close

Enter

Log in using OpenID

AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması

embedDownload
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS)
Antimikrobiyal Duyarlılık (AMD)
Testlerinde Kullanılan
Besiyerlerinin Hazırlanması
Hazırlayan Birim
Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11
Onaylayan Birim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kategori
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD)
Bölüm
Test prosedürleri
Standart No
AMD-TP-01
Sürüm No
1.0
Onay tarihi
01.01.2015
Geçerlilik tarihi
01.01.2018
Sürüm no
Tarih
Değişiklik
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
İÇİNDEKİLER
KAPSAM VE AMAÇ.................................................................. 3
KISALTMALAR VE TANIMLAR ................................................... 3
GENEL BİLGİ ........................................................................ 4
TEKNİK BİLGİLER .................................................................. 4
1 Asgari laboratuvar koşulları ............................................ 4
1.1. Laboratuvar güvenliği ................................................ 4
1.2. Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri .................... 4
1.3. Reajen, Kit, Ekipman ................................................. 4
2 Besiyerlerinin hazırlanması ............................................. 5
2.1. Mueller-Hinton Agar besiyeri yapılışı ............................ 5
2.2. Mueller-Hinton sıvı besiyeri (MHB) yapılışı ..................... 6
2.3. Mueller-Hinton–Fastidious (MH-F) agar besiyeri yapılışı ... 6
2.4. Mueller-Hinton–Fastidious (MH-F) sıvı besiyeri yapılışı .... 7
2.5. Koyun kanlı (%5) Mueller-Hinton agar besiyeri yapılışı .... 8
2.6. Haemophilus test (HTM) agar besiyeri yapılışı ................ 8
2.7. GC Agar (+ %1 Defibrine Üreme Katkısı) besiyeri yapılışı 8
3 Kalite kontrol ............................................................... 9
3.1. Sterilite kontrolleri .................................................... 9
3.2. pH .......................................................................... 9
3.3. Agar Kalınlığı .......................................................... 10
3.4. Kalite Kontrol Suşları ile Performans testi.................... 10
3.5. Görünüm ............................................................... 10
4 Olası sorunlar/kısıtlılıklar .............................................. 11
İLGİLİ DİĞER UMS BELGELERİ ................................................ 12
KAYNAKLAR ......................................................................... 12
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 2 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
Kapsam ve Amaç
Bu test prosedürü, kolay üreyen bakteriler ve güç üreyen bakterilerin
antimikrobiyal duyarlılık testlerinde kullanılan özgül katı ve sıvı besiyerlerinin
hazırlanması için yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Antimikrobiyal duyarlılık testlerinde kullanılan besiyerlerinin, mikroorganizmaları
üretebilmek için gereksinim duyulan üreme ortamını sağlaması yanında,
tekrarlanabilir duyarlılık test sonuçları verebilmesi, sülfonamid, trimetoprim ve
tetrasiklin inhibitörünün düşük düzeyde olması gereklidir.
Kısaltmalar ve Tanımlar
ATCC
Amerikan Tip Kültür Kolleksiyonu (American Type Culture
Collection)
http://www.atcc.org
CLSI
Amerika Birleşik Devletleri “Clinical Laboratory Standarts
Institute” www.clsi.org
EUCAST
Antimikrobiyel Duyarlılık Testi ile ilgili Avrupa Komitesi
(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)
http://www.eucast.org
GC Agar
Gonococci Agar
HTM agar
Haemophilus Test besiyeri
MHA
Muller-Hinton agar
MHB
Mueller-Hinton sıvı besiyeri
MH-F
Muller-Hinton agar –Fastidious (zor üreyen organizmalar) (5%
defibrine at kanı ve 20 mg/L β-NAD eklenmiş MH)
ß-NAD
ß-Nikotinamid adenin dinukleotid
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 3 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
Genel Bilgi
Kolay üreyen bakterilerin disk difüzyon, agar dilüsyon, gradient test ve sıvı
mikrodilüsyon duyarlılık testleri için CLSI ve EUCAST Standartları tarafından en
uygun besiyeri olarak Mueller-Hinton Agar (MHA) ve Mueller-Hinton sıvı besiyeri
(MHB) önerilmektedir (1 2 3). Bunun nedenleri; değişik üretim serileri ile tekrar
edilebilir duyarlılık test sonuçları elde edilebilmesi, sülfonamid, trimetoprim ve
tetrasiklin inhibitörü içeriğinin düşük düzeyde olması, kolay üreyen bakterilerin
büyük çoğunluğu için yeterli üremeyi sağlayabilmesi ve bu besiyeri ile yapılmış
duyarlılık test sonuçları ile ilgili yeterli deneyim ve bilgi birikimi olmasıdır (2).
Güç üreyen bakterilerin duyarlılık testlerinde ise; CLSI ve EUCAST Standartları
tarafından önerilen besiyerlerinde farklılıklar vardır. CLSI Standartlarına göre
Streptoccus pneumoniae ve diğer Streptokoklar için %5 koyun kanlı MHA,
Haemophilus spp. için Haemophilus Test besiyeri (HTM agar), Neisseria
gonorrhoeae ve Neisseria meningitidis için %1 üreme katkısı eklenmiş GC Agar
besiyerleri önerilmektedir (1,2). EUCAST Standartlarında ise tüm güç üreyen
bakteriler (Streptococcus pneumoniae dahil Streptococcus spp., Haemophilus
spp., Moraxella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni ve
coli , Pasteurella multocida ve daha birçok güç üreyen mikroorganizmalar) için
%5 defibrine at kanı ve β-NAD eklenmiş MH-F agar kullanılması önerilmektedir
(3).
Bu besiyerleri ticari olarak hazır bulunan dehidrate içeriklerle hazırlanır.
Teknik Bilgiler
1 Asgari laboratuvar koşulları
1.1. Laboratuvar güvenliği
Besiyerlerinin hazırlanması sırasında Biyogüvenlik düzeyi-1 için belirtilen güvenli
laboratuvar çalışma yöntem ve uygulama kurallarına uygun olarak çalışılır.
1.2. Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri
Besiyeri hazırlanmasında görev alacak personelin; en az Sağlık Meslek Yüksek
Okulu mezunu sağlık tekniker veya sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar
programından mezun olan sağlık teknisyeni statüsünde, biyogüvenlik eğitimi
almış ve bakteriyoloji laboratuvarında en az bir aylık eğitim sürecini tamamlamış
olması gereklidir.
1.3. Reajen, Kit, Ekipman
1.3.1. Besiyeri / Reajen
Mueller-Hinton agar (MHA), Mueller-Hinton sıvı besiyeri (MHB) ve MuellerUlusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 4 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
Hinton–Fastidious (MH-F) agar besiyerleri ticari olarak piyasadan hazır temin
edilebilir, ya da laboratuvarda hazırlanabilir.
a)Distile (veya deiyonize) su (Oda ısısında saklanır)
b)Dehidrate Mueller-Hinton agar (Oda ısısında saklanır)
c)Dehidrate sıvı Mueller-Hinton (Oda ısısında saklanır)
d)Katkılar ve ilaveler:
 Mekanik olarak defibrine edilmiş at kanı (2-8°C’de saklanır)
 Mekanik olarak defibrine edilmiş koyun kanı (2-8°C’de saklanır)
 β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD) solüsyonu tozu, saflık ≥98%.
(Oda ısısında saklanır)
 Hematin tozu (sığır hematini) (2-8°C’de saklanır)
 Maya özütü (Oda ısısında saklanır)
 GC Agar %1 üreme katkısı (2-8°C’de saklanır)
 1 N NaOH (Oda ısısında saklanır)
 1 N HCI (Oda ısısında saklanır)
 Katyonlar (Ca2+ve Mg2+)
1.3.2. Diğer materyal, ekipman
a) Cihazlar: Buzdolabı (2-8°C), hassas terazi, pH metre, otoklav, 48±2°C ayarlı
su banyosu, , sıcak ısı bloğu yada ısıtıcı, yüksek devirli santrifüj (lize at kanını
hazırlamak için), otomatik dağıtıcı cihazı (pipetboy), bunzen beki
b) Gereçler: Tartı kağıdı veya tartı kabı, spatula, petri kapları (100 ve 150 mm),
steril kapaklı tüpler, hacim ayarlı erlenmayerler ve değişik boyutlarda şişeler,
yüksek santrifüj devrine dayanıklı steril tüpler (lize at kanı hazırlamak için),
membran filtreler (por büyüklüğü 0.22 ve 0.45µm), ölçekli silindirler, manyetik
karıştırıcı ve çubuklar, steril pipetler
2 Besiyerlerinin hazırlanması
2.1. Mueller-Hinton Agar besiyeri yapılışı
Bu yöntem 1 litre besiyerinin ticari olarak bulunan dehidrate MHA tozu ile
hazırlanmasını tarif eder, diğer hacimlere göre değiştirip uygulanabilir.

Uygun miktarda dehidrate Mueller-Hinton agar tozunu tartılır (kutunun
üzerinde yazan üretici firmanın önerileri doğrultusunda) ve 2 litrelik
erlenmayere koyulur.

Bir litre distile su ekleyerek tozu eritmek için çalkalanır.

Manyetik karıştırıcısı olan sıcak ısı bloğuna(ya da herhangi bir ısıtıcı
alete) koyarak tozu eritene kadar ısıtılır.

pH ayarı yapılır (kabul edilebilen aralık 7.2 ile 7.4’tür).

Gevşek şekilde erlenmayerin ağzını kapatılır ve 121°C’de 15 dakika
otoklavlanır.

48±2 °C’deki su banyosunda soğutulur.

Steril bir ortamda, steril plaklara besiyerinin kalınlığı 4 mm  0.5 mm
olacak şekilde dağıtılmalıdır (yaklaşık 90 mm’lik dairesel plakta 25 mL,
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 5 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
100 mm dairesel plakta 31 mL, 150 mm dairesel plakta 71 mL).

Erimiş agar yüzeyinde oluşan baloncukları bunzen bekinin alevini agarın
yüzeyinden hızla (ve dikkatlice) geçirerek yok edilebilir.

Plak kapaklarını tam kapatmadan oda ısısında katılaşmasını sağlanır.
Hazırlanan plaklar etiketlenerek 4-8°C’de ağzı kapalı plastik paketlerde
depolanmalıdır.

Ticari olarak hazırlanmış plaklar, üreticinin önerileri doğrultusunda
saklanmalı ve son kullanma tarihini geçirmeden kullanılmalıdır (4)
2.2. Mueller-Hinton sıvı besiyeri (MHB) yapılışı
Bu yöntem 1 litre besiyerinin ticari olarak bulunan dehidrate MuellerHinton sıvı besiyeri (MHB) tozu ile hazırlanmasını tarif eder, diğer
hacimlere göre değiştirip uygulanabilir.

Uygun miktarda dehidrate MHB tozunu tartılarak (kutunun üzerinde
yazan üretici firmanın önerileri doğrultusunda) ve 2 litrelik
erlenmayere konulur.

Bir litre distile su eklenerek tozu eritmek için çalkalanır.

Manyetik karıştırıcısı olan sıcak ısı bloğuna (yada herhangi bir ısıtıcı
alete) konularak toz eritene kadar ısıtılır.

pH ayarı yapılır (kabul edilebilen aralık 7.2 ile 7.4’tür).

Gevşek şekilde erlenmayerin ağzını kapatılır ve 121°C’de 15 dakika
otoklavlanır.

Oda ısısında soğutularak steril ortamda istenilen miktarlarda kapaklı
steril cam şişelere dağıtılır ve etiketlenerek 4-8°C’de saklanır.

Besiyerine özgül katyon içeriğinin etikette yazılan kadar olması kontrol
edilmelidir (4)
2.3. Mueller-Hinton–Fastidious (MH-F) agar besiyeri yapılışı
2.3.1. β-NAD stok solüsyonunun hazırlanması:



β-NADyi 20 mg/mL konsantrasyonunda olacak şekilde steril deiyonize su
içinde eritilir.
0.2 μm’ lik membran filtre ile solüsyonu steril edilir.
Stok solüsyonu alikotlanarak -20°C de saklanır ve gerektiğinde çözülerek
kullanılır, artan solüsyon tekrar dondurulmamalıdır.
2.3.2. Agar plaklarının hazırlanması:

Üreticinin talimatları doğrultusunda MHA hazırlanır ve 121°C’de 15 dakika
otoklavlanır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 6 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması





48±2 °C’deki su banyosunda soğutulur.
MH-F için, besiyerine litre başına aseptik şartlarda mekanik olarak
defibrine edilmiş 50 mL at kanı ve 1 mL β-NAD stok solüsyonundan
eklenerek iyice karıştırılır ve hemen plaklara dökülür.
Besiyeri steril petri plaklarına derinliği 4  0.5 mm (yaklaşık 90 mm’lik
yuvarlak plaklar için 25 mL,100 mm’lik yuvarlak plaklar için 31 mL, 150
mm’lik yuvarlak plaklar için 71 mL, 100 mm kare plaklar içinse 40 mL )
olacak şekilde dökülmelidir.
Erimiş agar yüzeyinde oluşan baloncuklar bunzen bekinin alevini agarın
yüzeyinden hızla (ve dikkatlice) geçirerek giderilebilir.
Plak kapaklarını tam kapatmadan oda ısısında katılaşması sağlanır.
2.3.3. Agar plaklarının depolanması:

Hazırlanan plaklar etiketlenerek 4-8°C’de ağzı kapalı plastik paketlerde
depolanmalıdır.

Ticari olarak hazırlanmış plaklar, üreticinin önerileri doğrultusunda
saklanmalı ve son kullanma tarihini geçirmeden kullanılmalıdır (3).
2.4. Mueller-Hinton–Fastidious (MH-F) sıvı besiyeri yapılışı
2.4.1. %50 lize at kanı stok solüsyonunun hazırlanışı:




At kanını eşit miktarda steril deiyonize su ile aseptik şartlarda seyreltilir.
Kan -20°C de bir gece dondurulur ve çözülür. Bu döngü hücreler tam
olarak lize oluncaya kadar tekrarlanır. (üç döngü genelde yeterlidir ancak
ISO standardı 20776-1’de yedi döngüye kadar uygulama önerir).
%50 lize at kanı santrifüj ile netleştirilir.
Stok solüsyonunu alikotlanarak -20°C de tutulur ve gerektiğinde
çözülerek kullanılır. Artan solüsyon tekrar dondurulmamalıdır.
2.4.2. β-NAD stok solüsyonunun hazırlanması:



β-NADyi 20 mg/mL konsantrasyonunda olacak şekilde steril deiyonize su
içinde eritilir .
2 μm’ lik membran filtre ile solüsyon steril edilir.
Stok solüsyonunu alikotlanarak -20°C de tutulur ve gerektiğinde çözülür.
Artan solüsyon tekrar dondurulmamalıdır.
2.4.3. MH-F sıvı besiyerinin hazırlanması:




Üreticinin talimatları doğrultusunda katyon ayarlı MHB hazırlanır ve
otoklavlanır, ancak lize at kanı ekleyebilmek için litre başına 100 mL daha
az deiyonize su kullanılmalıdır.
Besiyeri 42-45°C ye soğutulur.
Besiyerine litre başına aseptik şekilde 100 mL 50% lize at kanı ve 1 mL βNAD stok solusyonu eklenerek karıştırılır.
Hazırlanmış olan MH-F besiyeri kapaklı steril cam şişelere dağıtılır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 7 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
2.4.4. MH-F sıvı besiyerinin depolanması:


MH-F sıvı besiyeri 4-8°C’de saklanmalıdır.
Stok şartları ve raf ömrü laboratuvar kalite güvencesi programının
kapsamında belirlenmelidir. Beklenen raf ömrü 6 aydır (3).
2.5. Koyun kanlı (%5) Mueller-Hinton agar besiyeri yapılışı
Bu besiyeri Streptoccus pneumoniae ve diğer Streptokoklar için CLSI
tarafından önerilmektedir.





2.1 numaralı başlıkta tarif edildiği gibi 1 litre Mueller-Hinton agar hazırlanır.
Otoklavlandıktan sonra 45-50°C’ye soğutulmuş agar içine 50 mL steril
defibrile koyun kanı eklenir.
Karıştırmak için nazikçe çalkalanarak plaklara dökülür.
pH otoklavdan çıkan ve soğuyan besiyerine kanın aseptik bir şekilde
eklenmesinden sonra ölçülür. pH MHA’daki gibi 7.2-7.4 arasında olmalıdır.
Oda ısısında katılaşmasını bekledikten sonra hazırlanan plaklar etiketlenerek
4-8°C’de ağzı kapalı plastik paketlerde depolanmalıdır (4)
2.6. Haemophilus test (HTM) agar besiyeri yapılışı
Bu besiyeri Haemophilus spp. için CLSI tarafından önerilmektedir.







50 mg hematin tozu 100mL 0.01 mol/L NaOH içinde ısıtılıp, toz tamamen
eriyinceye kadar karıştırılarak taze bir hematin stok çözeltisi hazırlanır.
50 mg NAD 10 mL distile suda çözünüp filtrasyon ile steril edilerek NAD stok
çözeltisi hazırlanır.
Uygun miktarda dehidrate Mueller-Hinton agar tozunu tartılarak (kutunun
üzerinde yazan üretici firmanın önerileri doğrultusunda) 2 litrelik
erlenmayere konulur. Bir litre distile su eklenerek tozu eritmek için
çalkalanır.
Hazırlanmış olan MHA’a 5 g maya özütü ve 30mL hematin stok çözeltisi
eklenir.
Otoklavlandıktan sonra su banyosunda sonra 45-50°C’ye kadar soğutulur.
NAD stok çözeltisinden 3 mL aseptik olarak eklenir. pH MHA’daki gibi 7.27.4 arasında olmalıdır.
Oda ısısında katılaşmasını bekledikten sonra hazırlanan plaklar etiketlenerek
4-8°C’de ağzı kapalı plastik paketlerde depolanmalıdır (4)
2.7. GC Agar (+ %1 Defibrine Üreme Katkısı) besiyeri yapılışı
Her litre için aşağıdaki bileşenleri içeren %1 tanımlanmış üreme katkısı
kullanılmalıdır.
%1 Üreme Katkısı:



1.1 g L-sistin
0.03 g guanin HCL
0.003 g tiamin HCL
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 8 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması









0.013 g p-aminobenzoik asit
0.01 g vitamin B12
0.1 g tiamin pirofosfat (kokarboksilaz)
0.25 g nikotinamid adenin dinükleotid (NAD)
1 g adenin
10 g L-glutamin
100 g glukoz
0.02 g ferrik nitrat ve
25.9 g L-sistein HCL
GC agar bazı, ticari olarak elde edilen dehidrate bazdan üreticinin önerilerine
göre hazırlanır.
Otoklavlandıktan sonra su banyosunda sonra 45-50°C’ye kadar soğutulur.
%1 tanımlanmış üreme katkısından 10 mL eklenir. Karıştırılarak plaklara
dökülür.
Oda ısısında katılaşmasını bekledikten sonra hazırlanan plakları etiketlenerek
4-8°C’de ağzı kapalı plastik paketlerde depolanır (4)
3 Kalite kontrol
Besiyerlerini hazırlarken aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:
3.1.
Sterilite kontrolleri
Her yeni hazırlanan besiyeri partisinden %5-10 oranında örnek ayırıp 35°C’de
48 saat inkübe edilmelidir. Anlamlı bir kontaminasyon varsa (inkübe edilen
besiyerlerinin ≥%10) tüm parti atılmalıdır. Sporadik kontaminasyonlar ise
(örn: besiyerinin sadece birisi) önemsenmez.
3.2.
pH
Hazırlanan her yeni parti besiyeri için oda ısısına kadar soğuduğunda, pH
kontrolü yapılmalıdır. Mueller-Hinton bazlı besiyerleri için kabul edilebilen
aralık 7.2 ile 7.4’dür.
Agarların pH kontrolünü aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılmalıdır:



Yüzey elektrodu kullanılabilir.
Besiyeri nötral distile su içinde yumuşatılarak daldırma elektrodu
kullanılabilir.
pH metrenin elektrodları çevresinde agarın katılaşması sağlanarak
ölçülebilir.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 9 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
Sıvı besiyerleri
ölçülmelidir.
3.3.
için
daldırma
elektrodu
sıvının
içine
yerleştirilerek
Agar Kalınlığı
Her bir parti besiyerinden 2-5 plak seçerek kalınlığı kontrol edilmelidir.
Agarın derinliğini ölçmek için 3,4 ve 5 mm işaretlenmiş steril kalibre
probları kullanılabilir. Disk difüzyon için kabul edilebilen aralık 4  0.5
mm’dir.
3.4. Kalite Kontrol Suşları ile Performans testi
Her yeni besiyeri ve reajen lotu kullanıma sokulmadan önce pozitif ve negatif
kalite kontrol suşları ile test edilmelidir. Tüm bakteri-antimikrobiyal ajan
kombinasyonları için inhibisyon zonlarının kontrol sınırları içinde olduğu
kontrol edilmelidir.

Mueller-Hinton agar ve sıvı besiyeri performans testi için ;
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Staphylococcus aureus ATCC 29213 (agar dlisyon)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Escherichia coli ATCC 35218

Mueller-Hinton-F agar ve sıvı besiyeri performans testi için;
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Haemophilus influenzae ATCC 49247
Haemophilus influenzae ATCC 49766
N.gonorrhoeae ATCC 49226

Koyun kanlı (%5) Mueller-Hinton agar besiyeri performans testi için;
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

Haemophilus test (HTM) agar besiyeri performans testi için;
Haemophilus influenzae ATCC 49247
Haemophilus influenzae ATCC 49766

GC Agar (+ %1 Defibrine Üreme Katkısı) besiyeri performans testi için;
N.gonorrhoeae ATCC 49226 kalite kontrol suşları kullanılmalıdır.
Olması gereken sonuçlar için Bkz. AMD-TP-03 Ek-1
3.5. Görünüm
Her kullanımdan önce besiyeri bulanıklık ve renk değişimi olup olmadığı
yönünden kontrol edilmeli; bulanık veya renk değişikliği olmuş tüpler
atılmalıdır. Çatlak, yırtık, yetersiz dolum, hava kabarcığı olup olmadığı
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 10 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
incelenmelidir (%3 den az olmalı). Ayrıca hemoliz ve donmuş olup olmaması
açısından incelenmelidir (4).
4 Olası sorunlar/kısıtlılıklar


Bazen katkılar test edilecek antimikrobiyal ajanları inaktive edebilir.
Üzerinde çok çalışma yapılmamış katkılar dikkatli kullanılmalıdır. Hasta
örneklerini çalışmadan önce daima kalite kontrol referans suşları ile
besiyerini test ediniz. Testin geçerli olabilmesi için sonuçların özgül sınırlar
içinde olması gerekir.
Farklı üretici firmalar arasında ya da aynı firmanın ürettiği farklı lot
besiyerlerinde performans farkları olabilir (4).
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 11 / 12
AMD testlerinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
İlgili diğer UMS belgeleri
AMD-TP (Antimikrobiyal Duyarlılık Test Prosedürleri)-03 Ek-1
Kaynaklar
1
Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) Performance Standards for Antimicrobial
Susceptibility Testing;Twenty-Third Informational Supplement Jan. 2013 M100-S23
2
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Antimikrobik Disk Duyarlılık Testleri
için Uygulama Standartları;Onaylanmış Standart-Onuncu Baskı.Ocak 2009 M02-A10.
Cilt 29 Sayı 1.ISBN:978-605-4488-08-7.ISSN:1302-5414.
3
The
European
Committee
on
Antimicrobial
Susceptibility
Testing
(EUCAST)
http://www.eucast.org/
4
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third Edition and 2007 Update (2010)
Lynne S. Garcia, Editor in Chief, original and second editions Henry D. Isenberg Volume
2, section 5
Antimicrobial Susceptibility Testing, Sectıon Edıtor: Janet Fick Hinder,
Assocıate sectıon edıtor: Susan Munro, 5.14.3 Preparation of Agar and Broth Media
Used in Routine Antimicrobial Susceptibility Tests (956-965)
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Test Prosedürleri / AMD-TP-01 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 12 / 12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content