close

Enter

Log in using OpenID

AFYoI\tKARAdsln v,llh,idi il rvtiui ngmm uildtirnilu

embedDownload
ffi
T.C.
AFYoI\tKARAdsln v,llh,idi
il rvtiui ngmm uildtirnilu
t0/$r20t5
Sayr : 35096851 /160.01.06/260937 6
Konu: Bilim ve Sanat Merkezi
A,
Lrgr€ncr se9lm surecl
--.--.............KAyMAKArdLrGn\A
( lbe rvtl[iEgitim Mrdflrrfllii )
.......................Mitd11rlii!fi
ilgi: M.E.B. Ozel Elitim ve Rehberlik H2metleri Genel MUdiirlugtniin 04/03/2015 tanhve
| 131733/ 160.01.06/2426736 sayrh yazm.
BakanLlrmrz Ozet Elitim ve Rehberlik Hiznetleri Genel Mii.{iirliifiintn Bilim ve Sanat
Merkezi Olrenci Segim si.ireci ile ilgili yazrsr, ekleri ve srnav uygulama duyurusu yazmz
ekinde giinderilmigtir.
Bilgilerinizi ve yazl dogrultusunda gerekli bilgilendirmelerin yap rnasm rica ederim.
7
Metin YALQIN
Vali a.
il Milli Egitim Miiduru
EKLER:
- Yaa (l sayfa)
- Tablo (1 sayfa)
- Optik Okuyucu
- Srnav Uygulama Duyurusu
DAGITIM:
Gerefi:
- 17 llge Kaymakamh!'ura
- Merkez ve Merkeze baSh Ttim ResmilOzel ilkokul, llkitgretim Kurum Md.
MUdifrtfiltmitz Bilgi iqlem ve Egt. Tekn. Hizrr.
- Mildllrlfgiitniiz Web sayfasrnda yaynlanmasr.
-
Il Milli EEitim Mlldurlw /AFYONKARAHISAR
Btekfonik At: wwwafyonmeb.gov.t
o-post8: ozolcgitirru€hbertm3 @Deb. gov,U
Bu €vrsk govcnli elekhonik
Aynntrh bilgi igin: Nuray EMIROGLU - Memur
Ter:. (0 272)213 76 03 - 162
Faks$ n2\213 7605
inza ile imzstaflruthr. http://evrrksorgu.meb.gov.tr adrtsindendl0d-737f-3c,6a-a688-598 kodu ile teyit cdil.bilir.
T.C.
rir,r,i ndirtu n.lx,lxr,rGr
Ozel Elitim ve Rehberlik Eizmetleri Genel
Mlldffrl0$
n
Sayr : 7l 131733 /160.01.06/2426736
11oou3 Bilim ve Sanat Merkezi
Olrenci Segim Siireci
04/03/20t5
VALILIGiNE
(il Milli Egirim Mudtulugu)
Genel Mlldtlrl0f0milze balh Bilim ve Sanat Merkezlerine segim silreci ilkokul 2.,3.
16-23 $ubat 2015 tarihleri arasrnda e-okul ilzerinden resim,
m0zik ve genel yetenek alanlannda aday gOstermesi ile baglamrgur. Stlrecin saflrkll bir
bigimde yilr:0tilebihnesi igin
Milli Egitin M0diirlflkleri, Rehberiik ve Ara$ffma
Merkederi ve Bilim ve Sanat Merkederinin gOrev ve sorumluluklan ek0e sunulan tabloda
belirlenmigtir.
ve 4. srmf dlretnenleriniq
iillge
Bilgilerinizi
ve
6$enci segim stirecinin sallrkh bir gekilde ytlrtltillebitnesi igin
rica ederim.
gereken dikkat ve dzenin giisterilnesini
OktayKILIQ
Bakan a.
Daire Bagkan V.
EK: l- Tablo (1 sayfa )
2- OptikOkuyucu
DA6ITIM
64 Il Valilifine
Atadhk Blv. 06648 Krzrlay/ANI(ARA
Elcktonik Ag: www.meb.goy.tr
c-posta: [email protected]
Bu cvrak 80vatli clektronik
Ayrntl
inzs ile irnzalanmrytrr. htts://evraksorgu.meb.gov.tr sdrcaindcnT0e I -c2cb-
bilgi igio: Ad SOYAD Onye
TeL (0 3 12) )OO( )O( )Q(
Faks: (0
3 I
3
12) )OO( )O(
)O(
30-bb45-adb0 todu ite t yit odilcbilir.
Bh,IM ve sANAT MERKEZLERI lghv
orruL MODORLOI0,ERi
Odnrxci snqiM
DUYT.TRUSU
13-20 Msrt 2015 Attry gost€rilen ogt€trcilere
Ogltncl Slrrv Gtrlt Xrrd.nd
eotul 0z€rird€n okul idrrel.fine g0nd6il€xl
, aday gosterilen olrenciletE
Ad.y gosteril.I dtrcncilerin merkezi gup t&lrnashdd zorluk
2.,
OIftIL MODURLITfl-ERI
3.
t slim
C.l
etmck.
emesi igi&
ve 4,sDrf drl€ttnenleri t rafindm optik [email protected] ko4suod! bilgilcadidlrn€l€rim
ssglsmrk
Adry gdstrriko otrEnoilq, Olgme, D€gedendirme Ye Slniv Hizmctl.ri Gcrrcl
rarfudor Eert€zi siste[|le J.p aoak olan 6mavs,
Nl\fl mS Prr.r g{r0, ,r.e10.00 64 il ve ilCe me*ezloildcki dwlot
/tod(lrl0g0 (ODSGM)
dl,qlt'E, DEGERIl,NDln.\,n !T
SIIIAV EEA,GTLERI
GENEL M0D0RL0dB (oDscM)
tt
,kulldndr rlm8.-{tta.
ll€rd€ Milli EBitim MUdlhlUgrnc€ bireysel irceleme sibe.idD saBl*l olarat
y0dml€bihosi ich
I TmrLrr
Komi:ryom oluftun{acaknr.
ll Tln anakomisyonu; iI Or.l Egitim Eimctlcrlnd.r roruElu I M i Egtin
Mld[r Y.r&nory' Sube M0d{r[ BrtkrnhFudr, Bilim v. S$rt M.rk zi Mldlrlrr-,
Rehb.rllk vc Af|lhrhr M.rLerleri Mtd0rlf,Llerind.n olulo m az 5 (bct), €n fszh
h,LrnfiEem\.r
7
(y.dt)
I
Trtrll.E. KoEiryoDu,
kigi ilc olusnrul.ooktr.
€ideki genel zihinsel tEtenek, resim ve m0zit
inctlcme ve degcrlcndintrc iilemirin ssgl dr bir gakilde
[,
TANtr.AMA KoIuisYoNU
rluudr
bire]5el
olac.ktr.
m€sind€n soruEdu
''trud
yaprlacsk dFcnciler
Resim ve m0zik yctcnek rlanlannda bircys€l incel€mesi
(bet)
kitili\ bir
igi! eo az 5
kooisyon oluttura.rktr. Olu'tuulacrk komisyond! 0riv€rsit€,
kons€fldw8r, Oozel Srlrtlar Lisesi ve Bilim rc Sanat Melk€zleriniD ilgili ogetmedleridn
iQiude
[,
TANtr aMA KoMisYoNU
MIIII
EGiTIM BAKANUGI
O2EL EGlrlM vE REUBERLIK EIZMETLf,RI
R€sim
oldulu [email protected] belirlemck
w
duzik yctlnck Blanr igin olustutulad tomisyon olclcrinin isidlerini
C€nel
Mlld0.l0gllrr{lzr bildirmet.
Orrl ve
genel yete[ek sladsnDda bircysel
t&[email protected]]'a allnrcrk oFcDcileri! lislcldi Ozel
Etitim v€ RehHik Hizrncrl€ri Gelel Modurftl8o tarafindrn ill€re gtudcrileccktir.
CENEL MI'DURLt]CO( Of, RGNN
Birets.l
incalcmeyc allnacak ogtEricil€rin
il Trndadr KoDllyo|ru
[,
v€ fttlzildrosim )€tenck shnvl lrtrd€rdan
tsro.findm dgr€ncilerir okularlna
dullrulacahr.
TANtr"AMA KoMlsYoNU
Cenel y€te[ek alanmda, bireys€l incelcmcye a.lmr..k olan ogrEncilerin tand.rna
RAM
igehlerit
yeni rest arqc| vc yeni test0derlo gergekl€gtirmck
BiEyset hcclcm! sonu9lnn
TL TANII,A.}TA KoIIdSYoNU
Il T. l.mr
Komkyorurc& tr Ozcl Egdn Hlzlr.ll.ri
Kurululr sunulacskr.
tr Ozcl f,Ftlo tlizrtrctt..i Korulu ttgercrlerm ycrl€qtiriloesiDi gerg€kl€girec.k vc ()rxl
h- OZEL ECtrtM
HUnerLERl
KURULU
E$dD vc Rehb.rlit [email protected] Gercl
Mtdtrllgt'r.
(
OERGM) bilgi vdecekir
SINAV UYGII'LAMA DI'MjRUSU
SINAVIN ADI
Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) O[re nci Segim Srnavt
SINAV BA$VURLTSU
*
*
Delerlendirme ve Srnav
Smava bagvuranlar arasrnda smav tjncesinde ve smav anrnda Olgme,
herhangi bir engel
gerekrirecek
alnmasurr
Hizmetleri Gener Muauiliigii (9DSGM) tarafurdan tedbir
belirtilecektir'
bu
durum
durumuna sahip olan Ogr"n""it"r uur is. i)ERGM tarafrndan verilecek listede
dlrenim giirdu!'ii okul
Beyan edilen engel dururnunrrn dolrululundan ve rapomn gegerlililinden
sorumlu olacaktr.
SINAV YERi
BILSEM'i olan 64 il ve ilge merkezi
SINAV TARi}Ii, GUNU VE SAATi
*
10:00, da
Bilim ve Sanat Merkezine tilrenci segim snavt 22 Mart 2015, Pazar g|ln|l Saat:
yapllacaktr.
SINAV GiRi$ BELGESi
$Adaylar,okulidaresitarafrndansrnavgirigbelgesini13Mart20ls-2DMart2015tarihinden
itibaren www.meb. gov.tr adresinden alabileceklerdir'
SINAVIN UYGULAMASI
*
*
*
segim stnavt
ozel Elitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidurlulu (oERGM) BilsEM.dgfenci
uygulama
,tincii
smav
merkezinde
ve
ilge
il
srnrf oprcncilerine ydnelik 64
ilkokul 2, 3 ve 4
takviminde belirtilen tarihte pMar gilnti, saat l0'00'da yaprlacakttr'
onaylanmrE stnav girig
Olrenciler smava sadece ttgrenim gdrdtikleri okul miidlirliikleri tarafurdan
beTgesi ile gireceklerdir.
altnmaYacakttr.
-onayli srnav giriS belgesi
yanrnda olmayan olrenciler smava
olretmenlerin bu
Uygulama igin olrencilerin optik okuyucu todlayabilmeleri gerekrnektedir.
koriuda 6lrencilerini bilgilendirmeleri gerekmolfedir'
$srnavaceptelefonu,telsiz,galrrcihazlvb.iletigimaraglarr;databanKd|zlstubilgisayar,el
tiirlii bilgisayar
*
saat vb. her
bilgisayarr, cep bilgisayarr, iaat Tonhsiyonu drgrnda fonksiyonu bulunan
gelenler bina igine
ozifigi otan urt* uu. teghizat; foiolraf makinesi, kamera vb. cihazlar ile
"it
altnmaYacakttr.
internet adresinden
srnav soru ve cevap anahtan 24 Mart 2015 tarihinde http://wwwmeb.gov.tr
yaymlanacakttr.
* Smav
sonuq bilgileri http://wwwmeb'gov'tr
intemet adresinde OERHGM
tarafindan
vaumlanaoakur.
SINA V
S]NAV SAATI VE SORESI
MERKEZI
2'inci srori30
64 il/rlqc
2'irci smf
3'unctt smf:40
merKezl
3'tlncU sDrf75 dk.
60 dk.
4'uncll srnrt90 dk
4'ifncu smlf:50
DEGERLENDiRME
*srnavagirenadaylncevapkAlrdr2(iki)adetoptikokuyucutafafindangiftkontrolsistemiyle
okutulaoaktr.
*
dk
OERGM' ye teslim edileceklir'
Smava giren d$encilerin sonug listesi hazrlanarak
hesaplanacaldt'
Her test igin dotsu cevap sayllari esas ailnarak ham puanlar
*L Yar
*
rg cevap saytsl
dogu cevap saylslnr ctkilemeyoceKir'
Cevap anahtannda hata olmast
v'r bu
hususun komisyon karan
ile
belirlenmesi sonucunda'
soru/sorulariptaledi}meyecehhatal|olansoru/sorulanndo$nrqftlandikkatealrnmaksuretiyle
deperlendirmeye bu sonr/sorular ddhil edilecektir'
+Hatahsorulariginyaprlacakdelerlendirmeiglemitiimbsencilerinlehinedo$ukabuledilecektir,
il.ETi$iM
ve DI-IYURU
MEB iletiqim Merkezi..A|o 147,'numarah
Srnavla ilgili bilgilendirmeler ve iletitinr igin adaylar,
telefondan yararlanabileoektlr.
SINAV iTiRAZI,..\RI
*olrencilersmavsorulannaveslnavuygulamasmailiSkinitirazlannr,soruvecevapanahtarlart
geg 5 (beq) gtin igerisinde; srtav sonuglanna
http://www.meb.gov.tr a&esinde yayrmlanclrktan sonfir en
itibaren en geg 3 (ii9) iq giinii igerisinde
iliqkin itirazlarrnr ise sonuglarrn ogenoilere duyurulmasndan
OERGM'
Ye YaPacaklardtr.
izmetleri Genel Mtldiirlii[iine balh Doner Sermaye Igletmesine
Halk Bankasr gubelerinden herhangi birine'
ait T.c. ziraat Bankasr, Tiirkiye vakrflar Earrkast ve Turkiye
..Kurumsal Tahsilat Programf' aracrhlryla 20-TL (Yirmi TL KDV dahil) itiraz tloretinin yaturldrEna dair
*
Olrenciler itiraz bagvurulannr, Destek
I
I
alinan banka dekontu vo smav admln yazrlr oldupu dilekge
i1e
yapaoaklardr'
*
Siiresi gegtikten sonra yaprlan itirazlan ekinde banka dekontu,
T.c. kimlik numarast, adt, soyadr, imza
gegtikten sonra yapllan
ve adresi olmayan dilekgeler dikkate almma),acagl gibi faksla yaprlan itiraz ile siiresi
itirazlar da dikkate altnmayacakttr.
ait
Smav sorulanna ait olan itirazlar, OERGM tarafindan cevaplandrnlacaktr. Smav uygulamalanna
bildirecektir.
olanlar ise ODSGM tarafrndan cevaplanacahrir'. OERGM itirazlarla ilgili sonuglarr 6frencilere
{.
6lgme, Delerlendirmc ve Srnav Hizmetleri Genel
Mildiirliilii
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content