close

Enter

Log in using OpenID

- 191 — Pulluk kanunu

embedDownload
- 191 —
Pulluk kanunu
(Resmî
Gazete ile neşir ve ilâm ; 2/İV/1931
- Sayı : 1.764)
M 1797
B Î R Î N C İ MADDE — Senevi satış miktarları asgarî 250 adet olan ve mamulâtlarınm fennî vasıfları derecesi kâfi görülen yerli pulluk imalâthanelerine ikinci
maddede gösterilen nisbetler dahilinde prim verilir ve her sene bu maksatla iktisat
Vekâleti bütçesine kâfi miktarda tahsisat konur. Senevî satış miktarlarına göre
mezkûr müesseselerin dereceleri aşağıda yazıldığı gibidir:
Birinci sınıf - Senevî satışları 2 000 pulluktan yukarı olan müesseseler.
ikinci sınıf - Senevî satışları'250 - 2 000 pulluk olan müesseseler.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanuna göre verilecek olan prim, pullukların tesbit
edilecek müessese satış fiyatları üzerinden hesap olunur ve bu suretle birinci sınıf
müesseseler beher pulluğun satış fiyatının yüzde on beşi, ikinci sınıf müesseselere
ise yüzde on iki buçuğu prim olarak verilir.
Ü Ç Ü N C Ü MADDE — Birinci maddede tasrih olunan evsafı haiz yerli pulluk­
larla birlikte diğer ziraat aletleri imalâthanelerinde imalâtı ıslah ve tevsi maksadile
vücuda getirilecek teçhizat ve tesisat için imalâthane sahiplerine bilâ faiz on bin
liraya kadar ikraz yapmağa İktisat Vekâleti salâhiyettardır.
B u meblâğ tavizen ve gösterilecek bir teminat mukabilinde verilip on sene ve
on müsavi taksitte istifa olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre prim alacak olan müesseseler teşviki
sanayi kanununun ikinci maddesi mucibince ikinci sınıfa dahil müesseselerden ol­
dukları takdirde mezkûr kanunun 15 inci maddesinde yazılı olduğu veçhile memle­
ket iktisadiyatı üzerinde faideli müesseler imtiyazını haiz olurlar.
B E Ş İ N C İ MADDE — Hariçten gelen ziraat aletlerinin gümrük ve muamele
vergilerinden muafiyeti devam ettiği müddetçe bu kanun mucibince prim alan mü­
esseselerde imal edilen ziraat aletlerinden muamele vergisi alınmaz.
A L T I N C I MADDE — işbu kanunun tatbiki suretleri icra Vekilleri Heyetince
tasdik olunacak bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur.
Y E D İ N C İ MADDE — Talimatname mucibince talep olunacak evrak ve vesa­
iki hilafı hakikat tanzim edenler ve Devletten aldığı parayı makina ve alât muba­
yaasının gayrisinde kullananlardan, yapılan muavenetler muaccelen istifa olundu­
ğu gibi, muavenet miktarının iki misli de, para cezası olarak ayrıca hüküm ve tah­
sil olunur. Bu gibilere karşı ceza kanununda gösterilen cezalarda ayrıca hükmolunur.
S E K l Z l N C l MADDE — işbu kanunun tatbiki tarihinden itibaren gerek Dev­
let ve gerekse müessesatı resmiye tarafından yapılacak bilûmum pulluk ve sair alâtı
ziraiye mubayaasında teşviki sanayi kanununun 13 üncü maddesi ahkâmı caridir.
Ancak dahilî mamulât ihtiyaca kâfi gelmediği takdirde ecnebi markalanılın muba­
yaası iktisat Vekâletinin muvafakat ve kontrolü tahtında icra edilebilir.
D O K U Z U N C U MADDE — işbu kanunla derpiş olunan muavenetlerin ifası
için her sene iktisat Vekâleti bütçesine mevzu tahsisata müsteniden icabmda Zi-
-
192 —
nkasmdan kısa vadeli istikraz aktine İktisat Vekaleti mezundur.
INCU MADDE — Bu kanun on beş sene için mer'idir.
BÎRÎNCÎ MADDE — Pulluk ve diğer ziraî alât için bir sermaye tesisi
aki 1681 numaralı kanun mülgadır.
tKİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden iki ay sonra
•dir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerinin icrasına Maliye ve İktisat
i memurdur.
30 mart 1931
'yet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
ı
:
,nun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirillir Cumhuriyet Reisliğinden gelen tezkere\ ve numarası
:
mun müzakerelerini
gösteren zabıtların
tyfa numaraları
:
nla ilişiği olan kanunların numaraları
:
28- III -1931 ve 1/871
30 - III -1931 ve 4/205
Cilt
Sayfa
26
44,101,120:121,124,151,153
1055
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content