M esleki Eğitim M erkezi
ya ra rı ka ra rı a lın d ı ve
yazışm alara da devam
e dilm e kte dir.
İM K B İlköğretim O kulunun
K am ulaştırm ası
K a m u Y a ra rı K a ra rı alınm ış olu p yazışm alara devam
Fatih O kulunun K am ulaştırm ası
K a m u Y a ra rı K a ra rı alınıp d iğ e r yazışm alar devam
e dilm e kte dir.
e dilm e kte dir.
K ongre İlköğretim O kulunun
K am ulaştırm ası
K a m u Y a ra rı K a ra rı iç in encüm enine yazı y a z ıld ı.H a rita
çalışm aları
y a p ıld ık ta n
sonra
d iğ er
işle m le rin e
başlanılacaktır.
Ç ayyurt K um lu Tarla O kul Yeri
K am ulaştırm ası
H u k u k M ü ş a v irliğ i ta ra fın da n dava sonuçlanm ış o lu p
H u k u k M ü ş a v irliğ in d e n gelen ka ra r doğrultusunda işlem
y apılacaktır.
K O N A K KA M U LA ŞTIRM A LA R I
M e rke z A k d e ğ irm e n M a h a lle s in d e k i Ş ü kriye Ö zçalı
E v i K a m ulaştırm asında 20/08/2013 ta rih in d e
D avet
Ç ağrı M e k tu b u g ö n d e rild i. D avete gelen m a lik le r ile
Şükriye Özçalı Evi
daha
sonraki görüşm elerde
5 0 0 .0 0 0 ,0 0 T L
T apudaki
v e rile re k
ferağ
ik i
parsel
anlaşm a
iş le m le rin e
iç in
to p la m
sağlanm ıştır.
ta m a m la nd ı
ve
ka m u la ştırm a paraları ödendi.
Sivas İ l i K o y u lh is a r İlç e s i C a m iik e b ir M ahallesinde
b ulunan
Ş ükrü D em ircan Evi
K am ulaştırm ası
Şükrü
D e m irca n
E vi
K am ulaştırm asında
07/10/2013 ta rih in d e uzlaşa görüşm eleri iç in
çağrı m ektubu g ö n d e rilm iş tir. D avete m a lik
Ş ükrü
D em irca n
v a rılam adığından
gelm em iş
hukuki
fiy a tta
iş le m in
davet
M eh m e t
anlaşm aya
başlatılm ası
iç in
dosyalar H u k u k M ü ş a v irliğ in e g ö n d e rild i.
M e rke z A k d e ğ irm e n M ah allesin de b ulun an A b d u lla h
Özdoğan E v i K a m ulaştırm asında 08/10/2013 ta rih in d e
A bdullah Özdoğan K onak
K am ulaştırm ası:
D ave t Ç ağrı M e k tu b u g ö n d e rilm iş o lu p m a lik le rd e n b ir
k ıs m ı
ile
890,16
m2
lik
b ah çeli
ahşap
ev
iç in
500.000,00 T L ile anlaşm a ya pıld ı. F akat tapuda ipo te k
sorunu oluştuğu iç in ip o te ğ i k a ld ırd ık ta n sonra satış
iş le m le ri aşamasına g elin e ce ktir.
103
M erkez,
K onağı
ve
a r s a n ın
İl
Ö zel
M a h a l le s i n d e
İd a r e
b u lu n d u ğ u
s a h ip le r i
iç in
A k d e ğ ir m e n
y e r in
3 0 /1 0 /2 0 1 3
davet
çağrı
s a h ip le r in d e n
L o j m a n la r ın ın
t a r ih in d e
u z la ş m a
yer
g ö r ü ş m e le r i
g ö n d e r i lm i ş t i r .
TÜRKOĞLU
V a li
b u lu n d u ğ u
k a m u la ş t ır m a s ın d a
m e k tu b u
Ö zk an
b u lu n a n
ve
Y er
M e lih a
D E M İ R E L v a r is le r i k a t ı l m ış o lu p m 2 f i y a t ı 7 2 5 , 0 0 T L
fiy a t
ü z e r in d e n
a n la ş m a
s a ğ la n m ış t ır .
Ş a h ıs la r ın
ta p u d a k i in t ik a l i ş l e m l e r i v e f e r a ğ i ş l e m l e r i t a m a m l a y ıp
ödem e
e v r a k la r ı
o lu ş t u r u la r a k
M a li
H iz m e t l e r e
g ö n d e r i li p k a m u la ş t ır m a p a r a la r ı ö d e n m iş t ir .
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
KATKI PAYI ÇALIŞMALARI
Mühürdarzade, Demiralay, Şeyhoğlu Ve Sancaktar Konakları Divriği kentsel sit alanı
içerisinde yer alan ve 2012 yılında restorasyonlarına başlanılan Mühürdarzade, Demiralay,
Şeyhoğlu ve Sancaktar Konakların onarımı tamamlanmış olup ilçenin turizme yönelik
konaklama sorununu çözmek amacıyla değerlendirilecektir.
M ühürdarzade Konağı
Demiralay Konağı
104
Şeyhoğlu Konağı
Sancaktar Konağı
M irza M ercan Konağı
105
Damlacık Köyü Konuk Odası
Söylemezler Konağı
Boğazören Köyü Eski M ezarlık
106
Necati Ercan Evi
K aracaören Köyü Sıbyan Mektebi
M uamm er Kangal Evi
Söğütcük Köyü Konuk Odası
107
Naci Gök Evi
Söylemezler Konağı
108
2013 YILI KATKI PAYI ÖDENEK DURUMU
BELEDİYE
(Talep
Eden)
İL ÖZEL
İDARE
(Talep
Eden)
PROJE
UYGUN
ÖDENEK
GÖRÜLEN
TÜRÜ
ÖDENEK
R e s t o r a s y o n ç a lı ş m a l a r ı
M ühü rd arzade,
S a n ca k ta r,
Divriği
AÇIKLAMA
O n a r ım
t a m a m la n d ı. K e s i n k a b u lü
2 2 8 .3 0 0 T L
D e m ir a la y , Ş e y h o ğ lu
Y a r d ım ı
y a p ı l d ı v e D i v r i ğ i K .H .G .
k o n a k la r ı y a p ı m ı
B i r l i ğ i n e t e s l i m e d ild i.
İ h a le a ş a m a s ın d a . Ş a r k ış la
M ir z a M e r c a n
Şarkışla
O n a r ım
1 0 0 .0 0 0 T L
K onağı
B e le d iy e B a ş k a n lığ ı
Y a r d ım ı
t a k ib in d e
O n a r ım ç a lış m a la r ın a
D a m la c ık K ö y ü
Merkez
O n a r ım
6 0 .0 0 0 T L
K o n u k O d a sı
2 0 . 0 7 . 2 0 1 3 ta r ih in d e
Y a r d ım ı
b a ş la n ı ld ı. T a m a m la n d ı.
O n a r ım
Merkez
S ö y le m e z le r K o n a ğ ı
R e s t o r a s y o n ç a lı ş m a l a r ı
1 8 0 .0 0 0 T L
Y a r d ım ı
B oğazören K öyü
İm ranlı
t a m a m la n d ı.
P r o je
3 0 .0 0 0 T L
E sk i M e z a r lık
P r o j e ç a lı ş m a l a r ı y a p ı l ıy o r .
Y a r d ım ı
2 .d ö n e m k a tk ı p a y ın d a n
O n a r ım
Merkez
1 6 0 .0 0 0 T L
N e ca ti E rcan E vi
u y g u l a m a y a r d ım ı u y g u n
Y a r d ım ı
g ö r ü ld ü . T a m a m la n d ı.
K aracaören K ö y ü
İm ranlı
Merkez
P r o je
S ıb y a n M e k te b i
Y a r d ım ı
S ö ğ ü tcü k K ö y ü
P r o je
K o n u k O d a sı
1 9 .0 0 0 T L
T a m a m la n d ı.
3 0 .0 0 0 T L
T a m a m la n d ı.
Y a r d ım ı
P r o j e le r i ç i z i l i p k u r u ld a n
P r o je
Divriği
2 0 .0 0 0 T L
N aci G ök E vi
Y a r d ım ı
g e ç e r e k t a m a m la n d ı.
2 .d ö n e m k a tk ı p a y ın d a n
S u r p A s d v a d z a d z in
G ürün
U y g u la m a
3 0 0 .0 0 0 T L
K ilis e s i
f a y d a n ıl m a s ı u y g u n
Y a r d ım ı
g ö r ü ld ü . İ h a le a ş a m a s ın d a
M uam m er K angal
Sivas
K a m u la ş t ır ­
2 .d ö n e m k a tk ı p a y ın d a n
4 5 0 .0 0 0 T L
E vi
Gölova
m a Y a r d ım ı
k a m u la ş t ır m a s ı y a p ı l d ı
2 .d ö n e m k a tk ı p a y ın d a n
P r o je
8 .7 0 0 T L
Ç o b a n B a b a T ü rb esi
Y a r d ım ı
f a y d a n ıl m a s ı u y g u n g ö r ü ld ü
2 .d ö n e m k a tk ı p a y ın d a n
Koyulhisar
Ş ü k rü D e m ir c a n
K a m u la ş t ır ­
K onağı
m a Y a r d ım ı
1 6 5 .0 0 0 T L
f a y d a n ıl m a s ı u y g u n
g ö r ü ld ü .
109
DESTEK h i z m e t l e r i MUDURLUGU
2013 yılı içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 196 adet ihale yapılmış olup; bu ihalelerin
3 adedi kısmi teklife açıktır.
❖
❖
❖
❖
2013 yılı içinde Destek Hizmetleri Biriminde 196 adet ihale yapılmıştır.
Yapılan ihalelerin 158 adedi ile sözleşme imzalanmıştır.
Bu ihalelerden 38 adedi çeşitli nedenlerle iptal edilmiştir.
Yapılan bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli : 60.682.910,40 TL. dir. (KDV Hariç)
2 0 1 3 YILI AYLAR İTİBARİ İLE İHALE SAYILARI
D İhale Sayısı
40-1
35
35­
30
29
30­
26
22
25­
20­
12
15­
8
10­
4
5­
0
O CAK
2013
ŞU BAT
2013
MART
2013
NİSAN
2013
MAYIS
20123
HAZİRAN TEM M UZ AĞ USTOS
2013
2013
2013
EYLÜL
2013
EKİM
2013
KASIM
2013
A R ALIK
2013
2013 YILI M Ü D Ü R LÜ K LE R İN
İHALE SAYILARI
Seri 1
İnsan Kayn.
Müd.
İşl. ve İştirakler
Müd.
Plan Pro. Yat.
Ve İnş. Müd.
Su ve Kanal
Hizm. Müd.
Tarımsal Hizm.
Müd.
Yol ve Ulş.
Hizm. Müd.
İl Afet Acil Dur.
Müd.
İl Emn. Müd.
Jandarma
Komutanlığı
İl M illi Eğitim
Müd.
Sivas
Müftülüğü
ORAN
Kamu Hast.
Ruhsat Denetim
Brlğ. Gn. Sekr.
Müdürlüğü
110
Destek Hizmetleri M üdürlüğü Doğrudan Temin İşleri:
4734-22/d maddesi kapsamında 2013 yılı içerisinde toplam 734 adet harcama yapılmış
ve bu harcamaların toplamı 2.766.461,49 TL. dir.
•
•
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 649 adet 2.559.103,43 TL.
Özel Kalem Müdürlüğü 85 adet 207.358,06 TL.dir.
Sivas Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve
organizasyon vb. İşleri:
Özel Kalem Müdürlüğünün temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb.
giderleri kaleminden 2013 yılı içerisinde 130.628,72 TL harcama yapılmıştır.
2 013 Y IL I İÇ E R İS İN D E Y A P IL A N İŞ L E R T A B L O S U
Y A P IL A N İŞ S A Y IS I
TUTAR
İ h a le
196
6 0 .6 8 2 .9 1 0 ,4 0
D e s t e k H iz m e t l e r i M ü d ü r lü ğ ü
649
2 .5 5 9 .1 0 3 ,4 3
85
2 0 7 .3 5 8 ,0 6
930
6 3 .4 4 9 .3 7 1 ,8 9
İŞ İN A D I
S i v a s V a l i l i ğ i Ö z e l K a le m
M ü d ü r lü ğ ü
TO PLAM
S İV A S İL O Z E L İD A R E S İ
2 0 1 3 Y IL I D O Ğ R U D A N T E M İN İL E A L IM ( 4 7 3 4 / 2 2 -d )
TO PLAM
B İR İM İN A D I
G ENEL TO PLAM
İŞ
S A Y IS I
( K D V D a h il)
B A S IN Y A Y I N v e H A L K L A İL İŞ K İL E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
29
8 0 .6 2 6 ,0 8
B İL G İ İŞ L E M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
17
5 3 .8 0 7 ,5 2
D E S T E K H İZ M E T L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
78
1 7 9 . 3 3 2 ,1 4
G E N E L S E K R E T E R L İK
64
1 6 8 . 4 6 8 ,7 0
İN S A N K A Y N A K L A R I v e E Ğ İT İM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
19
3 8 .8 3 9 ,5 5
İŞ L E T M E v e İŞ T İR A K L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
19
3 9 .8 2 0 ,8 9
H U K U K M Ü Ş A V İR L İĞ İ
3
1 . 9 7 7 ,0 8
M A L İ H İZ M E T L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
9
2 7 .3 6 0 ,7 9
S U v e K A N A L H İZ M E T L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
30
1 4 6 . 0 8 8 ,4 8
T A R IM S A L H İZ M E T L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
15
8 4 .2 2 1 ,9 8
158
1 .0 2 6 .0 3 8 ,6 2
9
2 9 .7 2 1 ,1 3
P L A N P R O JE Y A T IR IM v e İN Ş A A T M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Y A Z I İŞ L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
111
Y O L v e U L A Ş IM H İZ M E T L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
130
4 2 6 .3 7 4 ,0 3
R U H S A T v e D E N E T İM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
7
1 1 . 4 1 5 ,2 9
İM A R v e K E N T S E L İY İL E Ş T İR M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
8
2 5 .5 4 4 ,3 9
33
1 3 7 . 1 7 2 ,0 9
K Ü L T Ü R v e S O S Y A L İŞ L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
S İV A S
il
ö z e l
id a r e s i
2013 Y IL I D E V L E T M A L Z E M E O F İS İN D E N A L IM
(4 7 3 4 - 3e)
TO PLAM
B İR İM İN A D I
G ENEL TO PLAM
İŞ
S A Y IS I
( K D V D a h il)
10
4 6 7 .9 3 5 ,2 8
A İL E v e S O S Y A L P O L İ T İ K A L A R İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1
3 3 .1 5 9 ,0 7
D E S T E K H İZ M E T L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1
4 .3 2 2 ,3 4
M A L İ H İZ M E T L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1
8 .6 9 7 ,0 7
H U K U K M Ü Ş A V İR L İĞ İ
1
4 .1 4 5 ,5 2
G E N E L S E K R E T E R L İK
1
5 3 .4 2 6 ,7 4
K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İĞ İ
4 7 3 4 S a y ılı K a m u İ h a le K a n u n u K a p s a m a n d a A lım la r
İhale
şe k l I
3-i madde
19. madde
2009
66.988,64
15.412.885,69
-
2010
-
39.653.452,14
-
2011
-
29.145.464,05
-
398.670,00 46.576.736,71
-
60.682.910,40
-
TOPLAM 465.658,64 191.471.448,99
-
2012
2013
TERÖR
-
20.
21 - f
madde madde
22 a-b
madde
22 - c
madde
-
6.609,93
35.430,75
1.933.355,32
15.479.874,33
-
5.200,00
2.318,92
2.504.343,88
39.653.452,14
80.000,00 56.220,22
55.856,24
2.701.478,58
29.225.464,05
221.656,34 160.069,53 3.728.576,34
46.975.406,71
-
-
33.918,86
22 - d madde Sözleşme Bedeli
2.732.542,63
60.682.910,40
80.000,00 289.686,49 287.594,30 13.600.296,75 192.017.107,63
b il g i n o t u
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun hükümleri uyarınca;
Komisyon Başkanlığına 337 adet müracaat yapılmış,
İlgisi nedeniyle 118 adedi başka illere gönderilmiştir.
İlimiz sınırları içerisinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak dilekçe sayısı 219 adettir.
66 adeti için tazminat ödenmesi kararlaştırılarak, 1.041.195,43 TL. ilgililere ödenmiştir.
153 adet dilekçe sahibinin talebi ise yasa kapsamına girmemesi veya değişik nedenlerle
reddedilmiştir.
17/07/2004 kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar 9 adet dava açılmıştır.
5 adedi Komisyonumuz lehine, 1 adeti ise aleyhine sonuçlanmıştır.
3 adet dava ise henüz sonuçlanmamıştır.
112
RUHSAT VE d e n e t i m MUDURLUGU
^
Birim Müdürlüğümüzce I(a) Grubu Kum-Çakıl-Ariyet Ocakları İşletme Ruhsatı,
Hammadde Üretim İzinleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Jeotermal Kaynaklar
Arama-İşletme Ruhsatları. Kaynak Sularının kiralanması ve 1000 kw’nın altında Hidro
Elektrik Santrallerine Su Kullanım İzni vermektedir. Ayrıca Müdürlüğümüzce kiralanan
kum ocaklarının ve jeotermal kaynakların yıl içerisinde ödemeleri gereken devlet haklarının
ödenmesi ile ilgili takipler yapılmaktadır.
^
2013 yılı sonunda; 2013 yılı ve öncesi yıllara ait çalışmalarının değerlendirmesi yapılmıştır.
^
Güncellenen Kanun ve Yönetmeliklerle ilgili birim personelince takip edilmekte ve ilgili
konulara ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara personelin katılımı sağlanmaktadır.
113
^
İdaremizce 976 adet denetim yapılarak; I(a) Grubu Kum-Çakıl-Ariyet Ocaklarının,
Hammadde Üretim İzni olan sahaların ve diğer Maden Ocaklarının hem doğa ve çevreye
zarar verip vermedikleri, ürettikleri malzemeleri usule uygun satıp satmadıkları ayrıca
Maden ve Taş ocaklarının nakliye esnasında düzenlenmesi gereken sevk fişleri kontrolleri
yapıldı.
^
Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine katkısı her geçen gün artan Jeotermallerle ilgili biri
İdaremiz adına ruhsatlı 2 adet İşletme Ruhsatına ait İşletme Projeleri değerlendirilerek
yatırımlarının hızlanması için gerekli çalışmalar yapıldı.
^
Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Kangal Balıklı Kaplıca, Suşehri Akçaağıl Çermiği, Şarkışla
Ortaköy Çermiği, Yıldızeli Ilıca Çermiği ve Yıldızeli Kaman Maden Suyu için İşletme
Ruhsatı veren Birim Müdürlüğümüz bu sahaları da yıl içerisinde rutin aralıklarla
denetlemiştir.
114
^
Müdürlüğümüzce kiralanan Murat Su ve Çiçek Suya ait kaynaklardan depolanıp şişelenen
içme suları denetlenerek halkımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılması hedeflenmekte olup
beraberinde ilimiz ekonomisine katkı sağlanmaktadır.
^
Müdürlüğümüzce Ruhsatlandırılan Sıcak Çermik yerel olmaktan çıkartılıp ülke genelinde
termal turizme kazandırılmak amacıyla denetimler yapılmakta projelere destek
verilmektedir. Yıldızlı oteller ve devre mülkler gibi modern tesislerin açılması yönünde
işletmeci teşvik edilmektedir.
^
Jeotermal su kullanılarak Seracılık yapmayı planlayan üreticilere teknik yardımlar
yapılmakta; görüş ve önerileri en ince detayına kadar incelenmektedir.
^
MTA’ca arama faaliyeti tamamlanan Kangal Kalkım Kaplıcası İl Özel İdaresi tarafından
ihale ile alınarak balıklarla tedavi amaçlı termal işletme kurulmasına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Kangal Balıklı Kaplıcada bulunan “doktor balıklar”la aynı türden olan
balıkların bulunduğu Kalkım Kaplıcasında modern ve sağlıklı bir tesis kurulmasına yönelik
araştırma, inceleme ve çalışmalar hızla devam etmektedir.
^
Kangal Kalkım Köyü Jeotermal Sahasına ilişkin Kaynak Koruma Raporu 2013 yılında
tamamlatılmış, onay için MTA Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
^
Yine Kalkım Jeotermal Sahası için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ihalesi
yapılarak; hazırlatılan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Onaya sunulmuştur.
^
Birimimizce kromdan altına, demirden kömüre, mermerden bakıra gibi birçok değerli
madenin üretime katkısını sağlamak amacıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatları hızlı bir
şekilde düzenlenmekte ve sonrasında mevzuata uygun denetimler yapılmaktadır.
115
^
Aynı şekilde beton santralleri, akaryakıt istasyonları gibi işyerlerine açma ve çalışma ruhsatı
verilip denetimler yapılmaktadır.
Enerji üretimine katkısı ile her geçen gün önemi artan Hidro-Elektrik santrallerine
işyeri açma ve çalışma ruhsatı müdürlüğümüzce verilmektedir. 1000 KW altındaki Hidro
elektrik santrallerine “su kullanım izni” verilerek yerel ekonominin güçlenmesi
hedeflenmektedir.
116
2013 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN RUHSATLAR;
Müdürlüğümüzce toplam 195 adet ruhsat verilmiştir.
2013 YILINDA VERİLEN
RUHSAT SAYISI (Adet)
RUHSAT ADI
I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı
Hammadde Üretim İzni
1
47
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
(Gayri Sıhhi Müessese)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
(Sıhhi Müessese)
134
2
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı
9
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı
2
TOPLAM
195
117
200
-
100
-
104
47
1
2
0
IS e r i 1
2013 YILINDA YAPILAN DENETİM LER VE KESİLEN CEZALAR;
Müdürlüğümüzce yıl boyu 976 adet denetim yapılmıştır.
2013 YILINDA YAPILAN DENETİM VE CEZALAR
DENETİM SAYISI
976
YAPILAN DENETİMLERDE KESİLEN CEZA
SAYISI
106
*** 2013 YILI DENETİM SAYISI HEDEFLERİM İZİN YÜZDE 30 FAZLASI
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLM İŞTİR.
118
2013 YILINDA ELDE EDİ l EN GELI r LER;
Gayri Sıhhi Müesseseler
(TL)
162.200,00
Jeotermal Kaynaklar (TL)
21.856,83
RUHSAT
HARCI
SEVK FİŞİ
12.020,00
Satılan (TL)
(1202 Adet)
Kesilen Cezalar
(TL)
581.644,01
Tahsil Edilen
(TL)
188.765,07
MADEN PAYLARI (TL)
1.836.513,41
TAHSI l EDİ l EN (TL)
2.221.355,31
CEZALAR
TOPLAM
2012-2013 YILLARI
m üdürlüğüm üzce
VERI l EN RUHSATLARIN KARŞILAŞTIRMASI
1000
500
0
DENETİMLER
VERİLEN
RUHSAT
CEZALAR
119
2012-2013 YILLARI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI ve TAHSİLÂTLARIN
KARŞILAŞTIRMASI
976
106
1000
100
10 H
31
16
2012 YILI
1
X
-t®“’
2013 YILI
iV
120
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirlimiz Sivas İl Özel İdaresi’nin ve bağlı birimlerinin Hukuk
Danışmanlığından ve İdareyle ile ilgili tüm davaların takibinden sorumlu olup iş ve
işlemlerinde titizlikle verimli ve süratli bir çalışma sergilemek gayretindedir. Müşavirlik
günümüz şartlarında sürekli değişen ve yenilenen yargı ve süreçlerine zamanında ve etkin
uyum sağlamak ve idarenin bu hızlı değişimden olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek tüm
tedbirleri almak hususunda kendini güncelleyen bir birimdir. Ülkemizin çok geniş bir
coğrafyasına sahip Sivas ilinde görev yapan müşavirlik çalışanları kırsal bölgelerde her türlü
iklimsel ve ulaşım zorluğuna rağmen duruşmalar dışında tespit ve keşif icrasına bizzat
katılmakta bu hususta hiç çekince göstermemektedir.
Derdest (Adli ve İdari Toplam)
145
2013 Yılı Adli ve İdari Dava Toplamı
84
Adli Temyiz
63
Devam Eden Dosyalar
135
İdari Temyiz
72
2013 Yılında Karar Çıkan Dava
Dosyaları
79
2013 Yılında Karara Çıkıp Gerekçeli
Karar Beklenen Dosyalar
35
Lehe Karar
94
İdaremiz lehine sonuçlanan
Aleyhe Karar
7
İdaremiz aleyhine sonuçlanan
Kıs. Kabul Kıs. Red Karar
8
Birleştirme
5
İcra Dosyaları Derdest
68
Toplam İşlem Gören Dosya Sayısı
348
114
İdaremiz tarafından yürütülen
İcra dosyaları
121
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; İl Genel Meclisi’nin 2012 Yılı Eylül ayı
toplantısında, 07.09.2013 tarih ve 123 nolu kararı ile kurulmuştur. Birim, idaremizce yapılmış
ve yapılacak olan faaliyetlerin kamuoyu ile sağlıklı şekilde paylaşılabilmesi, hizmetlerin
tanıtımının ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi amacıyla kurulmuştur.
Müdürlüğümüzün görev yetki ve çalışma esasları 14.12.2012 tarih ve 20949 sayılı
genel sekreterlik makamının yazılarıyla bildirilmiştir. Müdürlüğümüz yazı doğrultusunda
gerekli çalışmaları yapmış personele görev dağılımını gerçekleştirerek, aktif ve nitelikli bir
kadro ile çalışmalarını aralıksız sürdürme gayretindedir. Bu kapsamda yapılan iş bölümü ile
bürolar oluşturulmuştur.
GENEL
-
-
-
-
-
s e k r e t e r l ik
BUROSU/OZEL KALEM:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Genel Sekreterlik
Bürosu; Makamın ön kabulü olarak, her türlü iş ve işlemleri yürüterek gerek yönetici
danışmanlığı gerekse asistanlığı boyutunda halkla ve personelle ilişkileri koordine
ederek, bu anlamda hizmetin gereği olan randevuları Genel Sekreter’in koordinesinde
düzenleyip çalışmalarını sürdürmektedir.
Protokol ve genel tören hizmetlerini yürüten Büro, Genel Sekreter’in ziyaret, davet,
karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş
günleri gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve
tören işlerini yürüterek, zaman ve yerlerini Genel Sekreter’e bildirmektedir.
Bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve/veya ulusal ölçekli
etkinlikler düzenleyen Büro, yasal mevzuat, planlar, projeler ve çalışma programı
çerçevesinde İl Özel İdaresinin hizmet politikasının belirlenmesi için gerekli
araştırmalar yaparak kapsamlı bir şekilde rapor hazırlamaktadır.
Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürüten Genel
Sekreterlik Bürosu, ayrıca Genel Sekreterin özel ve gizli yazışmalarını yapmakta,
hizmetin gerektirdiği gizliliği koruyarak, Birim Müdürlüklerinden makama gelen
evrakları Genel Sekreter’e sunmaktadır.
Genel Sekreterlik tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için
gereken tedbirleri alan Büro, Bakanlıklar ile bağlı müdürlük ve birimlerin, il
protokolünün, sivil toplum kuruluşlarının, basın yayın organlarının, ihtiyaç
duyulabilecek her türlü kurum, kuruluş ve kişiler ile personelin isim-adres bilgilerini
düzenleyerek güncelliğini de takip etmektedir.
BASIN:
- Özel İdare hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini
yaparak, idare ile ilgili görsel, yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkileri
sağlayan Basın Birimi; ihtiyaç duyulan günlük, haftalık, aylık, gazete ve dergileri
temin edip, idaremizle ilgili kısımlarını arşivlemektedir.
- İdaremizin faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan köşe
yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla dile getirilen istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere
ulaştırılmasını sağlayarak sonuçlarını takip eden Basın Birimi, İdare faaliyetleri ve
hizmetleri ile ilgili basın bildirisi ve bültenleri de hazırlayarak gerek web sitesinde
gerekse de görsel ve yazılı basında kamuoyu ile paylaşır.
122
Çalışmalarını fotoğraf ve video olarak kaydeden ve düzenli bir arşiv yapan Birim,
İdaremizin çalışmalarını anlatan tanıtım filmleri de yaparak görsel ve sosyal medyada
paylaşır. Ayrıca tüm basın için FTP sistemi kullanmaktadır.
Medya organlarınca haber, duyuru ve basın bülteni hazırlanmasına kaynak oluşturacak
talepleri ilgili birimlerden temin eden birim, bu bilgileri medyaya servis eder.
Genel Sekreterlik emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları
organize eden birim, Genel Sekreterlikçe verilecek brifing ve toplantıların da
organizasyonunu yapmaktadır.
İdaremiz hizmet ve faaliyetleri ile ilgili basın yayın organlarında yer alan haberlerin
kupür, resim, slayt, kaset ve bilgisayar ortamındaki her türlü veriyi temin ederek cins
ve konularına göre sınıflandıran ve arşivleyen Basın Birimi, İl Özel İdaresi
birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini videobant ve fotoğraflarla tespit ederek, kullanım
amaçlarına göre tasnif ve arşivlenmesini de sağlar.
İlimizdeki tüm yerel gazetelere abone olan, ajanspress hizmetlerinden de faydalanan
büro, eksiksiz bir hizmet sunmayı kendisine düstur edinmiştir.
B A S IN B U R O S U N U N A Y L A R A G Ö R E M E D Y A Y A S E R V İS E T T IG I H A B E R L E R
Haber Adedi
30
AYLAR
A det
OCAK
19
ŞUBAT
11
MART
16
25
NİSAN
17
20
MAYIS
27
HAZİRAN
26
TEMMUZ
22
15
10
AĞUSTOS
15
5
EYLÜL
25
0
EKİM
22
KASIM
22
ARALIK
21
TOTAL
243
BASINDA ÇIKAN HABERLER (Adet)
Yerel Basın (TV ve Gazete)
Ulusal Basın (TV ve Gazete)
İnternetteki Tüm Siteler
Özel İdare Web Sitesi
Sosyal Medya (Yazılı)
Sosyal Medya (Görsel)
230
50
1530
243
243
4
123
Basında Çıkan Haberler (Adet)
4
124
^
^
b
L
Haber Türk
GUnlUk UlusaL Gazete
îs ta rtb u l Avrupa
Ta^i^^
Sayfa
T ir a j
RE(İ)
:0«1.01.i013
:18
:228.S96
!4.^6&,ÖÖ
Milli Mücadel
BÛYOk önder Mustafa Kemal Atatüt* ve
âitâh arkadaşlarınca ‘'Milli f^üc:ac!6le
karargâhı" olârak kullanılan, Cumhuriyet'in
temellerinin alıldığı Sivas Kongresi'ne ev
sahipliği yapan ve günümüzde Atalûrk
Kongre ve Etnografya Müzeci olarak hizmei
veren tarihi bina, restore edNecek.
Siva^liKĞr^.icISÛit^ Qenel Sekreteri
Ayhan, müzenin restorasyonu için
TBMM’nin 3.5 milyon lira ödeneği
kurumlanna aktardığını, restorasyon
ihalesinin 21 Ocak'ta yapılacağını
söyledi. Atatürl^’ün tarihi
binada 108 gün kaldığını
anımsatan Ayhan, “Milli
kurtuluş ruhunu,
Cumhuriyetin temellerinin
atıkJığı o heyecanı
yansıtmak temel
gayemizdir” dedi.
SaİFtı
125
Sivas Postası
Tarih :05.09.2013
:1
Haftada Beş Y erel Gazete
S a y fa
Sivas
Tiraj :750
RE($) :59,94
A JA N S PR ESS
TS|
*
D D iiy a
H a ft a d ı
A ltı
iJ lu ı
f»t«nbul Avrupı
T a r ih
Iİ2 ,Ö 6 .İ& 1 5
Tiraj
1 5 7 , 21<
i l i .
,
Sayfa :1ü
O
A JA N S PR E&S
537 7
B
K ita p G ü n le rin i
A lkışlıy o ru m
O s m a n Ç eU k
•MttMMeUksvg^botnalLcem
İçim içime sığmıyor bir haftadır.
Sanki bin beygiriik bir heyecan, içimde şaha
kalkıyor
İnsanlar kitaba dokuıuıyorlv...
Çocuklar kit^pU rla göz göze geliyorlar.
Şehir, üzerindeki ölü toprağını tem izlemeye çalışiyor.
Bir gün bu şehirde de, güzel şeyler olacağı yönün­
deki ümidimi hiç kaybetmedim. Biliyordum, btr yerler­
de. kıyılarda, köşelerde benle aynı ümidi besleyenle­
rin olduğunu.
Yıllardır, bu şehrin kitapla ünsiyetinin pekiştiril­
m esi hususunu dillendirdik durduk.
Memle4ce^m*f4n kitaba dönm esi gereğini, gırtlapaiU ytncaya^odar hayktrdtk.
u
Bir haftaya yakındır, kitap günleri Sivas'ta devam
g e d iy o r İnsanlarkftaba koşuyorlar.
Buruciye Medresesi önünde, sıra sıra dizili kitap
Anttan, akşamın iortansıç muşlkişi eşm^in^y^irtebütünteniyartf .
Sivas, kitapla b ir başka güzel.
Kitapla Sivas'ın asırlık hasretini bilen biri olarak,
bu vuslatın rayihasının koca alemi kapladığını gözlem ­
liyorum. Kitapların yanı sıra, Buruciye M edresesi içinde-éevam eden söyleşiler ise tadı dam akta.
f4eraklı gözler, ta ş sütu n la r arasında imbik imbik
bilgiyi, sanatı, hünw i ve kültürü çıkınlarına alıyorlar.
Hele ya$mur yağması akabinde, yetkilHerin
stanttarı dolaşarak. "Iıerhangi bir zarar varsa karşiUnz" demeleri bamba^a mutlu ediyor inşam.
Valla, bir şeyler oluyor bu şehirde. Bu şehir, sanki
kabuğunu kınyor
İlk defe a v a s silkin iyor,
ilk d e f a S î^ s diriüşe geçiyor adeta.
Hatta, ani biryağmuranında, kitaplar ıslanmasın
diye, ellerinde naylon ile koşturan görelileri
«drmek daha Wr caşturuyer beni...
İldtşm dan gelen yazarların karşılanm ası, ağırlan­
ması da kusursuz.
Düzen ve intizam içre, ayarlanm ış saat gibi h er şey.
Elbette aksaklıklar, «ksıkliklerde yok d e ğ il Ama
bunlar da olmalı. Çünkü iş yapılan yerde, m utlaka f u ­
talar da olur.
İş olmayan yerde hata olur m u?
Çalışmak, riski d e beraberinde getirir
Bu sene İkincisi düzenlendi kitap günlerinin. Ge­
lecek yıl İlkbahar ve S onbahar'da okulların açık olaca*
ğ< bir zam anda, müstakil olarak yapılacak olması,
vas için tarihi bir dönemeç.
Sivas Valimiz Zübeyir KEMELEK in. titiz takibi ve
isteği başarıda etken oldu. Sivas İl Özel idaresi de.
m uhteşem bir gayret gösterti. Tepeden tırnağa bir
koşuşturm a ile Sivas’ın y ü a n ü ak ettiler
Stv® Belediyesi adına, kültürel konuların m ih­
m andarı Mustafa SAYDAM'ın özellikle bu sen e göster­
diği perform ans, takdire şayandır.
Sağolastnız var olasınız arkadaşlar.
Emeği geçen herkesi alkışlıyorum.
Bu şehrin de. büyük hayalleri başarabileceğini
gösteren önemli bir arzuyu, şaha kaldırdınız.
Bu atılan tohum lar, yıllar sonra orm ana dönüşe­
cek. Zam anla Sivas kültür şehri olacak.
Emeğinizi, akıttığınız alın terini, ailelerinizi ihmal
ederek sabahtan, gece geç saatlere kadar k oşturm a­
larınızı, bu şehir asla am a asla unutmayacaktır.
Gayretinizi, heyecanınızı, Sivas için gösterdiğiniz
yüce ümidi ayaktaalkışlıyorum.
Sail
Sivas ^ta n ite lik li
ü re tim a rtm a lı
Kentteki göreviT>e 9 ay ence başlayan Sivas Vali­
si Ziibeyiî Kemelek,SivaFi't3 nitelikti üıetİTn, işgücü,
İEtiıdaıııa^lüyan ânTmââyıanmartrRaaLna ihtiyâç
C^duâiinLivuı^uyOr, SivdS'ta incelikle yüksekteknokgtli areTtrn k a p a s H e s lT is d iş rirn ^ g ^ t^ ^
legedreiıVati Kerrıelefc; OSS'de vagon, hastane yaraklûJi.TTiıibitya. lens, kam mili,kiT?znrıet1i;Trıa^
mergibi farklı sekEortaıde fealayetgösteren idttialı ve
niteütíi fıırniaJdiirnEin Sayışma yerfií müiesiMİMsJer üe
tültirmak g e r e k t i^ dügCMiyür.
Son a yılda SivasUbüyalâsaş hayvan sayısı?^
gözlenen artşa dikkat çei^n Vali Keınelek. SivaR [I
Ûaetidaresi alaralcUlaşi<o\-a}iTTfievlainde 150bin
met]-ekare alana modem eL ve iîüt işlejre entegre te­
sisi kuiuLiûa^ bilgisini vefdi. Kurulduktan sonra Eı
ve Süt tşlen^r Kmum u'm devrediUrcek tesisle, Avntpa BirliSi srandaıtlarma uygujımodern kesirnhaneler, sogukhava depolan, et işleme ünİLekri itepaketSenerek satışıann yaptlmaana uygun firiki küşullann sağlanacağı b l ^ n i veren KemeSek "Günlük
200 lan suLi^emekapasiıefiiıne sahiptesiste günlük
350 büyükbaş^ 5 i^ adet küçükbaş hayvan kssimi ya­
pılacak- T« iste «iler işlenerek niídlkli hale getirile­
cek Sivas, eı yónúiíden bir mariía olabilir''ifadesini
kullandı. Bu Cesiisir yerel besidlere yerinde kesim yap­
tırma imkan] sağlayacağın], nakliye ve paıatlamada avantaj kai!aiidjra¿:íi^n;-belbteri K e fT ^
yükbaş hayvanın ortalama 300 silogram olduğu
düşünülürwı^çiTnKkibba5tr^i3hnTİnia-3 lira ara­
sında daha tcaTİı oluyor. Yani bir büyükbaş hayvan
kestirenyerelciekiçAçi 6ıDÛ'9ÛÛTL arasında, kare*
rraşobüak. BuppjjeiLe Sivaa'm tarım vebayvaiKiIiktófci caîibea iutacak" dsdj.
Balıklı GolKapliası’nm tulundtgufco'lgede [l Ûael
idaresi taraindany eni birnukaynags aimdıgın] açık­
layan KemeLek. "Kalkım" ismi verilen bölgenin
m evıi! imar plaramn hazır]andj|]ntve çokyakınzamanıiıyaiınriKiya f e r ia vwecckdLcirríi jîetirileceğini
söyledi, Biiaiímdaki mevcui.yaünmkra yenilerinin
eklenrnesigerekîiğiTi] ifodeerienKfjınelek "íjiicál:Çamık, SngLikÇeTmikve flalidı Çöl Kaplıca,srndan son­
ra kaplıcalar şehri Stva,^ 'a il ösel ickreRİnin desteği
ile yenisi eJdenecek. Yiidızdağı Kış Spoıtan Turizm
MeJkea turcin sektötünü canlandiracaktúrprrojtí.
yartveTüıkşiiketletinlrı ihalesmi aldığı YıldEclağı'nda:
rdefeıik ve tdesiyei hadan yıl sonuna kac^rbltm iş
□lacakOtelyaprmtnaT ú rb a le getiıılecekdîğerafe-
y£Ç)içalışma]annınbu.y]]sorurıa}ıadarbitiıüefekiMj'
micdfiki jnlın ikinci yansında faalijwté geçinlmea örh
gúrüfclytyr” diyekorugoi
Biz de OSB'deki niteÜMl ureüme. yeni maden yatakiantıın katkı sucrm^sııradıliycınE. ÎCentintanm ve
hayvannlık potansiyelinin öa^l proieler fle daha iyi
delerlendirilmeâni ve turizme bagJi hizjnet sektö­
rünün güçlenerek derı'dm etmesint arzühiyüniZL
126
127
HALKLA İLİŞKİLER:
- İdare ile vatandaş arasında sağlıklı iletişim sağlanması için gerekli tedbirleri alan
Halkla İlişkiler Birimi, BİMER hizmetlerini de yürütmektedir.
- İdarenin web sayfasını güncelleyip halkın bilgilenmesine olanak sağlayan Halkla
İlişkiler Birimi, Kurumsal web sitesi ve mail servislerini yöneterek ve yönlendirerek,
gelen iletileri değerlendirir.
- Halkla ilişkiler konusunda idare personelinin eğitilmesi ile ilgili bağlantıları,
seminerleri ve bilgi akışını sağlayan Birim, İdareye gelen dilek, şikâyet ve temennileri
ele alır.
- İl Özel İdaresi hizmetlerinin arzı ve halkın talepleri konusunda gerekli araştırmaları
yapmak üzere anket ve benzeri çalışmaları yapan Birim, İdarenin görev alanına giren
konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleyerek, kurum içi kapasite
araştırması yapar, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz ederek genel
çalışmalar gerçekleştirir.
128
BIM ER HİZM ETLERİ:
- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kanalıyla yapılan başvuruları değerlendirerek,
ilgili birimlerden bilgi alan ve cevaplayan BİMER, başvuru cevaplarını BİMER
sistemine girerek başvuru sahibine (yazı, e-mail, telefon) iletir.
- Yapılan başvuruları ve verilen cevapları arşivleyen BİMER, faaliyetlerini haftalık,
aylık, üç aylık ve yıllık olarak BİMER merkezi ile Valiliğe bildirir.
- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılması hakkındaki kanun ile 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunun gereklerini, birimlerle koordineli olarak yerine getiren BİMER,
halkımıza sağlıklı bilgilerin verilmesinde etkin rol oynar.
2013
yılında İdaremize Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığı ile çeşitli
konularda 239 başvuru yapılmıştır.
Yapılan başvuruların tamamı yasal süresi içerisinde cevaplandırılmıştır.
BİM ER BAŞVURULARININ HİZM ET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Kanalizasyon Hizmetleri
İçme Suyu Hizmetleri
Tarımsal Hizmetler
İmar Hizmetleri
Ruhsat Hizmetleri
İnsan Kaynakları
Mali Hizmetler
Yatırım Hizmetleri
Öneri ve Talepler
TOPLAM
179
19
13
8
9
11
15
3
2
2
261
200 -
150 -
100 -
17!
50 1
0n i
129
BIMER BAŞVURULARININ İLÇELERE GORE
DAĞILIMI
Z
O
İH
P
İLÇE ADI
tí
Pí
tí
hJ
H
tí
Pí §
<
H
Pí
Pí
<
CLh
hJ
ÍH
H z
hJ
•H H
Pí
<
tí
Pí §
< tí
§
<
z
ÍH
tí
h-í H
< tí
§ §
•£2
HW
zfí H
H
ÖC g
5Pí N
^
H
<
<
Z
Pí
tí
>Ü
ca
hJ
•N N
o
H
H
<
ÍH
O
İH
§
Akıncılar
2
1
3
Altinyayla
6
1
7
Divriği
8
•N N
1
Doğanşar
Gemerek
2
Gölova
2
G ürün
12
Hafik
10
İm ranlı
1
9
1
1
2
5
2
1
13
1
11
1
1
5
2
3
Kangal
31
Koyulhisar
7
Merkez
59
5
Suşehri
4
1
Şarkışla
9
Ulaş
10
10
Yıldızeli
7
7
Z ara
7
1
179
13
TOPLAM
2
1
1
2
12
1
15
2
1
1
8
3
19
9
43
1
15
3
5
9
2
2
107
1
7
1
14
11
2
2
7
2
261
130
YAYIN:
- Özel İdare ve Sivas ile ilgili yayınları, belgesel niteliğindeki kaynakları edinerek
ilgililerin hizmetine hazırlayan Yayın Birimi, İdare tarafından bastırılması düşünülen
kitap, dergi, mecmua, broşür, davetiye gibi dokümanı derleyerek, hazırlamakta,
bastırılmasını ve dağıtımını sağlamaktadır.
- İdarenin Resmi Gazete ile ihtiyaç duyulan diğer resmi kurum yayınlarının abonelik
işlemlerini yürüten birim ayrıca bu yayınları arşivlemektedir.
131
S İV A S
112 Acil Çağrı
Merkezinin Temeli
Törenle Atıldı
I
I
I
Sivas'ın Rüyası
Gerdek Oluyor
2. Kitap Günleri
Rengarenk Geçti
I
I
Et Entegre Tesisi
İhalesi Ger;ekle;tirildi
132
KULLANMA
TALİM ATI
1 ) US B K A R T I N I Z I F O T O Ğ R A F T A K İ
GİBİ AÇINIZ.
2 ) P C ’N İ Z İ N USB G İ R İ Ş İ N E
TAKINIZ.
3)BİLGİSAYAR SEKMESİNİ
TIKLAYINIZ.
4 ) K A R T I N I Z I N İ Kİ YE B Ö L Ü N M Ü Ş
BELLEĞİNİN BİR K IS M IN D A
T A N I T I M F İ L M İ M İ Z YE R
ALMAKTADIR. D İ Ğ E R K IS M I N I
İSE D İ L E D İ Ğ İ N İ Z G İ B İ
KULLANABİLİRSİNİZ.
m
Q o ru # H ^
I
t
*
fc .
w .
Disk Sunxul«n {2}
|g _
V t r t lP r t lı C C î J
_
'
# Ç ılc « r ı ) * b ii> * D « p O İ « m « B i n m ı
n V
^
4 (00
0
« n A y ^ ı li^ r (
ti
3
)
9
» c k ( D i>
SU>W C M
V . ıc * î:
AOJCooumütlJJ
U S B B e lle k İki K ısım H a l i n d e A ç ıla c a k tır .
2 , 4 8 G B K u H an ım A la n ın ız , 1,31 G B ise T a m u m F ilm im iz d ir .
İl Özel İdaresi 2012 yılı çalışmalarının anlatıldığı filmi hazırlayan birimimiz, kart flash bellek ile dağıtımını sağlamıştır.
İl Ö zel İd a re si A n a B in ad a B u lu n a n “ B a sın d a İd a re m iz ” P an o su
133
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN
ORGANİZASYON VE ETKİNLİK HİZM ETLERİ
112 Acil Çağrı Merkezi Temel Atm a Töreni
İl Özel İdaresi tarafından iş ve işlemleri yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezi’nin
Kardeşler Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, Tarım Eski Bakanı Musa Demirci, Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan,
Valimiz Zübeyir Kemelek, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katılmıştır.
Temel atma programının tüm organizasyon işleri birimimizce yürütülmüştür.
Yıldız Dağı Projesi Tanıtımı ve Yaz Etkinlikleri Program ı
İlimizde yapımına başlanan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin tanıtımı
ile yaz etkinlikleri programı ^‘Yıldız’a Yürüyoruz” sloganı ile gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikler kapsamında Yıldız Göleti’nde su sporları (botla gezinti, dalgıçlık, olta
balıkçılığı), Yıldız Dağı’nda ise trekking, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, kampçılık, atla
gezinti ve uçurtma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Birimimizin organize ettiği programda
yöre halkı da yöresel oyunlar ve yemekler ile davetlileri ağırlamıştır.
134
IBS
Sivas 2. Kitap Günleri
Birimimizin organizesi ile gerçekleştirilen “Sivas 2. Kitap Günleri” 30 Ağustos - 05
Eylül 2013 tarihleri arasında 7 gün sürmüş olup, etkinliğe 217 yayınevi ile 30 yazar
katılmıştır. On binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlik alanında, yazarlarda söyleşilerde
bulunmuştur.
136
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Temel Atma Töreni
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin temeli Yakupoğlan Beldesi’nde
düzenlenen törenle atılmıştır. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla
gerçekleşen törene Valimiz Zübeyir Kemelek, Sivas Milletvekilleri Ali Turan ve Hilmi
Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Faruk Kocacık, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve Yakupoğlan Beldesi
sakinleri katılmıştır. Birimimizin organize ettiği temel atma programında trekking faaliyeti
de gerçekleştirilmiştir.
137
138
2014 Yılı Takvimleri
‘Sivas Tarihiyle Yaşıyor’ sloganı ile başlattığımız proje ile Türkiye’de örnek çalışmalar
sergileyen Gravür Sanatçısı Cemal Akyıldız’a Sivas Takvimi hazırlatılmıştır. Sivas’ın tarihi
değerlerini tanıtmak amacı ile bastırılan takvimler il içi ve il dışı kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütlerinin kullanımına sunulmuştur.
139
140
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet Konuları:
> Coğrafi Bilgi Sistemi
> Bilgi İşlem
> e-İçişleri
> Stratejik Plan, Performans Programı , Yatırım Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanması,
> İzleme-Değerlendirme, İstatistiki Bilgi ve Rapor hazırlama,
> Envanter Çalışmaları,
> KÖYDES Koordinatörlüğü
> Brifing, Sunum, Dergi ve Tasarım Çalışmaları,
> Kurumumuzun e-devlet kapsamındaki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi,
bilgisayar bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmıştır.
> Kurumumuzun birimleri ve ek hizmet binası arasında ağ ve internet sistemin çalışır
durumda tutulması sağlanmıştır.
> Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulumları yapılmıştır.
> www.sivasilözelidaresi.gov.tr adresli sitemizde meclis kararları, gündem, encümen
kararları, İl Özel İdaresi faaliyet raporlarının yayınlanması, ihale ve günlük duyuruları olmak
üzere 2013 yılı içerisinde 546 adet dijital veri girişinin yapılması sağlanmıştır.
> İdaremiz web sitesine 2013 yılı içerisinde 306 adet e-posta gelmiş olup, e-postalar ilgili
birim müdürlüklerine iletilmiş, ya da müdürlüğümüzce cevaplanmıştır.
> Toplu mesajlaşma hizmeti kullanılarak 2013 yılı içerisinde 264 adet (cenaze, bayram,
kandil vb.) mesaj gönderilerek kurum personelimiz bilgilendirilmiştir.
PLAN, PROGRAM ve RAPOR HAZIRLANMASI
> 2013 yılı Performans Programı,
> 2014 yılı Yatırım Programı,
> 2012 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
> ENVANTER ÇALIŞMALARI
> İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından istenilen kurumumuz
kırsal altyapı çalışmalarını
içeren 2013 yılı İl Envanter Tabloları hazırlanarak
gönderilmiştir.
> Yeni yol ağımız İl Genel Meclisine sunularak onaylanmıştır.
> İlimizde hane ve nüfus bulundurmayan tescilsiz mezralar İl Genel Meclisi onayına
sunularak iptal edilmiştir.
141
> Kurumumuzla ilgili istatistiki bilgileri içeren tablolar her altı ayda bir güncellenerek
Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmiştir.
> TUİK tarafından yayınlanan nüfus verileri envanter tablolarına işlenmiştir.
> Köyyolları haritalarımız güncellenmiştir.
> e-İçişleri Çalışmaları
> e-Devlet projesi kapsamında iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine devam
edilmiştir.
> Personelin e-İçişleri sisteminde işlemlerini elektronik imza ile gerçekleştirmeleri için
Akıllı Kart Sertifika güncelleştirmeleri yapılmıştır.
> e-İçişleri kapsamında kullanıcılara gerektiğinde yerinde yardımcı olunarak, oluşan
aksaklıklar giderilmiştir.
> Brifing ve Sunum Hazırlanması
> İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı için 4 adet kurumumuza ait sunum hazırlanmıştır.
> Valilik Makamına sunulmak üzere kurumumuza ait 2 adet brifing dosyası ve 4 adet
sunum hazırlanmıştır.
> İl Genel Meclisi toplantısı için kurumumuzun 2013 yılı çalışmalarının anlatıldığı genel
bir sunum hazırlanmıştır.
> Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı (İKİS) İl koordinasyon ve İzleme Bilgi Sistemi
veri girişleri yapılmıştır. ( 4 defa)
> Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yerel Bilgi Sistemine veri girişleri yapılmıştır. ( 4
defa)
> G rafik & Tasarım Faaliyetleri
Dergi, afiş, sunu, sertifika, logo, kimlik kartları, davetiye, tebrik kartı, açılış, temel atma,
fuar etkinlikleri ve web sayfası için istenilen tasarımlar olmak üzere 182 adet tasarım
çalışması yapılmıştır.
S.No İşin Adı
Adedi
1.
Özel İdare Haber Dergisi
2.
Özel İdare sunu, kapak ve arka plan tasarımları
85
3.
Afiş, logo, kartvizit, bloknot ve kimlik tasarımları
15
4.
Teşekkür ve Sertifika tasarım ve baskısı
45
5.
Tebrik Kartı ve zarf tasarımları
4
6.
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi kitabı tasarımı
40 sayfa
7.
Açılış ve Temel atma törenleri reklam tasarımları
18
8.
2. Kitap Fuarı grafik ve tasarım işleri
12
2 Sayı
142
143
Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES Coğrafi Bilgi Sistemi
Coğrafi Bilgi Sistemi; Kırsal alanda yapılan ölçümlerle birçok coğrafi bilginin
toplanarak, bilgisayar ortamına aktarıldığı, toplanan verilerin işlenerek karar alma süreçlerinin
hızlandırıldığı bir bilgi sistemidir.
Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturmak için gerekli olan yazılım ve donanımları hizmet
alım işi ihale edilerek 16.01.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nca danışmanlık
hizmet alınmaktadır.
İhale kapsamında 25.02.2013 - 01.03.2013 Tarihleri arasında idaremizden 9 personel
ile Cumhuriyet Üniversitesi
Geomatik Mühendisliği Bölümünden idaremizde stajlarını
yapacak 10 öğrenciye Temel Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi;
11.03.2013 - 22.03.2013 tarihleri arasında iki hafta süreyle yine idaremizden 9
personel ile Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümünden 10 öğrenciye İleri
Düzey CBS eğitimi verilmiştir.
Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgisayar donanımı
02.05.2013 tarihinde
yüklenici firma tarafından teslim
edilmiş, kurulumları ve testleri
yapılarak teslim alınmıştır.
Yüklenici tarafından Sivas İl Özel İdaresi Köydes Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı
ve personel yazılımlarının yüklenme ve güncelleme işlemleri devam etmektedir.
07.05.2013 - 10.05.2013 tarihileri arasında
4 gün süreyle araziden veri toplama
eğitimi yüklenici idaremizde görevli 4 personele verilmiştir.
13.05.2013 - 17.05.2013 tarihileri arasında 5 gün süreyle, arazi verilerinin veri
tabanına aktarılması, veri tabanı modelleme ve geodatabase eğitimi idaremizden 5 personel ve
Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümünden 10 stajyer öğrenciye verilmiştir.
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs 2013 tarihinden itibaren araziden
veri toplama işlemleri başlamıştır. Bu kapsamda 4150 km köy yolu ve bu yola ait yol türleri,
yol üzerinde bulunan 1800 adet sanat yapısı ölçülmüştür. Altınyayla, Ulaş, Kangal, Şarkışla,
Gemerek, Gürün ve Yıldızeli
olmak üzere toplam 7 ilçemizde
650 köy ve mezra idari
merkezi, eğitim ve sağlık tesisi, içme suyu depoları, kanalizasyon artırma tesisleri ölçülmüştür.
144
145
2013 YILI KOYDES YATIRIM PRO JELER İ
İlimize 2013 yılında KÖYDES projeleri kapsamında, 2013/2 nolu YPK kararı ile
12.109.000.00 TL ve 2013/19 nolu YPK kararı ile 6.300.000,00 TL olmak üzere toplam
18.409.000.00 ödenek tahsis edilmiştir.
Bu ödenek kapsamında kırsal altyapı olarak 146 adet köy yolları, 111 adet içme
suyu, 5 adet tarımsal sulama ve 2 adet atıksu projesi planlanmış ve il tahsisat komisyonu
tarafından karar altına alınmıştır.
KÖYDES projeleri kapsamında ilimize tahsis edilen 18.409.000,00 TL’nin
31.12.2013 tarihi itibariyle program değişiklikleri sonucunda köy yollarına ayrılan ödenek
8.746.899,19 TL içme suları ödeneği ise 4.660.788,17 TL dir. Bu kapsamda tarımsal sulama
ödeneği 417.141,30 TL, atık su ödeneği ise 64.695,00 TL olarak neticelenmiştir.
2013 yılı ortak alım dağılımı ise 31.12.2013 tarihi itibariyle 207.676,34 TL
KHGB’leri yönetim giderleri, 375.000,00 TL boru alımı, 1.624.000,00 TL asfalt alımı,
1.215.000.00 TL akaryakıt alımı, 133.800,00 TL sayısal harita çalışmaları, 250.000,00 TL
trafik işaret ve levhaları alımı, 150.000,00 TL yedek parça alımı, 564.000,00 TL ise müşavirlik
hizmetleri olarak toplam 4.519.476,34 TL ayrılmıştır.
KÖYDES Eylül ayı değerlendirme toplantısı İlimiz Valisi Zübeyir KEMELEK’in
Başkanlığında gerçekleştirildi. İl Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali
Zübeyir KEMELEK’in yanı sıra KÖYDES Koordinatörü -Vali Yardımcısı Salih AYHAN, ilçe
kaymakamları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü katılmıştır.
KÖYDES EYLÜL AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
146
Köylerin altyapılarını destekleme projeleri kapsamında ilimizde 2013 yılında, program
değişiklikleri ve ek programlar neticesinde köy yolları sektöründe 88 km stabilize kaplama, 22 km
I. kat asfalt kaplama, 332.722 m2 kilitli parke taşı döşenmesi ve 37adet sanat yapıları projesi
tamamlanmış olup 7.306.578,00 TL harcanmıştır. Bu alanda 12 adet projemiz devam etmektedir.
GÖLOVA İLÇESİ GÜNALAN KÖYÜ
KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI
GÖLOVA İLÇESİ BOZAT KÖYÜ
KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI
2013 yılı KÖYDES ortak alım olarak, 370.461,00 TL ile boru alımı 1.624.000,00 TL
ile asfalt alımı, 1.208.082,00 TL ile akaryakıt alımı, 249.216,00 TL lik trafik işaret ve levhaları
alımı 2.060,00 TL sayısal harita,147.081 TL ile yedek parça ve 126.837,00 TL KHGB’leri
yönetim giderleri ve müşavirlik harcaması gerçekleştirilmiştir. 31.12.2013 tarihi itibariyle teknik
kontrollük hizmetlerinde ise 333.498,00 TL harcama yapılmıştır.
SİVAS İLİ KÖYDES TRAFİK İŞARET VE LEVHA ÇALIŞMALARI
147
Tarımsal sulama kapsamında planlanan 5 adet proje tamamlanmış ve harcanan ödenek
miktarı 417.141,00 TL dir. Tamamlanan proje ile hizmet götürülecek alan 92 ha. olup;
yararlanacak çiftçi sayısı ise 147 dir.
SUŞEHRİ İLÇESİ YEŞİLYAYLA KÖYÜ
SULAMA HAVUZU İNŞAATI
SUŞEHRİ İLÇESİ YEŞİLYAYLA KÖYÜ
SULAMAHAVUZU
İçme suları projelerinde ise 106 adet iş tamamlanmış olup; harcanan ödenek miktarı
3.833.404,00 TL’ dir. Bu kapsamda 12 adet proje devam etmekte olup 31.578 kişi biten
projelerden faydalanmışlardır.
YILDIZELİ İLÇESİ KARAKAYA KÖYÜ TERFİLİ İÇME SUYU TESİSİ ENERJİ KAYNAĞI PROJESİ
148
.‘'-¿S 4
..
MERKEZ İLÇE ÇALLI KÖYÜ İÇME SUYU TESİS İNŞAATI
Sonuç olarak ilimize tahsis edilen 2013 yılı ödeneği olan 18.409.000,00 TL’den
15.618.358,00 TL harcama yapılmıştır.
31.12.2013
tarihi itibariyle ek program ile program değişiklikleri neticesinde uygulama
ve harcama grafiği aşağıda gösterilmiştir.
2013 YILI KOYDES UYGULAMALARI
10.000.000
ADET
9.000.000
8.000.000
161
149
7.000.000
6.000.000
118
106
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
0
KÖYYOLLARI
İÇMESULARI
ORTAK ALIM
KÖ YYO LLAR I
■ PROGRAM
□ ÖDENEK
İÇM ESU LA RI
□ UYG ULAM A
□ HARCAMA
149
- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A - Üstünlükler
B - Zayıflıklar
IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER
A - Öneriler
B - Tedbirler
150
III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- ÜSTÜNLÜKLER
İl Yönetiminin (Vali )desteği
Karar alma ve icra yetkisi
Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması
İl de üniversitenin bulunması ve öğrenci nüfusu
İl Özel İdaresinin eğitim ve öğretime desteği
İl Özel İdaresince desteklenen mobil sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesi
Sivas halkının yardımsever oluşu
Zengin tarihi, kültür ve tabiat varlıkları
Sedef hastalığının tedavi edildiği Kangal Balıklı Kaplıcasının varlığı
Sivas İlinin ağaçlandırma bakımından pilot il seçilmesinin hükümet düzeyinde
desteklenmesi
Endemik bitki ve hayvan varlığı
Hayvancılık potansiyelinin ve yem bitkileri üretimi için elverişli tarım alanlarının
tarımsal sanayi için uygun ortam hazırlaması
Büyükbaş hayvan sayısının fazla olması
Kırsal Altyapıya yönelik yatırımlara KÖYDES Projesi ile büyük destek sağlanması
Kamusal altyapı yatırımları için gerekli yeterli makine ve ekipmana sahip olunması
B-ZAYIFLIKLAR
■ İl coğrafyasının geniş olması, yerleşim yeri sayısının fazlalığı, buna karşın nüfus
yoğunluğunun az olması
■ Eğitim ve sağlıkta kalitenin düşüklüğü
■ Okul öncesi eğitimde istenilen orana ulaşılamaması
■ Kış mevsiminin uzun ve ağır geçmesi
■ Halkın yeterli çevre bilincine sahip olmaması
■ Kirli hava tabakasının çanak şeklindeki topoğrafik yapı nedeni ile kolay dağılmaması
■ Orman varlığının yetersizliği
■ İklim ve coğrafi yapının üretim ve ürün çeşitliliğini kısıtlaması
■ Ürün deseninin basit olması ve sektörel çeşitlenmenin görülmemesi
151
■ Topoğrafik yapının çok engebeli olması nedeni ile yol güzergahlarında heyelan, akma,
kayma gibi kitle hareketlerinin meydana gelmesi
■ Su erozyonunun fazlalığı
■ Arazinin büyük bir kısmında hakim olan jipslerde gözlenen erimeler ve çökmeler
yeryüzü şekillerinin süratle değişmesine neden olmakta bu da yapılan hizmetleri
olumsuz yönde etkilemektedir.
■ Kültür varlıklarının yeterince tanıtılamaması.
IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER
A- ÖNERİLER
■ T.B.M.M gündeminde bulunan İl Özel İdareleri ve Belediye Gelir Kanunu taslağının
çıkarılarak verilen görev,
yetki ve
sorumluluklar doğrultusunda gelir yönüyle
desteklenmesi.
■ Sürekli değişen mevzuat karşısında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yetkili kişiler
tarafından personelin hizmet içi eğitime tabii tutulması ve bakanlıkça hizmet içi
eğitimlerin organize edilmesi.
A- TEDBİRLER
■ Stratejik Plana uygun bütçe hazırlanarak , kurumların plan doğrultusunda hareket
etmeleri sağlanacaktır.
■ Stratejik plandaki hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır.
■ Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.
■ Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal
kaynaklar İl’in önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi
için kullanılacaktır.
■ Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır.
■ Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde
projelendirilecek ve uygulanacaktır.
152
V- GÜVENCE BEYANLARI
- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
153
154
155
156
S İV A S İL O Z E L İD A R E S İ
Akdeğirmen Mah. M. Akif Ersoy Cad. 5 8 0 4 0
Telefon: 0(346) 2 2 3 01 16 Faks: 0(3 4 6 )2 2 4 79 80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
5 642 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content