close

Enter

Log in using OpenID

008 - Orman Genel Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA BÜLTENİ
Aynalı Relaskop Aleti ve Alet Yapılan Çalışmalarda Sıhhat Derecesi.
GİRİŞ
Avusturyalı
ormancı
Walter
Bitterlich'in bulup inkişaf ettirdiği sahasız
tecrübe sahası alma metodu veya sadece
Bitterlich Metodu dünya ormancıları
tarafından büyük bir alaka görmüş
vaziyettedir. Gayet enteresan olan ve o
nisbette de faydalı bulunan bu metod halen
bazı memleketlerde tatbik edilmektedir.
Bitterlich,
metodun
tatbikatını
kolaylaştırmak için Aynalı Relaskop
(SpiegeL Relaskop) adını verdiği bir alet
imal etmiştir. Aynalı Relaskop ormancılıkla
ilgili bir çok işleri görebilen bir alettir.
Bu Teknik Bülten Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Orman Amenajmanı
Şubesinin bu mevzuda yapmış bulunduğu
2001 numaralı denemenin neticelerini ihtiva
etmekte, metodu ve aleti tanıtmaktadır.
Kullanıldığı
kullanıldığı
yerler
ve
nasıl
1. Meşcere kesit yüzeyinin ölçülmesi
2. Mesafenin ölçülmesi
3. Dikili ağaçların boylarının ölçülmesi
4. Dikili ağaçların çaplarının ölçülmesi
5. Boy Şekil Emsalinin ölçülmesi
6. Arazi meylinin ölçülmesi
7. Meşcere vasati boyunun ölçülmesi
8. Meşcere hacmının ölçülmesi
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Çamkoru Tecrübe Ormanı ile
Büyükdüz Tecrübe Ormanında bazı
ölçmeler yapılmıştır. Bu maksat için ilkin
Çamkoru Tecrübe Ormanının 13 numaralı
bölmesinde ı hektar vüs'atinde bir saha
alınmıştır. Bu saha, ekseriyetini sarıçam
teşkil eden sarıçam karaçam karışık
meşceresi halindedir. Arazinin meyli
muhtelif olup 1 % ile % 50 arasında
değişmektedir. Meşcereyi teşkil eden
ağaçların çap dağılışı 8 cm den 53 cm ye
kadardır. Adet itibariyle ekseriyet 12 cm ile
30 cm arasına isabet etmektedir. Bütün saha
içersinde 606 adet ağaç mevcuttur. Ayni
maksat için bilahare Büyükdüz Tecrübe
Ormanının 3 numaralı bölmesinde 9.37
hektar vüs'atinde bir saha tefrik edilmiştir.
Bölmenin bu kısmı, adeden % 70 den
fazlası köknar olmak üzere köknar + kayın
+ sarıçam karışık meşceresidir. Sahanın
meyli % 5 ile % 90 arasında muhteliftir.
Meşcere 8 cm- 85 cm çaplı ağaçlardan
müteşekkildir. Ağaçlar 20 cm ile 40 cm
arasında toplanmış vaziyettedir. Bütün
sahada 4736 adet ağaç mevcuttur. Çamkoru
Tecrübe Ormanında 1956 yılı Eylül ayında
ve Büyükdüz Tecrübe Ormanında 1957 yılı
Temmuz ve Ağustos aylarında dikkatli ve
hassas bir şekilde ölçmeler yapılmıştır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
A. Ölçmeler esnasında aletle yapılan
hatalar veya aletin kifayetsiz kaldığı haller
1. Kesit yüzeyi tayininde, lüzumlu
olmasına rağmen, çaplara göre tefrik
yapmak mümkün değildir.
2. Meşcerelerde kesit yüzeyleri
aşağı- yukarı birbirine çok yakın
miktarlarda bulunduklarından iki meşcereyi
mukayese imkanını temin için kesit yüzeyi
ölçmelerinin hassas bir şekilde yapılması
gerekmektedir. Aynalı Relaskop ise bunu
temin edememektedir.
3. Kesit yüzeyi tayini maksadiyle
herhangi bir maktadan rasat edilirken bir
kısım ağaçların bazı ağaçlar arkasında
kalmaları ve dolayısiyle görülememeleri
ihtimali mevcuttur.
4. Kesit yüzeyi ölçmelerinde
Relaskopu kullanırken herhangi bir noktada
durup bir miktar sayma yaptıktan sonra ileri
veya geri gitmek suretiyle durulan yeri
değiştirmek hataya sebebiyet vermektedir.
5. Kesit yüzeyi için rasat edilirken
bazı ağaçların Görüş Açısı içerisine girip
girmediklerinin tayini ve gerekli ölçmelerde
teğet durumlarının tesbiti çok güç
olmaktadır.
6. Kesit yüzeyi için rasat esnasında
göz fazla yorulmakta ve bu hal, küçük çaplı
ve sık ağaçlardan müteşekkil meşcerelerde
kendisini daha fazla hissettirmektedir.
7. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken
alt tabakanın sık bir vaziyette bulunduğu
meşcerelerde ve yapraklı ağaç ormanlarında
rasat güçleşmekte ve bazan imkansız hale
gelmektedir.
8. Bilhassa köknar meşcerelerinde
bulutlu ve kapalı havalarda çap ölçmeleri
yapılırken 1 küçük bantın cüz'ilerinin
tahmini güçlükle mümkün olmaktadır.
9. Seksiyon çapları ve Boy Şekil
Emsali ölçmelerinde ağaç gövdelerinin
dallarla kapalı oluşu şerit veya bantların
intibakını güçleştirmektedir.
10. Bütün ölçmeler esnasında alet
elde tutulurken elin titremesinden dolayı
pandül mütemadiy.en sallanmakta veya
titremekte ve bu itibarla rasatlar ve
okumalar hassasiytle yapılamamaktadır.
B.
hususlar
Ölçmelerde
dikkat
edilecek
1. Tabiatta tamamen homojen olan
meşcerelere
rastlanması
mümkün
olmadığından meşcere kesit yüzeyinin ve
meşcere hacmının tayini maksadiyle
meşcere içersinde bir çok durak noktaları
seçerek buralarda ölçmeler yapmalıdır.
2. Meşcere içersinde 1 tam dairede
ölçme yapmaktansa 2 yarım dairede ve
böylece meşcerenin değişik 2 yerinde
ölçme yapmalı ve bunu 1 tecrübe sahası
olarak kabul etmelidir.
3. Meşcere kesit yüzeyinin tayini
için tecrübe sahaları çalışma sahasına
sistematik olarak tevzi edilmelidir.
4. Kesit yüzeyi ölçmeleri için hangi
çaplı ağaçlardan müteşekkil ve hangi
sıklıktaki meşcerelerde hangi şeritin veya
bantın ve dolayısiyle Kesit Yüzeyi
Faktörünün kullanılmasının daha doğru
neticeler vereceği hususu araştırılarak
çalışmaların bu yolda yapılması temin
edilmelidir.
5. Kesit yüzeyinin ölçülmesinden
evvel, sahada bulunan tepesi kırık, dikili
kuru vesair ağaçlar, bilahare meşcere kesit
üzere
tesbit
yüzeyinden
düşülmek
edilmelidir.
6. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken,
ölçü esnasında ağacın tam 1.30 m
yüksekliğine nişan alabilmek için ya 1.30
lara işaret koymalı veya bir yardımcı
elemanın bu yüksekliği göstermesini
sağlamalıdır.
7. Kesit yüzeyi ölçmeleri yapılırken,
lüzum görüldüğü takdirde, ağaç nevileri
ayrı ayrı kaydedilmelidir.
Yıl: 1958, Teknik Bülten No: 8, Ankara.
Yazışma Adresi: İç Anadolu Ormancılık
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü,
ANKARA
Proje Lideri: Şeref ALEMDAĞ
Proje Yürütücüleri: Burhan SOYKAN
Tel: (0 312) 213 17 34 Faks: (0 312) 212
29 44
E-posta: [email protected],
Web: http://www.oae.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content