close

Enter

Log in using OpenID

AB Müdahale Sistemininin Tanıtımı

embedDownload
AB hububat müdahale
sisteminin tanıtımı
Sayın Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma
Bakanlığı
[email protected]
1. Yasal dayanak
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin
1308/2013 sayılı Tüzüğü (AB)
- 1272/2009 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)
- Macar Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın 140/2009.
(X.29.) sayılı Tüzüğü
+ durum bazında müdahale alımı ve satışı ile ilgili
özel Komisyon Tüzükleri
2. Temel Kurallar
- Müdahale fiyatı: 101,31 EUR/t
- Müdahale dönemi: 1 Kasım -31 Mayıs
Müdahale alımına uygun olan hububat:
Ekmeklik Buğday, Mısır, Arpa, Makarnalık buğday
3. Katılım öncesindeki asıl soru
- Ulusal tüzüğe ihtiyacımız var mı? Varsa, hangi
unsurları içermesi gerekiyor?
Karar öncesinde değerlendirilecek faktörler:
- yüksek miktardaki teklifler çok fazla fiyata karşılık
gelir,
- AB mevzuatı ile Üye Ülkelere görev verilen veya
AB mevzuatı ile düzenlenmeyen bazı öğeler (ör.
80 ton – minimum teklif miktarı),
- AB kurallarına uygunluk sağlayabilmek için
Macar yasal zemininin düzenlenmesine yönelik
gereksinim.
4. Depolama yerinde aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) I.
Müdahale depolama yerlerinde aranan şartlar: Ek 4.
a) Depolama yerinde asgari 5000 ton depolama kapasitesi
b) Depolama yeri her yönden çitle çevrili olmalıdır.
c) 24 saat kapı görevlisi veya güvenlik hizmeti. Eğer
depolama yeri birinci cümlede belirtilen seçeneklerin
hiçbirisine sahip değilse, müdahale mallarının tutulduğu
depo yerlerinde elektronik sinyal sistemi çalışır durumda
olmak zorundadır.
d) Depolama yerine beton veya asfalt yoldan erişim
olmalıdır.
5. Depolama yerinde aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) II.
e) 1966 tarih ve XXXI Sayılı Yasanın 46/A § (1) maddesi
uyarınca itfaiyeden alınan resmi görüş – depolama
yerinin hububat depoculuğuna uygun olduğuna ilişkin.
f) Yağmur suyu drenajı sağlanmalıdır, uygun kanalizasyon
sistemine veya kapalı atık su konteynerine gerek vardır.
g) Depolama yerinde her zaman erişilebilir olan bilgisayarlı
stok envanter sistemi.
6. Depolama yerinde aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) III.
h) Asgari 30 tonluk sertifikalı açık kasalı kamyon kantarı.
Eğer depo yeri kendi açık kasalı kamyon kantarına sahip
değilse, kantarın işletimi için daimi sözleşme yapılmış
olması şartıyla komşu depo yerinin kantarı kabul edilebilir.
i) Hızlı kalite kontrol ekipmanları mevcut olmalıdır, özellikle
de rutubet ve hektolitre tayini için. Uygun elek setleri de
mevcut olmak zorundadır.
j) Depo yeri numune alımı için onaylı ekipmanlara ve
numunelerin saklanması için kapalı bir konteynere
sahip olmalıdır.
7. Depolama yerinde aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) IV.
k) Malların gerekli taşınma ve rotasyon işlemleri için
uygun ekipman her zaman hazırda olmalıdır.
l) Bütün teknik ekipmanlara ait dokümantasyon depolama
yerinde mevcut olmalıdır.
m) Depolama kapasitesinin hesaplanma yöntemine
ilişkin dokümantasyon mevcut olmalıdır.
n) Depolama yerinin bütün teknik dokümantasyonu
(müdahale mallarının tutulduğu her depo bloğunun teknik
çizimleri de dahil) depolama yerinde mevcut olmalıdır.
8. Depolama yerinde aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) V.
o) ARDA’ya sunulan başvuru girişin, açık kasalı kamyon
kantarının ve ayrı ayrı depo bloklarının net biçimde
belirtildiği depolama yeri haritasını içermelidir.
p) ARDA’ya sunulan başvuru her bir depolama bloğunun
kesin ebadının belirtildiği teknik haritayı içermelidir. Bu
haritada depo bloğunun iç ebadı, kapılar, depo bloğunun
dış yüzeyi ve depolama üzerinde etkisi olabilecek bütün
etkenler (ör. Kolonlar, duvarlar, hizmet odaları, depolama
uygun olmayan yerler, makinelerin işgal ettiği yerler)
gösterilmek zorundadır.
9. Depolama yapısında aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) I.
Müdahale depo bloklarında aranan şartlar: Ek 4.
a) Yapıların müdahale mallarının uzun süre boyunca
depolanmasına uygun olduğuna ilişkin yapı mühendisince
düzenlenmiş belge.
b) Bütün depo blokları kapıları/pencereleri kapatabilen
ve elektriği kesebilen ekipmanlara sahip olmalıdır.
Bütün kapılarda kilit olmalıdır.
c) Depo bloğu depolama yeri haritasında açıkça
tanımlanmalıdır.
10. Depolama yapısında aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) II.
d) Silolarla ilgili durumda, yeterli toz temizleme ekipmanı
ve kapatılabilir çıkışlar kullanılmalıdır. Eğer silo çıkışları
bir odada yer alıyorsa, bu oda kapatılabilir olmalıdır.
e) Güvenlik şartlarını karşılayan servis yan yolları ve
merdivenleri.
f) Bütün teknik ekipmanlar malların depolanmasını ve
çıkarılmasını sağlayacak şekilde işler durumda
olmalıdır.
11. Depolama yapısında aranan şartlar,
Bakanlık Yönetmeliği No 140/2009) III.
g) Bütün ekipmanlar müdahale mallarının depolama
süresi boyunca iyi durumda muhafaza edilmelidir.
h) Her bir depo bloğunun sıcaklığını ölçebilen
termometreler her zaman mevcut olmalıdır.
i) Neme, yeraltı sularına, yağmura ve kara karşı yeterli
yalıtım gereklidir.
j) Eğer depolama işlemi bir kabul geçidi kullanılarak
yapılıyorsa, bu geçit yağmurdan/kardan korunmak
zorundadır.
12. Depolama sözleşmesi minimum
şartları (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) I.
a) Depolama tesisi ARDA tarafından düzenlenmiş olan bir
depo sicil belgesine sahip olmalıdır.
b) Deponun sahibi ve işletmecisi hiçbir yasal sorumluluğa
tabi olmamalıdır (ör. tasfiye, haciz, iflas ve aciz hali)
c) ARDA tarafından teklif öncesinde başlatılan olası zarar
kontrolü prosedürünün sonucunda yerine getirilmemiş olan
bütün finansal yükümlülüklerin ödenmesi gereklidir.
d) Teklifin yapıldığı anda, işletmeci tesisin sahibi olmalıdır
veya – kira artışı – kira sözleşmesi en az bir yıllık fesih
bildirimi süresini içermelidir. Tesisin sahibi herhangi bir
hukuki dava ile karşı karşıya olmamalıdır.
13. Depolama sözleşmesi minimum
şartları (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) II.
e) Aşağıdaki belgeler sözleşmeye eklenmek
zorundadır:
ea) Şirket olunması halinde, 30 günden daha eski olmayan
sicil sureti. Bireysel girişimci olunması halinde, girişimci
lisansının sureti,
eb) tesisle ilgili olarak 30 günden daha eski olmayan resmi
mülkiyet belgesi,
ec)31 bölgesel veterinerlik ve gıda kontrolü otoritesinin
şirketi/bireyi 2008 tarih ve XLVI sayılı yasa uyarınca gıda
sektöründe veya yem sektöründe faal bir girişim olarak
tescil etmiş olduğunu gösteren belge,
14. Depolama sözleşmesi minimum
şartları (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) III.
ed) şirketi temsile yetkili kişinin/kişilerin tatbik imzaları,
ee) şirket olunması halinde, teklif zamanından öncesine ait
olan son iki yıla ait cari muhasebe kurallarına uygun
finansal raporlar ve gelir tabloları,
ef) tesislerin kiralanması halinde, kira sözleşmesinin
sureti,
eg) depo yerine ilişkin gayrimenkul ve mali sorumluluk
sigortası poliçelerinin suretleri ve ilgili sigorta primi ödeme
belgeleri,
15. Depolama sözleşmesi minimum
şartları (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) IV.
eh) şirketin/bireyin ödenmemiş vergi borcu olmadığına
ilişkin olarak yetkili vergi makamınca düzenlenmiş belge,
f) şirketin özsermayesinin teklif zamanından öncesine ait
olan son iki yıl sırasında cari muhasebe kuralları uyarınca
asgari koşulları karşıladığını tevsik eden belge.
16. Depolardaki arz fazlası durumunda
tercih (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) I.
a) depo altyapısının müdahalenin etkin bir şekilde
yürütülmesini olanaklı kılması,
b) depo mülkiyetinin depoyu teklif edene ait olması,
c) deponun doğrudan demiryolu/su bağlantısına
sahip olması,
d) deponun uluslararası kalite standardı onayına sahip
olması (ör. ISO),
e) bütün müdahale hububatı türleri ile ilgili olarak gereken
kalite kontrolleri yapabilen bir laboratuarın depolama
yerinde kullanıma hazır olarak bulunması,
f) deponun kendine ait saflaştırma ve kurutma
teçhizatına sahip olması,
17. Depolardaki arz fazlası durumunda
tercih (Bakanlık Yönetmeliği No.
140/2009) II.
g) depo işleticisinin daha önceden ARDA tarafından
yapılmış bir “kayıp kontrolüne” tabi olmamış olması,
h) depo sahibinin müdahale mallarının bedelinin %30’unu
kapsayan teminatı vermeyi kabul etmesi,
i) depo şirketinin kayıtlı sermayesinin müdahale mallarının
bedelinin %50’sini kapsaması ve ayrıca bilançoda belirtilen
toplam aktiflerin müdahale mallarının bedelinin %100’ünü
kapsaması ve depo şirketinin son iki yılda olumlu finansal
işletime sahip olması,
j) açık kasalı kamyon kantarının depolama yerinin içinde
yer alması ve depo şirketine ait olması.
İlginiz için teşekkür ederim!
Laszlo Palvolgyi
Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı
Eposta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content