close

Enter

Log in using OpenID

Ara Dönem Faaliyet Raporu HAZİRAN-2014

embedDownload
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2014
KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Genel Bilgiler
1
Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi
1
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
1
Şube ve Personel Bilgileri
1
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
1
Denetim Komitesi
2
Genel Müdür ve Yardımcıları
2
Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne Genel Bir Bakış
3
Banka Hakkında Finansal Bilgiler ve Değerlendirmeler
4
Döneme İlişkin Özet Finansal Veriler
4
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
5
Genel Müdür’ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
6
Banka’nın Finansal Durumu ve Performansına İlişkin Değerlendirme
7
2014 Yılına İlişkin Beklentiler
7
Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler
7
İç Sistemler Kapsamındaki Komitelerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
8
Denetim Komitesi
8
Risk Komitesi
8
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İç Sistemler Komitesi
8
Kredi Komitesi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
8
Kurumsal Yönetim Komitesi
9
Banka’nın Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler
9
Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler
9
İştirakler Portföyüne İlişkin Gelişmeler
9
01.04.2014-30.06.2014 Dönemine İlişkin Ek Bilgiler
9
A. GENEL BİLGİLER
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi
26.08.1924 tarihinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş., kuruluşundan bugüne
kadar geçen 90 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş
ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 1.341 adet yurt içi ve yurt dışı
şubesi, dönem sonu itibarıyla 5.909 adet ATM’den oluşan Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon
bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine en hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem
Banka’nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.
2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Ödenmiş sermayesi 4,5 Milyar TL olan Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı 10 Milyar TL’dir.
30.06.2014 tarihi itibarıyla Banka hisse senetlerinin % 40,25’ine Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik
ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, % 28,09’una Cumhuriyet Halk Partisi (Atatürk Hisseleri) sahiptir. Banka hisselerinin % 31,66’lık
bölümü halka açıktır.
3. Şube ve Personel Bilgileri
30.06.2014 itibarıyla Banka’nın toplam şube sayısı 1.341, toplam personel sayısı ise 23.983’tür. 1.341 şubenin 1.317’si yurt içi,
24’ü ise yurt dışı şubedir. Yurt dışı şubelerin 15’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 2’si İngiltere’nin Londra, 2’si Gürcistan’ın
Batum ve Tiflis, 2’si Kosova’nın Priştine ve Prizren, 2’si Irak’ın Erbil ve Bağdat, 1’i de Bahreyn’in Manama şehirlerinde faaliyet
göstermektedir. Bunun yanı sıra, Çin ve Mısır’da temsilcilikleri bulunan Banka’nın bağlı ortaklıkları İşbank Almanya
Almanya’da 13 şubeyle, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Bulgaristan’da 1’er şube ile, İşbank Rusya ise Rusya’da 8’i bağlı şube olmak
üzere toplam 12 şube ile faaliyetini sürdürmektedir.
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
İsmi
Görevi ve Sorumluluk Alanı
H. Ersin Özince
Yönetim Kurulu ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı
Füsun Tümsavaş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi, KKTC İç Sistemler Komitesi, Risk
Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
Adnan Bali
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi,
İcra Kurulu Başkanı
Hasan Koçhan
Üye, Kredi Komitesi Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu
Üye
Aysel Tacer
Üye, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Hüseyin Yalçın
Üye, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Murat Vulkan
Üye
Prof. Dr. Turkay Berksoy
Üye, Denetim Komitesi, KKTC İç Sistemler Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Kemal Meral
Üye
Ulaş Moğultay
Üye
1
5. Denetim Komitesi
İsmi
Görevi
Füsun Tümsavaş
Prof. Dr. Turkay Berksoy
Başkan
Üye
6. Genel Müdür ve Yardımcıları
İsmi
Görevi ve Sorumluluk Alanı
Adnan Bali
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, İcra
Kurulu Başkanı
Mahmut Magemizoğlu
Finansal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün, KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış,
Serbest Bölge Şubeleri
Alternatif Dağıtım Kanalları, Bilgi Teknolojileri
Suat İnce
Hakan Aran
Levent Korba
Ertuğrul Bozgedik
Bankacılık Temel Operasyonları, Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları, Destek Hizmetleri ve
Satın Alma, Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları, İç Operasyonlar, İnşaat ve Gayrimenkul
Yönetimi, Şube Ağı Geliştirme
Kurumsal Krediler, KOBİ Kredileri, Ticari Krediler ve Bireysel Krediler Tahsisi, Krediler Portföy
Yönetimi, Risk Komitesi Üyesi
Yalçın Sezen
Bireysel Krediler, Kartlı Ödeme Sistemleri, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün, Özel
Bankacılık Pazarlama ve Satış, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
Rıza İhsan Kutlusoy
İnsan Kaynakları, Kurumsal Mimari, Strateji ve Kurumsal Performans ile Yetenek Yönetimi,
Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi
Senar Akkuş
Hazine, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Risk Komitesi Üyesi
İlhami Koç
İştirakler, Sınır Ötesi Bankacılık, Yurt Dışı İştirak, Şube ve Temsilcilikler, Sermaye Piyasaları ve
Risk Komitesi Üyesi (*)
Yılmaz Ertürk
İktisadi Araştırmalar, Uluslararası Finansal Kuruluşlar
Hukuk Müşavirliği, Finansal Analiz, Ticari ve Kurumsal Krediler ile Perakende Krediler İzleme
ve Takip
(*) Sayın İlhami Koç, Risk Komitesi’nin konsolide bazdaki toplantılarına iştirak etmektedir.
Ergün Yorulmaz
2
B. TÜRKİYE EKONOMİSİ ve BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ
Türkiye ekonomisi 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,3 ile beklentiler paralelinde bir büyüme
kaydetmiştir. 2013 yılında genel olarak ılımlı bir görünüm sergileyen yurt içi özel tüketim harcamaları, 2014 yılının ilk
çeyreğinde TCMB ve BDDK tarafından alınan önlemler paralelinde ivme kaybetmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin en büyük
ihraç pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerindeki toparlanma ile döviz kurlarındaki gelişmeler ihracat hacmindeki artışı
desteklerken, ithalat hacminin daralmasının etkisiyle net ihracat büyümeye olumlu katkı sağlamıştır. Yılın ikinci çeyreğine
ilişkin öncü göstergeler ise, ekonomik aktivitenin ivme kaybetmekle birlikte ılımlı bir seyir izlediğine işaret etmektedir. Söz
konusu büyüme eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edeceği ve bu çerçevede yıla başlarken %2,5-3,0 aralığında oluşacağı
tahmin edilen 2014 yılı ekonomik büyüme rakamının %3’ün üzerinde gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
Yılın ilk altı aylık döneminde, ihracat artış eğilimini korurken, iç talep koşullarının ılımlı bir seyir izlemesi paralelinde ithalat
azalmıştır. 2014 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat % 6,7 oranında artarken, ithalat % 4,8
oranında gerilemiş ve dış ticaret açığı 39,6 Milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, ihracatın ithalatı karşılama
oranı % 67 ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 7,3 puanlık artış kaydetmiştir. Türkiye’nin ülke gruplarına göre ihracatının
kompozisyonu Avrupa Birliği ülkelerinin lehine gelişmiş ve bölgenin toplam ihracat içindeki payı %43,4’e ulaşmıştır.
Cari işlemler açığı 2014 yılının ilk beş aylık döneminde dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle düşüş eğilimine girmiştir. Bu
dönemde, cari açık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 38,5 oranında azalarak 19,8 Milyar USD seviyesinde
gerçekleşmiştir. Mayıs 2014 itibarıyla 12 aylık kümülatif cari açık son 13 ayın en düşük seviyesi olan 52,6 Milyar USD’ye
gerilemiştir. İç ve dış talepteki dengelenme sürecinin devam edeceği öngörüsü çerçevesinde, cari açıktaki aşağı yönlü trendin
önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. Cari açığın finansmanı tarafında ise, ilk çeyrekte gözlenen olumsuz
seyir Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla büyük ölçüde geride kalmıştır. Türkiye’ye yönelik portföy yatırımları devam ederken,
bankaların ve banka dışı sektörlerin yurtdışından borçlanmalarını sürdürdüğü görülmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2013 yılının ilk yarısında 3,1 Milyar TL fazla veren merkezi yönetim
bütçesi, 2014 yılının aynı döneminde 3,4 Milyar TL açık vermiştir. Bütçe gerçekleşmelerindeki kısmi bozulmada, tüketim
harcamalarındaki ılımlı seyir paralelinde vergi gelirlerinin yılın ilk yarısında yıllık bazda % 6,1 ile sınırlı oranda artış
kaydetmesi etkili olmuştur. Vergi gelirlerindeki zayıf seyrin bütçe performansı üzerindeki olumsuz etkisinin özelleştirme
gelirleri yoluyla kısmen telafi edildiği gözlenmektedir. Yılın ilk yarısında faiz dışı harcamalar ise % 13,9 oranında yükselmiştir.
Yılın ilk yarısında bütçe gerçekleşmelerinin genel olarak yılsonu hedefleri ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Haziran 2014 itibarıyla yıllık TÜFE artışı % 9,16, yıllık yurt içi ÜFE artışı ise % 9,75 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk
yarısında enflasyonun yüksek seyrinde, özellikle gıda fiyatları ile döviz kurlarındaki gelişmeler etkili olmuştur. TCMB, Temmuz
ayında yayımladığı Enflasyon Raporu’nda yıllık enflasyonun gıda fiyatlarındaki artışlara ve Türk lirasındaki değer kaybının
gecikmeli etkilerine bağlı olarak bir süre daha yüksek seyredeceğini ve yılsonunda % 5 hedefinin belirgin bir şekilde üzerinde
gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bu çerçevede, yılın geri kalan kısmında döviz kurundan kaynaklanan maliyet baskısının azalması,
nispeten ılımlı yurtiçi talep koşulları ve baz etkisi nedeniyle TÜFE’ye göre yıllık enflasyonun bir miktar gerileyerek 2014 yıl
sonunda mevcut beklentilerimize uygun biçimde %8,0-8,5 aralığında oluşacağı öngörülmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı Haftalık Bülten verilerine göre, 2014 yılının ilk yarısında
toplam mevduat hacmi yılsonuna göre % 2,6 ile sınırlı bir artış kaydederek 1.041 Milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu
dönemde TL mevduat ve YP mevduatın USD karşılığı sırasıyla % 2,1 ve % 4,0 artmıştır. Böylece, mevduat hacmindeki yıllık
artış % 17,4 olmuştur.
BDDK ve TCMB tarafından iç talebi sınırlayıcı yönde alınan tedbirlerin etkisiyle yılın ilk yarısında yıllık kredi hacmi artışı
yavaşlama eğilimi sergilemiştir. 27 Haziran itibarıyla 1.137 Milyar TL’ye ulaşan toplam kredi hacmi (net takipteki alacaklar
dâhil), 2013 yılsonuna göre % 6,8 artış kaydetmiştir. Bu dönemde, TP kredi hacmi % 7,7, YP kredilerin USD karşılığı % 5,2
oranında yükselmiştir. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kredi hacminin % 21,5 oranında arttığı görülmektedir.
3
C. BANKA HAKKINDA FİNANSAL BİLGİLER ve DEĞERLENDİRMELER
1. Döneme İlişkin Özet Finansal Veriler
AKTİF KALEMLER (Bin TL)
30.06.2014
31.12.2013
2.149.675
2.219.817
Bankalar ve Para Piyasalarından Alacaklar (1)
24.920.686
22.335.328
Menkul Değerler (Net)
39.302.084
36.866.263
138.834.315
134.843.374
14.392.481
14.235.255
219.599.241
210.500.037
Nakit Değerler
Krediler (2)
Diğer
Aktif Toplamı
PASİF KALEMLER (Bin TL)
Mevduat
30.06.2014
31.12.2013
125.256.761
120.974.765
Alınan Krediler ve Para Piyasalarına Borçlar
34.634.029
36.838.172
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
12.582.554
10.095.426
Sermaye Benzeri Krediler
Özkaynaklar
Diğer
2.959.422
2.984.143
25.901.718
23.579.117
18.264.757
16.028.414
219.599.241
210.500.037
2014/6
2013/6
Faiz Gelirleri
7.748.619
6.509.231
Faiz Giderleri
4.277.477
3.059.810
Net Faiz Geliri
3.471.142
3.449.421
-112.187
294.562
Pasif Toplamı
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)
Ticari Kar/Zarar
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
974.526
978.780
Diğer Gelirler
1.302.835
1.038.135
Faaliyet Gelirleri Toplamı
5.636.316
5.760.898
Diğer Faaliyet Giderleri
2.752.315
2.446.495
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KARI/ZARARI
GÖSTERGE RASYOLAR
847.659
1.004.337
2.036.342
2.310.066
391.522
408.955
1.644.820
1.901.111
30.06.2014
31.12.2013
Faiz Getirili Aktifler / Aktif Toplamı
92,4%
92,1%
Krediler / Aktif Toplamı
63,2%
64,1%
Bireysel Krediler / Toplam Krediler
27,6%
28,5%
1,6%
1,6%
Takipteki Krediler Oranı
Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat
20,9%
21,2%
Sermaye Yeterliliği Standart Oranı
15,8%
14,4%
Ortalama Aktif Karlılığı (3)
Ortalama Özkaynak Karlılığı (3)
Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri (3)
1,4%
1,6%
12,3%
13,7%
2014/6
2013/6
51,8%
46,1%
(1) Merkez Bankası ve Zorunlu Karşılık hesaplarını da içermektedir.
(2) Takipteki krediler hariçtir. Toplam kredi rakamı 30.06.2014 ve 31.12.2013 için sırasıyla 139.321.009 TL ve 135.281.021 TL’dir.
(3) Hesaplamalar çeyrek dönem bakiyeleri üzerinden yapılmıştır.
4
2. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
ABD ekonomisi, ilk çeyrekteki daralmanın ardından ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergilemiştir. Almanya ve İngiltere’nin
ekonomik büyüme kaydediyor olmasına karşın, Avrupa Birliği’nin diğer önemli ülkelerindeki zayıflık devam etmektedir. Çin’in
yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin bir miktar üzerinde büyümesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmakla beraber,
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin bir miktar ivme kaybetmesi küresel ekonomideki toparlanma eğilimini
sınırlayan ek faktörler olmuştur. 2014’ün ilk yarısının ardından IMF yılsonu küresel büyüme tahmininde düşüş yönünde
güncelleme yapmıştır.
Türkiye’de ilk yarıya ait bütçe gerçekleşmeleri kamu kesimi dengelerinde ciddi bir sorun olmadığı yönünde sinyal vermiştir.
Küresel risklerin varlığına karşın ihracat artışı ve cari açıktaki iyileşme devam etmiştir. Bununla birlikte, Ortadoğu ve Ukrayna
kaynaklı jeopolitik riskler Türkiye’nin çevresindeki ticaret potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan;
bankacılık sektörü gelişimini devam ettirmiş, 2014 yılının ilk yarısında toplam mevduat hacmi % 2,6 oranında artarak 1.041
Milyar TL düzeyine, toplam kredi hacmi ise % 6,8 oranında artarak 1.137 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
Sektörüne güçlü ve emin adımlarla liderlik etmeye devam eden İş Bankası, yılın ikinci çeyreğinde, yurtiçinde 19 yeni şube
açarak, yurtdışında ise Edmonton-Londra, Prizren-Kosova ve Tiflis-Gürcistan şubelerini hizmete sunarak rekabet gücünü daha
da artırmıştır.
Dünyanın saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı
sıralamanın sonuçlarına göre dünyanın en büyük 1.000 bankası sıralamasında, birçok Avrupa bankasını geride bırakarak 118.
sırada yer alan Bankamız, Türk bankaları arasında ise en üst sırada yer alarak öncü konumunu pekiştirmiş, güçlü mali
bünyesini uluslararası platformda bir kez daha tescil ettirmiştir. İş Bankası ayrıca, kurumsal eğitim kalitesi ve öğrenme kültürü
tesis edilmesindeki yenilikçi uygulamaları çerçevesinde, Amerikan Eğitim ve Gelişme Topluluğu’nun (ASTD), BEST 2014
ödülüne layık görülmüştür.
İş Bankası, yılın ilk yarısında kaydettiği başarılı sonuçları kalan dönemde de sürdürmek ve 2014 yılını müşterileri, hissedarları,
çalışanları ve ülkesi için kazançlı bir yıl olarak tamamlamak amacıyla sağlıklı büyüme stratejisini devam ettirecektir.
Saygılarımla,
H. Ersin Özince
Yönetim Kurulu Başkanı
5
3. Genel Müdür’ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri
Yılın ikinci çeyreğinde de istikrarlı büyümesini sürdüren İş Bankası, ulaştığı 219,6 Milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en
büyük özel bankası olmaya devam etmiştir. 139,3 Milyar TL tutarındaki, % 72’sini Ticari Kredilerin oluşturduğu nakdi kredi
portföyü ve 40,5 Milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredileri dikkate alındığında, toplam kredi hacminde 180 Milyar TL’ye
ulaşan İş Bankası ülke ekonomisine en büyük kredi desteğini sağlayan banka konumundadır.
Öte yandan; kaynaklarının verimli ve doğru tahsisine önem veren Bankamız, sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikasının
sonuçlarını cari dönemde de almaya devam etmiş, Bankamızın sorunlu krediler oranı % 1,6 gibi düşük bir oranda
gerçekleşerek, önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında kalmıştır.
Lider ve güçlü konumunun yanı sıra, “müşteriye en yakın banka olma” temeline dayalı yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım
kanalları ile mudilerin teveccühünü kazanmaya devam eden Bankamızın mevduat hacmi yılsonuna göre % 3,5 oranında artarak
125,3 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Diğer taraftan; Bankamız, yılın ilk yarısında gerek yurtiçi gerekse uluslararası
piyasalarda toplam 8,3 Milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirerek, kaynak yapısını çeşitlendirmeye ve uygun maliyetli
fon sağlamaya devam etmiştir. Bankamız ayrıca, Mayıs ayı içerisinde, 15 ülkeden 41 finansal kuruluşun katılımıyla, 400 Milyon
ABD Doları ve 672 Milyon Euro tutarında olmak üzere iki dilimde 1,3 Milyar ABD Doları tutarında bir sendikasyon kredisi
temin etmiştir. Bankamız, geçtiğimiz yılın aynı döneminde tamamlanan sendikasyon işlemine göre yüzde 100’ün üzerinde
yenileme oranı elde ettiği bu işlemle, uluslararası piyasalarda kendisine duyulan güveni tescillemiştir.
Mali bünyesini güçlendirmeye yılın ikinci çeyreğinde de devam eden Bankamızın özkaynakları 25,9 Milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Bankamızın net karı 1.645 Milyon TL tutarına ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise % 15,8
seviyesinde belirlenmiştir.
Cumhuriyet’ten bir yıl sonra kurulmuş bir müessese olarak 90. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan İş Bankası,
müşterilerinden, hissedarlarından ve çalışanlardan aldığı güçle, sektörüne öncülük etmeye ve ülkemize değer katmaya devam
edecektir.
Saygılarımla,
Adnan Bali
Genel Müdür
6
4. Banka’nın Finansal Durumu ve Performansına İlişkin Değerlendirme
Yılın ikinci çeyreğinde İş Bankası’nın nakdi kredileri 139,3 Milyar TL, gayrinakdi kredileri 40,5 Milyar TL düzeyine yükselirken,
nakdi kredilerin aktif içerisindeki payı % 63,4 oranına, ticari ve kurumsal nitelikli kredilerin nakdi krediler içerisindeki payı ise
% 72,4 oranına ulaşmıştır. Banka’nın sorunsuz büyüme politikasının sonuçlarının yansıdığı takipteki krediler rasyosu ise,
sektörün oldukça altında, % 1,6 oranında kalmıştır.
Yılsonuna göre % 3,5 oranında artarak 125,3 Milyar TL düzeyine ulaşan mevduat kalemi, % 57,0 oranı ile kaynak yapısında
önemli yer tutmaya devam ederken, Banka’nın vadesiz mevduatının toplam mevduat içindeki payı % 20,9 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Öte yandan; Banka’nın ihraç edilen menkul kıymetler portföyü yılsonundan bu yana % 24,6’lık büyüme
kaydederek, 12,6 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Dönem sonu itibarıyla, aktif büyüklüğü 219,6 Milyar TL, özkaynakları ise 25,9 Milyar TL seviyesine ulaşan Banka’nın karı 1.645
Milyon TL düzeyine, sermaye yeterlilik oranı ise %15,8 oranına yükselmiştir.
5. 2014 Yılına İlişkin Beklentiler
2014 yılının ilk altı ayında Bankamız toplam kredileri % 3,0 oranında büyümüştür. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler
doğrultusunda, 2014 yılının tamamında kredi büyümesinin yıl başındaki büyüme beklentisi olan % 14-16 aralığında
oluşabileceği düşünülmektedir.
Mevduat hacmimiz ilk altı aylık dönemde % 3,5 seviyesinde büyüme kaydederken, yılın tamamına ilişkin % 12-14 düzeyindeki
büyüme tahmini muhafaza edilmektedir.
2014 yılındaki genel ekonomik görünüme ilişkin beklentiler paralelinde, sorunlu kredilerde sınırlı bir artış oluşacağı tahmin
edilmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılsonu itibarıyla % 1,6 seviyesinde oluşan takipteki krediler oranının 20-30 baz puan kadar
bir artış gösterebileceği düşünülmektedir. 2014 yılının altıncı ayı itibarıyla Bankamız takipteki krediler oranı % 1,6 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Yılın kalan bölümünde gerçekleşmesi muhtemel alacak portföy satışlarının miktarı bu oranın ulaşacağı
seviyeyi etkileyen bir diğer faktör olacaktır.
2013 yılında % 4,1 düzeyinde oluşan net faiz marjının, 2014 yılında % 3,5- % 4,0 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.
2014 yılın ilk altı ayında bu oran % 3,8 düzeyinde oluşmuştur.
2014 yılında net ücret ve komisyon gelirlerindeki büyümenin yaklaşık % 15 seviyesinde oluşacağı öngörülmüş olmakla
birlikte; yılın ilk yarısında bu kalemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay bir seyir gerçekleşmiştir. Mevcut gelişmeler ve
beklentiler tahtında bu kalemdeki yıllık büyümenin % 8-10 aralığında oluşabileceği tahmin edilmektedir.
Faaliyet giderlerindeki artışın mevcut koşullar altında TÜFE enflasyon rakamının 2 - 4 puan üzerinde bir seviyede oluşabileceği
tahmin edilmektedir.
Yılın ilk altı ayı içinde Bankamız şube sayısı 32 şube artışı ile 1.341 şubeye yükselmiştir. Yıl içerisinde şube sayımızdaki net
artışın 50 civarında olacağı tahmin edilmekte olup, şube açma faaliyetlerimiz hedeflerimize paralel bir biçimde devam
etmektedir.
D. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Yılın ilk altı aylık döneminde 7 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda, kredi tahsisi için 121, kredi
ile ilgili diğer konular için 18 adet olmak üzere toplam 139 adet dosya ile ilgili inceleme yapılarak 87 adet kredi kararı, kredi
dışı konularla ilgili olarak da toplam 173 adet dosya incelenerek 173 adet karar alınmıştır. Yılın ilk altı aylık dönemindeki
Yönetim Kurulu karar sayısı, toplantılarda alınan kararlar da dahil olmak üzere toplam 342 adet olarak gerçekleşmiştir.
7
E. İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ KOMİTELERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Denetim Komitesi
2 üyeden oluşan Denetim Komitesi’ne Yönetim Kurulu Başkan Vekili Füsun Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komite’nin diğer
üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turkay Berksoy’dur. İlk altı aylık dönemde Denetim Komitesi 17 defa toplanarak 21 adet
karar almıştır.
2. Risk Komitesi
Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi için faaliyette bulunan Risk Komitesi’nin üyelerine aşağıda yer
verilmiştir:
• Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Risk Komitesi Başkanı: Füsun Tümsavaş
• Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: Adnan Bali
• Genel Müdür Yardımcısı: Ertuğrul Bozgedik
• Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Yönetimi Komitesi Başkanı: Senar Akkuş
• Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Gamze Yalçın
Banka’nın mali ve mali olmayan iştiraklerini kapsayacak şekilde, konsolide olarak da toplanarak grup risk politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlayan Risk Komitesi’nin konsolide bazda yapılan çalışmalarına;
• Genel Müdür Yardımcısı: İlhami Koç
• İştirakler Bölümü Müdürü: Burhanettin Kantar
tarafından da iştirak edilmektedir.
Risk Komitesi yılın ilk altı aylık döneminde 2 adedi konsolide bazda olmak üzere toplam 8 defa toplanmıştır. Toplantılarda, İş
Bankası ve konsolide risk politikaları kapsamında izlenmekte olan iştiraklerin risk yönetimi çalışmalarının
değerlendirilmesinin yanı sıra Komite’ye sunulan risk yönetimi raporları incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile
ilgili kararlar alınmıştır.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İç Sistemler Komitesi
2 üyeden oluşan Komite’nin Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Füsun Tümsavaş olup, diğer üye Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Turkay Berksoy’dur. Komite, Banka’nın KKTC şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini
ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve
üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak
hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu
tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eş güdümünü sağlamakla
görevli ve sorumludur.
Yılın ilk altı aylık döneminde KKTC İç Sistemler Komitesi 3 defa toplanarak 4 adet karar almıştır.
F. KREDİ KOMİTESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Kredi Komitesi, daimi üye ve Komite Başkanı olan Genel Müdür ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 3 kişiden
oluşmaktadır. Komitenin Başkanlığını yürütmekte olan Genel Müdür Adnan Bali dışındaki üyeler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Füsun Tümsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Koçhan’dır. Kredi Komitesi yedek üyeleri ise Yönetim Kurulu Üyeleri Aysel
Tacer ve Prof. Dr. Turkay Berksoy ’dur. İlk altı aylık dönemde Kredi Komitesi, yetkisindeki 30 adet dosyayı incelemek suretiyle
23 adet karar almıştır.
8
G. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
3 üyeden oluşan Komite’nin Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Füsun Tümsavaş olup, diğer üyeler Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Turkay Berksoy ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Süleyman H. Özcan’dır. Komite, Banka’nın kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, ilgili
mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmekle
sorumludur.
Yılın ilk altı aylık döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 3 defa toplanarak 3 adet karar almıştır.
H. BANKA’NIN RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER
İş Bankası Risk Grubuna dahil firmalara yönelik her türlü finansal hizmet, üçüncü taraflara uygulanan aynı prosedür ve politika
çerçevesinde sağlanmaktadır. Risk Yönetimi Bölümü, Banka Risk Grubu bünyesindeki firmalara tahsis edilen kredi ve ödünç
verme işlemlerini analiz ederek bu işlemlerin yasal limitler içerisinde kalıp kalmadığını izlemektedir.
2014 yılının ilk altı aylık döneminde grup firmalarına kullandırılan krediler, yasal risk limitleri içerisindedir. Grup firmaları ile
çoğunlukla kredi ve mevduat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Risk grubuna tahsis edilen nakdi kredilerin toplam nakdi kredilere
oranı % 1,3 risk grubuna ait mevduatın toplam mevduata oranı ise % 3,1 seviyesindedir.
I. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
Banka’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2013 yılı
faaliyetlerinden elde edilen 3.163.365 Bin TL tutarındaki net karın;
- ilgili mevzuat gereği dağıtıma konu olmayan iştirak ve gayrimenkul satış kazançlarından oluşan 71.103 Bin TL’sinin özel bir
fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye ilave edilmek üzere yedeklere aktarılması,
- “TMS 19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar” çerçevesinde dönem içerisinde ayrılan personele dağıtılacak kar payı karşılık tutarı
olan 95.000 Bin TL’nin dağıtıma esas tutara ilave edilmesi
sonucu oluşan 3.187.262 Bin TL’lik dağıtılabilir karın;
- 554.731 Bin TL’sinin A, B ve C grubu paylara nakden,
- 3 Bin TL’sinin kurucu hisselere nakden,
- 94.676 Bin TL’sinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve personele nakit temettü olarak
dağıtılmasına,
- 2.537.852 Bin TL’sinin ise yasal ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına
karar verilmiştir.
31.03.2014 tarihinde 2.537.852 Bin TL’nin yedek akçeler hesabına aktarımı gerçekleştirilmiş, 01.04.2014 tarihinden itibaren
de nakit temettü dağıtımına başlanmıştır.
İ. İŞTİRAKLER PORTFÖYÜNE İLİŞKİN GELİŞMELER
Antgıda Gıda Tarım Turizm Enerji ve Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’nin 50.004 Bin TL’lik sermayesinde Banka’nın sahip olduğu
%99,89 oranında ve 49.948 Bin TL nominal değerdeki payın tamamı ile 135 adet kurucu pay, toplam 9.951 Bin TL peşin
bedelle satılmış olup, satış işlemi sonucunda 33 Bin TL kar oluşmuştur.
J. 01.04.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN EK BİLGİLER
Banka Yönetim Kurulu’nun, borçlanma aracı ihracına ilişkin 30.09.2013 tarihli kararı kapsamında, 01.04.2014-30.06.2014
tarihleri arasında toplamda 3.092.859 Bin TL nominal değerli banka bonosu, 255.037 Bin TL nominal değerli tahvil ihracı
gerçekleştirilmiştir.
Banka Yönetim Kurulu'nun borçlanma araçlarının yurt dışında ihracına yönelik 25.12.2013 tarihli kararı kapsamında
yurtdışında 01.04.2014-30.06.2014 tarihleri arasında toplam 1.003 Milyon USD muadili tutarda ihraç gerçekleştirilmiştir.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content