close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Analiz Ücretleri

embedDownload
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
SULAMA SUYU ANALİZLERİ:
No:
2014
FİYATI
1
pH
14,00
2
Elektriksel İletkenlik
14,00
3
Sodyum (Na)
17,00
4
Potasyum (K)
17,00
5
Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
26,00
6
Kalsiyum (Ca)
17,00
7
Magnezyum (Mg)
17,00
8
Karbonat (CO3)
17,00
9
Bikarbonat (HCO3)
17,00
10
Klorür (Cl)
17,00
11
Sülfat (SO4)
32,00
12
Nitrat
32,00
13
Nitrit
28,00
14
Amonyum
28,00
15
Bor (B)
23,00
16
Tortu (105 0C de kurutularak)
12,00
17
Koku, Görünüş ve Renk
12,00
18
Organik Madde (Permanganat İndeksi)
26,00
19
Fe, Cu, Zn, Mn (ilave her element için 20 TL)
65,00
20
Cr, Cd, Co, Pb, Mo (ilave her element için 20 TL)
90,00
21
Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg,
Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)
90,00
22
Su Kalitesi (pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4,
Amonyak, Nitrat, Nitrit, Organik Madde, Sertlik)
215,00
TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ
23
Bakteri İzolasyonu
68,00
24
Bakteri Sayımı
52,00
25
Bakteri Teşhisi
86,00
26
Enzim Aktivitesi
385,00
27
Bakteri Kültür Kalite Kontrol
385,00
28
Mikoriza Spor Sayımı Analizi
150,00
29
Kökte Mikorizal Enfeksiyon Oranı Analizi
170,00
TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ:
30
pH (Toprak ekstraktında)
21,00
31
Saturasyon
20,00
32
Elektriksel İletkenlik (Toprak ekstraktında)
20,00
33
Nem
21,00
34
Jips Gereksinimi
37,00
35
Jips
37,00
36
Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)
65,00
37
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)
165,00
Çözünebilir Katyon ve Anyonlar
38
Kalsiyum (Ca)
35,00
39
Magnezyum (Mg)
38,00
40
Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
26,00
41
Sodyum (Na)
33,00
42
Potasyum (K)
34,00
43
Karbonat (CO3)
32,00
44
Bikarbonat (HCO3)
34,00
45
Klorür (Cl)
35,00
46
Sülfat (SO4)
37,00
47
Nitrat (NO3)
52,00
48
Bor (B)
58,00
Değişebilir Katyonlar
49
Sodyum (Na, %)
63,00
50
Potasyum (K, %)
60,00
51
Kalsiyum (Ca, %)
48,00
52
Magnezyum (Mg, %)
45,00
53
Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)
50,00
54
Katyon Değişim Kapasitesi
63,00
55
Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Bünye, pH , EC,
Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips
350,00
İhtiyacı)
KATI GÜBRE ANALİZLERİ
56
Nem
21,00
57
Serbest Asitlik
21,00
58
Toplam Azot
95,00
59
Amonyum Azotu
58,00
60
Nitrat Azotu
58,00
61
Üre Azotu
65,00
62
Biüre
47,00
63
Total Fosfor (P2O5)
47,00
64
Suda Erir Fosfor
45,00
65
Sitratta Erir Fosfor
47,00
66
Suda Erir Potasyum
60,00
67
Kalsiyum
38,00
68
Magnezyum
90,00
69
Kükürt
65,00
70
Sodyum
90,00
71
Elek Analizi (4-5 fraksiyon)
16,00
72
Özgül Ağırlık
16,00
73
Klorür
38,00
74
Mikroelement (ilave her element için 20TL)
90,00
75
Şelat (Her biri)
60,00
SIVI GÜBRE ANALİZLERİ
76
Toplam Azot
95,00
77
Amonyum Azotu
58,00
78
Nitrat Azotu
58,00
79
Üre Azotu
65,00
80
Fosfor
40,00
81
Potasyum
60,00
82
Kalsiyum
38,00
83
Magnezyum
90,00
84
Kükürt
65,00
85
Sodyum
90,00
86
Demir
90,00
87
Çinko
90,00
88
Mangan
90,00
89
Bakır
90,00
90
Molibden
90,00
91
Bor
43,00
92
pH
14,00
93
Yoğunluk
20,00
94
Şelat (Her biri)
60,00
ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLERİ:
KATI ORGANİK GÜBRE
95
Tuzluluk
21,00
96
Organik Madde Tayini
50,00
97
Organik Azot Tayini
75,00
98
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
95,00
99
Serbest Aminoasit Tayini
160,00
100
Enzim Aktivitesi Ve Vitamin Tayini
95,00
101
Ağır Metal Analizi (Herbiri)
75,00
102
Arsenik Analizi
100,00
103
Bakteri Sayımı
52,00
104
Clostridium Perfringens Sayımı
60,00
105
Maya ve Küf Sayımı
52,00
106
Staphyloccus Aureus Sayımı
65,00
107
Salmonella Sayımı
65,00
108
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
52,00
SIVI ORGANİK GÜBRE
109
Tuzluluk
21,00
110
Organik Madde Tayini
50,00
111
Organik Azot Tayini
75,00
112
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
95,00
113
Serbest Aminoasit Tayini
160,00
114
Enzim Aktivitesi Ve Vitamin Tayini
95,00
115
Ağır Metal Analizi (Herbiri)
75,00
116
Arsenik Analizi
100,00
117
Bakteri Sayımı
52,00
118
Clostridium Perfringens Sayımı
60,00
119
Maya ve Küf Sayımı
52,00
120
Staphyloccus Aureus Sayımı
65,00
121
Salmonella Sayımı
65,00
122
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
52,00
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ
123
Bünye (Saturasyon)
21,00
124
Tuzluluk
21,00
125
pH
21,00
126
Kireç
19,00
127
Yarayışlı Fosfor (P2O5)
34,00
128
Yarayışlı Potasyum (K2O)
34,00
129
Yarayışlı Kalsiyum (Ca)
35,00
130
Yarayışlı Magnezyum (Mg)
38,00
131
Amonyum Azotu (NH4-N)
47,00
132
Nitrat Azotu (NO3-N)
52,00
133
Toplam Azot
70,00
134
Organik Madde
34,00
135
Aktif Kireç
52,00
136
Kireç Gereksinimi
38,00
137
Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn) ( ilave her element için
20TL)
65,00
138
Toplam Ağır metal analizi (ilave her element için 20 Tl)
75,00
139
Ağır metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)
48,00
140
Alınabilir Bor (B)
60,00
141
Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye, Tuz, pH,
Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)
48,00
142
Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz, pH,
Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)
143
Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
115,00
Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır)
144
Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, 125,00
Çinko, Bakır)
65,00
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ:
145
Bünye (Bouyocus Metodu)
38,00
146
Bünye (Day Metodu)
38,00
147
Tarla Kapasitesi
38,00
148
Solma Noktası
38,00
149
Su Geçirgenliği
28,00
150
Nem
21,00
151
Özgül Ağırlık
26,00
152
Hacim Ağırlığı (Parafin ile)
26,00
153
Hacim Ağırlığı (Bozulmamışta)
26,00
154
Toplam Gözenek Hacmi
26,00
155
Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi
52,00
156
Strüktür Stabilite İndeksi
45,00
157
Kuru Agregat Analizi
30,00
158
Standart Toprak Fizik Analizi (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma
Noktası, Hacim Ağırlığı)
120,00
159
Kil Tipi Analizi (Dört pik)
195,00
160
Kil Tipi Okuması (Okumaya hazırlanmış örnekte her pik için)
27,00
161
Ağır metal okuması +Kil okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)
90,00
BİTKİ YAPRAK ANALİZLERİ
162
Standart Yaprak Analizi:Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
(İlave her element için 20 TL)
BİTKİ KALİTE ANALİZLERİ
70,00
163
Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH)
52,00
164
Antioksidan Aktivite Tayini (TEAC)
52,00
165
Toplam Flavonoid Tayini
52,00
166
Toplam Antosiyanin Tayini
52,00
167
Fenolik Bileşikler Tayini (LC-MS-MS)
250,00
168
Uçucu Aroma Bileşimi Tayini (Headspace, GC-MS)
190,00
ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ
169
Toplam Azot
70,00
170
Toplam Fosfor (P)
90,00
171
Toplam, K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu (İlave her element için 20
TL)
90,00
172
Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 20 TL)
90,00
173
Toplam Arsenik(As)
100,00
174
Toplam Civa (Hg)
100,00
175
Toplam Bor (B)
90,00
176
Toplam Kükürt (S)
80,00
177
pH
21,00
178
Elektriksel İletkenlik
21,00
179
Nem
21,00
180
Yanma Kaybı
85,00
181
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
95,00
182
Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, pH, EC,
Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)
260,00
TÜTÜN ANALİZLERİ
183
Klor
34,00
184
Toplam Azot
70,00
185
Ham Kül
40,00
186
Tütünde Yaş Duman Kondensatı
125,00
187
Nem
21,00
188
Tütünde Standart Kalite Analizi (Nikotin, İndirgen şeker, Azot)
200,00
189
Nikotin
75,00
190
İndirgen şeker
75,00
191
Toplam şeker
75,00
192
Silis
125,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content