close

Enter

Log in using OpenID

Çözüm Kitapçığı A - Öz-De-Bir

embedDownload
A
A
A
A
A
TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ
1. Bu testte 40 soru vardýr.
2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
1.
6.
Bu parçada, “bazý insanlýk hâllerini açýklamada cimri davranmak” sözüyle anlatýlmak istenen, insanla ilgili durumlarý açýklamada sýnýrlý davranmak; köþeli bir tutum takýnmak
sözüyle anlatýlmak istenense açýk olmayan bir anlatýmý
tercih etmektir.
E seçeneðinde yazarýn kitabýndaki bazý öykülerin daha
önce de þu anda da okunduðu söylenmektedir. Yani eylemin ikinci kez yapýldýðý kesindir.
Yanýt: E
Yanýt: A
7.
2.
B seçeneðinde “sözünün eri” deyiminin açýklamasý: “verdiði sözü ne olursa olsun yerine getirir.”dir. Bu nedenle B seçeneði doðrudur.
Bu parçada boþ býrakýlan yere D seçeneðinin getirilmesi
uygun deðildir çünkü ünlü filozof, “yeni bir yol dene” ya da
“yoldan çekil” demektedir ancak “yenilme” demez.
Yanýt: D
Yanýt: B
8.
3.
Bu parçanýn III. cümlesinde nesnel deðil öznel verilerden
yararlanýlmýþtýr.
Yanýt: C
A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde kiþilerin bir sanat yapýtý meydana getirirken geçmiþteki eserlerden, yaþamdan veya baþka sanat dallarýndan etkilenebileceði ancak bire bir alýntý yapmayacaðý söylenmiþtir. Hatta hiç etkilenmeden özgün eserler bile verebilir denilmiþtir. Fakat
C seçeneðinde köy romanlarýnýn diðer romanlarýn etkisiyle yazýldýðýndan hatta kendi yaþamlarýný roman olarak görüp yazmak istemelerinden bahseder.
Yanýt: C
4.
Bu parçada IV. cümle eserin üslubuyla ilgili: “Baþlangýçta
aðýr aksak ve yer yer özentili hatta zorlamaya kaçan dili”
derken olumsuz; “bu fýrtýnalý aþký anlatýrken serin akýþlý ve
coþkulu bir ýrmaðýn güçlü sesine kavuþuyor.” derken
olumlu bir eleþtiri yapýlmýþtýr.
9.
Yanýt: D
Verilen cümle, kültür olmadan bilimin tek baþýna bir iþe yaramayacaðýný söyler. Ancak B seçeneðinde ise insanoðlunun bilim sayesinde ilkellikten kurtulduðunu söyleyerek
tam tersini ifade eder.
Yanýt: B
5.
Verilen cümlede iyi bir sanatçýnýn, insanlarýn olumsuz bakýþlarýný deðiþtirerek onlarý olumluya dönüþtürmesini bilen
biri olmasýndan bahsetmektedir. B seçeneðindeki cümle
de bu cümleye en yakýn düþünceyi içerir. Bu nedenle yanýt
B’dir.
10.
Yanýt: B
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
II. cümledeki anlatým bozukluðu “yakýnlaþmak” sözcüðünün yanlýþ kullanýlmasýndan; IV. cümledeki anlatým bozukluðu ise yüklem eksikliðinden kaynaklanmaktadýr.
Yanýt: D
1
A
A
A
11.
Bu sözleri söyleyen kiþiye A seçeneðindeki soru sorulursa
oyun alanýna kimin döndüðünün anlaþýlmadýðý belirtilmiþ
olur. Böylelikle anlatým bozukluðunun özne eksikliðinden
kaynaklandýðý ortaya çýkar.
A
18.
Yanýt: A
A
Bu dizelerde “anlatamýyorum” sözcüðünde ünlü daralmasý vardýr; “biliyorum, yaklaþmýþým, duyuyorum, anlatamýyorum” sözcükleri basit zamanlý eylem; “anlatamýyorum”
sözcüðü birleþik eylem; “bir, her” sözcükleri belgisiz sýfattýr ancak bu dizelerde birleþik zamanlý eylem yoktur.
Yanýt: B
12.
I. dizede “hendeðin ve yamacýn” sözcüðünde yumuþama;
II. dizede “aynasýný” sözcüðünde iki kaynaþtýrma harfi; III.
dizede “baktý” sözcüðünde ünsüz benzeþmesi vardýr. V.
dizede “bakacaktý” sözcüðü büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar ancak IV. dizede ulama yapýlmamýþtýr.
19.
V. cümle, IV. cümledeki zarf tümlecinin (uzun süre) açýklamasýdýr.
Yanýt: D
Yanýt: D
20.
13.
Bu parçada I.,II, III. ve V. cümleler basit yapýlý; IV. cümle
ise giriþik birleþiktir.
Yanýt: D
Altý çizili sözcüklerden “Tasavvuf Edebiyatý”nýn yazýmý
yanlýþtýr. “Edebiyat” sözcüðü küçük harfle baþlamalýdýr.
Yanýt: D
21.
14.
15.
III. virgül eþ görevli sözcükler arasýnda kullanýlmaktadýr,
sýralý cümleler arasýnda deðil.
Bu parçada Türkçede ünlüyle biten bir sözcükten sonra
ünlüyle baþlayan bir sözcük kullanýldýðýnda estetik açýdan
hoþ olmadýðýndan, bunun için Türkçede bir yazý yazarken
sözcük seçimine dikkat edilmesi gerektiðinden söz edilmektedir. Bu sebeple C seçeneði doðrudur.
Yanýt: C
Yanýt: C
22.
I. cümlede pekiþtirme zarfý vardýr ama azlýk-çokluk ve zaman zarflarý yoktur.
Yanýt: A
16.
Yanýt: E
23.
V. cümle basit bir eylem cümlesi deðil, giriþik birleþik bir
cümledir.
Yanýt: E
17.
Bu parçada asýl anlatýlmak isteneni “Þiir yazarken güzel
olacak diye çok fazla sanatlý söz, benzetme, imge kullanýlýrsa þiir deðerini yitirir.” cümlesi açýklayacaktýr.
Yanýt: B
Bu dizede “olur” sözcüðü yüklemdir. Bu yüklem öznesine
göre etkendir ancak nesnesine göre geçiþli deðildir.
24.
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
Bu parçada þairin dünyaca tanýnmasýnýn zorluðu, þiirin bir
baþka dile çevrildiðinde asýl güzelliðini yitirmesine baðlanmýþtýr.
Bu parçada özgün olmak adýna yapýlan zorlamalarýn, iþi
yapaylýða sürüklediði anlatýlmaktadýr.
Yanýt: B
2
A
A
A
25.
Bu parçada, Gandhi’nin evinde duvarlarýn ve pencerelerin
olmamasýný istemesi rüzgârla evine her türlü kültürün, düþüncenin girebilmesidir. Bu sayede kültürün olgunlaþacaðýný düþünmektedir.
A
33.
Yanýt: A
26.
A
Bu parçada düþünce bütünlüðünün saðlanabilmesi için II.
cümle deðiþtirilmelidir. Bu nedenle “Ama beni bu filmler
çok az etkiliyor.” cümlesi yerine “Ama bu filmlerin çok azý
beni etkiliyor.” cümlesi getirilmelidir.
Yanýt: B
34.
Bu parçada, Oktay Akbal’ýn eserlerinde insanlarýn kendini
tanýmasýna yardýmcý olduðuna deðinilmemiþtir.
Bu parçada boþ býrakýlan yere A seçeneðinin getirilmesi
uygundur çünkü paragrafýn devamýnda kahramanlarýn
özelliklerinden bahsedilmektedir.
Yanýt: B
Yanýt: A
27.
Bu parçada ekonomik ve teknolojik geliþmelerin, sözcükleri yapaylaþtýrdýðý ve bu oluþumun standart bir zihin geliþimine yol açtýðýndan söz edilmiþtir ancak ekonomik geliþmenin üretim dýþý ortamlarda da geliþtiðinden söz edilmemiþtir.
35.
Yanýt: C
Bu parçada III. cümle düþüncenin akýþýný bozmaktadýr
çünkü II. ve IV. cümlede eserlerde bilgi çokluðunun kalýcýlýðýn garantisi olmamasýndan, eðer eser sanat tadýndan
yoksunsa eserin unutulup gitmesinden bahsederken III.
cümlede insanlarýn bilgili olanlarýnýn üstünlüklerini koruduðundan bahsedilmiþtir.
Yanýt: B
28.
Bu parçada, insanlarýn dilinin kiþinin kimliðini ele verdiðinden, kiþi üzerine ne giyerse giysin kendine ne yaparsa
yapsýn konuþmaya baþlayýnca durumun deðiþeceðinden
bahsedilmiþtir.
36.
Bu parça IV. paragraftan itibaren ikinci paragrafa bölünebilir.
Yanýt: C
Yanýt: E
37.
29.
Bu parçada Tolstoy’un ele aldýðý konularý ayrýntýlý bir þekilde iþlediðinden bahsedilmemiþtir.
Yanýt: A
30.
Bu parçada anlatýlan seyirci sadece iyi kahramanlarý izlemekten zevk almaz, tüm kahramanlarý önemser.
Bu parçanýn baþýna anlam akýþýna uygun olarak A seçeneðinin getirilmesi uygundur çünkü “oysa” diyerek varolan
düþüncenin tam tersinin anlatýlmak istendiði görülmektedir. Yani parçada çok iyi yabancý dil bilmenin yeterli olmadýðý Türkçeyi daha iyi bilmek gerektiði anlatýlmak istenmiþtir.
Yanýt: A
Yanýt: E
38.
31.
Bu parçaya göre ana düþünce öðretici metinlerde olan bir
özelliktir. Bu nedenle öykücü “Son kitabýnýzda ne anlatmak istediniz?” sorusunu anlamlý bulmaz.
Yanýt: C
Yanýt: A
39.
32.
Bu parçada III. cümle düþüncenin akýþýný bozmaktadýr
çünkü II. cümlede bir yanlýþ uygulamadan bahsedilirken
IV. cümlede bu yanlýþ uygulamanýn sonucu söylenmektedir fakat III. cümle bu iki cümlenin tam tersi durumu yani
yapýlan sýnavlarýn doðru olduðunu savunur.
Bu parçada boþ býrakýlan yere B seçeneðinin getirilmesi
uygundur çünkü B seçeneðinde kitap deðiþse dahi iþlevinin deðiþmediðinden bahsedilir. Parçada da bu cümleyi
destekleyen “Bir kere icat edildikten sonra yenisini yapamazsýnýz.” cümlesi vardýr.
Bu parça “O” anlatýcý ile anlatýlmýþtýr. Bu nedenle D seçeneði yanlýþtýr.
Yanýt: D
40.
Yanýt: B
Bu parçada nesnel bilgi ve verilerden deðil tamamen öznel bilgilerden yararlanýlmýþtýr.
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
3
A
A
A
A
A
SOSYAL BÝLÝMLER TESTÝ
1. Bu testte,
Tarih: 15
Coðrafya: 12
Felsefe: 13
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5
toplam 40 soru vardýr.
2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
1.
5.
Devlet iþlerinin bir mecliste görüþülerek, tartýþýlarak karara baðlanmasý ve alýnan karar doðrultusunda uygulanmasý demokratik bir tutumdur. Ülkenin devlet baþkaný konumunda bulunan kral bile yargýlanabiliyorsa bu da demokratik bir unsurdur.
Yanýt: C
•
Karamanoðullarý Beyliði’nin yönetim altýna alýnmasý,
Anadolu Türk siyasal birliðini saðlamaya yöneliktir.
•
Macar topraklarýnýn ele geçirilmesi cihat (dinsel savaþ)
amaçlýdýr.
•
Kýrým’ýn Osmanlý Devleti’ne baðlanmasý ise Karadeniz
egemenliðiyle ilgilidir.
Yanýt: A
2.
Savaþlar, göçler ve ticari iliþkiler kültürel etkileþimi artýran
etkenlerdir. Türk boylarýnýn farklý inanç sisteminin etkisinde kalmalarý da bu kapsamda deðerlendirilmelidir.
6.
Yanýt: E
3.
Osmanlý Devleti’nde XVII. yüzyýlda (1600 lü yýllarda) yapýlan ýslahat hareketlerinde Avrupa etkisi görülmemektedir.
Yanýt: A
Arap Yarýmadasý’nda Ýslamiyet’ten önce de ibadet yapýlýyordu. Ancak putperestlik çok tanrýcýlýða dayanýr. Bu nedenle A seçeneðini elememiz gerekir. Kabile yaþantýsýnda
ise feodal bir bað vardýr. O nedenle merkeziyetçi bir yapý
içine girerek, etkinliklerini kaybetmek istemiyorlardý. Mevcut toplumsal kurallarýn deðiþmesi de aleyhlerine olacaktý. Ýslamiyet’in eþitlik anlayýþýna dayanmasý ise kabile reisleri yanýnda varlýklý ailelerin de çýkarýna aykýrýydý.
7.
Askerlik görevinin zorunlu hale getirilmesi bir hak deðil yükümlülüktür.
Yanýt: A
Yanýt: B
8.
Osmanlý Devleti’nin bir Avrupa devleti sayýlmasýnda ve
toprak bütünlüðünün korunmasý kararý alýnmasýnda her üç
geliþmenin de etkisi olmuþtur.
Yanýt: E
4.
Hukuk devleti ile sosyal devleti birbirine karýþtýrmamak gerekir. Sosyal devlet anlayýþýnda devlet özellikle gelir düzeyi düþük olanlar lehine ekonomik tedbirler alýr. Hukuk devletinde ise, vatandaþlar arasýnda herhangi bir sýnýfsal ayrýcalýk yoktur. Temel insan hak ve özgürlükleri yasalarla
güvence altýna alýnmýþtýr.
9.
Yanýt: B
TBMM 23 Nisan 1920’de açýlmýþtýr. Saltanatýn kaldýrýlmasýysa 1 Kasým 1922 tarihindedir. O nedenle saltanatýn kaldýrýlmasý TBMM’nin açýlmasýna yol açmýþ olamaz.
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
4
A
A
A
10.
TBMM’nin aldýðý bu karar ülkenin bütünlüðünü korumaya
ve kendisini Türk halkýnýn tek yasal temsilcisi olarak göstermesine yöneliktir.
A
16.
A
X merkezinde en düþük sýcaklýklar temmuz ve aðustos aylarýnda ölçüldüðüne göre Güney Yarým Küre’de; Z nin sýcaklýk ortalamasý Y’den daha düþük olduðuna göre, kuzey
Yanýt: E
kutbuna daha yakýn olacaktýr.
Yanýt: E
11.
Moskova Antlaþmasý’nýn bu maddesi, Boðazlarda kýyýsý
bulunmayan Ýtilaf Devletlerini Karadeniz’in çýkýþ bölgesi
olan bu yerden uzak tutmaya yöneliktir.
17.
Hava durumu; kýsa süreler içerisindeki hava koþullarý deðiþimidir. C seçeneðinde verilen ise bir yerin iklim özelliðidir.
Yanýt: D
Yanýt: C
12.
18.
Dýþ ticaret açýðýyla dýþ borç ayný þey deðildir. Bu nedenle
dýþ borçlarýn taksitler þeklinde ödenmesi dýþ ticaret açýðýný kapatmaz.
Eksen eðikliði güneþ ýþýnlarýnýn her iki yarým küreye farklý
açýlarla gelmesine neden olduðundan ayný anda iki yarým
kürede de farklý mevsimler ve gündüz sürelerinin yaþanmasýna neden olur.
Yanýt: C
Yanýt: D
13.
Yasama; kanun çýkarmadýr. Demokrasilerde bu yetki parlamentoda (halk meclisi) olur. Yürütme ise çýkarýlan kanunlarýn uygulanmasýdýr. Buda Bakanlar Kurulu’nun (hükümet) görevidir. O nedenle demokratik bir yapýda olan
SCF, yasamanýn yürütmeyi denetlemesine yeni hükümetin Meclis’e karþý sorumlu olmasýna karþý çýkmýþ olamaz.
19.
Meridyen uzunluðunun ekvator uzunluðundan kýsa olmasý dünyanýn kutuplardan basýk olduðunun kanýtýdýr.
Yanýt: A
Yanýt: C
20.
I. ve III. öncüllerde doðal çevrenin insan üzerindeki etkisine; II. ve IV. öncüllerdeki bilgiler ise insanýn doðal çevre
üzerindeki etkisine örneklerdir.
Yanýt: B
14.
Türkiye Cumhuriyeti’nin dýþ politikasý Misak-ý Milil sýnýrlarý
içinde baðýmsýz yaþamaya yöneliktir. Yayýlmacý-saldýrgan
deðildir. Hatay ise zaten milli sýnýrlarýmýz içinde yer almaktaydý. Tüm Türkleri bir çatý altýnda birleþtirme (Turancýlýk)
gibi bir anlayýþý yoktu. Gerçekçiydi.
21.
Harita incelendiðinde 2. hedeften 3. hedefe doðru gitmek
isteyenler güneydoðu yönünde ilerlemelidir.
Yanýt: D
Yanýt: C
15.
1930’larda Ýtalyan faþizminin ve Alman nazizminin güçlenmesi; saldýrgan tutum ve söylemleri ister istemez devletleri savunma tedbirlerini artýrmaya yani bütçelerinden savunmaya daha fazla pay ayýrmaya yönlendirmiþtir.
22.
jeoloji, 4.’sü ise biyocoðrafyanýn inceleme alanýna girer.
Kartografya yani haritacýlýk ile ilgili bir haber verilmemiþtir.
Yanýt: B
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
Gazete haberlerinden 1.’si klimatoloji, 2.’si hidroloji, 3.’sü
Yanýt: B
5
A
A
A
23.
Paragrafta yaz musonlarýnýn oluþum kökeni, esme yönü,
A
29.
etkili olduðu bölge ve etki alanýndan söz edilmiþ ancak esme hýzýndan bahsedilmemiþtir.
30.
açýðý artar. Dolayýsýyla yoðunlaþma ve sis gerçekleþmez.
Parçada sofistlerin bilgiyi saný düzeyine indirdikleri, Sokrates’in ise doðru bilginin varlýðýný mümkün görerek onu
aradýðý anlatýlýyor.
Yanýt: D
Yanýt: D
Yamaç boyunca alçalan hava kütlesi, ýsýndýðý için nem
31.
25.
Parçada sanatýn da felsefenin de bir dönem sayýlar arasýndaki iliþkiye, altýn orana önem verdiði vurgulanýyor. Bu,
bilginin formelleþtirilmesidir.
Yanýt: E
Yanýt: A
24.
A
Okyanusal Ýklim) III; günlük sýcaklýk farkýnýn en fazla oldu-
Varlýðý, evrensel düþünceye baðlamak ve onunla açýklamak, idealizmdir. Materyalistler ise düþünceyi insanýn bir
özelliði olarak görürler. Parçada Büchner, materyalist bir
yorum getiriyor ve idealistleri eleþtiriyor.
ðu (Çöl Ýklimi) IV; yýlýn büyük bölümünde sýcaklýðýn
Yanýt: A
Batý rüzgârlarýnýn etkisiyle her mevsim yaðýþ alan (Ilýman
0°C’nin altýnda olduðu (Tundra Ýklimi) I; yýl boyunca sýcak
ve yaðýþlý olan (Ekvatoral Ýklim) II numaralý alanlarda etkili olur.
Yanýt: E
26.
32.
Parçada, Spinoza’nýn determinist yaklaþýmý anlatýlýyor.
Ona göre evrende tesadüf yoktur. Kozmozun düzenli bir
iþleyiþi vardýr. Ýnsan da ancak bunu bilebilir, deðiþtiremez.
Özgürlük, zorunluluðu bilmektir.
Yanýt: B
Çözünebilen kayaçlarýn yaygýn olarak bulunduðu alanlarda lapya, dolin, uvala, obruk, polye gibi karstik aþýným þekilleri görülür.
Yanýt: E
33.
Parçada sanat kuramlarýndan “yaratýcýlýk kuramý” anlatýlmaktadýr. Buna göre sanat eseri, doðayý aþar, özgündür
ve insan yaratmasýdýr.
Yanýt: A
27.
Haritada taranan alanlar; Doðu Karadeniz, Hakkari Bölümü ve Teke Yöresi olup bu alanlarýn ortak özelliði daðlýk
ve engebeli olmasýdýr.
34.
Yanýt: A
Parçada Karl Popper, bireyin önemsendiði açýk ve demokratik bir devlet anlayýþýndan söz ediyor ve devletin bu
anlayýþla yönetilmesini öneriyor.
Yanýt: E
28.
Parçada Mýsýrlýlarýn ateþin pratik yararýna, Yunanlýlarýn ise
anlamýna yöneldiði anlatýlýyor ve Yunanlýlarýn tavrý felsefidir deniyor. Pratik yarar, felsefenin konusu deðildir.
35.
Yanýt: C
Parçada, kesinliðin “doðrulanabilirlik” ilkesi ile deðil, “yanlýþlanabilirik” ilkesi ile saðlanabileceði vurgulanýyor.
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
6
A
A
A
A
DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ
36.
A
FELSEFE
41.
Tefsir ilmi insanlarýn Ýslam’ý anlamalarýný kolaylaþtýrmýþ,
Ýslam’ýn ilkelerinin öðrenilmesini saðlamýþtýr. Anlamý
kapalý (mütesabih) ayetlerin anlaþýlmasýný saðladýðý gibi
Ýslam kültürüne düþünce zenginliði katmýþtýr. Arap diline
herhangi bir katkýsý olmamýþtýr.
Parçada birinci pragraf, “üretim fazlasý” ile refahý vurgularken ikinci paragraf da “bilmek için bilmek” tanýmýyla meraký vurgulamaktadýr.
Yanýt: D
Yanýt: E
42.
37.
l. örnek eðitim hakkýna, ll. örnek eðitim hakkýna, lll. örnek
düünce ve ifade özgürlüðüne, lV. örnek inanç özgürlüðüne, V. örnek ekonomik haklara vurgu yapmaktadýr.
Ýbadet hakkýna dair herhangi bir örnek yoktur.
Parçada duyularýn arkasýndaki bilgi ile kastedilen, metafizik bilgidir. Metafizik konular, gözleme ve deneye uygun
deðildir. Felsefenin pozitifleþmesi, metafizikten arýndýrýlmasý demektir.
Yanýt: B
Yanýt: A
38.
Hacý Bektaþ Veli, Ahi Evran gibi mutasavvuflar Ahmet
Yesevi’nin Anadolu’ya önderdiði öðrencileridir. Ancak
paragrafta bu bilgiye yer verilmemiþtir.
43.
Yanýt: C
Yanýt: C
39.
Hegel’in “tez-antitez - sentez” aþamalarýndan oluþan süreç için kullandýðý kavram, diyalektiktir.
Atatürk’ün sözünde eðitim ve öðretim kurumlarýnýn birleþtirilmesinin gerekliliðine bir vurgu yapýlmamýþtýr.
44.
Yanýt: E
Kant parçada, ortak estetik yargýlarýn dayanaðýný açýklýyor Buna göre söz konusu dayanaðýn, genelgeçer beðeni
yargýsý olduðunu söylüyor.
Yanýt: E
40.
Verilen paragrafta Ýslam ve Budizm’in aþaðý tabakalardan
insanlar ve kadýnlar arasýnda yayýlmasýnýn nedenleri açýklanmýþtýr. Ýslam ve Budizm’in ortak noktasýnýn Tektanrý
inanýþý olduðuna dair bir vurgu yoktur.
45.
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
Viyana çevresi için filozoflarý bir bilginin anlamlýlýk ve doðrulanabilirlik ölçülerini karþýlamasý, o bilginin bilimsel olduðunu gösterir.
Yanýt: A
7
A
A
A
A
A
TEMEL MATEMATÝK TESTÝ
1. Bu testte,
Matematik: 30
Geometri: 10
toplam 40 soru vardýr.
2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
1.
–1
$$$ % %
1
—
2
+1
–1
% $
+1
=
–1
2
— +1
=
3
5.
5 –1 3
—
= —
3
5
% $ %
24⋅2013 = ab
a sayýsý 8052 nin pozitif böleni olmalýdýr.
2 1 1
1
8052 = 2 ⋅3 ⋅11 ⋅61
Yanýt: B
Pozitif bölen sayýsý 3⋅2⋅2⋅2 = 24
Yanýt: E
6.
2.
81
81
1
1
––––––– + ––––––– = — + — = 54
2
6
1 2
2 3
— ⋅—
— ⋅—
9 9
9 9
2012 2012 ... 2012
123 123
123
sayý 503 tane 2012 den oluþur.
Yanýt: A
2012 9
5
(503)⋅(5) = 2515 in 9 ile bölümünden kalan 4 tür.
Yanýt: C
3.
(10⋅2)(8⋅2)(6⋅2)(4⋅2)
2
2
2
2
8
n
5⋅2 ⋅4⋅2 ⋅3⋅2 ⋅2⋅2 = 5!⋅2 = k!⋅2
k=5
n=8 ⇒
7.
k + n = 13
22014⋅52014⋅52 = 25000...0
123
2014 tane 0
Yanýt: B
rakamlarý toplamý: 2 + 5 = 7
basamak sayýsý: 2 + 2014 = 2016
7
1
ortalama = –––– = ––––
2016
288
Yanýt: D
4.
4
400 + AB
—––––––– = — ⇒ AB = 84 olur.
10⋅AB+ 7
7
A + B = 12
8.
3⋅b + 5
–––––– = 2 ⇒ b = 13 olur.
b+9
Yanýt: D
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
8
A
9.
A
A
Erkek
Kýz
3x
2y
Gözlüklü
y
x
Gözlüksüz
A
13.
A
k
2x – 2 + 2x+2
5⋅2 – 2
––––––––––– = –––––––
2x+1
2x + 1
2
2
k = 5, p = 2, w = 2 ve f = 1 dir.
k + p + w + f = 10 olur.
Yanýt: A
4x + 3y = 25
↓
↓
x=4 y=3 olur.
Erkekler: 15
Kýzlar:
10
–
–––––––––––––
5
14.
2Mk + 2M12
ll = M192
ll + Mk
Mk = 8M3 – 4M3
Yanýt: B
Mk = 4M3
k = 48
Yanýt: C
10.
c = 3t
p = 17 t olsun.
n kez uygulayalým.
3t + n
2
—–––––– = — ⇒ 13n = 25t
17t – 5n
3
↓
↓
25
13
15.
–1
2n+2 = Mxll
Mxlll
2n + 2 = –1
2n = –3
Yanýt: D
3
n=–—
2
Yanýt: A
11.
a+2
1. kutu
= b+4
= c+8
2. kutu
3. kutu
= d + 16 = e + 32
4. kutu
5. kutu
a + b + c + d + e = 138 dir.
16.
2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62
x + 4 = x⋅y
4
y=1+ —
x →±1±2±4
138 + 62 = 200
200
–––– = 40
5
A
C
x
a = 40 – 2 = 38
Yanýt: B
12.
a < 0 ve |a|x ≤ a
0
1
–2
2
3
–1
3
4
1
5
6
2
6
7
4
8
9
1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 = 30
x ≤ –1 ⇒ |–2 – 6| – |–1 –2| = 8 – 3 = 5
Yanýt: D
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
xy
–4
9
A
17.
A
A
m3 + n3 = (m – n)(m2 + mn + n2)
↓ ↓
3 2
A
21.
A
Olasý durumlar
3!
1, 1, 2 ⇒ — = 3 durum
2!
1, 2, 3 ⇒ 3! = 6 durum
m + n = 5 ve m3 + n3 = 35 olduðundan,
1, 3, 4 ⇒ 3! = 6 durum
35⋅5 = 175 tir.
1, 4, 5 ⇒ 3! = 6 durum
Yanýt: E
1, 5, 6 ⇒ 3! = 6 durum
3!
2, 2, 4 ⇒ — = 3 durum
2!
2, 3, 5 ⇒ 3! = 6 durum
2, 4, 6 ⇒ 3! = 6 durum
18.
A
B
C
D
1; 5
1; 6
3; 6
1; 2
2; 4
2; 7
2; 9
2; 4
1; 5
8; 3
3; 6
9; 4
4; 8
2; 7
3; 6
3!
3, 3, 6 ⇒ — = 3 durum
2!
3+6+6+6+6+3+6+6+3
5
––––––––––––––––––––––––––– = –––
3
6
24
Yanýt: D
4; 8
9 açýkta kalmýþ.
Yanýt: E
22.
R = 2⋅G
G – 4 = 2(D – 4)
19.
R + 10 = 2(D + 10)
a⋅b < 100
denklemler çözülürse R = 28 olur.
a
— > 2 ⇒ a > 2b ⇒ a ≥ 2b + 1
b
Yanýt: A
b(2b + 1) < 100
2b2 + b < 100
↓
↓
6
6
a
1
2b + 1
1
b ≤ 6 ⇒ — = —––– = 2 + — ⇒ 2 + — = 2,166...
b
b
b
6
23.
Yanýt: B
3A = 2B
B = 2F
2F = 9Ý
3Ý = 2G
G = 5H
20.
× XH = 2A
––––––––––––––––––––
3⋅2⋅3⋅X = 2⋅2⋅9⋅2⋅5⋅2
KKKKEE + KKKEEE
$ %$ % $ %$ %
8
4
6
2
+
8
3
6
3
= 2170
X = 40
Yanýt: D
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
10
A
24.
A
Etkisiz elemaný: b
a
–1
–1
= c, b
A
= b, c
–1
= a, d
A
27.
tersler
–1
A
y
= d,
x
z
[ b–1 ∗ c–1) ∗ d ] ∗ a–1 = x–1 ∗ b
↓
↓
↓
123
b
a
c
x–1
Yol = x + y + z
(a ∗ d) ∗ c = x–1
123
c
x
z
y
— + — + — =4
63
72
56
Gidiþ zamaný:
–1
c∗c=x
x
z
2
y
Dönüþ zamaný: — + — + — = 4 + —
63
56
3
72
+
––––––––––––––––––––––––
2x
2z
26
2y
— + — + — = —
63
63
3
63
d = x–1
x=d=c∗c
Yanýt: E
Yol = x+ y + z = 21⋅13 = 273 km
Yanýt: C
28.
25.
a2 + ab + b2
3
a = 119, b = 111 ⇒ ––––––––––– + ––
8
a 3 – b3
2
2
a + ab + b
3
⇒ ––––––––––––––––– + ––
3
2
(a – b)(a + ab + b )
8
1
4
1
3
⇒ — + — = — = —
8
8
2
8
Yanýt: B
x
y
z
A
B
C
22⋅z
z + —–– = 488
100
x = 2y
122z
—–– = 488
100
12⋅x
20⋅y
—–– + —–– + z = 488
100
100
z = 400
12x
10x
—–– + —–– = 88
100
100
22x
—–– = 88
100
x = 400
Yanýt: E
26.
xy = 8, yz = 25 ve xz = 32
1
1
1
yz+ xz + xy
8+ 25 + 32
65
13
— + — + — = —–––––––– = —––––––– = –– = ––
x
y
z
xyz
5⋅8⋅2
80
16
29.
1.
x2y2z2 = 8⋅25⋅32
Çekirgenin hareketi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12. 13.
14.
11 – 12 – 1 – 2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 13 – 14 – 3 – 4 – 7 – 8 – 11
xyz = 5⋅8⋅2 = 80
2014 ≡ 12 (mod 14) olduðuna göre 7. ye geçer.
Yanýt: A
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
11
A
30.
A
f(x) =
A
A
32.
$ %
10 2
—
3
A
k
A
Toplamlarý 10 olan 3 asal sayý 2, 3, 5 tir.
k
E
B
N
M
x sayýsý 2a⋅3b⋅5c biçimindedir.
a+b+c
Kuvvetlerin toplamý: ––––––– = 2 ⇒ a + b + c = 6 olur.
3
D
C
2k
EÿAM ~ DÿCM olduðundan
1 2 3
Seçeneklerden sadece 2250 = 2 ⋅3 ⋅5 saðlar.
2
|CM| = — |AC|
3
Yanýt: E
2
|CN| = — |CB| ve
3
ÂMC + ÂCN = ÂMN
ise
2
2
– — ÂCA + — ÂCB = ÂMN olur.
3
3
Yanýt: B
31.
B
20°
33.
D
β
80°
A
C
D
C
F
β
30°
α
12
E
15°
G
15°
A
B
Ýkizkenar yamukta köþegenler eþit olduðundan
1
A(ABCD) = — .12.12.sin30°
2
[CD] // [EF] olduðundan
m(CéDE) = m(DéEF) = β alýnýrsa,
20° + β + α = β + 80° olacaðýndan
= 36 cm2 olur.
α = 60° bulunur.
Yanýt: C
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
12
A
A
34.
A
G
12
D
D
6
45°
3S
45°
O
A
36.
E
F
A
3S
6
H
H
A
C
2x S
F
S
A
E
B
= 36ñ2 cm
2
2x
S
x
x
S
[GC] düzgün sekizgenin çevrel çemberinin çapý ve taralý
alanlar tüm alanýn yarýsý olduðundan
1
Taralý alanlar toplamý = 4. — .6.6.sin45°
2
C
S
K
S
B
Köþegenler dik kesiþip birbirini ortaladýðýnda
F, ABC üçgeninin aðýrlýk merkezi |CK| = |CB| olur.
olur.
ABC ikizkenar üçgen olduðundan
Yanýt: C
|AF| = |CF| = 2x olur.
EFKB deltoid olur.
D seçeneði yanlýþ olur.
Yanýt: D
35.
1. adým
A
2. adým
8
B
5
M
A
3. adým
B
37.
4. adým
D
E
C
α
x
5
A
B
5
A
B
5
5
α
48°
α
2α
A
C
5
A
4
5
3
Ýç ters açýdan m(EéAB) = m(AéED) ve
5
3
|AD| = |DE| olur.
B
4
B
ABED ikizkenar yamuk olduðundan
5
D
m(EéBA) = m(DéAB) = 2α olur.
m(ëA) + m(ëB) = 180° ise 4α + 48° = 180° ve α = 33° olur.
ABCD eþkenar dörtgen olduðundan A seçeneðinin özelliklerini saðlamaz.
EAB üçgeninde α + 2α + x = 180° ise
Yanýt: A
x = 81° bulunur.
Yanýt: A
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
13
A
38.
A
A
6n
D
A
A
40.
C
3
O
x
2k
K
O
1
P
2n
3
h
E
k
A
F
3n
3n
B
Yarým kürenin hacmi
1 4
3
3
— . — π3 = 18π cm
2 3
silindirin hacmi
[EP] // [FB] çizildiðinde, benzerlik
2k |PE| 2n
— = —— = — alýnýrsa
3k |FB| 3n
DÿCK ~ EÿPK olduðundan
2
2
πr .h = π.3 .h = 9πh
6n
x
—— = — ise
2n
1
hacimlerin eþitliðinden
18π = 9πh ise
x = 3 cm bulunur.
h = 2 cm bulunur.
Yanýt: A
Yanýt: D
39.
1
2
3
38 4
10
6
37 5
9
13 14
12
17
36
22
11
31
16
21
30
35
15
23
20
32
19
24
29 18
25
34
33
26
28 27
8
7
Görünen yüzeyler numaralandýrýldýðýnda
2
yüzey alaný 2.38 = 76 br
ve 17 numaralý küpün solunda
gözükmeyen birim küpün iki yüzüde eklendiðinde,
2
yüzey alaný 78 br dir.
Yanýt: D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
14
A
A
A
A
A
FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ
1. Bu testte,
Fizik: 14
Kimya: 13
Biyoloji: 13
toplam 40 soru vardýr.
2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
1.
3.
Bir cismin dengede kalmasý için üzerine etki eden net kuvvetin sýfýra eþit olmasý gerekir.
Çubuðun yatay olarak dengede kalmasý için ipe göre toplam moment sýfýr olmalýdýr.
I. yargý için, K noktasýna bir tane daha cisim asýlýrsa;
f1
K
f
3f
L
2f
f2
f1 = 3f
ip
f + f2 = 2f
K
L
M
N
O
P
S
f2 = f
2f
G
f3
M
G
G
G
G
G
f
f3 = f
G
Bu durumda; f2 = f3 < f1 dýr.
G.3 + 2G.1 = 3G + G.2
Yanýt : B
5G = 5G olur.
Çubuk dengede kalýr. I. yargý olabilir.
II. yargý için;
ip
K
L
M
G
O
N
G
G
G
G
G
P
S
G
G
G.2 + 3G.1 = 3G + G.2
2.
5G = 5G olur.
Fiziksel bir niceliðin ölçümü sýrasýnda, ölçülen deðer ile
gerçek deðer arasýndaki farka ölçmede hata denir.
Çubuk dengede kalýr. II. yargýda olabilir.
II. yargý için;
Yanýt : C
ip
K
L
M
O
N
P
G
G
G
G
G
G
S
G
G
4G.1 = 3G.1 = G.2
4G ≠ 5G olur.
çubuk dengede kalamaz. III. yargý olamaz.
Yanýt : D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
15
A
4.
A
A
A
7.
Ýlk durumda iplerdeki gerilmeler cismin aðýrlýðýna eþit olduðundan yaylarda bir yay kuvveti oluþmamaktadýr. Sýcaklýk azaltýldýðýndaen fazla X cisminin boyunda deðiþim
olduðu için iptede en fazla deðiþim olur.
A
Kabýn kapalý bölümlerinde gaz birikeceði için sývý yükseklikleri eþit olmaz. Kapalý kaplarda ayný gaz birikeceði için
hacmi daha fazla olan ortadaki kapta sývý yüksekliði diðerine göre daha fazla olur.
Bu durumda, levhalarýn uzama katsayýlarý arasýnda;
Yanýt : D
αZ < αY < αX iliþkisi vardýr.
Yanýt : B
8.
F2
F3
F1
yatay
G
T2 G
G T1
5.
v v v
X
>
Y
>
Z
yer (yatay)
Özdeþ balonlarýn aðýrlýðýna G diyelim.
Araçlar LM doðrultularý arasýnda yan yana geliyorlarsa,
X aracý daha fazla yol alacaðýndan X aracýnýn hýzý en büyük olmalýdýr. Eðer M doðrultusuna yakýn bir yerde yan yana oluyorlarsa Z aracýnýn hýzý Y aracýnýn hýzýndan küçük
olmalýdýr.
Bu durumda
T3
Balonlara etki eden kaldýrma kuvvetlerine de sýrasýyla F1,
F2 ve F3 diyelim.
Bu durumda;
F1 = G + T1
olur. I. yargý olabilir.
F2 = G + T2
KL ve LM yollarýnýn uzunluklarý bilinmediðinden
|KL| < |LM| olursa Z aracýnýn hýzý en büyük Y arcýnýn hýzý
en küçük olabilir. III. yargý doðrudur. Y aracýnýn hýzý en
büyük olamaz. II. yargý olamaz.
F3 = G + T3
olur.
Sývý içerisinde en dipte kalan balona etki eden basýnç fazla olacaðýndan 1. balonun hacmi en küçük, 2. balonun
hacmi en büyük olur. Hacmi en büyük olana etki eden kaldýrma kuvveti de büyük olacaðýndan iplerdeki gerilme
kuvvetleri de T2 > T3 > T1 olur.
Yanýt : E
Yanýt : A
9.
h
3P
6.
h
X sývýsýnýn hacmi S.3h = 3V olsun.
Y sývýsýnýn hacmi S.h = V olsun
1
3V
X sývýsýnýn hacimce –– ü = –––
4
4
3V
9V
Geriye kalan sývý 3V.– ––– = –––
4
4
h
4P
P
Þekil I
Þekil II
Þekil I de yere göre potansiyel enerji;
h
W = 4P. –– = 2πh dir.
2
m = d.V
Þekil II de;
9V
3V
dx. ––– = dy.V + dx. ––– =>
4
4
h
3h
P. –– + 3P. ––– = 5Ph
2
2
6V
/ = dy. V/
dx. –––
4
Yerçekimine karþý yapýlan iþ;
dx
2
4
––– =
=
dy
3
6
5Ph–2Ph = 3Ph dir.
Yanýt : A
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
yer
Yanýt : C
16
A
A
A
10.
A
13.
A
K
L
K
L
M
M
+ –
perde
V
Noktasal ýþýk kaynaðýndan cisimlerin ucuna ýþýnlar gönderirsek C seçeneðine benzer gölge oluþur.
M lambasýnýn uçlarý arasýndaki potansiyel fark V, K ve L
V
V
lambalarýnýn –– ve –– dir.
2
2
Yanýt : C
Anahtar kapatýldýðýnda;
K
V
3
2V
3
L
M
V
3
V
11.
Z ortamý
+ –
V
X ortamý
K
M lambasýnýn uçlarý arasýndaki potansiyel fark V, K nin
2V
V
––– , L nin ––– olur.
3
3
Y ortamý
Iþýn çok yoðun ortamdan az yoðun ortama geçiþ yaptýðýnda ortama paralel gider ya da tam yansýma yapar. Bu durumda;
Bu durumda, M nin parlaklýðý deðiþmez. K nin artar, L nin
azalýr.
nX > nZ
Yanýt : B
nY > nZ
X ortamýndan Z ye geçerken sýnýr açýsý β, ýþýn Y den Z ye
geçerken β açýsýyla gelip tam yansýma yapmaktadýr.
nY > nX > nZ dir.
Yanýt : E
12.
Yapraklarýn kapanýp sonra tekrar açýlmasý için, elektroskoplar zýt yüklü olup Y nin yük miktarý X inkinden fazla olmalýdýr. I. ve II. yargýlar doðrudur. Elektroskoplarýn topuzunun yarýçaplarýný bilmediðimiz için son durumda yük
miktarýný kesin olarak bilemeyiz. III. yargý kesin deðildir.
Yanýt : D
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
17
A
A
A
14.
A
17.
T1
T3
N
NO3– ametal atomlarý arasýnda oluþan kök iyonudur. Bað
elektronlarýný O atomlarý daha fazla çeker.
N
S
T2
A
Yanýt: A
S
d
S
N
Þekil I
2d
T4
S
18.
N
FePO4 bileþiðinde demirin deðerliði +3 tür. Bu nedenle bileþiðin adý demir (III) fosfattýr.
Þekil II
Yanýt: B
Mýknatýslarýn aðýrlýklarýna G dersek, ayný kutuplu mýknatýslar birbirini iteceðinden, Þekil I deki mýknatýs aradaki
mesafe d olduðu için 4F lik kuvvet uygularken, Þekil II deki mýknatýs 2d mesafesinden dolayý F kadar kuvvet uygular.
T1 + 4F = G + T2
T3 + F = G + T4
T2 = G + F
T4 = G + F
T1 = 2G
T3 = 2G
19.
NaX bileþiðinin iyonik karakteri en büyük ise X’in çapý en
küçüktür.
Z’nin bað elektronlarýna sahip çýkma eðilimi Y’ninkinden
küçük ise Z’nin çapý en büyüktür.
T1 = T3 tür. I. yargý yanlýþtýr.
Yanýt: C
II. yargý doðrudur.
T2 > T4 tür. II. yargýda doðrudur.
Yanýt : E
20.
p+
X
15.
14
n0
K.N (p+n)
17
31
Y
15
16
31
Z
16
16
32
Na2CO3 ve sabun sudaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlarýný çöktü-
Yanýt: B
rerek suyun sertliðini giderir.
Yanýt: D
21.
1., 2. ve 3. deney kütlenin korunumu
2. ve 3. deney katlý oranlar kanunu
1. ve 3. deney sabit oranlar kanunu
Yanýt: E
16.
X → 5A
Y → 7A
grubu elementleri.
22.
Farklý grup ametal elementleri arasýnda oluþan bað polar
kovalenttir. X ve Y arasýnda 6 tane elektron ortak kullanýlmýþtýr. X atomunda 2 tane elektron ortak kullanýlmadýðý
için molekül polardýr.
Tepkime nötrleþme tepkimesidir.
Tepkimeye 126 gram (2 mol) HNO3,
74 gram (1 mol) Ca(OH)2 girdiðinde
25 °C de pH = 7 olur.
Yanýt: E
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
18
A
A
A
23.
I. ve II. gaz taneciklerinin, III. sývý taneciklerinin hareketi ile
açýklanabilir.
A
29.
A
Maltoz bir disakkarit olup maltaz enzimi ile hidroliz edilir.
Bu tepkime,
Yanýt: E
Maltaz
Maltoz + H2O ⎯⎯⎯→ Glikoz + Glikoz
þeklinde gerçekleþir.
24.
I → Q = m1.c.3t
Hidroliz sýrasýnda su tüketilir. Buna göre, deney kabýnda
oksijen atomu iþaretli su (H2O) bulunduðundan bu deney
kabýnda gerçekleþen hidroliz tepkimesi sonucu oksijeni
iþaretli glikoz moleküllerine rastlanýr. Oksijeni iþaretli maltoz ve maltaz moleküllerine deney kabýnda rastlanmaz.
Q
⇒ m1 = ——
3t.c
2Q
II → 2Q = m2.c.2t ⇒ m2 = ——
c.2t
Yanýt: A
2Q
III → 2Q = m3.c.3t ⇒ m3 = ——
c.3t
Yanýt: D
25.
30.
Katýnýn çözünmesi endotermik veya ekzotermik olsun sýcaklýk yükseltildiðinde katýnýn çözünme hýzý artar.
Yanýt: A
26.
Soruda verilen þekilde, Na+ ve K+ iyonlarýnýn hücre zarýndan geçiþi gösterilmiþtir. Na+ ve K+ iyonlarý hücre zarýndan geçebilecek büyüklükte moleküller olup bu moleküllerin hücre zarýndan geçiþi sýrasýnda ATP harcandýðý þekil+
de gösterilmiþtir. Buna göre, Na ve K iyonlarýnýn hücre
zarýndan geçiþi aktif taþýma ile gerçekleþmektedir. Aktif taþýma sýrasýnda hücre zarýndaki taþýyýcý proteinler ve enzimler görev aldýðýndan, ortamýn sýcaklýk ve pH deðerinde
meydana gelebilecek deðiþimler, bu iyonlarýn hücre zarýndan geçiþ hýzýný etkileyebilir.
ATP hücre zarýndan geçemez. Bu nedenle þekilde ATP
molekülünün bulunduðu taraf hücre içi, diðer taraf ise hüc+
re dýþýdýr. Buna göre, K iyonlarý hücre dýþýndan hücre içi+
ne doðru, Na iyonlarý hücre içinden hücre dýþýna doðru
taþýnmaktadýr.
Bileþiklerin üçü de organiktir. X bileþiðinin adý propanoik
asittir.
Yanýt: C
Yanýt: D
27.
Magnezyumun oksijen ile tepkimesi yükseltgenme-indir-
31.
genme tepkimesidir. Mg atomlarý Mg2+ iyonlarýna yükseltgenirken O atomlarý O2– iyonlarýna indirgenmiþtir.
Yanýt: B
Yanýt: C
32.
28.
Bitki ve protista âlemlerinde fotoototrof canlý türlerine rastlanýrken, mantar ve hayvanlar âleminde fotoototrof canlý
türlerine rastlanmaz.
Soruda verilen þemada, 1 numaralý olay fotosentez ya da
kemosentez, 2 numaralý olay dehidrasyon, 3 numaralý
olay hücresel solunum, 4 numaralý olay ise hidrolizdir. 1 ve
2 numaralý metabolik olaylar anabolik olup sadece hücre
içinde gerçekleþirken, 3 ve 4 numaralý metabolik olaylar
kataboliktir. 3 numaralý olay sýrasýnda hem ATP üretimi
hem de ATP tüketimi gerçekleþir. 1 numaralý olay fotosentetik ve kemosentetik canlýlarda gerçekleþebilir. Fotosentetik canlýlarda klorofil bulunurken, kemosentetik canlýlarda klorofil bulunmaz.
Soruda verilen deney düzeneðinde bulunan, bir bitkiden
alýnan yapraklý dal, aydýnlýk ortamda tutulduðundan bu
yapraklý dalda fotosentez olayý gerçekleþir. Fotosentez
olayý sýrasýnda su tüketilir. Ayrýca bu yapraklý dalda terleme ile su kaybý da gerçekleþir. Buna göre, bu deney düzeneðinde, renkli sývýnýn 1 yönünde hareket etmesi ve terlemeye baðlý olarak T tüpündeki su miktarýnýn azalmasý
olaylarý gerçekleþir.
Deney düzeneðinde bulunan yapraklý dalda kök bulunmadýðýndan, suyun taþýnmasýnda kök basýncý etkili deðildir.
Stomalardan terlemeyle su kaybý gözlenirken, mineral
kaybý gerçekleþmez.
Yanýt: D
Yanýt: B
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
19
A
A
A
33.
Vücut sýcaklýðý, çevre sýcaklýðýna göre deðiþen canlýlar
deðiþken vücut sýcaklýklý (soðuk kanlý) canlýlardýr. Buna
göre, K canlýsýnýn soðuk kanlý olduðu kesindir.
A
38.
•
beslenme þekli,
•
boþaltým ürünleri,
•
sýnýflandýrmadaki bilimsel adlarý
aynýdýr.
Ayný türe ait diþi ve erkek memeli canlýlardan, erkeklerde
X ve Y olmak üzere iki çeþit gonozom bulunurken, diþilerde gonozom çeþidi olarak sadece X kromozomu bulunur.
Yanýt: A
Yanýt: D
Tek yumurta ikizlerinin kan gruplarý aynýdýr. Bu nedenle I
ve II numaralý bireylerin kan gruplarý birbiriyle ayný, III ve
IV numaralý bireylerin kan gruplarý birbiriyle aynýdýr. Buna
göre, K ve L ailesindeki bireylerin kan grubu genotipleri
aþaðýda verildiði gibidir.
K ailesi
I
A0
L ailesi
III
B0
AB
II
A0
39.
IV
B0
00
Buna göre, K ailesinin 0 kan gruplu çocuðu olabilir.
Yanýt: E
35.
Birbirleriyle çiftleþtiklerinde kýsýr olmayan döller oluþturabilen, iki hayvansal organizma ayný türe ait canlýlardýr.
Ayný türe ait canlýlarýn,
Vücut sýcaklýðý ölüme yol açabilecek sýcaklýða düþünce
kýþ uykusundan uyanan, metabolizmasýný hýzlandýran ve
vücut sýcaklýðýný artýran L canlýsý, kýþ uykusuna yatan sýcakkanlý bir canlý olabilir. Vücut sýcaklýðýný uykudayken ve
uyanýkken normal sýcaklýk sýnýrlarýnda tutan M canlýsý sýcakkanlý bir canlýdýr.
34.
A
Çift çenekli bir bitkide döllenmeler sonucu tohum oluþmasý ve bu tohumdan odunsu gövdeli bir bitkinin geliþmesi
sürecinde soruda verilen bitkisel dokularýn ortaya çýkýþ sýrasý; uç meristem, parankima, damar kambiyumu þeklindedir.
Bitkilerde, kuru aðýrlýk artýþýný saðlayan olay fotosentezdir.
Bitki tohumlarýnýn çimlenmesi sürecinde, oksijen varlýðýnda oksijenli solunum, oksijen yokluðunda ise etil alkol fermantasyonu gerçekleþir. Çimlenmekte olan bitki tohumlarýnda fotosentez tepkimeleri gerçekleþmediði için, deney
düzeneðindeki bezelye tohumlarýnda kuru aðýrlýk artýþý ve
cam balondaki oksijen konsantrasyonunda artýþ gerçekleþmez. Çimlenmekte olan bezelye tohumlarýnýn oksijenli
solunum yapmasý, ortamdaki oksijen gazýnýn azalmasýna
neden olur. Oksijenli solunum sýrasýnda açýða çýkan karbondioksit gazýnýn KOH çubuklarý tarafýndan tutulmasý,
cam balondaki gaz basýncýnýn azalmasýna neden olur. Bu
durumda kýlcal borudaki renkli sývý yükselir.
Yanýt: C
Yanýt: B
40.
36.
mRNA ve DNA polinükleotit yapýlý moleküllerdir. Yapýlarýnda peptit baðý bulunmaz. RNA çeþitlerinden tRNA nýn yapýsýnda hidrojen baðý bulunurken, mRNA ve rRNA nýn yapýsýnda hidrojen baðý bulunmaz.
Yanýt: E
37.
Tarým zararlýlarýna karþý biyolojik mücadelenin artýrýlmasý,
•
sanayi atýklarýnýn arýtma tesislerinden geçirilerek çevreye verilmesi,
•
orman tahribatýnýn önlenmesi,
•
doðada parçalanmasý zor olan deterjan kullanýmýnýn
azaltýlmasý
çevre kirliliðinin engellenmesi için alýnmasý gereken önlemlerdir. Verimli tarým alanlarýna sanayi tesisleri ve yerleþim alanlarýnýn kurulmasý, var olan tarým arazilerinin ortadan kalkmasýna ve çevre kirliliðinin artmasýna neden olur.
Saðlýklý bir insanýn idrar bileþiminde, glikoz ve protein bulunmaz. Amonyak, üre ve sodyum iyonu, saðlýklý bir insanýn idrar bileþiminde bulunabilir.
Yanýt: C
ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý / YGS Deneme Sýnavý / 13-14/ II
•
Yanýt: E
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content