close

Enter

Log in using OpenID

27/03/2015 Tarihli Kare/Lama/Silme Stok Listesi (OSMANİYE)

embedDownload
LYS 3
ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK
ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI
A
COÐRAFYA-1 TESTÝ
1.
Haritadaki izohips aralýklarý 50 metredir. Gölün kýyý çizgisi
700 metre olduðundan tarým alanlarý 700-750 metre yükselti basamaðýndadýr.
6.
Yanýt: B
Yunan ve Ýyon uygarlýklarý kurulduklarý Doðu Akdeniz’den
batýya doðru deniz ticareti amacý ile ilerlemiþ, ticaretin geliþmesi þehirleþmenin Akdeniz’in doðusundan batýsýna yayýlmasýna yol açmýþtýr.
Yanýt: A
2.
Haritadaki kuru dere yataðý kuzeybatýdadýr. Akarsu kaynaðýný 850 metre yükseklikten almýþtýr. Ýdil Gölü’nün kýyý
çizgisi 700 metrede olduðundan adanýn da kýyý çizgisi 700
metredir. Adadaki en yüksek izohips eðrisi 800 metredir.
7.
Avrupa Kýta’sý dýþýndaki kýtalarda nüfus artýþ hýzýnýn yüksek olmasý, nüfus artýþ hýzý düþük olan Avrupa’nýn toplam
nüfustaki oransal daðýlýmýný azaltmýþtýr.
Yanýt: D
Yanýt: D
8.
3.
Doðum kontrolüyle ilgili araç gereçlerin ücretsiz daðýtýlmasý, nüfus artýþ oranýný azalmaya yönelik politika uygulayan
ülkelerin yapmasý gereken çalýþmalardan biridir.
Yanýt: C
15-20 haziran tarihleri arasýnda güneþ ýþýnlarýnýn yatay
düzlemlere 85° ve daha büyük açýlarla, hatta dik açý ile
düþmesi araþtýrma gezi güzergâhýnýn Ekvator ile Yengeç
Dönencesi arasýnda olduðunu gösterir. Gündüzlerin uzamaya devam etmesi kuzeye yol aldýðýna, güneþin her gün
daha erken doðmasý, doðuya gidildiðine kanýttýr.
Yanýt: C
4.
Bitkiler fotosentez için Güneþ’ten aldýklarý enerjiyi sentezledikleri besinlerin kimyasal baðlarýnda depolayarak enerji üretimine doðrudan katký saðlarlar.
9.
Yanýt: E
Yanýt: C
10.
5.
Motorlu makinelerin çalýþtýrýlmasý, petrolün doðal kaynak
olarak önemini artýrmýþtýr.
II. jeolojik zamanda Türkiye’nin büyük kýsmý Tetis denizi ile
kaplý olduðundan karalarda yaþayan dinazorlarýn bulunmasý olanaklý deðildir.
Mezopotamya’nýn doðusunda akan Dicle; Hint uygarlýðýnda belirleyici olan Ýndus; Fýrat ve Dicle nehirleri arasý Mezopotamya. Mýsýr uygarlýðýna katkýda bulunan ise Nil Nehri’dir.
Yanýt: E
Yanýt: B
A
A
A
11.
Yataðý oluþturan kayaçlarýn, çözünebilen yapýda olmasý
kimyasal aþýndýrmada belirleyicidir.
A
18.
Yanýt: A
A
Ormanlardan yaþlý ve çürümüþ aðaçlarýn kesilerek yenilerinin dikilmesi, doðal kaynaklarýn tahribi deðil, sürdürülebilir kullanýmýný örnekler.
Yanýt: B
12.
Faruk’un görmek Dalmaçya tipi kýyýlar Kaþ - Finike arasýnda bulunduðundan Teke Yarýmadasý’nda bulunurlar.
19.
Yanýt: B
Hollanda’da tarihsel süreçte deniz basmasýna karþý yapýlan mücadelede edinilen deneyim günümüzde mühendislik firmalarýna aktarýlmýþtýr.
Yanýt: D
13.
1950-1960 yýllarýnda altyapý, baraj, sulama, ulaþým çalýþmalarýna aðýrlýk verilmiþtir.
20.
Yanýt: E
Hollanda topraklarýnýn önemli bir kýsmý deniz seviyesi ve
altýnda olmasý su baskýnlarýna önlem alma gereksinimini
ortaya çýkarmýþtýr. Ganj Nehri’nin deltasýnda bulunan
Bangladeþ’te bu tehdit altýndadýr.
Yanýt: C
14.
Türkiye’de yer þekillerinin engebeli olmasý tarým alanlarýnýn dar ve parçalý olmasýna yol açar.
Yanýt: D
21.
Çukurova yoðun nüfuslu bölgeler arasýnda iken Menteþe
Yöresi seyrek nüfusludur.
Yanýt: D
15.
Demir - çelik üretiminin artmasý demir yolu ulaþýmýný yaygýnlaþtýrmýþ, demir yolu ile kömürün uzak mesafelere taþýnabilmesi sanayinin kömür yataklarý dýþýnda da geliþmesinde etkili olmuþtur.
22.
Yanýt: B
Volkanik püskürmelerle oluþan arazinin mineral bakýmýndan zengin topraklar oluþturmasý ekstrem olaylar arasýnda sayýlmaz, doðal süreçlerdendir.
Yanýt: A
16.
Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz Havzasý ülkeleri boðazlar
aracýlýðý ile biririne baðladýðý gibi zengin petrol ve doðal
gaz rezervlerine sahip Orta Doðu ve Hazar Havzasý’ný Akdeniz’e ulaþtýracak yol üzerindedir.
23.
Yanýt: E
17.
Paragrafta Iguaçu Çaðlaya’ný milli parkýnýn nehrin her iki
tarafýný kapladýðýndan söz edilmiþtir.
Yanýt: C
Tropikal Kuþak’ta sýcaklýk ve nemin yüksek olmasý, yerleþim alanlarýnýn yükseltisinin fazla olmasýna neden olur.
24.
Yanýt: A
Paragrafta coðrafi yapýnýn daðlýk ve engebeli, ulaþým aðýnýn geliþiminin sýnýrlý olduðundan söz edilmiþ, nüfusun birbirinden kopuk yaþadýðý vurgulanmýþtýr.
Yanýt: E
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content