close

Enter

Log in using OpenID

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ KURAL VE İLKELERİ

embedDownload
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ KURAL VE İLKELERİ
1- Bireyler sadece bir bildiri özeti sunabilir.
2- Bireyler birden fazla bildiri özeti yazarı olabilirler.
3- Bireyin, bildiri özetlerine diğer ortak yazarların isimleri koyulmadan önce tüm
yazarların onayını alması gerekmektedir.
4- Sunucunun herhangi bir kişi yada firma ile
potansiyel çıkar çatışması var ise
açıklaması gerekmektedir.
5- Gönderilecek projelerin özgün araştırma olması gerekmektedir.
6- Daha önce yayımlanmış ya da başka bir etkinlikle sunumu gerçekleştirilmiş bildiri
özetleri kabul edilmeyecektir.
7- Bilimsel Komite, gönderilmiş bildiri özetlerini en uygun araştırma alanına yeniden
sınıflandırma hakkını saklı tutar.
8- Özetler, özet bildiri gönderim sitesi aracılığıyla gönderilmelidir. Faks, fotokopi veya
e posta yoluyla gönderilen kopyalar dikkate alınmayacaktır.
9- Bireylerin, son tarih olan 15 Mart 2014 tarihinden sonra bildiri özet metinlerinde
değişiklik yapmalarına hiçbir koşul altında izin verilmeyecektir.
Tüm sunucuların bildiri özetlerini gönderirken aşağıdaki kuralları kabul etmiş olmaları
gerekmektedir:
1- Bildiri özetinde rapor edilen insan veya hayvan denekleri ile ilgili herhangi bir
işlemin Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’nde yer alan deneysel işlemler için
rehber ilkelerle uyumlu olduğunun doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca bu
araştırma projesinin kurumsal bir Etik komitesi veya eşdeğer bir etik organı
tarafından usulüne uygun olduğunun tespitinin yapılmış olması gerekmektedir.
2- Çalışmanın bu etkinlikten önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da
sunulmamış olduğunu kabul etmeniz gerekmektedir.
3- Bildiriyi sunacak katılımcıların 15 Nisan 2014 tarihine kadar etkinlik ön kaydını
yapmaları ve kayıt ücretini yatırmaları gerekmektedir. Kabül edilmiş çalışmaların
özet ve abstractları Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisinde online
olarak yayınlanacaktır. Çalışmaları bilimsel komite tarafından kabul edilmiş olan
katılımcılar ödemelerini erken kayıt ücretinden ödeyeceklerdir
1 4-
Lütfen not ediniz;
15 Nisan 2014
tarihine kadar gerçekleşmemiş ön kayıtlar
aşağıdaki şekilde sonuçlanacaktır:
Bildiri özeti otomatik olarak Program Kitabından ve online Bilimsel Programdan
çıkarılacaktır
Bildiri sahiplerinin toplantıda sunumlarını gerçekleştirmelerine izin verilmeyecektir.
Bildiri
özeti,
Ege
Üniversitesi
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Dergisi’nde
yayınlanmayacaktır.
SUNUCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Eğer toplantıya katılamayacaksanız fakat yerinize geçecek bir sunucu ismi vermek
istiyorsanız lütfen aşağıdaki kuralları dikkate alınız:
1- Yedek sunucu ortak yazar olmalıdır.
2- Yedek sunucu toplantıda başka bir sunum gerçekleştirmiyor olmalıdır.
3- Değişiklik yapılmasına ilişkin tüm
isteklerin [email protected]
adresine 15 Nisan 2014 tarihinden önce gönderilmesi gerekmektedir.
4- Yukarıdaki prosedürlere uyulmaması halinde tam kayıt ücretini yatırmış olan
sunucunun toplantıda sunumunu gerçekleştirmesine izin verilmeyebilir .
BİLDİRİLERİ ÖZETLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ
Aşağıda bildiri özetlerinin geri çekilmesi için kurallar sıralanmıştır:
1. Bildiri özetlerinizi, Bilimsel Kurula bir uyarı yapmadan 15 Mart 2014 tarihine kadar
istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
2. 15 Mart 2014 tarihinden sonra geri çekilen bildirilerin [email protected]
adresine özet numarası verilerek bildirilmesi gerekmektedir.
15 Nisan 2014
tarihi
bildiri özetinin geri çekilebileceği son tarihtir.
3. Seyahat masraflarının yoksunluğu bildiri özet geri çekimi nedenleri arasında kabul
edilememektedir.
4. Yukarıdaki prosedürlere uyulmaması halinde tam kayıt ücretini yatırmış olan
sunucunun toplantıda sunumunu gerçekleştirmesine izin verilmeyebilir .
BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİM HAZIRLIKLARI
Tüm bildiri özetleri TDB /ADO çevrimiçi bildiri özeti gönderim sistemi vasıtasıyla çevrimiçi
olarak
gönderilmek
zorundadır
(elden
bildiri
gönderimleri
kabul
edilmeyecektir).
2 Tamamlanmış her gönderim Bilimsel Grup / Network Bildiri Özeti Hakemleri tarafından
bilimsel içeriğiyle alakalı olarak kontrol edilecektir.
Önemli Bilgiler
1. Bilimsel Komite , Network: Tüm bildiri özetleri bilimsel içeriğe dayalı olup olmadığı
konusunda incelenmek üzere uygun Bilimsel Komite , Network’e gönderilecektir.
2. Başlıklar: Bildiri Özet başlıkları 10 kelime ya da daha azı ile sınırlandırılmıştır
(açıklayıcı bir başlık yerine anlaşılır bir başlık seçiniz). Genel olarak, her kelimenin ilk
harfi kalın ve büyük harf olmalıdır.
3. Yazarlar: Her yazar ismi ayrı olarak gönderime ilave edilmelidir. Her yazar için ilk ismi
(verilen) ve soy ismi (aile ismi / soyadı) ile kurum/üyelik bilgileri girilmelidir. Yazar
isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Bir yazar sunumu gerçekleştirecek olan kişi olarak
belirtilmelidir. Sunucu yazarın ismi kalın yazılmalı ve altı çizilmiş olmalıdır. Yazarların
kurum ve üyelik bilgileri üst indis olarak numaralandırılmalıdır. Yazarların sırası son
bildiri özeti tarihinden önce herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
4. Anahtar sözcükler: Her bildiri özeti gönderimi için listeden 5 anahtar sözcük seçilmelidir.
5. Bildiri Özeti Metni: Tüm bildiri özetleri 250 kelime veya daha az olmalıdır. Yazı stili, iki
yana dayalı, Times New Roman ve 12 punto olmalıdır. Başlıklar, yazarlar ve yazarların
kurum ve üyelik bilgileri 250 kelime içerisine dâhil değildir. Referansları dâhil etmeyiniz.
Eğer bildiri özeti, bir dış kaynak tarafından tamamen veya kısmen finanse edilen bir
araştırmaya dayanıyorsa, gerekli tüm bilgileri başlık basamağında girdiğinizden emin
olunuz (finansman ajansı ve varsa hibe sayısı). Bildiri özeti metninizde bilgileri yeniden
girmenize gerek yoktur. Tablo ve grafiklere izin verilmemektedir.
6. Bildiri özeti aşağıdakilerden oluşan kısa bir açıklama içermelidir:
a- Çalışmanın amacı
b- Kullanılan materyal metot
c- Bulgu ve varsa istatistiksel değerlendirme,
d- Sonuç
Klinik vakalar için bildiri özeti aşağıdakileri içermelidir:
a- Araştırma hedefleri
b- Klinik rapor
c- Sonuçlar
"Amaç:", "Materyal metot:", "Bulgular:", ve "Sonuç:" kelimelerinden sonra iki nokta üst üste
ile devam edilmelidir. Tüm bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
3 • İletişim Bilgileri: Bildiri özeti kimin tarafından gönderilmiş olursa olsun, TDB/ADO bildiri
özetinde yer alan sunucu yazar ile yazışmaları gerçekleştirecektir. Bu durumda, sunucu
yazar için geçerli bir mail adresi ve telefon numarası eklediğinizden emin olunuz.
BİLDİRİ ÖZET KABUL KRİTERLERİ
Sunumlar, gönderilen çalışmanın bilimsel kalitesine dayalı olarak program için seçilecektir.
Her bildiri özet içeriği,
ilgi alanında bulunan
2 kişiden oluşan bilimsel jüri tarafından
değerlendirecektir.
Ret nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
1. Bildiri özeti orijinal araştırma değildir.
2. Araştırma belirtilen soruna yaklaşımında yenilikçi değildir (metodoloji ya da veri
toplama ya da analiz veya veri yorumlama konusunda).
3. Problemin doğası başlık veya bildiri özetinden anlaşılmamaktadır.
4. Bildiri özeti bir başka toplantıda sunulmuş veya daha önce yayımlanmıştır.
5. Bildiri özeti kötü organize edilmiş ya da /ve tamamlanmamıştır. Gerekli bilgilerin
bildiri özetinde verilmemiş olması:
a- Amaç
b- Materyal metot
c- Bulgular
d- Sonuç
6.
Veri elde etme yöntemlerinin, aşağıda belirtilen nedenlerle ilgili olarak uygun
olmaması:
a- Doğru olan ölçümlere izin verilmesi için yöntemlerin yeterince kesin olmaması,
yani varyasyonların bu metot için hata sınırları içinde olması.
b- Örnekleme yönteminin tanımlanmamış doğal ayrımcı faktörleri içeriyor olması.
c- Örnek boyutlarının önemli uygunluk ve farkları göstermede yetersiz olması
d- Değişkenlerin değerlendirilmesi için verilen kriterlerin iyi tanımlanamamış olması
e- Sorgulanabilir kontrollerin seçimi.
f-
Hiçbir kontrol grubunun bildirilmemesi.
7. Çalışılan sorunun niteliğine ilişkin sonuçların öneminin bildirilmemesi
8. Sonuçların tam anlamıyla, verilere uygulanan analiz metodunun bir sonucu olarak
takip edilmemesi
9. Sonuçların yeterince nitelikli olmaması; yani sonuçların yazarın ima etiğinden daha
fazla sınırlara sahip olması
10. Bildiri özetinin Türkçe/ İngilizce dilinde olmaması.
4 KABUL EDİLME/KABUL EDİLMEME DUYURULARI
Bildiri özetleri kabul yazıları 15 Nisan 2014 tarihinde ya da daha yakın bir tarihte, yazarın
e mail adresine gönderilecektir. Gönderilecek olan yazılar sunum şeklini (sözlü ya da
poster sunumu), tarih ve oturum saatini içerecektir. Sözlü sunumlar için zaman 12 dakika
olacak ve bunu 3 dakikalık bir tartışma izleyecektir. Poster ebatları 70 cm (genişlik) 100 cm
(uzunluk) şeklinde olmalıdır.
Nihai Sunumunuzu içeren bir e posta, sunucu ön kayıt son tarihinden (15 Nisan 2014)
sonra tüm kayıt yaptırmış ve kabul edilmiş bildiri sahiplerine gönderilecektir.
LÜTFEN NOT EDİNİZ: TDB/ADO
ve sunucu arasındaki tüm iletişim e posta yoluyla gerçekleşecektir .Kullanılan e posta
adresi özetinizi gönderirken kullanacağınız e posta adresiniz olacaktır (sunucunun adı
altında listelenen e posta adresi). Lütfen geçerli, uzun vadeli bir e posta adresi
kullandığınızdan emin olunuz. Böylece bildiri özetiniz ve toplantıda yapacağınız
sunumunuzla ilgili TDB/ADO tarafından gönderilen tüm önemli bildirimler tarafınıza
ulaşacaktır.
5 YAPILANDIRILMIŞ ÖZET ÖRNEĞİ:
Diş Rengi ile Ten Rengi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
A. ALADAĞ1, P. BİNGÖL2, E.ÇÖMLEKOĞLU1, G. YILMAZ3
1
Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalı, İzmir, Türkiye, 2Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 3Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye,
Amaç: Diş rengi ile ten rengi arasındaki ilişki ile ilgili yeterli bilimsel veri desteği
bulunmamaktadır. Ten rengi ile diş rengi arasında olası bir ilişki varlığı, diş
hekiminin tam dişsiz bireylerdeki yapay diş renk seçimini kolaylaştırabilecektir. Bu
çalışmanın amacı, diş rengi ile ten rengi arasında bir ilişki olup olmadığını farklı yaş
aralıkları için araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Üst santral kesici dişlerinde çürük ya
da restorasyon bulunmayan toplam 127 birey (76 kadın, 51 erkek; 20 78 yaşları
arasında) çalışmaya dahil edildi. Bireyler yaşlarına göre 5 farklı gruba (20 29, 30
39, 40 49, 50 59, 60 ve üzeri) ayrıldı. Dental spektrofotometre (Vita Easy Shade)
kullanılarak santral dişlerin prefabrike bir renk skalasına (Vita 3D Master) göre renk
seçimleri yapıldı. Ten renkleri ise makyaj renk skalası (Camuflaj, Kryolan) göz
önünde bulundurularak 5 gruba ayrıldı. Ayrıca bireylerin öğrenim durumları, kan
grupları, diş fırçalama sıklıkları, sigara, çay, kahve içme alışkanlıkları da kaydedildi.
Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde yaş ve ten rengi gruplarında varyansların
homojenlik testi yapıldı. Daha sonra, tek yönlü varyans analizi uygulandı.
Varyansların heterojen olduğu durumda Brown Forsythe anlamlılık düzeyleri alındı.
Önemlilik bulunması durumunda ise homojen durumlarda Bonferroni, heterojen
durumlarda ise Dunnet C testi kullanıldı ( =0.05). Bulgular: Yaş ile diş rengi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Yaş arttıkça L*
değerinin azaldığı, a* ve b* değerlerinin arttığı görüldü. Diş rengi ile ten rengi
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p≥0.05). Öğrenim
durumu, kan grubu ve sigara içme alışkanlığının diş renk değerleri üzerinde etkisi
bulunmadı (p>0.05). Günde 10 bardaktan fazla çay/kahve tüketen bireylerle
tüketmeyenler arasındaki diş rengi farkı anlamlı bulundu (p<0.05). Günde 2 kere
diş bakımı yapan bireylerle günde 2’den az bakım yapanlar arasında da diş rengi
farkı anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Yaş ile diş rengi arasında anlamlı bir ilişki
bulundu. Ancak, ten rengi ile diş rengi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadı.
6 OLGU BİLDİRİMİ ÖZET ÖRNEĞİ:
Bireyselleştirilmiş Anında Kalıcı Zirkonya Dayanak ile Estetik Rehabilitasyon:
Olgu Sunumu
F. TAN1, M.DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU2, E. ÇÖMLEKOĞLU2
1
Doktora Öğrencisi,Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi
A.D., Bornova, İzmir, Türkiye, 2 Doç. Dr., Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi A.D., Bornova, İzmir, Türkiye
Amaç: İmplant tedavisinde başarı diş eksikliğinin hem estetik hem de fonksiyonel
olarak restorasyonu ile sağlanır. Bu olgu bildiriminde, üst lateral kesici diş
eksikliğinin, implant üzerine tek seansta uygulanan anında kalıcı bireyselleştirilmiş
zirkonya dayanak ile rehabilitasyonu anlatılmaktadır. Olgu Bildirimi: On sekiz
yaşındaki bayan hasta üst lateral kesici diş eksikliği yakınması ile Protetik Diş
Tedavisi Kliniği’ne başvurdu. Klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucu kemik
kalite ve miktarı uygun bulundu ve implant tedavisine karar verildi. Bir adet implant
(Bone level SLActive, Straumann, Basel, İsviçre) yerleştirildi ve 16 haftalık
osseoentegrasyon süreci sonrasında iyileştirme başlığı kullanılmadan, doğrudan,
final restorasyonun altyapısı olarak kullanılacak prefabrike zirkonya dayanak
(Anatomic IPS e.max® Abutment,
Straumann) implant üzerine torklanarak
vidalandı. Dayanak marjini dişeti seviyesine göre ağız içinde elmas frez ile su
soğutması altında şekillendirildi. Vida deliği politetrafloroetilen ve kompozit rezin ile
kapatıldı. Ağız içi 3 boyutlu dijital tarayıcıyla (Cerec AC Bluecam, Sirona,
Bensheim, Almanya) ölçü elde edildi. Tasarım programıyla (Cerec 3.5, Sirona) tek
kron tasarımı yapıldı. Restorasyon cam seramik bloktan (IPS Empress CAD Multi,
IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) frezelendikten sonra glazürü yapılarak
tamamlandı. Cam seramik kron bir rezin siman (Variolink II, IvoclarVivadent) ile
simante edildi. Sonuç: Tedaviden 36 ay sonra kontrole gelen hastada, herhangi bir
yakınma ya da klinik sorun gözlenmedi ve dişeti konturunun simetrik doğal lateral
diş konturuna ulaştığı izlendi.
7 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content