close

Enter

Log in using OpenID

(BAP) Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılımı Destek

embedDownload
İstanbul Kültür Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP)
Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı (ULEP)
Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri
Programın Amacı
Madde 1: Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum,
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarda sözlü bildiri, poster bildiri veya sanat çalışması
olarak sunmak isteyen araştırmacıları desteklemektir.
Kimler Başvurabilir
Madde 2: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanları ile doktora ve sanatta
yeterlilik eğitimlerinin tamamlamış araştırmacıları başvurabilir.
Destek Koşulları
Madde 3. a) Yılda (Güz yarıyılı başlangıç tarihi esas alınır) bir kez uluslararası kongre,
konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılım desteği verilir.
(Ancak başvuru sahibi, aynı yıl içinde birden fazla başvuru talebinde bulunursa BAP
Komisyonu kabulu ile katılım desteği verilir.)
b) Yılda bir kez ulusal kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel
toplantılara katılım desteği verilir. (Ancak başvuru sahibi, aynı yıl içinde birden fazla başvuru
talebinde bulunursa BAP Komisyonu kabulu ile katılım desteği verilir.)
c) Her bir bildiri (sözlü veya poster) veya sanat çalışması başına yalnız bir katılımcıya destek
verilir. Bu destek, etkinliğe birden çok katılımcı olması durumunda eşit olarak paylaştırılır.
ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel
toplantılarda bildirisiz katılımlara destek verilmez. Ancak başvuru sahibi sürekli düzenlenen
sanat çalışmalarında hakem veya sanatçı olarak davet edilmiş ise BAP Komisyonu kabulü ile
katılım desteği verilir.
d) Harcama birimleri bütçelerindeki ödenekleri dâhilinde ve ek bütçe verilmeyeceğini dikkate
alarak sözlü bildiri, poster bildiri veya sanat çalışması başına ödenecek destekleri (Katılım
ücreti, konaklama, ulaşım v.b.) için üst limitler aşağıdaki gibidir:
Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve Uzak Doğu Ülkeleri
Üst limit
(Güz yarıyılı başlangıç tarihi
esas alınır)
40.000 x memur aylık katsayısı
Avrupa Ülkeleri, Kuzey Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri
30.000 x memur aylık katsayısı
Balkan Ülkeleri, K.K.T.C. ve diğer komşu Ülkeler
25.000 x memur aylık katsayısı
Yurtiçi
10.000 x memur aylık katsayısı
Sözlü bildiri veya sanat çalışması*
ULEP - Sayfa 1 / 2
Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve Uzak Doğu Ülkeleri
Üst limit
(Güz yarıyılı başlangıç tarihi
esas alınır)
20.000 x memur aylık katsayısı
Avrupa Ülkeleri, Kuzey Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri
15.000 x memur aylık katsayısı
Balkan Ülkeleri, K.K.T.C. ve diğer komşu Ülkeler
12.500 x memur aylık katsayısı
Yurtiçi
5.000 x memur aylık katsayısı
Poster bildiri*
* Etkinliğe birden fazla bildiri ile katılma durumunda sadece bir destek alınabilir.
Başvuru Dönemleri
Madde 4: Başvuru, etkinliğe katılım tarihinden en az 30 gün önce yapılmalıdır.
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir
Madde 5: Destek başvuruları başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Bölüm/Program
Başkanlığı’na yapılır. Bilimsel Toplantılara Katılım Başvuru Formu (ULEP–Ek.1) ve ilgili
eklerin (Bildiri özeti, kabul/davet yazısı, broşür veya toplantı web sayfası vb.) tam olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.
Tüm belgeler Bölüm/Program Başkanlığı’nın, Merkez Müdürlüğü’nün üst yazısı ile
Dekanlık’a/Müdürlük’e sunulur.
Dekanlık/Müdürlük tüm belgeleri BAP yürütücü sekreterliğine başvurunun incelenmesi için
yollar. BAP görüşü alındıktan sonra görevlendirme ile ilgili işlemler Dekanlık/Müdürlük
tarafından yapılır.
Kabul Edilmiş Desteklerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Madde 6: a) Görev izni dönüşünde harcama belgelerinin (Seyahat bileti, katılım bedeli,
konaklama vb.) İdari-Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
b) ULEP desteğinin kapatılabilmesi için kesin rapor, bilimsel toplantı katılım belgesi veya
bildiri sunum yazısı fotokopisi, özet kitabı kapağının ve içinde yayınlanan bildiri özeti
fotokopisi toplantının bitim tarihini izleyen, en geç bir ay içerisinde BAP Yürütücü
Sekreterliğine teslim edilmesi gereklidir.
c) Madde 6, b) bendinde istenilen belgeler teslim edilmediği takdirde ilgili elemanın bir
sonraki başvurusu değerlendirmeye alınmaz
d) Başvuru sahibi, ulusal veya uluslararası bir araştırma projesinde başkan veya araştırmacı
ise (ve kullanabileceği kalem varsa) kendi programının bütçesini kullanır.
ULEP - Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content