close

Enter

Log in using OpenID

Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2008-2012)

embedDownload
ATIKSU ARITIMI EYLEM
PLANI (2008–2012)
 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı
Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara
Telefon 0312 2075000 • Faks 0312 2076695
http://styd.cevreorman.gov.tr
Ġçindekiler
Sayfa
Bölüm 1: Durum Analizi ..………………………………………………..1
I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi …...……………………..1
II. Ulusal Çevre Politikası ………………………………………………..............2
1. Ulusal Düzeyde Çevre Politikası …………………………………..............2
2. Uluslar arası Düzeyde Çevre Politikası …...………………………………6
3. Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası ....……………………………………..8
4. Mevzuat ...……………………………………………………………....10
5. Sorumlu Kurum ve KuruluĢlar ...………………………………………..12
Bölüm 2: Mevcut Durum ..………………………………………….…..14
I. Su …………………………………………………………………………...14
1. Su Kaynakları ...………………………………………………...……….14
2. Su Kaynaklarının Kalitesi …………………………………………..…...20
3. Sulama ...…………………………….………………………………......23
4. Su Temini ve Tüketimi ....…………………………………………….…24
5. Kanalizasyon ġebekesi ve Atıksu Altyapı Sistemleri……………………...32
5.1.Belediyeler ………………………………………………..…………32
5.2. Organize Sanayi Bölgeleri ………………………………………..…40
6. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması……………….…...42
7. Atıksu Yönetiminde Darboğazlar ve Riskler …………………………..…43
Bölüm 3: Mevzuat…………………………………..…………………….44
Bölüm 4: Yatırım Ġhtiyacı………………………………………….…….45
1. Su Sektörü Yatırım Ġhtiyacı…………………………………………...…45
2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Çerçevesinde Atıksu Yatırım Ġhtiyacı…....…....51
3. Yatırım Ġhtiyacı Finansmanın KarĢılanması……………………...………52
Bölüm 5: Yapılan ÇalıĢmalar…………………………………………...56
I. Yönetmelik ve Genelge ÇalıĢmaları……………………………………...…...56
1. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği…………………………...……....56
2. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik Taslağı……………………………...………57
3. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin
Kontrolü Yönetmeliğinin Yenileme ÇalıĢmaları…………………...….58
4. 2005/3 ve 2006/15 sayılı ĠĢ Termin Planı Genelgeleri
Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar………………………………………58
5. Teknik Usuller Tebliğinin Yenileme ÇalıĢması………………………...59
6. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Genelgesi…………………………...59
II. Proje ÇalıĢmaları……………………………………………………………59
III. ĠPA Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar …………………………..…………..60
IV. Finansman Yardım ÇalıĢmaları ………………………………………….....61
Bölüm 6: Hedefler…………………………………….…………………..62
I.
II.
2872 Sayılı Çevre Kanunu Hedefleri………………………………………62
Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi………………………………………..66
Bölüm 7: Eğitim, Denetim ve Raporlama……………………………67
I. Eğitim……………………………………………..………………………..67
II. Denetim Ve Raporlama……………..…………………………………..68
Bölüm 8: Havzalara Göre Eylem Planı ………………………………70
1. Melen Alt Havzası………………………………………………………….74
2. Akarçay Havzası……………………………………………………………82
3. Meriç-Ergene Havzası ……………………………………………………...90
4. Kızılırmak Havzası ………………………………………………………...99
5. Gediz Havzası ……………………………………………………………114
6. Büyük Menderes Havzası …………………………………………………124
7. Ilısu Barajı Alt Havzası…………………………………………………….135
8. YeĢilırmak Havzası ………………………………………………………..142
9. Sakarya Havzası …………………………………………………………..151
10. Susurluk Havzası …………………………………………………………160
11. Marmara Havzası …………………………………………………………168
12. Konya Kapalı Havzası ……………………………………………………181
13. Küçük Menderes Havzası ………………………………………………...189
14. Seyhan Havzası …………………………………………………………...198
15. Burdur Havzası …………………………………………………………...207
16. Ceyhan Havzası …………………………………………………………...217
17. Van Gölü Havzası ………………………………………………………...225
18. Antalya (Orta Akdeniz) Havzası …………………………………………..236
19. Kuzey Ege Havzası ……………………………………………………….246
20. Doğu Akdeniz Havzası …………………………………………………...253
21. Batı Karadeniz Havzası …………………………………………………...261
22. Fırat-Dicle Havzası ……………………………………………………….271
23. Doğu Karadeniz Havzası …………………………………………………282
24. Hatay Suları Havzası ……………………………………………………...293
25. Batı Akdeniz Havzası ……………………………………………………..301
26. Çoruh Havzası ……………………………………………………………308
27. Aras Havzası ……………………………………………………………...315
Bölüm 9: Ġllere Göre Eylem Planı ……………………………………322
ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI
ÖNSÖZ
Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluĢturan
“Çevre” dünyada mevcut olan bütün değerleriyle korunması
gereken bir bütündür. Bir iliĢkiler bütünü olan çevrenin bozulması
ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı
etkilerin, tabiatın iliĢkiler sistemini ve dengelerini bozmasıyla çevre
sorunları baĢlamıĢtır. SanayileĢme çağı ile birlikte baĢlayan ve 20.
yy ortalarında hız kazanan sanayi faaliyetlerindeki ve insan
nüfusundaki artıĢlar bütün çevresel kalitenin bozulmasına
sebebiyet vermiĢtir.
Çevre kirliliği, zaten sınırlı olan kaynakların daha da kıt hale gelmesine ve böylece
stratejik önem kazanmasına sebep olmuĢtur. Çevre kirliliğinin ulusal olduğu kadar bölgesel,
hatta küresel etkiler oluĢturduğu artık herkesin bildiği bir gerçektir.
Çevre ile ilgili meselelerin sınır tanımazlığı, bu meselelerin çözümünde çok yönlü bir iĢ
birliği ve dayanıĢmayı gerekli kılmıĢtır. Mesela iklim değiĢikliği, su kaynaklarının kıtlığı ve
kirlenmesi ve biyolojik çeĢitliliğin kaybolması gibi küresel boyutlu meselelerin çözümleri ancak
uluslar arası iĢ birliği ile mümkündür.
Çevre sorunları temelde; tabii kaynakların bol ve sınırsız olduğu düĢüncesiyle ve bu
düĢünceden hareketle gerçekleĢtirilen uygulamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Oysaki hızlı
nüfus artıĢı, sanayileĢme ve bunların kontrolsüzlüğü yüzünden oluĢan çevre tahribatı, tabii
kaynakları, ihtiyaçları karĢılayamaz hale getirmekte; bir diğer deyiĢle “ekonomik değeri olan kıt
mal” haline getirmektedir.
Tabii kaynakların kıt olduğu gerçeğini en açık biçimde su kaynaklarında görmekteyiz. Bu
sebeple de Su kaynaklarımızın kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi açısından, önce
niteliklerinin bilinmesine ve daha sonra, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, koruma
ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kaynakların verimli kullanılabilmesi kadar, tabii
yenilenme sürecinin temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem
taĢımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılması yoluyla bütün geliĢmelere ve
kullanımlara kontrollü bir Ģekilde yön verilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz su kaynaklarının korunması yönündeki hukuki düzenlemelerin en önemlileri 2872
sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve
Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği‟dir. Bu
yönetmeliklerin gayesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi bir Ģekilde
kullanımının sağlanması için, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deĢarjı ile sanayi
sektörlerinden kaynaklanan atıksu deĢarjının olumsuz etkilerine karĢı çevrenin korunmasını ve
su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir Ģekilde
gerçekleĢtirmektir.
Atıksu Arıtımı Eylem Planı kitapçığı; Çevre Kanununun strateji ve hedeflerine uyumlu
hazırlanmıĢtır. Ayrıca Çevre Kanunu ile gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve AB çevre
müktesebatına uyum sağlanması için gerçekleĢtirilmesi zorunlu atıksu altyapı iyileĢtirmeleri ve
düzenlemelerin neler olacağına iliĢkin detaylı bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak
sunulabilmesi için öncelikle ülkenin 25 Nehir Havzasında kirlilik durumu, baskı ve etkiler, içme
suyu ve korunan alanlar da dikkate alınarak önceliklendirilmesi yapılmıĢ, ayrıca atıksu altyapı
sorunlarına iliĢkin mevcut durumu, mevzuat ve teĢkilat yapısı, atıksu sorunlarıyla mücadele
konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan ve yapılacak harcamalar ile atıksu sorunlarıyla
mücadelede karĢılaĢılan sıkıntı ve darboğazlar tespit edilmiĢtir. Sonrasında ise Türkiye‟nin atıksu
yönetimindeki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiĢtir.
Ülkemizde çevre konusunda yapılacak çok iĢ, atılacak çok adım olduğu Ģuuruyla bundan
sonra yapacağımız iĢlerde yönümüzü belirlemek açısından çok önemli bir kilometre taĢına imza
atıldığı inancındayım.
Yapılan çalıĢmanın; konuyla ilgili bütün belediyeler, kurum ve kuruluĢlar ile bu mevzuda
çalıĢma ve araĢtırma yapanlara faydalı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı
GiriĢ
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra
Temmuz 1959'da Topluluğa üye olmak için müracaat edilmiĢ, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde
Helsinki‟de yapılan AB Devlet ve Hükümet BaĢkanları Zirvesi‟nde oybirliği ile Avrupa Birliği'ne
aday ülke olarak kabul edilmiĢtir. AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001 tarihinde resmen kabul
edilen Katılım Ortaklığı Belgesi; AB‟nin katılım kriterlerinin karĢılanması yönünde ilerleme
kaydedilmesi gayesiyle Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Türk Hükümeti,
Katılım Ortaklığı Belgesi ıĢığında 19 Mart 2001‟de Müktesebatın Üstlenilmesi için 2003 Yılı
Ulusal Programı hazırlamıĢtır.
2003 Yılı Ulusal Programı geniĢ çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemini ortaya
koymaktadır. 2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi‟nde Türkiye ile ilgili olarak; gözden geçirilmiĢ
Katılım Ortaklığı Belgesi‟nin hazırlanması, müktesebat uyum çalıĢmalarının yoğunlaĢtırılması,
Gümrük Birliğinin geliĢtirilip, derinleĢtirilmesi, mali iĢbirliğinin önemli miktarda artırılması ve
Türkiye‟ye verilecek mali yardımların katılım baĢlıklı bütçe kalemine alınması yönünde karar
alınmıĢtır. Bu geliĢmeler ıĢığında Avrupa Komisyonunca 25 Mart 2003‟te yayımlanan Katılım
Ortaklığı Belgesi‟ne istinaden güncelleĢtirilerek 24 Temmuz 2003‟te Resmi Gazete‟de
yayımlanan 2003 Yılı Ulusal Program‟da, kısa ve orta vadeli hedefler açık Ģekilde belirtilmiĢtir.
2004 yılının Aralık ayında Brüksel'de yapılan AB Konseyi Zirvesi‟nde, Türkiye ile
müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde baĢlamasına oybirliğiyle karar verilmiĢtir. Bu karar
neticesinde ve Avrupa Komisyonu‟nun 6 Ekim 2004‟te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı
doğrultusunda “Katılımcı Ülke (Accesion Country)” statüsüne sahip olan Türkiye‟nin; Katılım
Ortaklığına uyum sağlamak için hazırlanacak çevre strateji dokümanında kısa, orta ve uzun
vadeli hedefleri ortaya koyması ve bu doğrultuda çevre müktesebatını uygulaması gerekmiĢtir.
Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) dokümanı Türkiye‟nin, AB‟ye giriĢi için bir ön Ģart olan,
AB çevre müktesebatına uyum sağlaması ve mevzuatın etkin bir Ģekilde uygulanması gayesiyle
tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleĢtirilmesi
zorunlu çevresel iyileĢtirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına iliĢkin detaylı bilgileri ihtiva
etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin çevre sorunlarına iliĢkin
mevcut durumu, mevzuat ve teĢkilat yapısı, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne
kadar izlenen politika, yapılan harcamalar ile çevre sorunlarıyla mücadelede karĢılaĢılan sıkıntı ve
darboğazlar tespit edilmiĢtir. Sonrasında ise Türkiye‟nin öncelik verilen çevresel alanlar ile bu
alanlardaki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiĢtir.
Atıksu Arıtımı Eylem Planı hazırlanırken temel olarak daha önce hazırlanmıĢ olan “Ulusal
Çevre Stratejisi ve Eylem Planı”ndan, AB kaynakları ile gerçekleĢtirilen “Entegre UyumlaĢtırma
Stratejisi Projesi”nden ve “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımların Planlanması Projesi”nden elde
edilen çıktılardan faydalanılmıĢtır. Ayrıca, hazırlanan stratejinin Kalkınma Planı, Yıllık
Programlar ve 2003 Yılı Ulusal Programının strateji ve politikalarına uygun olmasına dikkat
edilmiĢtir.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
1
DURUM ANALİZİ
I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi
Sosyo – Ekonomik durum
Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluĢturan ve canlı ve cansız varlıklar üzerinde
hemen veya belli bir süre içinde dolaylı veya dolaysız etkilerde bulunabilecek, fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı olan “Çevre”; dünyada mevcut
olan değerleriyle korunması gereken bir bütündür. Bir iliĢkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve
çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkilerin, tabiatın iliĢkiler sistemini ve
dengelerini bozmasıyla baĢlamıĢtır.
Bundan dolayı; çevreyi koruma ile çevreyi kullanma arasındaki dengenin sağlanması ancak
toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla gerçekleĢtirilecektir. Gelecek nesillerin sahip olacağı
imkanları tehlikeye atmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını hedef alan bir kalkınma tarzı olan
“sürdürülebilir kalkınma”yı çevre değerlerini tahrip etmeden gerçekleĢtirmek ise, ancak bilinçli
insan ve bilinçli toplum ile mümkün olabilecektir.
Resim 1.Mersin Tarsus ġelalesi
1
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Önemi her gün artan ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde türlü Ģekillerde görülen
çevre sorunlarının farklı sebeplerden meydana geldiği bilinmektedir. Çevre sorunlarını oluĢturan
sebeplerin farklı olmasının yanı sıra, çevre sorunlarının artmasına ve yayılmasına etki eden
faktörler de aynı değildir. Genel olarak; düzensiz ĢehirleĢme, büyük yerleĢim merkezlerine hızlı
nüfus akını ve sanayileĢme gibi baĢlıklar altında toplanabilecek olan temel sebeplerin dıĢında,
sorunların artmasına yol açan unsurlar konuya ve bölgeye göre değiĢmektedir.
“Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının sağlandığı, yaĢam kalitesinin artırıldığı,
biyolojik çeĢitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımıyla akılcı
yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaĢama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayıĢın egemen
olduğu bir Türkiye.” vizyonu doğrultusunda izlenmesi gereken temel politikaları ortaya koyan
2007–2009 dönemine ait “Türkiye Cumhuriyeti Çevre Operasyonel Programı” hazırlanmıĢtır.
2001–2004 dönemine ait Türkiye‟deki çevrenin genel durumunu ve Avrupa Birliği‟ne üye
ülkelerdeki çevrenin genel durumunu yansıtan veriler, sırasıyla; Türkiye Ġstatistik Kurumu
BaĢkanlığı‟ndan ve Avrupa Ġstatistik Bürosu‟ndan elde edilmiĢtir.
II. Ulusal Çevre Politikası
1. Ulusal Düzeyde Çevre Politikası
Türkiye‟de çevre konusuna iliĢkin ulusal politika oluĢturulması ihtiyacı ilk defa, 1972
yılında Ġsveç‟in Stockholm kentinde gerçekleĢtirilen ve Avrupa Birliği‟nin çevre politikasının
oluĢmasında da önemli bir rol oynayan, “Stockholm BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı‟nda alınan kararlar sonucunda teĢvik edilen geliĢmelere paralel olarak ortaya çıkmıĢtır.
1992 yılında Brezilya‟nın Rio kentinde gerçekleĢtirilen “BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı‟nda alınan kararlardan sonra ise, Türkiye‟de; “sürdürülebilir kalkınma” felsefesini
çevre politikasının merkezine yerleĢtirme konusunda çaba gösterilmeye baĢlanmıĢtır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye‟de çevre alanında meydana gelen geliĢmelerin daha
çok uluslararası faaliyetlerden etkilendiği söylenebilir. BirleĢmiĢ Milletler, OECD ve Avrupa
Konseyi gibi bölgesel ve/veya küresel boyut taĢıyan uluslararası organizasyonların çevre
politikaları, bu organizasyonların bir üyesi olan Türkiye‟de de etkili olmaktadır. Mesela; bölgesel
bir ekonomik entegrasyon teĢkilatı olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çevre koruma
konusunda atılan iĢbirliğinin temelleri 1987 yılına dayanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği çevre
2
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
müktesebatının uyumlaĢtırılmasına ve bu yönde uygulamaların hızlandırılmasına iliĢkin süreç, 1999
yılının Aralık ayında Türkiye‟ye verilen adaylık statüsü ile hız kazanmıĢtır.
Türkiye; süreç içinde, çevre konusunda birçok uluslararası sözleĢmeye ve bu sözleĢmelerin
uygulama protokollerine taraf olmuĢtur. Ayrıca, çevre alanında uluslararası düzeyde birçok
deklarasyonu ve karar belgesini de kabul etmiĢtir. Söz konusu uluslararası sözleĢmelerin, ulusal
politikalara ve mevzuata yansıtılması konusunda yol alınmıĢtır ancak, uygulamada aynı ölçüye
ulaĢılamamıĢtır. Diğer taraftan; Türkiye‟de, uluslararası anlaĢmalar ve sözleĢmeler kapsamında yer
alan taahhütlere iliĢkin hukuki bir temel kurulmuĢtur, ancak kuralların uygulanması anlamında
kayda değer bir ilerleme sağlanamamıĢtır.
Türkiye‟de çevrenin korunmasına iliĢkin ilk hukuki düzenleme 1983 yılında yürürlüğe
giren 2872 sayılı “Çevre Kanunu”dur. Türkiye‟nin çevre politikalarını yansıtması açısından ilk
“Çevre Kanunu”nun özel bir yeri bulunmaktadır.
Türkiye‟de çevre alanında idari yapının oluĢturulmasına iliĢkin “Bakanlık” düzeyinde
yapılan ilk uygulama, 1991 yılında Çevre Bakanlığı‟nın kurulması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha
sonra ise, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak, 2003 yılında, mülga Çevre
Bakanlığı, Orman Bakanlığı ile birleĢtirilmiĢtir.
Çevre ve Orman Bakanlığı; hem ülkenin çevre politikasının geliĢtirilmesinde ve
uygulanmasında hem de Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum sürecinde kilit rol
oynamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından; çevre konusunda görevleri ve yetkileri
bulunan kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği ve koordinasyon çalıĢmalarının geliĢtirilmesi, bütün
sektörlerin çevre politikalarını dikkate alması açısından önem taĢımaktadır.
Türkiye‟nin çevre politikasından sorumlu merkez devlet makamlarıdır, çevre politikasının
uygulanmasından sorumlu merkez ise mahalli idarelerdir. Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatına
uyum sürecinde, kamu yönetiminde yapılan değiĢiklikler çerçevesinde yerel yönetimlerin çevre
alanında sahip olduğu yetkileri büyük ölçüde artırılmıĢtır.
Yerel düzeyde karĢılaĢılan sıkıntıların ve darboğazların baĢında finansman ve yönetim
kapasitesinde iyileĢtirme ihtiyaçlarının karĢılanması yer almaktadır. Yeni oluĢturulan yerel
mekanizmaların çevre kirliliğinin önlenmesi ve tabii kaynakların korunması açısından geliĢtirilmesi
gerekmektedir.
Yerel düzeyde doğru çevre politikalarının oluĢturulmasına ve uygulanmasına ait gösterilen
çabalara rağmen, çevre yönetiminde halen bir dizi zayıf halka bulunmaktadır. Sorunlar daha çok,
3
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
çevresel bilgi sisteminde, kamu katılımı mekanizmalarında, çevresel finansman politikalarında ve
çevresel planlama konularında yoğunlaĢmıĢtır.
1972 yılında Ġsveç‟in Stockholm kentinde gerçekleĢtirilen ve Avrupa Birliği‟nin çevre
politikasının oluĢmasında da önemli bir rol oynayan, “Stockholm BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansı sonrasında; Türkiye‟de çevrenin sektör olarak değerlendirilmesi ilk kez
1973-1978 yılları arasında hazırlanan Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda yer almıĢtır. Bu
dönemde çevre sorunları, kalkınma çabaları içinde ve kalkınmayı yavaĢlatmayacak Ģekilde ele
alınmıĢtır ve bir plan çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü BeĢ
Yıllık Kalkınma Planı‟nda; hava, su ve kıyı kirliliği gibi çevre sorunlarına dikkat çekilmiĢtir ve bu
sorunların bütün olarak planlama sisteminin içinde incelenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır.
Söz konusu Plan‟da; çevre ile ilgili mevzuattaki düzenlemelerin günün Ģartlarına göre
yeniden düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması, kirlilik
oluĢturan sanayi faaliyetleri konusunda duyarlı olunması ve çevre konusunda halkın eğitilmesi ve
Ģuurlandırılması yönünde bazı olumlu politikalar bulunmaktadır.
Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda yer alan tedbirlere iliĢkin kurum ve kuruluĢlar
arasında koordinasyonu sağlama görevi ise BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟na
verilmiĢtir.
Türkiye‟nin çevre politikası Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı döneminden önce ayrı ayrı
kamu kurum ve kuruluĢları tarafından, özellikle yerel yönetimler tarafından geliĢtirilmiĢtir. Daha
sonra, tek baĢına üretilen politikanın, ülkenin çevre sorunlarını önlemeye ve ortadan kaldırmaya
yetmeyeceği anlaĢılmıĢtır ve çevre sorunlarının ele alınması için özel anayasal, hukuksal, kurumsal
ve teknik düzenlemelere baĢvurulmuĢtur. Ayrıca, mevcut kamu kurum ve kuruluĢlarının, özel
kuruluĢların ve bireylerin, kendi planlarını ve faaliyetlerini geliĢtirmeleri ve uygulamaları için
giriĢimler baĢlatılmıĢtır. Sonuç olarak, çevre koruma ve geliĢtirme konusu, ulusal bir politika haline
gelmiĢtir.
2007–2013 dönemine ait uluslararası geliĢmeler ve temel eğilimler doğrultusunda, Türkiye
ekonomisine iliĢkin geçmiĢ dönemdeki geliĢmeler ile mevcut ekonomik ve sosyal geliĢmeler
dikkate alınarak hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonu, “istikrar içinde büyüyen,
gelirini daha adil paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna
dönüĢen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye” olarak belirlenmiĢtir.
2007–2013 yıllarını kapsayacak olan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa Birliği‟ne tam
üyelik süreci çerçevesinde, Türkiye‟nin en güncel politika belgesidir. Söz konusu plan; Avrupa
4
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Birliği‟ne tam üyelik sürecinin gerektirdiği stratejilerin, politikaların, planların ve programların
temel dayanağını teĢkil etmektedir ve bütün çalıĢmaları yönlendirici bir iĢleve sahiptir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nın hazırlık çalıĢmaları çerçevesinde; 55 adet Özel Ġhtisas Komisyonu
kurulmuĢtur. Bu Komisyonlardan biri de Çevre Özel Ġhtisas Komisyonu‟dur. Söz konusu
Komisyon tarafından hazırlanan raporda;
“Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hayat kalitesinin artırıldığı, biyolojik
çeşitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile akılcı yönetildiği, sağlıklı ve
dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye” hedefi vizyon
olarak belirlenmiĢtir.
Bugün yürürlükte olan ve 2007–2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma
Planı‟nın temel ilkeleri arasında; “tabii ve kültürel varlıkların ve çevrenin, gelecek nesilleri de dikkate alan
bir anlayış içinde korunması esastır” ilkesi yer almaktadır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda, çevresel alt yapı sistemlerinin; iyi planlanmıĢ bir sürede
ve maliyeti etkin bir Ģekilde tamamlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevreye
duyarlı üretimlerin ve teknolojilerin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda aĢağıdaki hedefler belirlenmiĢtir.
 Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleĢtirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik
danıĢmanlık hizmetleri etkinleĢtirilecektir.
 Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için
belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi
altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi
hazırlanacaktır.
 Su, atıksu, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında,
bakımında ve iĢletilmesinde ülke Ģartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih
edilecektir.
 Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin
kullanılması sağlanacaktır.
 Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliĢtirilmesi ve kirlenmeye karĢı
korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluĢturulmasına yönelik olarak
baĢlatılmıĢ çalıĢmalar tamamlanacaktır.
5
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atıksuların
arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teĢvik edilecektir.
 Çevre yatırımlarının yapılması ve iĢletilmesinde özel sektörün katılımı dahil yeni finansman
yöntemleri geliĢtirilecektir.
“GeliĢme Eksenleri”nin tanımlandığı ve her sektörün tanımlanan bir “geliĢme ekseni”
içine konulduğu “Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda, çevre sektörü, “Rekabet Gücünün Artırılması”
geliĢme ekseni altında yer almaktadır.
2. Uluslararası Düzeyde Çevre Politikası
Türkiye, 1970‟li yıllardan sonra, çevre alanında taraf olduğu uluslararası tüzel
düzenlemelerin gerektirdiği Ģekilde, uluslararası örgütler tarafından yoğunlaĢan çevre çalıĢmaları
içinde daha çok yer almaya baĢlamıĢtır.
Türkiye‟nin uluslararası düzeyde sahip olduğu tüzel yükümlülükleri; taraf olduğu veya
kabul ettiği çok taraflı sözleĢme, protokol, bildirge ve eylem planı gibi küresel ve/veya bölgesel
akitler doğrultusunda belirlenmiĢtir. Türkiye‟nin çevre konusunda taraf olduğu sözleĢmeler ve bu
sözleĢmelerin ekleri olan protokoller, Anayasası gereği birer kanun değerindedir.
Türkiye‟nin taraf olduğu sözleĢmelerin büyük bir çoğunluğu “çerçeve sözleĢmesi”
niteliğinde olup, bu sözleĢmelerin uygulanması için; yıllık veya iki yılda bir gerçekleĢtirilen ve
sözleĢmeye taraf olan ülkelerin tam yetkili hükümet temsilcileri tarafından katılımın sağlandığı
toplantılarda kabul edilen kararlar veya tavsiye kararları alınmaktadır. Bu durum, Türkiye‟nin taraf
olduğu sözleĢmelerden doğan yükümlülüklerinin; sadece sözleĢme maddeleriyle değil, hükümetler
arası toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Türkiye‟nin; çevre ile ilgili birçok tüzel düzenlemeyi kabul etmiĢ olmasına rağmen, çevre
kirliliğini önleme konusunda somut hedefler ihtiva eden veya ülkenin politik çıkarları açısından
sorun oluĢturacağı öngörülen bazı uluslararası sözleĢmeleri de imzalama konusunda geri durduğu
bilinmektedir. Bu sözleĢmeler arasında; Sınır ötesi kapsamda Çevresel Etki Değerlendirilmesine
Ait SözleĢme (Espoo SözleĢmesi), Çevresel Konularda Bilgiye EriĢim Karar Alma Sürecine
Halkın Katılımı ve Yargıya BaĢvuru SözleĢmesi, (Aarhus SözleĢmesi), Bazı Kalıcı Organik
Kirletici Kimyasalların Çevresel Açıdan Etkin Yönetimi Üzerine Stockholm SözleĢmesi ve Sınır
AĢan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması SözleĢmesi yer almaktadır.
6
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Türkiye kalkınmaya yönelik ulusal politikalar izlemektedir, ancak; bu yaklaĢımına rağmen
sürdürülebilir kalkınma anlayıĢıyla çevre ve kalkınma hedeflerinin bütünleĢtirilmemiĢ olması,
uluslararası çevre politikalarına uyum sağlamada kayda değer bir eksiklik olarak görülmektedir.
Türkiye‟de; çevre yönetiminin kurumsal, mali, teknik ve politik açılardan yeteri derecede
geliĢmemiĢ olması, küresel ve bölgesel düzeyde çevre adına aldığı sorumlulukları ne ölçüde yerine
getireceği
konusunda
endiĢe
oluĢturmaktadır.
Türkiye‟nin
çevre
alanında
uluslararası
yükümlülüklerine uyma konusunda taĢıdığı eksiklikler, Avrupa Birliği‟ne tam üyelik ve tarama ve
müzakere süreçlerinde tabii olarak değerlendirilmeye alınmaktadır.
Türkiye‟nin çevre politikası ile birlikte diğer politika alanlarına yön veren ve bu
politikaların esaslarını belirleyen temel belge ise Avrupa Birliği Müktesebatı‟nın üstlenilmesine
iliĢkin “Ulusal Program”dır.
Resim 2. Ġstanbul Boğazı
Avrupa Birliği‟ne uyum sürecinde çeĢitli kanunlarda değiĢiklik yapılması ihtiyacının
belirtildiği “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Ulusal Program”ın çevre bölümü
baĢlığı altında; Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler kapsamında yer alan
taahhütlerinin yerine getirilmesi için, alt yapı ihtiyaçlarının çokluğuna dikkat çekilmektedir.
“Ulusal Program”da yer alan diğer bir husus ise; Türkiye‟nin bazı uluslararası sözleĢmelere
taraf olması konusunun, Avrupa Birliği‟ne tam üye olması durumunda değerlendirilmeye alınacak
olmasıdır. Bu sözleĢmeler arasında; Sınır ötesi Kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesine Ait
SözleĢme, (Espoo SözleĢmesi); Çevresel Konularda Bilgiye EriĢim, Karar Alma Sürecime Halkın
Katılımı ve Yargıya BaĢvuru SözleĢmesi, (Aarhus SözleĢmesi) ve SınıraĢan Sular ve Uluslararası
7
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Göllerin Korunması ve Kullanılması SözleĢmesi yer almaktadır. Avrupa Birliği‟nin taraf olduğu,
ancak Türkiye‟nin halen taraf olmadığı uluslararası çevre sözleĢmelerinin müktesebata uyum
sürecinde ele alınacağı bilinmektedir.
Türkiye için Ġklim DeğiĢikliği‟ne iliĢkin uluslararası tüzel düzenlemeler Avrupa Birliği
çevre politikalarına uyum çerçevesinde özel ve ayrı bir önem taĢımaktadır. 2003 yılında, TBMM
tarafından; “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Katılımının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun” onaylanmıĢtır. SözleĢme ile atmosferdeki sera gazı birikimlerinin, iklim
sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin durdurulması hedeflenmektedir.
Türkiye; BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟nin hedeflerini yerine
getirmek ve SözleĢme‟nin yaptırımlarını güçlendirmek gayesiyle, 1997 yılında imzaya açılan ve
2005 yılında yürürlüğe giren “Kyoto Protokolü”ne taraf değildir. Ancak, Türkiye; BirleĢmiĢ Milletler
Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟ne taraf olmasından dolayı üstlendiği yükümlülükleri yerine
getirme konusunda SözleĢme Sekretaryasına düzenli olarak “Ulusal Bildirimi” vermek
durumundadır. Ayrıca Kyoto Protokolüne taraf olunması hususundaki Kanun teklifi TBMM
Genel Kurulu‟ndadır.
Türkiye; çevre konusuna iliĢkin uluslararası düzeyde bir dizi hukuki belgeyi onaylamıĢtır.
Ülkemiz tarafından, bölgesel ve ikili düzeyde çevre konusuna iliĢkin gerçekleĢtirilen iĢbirliği
çalıĢmaları çerçevesinde, hem Avrupa Birliği‟ne üye ülkeler ile hem de Akdeniz ve Karadeniz
Bölgeleri‟nin ülkeleri ile ortaklaĢa faaliyetler sürdürülmektedir ve temin edilen finansman
kaynakları ile uluslararası projeler yürütülmektedir.
3. Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası
Türkiye‟de, “Kamu Yönetimi Reformu” ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde; bölge
kavramı yeniden Ģekil kazanmıĢtır. Türkiye‟nin yeni bölge kalkınma politikaları ile bölgelerinin
ülke ve yerel ekonomi üzerinde etkinliği öne çıkartılmaktadır. Bu durumun, birçok sektörde
olduğu gibi çevre sektöründe de yerel ve bölgesel düzeyde gerçekleĢtirilecek olan uygulamaları
etkileyici anlaĢılmaktadır.
Su havzalarının, özel çevre koruma bölgelerinin, hassas ekosistemlerin ve sulak alanların
korunması veya tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözüm gerektiren
konular olduğu bilinmektedir. Aslında bir veya birkaç ilin ortak çevre sorunlarının çözümü
konusunda, illerin dahil olduğu havzalarda veya bölgelerde kalkınma hedeflerinin, çevre koruma
politikaları ile uyumlu olması beklenmektedir.
8
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Türkiye‟de, 2002 yılında, Avrupa Birliği‟nin bölgesel kalkınma politikalarına uyum
sağlamak gayesiyle, “Ġstatistik Bölge Sınıflandırması” yapılmıĢtır. 2006 yılının ġubat ayında,
bölgelerde sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi sağlamak ve yatırımları kolaylaĢtırmak
maksadıyla kalkınma ajanslarının kurulması ile ilgili bir kanuni düzenleme yürürlüğe girmiĢtir. Bu
ajansların kurulması ile birlikte, merkez tarafından; bölgeler arasında ekonomik ve sosyal
dengesizliklerin azaltılmasına yönelik politikaların belirlenmesi ve ajanslar tarafından; bu
politikaların bölgelerde uygulanmasının gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına iliĢkin kanuni düzenlemede doğrudan çevre ile
ilgili hükümler yer almamaktadır. Kurulması öngörülen bölgesel kalkınma ajansları tarafından;
bölgelerde ekonomik kalkınmanın getireceği sorunların çözümünde veya çevre ile ilgili
uygulamaların bölgesel ölçekte dikkate alınması konularında hem merkez, hem de mahalli idareler
ile sağlıklı ve sürekli bir koordinasyonun ve iĢbirliğinin tesis edilmesi gerekecektir. Aksi halde
bölgesel ölçekte çözüm gerektiren çevre konularının akılcı bir yaklaĢım ile ele alınması mümkün
olmayacaktır.
Türkiye‟nin;
çevresel
alt
yapı
hizmetleri
konusunda
ihtiyaçları
göz
önünde
bulundurulduğunda, bölgesel kalkınma ajanslarının, bölgelerinde birçok sektörde olduğu gibi,
çevre sektöründe de yabancı sermayeyi cazip hale getirecek bir yönetim anlayıĢı sağlamaları
olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu geliĢmeler, yerel düzeyde çevresel öncelikleri dikkate
almayan politikalar ile sürdürülürse ve hedef olarak sadece ekonomik açıdan yatırım ortamının
iyileĢtirilmesi için yabancı sermayenin teĢvik edilmesi kabul edilirse, bazı hassas konularda önemli
sorunlar ile karĢılaĢılabilecektir. Bu sorunlardan biri de biyolojik çeĢitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için biyoteknolojik uygulamalar konusudur.
Avrupa Birliği tarafından, adaylık sürecinde her yıl Türkiye‟ye sağlanan mali yardımların
üçte biri ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi gayesiyle geliĢtirilen projelere harcanacak
olup, ekonomik ve sosyal kalkınma çerçevesinde geliĢtirilen projelerin en önemlilerinden biri de
“Bölgesel Kalkınma Projeleri”dir.
Bölgesel kalkınma projeleri çerçevesinde; sivil toplum kuruluĢlarına, üniversitelere ve
KOBĠ‟lere sağlanacak mali desteğin yanı sıra, yerel yönetimlere de hibe niteliğinde mali desteğin
sağlanacağı öngörülmektedir. Küçük ölçekli alt yapı çalıĢmalarına yönelik olan bu programlar
çerçevesinde, kanalizasyon ve atıksu arıtımı, katı atık yönetimi ve çevre düzenleme hizmetleri
konularında baĢlıklar yer almaktadır.
Ancak il ve yerel yönetimlerinin, özellikle BüyükĢehir belediyeleri dıĢındaki belediyelerin
ve il özel idarelerinin; idari, mali ve teknik alanlarda kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması,
9
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanmak için istenilen Ģartları yerine getirmede zorlanacaklarını
göstermektedir.
4. Mevzuat
Avrupa
Topluluğu
AntlaĢmasının
174‟üncü maddesinde çevre politikasının
temel
hedefleri;
çevrenin
korunması,
kollanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi,
insan sağlığının korunması, tabii kaynakların
akılcı ve dikkatli bir biçimde kullanılması,
bölgesel ve dünya çapında çevre sorunları ile
ilgili uluslararası seviyede tedbirlerin alınması
olarak tanımlanmıĢtır. Topluluğun ilkeleri ise;
bütünleyicilik ilkesi, yüksek seviyede koruma
ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, kaynakta
önleme ilkesi ve kirleten öder ilkesi olarak belirlenmiĢtir.
Türkiye‟nin çevre politikası ile ilgili üzerinde durulması gereken ilk husus; T.C.
Anayasası‟nda, çevre konusuna özel bir yer verilmiĢ olmasıdır. T.C. Anayasası‟nın 56. maddesinde
“herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” ifadesi yer almaktadır. Anayasa‟da yer alan bu
hükme bağlı olarak geliĢtirilen çevre mevzuatı; hem devlete hem de bireylere, çevrenin korunması
ve geliĢtirilmesi için aktif katılım görevi vererek, çevre olgusunun, geliĢmiĢ birçok ülkede kabul
dilen çağdaĢ bir yaklaĢım ile ele alınmasına imkan sağlayacak hukuki zemini hazırlamıĢtır. Ancak
hukuki zeminde gerçekleĢtirilen geliĢmelere rağmen, sanayileĢme atılımı yapan her toplum gibi,
Türkiye‟de de; su, hava, toprak gibi tabii kaynaklara hiç tükenmeyecekmiĢ gibi davranılmıĢtır ve
tabii çevre Ģartları hızla kötüleĢmiĢtir.
T.C Anayasası‟nda ayrıca, çevre ile ilgili olarak; kamu yararı, kamulaĢtırma, tarih, tabiat ve
kültür varlıklarının korunması, yargı sistemi ve toprak mülkiyeti gibi konularda da düzenlemeler
yer almaktadır.
Türkiye‟de çevrenin korunmasına iliĢkin ilk kanuni düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren
2872 sayılı “Çevre Kanunu” ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin çevre politikalarını yansıtması
açısından 2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun özel bir yeri bulunmaktadır.
10
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Çevre Kanunu‟nun müstakil ve özel bir kanun olarak hazırlanmasının temel sebeplerinden
biri zorlukların aĢılması olmuĢtur. Çevre ile ilgili temel ilkelerin özel bir kanunda bulunması, Türk
çevre hukukunun geliĢim çizgisi açısından da önemli bir ilerlemedir. Bu açıdan, Çevre Kanunu;
Türkiye‟nin ulusal çevre politikasını Ģekillendiren ve bu alanda genel ilkeleri belirleyen ve çevre ile
doğrudan ilgili ilk önemli kanuni düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Çevre Kanunu, 1983
yılında beri, Türkiye‟de çevre sorunlarının önlenmesine iliĢkin çok sayıda hukuki ve kurumsal
düzenlemenin gerçekleĢtirilmesine fırsat sağlamıĢtır ve bir ölçüde çevre duyarlılığının geliĢmesine
katkıda bulunmuĢtur.
2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun gayesi, bütün vatandaĢların ortak varlığı olan çevrenin
korunması ve iyileĢtirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun Ģekilde
kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan
varlığının ve tabii ve tarihsel zenginliğinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuĢakların sağlık,
uygarlık ve yaĢam düzeyinin geliĢtirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak iĢlemleri ve
alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve
teknik esaslara göre düzenlemektir.
Çevre Kanunu‟nda, ayrıca; çevrenin korunmasına, ekolojik dengeye ve çevre kirliliğine
iliĢkin terimlere açıklık getirilmektedir. Kanun‟da; kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve
mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karĢılanması; çevrenin korunması ve
kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespit edilmesi ve
uygulanması gibi ilkeler benimsenmiĢtir.
Ancak, uzun yıllardır yürürlükte olan 2872 sayılı “Çevre Kanunu”; bugün çevre
hukukunun gelmiĢ olduğu çizgide yetersiz kalan bir düzenleme olduğundan dolayı kapsamlı bir
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
5491 sayılı “Çevre Kanunu”nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”; bugüne kadar
yapılan değiĢikliklerin en kapsamlı olanıdır. Kanunun gayesi; ortak varlığı olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır."
5491 sayılı “Çevre Kanunu”nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunu” ile 2872 sayılı
“Çevre Kanunu”nda yer almayan; belediyelerin çevre katkı payı belirleme yetkisi ve mahalli
hizmet birliklerinin çevre yönetiminde önemi, çevre tazminatı, medyanın çevre bilinci,
bilgilendirme yükümlülüğü, stratejik çevre değerlendirmesi, toprak koruma, balık çiftlikleri, sulak
alanların korunması, nesli tehlike altında olan bitkilerin ve hayvanların korunması konularında
yeni düzenlemeler getirilmiĢtir.
11
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
5491 sayılı “Çevre Kanunu”nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunu”nda; finansman
açısından çevre katkı paylarına, ekonomik araçların veya vergi yapılarının çevreye daha dost bir
yönde geliĢmesine imkân veren çağdaĢ enstrümanlara ve “kullanan öder” prensibinin daha geniĢ
çapta iĢletilmesine iliĢkin düzenlemeler de yer almaktadır.
5. Sorumlu Kurum ve KuruluĢlar
T.C. Anayasasına göre; çevreyi geliĢtirmek, çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak
bütün kamu kurum ve kuruluĢları ile vatandaĢların ödevidir. Anayasanın bu hükmü gereği, hiçbir
kiĢi kurum ve kuruluĢ çevre ile ilgisi olmadığını söyleyemez. Konuya kamu kuruluĢları ve devletin
organları açısından yaklaĢtığımızda; devletin temel iĢlevlerini yerine getiren yasama, yürütme, yargı
organlarının çevre konusunda yetkili ve sorumlu olduğu görülmektedir.
Görev alanları itibariyle atıksu ile doğrudan ilgili kurum kuruluĢlar aĢağıda verilmektedir.
1. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DPT): BaĢbakanlığa bağlı DPT
MüsteĢarlığı BeĢ Yıllık Kalkınma Planları ve yıllık yatırım planları hazırlamaktadır. DPT ayrıca
makro-çevre politikası konularına özel önem vererek, sektörel planlar hazırlamaktadır. DPT yerel
idarelere direk etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde
gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, finansman ya da dıĢ borç gerektiren
projeleri de dahil olmak üzere, kamu sektörü yatırımları DPT‟nin onayını gerektirmektedir.
2. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı: DıĢ kaynak ve borçlara eriĢimi dolayısıyla, çevre ile ilgili
projelerin finansmanı yönünden önemli bir iĢlev yürütür.
3. BaĢbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS): AB'ne katılımdan sorumlu olan,
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin 2003 Yılı Ulusal Programı ile ilgili
uyumlaĢtırma faaliyetlerinde değiĢik hükümet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla
yükümlüdür.
4. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK): Çevre verileri dahil veri ve bilgileri toplar,
iĢler ve analiz eder.
5. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı- Ġller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelere altyapı
yatırımlarının götürülmesinde etkili kurumlardandır. Banka, belediyelerin her türlü finans ihtiyacını
ve içme suyu, kanalizasyon, arıtma gibi çeĢitli çevre konularında belediyelerimizin istekleri
dahilinde yatırım hizmetlerini vermektedir.
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB): Ekonomik ve teknik Ģartlara göre Türkiye‟nin sanayi
politikalarının oluĢturulması ve yönetimi, büyük ve küçük ölçekli endüstrilerin kuruluĢuna iliĢkin
bütün faaliyetlerin desteklenmesi ve denetlenmesi, endüstriyel ürünler için standartlar hazırlamak
12
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
veya hazırlanmıĢ standartları yayımlamak, endüstriyel malların kalitesinin denetimini yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür.
7.Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB): AB çevre müktesebatının uyumlaĢtırılması da dahil olmak
üzere, çevre hizmetlerinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi gayesiyle 4856 sayılı Çevre Orman
Bakanlığı KuruluĢ ve TeĢkilat Kanunu gereği; Türkiye'deki çevre politikalarının geliĢtirilmesi ve
uygulanması için genel bir koordinasyon sağlamak üzere kurulmuĢtur.
Çevre ve Orman
Bakanlığı‟nın baĢlıca görevi çok genel olarak çevreyi korumaya ve kirliliği önlemeye ve azaltmaya
iliĢkin politika ve esasları belirlemek, ilgili mevzuatı düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.
Yerüstü ve yeraltı sularının tahsisinden ve su kaynakları yönetiminden sorumlu kuruluĢ
olarak içme ve kullanma, sulama ve endüstri suyu sağlanması, hidroelektrik enerji üretimi ve taĢkın
koruma amacıyla projeler geliĢtiren DSĠ Genel Müdürlüğü‟nün su kalitesi izleme konusunda
kuruluĢ kanunu ile tanımlanmıĢ görevleri bulunmaktadır.
8. Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı: Ġlan edilmiĢ bulunan Özel Çevre Koruma
Bölgeleri'nde tabii güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeĢitliliğin, sualtı, su üstü
canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını,
sürdürülebilirlik anlayıĢı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre
bilincini arttırmakla sorumludur.
9. Mahalli Ġdareler: Çevre kalitesinin korunması ile ilgili en önemli görev yerel yönetimlere
verilmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‟nun çevre
korunması ile ilgili olarak görevlendirilen belediyeler, belediye sınırları içinde yukarıdaki kanun ve
yönetmeliklerin uygulanması ve vatandaĢların sağlıklı bir çevrede yaĢaması için gerekli tedbirleri
almak zorundadır.
13
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
2
MEVCUT DURUM
I. Su
1. Su kaynakları
Türkiye‟de; nüfus artıĢı, hızlı kentleĢme ve sanayileĢme faaliyetleri sonucunda suya artan
talep ile birlikte, su kaynaklarının etkin bir Ģekilde kullanımı ve korunması büyük önem
kazanmıĢtır.
Türkiye, su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı gibi, mevcut su kaynaklarının
ülke geneline dağılımı da eĢit değildir. Ülke içinde 26 akarsu havzası bulunmakta olup, bu
havzaların yalnızca dördü yıllık yağıĢın % 37‟sini karĢılayabilmektedir. Bu, sonuçta su
kaynaklarının bulunabilirliğinin zaman ve yer boyutunda talepleri karĢılayamadığı anlamına
gelmektedir. Türkiye yakın bir dönem içinde, su sorunu yaĢamaya aday bir ülke konumuna
gelmemesi için lüzumlu tedbirler almalıdır.
Resim 3. Atatürk Barajı
14
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Böyle bir durumun baĢlıca sebebi ise; ülkenin sahip olduğu topografyasındaki
düzensizliklerden dolayı su kaynaklarının kontrol edilemeyiĢidir ve yağıĢların ve su kaynaklarının
bölgelere göre dengesiz dağılımıdır. Diğer taraftan Türkiye, jeolojik yaĢ olarak oldukça genç bir
ülkedir. Akarsuları, topografyasından dolayı genellikle düzensiz rejimde akmakta olup, vahĢi dere
niteliğindedir. Havza ortalama eğimleri ise yüksek olup, gerekli düzenlemeler yapılmadan
doğrudan suyun kullanımı mümkün olamamaktadır.
Resim 4. Ġstanbul Ömerli Barajı
Tablo 1.‟de belirtilen 2004 verilerine göre; Türkiye‟de, sulama sektöründe 29,6 milyar m3,
içme suyu sektöründe 6,2 milyar m3 ve sanayi sektöründe ise 4,3 milyar m3 olmak üzere toplam
40,1 milyar m3 suyun tüketildiği hesaplanmıĢtır. Bu durum, ülkemizin mevcut su potansiyeli olan
112 milyar m3 suyun ancak % 36‟sını geliĢtirebildiğimizi göstermektedir.
Tablo 1.‟de belirtilen veriler doğrultusunda; Türkiye‟nin, önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç
duyacağı su miktarının, bugünkü ihtiyacı olan su miktarının üç katı olacağı anlaĢılmaktadır.
Tablo 1.Türkiye’de Sektörler Tarafından Kullanılan Su Miktarı, DSĠ, (Milyar m3), 1990–2004–
2030.
Yıl
Sektörler
Toplam Su Tüketimi
km3
Sulama
Ġçme-Kullanma
km3
km3
Sanayi
km3
1990
30,6
% 28
22,0
% 72
5,1
% 17
3,4
% 11
2004
40,1
% 36
29,6
% 74
6,2
% 15
4,3
% 11
2030
112
% 100
72
% 64
18
% 16
22
% 20
15
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Türkiye‟de sanayi, içme suyu ve sulama suyu kullanımın miktarlarında 2023 yılında artıĢ
olmasına rağmen sulama suyu kullanım oranında modern sulama sistemlerinin devreye girmesi ile %
12‟lik bir düĢme beklenilmektedir.
Dünya yüzüne düĢen yağıĢ miktarı 800 mm/yıl iken, ülkemize düĢen yağıĢ miktarı 643
mm/yıl‟dır. Türkiye‟de yağıĢ bölgeye ve zamana göre büyük farklılık gösterir. Türkiye‟nin özellikle
dağlık olan kıyı bölgelerinde yağıĢ boldur (1000–2500 mm/yıl). Kıyılarından iç bölgelere doğru
gidildikçe ise yağıĢ azalır. Marmara ve Ege Bölgeleri‟nde, Doğu Anadolu Bölgesi‟nin yaylalarında
ve dağlarında yağıĢ miktarı 500–1000 mm/yıl‟dır. Ġç Anadolu Bölgesi‟nin birçok yerinde ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde yağıĢ miktarı 350–500 mm/yıl‟dır. Tuz Gölü ve çevresi ise
Türkiye‟nin en az yağıĢ alan yerlerinden biridir (250–350 mm/yıl).
Türkiye‟nin hemen hemen her yerinde kar yağıĢı görülür. Ancak kar yağıĢının görüldüğü
gün sayısı ve karın yerde kalma süresi bölgesel farklılık gösterir. Akdeniz Bölgesi‟nde kar yağıĢı
yılda 1 gündür veya daha azdır, Doğu Anadolu Bölgesi‟nde ise 40 günden daha fazladır. Karın
yerde kalma süresi; Akdeniz ve Ege kıyılarında 1 günden azdır, Marmara ve Karadeniz kıyılarında
10-20 gün, Ġç Anadolu Bölgesi‟nde 20-40 gün ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nin, Erzurum-Kars
bölümünde ise 120 gün civarındadır.
Türkiye; ülkenin her yerine düzgün olarak dağılmamış su kaynaklarına sahiptir. Türkiye‟de su
kaynakları; yüzeysel su kaynakları, yeraltı suyu kaynakları ve jeotermal kaynaklar olmak üzere 3 ana
baĢlık altında toplanmaktadır.
a) Yüzeysel su kaynakları
Türkiye, genç jeolojik yaĢı, akarsu topografyasının düzensiz olması ve havza ortalama
eğimlerinin yüksek olması gibi sebeplerden dolayı, mevcut su miktarı bol gözükmesine rağmen yer
ve zaman içinde ihtiyaçlar ile uyuĢmamaktadır.
Türkiye‟nin iç tatlı su kaynakları, arz-talep ve kalite özellikleri açısından ele alınmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, ülkenin tatlı su kaynakları bakımından varlıklı sayılabileceği
görülmektedir.
Tablo 2.‟de görüleceği üzere; Türkiye‟nin ortalama yıllık yağıĢ miktarı 643 mm olup, bu
miktar ortalama yılda 501 milyar m3‟e karĢılık gelmektedir. Bu su miktarının 274 milyar m3‟ünün
toprak ve su yüzeyinden ve bitkiler üzerinden buharlaĢmalar yoluyla atmosfere geri döndüğü, 69
milyar m3‟ünün yüzeyden meydana gelen sızmalar sonucunda yeraltı suyu rezervlerini beslediği,
158 milyar m3‟ünün ise çeĢitli büyüklüklerde akarsular aracılığı ile denizlere ve kapalı havzalardaki
göllere boĢaldığı kabul edilmektedir.
16
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ġekil 1. Su Kaynakları Potansiyeli, D.S.Ġ
Tablo 2. Türkiye’nin Su Kaynaklarının Potansiyeli, DSĠ, 2000.
SU KAYNAKLARI POTANSĠYELĠ
Ortalama yıllık yağıĢ
643 mm/yıl
Uzun dönem yıllık ortalama
(milyar m3)
501,0
Yıllık yağıĢ miktarı
Ġç su kaynakları
227,4
DıĢ ülkelerden gelen akıĢ
6,9
Yenilenebilir su kaynaklarının toplam yıllık ortalaması
BuharlaĢma-terleme
273,6
Yeraltına sızma
41,0
Yüzey suları
Yıllık yüzey akıĢı miktarı
186,0
Yıllık dıĢ akıĢ miktarı
178,0
DıĢ ülkelere
64,0
Denize
114,0
Yıllık kullanılabilir yüzey suyu miktarı
98,0
Yeraltı suları
Yıllık çekilebilir su miktarı
14,0
Toplam kullanılabilir su miktarı (net)
112,0
17
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
b) Yeraltı suyu kaynakları
Türkiye‟nin ortalama yıllık yağıĢ miktarının 41 milyar m3‟ü, yeraltı suyu rezervlerini
oluĢturmak üzere toprağın altına sızmaktadır. Bu su miktarının, yıllık olarak, teknik ve ekonomik
açıdan kullanılabilir potansiyeli 14 milyar m3‟tür. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından
yeraltı suyu ölçümleri yapılmaktadır. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılabilir
yeraltı suyunun yaklaĢık 8 milyar m3‟ü tahsis edilmiĢ olup, bu miktarın 6 milyar m3‟ü
kullanılmaktadır.
Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3 suyun 28 milyar m3‟ü kaynaklar vasıtasıyla tekrar
yüzey sularına katılmaktadır. Ayrıca, komĢu ülkelerimizin sınırları içinde doğan ve ülkemize gelen
ortalama yılda 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yüzey suyu potansiyeli
(158+28+7=193 milyar m3) olmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 su da göz önünde
bulundurulduğunda, ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3 olarak
hesaplanmıĢtır.
Ülkemizin, teknik ve ekonomik Ģartları çerçevesinde, çeĢitli kullanım amaçlarına yönelik
olarak tüketilebilecek yüzey suyu potansiyeli; ülke içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komĢu
ülkelerimizin sınırları içinde doğan ve ülkemize gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere
ortalama yılda 98 milyar m3‟tür. Ülkemizin, 14 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli
ile birlikte, tüketilebilir yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli ise ortalama yılda 112 milyar m3‟tür.
c) Jeotermal kaynaklar
Türkiye önemli ölçüde jeotermal alana sahip olup, ülkenin 600‟ün üzerinde termal kaynağı
bulunmaktadır. Türkiye‟deki jeotermal alanlar, sönmüĢ genç volkanların ve taktonizmanın son
derece aktif olduğu bölgelerde yer almaktadır.
Türkiye‟nin büyüyen su ihtiyacını karĢılamak için kaynaklar üzerinde kurulan baskı giderek
artıĢ göstermektedir. 1995–2002 yılları arasında, yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarından çekilen su
miktarında % 32,9 oranında bir artıĢ görülmüĢtür. Aynı yıllar içinde gerçekleĢtirilen tatlı su
çekimlerinin miktarında ise; yüzey suyunun payı % 83,1‟den % 84,4‟e yükselmiĢtir, yeraltı suyunun
payı ise % 16,9‟dan % 15,5‟e düĢmüĢtür.
Türkiye su zengini bir ülke değildir. Günümüz teknik ve ekonomik Ģartları çerçevesinde,
çeĢitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama
toplam 112 milyar m3 olmaktadır. KiĢi baĢına düĢen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı
yaĢayan bir ülke konumundadır. KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 1600 m
civarındadır.
18
3
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 3. Su Varlığına Göre Ülkelerin Sınıflandırması
KiĢi BaĢına Su Tüketimi(m3)
Ülkenin Durumu
> 10000
Su zengini
3000 – 10000
Kendi ihtiyaçlarını karĢılayabilen
1000 – 3000
Su sıkıntısı bulunan
< 1000
Su fakiri
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı (TÜĠK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon
olacağını öngörmüĢtür. Bu durumda 2030 yılı için kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarının
1.000 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alıĢkanlıklarının
değiĢmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek
mümkündür. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden
aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye‟nin gelecek nesillerine
sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması
gerekmektedir.
Grafik 1Yıllar Bazında KiĢi BaĢına DüĢen Kullanılabilir Su Miktarı, DSĠ,
( 1960–2000–2030)
19
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
2. Su Kaynaklarının Kalitesi
Suyun kalitesi ve bu kaliteye bağlı olarak çeĢitli kullanımlara yönlendirilecek suyun
potansiyeli büyük önem taĢımaktadır. Su kaynaklarının uygun yönetimi için, su kalitesinin ve
niceliğinin aynı anda yönetilmesi gereklidir. Türkiye‟de su kalitesinin yönetiminde oldukça yol
alınmıĢ olmasına rağmen, su niceliğinin yönetiminde istenilen noktaya henüz ulaĢılmamıĢtır.
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile su kalitesi yönetimine iliĢkin kapsamlı
düzenlemeler getirilmiĢtir. “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile iki temel yaklaĢım
benimsenmiĢtir. Birinci yaklaĢım ile su kaynaklarının ekosistem kabul edilerek mevcut kalitelerinin
korunması; ikinci yaklaĢım ile ise, ülke ihtiyaçlarına göre su kalitesinin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
Bu çerçevede,
 Ġçme ve kullanma suyu rezervuarlarının çevresinde olması gereken koruma alanlarına
iliĢkin düzenlemeler,
 Evsel ve endüstriyel atıksu deĢarjlarına kısıtlamalar ve
 Tarımsal arazilerin korunması hakkında düzenlemeler getirilmiĢtir.
Diğer taraftan, çeĢitli amaçlar için kullanılan yüzey sularının sınıflandırılması; “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta Ġçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” konusunda
açıklanan Ģekilde yapılır.
Türkiye‟de, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta Ġçi Yüzeysel Suların
Sınıflandırılması”na giren yüzey suları için, 4 adet su kalite sınıfı tanımlanmaktadır. Söz konusu
tanımlama, 45 parametreye (pH, oksijen, askıda ve çözünmüĢ katı madde, nitrat, fosfor,
amonyum, fekal koliform ve ağır maddeler) göre değerlendirilmiĢtir.
I. sınıf sular (yüksek kaliteli su); içme ve kullanma suyu için kullanılabilen sulardır. II. sınıf
sular (az kirlenmiĢ su); ancak bir arıtma iĢlemi sonrası içme ve kullanma suyu için kullanılabilen
sulardır. III. sınıf sular (kirli su); kullanım amacının gerektirdiği Ģekilde arıtıldıktan sonra
kullanılabilen sulardır. IV. Sınıf sular (çok kirlenmiĢ su).
Türkiye‟nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının baĢlıca nedenleri arasında; tabii
kaynakların aĢırı kullanımı, sanayileĢme faaliyetlerinin ve kentleĢmenin denetimsiz ve düzensiz
oluĢu ve evsel, sanayi ve tarımsal kaynaklı faaliyetler yer almaktadır. Kaynaklar kirlendikten sonra
alınacak önlemler daha zor ve pahalı olmaktadır.
Türkiye‟de, iç tatlı su kaynaklarının kirlenmesine yol açan unsurlar Ģu Ģekilde sıralanabilir:
20
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
 Kentsel kanalizasyon sularının arıtılmadan veya kısmen arıtılarak yüzey sularına deĢarj
edilmeleri,
 Kanalizasyon sistemlerinden ve açıktaki katı atık yığınlarından kaynaklanan sızıntıların
yeraltı sularını kirletmesi,
 Toprakta ve sulama kanallarında bulunan tarım ilacı ve kimyasal gübre kalıntılarının yüzey
sularına ve akiferlere karıĢması,
 Erozyonu hızlandıran, tabii göllerde ve baraj göllerinde çökelti birikimine yol açan
ormansızlaĢma ve yetersiz/yanlıĢ tarımsal uygulamalar.
Göller ve barajlar, canlı hayatı için gerekli olan önemli tatlı su kaynakları arasında yer
almaktadır. Türkiye‟de, göl ve baraj suları; sanayi ve zirai maksatlı kullanım ve içme ve kullanma
suyunun temini için önemli su kaynaklarıdır. Bundan dolayı göl ve baraj sularının kirlenmesine
engel olmak büyük önem taĢımaktadır.
Türkiye‟deki akarsular kadar göllerde hızla kirlenmektedir. Sanayi tesislerinin atıksuları ve
atıkları ile zirai maksatlı kullanılan gübreler ve zirai mücadele ilaçları, ötrofik karakterdeki gölün
azot-fosfor dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, özellikle baraj gölleri
yağıĢlar ile taĢınan sedimentle dolmaktadır.
Türkiye‟de; çeĢitli maksatlar için kullanılan göl, gölet ve baraj rezervuarlarının
sınıflandırılması, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta Ġçi Yüzeysel Suların
Sınıflandırılması” konusunda açıklanan Ģekilde yapılır.
Yine “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Göl Sularına Ait Alıcı Ortam
Standartları” göz önünde bulundurularak; göl, gölet ve baraj rezervuarlarının en önemli tehdit
unsuru olan ötrofikasyon olayının kontrolü için azot ve fosfor sınıflandırılması getirilmektedir.
Türkiye‟de bulunan bazı göller; taĢıdıkları azot ve fosfor yükü açısından, hem “ötrofik”,
hem “mezotrofik” ve hem de “oligotrofik” özellik gösterir. Ayrıca; arsenik, azot, bor, cıva, çinko,
demir, deterjan, florür, gres, kurĢun, kükürt, nitrat, organik madde, serbest kükürt ve yağ gibi
parametrelerin de bazı göllerimizin kirletilmesinde önemli rol oynadıkları belirlenmiĢtir.
Akarsu kirliliği ekonomik bir kayıptır; çünkü içme ve kullanma suyu teminini, sulamayı ve
balık üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bakımdan, akarsularımızdaki kirlilik ölçümleri
ve kontrolü, su kaynakları yönetiminin önemli bir parçasını oluĢturmaktadır.
Türkiye‟nin akarsularındaki kirlilik, birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. En
önemli etken ise; evsel, sanayi ve tarımsal kaynaklı atıksuların, arıtılarak veya arıtılmadan alıcı
21
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ortamlara boĢaltılmasıdır. Türkiye‟de halen yüksek oranda kirletici taĢıyan, estetik olarak uygun
olmayan birçok akarsu bulunmaktadır.
Türkiye‟deki akarsuların en önemli kirlilik kaynaklarından biri de erozyondur. Toprak
erozyonu sonucunda; fosfor, katı maddeler ile birlikte tarım arazilerinden yüzey sularına taĢınarak
ötrofikasyona sebep olmaktadır.
Türkiye‟de; nüfus artıĢı, kentleĢme, sanayileĢme faaliyetleri, zirai mücadele ilaçlarını
kullanımı ve aĢırı gübreleme, akarsularındaki su kirliliğini hızla arttıran diğer etkenlerdir.
Türkiye‟de, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” içinde yer alan “Kıta Ġçi Yüzeysel Suların
Sınıflandırılması”na giren akarsular, 4 temel su kalite sınıfına ayrılmıĢ olup, 45 parametre ile
izlenmektedir.
Türkiye‟de su kalitesi ölçümleri; özellikle kentleĢmenin, sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin
yoğun olduğu havzalarda gerçekleĢtirilmektedir.
Türkiye‟nin en önemli turizm merkezlerini kapsayan akarsu havzalarında; su kaynakları
bugün için kirli değildir. Ancak bu durumun gelecek dönemde de korunması gerekmektedir.
Türkiye‟nin önemli tarım ve endüstri merkezlerini kapsayan akarsu havzalarında yer alan
su kaynaklarının kalitesi, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen, “kıta içi su
kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri” sınır değerleri baz alındığında, II. Sınıf (az kirlenmiĢ
su) ve IV. Sınıf (çok kirlenmiĢ su) arasında değiĢmektedir.
Önümüzdeki yıllarda çevre sorunlarının giderek büyüyeceği ve buna paralel olarak yüzey
sularının daha fazla kirleneceği göz önünde bulundurulduğunda, yeraltı sularının değeri daha da
artacaktır. Çünkü gelecek dönemde suyun miktarından çok, kalitesi önem kazanacaktır.
Türkiye‟de, son yıllarda;
 Hızla artan nüfusa paralel olarak sanayinin geliĢmesi,
 Gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanımının kontrolsüz bir Ģekilde artması,
 Turizm faaliyetlerinin yoğunlaĢması,
 Kıyı Ģeritlerinde inĢa edilen ikinci konut sayısında patlama düzeyinde artıĢlar,
 Kırsal alandan kentlere göç nedeniyle kent yerleĢim birimlerinin plansız Ģekilde yeraltı
suyu beslenme alanları üzerinde geniĢlemesi,
22
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
 Kuraklık çekilen yıllarda yeraltı suyu kullanımının azaltılmaması, yüzey suları kullanılan
alanlarda dahi yeraltı suyu kullanılarak, bilinçsiz bir Ģekilde aĢırı yeraltı suyu tüketilmesi
gibi faaliyetler,
Yeraltı suyu seviyelerinde anormal düĢüĢlerin oluĢmasına ve ileride telafisi olanaksız veya çok
yüksek bedeller ödemeye sebep olabilecek Ģekilde yeraltı suyu kirliliğinin artmasına yol açmaktadır.
Türkiye‟de; bölgelere ve özelliklerine göre çok çeĢitlilik ve farklılık göstermesine rağmen,
yeraltı suyu kirliliğine genellikle; evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımsal ilaç ve gübreler neden
olmaktadır. Özellikle serbest ve karstik akiferlerde ve akiferin beslenme alanları üzerinde kirletici
kaynaklar yer aldığında yeraltı suyu kirliliği meydana gelmektedir.
3. Sulama
Türkiye‟nin yüzölçümü yaklaĢık 78 milyon hektar olup, bu alanın 28 milyon hektarı, yani
1/3‟ü tarım alanıdır. Türkiye‟de yapılan etüt çalıĢmalarına göre, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5
milyon hektar alan belirlenmiĢ olup, 2008 yılı verilerine göre, 5,2 milyon hektar alan sulanmıĢtır.
Bu miktarın 3,1 milyon hektarı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından inĢa edilmiĢ modern
sulama Ģebekesine sahiptir. 1,1 milyon hektarı ise mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından iĢletmeye açılmıĢtır. Ayrıca, yaklaĢık 1 milyon hektar alanda da halk tarafından sulama
yapılmıĢtır. 2030 yılında, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın, 6,5 milyon
hektarının Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından iĢletmeye açılması hedeflenmiĢ olup,
kalan 1,5 milyon hektar alanın diğer kamu kuruluĢları tarafından iĢletmeye açılması ve 0,5 milyon
hektar alanın ise halkın yapacağı sulamalar kapsamında sulanacağı tahmin edilmektedir.
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon
hektar tarım alanının yaklaĢık 1/3‟ü suya kavuĢturulmuĢtur. Suya kavuĢturulan 3,1 milyon hektar
alan, ülkemizin toplam tarım alanının yaklaĢık % 10‟nunu oluĢturmaktadır. 2008 yılı baĢında,
ülkemizde sulanan toplam 5,2 milyon hektar alanın % 60‟ını oluĢturan 3,1 milyon hektar tarım
alanı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün projeleri marifeti ile sulanmıĢtır.
Türkiye‟de halen, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının % 60‟ı
sulanabilmekte olup, geri kalan 3,4 milyon hektar alanın da; beslenme ihtiyacının karĢılanması,
sanayinin ihtiyacı olan zirai ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalıĢan
nüfusun iĢsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için sulanması ve bunun
için gereken sulama tesislerinin bir an önce inĢa edilmesi özel bir önem taĢımaktadır.
23
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Toplam alanın yaklaĢık olarak % 94‟ünde yüzeysel sulama metotları kullanılarak sulama
yapılmaktadır. Geri kalan kısımda ise basınçlı sulama yapılmaktadır. Ülkenin genelinde; çiftçiler
arasında, geleneksel yağmurlama sulaması yaygındır ve 200.000 hektarın bu metotla sulandığı
tahmin edilmektedir. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sulamalarda, 80.000
hektardan daha fazla alan yağmurlama metodu ile sulanmaktadır. Devlet Su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü tarafından iĢletmeye açılan yaklaĢık 11.000 hektar alanda ise damla sulama metodu ile
sulama yapılmaktadır.
2004 yılı itibariyle sulama sektöründe 29,6 milyar m3, içme suyu sektöründe 6,2 milyar m3,
sanayide 4,3 milyar m3 olmak üzere toplam 40,1 milyar m3 su tüketildiği hesaplanmaktadır. Bu
durum mevcut su potansiyelimiz olan 112 milyar m3‟ün ancak % 36‟sını geliĢtirebildiğimizi
göstermektedir. Yapılan planlamalara göre 2030 yılında elveriĢli su potansiyelimizden azami
oranda yararlanılması hedeflenmektedir.
4. Su Temini ve Tüketimi
Türkiye‟de çekilen suyun kaynağını; baĢta yüzey ve yeraltı suyu kaynakları olmak üzere;
deniz suyu, akarsu, göl, baraj, kaynak suyu ve kuyu suyu oluĢturmaktadır.
Türkiye‟de meydana gelen sosyo-ekonomik geliĢmeler ile birlikte insanların yaĢam
kalitelerinin yükselmesi, kiĢi baĢına düĢen su tüketimini her geçen yıl artırmaktadır. Suyun,
çekildiği noktadan son kullanımına kadar olan süreç içinde; buharlaĢma ve sızıntılar ve kaçaklar
sonucunda büyük bir miktarının kaybolmasından dolayı, su temini sistemleri ve bu sistemlerin
verimli bir Ģekilde iĢletilmesi önemli olmaya baĢlamıĢtır.
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, (TÜĠK) tarafından elde edilen verilere göre; 2004
yılında, Türkiye‟de, belediyeler, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından yaklaĢık olarak
8,54 milyon m3 su çekilmiĢtir. Çekilen toplam su miktarının % 56‟sı belediyeler, % 30‟u enerji
üretimi tesisleri ve % 14‟ü ise imalat sanayi tarafından kullanılmıĢtır (Tablo 4.). Belediyeler
tarafından çekilen su Ģebeke ile dağıtılmakta olup, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri
tarafından çekilen su ise iĢletmelerin kendi imkanları ile temin edilmektedir. Ayrıca, imalat ve
enerji üretimi tesisleri tarafından çekilen deniz suyu, soğutma suyu olarak kullanılmaktadır.
24
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 4. Sektör Tarafından Kaynağına Göre Temin Edilen Su Miktarı, (1000 m3/Yıl),
2004.
Toplam
Belediye
Ġmalat sanayi
Enerji tesisleri
8.761.264
4.956.437
1.223.609
2.581.218
Deniz
2.706.396
----
656.452
2.049.944
Baraj
2.114.917
1.986.437
86.457
42.023
Kaynak suyu
1.840.513
1.363.360
6.670
470.483
Kuyu
1.650.601
1.375.737
267.201
7.663
Akarsu
218640
143.064
68.275
7.301
Göl ve gölet
111.385
87.394
23.991
-----
Diğerleri
118.367
----
114.563
3.804
Su kaynağı
Tablo 4.‟de görüleceği üzere; 2004 yılında, bütün kaynaklardan temin edilen toplam su
miktarı ele alındığında; denizlerin % 32 oranı ile en büyük su temini kaynağı olduğu
anlaĢılmaktadır. Denizleri, sırasıyla; % 24, % 21 ve % 18 oranları ile barajlar, kaynak suları ve kuyu
suları izlemektedir. Akarsular, göller ve göletler ve diğer kaynaklar ise, toplam talebin yalnızca %
5‟ini karĢılayabilmiĢtir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ olan bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları” kapsamında; 2001–2004
yılları arasında, belediyeler tarafından kaynaklarına göre temin edilen su miktarı verilmektedir.
2004 yılı, “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 3225
belediyeden 3159 belediyede içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiĢ olup, içme ve
kullanma suyu Ģebekesi ile hizmet verilen belediyeler tarafından Ģebeke sistemi ile dağıtılmak üzere
4,96 milyon m3 su temin edilmiĢtir. Belediyeler tarafından temin edilen bu su miktarının, % 40‟ı
barajdan, % 28‟si kuyu suyundan, % 27‟si kaynak suyundan, % 3‟ü akarsudan ve % 2‟si ise göl ve
göletten çekilmiĢtir (Grafik 2).
25
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
28%
27%
40%
2% 3%
Baraj
Kuyu
Pınar
Akarsu
Göl ve yapay göl
Grafik 2. Belediyeler Tarafından Ġçme Ve Kullanma Suyu ġebekesi Ġle Dağıtılmak Üzere
Temin Edilen Su Miktarının, Kaynaklarına Göre Yüzde (%) Dağılımı, 2004.
Tablo 5.‟de, Türkiye‟de ve Avrupa Birliği‟nin bazı üye ülkelerinde kullanılan su miktarı
verilmektedir. Avrupa Birliği‟ne üye bazı ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında, Türkiye‟de, kişi başına tüketilen suyun
miktarı ve çekilen suyun hacmi oldukça düĢüktür.
Tablo 5.Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nin Bazı Üye Ülkelerinde Kullanılan ve KiĢi BaĢına
Tüketilen Su Miktarı, 2002
Gösterge
Nüfus
Kamu kullanımı için
çekilen tatlı su
Nüfus tarafından
tüketilen su
Ġçme ve kullanma suyu
bağlantı oranı
Birimi
Üye Ülke
Ġspanya
Fransa
Polonya
Macaristan
Türkiye
YaĢayan
40.964.200
61.235.900
38.242.200
10.174.900
67.803.927
m3/kiĢi/gün
37.220.700
33.162.500
11.728.200
21.033.000
4.814.597
l/kiĢi/gün
908,6
558,8
306,7
2.067,2
256,0
%
-----
-----
84,8
93,0
97,0
Türkiye‟de yer alan içme ve kullanma suyu Ģebekelerinde meydana gelen kayıplar; birçok
Batı Avrupa ülkesinde yer alan içme ve kullanma suyu Ģebekelerinde meydana gelen kayıplar ile
karĢılaĢtırıldığında daha fazla, Avrupa Birliği‟ne yeni üye olan ülkelerde yer alan içme ve kullanma
suyu Ģebekelerinde meydana gelen kayıplar ile karĢılaĢtırıldığında ise hemen hemen aynı
seviyededir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, 2004 yılında elde edilen “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu
Temel Gösterge Sonuçları”na göre; içme ve kullanma suyu Ģebekesi için, Ģebekeye çekilen ile
kullanıcılara dağıtılan su miktarı arasındaki fark alınarak hesaplanan şebeke kayıplarının ortalama %
26
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
55 olduğu belirlenmiĢtir. Söz konusu kayıplar fiziksel ve fiziksel olmayan kayıplar olarak ortaya
çıkmaktadır.
Toplam su üretiminin bir bölümü, fiziksel olarak, boru hatlarında ve rezervuarlarda
meydana gelen sızıntılar ve kaçaklar nedeni ile kaybolmaktadır.
Tesislerin eskiliği ve yetersizliği; belediyelerde içme ve kullanma suyu Ģebekesi haritalarının
olmaması veya mevcut olanlarının sağlıklı olmaması; belediyeler tarafından iletim hatlarında ve
dağıtım Ģebekelerinde gerekli bakımın ve onarımın zamanında ve yeterli düzeyde yapılmaması;
abone bağlantılarının tekniğine uygun olarak gerçekleĢtirilmemesi; sızıntılardan ve kaçaklardan
kaynaklanan fiziksel su kayıplarının baĢlıca sebepleridir.
Üretilen suyun diğer bölümü ise, tüketilen ancak ölçülemeyen veya bedeli alınamayan
suların varlığından dolayı, fiziksel olmayan Ģekilde kaybolmaktadır.
Belediyelerdeki abone kayıt sisteminin yeteri derecede sağlıklı olmaması; dağıtım
Ģebekesine giren ve çıkan su miktarının kontrolüne yönelik uygun kontrol sistemlerinin
kullanılmaması; arızalı sayaçlar; düĢük tüketimlerde sayaçların doğru tüketim miktarını
belirleyememesi; kaçak bağlantılar ve ücretsiz su sağlama gibi yasadıĢı yararlanmalar, fiziksel
olmayan su kayıplarının baĢlıca sebepleridir. Sulama tesislerinde ise, çekilen suyun yaklaĢık olarak
% 10‟u, taĢıma sırasında kanallarda oluĢan sızmalardan ve yanlıĢ sulama yöntemlerinin
kullanılmasından dolayı kaybolmaktadır.
Sağlık Bakanlığı‟ndan temin edilen su kalitesi verilerine göre; nüfusun % 80‟nine su temin
edilmiĢ il merkezlerinde örneklerin % 13‟üne kadar olan kısmının standartlara uymadığı, ancak;
nüfusun % 60‟ına su temin edilen il merkezlerinde ise örneklerin sadece % 5‟inin standartlara
uymadığı görülmüĢtür. Ġl merkezinde yaĢayan nüfusun % 90‟ı için standartlara uymayan numune
oranı; mikrobiyolojik parametreler için (toplam kolibasili) % 23, kimyasal parametreler için % 21
ve fiziksel parametreler için % 10 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler su kalitesine iliĢkin sorunların
en baĢta mikrobiyolojik kirlilikten, daha sonra ise kimyasal kirlilikten kaynaklandığını
göstermektedir.
Türkiye‟de; Ġller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından, 1960‟lı yıllarda, içme ve kullanma suyu
Ģebekelerinin yoğun bir Ģekilde yapılmasına baĢlanmıĢtır.
Ġller Bankası Genel Müdürlüğü‟nden elde edilen verilere göre; Ġller Bankası Genel Müdürlüğü
tarafından içme ve kullanma suyu Ģebekesi yapılan kentlerde ve ilçelerde, en çok kullanılan boru
malzemesinin PVC ve daha büyük kentlerde ise demir olduğu belirlenmiĢtir. Türkiye‟de içme ve kullanma
27
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
suyu Ģebekesi yapımında kullanılan malzemelerin genel dağılımı ise; % 43 PVC, % 41 demir, % 12 asbest
çimento ve % 3 çelik Ģeklindedir.
Türkiye‟nin; nüfusu 150.000-500.000 arasında değiĢen büyük kent yerleĢim merkezlerinde bulunan
borularının % 60‟ı, 25-30 yıl önce döĢenmiĢ olup, aynı yatırım, nüfusu 50.000-150.000 arasında değiĢen
kent yerleĢim merkezlerinde ise 15-25 yıl önce yapılmıĢtır. Diğer taraftan nüfusu daha düĢük olan kentlerde
bulunan boru hatları ise daha yenidir. Ortalama boru ömrünün, asbest çimento borular için 30; plastik ve
demir borular için 50 yıl olduğu düĢünüldüğünde, büyük kentlerde bulunan boru hatlarının tahmini olarak
% 20‟sinden daha azının, ömürlerini aĢmıĢ olmalarından dolayı, değiĢtirilmeleri gerekmektedir. Ancak su
kalitesi verileri, bazı içme ve kullanma suyu Ģebekelerinde gerçekleĢtirilecek iyileĢtirmeler ile Ģebekelerin
garanti edilebileceğini göstermektedir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; içme ve kullanma suyu
şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı, son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Ġçme ve kullanma suyu Ģebekesi
ile hizmet verilen belediye sayısı 2001 yılında 3092, 2004 yılında ise 3159 olarak belirlenmiĢtir.
Resim 5. ĠSKĠ Ġçme suyu Arıtma Tesisi (KÂĞITHANE)
28
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Resim 6. ĠSKĠ Ġçme suyu Arıtma Tesisi (KÂĞITHANE)
“Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; içme ve kullanma suyu
şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında da son yıllarda artıĢ görülmüĢ olup,
2001 yılında % 95 olan bu oran, 2004 yılında % 99‟a yükselmiĢtir.
2004 yılı, “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; içme ve
kullanma suyu Ģebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı % 99
dolayında olmasına rağmen; kentsel geliĢmenin plansız Ģekilde devam etmesi, içme ve kullanma
suyunun sağlıklı ve sürekli bir Ģekilde sağlanmasının önünde engel teĢkil etmektedir ve büyük
yerleĢim yerlerinin su ihtiyacının karĢılanmasında güçlükler çekilmektedir. Diğer taraftan, kırsal
alanda yerleĢimin dağınık olması ve bazı yerlerde kaynakların yetersizliği de su ihtiyaçlarının
karĢılanmasında önemli sorunlar doğurmaktadır. Yeraltı sularının yoğun biçimde kullanılması su
seviyelerini düĢürmüĢtür, bu durumda, özellikle bazı kıyı alanlarında tuzlanma olayının
baĢlamasına neden olmuĢtur. Su kaynaklarının çevresindeki yapılaĢma, tarım ve sanayi faaliyetleri,
orman varlığının tahribi ve erozyonun hızlanması da, içme ve kullanma suyu kaynaklarını olumsuz
yönde etkilemektedir ve göllerin ve barajların dolmasına neden olmaktadır.
Türkiye‟de yaĢanan hızlı nüfus artıĢı, kentleĢme ve sanayileĢme faaliyetleri sonucunda, hem
günlük su tüketimi artıĢ göstermiĢtir hem de kaynak ve yeraltı su rezervlerinin azalması ile içme ve
kullanma suyu temininde yüzeysel su kaynaklarından yararlanılması zorunlu hale gelmiĢtir.
Yüzeysel su kaynaklarının kullanımı ise içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin yapımını
gündeme getirmiĢtir.
29
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; içme ve kullanma suyu
arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı, son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Ġçme ve kullanma suyu
arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 2001 yılında 236, 2004 yılında ise 304 olarak
belirlenmiĢtir.
Resim 7. ASKĠ Ġvedik Ġçme suyu Arıtma Tesisi.
“Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2002 yılından
sonra, içme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında da kayda değer bir
artıĢ görülmüĢtür. 2002 yılında, yalnızca belediye nüfusunun % 34‟ü içme ve kullanma suyu arıtma
tesisine bağlı iken, 2004 yılında bu oran, % 42‟ye yükselmiĢtir.
2004 yılı, içme ve kullanma suyu arıtımına iliĢkin veriler; içme ve kullanma suyu Ģebekesi
ile sağlanan su için her zaman arıtma tesisi kurulmasının gerekli olmadığını ve belediye nüfusunun
% 99‟una içme ve kullanma suyu hizmetinin verilebildiğini göstermektedir. 2004 yılı, içme ve
kullanma suyu arıtımına iliĢkin veriler ayrıca; içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısının az
olmasına rağmen, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye
nüfusuna oranının % 42 gibi yüksek bir değer de olduğunu göstermektedir.
Türkiye‟de su arıtma teknolojisi genellikle aynı olup, pıhtılaĢtırma, yumaklaĢtırma, çökeltme,
filtrasyon ve dezenfeksiyon gibi üniteler içermektedir. Son yıllarda, özellikle Ġstanbul‟da ön klorlama yerine
ozon ile oksitleme uygulanmaktadır. Ġstanbul‟da bazı tesislere aktif karbon filtre üniteleri ekleme çalıĢmaları
da sürmektedir. Geleneksel arıtma tesisleri bulunmayan içme ve kullanma suyu Ģebekelerinde ise genellikle
30
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
klorlama uygulanmaktadır. Ancak, suyu kaynak sularından temin eden kırsal alanlarda klorlama yaygın
değildir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Ġçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılından sonra
içme suyu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen su arıtımında kayda değer bir artıĢ görülmüĢtür. 2001 yılında,
toplam 1,667 milyon m3 su arıtılmıĢ iken, 2004 yılında, bu oran % 25 artıĢ göstererek 2,081 milyon
m3‟e ulaĢmıĢtır.
Ġçme ve kullanma suyunun arıtımında fiziksel arıtma yöntemi uygulama alanı bulmuĢ
olmasına rağmen, içme ve kullanma suyunun büyük bir bölümü konvansiyonel arıtma yöntemi ile
arıtılmıĢtır. Diğer taraftan; 2001 yılında, içme ve kullanma suyuna fiziksel ve konvansiyonel olarak
arıtma yöntemi uygulayan içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı toplam 113 olarak belirlenmiĢ
olup, bu değer 2004 yılında, 140‟a ulaĢmıĢtır. Ülkemizde, içme ve kullanma suyuna ileri arıtma
yöntemi uygulayan içme ve kullanma suyu arıtma tesisi ise bulunmamaktadır.
31
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
5. Kanalizasyon ġebekesi ve Atıksu Alt Yapı Sistemleri
5.1. Belediyeler
Türkiye‟de yer alan kanalizasyon Ģebekeleri genelde ayrı sistemler olarak yapılmaktadır. Ancak,
daha önce yapılan kanalizasyon Ģebekelerinin bazıları birleĢik sistem Ģeklinde olup, halen kullanılmaktadır.
1970‟li yıllarda baĢlayan kanalizasyon Ģebekesi yatırımları 1980‟li yıllara kadar Ġller Bankası Genel
Müdürlüğü‟nün öncülüğünde gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu yıllarda oldukça yüksek bir seviyeye ulaĢmıĢtır.
1990‟lı yıllarda ise; her ne kadar düĢük bir seviyede olsa bile, yatırımlar devam etmiĢtir. BaĢlangıçta bu
yatırımlar büyük kent merkezlerine yoğunlaĢtırılmıĢ, daha sonra küçük yerleĢim birimlerine doğru
yaygınlaĢtırılmıĢtır. Su yönetimi konusunda gözlenen yeni eğilim ise, söz konusu alt yapı hizmetlerinin
sunumunda yerel yönetimlerin yanı sıra özel sektörün de rol üstlenmeye baĢlamıĢ olmasıdır. BüyükĢehir
Belediyeleri‟nde su ve kanalizasyon idarelerinin oluĢturulması bu alandaki yerelleĢmeye örnek verilebilir.
Resim 8. Kanalizasyon ĠnĢaatı
Türkiye‟de yer alan kanalizasyon Ģebekelerinin yapımında genelde beton boru kullanılmaktadır.
Ancak, birkaç faktörden dolayı bazı beton kanalizasyon Ģebekelerinin ömrü, normalde beklenen 30 yıldan
daha kısa sürmektedir. Bu faktörler arasında; boruların çok ince kaplama ile döĢenmesi sonucunda trafik ve
32
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
diğer harici yüklere dayanamaması, kötü üretim kalitesi yüzünden uygun dolgu malzemesinin yetersiz
kullanılması ve uygunsuz boru bağlantıları bulunmaktadır. Akdeniz ve Güneydoğu Bölgeleri gibi sıcak
iklime sahip bölgelerde, yaz döneminde atıksulardaki anaerobik faaliyetin yüksek olması beton borularda
korozyona sebep olmaktadır. Bu sorunlar, borularda; yeraltı sularına sızmaya yol açan tahriplere yol
açmaktadır.
Türkiye bazında Ġller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan borular temel alınarak
hesaplanan, kanalizasyon Ģebekesi borularının ortalama boru yaĢı Grafik 4‟de görüleceği gibi 17 yıldır.
Boruların % 25‟i 15 yılın altında bir ömre sahip iken, % 10‟u ise 25 yıldan daha eskidir. Türkiye‟deki
kanalizasyon Ģebekesi borularının fiziki ömrünün 30 yıl olduğu hesaplanmıĢtır. 1980‟li yılların ortalarında
kanalizasyon Ģebekesi yapımında büyük bir patlama yaĢanmıĢtır ve mevcut kanalizasyon Ģebekesinin
yaklaĢık % 50‟ si, bu dönemde yapılmıĢtır.
Grafik 3. Kümülatif ġebeke Uzunluğuyla ġebeke YaĢı
TÜIK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılında, 3215 belediyeden 2003
belediyede kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verildiği; 2004 yılında, 3225 belediyeden 2226
belediyede kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verildiği; 2006 yılında ise 3225 belediyeden 2321
belediyede kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiĢtir.
Son yıllarda kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verilen belediye sayısında artıĢ olmasına rağmen,
kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranın da benzer seviyede artıĢ
görülmemiĢtir. Kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı, 2001
yılında % 81 iken, 2004 yılında bu oran ancak % 86‟ya, 2006 yılında ise bu oran % 87‟ye ulaĢmıĢtır.
33
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 1994-2006 yılları
arasındaki değiĢimi Grafik 4‟de verilmiĢtir.
Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna
Oranı
100
81
83
85
86
87
2001
2002
2003
2004
2006
90
80
70
69
72
72
1995
1996
77
78
1997
1998
%
60
50
40
30
20
10
0
1994
Yıllar
Grafik 4. Kanalizasyon ile Hizmet Edilen Nüfusun Belediye Nüfusuna Oranı
(1994-2006) TUIK
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen
belediye sayısı, son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı
2001 yılında 238, 2004 yılında 322, 2006 yılında ise 362 olarak belirlenmiĢtir. Bakanlığımız
tarafından 2008 yılı sonunda elde edilen verilere göre atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen belediye
sayısı 436 olarak belirlenmiĢtir. ( Grafik 5)
34
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
500
Atıksu Arıtma Hizmeti
Alan Belediye Sayısı
450
408
400
436
362
322
350
300
248
238
250
278
200
150
100
71
75
82
119
106
50
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008
Yıllar
Grafik 5. Arıtma Hizmeti Verilen Belediye Sayısı (1994-2008)
Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları ve 2007 nüfus sayımı sonuçları birlikte
değerlendirildiğinde nüfusu 100.000‟in üzerinde olan yerleĢim yerlerinin büyük oranda atıksu
arıtma tesisi hizmetinden yararlandığı Grafik 6‟da görülmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-2.000
2.000-10.000
10.000-50.000
50.000-100.000
>100.000
Nüfus Aralığı
Arıtma Uygulanan Nüfus
Arıtma Uygulanmayan Nüfus
Grafik 6. Nüfus Dağılım Aralığına Göre Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan Belediye Nüfus
Oranı (2007)
35
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
“Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılında, atıksu arıtma tesisi ile
hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında da kayda değer bir artıĢ görülmüĢtür. 2001
yılında, yalnızca belediye nüfusunun % 34,60‟ı atıksu arıtma tesisine bağlı iken, 2004 yılında bu
oran, % 44‟e, 2006 yılında ise % 51‟e yükselmiĢtir. Bakanlığımız tarafından elde edilen verilere
göre 2007 yılında bu oran % 60‟a, 2008 sonu itibariyle ise bu oran % 65‟e ulaĢmıĢtır. Ancak,
Türkiye geneline bakıldığında, 2006 yılında, atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam
nüfusa oranı ise % 42 olarak belirlenmiĢtir. Ancak bu değer, gerçekleĢtirilen geliĢmeler tarafından
henüz ihtiyaçların karĢılanamadığını göstermektedir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun
belediye nüfusuna oranı (%)
belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı Grafik 7‟de verilmektedir.
100
90
80
70
60
50
40
30
60
20
10
33
12
11
12
17
34
36
44
65
51
20
0
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008
Yıl
Grafik 7. Atıksu Arıtma Tesisi Ġle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı
(%) (1994-2008)
Türkiye‟de uygulanan atıksu arıtma yöntemleri; ön, mekanik (birincil), biyolojik (ikincil) ve
ileri arıtma yöntemleridir. Türkiye‟de; atıksulara ön arıtma daha çok, derin deniz deĢarjı
uygulaması ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Kıyı Ģeridinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin
çoğunda bu yapı kullanılmakta olup, yönetmelik; atıksuyun derin denize deĢarjına tabi tutulduğu
yerlerde kirleticilerin deriĢimlerinin azaltılması koĢulunu tam anlamıyla karĢılamaktadır. Türkiye‟de
en yaygın atıksu arıtma tesisi tipi ise biyolojik arıtmadır.
36
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ön arıtma; ızgara, çakıl ve kum gideriminden oluĢmaktadır, mekanik arıtma ise ek ön çökeltme
ünitesi içermektedir. Biyolojik arıtma ise, mekanik arıtma ve organik maddelerin biyolojik veya kimyasal
giderimi sonrasında devreye giren son çökeltme ünitesinden oluĢmaktadır.
Azot ve fosfor giderimi açısından besi kontrolü, üçüncül veya ileri arıtma tesisleri yoluyla
gerçekleĢtirilmektedir; bu arıtmanın ilk aĢamaları biyolojik arıtmayı da içermektedir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılından sonra atıksu arıtma
tesislerinde gerçekleştirilen atıksu arıtımında kayda değer bir artıĢ görülmüĢtür.
2001 yılında; kanalizasyon Ģebekesinden deĢarj edilen 2,30 milyar m3 atıksuyun, % 51,9‟u
olan, 1,193 milyar m3 atıksu arıtma tesislerinde arıtılmıĢtır. Bu miktar giderek artıĢ göstermiĢ ve
2006 yılında ise; kanalizasyon Ģebekesinden deĢarj edilen 3,37 milyar m3 atıksuyun, % 64‟ü olan,
2,14 milyar m3 atıksu arıtma tesislerinde arıtılmıĢtır (Grafik 8).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
Yıllar
Arıtılan
2004
2006
Arıtılmayan
Grafik 8. Atıksu Miktarına Göre Arıtım Durumu, Yüzde (%) Olarak, 2001,2006.
Atıksuyun arıtımında fiziksel arıtma yöntemi uygulama alanı bulmuĢ olmasına rağmen,
atıksuyun büyük bir bölümü biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılmıĢtır. Diğer taraftan; 2001 yılında,
atıksulara fiziksel ve biyolojik olarak arıtma yöntemi uygulayan atıksu arıtma tesisi sayısı toplam
123 olarak belirlenmiĢ olup, bu değer 2004 yılında, 172‟ye, 2006 yılında 184‟e ulaĢmıĢtır.
37
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bakanlığımız tarafından elde edilen verilere göre 2007 yılı sonu itibariyle toplam atıksu arıtma
tesisi sayısı 194‟e ulaĢmıĢtır.
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı
250
200
150
100
126
50
41
46
55
68
145
156
172
184
194
216
80
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008
Yıllar
Grafik 9. 1994–2008 Yılları Arasında Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ayrıca, 2006 yılı verilerine göre; bu atıksu arıtma tesislerinin 26‟sı fiziksel, 135‟i biyolojik,
23‟ü ileri arıtım yöntemleri ile arıtım yapmaktadır.( Grafik 10)
Atıksu Arıtma Tesisleri Arıtma Türü
13%
14%
73%
Ġleri Arıtma
Biyolojik Arıtma
Fiziksel Arıtma
Grafik 10. Belediyelere Ait Atıksu Arıtma Tesislerinin Arıtma Türü (%)
38
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından elde edilen verilere göre; 2004 yılında, Türkiye‟de, belediyeler,
imalat sanayi ve enerji üretim tesisleri tarafından toplamda 5,88 milyar m3 atıksu deĢarj edilmiĢtir.
Arıtılan atıksu miktarının % 47‟si belediyeler, % 41‟i enerji üretimi tesisleri ve % 11‟i ise imalat
sanayi tarafından üretilmiĢtir.
TÜĠK BaĢkanlığı tarafından, belediye teĢkilatları kurulmuĢ olan bütün belediyelerden elde
edilen “Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları” kapsamında; 2001–2006 yılları arasında,
belediyeler tarafından alıcı ortama deĢarj edilen atıksu miktarı verilmektedir.
2006 yılı, “Belediye Atıksu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 3225 belediyeden 2321
belediyede kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiĢ olup, kanalizasyon Ģebekesi ile
hizmet verilen belediyeler tarafından 3,37 milyar m3 atıksu deĢarj edilmiĢtir. Belediyeler tarafından
deĢarj edilen atıksu miktarının, % 41,9‟u akarsuya, % 45,2‟si denize, % 3,6‟sı baraja, % 1,4‟ü göle
ve gölete, % 3,6.‟s araziye ve % 4,3‟ü ise diğer alıcı ortama deĢarj edilmiĢtir. (Grafik 11).
1,4%
3,6% 3,6%
4,3%
45,2%
41,9%
Deniz
Akarsu
Baraj
Arazi
Göl-Gölet
Diğer
Grafik 11. Belediye Tarafından Kanalizasyon ġebekesinden DeĢarj Edilen Atıksu Miktarının,
Alıcı Ortama Göre Yüzde (%) Dağılımı, 2006
39
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
5.2. Organize Sanayi Bölgeleri
Türkiye‟de çevre kirliliğinin oluĢmasına neden olan kaynaklardan biri de sanayi tesisleridir.
Ülkemizde, sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkiler diğer faaliyetlerden kaynaklanan
olumsuz etkilerden daha fazla çevreye zarar vermektedir. Sanayi kuruluĢlarının sıvı atıkları ve bu
atıkların arıtılmadan alıcı ortama boĢaltılması su kirliliğine ve su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki
örtüsü üzerinde aĢırı kirliliğe neden olmaktadır. Ayrıca sanayileĢme faaliyetleri ile kırsal alandan
kente göç olayı baĢlamıĢ olup, bu durum da hızlı ve düzensiz yapılaĢmaya sebep olmaktadır.
Türkiye‟de bulunan sanayi firmalarının büyük bir kısmı; büyük Ģehirlerin içinde,
çevresinde, liman alanlarına yakın yerlerde ve alıcı ortam olarak kullanılan deniz kıyılarında ve
akarsuların ve göllerin kenarlarında faaliyet göstermektedir.
SanayileĢmeden kaynaklanan çevre sorunlarının çözülmesinde, sanayileĢmenin kontrollü
bir Ģekilde Organize Sanayi Bölgeleri, (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri, (KSS) içinde geliĢiminin
sağlanması etkili bir rol oynayacaktır. Sanayinin disiplin altına alınması, çevrenin korunması ve
faaliyette bulunan iĢletmelerin çevre normlarına uygun üretim yapmalarının desteklenmesi
bakımından, bu bölgeler önemli fonksiyonlara sahiptir.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu 2008 verilerine göre, ülkemizde hükmü Ģahsiyet
kazanmıĢ 251 adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan 131 adet OSB tamamlanarak faaliyete geçmiĢ
durumdadır. Bu bölgelerden 36 tanesinde arıtma tesisi mevcut olup, 14 OSB ise atıksu arıtma
tesisi ile sonuçlanan belediye kanalizasyona bağlıdır. Toplam olarak 50 adet OSB atıksu arıtma
tesisi hizmetinden faydalanmaktadır. 18 OSB proje ve 4 OSB inĢaat aĢamasındadır. Faaliyette olan
50 civarında OSB‟nin içerisinde ise sınırlı sayıda sanayi tesisi bulunmakta ve doluluk oranı
düĢüktür. Ülkemizde yer alan OSB‟lerde daha çok; metal eĢya, dokuma, gıda, kimya, orman, kağıt
vb. sektörler faaliyet göstermektedir.
2872 sayılı Çevre Kanununun Geçici 4. maddesi gereği atıksu arıtma tesisi olmayan ve faal
olan sanayi ve OSB‟ler Atıksu Arıtma Tesislerini 13 Mayıs 2009 tarihine kadar iĢletmeye almak
zorundadırlar.
OSB‟lerden kaynaklanan atıksular (evsel+endüstriyel) yoğunluklu olarak biyolojik ortak
arıtma tesisinde arıtılmaktadır.
Ayrıca Bakanlığımız tarafından 2007 yılı içerisinde toplanan bilgiler çerçevesinde
ülkemizde münferit 3.196 atıksu arıtma tesisinin kullanıldığı belirlenmiĢtir.
40
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
TÜĠK BaĢkanlığı 2004 Ġmalat Sanayi Atık Envanteri araĢtırması sonuçlarına göre 3217
iĢyeri, 1,2 milyar m3 su temin etmiĢtir. AraĢtırma kapsamındaki iĢyerlerinden kaynaklanan 638
milyon m3 atıksuyun % 36'sı arıtılarak, % 64'ü ise arıtılmadan alıcı ortamlara deĢarj edilmiĢtir.
İmalat Sanayi Atıksu Arıtımı, 2004
arıtılm ayan
64%
arıtılan
36%
Grafik 12. Ġmalat Sanayi Atıksu Arıtımı (%)
“Organize Sanayi Bölgesi Atık Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atıksu arıtma tesisi
kullanan OSB‟lerde, 2003 yılında yaklaĢık 146.000 ton, 2004 yılında ise yaklaĢık 161.000 ton arıtma
çamuru oluĢmuĢtur. 2004 yılında, OSB‟lerden çıkan arıtma çamurunun miktarının, % 56,14'ü
düzenli depolanarak, % 28,75'i belediye çöplüğünde, % 14,72'si ise araziye atılarak, bertaraf
edilmiĢtir
41
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
6. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması
Türkiye‟de; atıksu arıtma ihtiyacının, su temininin ve talebinin ve atıksuyun yeniden
kullanılmasının su teminine yararlarının belirlenmesi, geri kazanılmıĢ atıksuyun pazarlanması,
mühendislik açısından ve ekonomik olarak alternatiflerin değerlendirilmesi ve maliyet analizi gibi,
atıksuyun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik tesislerin planlanmasında takip
edilecek adımlar, henüz yeterli seviyede bulunmamaktadır.
Türkiye‟de, sanayi tesislerinden çıkan atıksuların tekrar kullanılması daha çok atıksuların
geri kazanılarak tesis içinde geri devrettirilmesi Ģeklinde uygulanmaktadır. Özellikle Marmara
Bölgesi‟ndeki sanayi tesisleri için su maliyetinin yüksek olmasından dolayı, bu bölgede yerleĢik
sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların geri kazanılması ekonomik yönden de cazip
olmaktadır.
Ülkemizde turistik yapılaĢmanın ve yatırımların yoğunlaĢtığı Ege ve Akdeniz Bölgeleri‟nde
zamanla ortaya çıkan arıtma ihtiyaçları sonucu kurulan arıtma tesislerinin çıkıĢ suları, daha yeni
yeni sulamada değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Söz konusu atıksuların bir bölümü site
yerleĢimlerinde bahçelerin ve parkların sulanması için kullanılırken, bir bölümü ise stabilizasyon
havuzlarında biriktirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Atıksu geri kazanım yöntemleri, tarımda sulama maksatlı, yeĢil alanların sulamasında,
endüstriyel geri kazanım, yeraltına enjeksiyon, dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerde (göller vb)
geri kazanım, direkt olmayan (yangın suyu, tuvaletlerde vb) geri kazanım ve direkt (içme suyu
olarak) geri kazanım sayılabilir.
Atıksuların geri kazanılmasındaki teknoloji seviyesi, geri kazanılacak suyun kullanılma
maksatları ile doğru orantılıdır. Eğer, tarımsal veya yeĢil alan sulamasında kullanılacak ise biyolojik
arıtma çıkıĢının iyi bir Ģekilde dezenfeksiyonu yeterli olabilir. Direkt veya direkt olmayan bir geri
kazanım söz konusu olacak ise daha ileri arıtma alternatifleri (membran teknolojileri, aktif karbon
ve ileri oksidasyon yöntemleri vb) gündeme gelebilir.
42
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
7. Atıksu Arıtımında Darboğazlar ve Riskler
Özellikle izin, izleme, denetim ve yaptırımlarda aynı iĢin farklı kurumlar tarafından
mükerrer yürütülmesi nedeniyle çevre konusunda ülke genelinde sağlıklı bir atıksu Arıtımı
uygulanamamaktadır.
Orta ve küçük ölçekli belediyelerin finansman ve kurumsal kapasite açısından yetersiz
olmaları özellikle atıksu açısından çözümü zorlaĢtırmaktadır. Tarife düzeylerinin yeterli olmayıĢı,
toplanan gelirlerin yine aynı hizmetlere yeterince yönlendirilememesi ve kurumsal kapasite
yetersizliği, yerel idarelerin uygun yasal ve teknik araçlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi
gereğini ortaya koymaktadır.
Çevre konusunda yürürlükte olan bütün kanuni düzenlemelerde yasalara aykırı durumda
uygulanacak cezai iĢlemler tanımlanmıĢtır. Ancak, çevre kirliliğinin önlenmesi gayesiyle teĢvik gibi
ekonomik araçlara gereği gibi yer verilmemiĢtir.
Çevresel izinlerde sadece tesis çıkısına ait çözümlerin istenmesi temiz üretim yaklaĢımıyla
örtüĢmemektedir. Ancak, son yıllarda özellikle Çevre ve Orman Bakanlığınca denetleme ve
yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması yönünde uygulamalar hız
kazanmıĢtır. Gerek atıksu ve gerek atık Arıtımı konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri
kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaĢımları uygulanarak
önemli neticeler alınmaya baĢlanmıĢtır.
Kirlilik izleme ağının yetersizliği, standartların ve akreditasyonun sağlanamaması, verilerin
çevresel göstergeleri elde edilecek Ģekilde derlenememesi ve sayısal ortamın çevresel veriye
ulaĢmada yetersiz olması sebebiyle, hem çözüm önerilerinin oluĢturulmasında hem de uygulamada
sorunların yaĢanmasına neden olmaktadır.
Çevre sektöründe hizmet veren mühendislik-müĢavirlik firmalarının, çevre sorunlarının
çözümünde daha fazla rol ve sorumluluk verilerek daha aktif ve etkin hale gelmeleri fayda
sağlayacaktır.
Mevzuat ve uygulama döngüsünü güçlendirmek, kurumsal çerçeveyi geliĢtirmek, gerekli
kapasiteyi oluĢturmak, nitelikli personel istihdamı ve ekipman tedarikini sağlamak atıksu
yönetimini güçlendirecektir.
43
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
3
MEVZUAT
Türk ulusal çevre mevzuatında atıksu sektörü ile ilgili yer alan baĢlıca düzenlemeler aĢağıda
sıralanmaktadır:
 6200 sayılı Devlet Su İşlerinin Teşkilatlanması ve Görevleri Hakkında Kanun,
(Resmi Gazete: 25 Aralık 1953, No. 8592).
 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu,
(Resmi Gazete: 23 Aralık 1960, No. 10688).
 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
(Resmi Gazete: 29 Mayıs 1981, No. 17354).
5035 sayılı kanun tarafından değiĢtirilmiĢtir;
(Resmi Gazete: 02 Ocak 2004, No. 25334).
 2872 sayılı Çevre Kanunu,
(Resmi Gazete: 11 Ağustos 1983, No. 18132).
5491 sayılı kanun tarafından değiĢtirilmiĢtir;
(Resmi Gazete: 13 Mayıs 2006, No. 26167).
 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
(Resmi Gazete: 08 Mayıs 2003, No. 25102).
 Su Ürünleri Kanunu
(Resmi Gazete: 04 Nisan 1971, No. 1380).
 Su Ürünleri Yönetmeliği,
(Resmi Gazete: 29 Haziran 2004, No. 25507).
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
(Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, No. 25687).
 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirlenmesine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği,
(Resmi Gazete: 18 ġubat 2004, No. 25377).
 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,
(Resmi Gazete: 26 Kasım 2005, No. 26005).
 Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği,
(Resmi Gazete: 08 Ocak 2006, No. 26047).
44
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Türkiye‟de, 23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC nolu Su Çerçeve Direktifi (SÇD) üzerine
yürütülen ilk çalıĢma; (MATO1/TR/9/3) nolu “Türkiye‟de Su Çerçeve Direktifinin
Uygulanması“ projesidir. Söz konusu proje Hollanda Hükümetinin MATRA Katılım Öncesi
Programı ile desteklenmiĢtir. Proje; bütçesi ve “Su Çerçeve Direktifi”nin (SÇD) ilgili kurumlara
tanıtılması açısından küçük ölçekli bir projedir.
Su sektöründe çalıĢmaları daha iyi hale getirebilmek ve geliĢtirebilmek için; Türkiye‟nin
ilgili kurumları tarafından, AB‟nin su mevzuatı doğrultusunda ve 23 Ekim 2000 tarihli ve
2000/60/EC nolu “Su Çerçeve Direktifi” dikkate alınarak “Su Sektörü için Türkiye‟de Kapasite
GeliĢtirme Desteği” baĢlıklı bir proje hazırlanmıĢtır. Söz konusu projenin fiĢi AB Katılım Öncesi
2006 Yılı Mali ĠĢbirliği Yardım Programına sunulmuĢtur.
Proje ile Türkiye‟de nehir havzası bazında su Arıtımı sistemine geçilmesinin geliĢtirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje ile ayrıca; 23 Ekim 2006 tarihli ve 2000/60/EC nolu “Su Çerçeve Direktifi”nin; 21
Mayıs 1991 tarihli ve 291/271/EEC nolu “ Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi”nin; 04 Mayıs 1976
tarihli ve 76/464/EEC nolu “Tehlikeli Maddeler Direktifi”nin ve bu Direktifin kardeĢ
Direktiflerinin uygulanabilmesi için, su politikası alanında eylem planı oluĢturmaya zemin teĢkil
edecek ve belirli nehir havzalarına yönelik olacak uygulama planlarının hazırlanması bakımından
kurumların güçlendirilmesinin ve su yönetimi araçlarının tasarlanmasının gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.
45
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
4
YATIRIM ĠHTĠYACI
1. SU SEKTÖRÜ YATIRIM ĠHTĠYACI
(UÇES) (2007 – 2023)
Yüksek miktarda yatırım gerektiren direktiflerin baĢında Kentsel Atıksuyun Arıtılması
Direktifi, Ġçme Suyu Direktifi, Ġçme suyu Amacıyla Kullanılan Yüzeysel Suların Kalitesi ile ilgili
Direktif, Su Çerçeve Direktifi, Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi, Nitrat Direktifi ve Yüzme Suyu
Direktifi gelmektedir.
Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımların Planlanması Projesi kapsamında su sektörü
direktiflerinin uygulanması halinde ihtiyaç duyulacak en az ve en yüksek yatırım miktarları tespit
edilmiĢtir. Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi hassas veya daha hassas su kaynaklarına deĢarj edilen
atıksu için farklı arıtma tipi gerektirmektedir.
Direktiflerin uygulanması halinde en az, orta ve en yüksek maliyet senaryoları
oluĢturulmuĢ ve yatırım maliyetleri çıkarılan 7 direktifin toplam tutarı; en düĢük senaryoya göre
33.969 milyon Avro, orta senaryoya göre 35.874 milyon Avro ve en yüksek senaryoya göre 37.867
milyon Avro olarak belirlenmiĢtir. Buna göre; su sektörü için en düĢük ve en yüksek senaryolar
arasındaki toplam yatırım ihtiyacı farkı yaklaĢık 4 milyar Avrodur. Bu farkın iĢletme maliyetlerinde
de olacağı bilinmekte olup seviyesi Ģu an için tahmin edilememektedir. Bu belirsizlik en düĢük
senaryonun seçilmesinde etkili olmuĢtur.
Kentsel Atıksu Arıtma Direktifine uyumda en az maliyet gerektiren senaryo seçilmiĢtir. Bu
senaryoya göre Marmara, Ege Denizi Kıyıları, Antalya ve Ġskenderun Körfezi ile içme suyu
kaynağına 100 km‟den yakın içme suyu havzaları hassas, diğer yüzeysel sular normal ve bütün
Karadeniz ile Boğaz‟ın altından deĢarj yapılan ve Karadeniz‟e doğru akan bölgeler az hassas alan
olarak kabul edilmiĢtir. En yüksek senaryoda ise ülkenin bütün suları hassas alan olarak kabul
edilmiĢ ve eĢdeğer nüfusu 10.000‟den yüksek bütün atıksu toplama alanlarında ileri arıtma
öngörülmüĢtür. Ülkenin ekonomik durumu dikkate alındığında; arıtma sistemlerinin tipi, sayısı,
iĢletme/bakım maliyetleri ve arıtma çamurlarının bertarafı ülkemize oldukça önemli bir mali yük
getirmektedir.
46
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 6. Su Sektörü Direktif Bazında Yatırım Ġhtiyacı (2007 – 2023) (Milyon Avro)
TOPLAM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
18.083
687
717
770
798
833
859
880
957
1.112
1.179
1.227
1.260
1.303
1.332
1.303
1.443
1.423
270
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.550
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
12.743
462
517
572
620
642
660
692
713
756
817
869
896
921
949
877
891
889
Bazı.Teh.Mad.Su Ort.
1.300
76
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
Yüzme Sularının Dir.
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
33.969
1.332
1.417
1.526
1.602
1.659
1.703
1.756
1.854
2.052
2.181
2.281
2.342
2.410
2.467
2.367
2.521
2.499
Kentsel Atıksu Arıtma
Tarımsal Kay. Gel. Nitrat
Su Çer. Direktifi
Ġnsani Tüketim Amaçlı
Su. Kal.
Ġçme Suyu Amaçlanan
Yüzey Suları Kalitesi*
Yüzey Su. Kal. Ölçüm ve
Analiz Metodu
Arıtma Çamuru **
Yer altı Sul.Teh.mad.
Balık YaĢ. Koruma
Deniz Kab. Ort. Kal. Kor
TOPLAM
*Burada belirtilen 12.743 AVRO Ġnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalitesi Hakkında Konsey Direktifi ve Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan
Yüzey sularında aranan kalite hakkında direktifinin uygulanması için gereken toplam maliyeti indikatif olarak göstermektedir.
** Maliyetler Kentsel Atıksu Direktifi içinde yer almaktadır.
47
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Yerel Bütçe
Hibe
Kredi
Atıksu
İçme suyu
Diğer (WFD, GWD)
Grafik 13. Su Sektöründe Yer Alan Direktiflerin Yatırım Ġhtiyaçları (Milyon Avro)
Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması Projesinde; 2003 Yılı Ulusal
Programında su sektörü içinde yer alan toplam 24 direktiften Kentsel Atıksu, Nitrat, Ġnsani
Tüketim Amaçlı Ġçme Suyu, Ġçme suyu Amaçlı Yüzey suyu Kalitesi, Yüzme Suları, Arıtma
Çamuru, Suda Tehlikeli Maddeler ve yan direktifleri (8 direktif) ve Su Çerçeve Direktifi
kapsamında sulama sistemleri ve reenjeksiyon sistemleri baĢta olmak üzere toplam 15 direktifin
yatırım maliyetleri kısmen çalıĢılmıĢtır. Bu direktiflerin yatırım maliyetleri 63 Milyar 124 Milyon
YTL (33 Milyar 969 Milyon Avro) olup geri kalan diğer direktiflerle ilgili herhangi bir çalıĢma
yapılmamıĢtır.
Bütün bu varsayımlardan hareketle Kentsel Atıksu Direktifi, Nitrat Direktifi, Suya
Tehlikeli Maddelerin BoĢaltımı Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi için önerilen senaryolardan en az
yatırım gerektiren senaryolar seçilmiĢtir. Ġçme Suyu Direktifi, Ġçme suyu Amacıyla Kullanılan
Yüzeysel Suların Kalitesi Direktifi ve Yüzme Suları Direktifi için doğrudan insan sağlığı ve
ülkemizin geliĢen turizm potansiyeli dikkate alındığından dolayı en fazla yatırım gerektiren yüksek
senaryo seçilmiĢtir. Su Sektörü Ġzleme Tablosu‟nda belirtilen yatırım maliyetleri seçilen
senaryolara göre verilmiĢtir
48
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
İçme Suyu
12.743 €
41%
Atıksu
18.083 €
59%
Grafik 14. Su Sektörü Ġçin Toplam Yatırım Ġhtiyaçları ( Milyon avro) (2007–2023)
Grafik 14‟de 2007 – 2023 yılları arasında atıksu arıtma tesisleri ve Ģebekelerinin ilk yatırım
ve yenileme maliyetleri toplam 33 Milyar 604 Milyon YTL (18 Milyar 083 Milyon Avro) olacağı
ve yenileme maliyetlerinin ilk yatırım maliyetleri ile yaklaĢık aynı seviyelerde olduğu
görülmektedir.
28%
42%
21%
9%
Arıtma Tesisi Yatırımları
ġebeke Yatırımları
Arıtma Tesisi Yenileme Yatırımları
ġebeke Yenileme Yatırımları
Grafik 15. Atıksu Yatırım Ġhtiyacı ( 2007 – 2023)
49
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 7. Atıksu Yatırım Ġhtiyacı (2007 – 2023) (Milyon Avro)
Toplam
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
AAT Yatırımları
4.983
229
230
230
232
191
219
277
278
373
335
356
372
273
278
260
450
400
ġebeke Yatırımları
3.838
149
150
171
168
214
183
117
163
194
269
268
255
368
362
322
242
243
AAT Yenileme Yatırımları
1.539
50
56
61
66
71
76
81
86
91
96
100
105
110
115
120
125
130
ġebeke Yenileme Yatırımları
7.723
259
281
308
332
357
381
405
430
454
479
503
528
552
577
601
626
650
18.083
687
717
770
798
833
859
880
957
1.112
1.179
1.227
1.260
1.303
1.332
1.303
1.443
1.423
Toplam
50
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU ÇERÇEVESĠNDE ATIKSU
YATIRIM ĠHTĠYACI (2007 – 2017)
2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun Geçici 4. Maddesi gereğince, atıksu arıtma tesisini
kurmamıĢ belediyeler ile halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ organize
sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluĢları ile yerleĢim birimleri Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlü kılınmıĢlardır.
Çevre Yatırım maliyetlerine bakıldığında ise en fazla paya sahip sektör su ve atıksu
sektörüdür. Çevre ve Orman Bakanlığımızın AB Çevre Müktesebatı uyumu çerçevesinde
yürüttüğü projeler sonucunda, uyumun gerçekleĢtirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların
önümüzdeki 20 yıllık dönemde çevre sektörü için tahmin edilen toplam uyum maliyetinin 59
milyar avro, su sektörü için ise toplam uyum maliyetinin 34 milyar avro olduğu ortaya
konulmuĢtur. Atıksu arıtma tesisleri ve Ģebeke yatırımları için ihtiyaç duyulan toplam maliyet ise
18.083 milyar avro‟dur.
Toplam harcamalar iĢletme ve bakım, yenileme-yatırım ve yeni yatırım harcamalarından
oluĢur. Bunlar; atıksu arıtma tesislerini geliĢtirmek/inĢa etmek için gereken ilk yatırım maliyetleri,
yaĢlanan altyapıya yenileme yatırımı yapmak için gereken sermaye, kanalizasyon Ģebekesinin
isletme ve bakım maliyetleri, atıksu arıtma tesislerinin isletme ve bakım maliyetleri, çamur
giderimi isletme maliyetlerini kapsar.
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilmiĢtir. Çevre
Kanununda atıksu altyapı yönetimlerinin altyapı yatırımlarını tamamlayıp kanalizasyon ve atıksu
arıtma tesislerini iĢletmeye alma süreleri 2007–2017 aralığında olduğundan, UÇES‟de planlanan
2018–2023 yılları arasındaki atıksu yatırım ihtiyacı 2008 itibariyle 10 yıllık sürece, Çevre
Kanunu‟ndaki süreler dikkate alınarak dağıtım yapılmıĢ olup Tablo 8 ve Grafik 16 oluĢturulmuĢtur.
Tablo 8. Atıksu Yatırım Ġhtiyacı (2007 – 2017) ( Milyon Avro)
AAT
Yatırımları
ġebeke
Yatırımları
AAT
Yenileme
Yatırımları
ġebeke
Yenileme
Yatırımları
Toplam
Toplam
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4.983
229
354
478
494
795
824
365
380
373
335
356
3.838
149
268
303
388
388
374
350
354
376
441
447
1.539
50
61
61
66
120
107
163
222
223
224
241
7.723
259
546
666
627
769
746
768
783
812
861
885
18.083
686
1.229
1.508
1.575
2.073
2.050
1.611
1.705
1.841
1.840
1.963
51
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
4.000
3.500
MİLYON AVRO
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
YILLAR
AAT Yatırımları
AAT Yenileme Yatırımları
Şebeke Yatırımları
Şebeke Yenileme Yatırımları
Grafik 16. Atıksu Yatırım Ġhtiyacı (2007 – 2017)
3. YATIRIM ĠHTĠYACI FĠNANSMANIN KARġILANMASI
Atıksu ile ilgili politikaların uygulanmasında ekonomik araçların rolünün çevre
politikalarını destekleyecek Ģekilde kullanılması gerekmektedir. Özellikle Yeni Çevre Kanununda
belediyelerin atıksu ile ilgili hizmetlerinin karĢılığını almasının sağlanması, bu hizmetlerden tahsil
ettikleri gelirleri yine sadece bu alanlarda kullanmalarının sağlanması, teĢvik ve cezai yaptırımın
güçlendirilmesi hususları yer almıĢtır.
Atıksu hizmetleri için ücret alınması finansman stratejisinin önemli bir bileĢeni olması
yanında kirleten öder prensibiyle uyumlu olmak için de gereklidir. Ancak, alınan ücretlerin, yerel
yönetimler tarafından verilen hizmetleri karĢılayabilir, kullanıcılar tarafından da karĢılanabilir
olması gerekmektedir.
Ülkemizde nüfusu 150.000‟den büyük olan belediyeler atıksu bertarafı ile ilgili hizmetleri
karĢılayabilir durumda olmakla birlikte bu nüfusun altında olan belediyeler verdikleri hizmetlerin
karĢılığını alamadıklarından hizmetleri karĢılamada oldukça yetersiz kalmaktadırlar.
Atıksu altyapı yatırımlarına finansman sağlanmasında önemli kaynaklardan biri olan
tarifeler hizmetin sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. Tarifeler
52
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
belirlenirken tüketicilerin ödeme gücünün de dikkate alınması, verilen hizmetin sürdürülebilirliği
ve yapılan yatırımların finansmanın geri kazanılması açısından önem arz etmektedir.
Genel Bütçeden
Sağlanan Kaynaklar
Belediye Bütçelerinden
sağlanan kaynaklar
AB Fonlarından Sağlanan
Hibe Kaynaklar
Uluslararası Finans
KuruluĢlarından
Sağlanan Krediler
Atıksu Altyapı
Yatırımları Ġçin
Ġhtiyaç Duyulan
Finansman
Özel Sektör Yatırımları
Kamu- Özel Sektör
ĠĢbirliği Yatırımları
Ġller Bankasından
Sağlanan Krediler
ġekil 2. Atıksu Altyapı Yatırımlarına Finansman Sağlanabilecek Kaynaklar
2464 sayılı Belediye Kanunu gereğince; su ve atıksu tarifeleri belediyeler tarafından
belirlenir. Kanalizasyona bağlı olan sanayi tesisleri
ve ev haneleri belediyelere kullanım ücreti
arı Ġçin Ġhtiyaç
Duyulan Finansman
ödemek zorundadır. Suyunu kuyu suyundan temin eden sanayi tesislerinin kullanım ücreti
ödemesine gerek olmamasına rağmen, bu tesislerden atıksu deĢarjları için kanalizasyona
bağlanma ücreti alınmaktadır. Sanayi tesislerinden, tanımlanan bağlantı sınırlarına uymamaları
halinde ise, uyumsuzluk ücreti alınmaktadır.
5491 sayılı “2872 sayılı Çevre Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Resmi
Gazete: 13 Mayıs 2006, No. 26167) gereğince; BüyükĢehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idareleri tarafından tahsil edilen suyu ve kullanılmıĢ suyu uzaklaĢtırma bedelinin % 1‟ i, çevre
katkı payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Kanun uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve
merciler tarafından verilen idari para cezalarının ise % 50‟si genel bütçeye gelir kaydedilir.
53
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Atıksu hizmetinin finansmanından yerel yönetimler sorumludur. Bu hizmetin Çevre
Orman Bakanlığı, Ġller Bankası, DSĠ ile belediye öz kaynaklarından sağlanması beklenmektedir.
Çevre ile ilgili politikaların uygulanmasında ekonomik araçların rolünün çevre
politikalarını destekleyecek Ģekilde kullanılması gerekmektedir. Çevre Yatırım maliyetlerine
bakıldığında ise en fazla paya sahip sektör su ve atıksu sektörüdür. Bakanlığımız tarafından
yapılan projeler çerçevesinde atıksu sektörü için gerekli olan finansın kaynakları ve miktarları
Tablo 9‟da verilmektedir.
Tablo 9‟daki ilk iki sıra sermaye ve cari harcamalar için kullanılabilen finans kaynaklarını
gösterirken, kamu yatırımı bütçesi, yurt dıĢı kaynaklı kredi ve hibeler sadece yatırım
gereksinimleri için kullanılabilir.
Tablo 9. Atıksu Sektörü Ġçin Finans Temini ( Milyon Avro)
Toplam
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2.333
88
173
197
204
258
263
229
231
231
237
224
5.406
355
446
522
579
598
591
419
429
498
483
486
3.927
148
289
319
345
443
424
392
367
394
401
406
520
69
67.8
67
51
50
50
40
36
34
28
27
Fonlar
5.896
26
253
403
397
723
723
632
675
707
675
683
Toplam
18.083
686
1.229
1.508
1.576
2.072
2.050
1.711
1.737
1.864
1.824
1.826
Merkezi
Ġdare
Belediye
Özkaynakları
Ġller Bankası
DıĢ Kredi
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003
2004
2005
Abone Bedelleri
2006
2007
Kamu Bütçesi , sermaye
2010
Krediler
2011
2014
Kamu Bütçesi, cari
Grafik 17. Atıksu Sektörü Ġçin Finans Temini (Milyon Avro)
54
2015
2017
Hibeler
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Türkiye‟de su/atıksu sektörü finansmanında kullanılan yerel kaynaklar ağırlıklı olarak
devlet ve belediyelerin genel gelirleri ve belediye hizmetleri üzerinden alınan abone bedelleridir.
Türkiye‟deki abone bedelleri tahsilat oranları konusunda veriler sınırlıdır. Yabancı kaynaklar ise
uluslararası kuruluĢlar ve iki taraflı kredi verenlerden alınan hibe ve kredilerden oluĢur.
Abone bedeli gelirleri metropol Ģehirlerde gerekli olan isletme-bakım ve yenileme-yatırım
maliyetlerini karĢılamaya yetmektedir. Ancak, bu durum diğer yerleĢim birimi gruplarında aynı
değildir. Diğer yerleĢim birimi kategorilerinin atıksu ödemeleri mevcut durumda isletme-bakım
ve yenileme-yatırım maliyetlerini karĢılamaktan uzaktır.
Atıksu Altyapı yönetimlerinin; atıksu altyapı sisteminin tamamının yatırım, iĢletim, bakım
ve onarımının sürdürülebilirliğini sağlayabilecek hizmeti verilebilmeleri için birim subaĢına
toplamaları gerekli olan ortalama içme suyu ve atıksu bedelleri aĢağıda verilmektedir.
Tablo 10. Nüfusa Göre Atıksu ve Ġçme suyu Bedeli
2.000-10.000
ĠÇMESUYU BEDELĠ
(avro/m³)
0,45-0,55
ATIKSU BEDELĠ
(avro/m³)
>0,90
ORTALAMA BEDEL
(avro/m³)
1,35-1,45
10.000-50.000
0,40-0,45
0,50-0,85
0,90-1,30
50.000-100.000
0,40-0,45
0,35-0,50
0,75-0,95
>100.000
0,40-0,45
0,30-0,35
0,70-0,80
BELEDĠYE NÜFUSU
Tablo 10‟da görüldüğü gibi verilen altyapı hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için
toplanması gereken birim su ve atıksu bedeli nüfus arttıkça azalma eğilimi göstermektedir. Bu
nedenle nüfusu az olan yerleĢim yerlerinin yeterli altyapı hizmeti verebilmesi için finansal açıdan
desteklenmesi önem arz etmektedir.
55
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
5
YAPILAN ÇALIġMALAR
I. Yönetmelik ve Genelge ÇalıĢmaları
1. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC sayılı Konsey
Direktifi‟nin içeriği; Kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deĢarjı ile belirli endüstriyel
sektörlerden kaynaklanan atıksu deĢarjının olumsuz etkilerine karĢı çevreyi korumaktır.
Kanalizasyon sistemlerine boĢaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması,
arıtılması ve deĢarjı, atıksu deĢarjının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi sağlanacaktır.
Avrupa Birliği mevzuat uyum çalıĢmaları çerçevesinde, “Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmeliği”, 08.01.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yönetmelik çerçevesinde,
hassas su alanlarının ve az hassas su alanlarının 2009 yılına kadar belirlenmesi gerekmektedir.
Hassas alanlar belirlendikten sonra, bu alanlarda kalan belediyelere ileri arıtım yapma zorunluluğu
gelecektir. TÜBĠTAK Kamu Kurumları AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme
Programı çerçevesinde sunulan “Hassas Alanların ve Kentsel Atıksu Arıtım Esaslarının
Belirlenmesi Projesi”nin en önemli hedefi, 8 Ocak 2006 tarihinde Bakanlığımızca yayınlanan
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde tarifleri yapılan ve 3 yıl içinde belirlenerek ilan edileceği
belirtilen “hassas”, “az hassas” ve “hassas olmayan” alanlardan, kıta içi su kaynakları göz önüne
alınarak “hassas” ve “hassas olmayan” alanların belirlenmesidir. Ayrıca eĢdeğer nüfuslar ve alıcı
ortam durumu dikkate alınarak nüfus bazında evsel atıksuların arıtımı için en uygun arıtma
yöntemlerinin ve kirletici yüklerin ayrıca, alıcı ortamdaki kirlenme düzeyleri ve diğer çevresel
faktörler dikkate alınarak havza ve/veya yerleĢim grupları bazında ekonomik, teknik ve sosyal
açıdan
uygulanabilirliği
araĢtırılarak
arıtma
hedeflenmektedir.
56
tesisi
kurma
önceliklerinin
belirlenmesi
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
2. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik
ÇalıĢması
04.2006 tarih ve 5491 sayılı Çevre Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla
değiĢik 2872 sayılı Çevre Kanunun 11 inci maddesinde; “Atıksu altyapı sistemlerini kullanan
ve/veya
kullanacaklar,
bağlantı
sistemlerinin
olup
olmadığına
bakılmaksızın,
arıtma
sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, iĢletme, bakım, onarım, ıslah ve
temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak
zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk
verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır.
Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili hizmetler dıĢında kullanılamaz.
BüyükĢehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,
kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya
yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, iĢletme, bakım, onarım ve ıslah
harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince
belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taĢıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca
tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dıĢında kullanılamaz.
Arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne tâbi tesis ve iĢletmeler ile yerleĢim birimleri, bu
yükümlülüğe istinaden kurulması zorunlu olan arıtma ve bertaraf sistemleri, atıksu arıtma ve ön
arıtma sistemleri ile atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, onarımı, ıslahı, iĢletilmesi ve
harcamalara katkı paylarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça yönetmeliklerle
düzenlenir.” hükümleri bulunmaktadır.
Çevrenin korunması ve atıksu altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir ve etkin bir Ģekilde
yürütülmesi için düzenli olarak minimum gelir akıĢını sağlayacak Ģekilde Çevre Kanun‟un
yukarıdaki hükümlerine dayanılarak
“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik Taslağı ” hazırlanmıĢ ve kurum görüĢlerine göre
düzenlenmiĢtir.
Yönetmelik Taslağı ile beraber atıksu ve katı atık kılavuz taslakları da hazırlanmıĢtır.
Çevre Kanun‟un Geçici 4. maddesi ile atıksu arıtma tesislerini iĢletmeye alma süreleri
belirlenmiĢtir. Belediyelere ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerine atıksu arıtma tesislerini
kurmalarını için zorunluluklar getirilmiĢtir. Bu yönetmelikle atıksu altyapı yönetimlerinden atıksu
bedeli alamayanların yönetimlerim bu bedeli alması ve atıksu altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir
ve etkin bir Ģekilde yürütülmesi sağlayacak atıksu bedelinin alınmasını sağlayacaktır.
57
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
3. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu
Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Yenileme ÇalıĢmaları
Komisyonu tarafından Su Çevresine BoĢaltılan Bazı Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu
Kirliliğe Dair 4 Mayıs 1976 tarih, 76/464/EEC direktifi revize edilerek 15 ġubat 2006 tarihinde
2006/11/EC direktifinin yayımlanmıĢtır. Ülkemiz Ģartlarında ilgili direktifin uygulanabilirliğinin
kolaylaĢtırılmasını sağlamak gayesiyle, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu
Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin revize çalıĢmalarına devam etmektedir.
4. 2005/3 ve 2006/15 Sayılı ĠĢ Termin Planı Genelgeleri
Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar
Atıksu ve evsel nitelikli katı atık kaynaklarının yönetmelikte belirtilen alıcı ortam deĢarj
standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi
altyapı tesisleri ile katı atık bertaraf tesislerinin gerçekleĢtirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi,
proje, ihale, inĢaat, iĢletmeye alma gibi iĢlerin zamanlamasını gösteren ĠĢ Termin Planı; Çevre
ITP’LERĠN VALĠLĠĞE
Kanunu‟nun Geçici 4. maddesi ile yürürlüğe girmiĢtir.
SUNULMASINDAN
ĠTĠBAREN
 Nüfus >100.000  3 yıl
 100.000-50.000  5 yıl
 50.000-10.000  7 yıl
 10.000-2.000  10 yıl
Ġçerisinde atıksu arıtma tesislerini
2872
sayılı
Çevre
Kanunu‟nun
Geçici
4.
Maddesine göre atıksu altyapı yönetimlerinin ve müstakil
iĢletmelerin Kanunda öngörülen sürelerde yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesi için gerekli usul ve esasların yer aldığı
2006/15 sayılı ĠTP Genelgemiz 23.06.2006 tarih ve 7240
sayılı yazımız ile Valiliklere gönderilmiĢtir
iĢletmeye almak zorundadır.
2005/3 sayılı ve 2006/15 sayılı ĠĢ Termin Planı
Genelgeleri çerçevesinde hazırlanan ĠĢ Termin Planları
Bakanlığımıza sunulmuĢtur. ĠĢ Termin Planlarının takibi ve izlenmesi Bakanlığımız Ġl Çevre ve
Orman Müdürlüklerince yapılmaktadır.
58
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
5. Teknik Usuller Tebliği’nin Yenileme ÇalıĢması
Teknik usuller tebliğinin kentsel atıksularının arıtılması ve geri kazanılması için yapılacak
projelerin Bakanlığımızca onaylanması süresinde, günümüzün bilgi ve teknolojileri ile uygun,
güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir projelendirme kılavuzu haline getirilmesi ve bu
aĢamasında teknik eğitim ve danıĢmanlık hizmeti alınmıĢtır. Teknik Usuller Tebliği Yenileme
çalıĢması devam etmektedir.
6. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Genelgesi
08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve
Orman Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nin Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onaylarına iliĢkin usul ve
esaslarını düzenlemek, için 29.04.2005 tarih ve 4343 sayılı yazımız ile (2005/5) sayılı Atıksu
Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgemiz Valiliklere gönderilerek yürürlüğe girmiĢtir.
Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir
kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, düĢük yatırım ve iĢletim
maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesini hedeflemektedir. Ayrıca faaliyet
sahiplerinin verimli ve ekonomik bir arıtma tesisine sahip olmasıyla çevresel yükümlülüklerini
daha özenle yerine getirmeleri sağlanırken, ülke genelinde A.A.T proje onay iĢlemleri konusunda
da birliktelik gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır.
Genel Müdürlüğümüz ve Ġl Müdürlüklerimiz tarafından Genelge yürürlüğe girdikten
bugüne kadar 850 adet atıksu arıtma tesisi projesi onaylanmıĢtır.
II. Proje ÇalıĢmaları
Rekabet Gücünün Artırılması, Çevrenin Korunması ve Kentsel Alt yapının GeliĢtirilmesi,
Bölgesel GeliĢmenin Artırılması gayesiyle yapılan aĢağıdaki proje çalıĢmalarını sürdürmektedir.
1. Evsel Atıksular Ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji
(Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin AraĢtırılması
2. Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Taslağı hazırlanması
3. DüĢük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye ġartlarına Göre GeliĢtirilmesi ve Marmara
Bölgesi Ġçin Örnek Uygulama Projesi
59
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
4. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım IPA Programı kapsamında finanse edilecek çevre
altyapı projelerinin gerçekleĢtirilmesi.
5. Hassas Alanların ve Kentsel Atıksu Arıtım Esaslarının Belirlenmesi Projesi
6. Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel (Kentsel) Arıtma Çamurlarının Yönetimi Projesi
7. Türkiye‟de Sürdürülebilir Yeraltı suyu Yönetimi Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi
8. Sapanca Gölünden Sürdürülebilir Yararlanma KoĢullarının Belirlenmesi ve Göle UlaĢan
Kirleticilerin Yapısına Özgü Arıtma Teknolojilerinin GeliĢtirilmesi Projesi
9. YeĢilırmak Havzasında Tespit edilen Kirlilik Kaynaklarının Önlenmesi Hususunda bütün
paydaĢların katılımı ile Bakanlığımızın Koordinasyonunda çalıĢmalar yapılması
10. Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı Projesi
11. “Türkiye‟de Su Sektöründe Kapasitenin Güçlendirilmesi” isimli Twinning projesi
12. Merkezi Gerçek Zamanlı Nehir Kirliliğinin Ġzlenmesi Projesi
III. ĠPA Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlarını tek çatı altında toplayan ve 2007 yılından
itibaren yürürlüğe giren, IPA (Avrupa Birliği Mali Yardım Programı) kapsamında, 15 belediyenin
atıksu arıtma tesisi ve 8 belediyenin içme suyu arıtma tesisi için Fizibilite, ÇED ve AB
prosedürleri çerçevesinde gerekli bütün dokümanların (ihale dokümanları) hazırlanması iĢi ihalesi
yapılmıĢtır. Bu çerçevedeki, çalıĢmalar baĢlamıĢ olup, Mart 2009 tarihi itibari ile fizibilite, ÇED
ve ihale dokümanı hazırlanması iĢi sona erecektir. Sonraki aĢamada, tesislerin yatırıma geçmesine
yönelik inĢaat ihalesi ve kontrolörlük ihalesi gerçekleĢtirilecektir.
2007 yılı içerisinde fizibilite, ÇED ve ihale dokümanları hazırlanması iĢi
ihale edilen atıksu projeleri:
 Erzurum Atıksu Arıtma Tesisi, Kolektör, Yağmursuyu ve Kısmi ġebeke
 Bartın Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
 Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi
 Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi
 Polatlı Atıksu Arıtma Tesisi ve Ġlave ġebeke Yapımı
60
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
 Siverek Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
 SeydiĢehir Atıksu Arıtma Tesisi
 ÇarĢamba Atıksu Arıtma Tesisi
 Diyarbakır Atıksu Arıtma (Biyolojik Arıtma Yenilemesi)
 Erdemli Kanal Ġlave ĠĢler ve Atıksu Arıtma Tesisi
 AkĢehir Atıksu Arıtma Tesisi
 Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi
 Merzifon Atıksu Arıtma Tesisi
 Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi
 Soma Atıksu Arıtma Tesisi
Ayrıca, 2009 yılı içerisinde ikinci paket de yaralan atıksu arıtma tesislerinin de fizibilite, ÇED ve
ihale dokümanları hazırlanması iĢinin ihale edilmesi planlanmaktadır.
ĠPA kapsamında;
 Tokat ve NevĢehir illerinin atıksu arıtma tesisleri inĢaat aĢamasındadır.
 Ordu, Turhal (Tokat), Sorgun (Yozgat), Palu – Kovacılar (Elazığ) ve Kars belediyelerinin
atıksu arıtma tesisi yapımı iĢi fizibilite, ÇED ve ihale dokümanları hazırlanma aĢamasında
bulunmaktadır.
IV. Finansman Yardımı ÇalıĢmaları
2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 18. maddesinde atıksu arıtımı tesislerinin gözetim, fizibilite,
etüt, proje ve inĢaat iĢlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesi ile çevre kirliliğinin
giderilmesi çalıĢmaları için Bakanlık bütçesine, yılı bütçe gelirleri içerisinde tahmin edilen
kanunun aynı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gelirler karĢılığı ödenek
öngörülmektedir.
03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı “Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili Ġle Tahsilât KarĢılığı
Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan
finansman talebi proje dosyaları, Daire BaĢkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
teknik olarak incelenmektedir. Teknik incelemeler sonucunda uygun görülen finansman talepleri
bütçe gelirleri doğrultusunda ve yardım talebinin % 45‟ini geçmeyecek Ģekilde ödeme yapılır.
61
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
HEDEFLER
6
I. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hedefleri (2007–2017)
Avrupa Birliği uyum süreci ve ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak 2006 yılı içerisinde
2872 sayılı Çevre Kanununda değiĢiklik yapılmıĢtır.
Çevre Kanunu‟nun Geçici 4. Madde‟sinde atıksu arıtma tesisi kurmamıĢ belediyeler ile
halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi
kuruluĢları ile yerleĢim birimleri, bu tesislerin kurulmasına iliĢkin iĢ termin plânlarını bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sunmak ve ĠĢ Termin Plânının
Bakanlığa sunulmasından itibaren; belediyelerde nüfusu, 100.000‟den fazla olanlarda 3 yıl,
100.000 ilâ 50.000 arasında olanlarda 5 yıl, 50.000 ilâ 10.000 arasında olanlarda 7 yıl, 10.000 ilâ
2.000 arasında olanlarda 10 yıl, organize sanayi bölgeleriyle bunların dışında kalan endüstri tesislerinde ve
atıksu üreten her türlü tesiste 2 yılsonunda iĢletmeye alma zorunluluğu getirilmiĢtir.
Atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ atıksu altyapı yönetimlerinin çevrenin korunması,
iyileĢtirilmesi ve insan sağlığının korunması için UÇES‟den daha kısıtlayıcı olan Çevre
Kanununda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesislerini iĢletmeye almaları planlanmaktadır.
Gayeler, Hedefler ve Stratejiler
1.Gaye: Yer altı, yüzey ve kıyı sularının kirliliği izlenecek, asgari düzeye indirilecek ve kirlenmesi
önlenecektir.
Hedef: Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak hassas ve az hassas su alanları 2010
yılına kadar belirlenmesi planlanmaktadır.
Strateji 1: Yer altı, yüzeysel ve kıyı sular ile ilgili ulusal su kaynakları izleme ağı oluĢturulması,
2: Su kirliliği hakkında halkın bilgilendirilmesi,
62
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
2. Gaye: Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma
tesisleri kurulacaktır.
Hedef 1: 2010 yılına kadar nüfusu 100 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfusun % 90‟ının, 50.000-100.000 arasında olan belediyelerde % 50‟sinin, 10.00050.0000 arası olan belediyelerde % 40‟ının, 2.000-10.000 arası olan belediyelerde ise % 15‟inin
üzerine çıkarılması planlanmaktadır.
Hedef 2: 2012 yılına kadar nüfusu 100 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfusun % 100‟e, 50.000-100.000 arasında olan belediyelerde % 90‟ın, 10.000-50.0000
arası olan kentlerde % 50‟nin, 2.000-10.000 arası olan belediyelerde ise % 30‟un üzerine
çıkarılması planlanmaktadır.
Hedef 3: 2014 yılına kadar nüfusu 50 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfus % 100‟e, nüfusu 10 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfus % 90‟ın üzerine çıkarılması planlanmaktadır.
Hedef 4: 2017 yılına kadar nüfusu 10 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfus % 100‟e, nüfusu 2 bin‟den büyük belediyelerde atıksu arıtma tesislerinden
faydalanan nüfus % 90‟ın üzerine çıkarılması planlanmaktadır.
Strateji 1: Arıtma tesisi teknoloji seçiminde hassas ve az hassas su alanları kriterlerine dikkat
edilmesi,
2: Yenileme ve/veya geniĢletme gerektiren kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma
tesislerinin tespit edilmesi,
3: Belediyelerin atıksu altyapı sistemlerinin ön görülen sürelerde tamamlanabilmesi için
mevcut durumun belirlenmesi amacıyla TÜĠK, ilgili kuruluĢlar ve Ġl Müdürlüklerimiz aracılığıyla
gelen verilerin toplanması,
4: Belediyelerin yapacakları kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma tesislerinin uluslar arası
ve ulusal fonlar aracılığıyla ekonomik olarak desteklenmesi
5: Kamu özel sektör iĢbirliğinin teĢvik edilmesi,
6: ArıtılmıĢ atıksuyun tekrar kullanımının desteklenmesi,
7: Havza bazında öncelik durumuna göre, belediyelerin kurmaları gereken atıksu arıtma
tesisleri için fizibilite ve ÇED dokümanlarının paketler halinde hazırlatılması,
3. Gaye: Belediyelerin teknik ve ekonomik altyapıları güçlendirilecektir.
63
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Hedef 1: Çevre Kanununa uygun olarak Belediyelerin kuracakları ve/veya kurmuĢ oldukları
atıksu altyapı sistemlerinin yatırım, iĢletim, bakım, onarım ve yenileme giderlerin
karĢılayabilirliğinin sağlanması planlanmaktadır.
Strateji 1: 2008 yılı içerisinde atıksu altyapı sistemlerinin yatırım, iĢletim, bakım, onarım ve
yenileme giderlerin karĢılanabilmesi için tam maliyet esaslı tarifelerin usul ve esaslarının
belirlenmesini sağlayacak Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik Taslağı‟nın çıkartılarak
uygulamaya girmesi,
2: Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine ĠliĢkin
Yönetmeliği ile ilgili olarak Belediyeler için eğitim programları düzenlemesi
Hedef 2: Belediyelerin atıksu altyapı sistemlerinin iĢletilmesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
için çevre yönetim birimi kurması ve /veya çevre görevlisi istihdam etmesi sağlanması
planlanmaktadır.
Strateji 1: Çevre yönetim birimi kurulması ve /veya çevre görevlisi istihdam edilmesi ile ilgili usul
ve esasların belirlenebilmesi için Çevre Denetimi Yönetmeliği 2008 yılı içerisinde revize edilmesi
2: Çevre görevlisi eğitim programları düzenlenmesi
Hedeflerimize ulaĢmak için nüfusu 100.000‟in üzerinde olan yerleĢim yerlerinde nüfusun
% 90‟ına 2010 yılında ve nüfusu 50.000 üzerinde olan yerleĢim yerlerinde nüfusun % 90‟ına 2012
yılında atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2012 yılında 10.000‟in
üzerindeki yerleĢimlerinde % 50‟sine atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilmesi planlanmaktadır.
Yukarıdaki hedeflerimiz kapsamında atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun
toplam belediye nüfusuna oranı 2010 yılında % 73‟e, 2012 yılında ise % 81‟e ulaĢacaktır.
64
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun belediye
nüfusuna oranı (%)
90
80
70
60
50
81
40
73
30
60
51
44
20
10
12
11
12
1994
1995
1996
17
20
1997
1998
33
34
36
2001
2002
2003
65
0
2004
2006
2007
2008
2010
2012
Yıllar
Grafik 18. Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna
Oranı ve 2010 – 2012 Hedefi (%)
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında 2010 ve 2012 yıllarında belirgin
bir artıĢ gözlenecektir. Yıllar itibari ile mevcut arıtma hizmeti alan belediye sayısı ve AAT hizmeti
verilmesi hedeflenen belediye sayısı Grafik 19‟da verilmektedir.
700
631
Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet
Edilen Belediye Sayısı
600
500
467
408
400
436
362
322
278
300
238
248
200
100
71
75
82
106
119
0
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010 2012
Grafik 19. Yıllar Ġtibari Mevcut arıtma hizmeti alan belediye sayısı ve AAT
hizmeti verilmesi hedeflenen belediye sayısı (1994-2012)
65
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
II. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Hem mevcut mevzuatın hem de ilgili AB direktiflerinin uygulamasını, izlenmesini ve
denetimini güvence altına almak için kurumsal yapının güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun
için merkezi ve yerel düzeyde yaklaĢık 9000 ilave personele ihtiyaç duyulacağı düĢünülmektedir.
Personel maliyetinin ilk 20 yıl için yaklaĢık 1.000.000.000 avro civarında olacağı tahmin edilmekte
olup, bu maliyetin ÇOB ve özellikle Belediyeler tarafından karĢılanması planlanmaktadır.
Özellikle denetim, izin ve yaptırımlarda aynı iĢin farklı kurumlar tarafından mükerrer
yürütülmesi nedeniyle çevre konusunda ülke genelinde sağlıklı bir çevre yönetim planı
uygulanamamaktadır. Türkiye‟de izin, izleme, denetleme, yaptırım ve raporlama gibi hususlar
gerçekleĢtirilmekle birlikte, elde edilen sonuçlar bütünlük arz etmeyen bir yapıdadır.
Su yönetimi konusunda mükerrerliği ve bütünlük arz etmeyen parçalı yapıyı önleyerek
etkin hale getirecek, bir “Çerçeve Su Yasası” oluĢturularak kurumsal yapı güçlendirilecektir.
Deniz çevresinin Petrol ve Diğer Maddelerle Kirlenmesi Durumlarında Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında acil müdahale merkezlerinin
oluĢturulması gerekmektedir. Öte yandan; gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve deniz çevresinin
korunması gayesiyle özellikle illegal deĢarjların önlenmesi, balast sularının yönetimi, tehlikeli
yüklerin deniz yoluyla taĢınması konularında ülkemizin teknik, idari ve hukuki altyapılarının
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
66
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
EĞĠTĠM,
DENETĠM VE
RAPORLAMA
7
I. EĞĠTĠM
A) HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM
Bakanlık taĢra teĢkilatının yılda en az bir kez olmak üzere alması gereken düzenli
eğitimlerdir. Eğitimlerde mevzuatın uygulayıcısı olan taĢra teĢkilatına Bakanlığımızın atıksu
konusundaki politikaları, hedefleri, stratejileri, atıksu arıtma teknolojileri ve mevzuatı
anlatılacaktır.
B) ĠHTĠSAS EĞĠTĠMĠ
Bakanlık merkez teĢkilatı personelinin bilgi ve becerilerini artırmak, yeni geliĢmelerin,
mevcut ve yeni arıtım teknolojilerinin takip edilebilmesi için Üniversiteler, firmalar vb. kurum
kuruluĢlardan eğitim aldırılacaktır.
C) DĠĞER EĞĠTĠMLER
Çevre Kanunun ek 2 inci maddesinde “Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak
veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre
görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiĢ kurum ve kuruluĢlardan bu amaçla
hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır. Konu ile ilgili çıkarılacak olan yönetmelik taslağı
kurum görüĢlerine gönderilmiĢtir.
67
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediyelerin istihdam edeceği Çevre görevlilerine verilecek olan eğitim Bakanlığımız
tarafından sağlanacaktır. Eğitim mevcut ve yeni mevzuatın uygulayıcıya anlatılması Ģeklinde
olacaktır.
II. DENETĠM VE RAPORLAMA
Çevre müktesebatımızın AB‟ye uyumlaĢtırılması için ülkemizde izleme, değerlendirme ve
raporlama konularında kurumsal yapıların güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Atıksu Arıtımı Eylem
Planının uygulanmasına, izlenmesine, değerlendirilmesine ve raporlanmasına iliĢkin sorumluluğu
olan kurum ve kuruluĢlarda gerekli örgütlenmenin sağlanması, çevre birimlerinin teknik ve
donanım olarak güçlendirilmesi ya da yeni birimlerin oluĢturulması önem arz etmektedir.
Atıksu Arıtımı Eylem Planının uygulanması gayesiyle DPT MüsteĢarlığı, Turizm
Bakanlığı, Ġller Bankası Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı, Çevre ve
Orman Bakanlığı, üst düzey temsilcilerinden oluĢan “Atıksu Eylem Planının Yönlendirme
Kurulu” oluĢturulacaktır. Bu kurul yılda en az bir kez olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı
koordinasyonunda toplanacaktır.
Yönlendirme
Kurulu
Atıksu
Arıtımı
Eylem
Planının
uygulanmasından,
koordinasyonundan, sonuçların izlenmesinden sorumlu olacaktır. Yönlendirme Kurulu yılda en
az bir defa toplanarak Atıksu Arıtımı Eylem Planının uygulanması hakkındaki geliĢmeleri
değerlendirecektir. Belediyeler yılda bir defaya mahsus olmak üzere aĢağıdaki eylem planı
formatını doldurarak Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıdan bir ay önce göndermekle
sorumlu olacaktır.
“Atıksu Eylem Planının Yönlendirme Kurulu”nun sekretarya hizmetleri Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı bu doğrultuda kuruluĢlar arası
koordinasyonu sağlamak, Atıksu Arıtımı Eylem Planında yer alan amaçları gerçekleĢtirilmesine
yönelik yıllık faaliyet planlarını hazırlamak, izleme ve raporlama yapmak ve sonuçları Atıksu
Arıtımı Eylem Planı Yönlendirme Komitesine bildirmekle sorumlu olacaktır.
68
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI FORMATI
BELEDĠYENĠN ADI
1. En son nüfus sayımına göre (2007)
belediyenin nüfusu
2. Projenin yeri (il/ilçe/belde)
3. Mevcut alt yapı
Arıtma Tesisi
(Cevap Evet ise arıtmanın tipi (birincil, ikincil, ileri
arıtma: ………………………..)
Kolektör Hattı (deĢarj noktasına)
(Cevap Evet ise kolektör hattının uzunluğu:
………………………..)
ġehir içi Ģebeke
Ayrık sistem (Uzunluğu: ………)
BirleĢik sistem (Uzunluğu: ………)
Diğer (Belirtiniz: ……………….)
4. Yatırım Programına alınan altyapı
sisteminin aĢama durumu
5. Talep edilen altyapı ve projenin
bileĢenleri
Kanalizasyon Sistemi
Atıksu Arıtma Tesisi
Proje
Proje
Proje Onayı
Proje Onayı
Ġhale
Ġhale
ĠnĢaat
ĠnĢaat
Atıksu Arıtma Tesisi
Kolektör Hattı
ġehir içi ġebeke
Diğer (Belirtiniz: ……………….)
7. Alıcı Ortam (ismini de belirtiniz)
Dere
Göl
Nehir
Deniz
Diğer (Belirtiniz: ……………….)
Adı-SOYADI
Unvanı
ÇalıĢılan Birim
ĠletiĢim Bilgileri
Tel
Faks
E-posta
Ġmza
:
:
:
:
:
:
:
69
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bölüm
8
HAVZALARA GÖRE
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANLARI
AKARSU HAVZALARI
Türkiye geneli hidrolojik çalıĢmalar için 25 ana akarsu havzasına ayrılmıĢtır. Ana akarsu
havzalarını gösteren havza listesi ve harita, havza numaralarına göre aĢağıdaki verilmiĢtir.
ġekil 3. Akarsu Havzaları Haritası
70
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Grafik 20. Akarsu Havzalarında Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan Toplam Belediye Nüfusları
71
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Sıra No
Tablo 11. Havza Önceliklendirme Tablosu
Su Kalitesi
Havza Adı
Baskı ve Etkiler
KOI/ BOI5
NH4/NO3/TN
Evsel
Endüstriyel
Tarımsal
Hayvansal
Korunan
Alanlar
Puanlama
Toplam
1.
Melen Alt Havzası
4
4
3
3
3
3
3
23
2.
Akarçay Havzası
4
4
3
3
2
3
3
22
3.
Meriç-Ergene Havzası
4
4
3
3
3
1
2
20
4.
Kızılırmak Havzası
3
4
3
3
3
1
3
20
5.
Gediz Havzası
3
4
3
3
3
1
2
19
6.
Büyük Menderes Havzası
3
4
2
3
3
1
3
19
7.
Ilısu Barajı Alt Havzası
3
4
2
1
2
3
3
18
8.
YeĢilırmak Havzası
3
4
3
2
1
3
2
18
9.
Sakarya Havzası
3
3
2
3
3
1
3
18
10.
Susurluk Havzası
3
2
3
3
3
1
3
18
11.
Marmara Havzası
3
3
3
3
2
1
3
18
12.
Konya Kapalı Havzası
3
2
3
2
3
2
3
18
13.
Küçük Menderes Havzası
3
2
3
3
3
1
2
17
14.
Seyhan Havzası
2
3
1
3
3
2
3
17
15.
Burdur Havzası
3
2
3
2
2
1
3
16
16.
Ceyhan Havzası
1
2
3
2
3
1
3
15
17.
Van Gölü Havzası
2
2
3
2
2
2
2
15
18.
Antalya (Orta Akdeniz) Havzası
1
2
2
1
3
2
3
14
19.
Kuzey Ege Havzası
2
2
2
2
3
1
2
14
20.
Doğu Akdeniz Havzası
1
2
3
2
2
1
3
14
21.
Batı Karadeniz Havzası
1
2
2
3
2
1
3
14
22.
Fırat-Dicle Havzası
2
2
2
1
2
1
3
13
72
Sıra No
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Su Kalitesi
Havza Adı
Baskı ve Etkiler
KOI/ BOI5
NH4/NO3/TN
Evsel
Endüstriyel
Tarımsal
Hayvansal
Korunan
Alanlar
Puanlama
Toplam
23.
Doğu Karadeniz Havzası
1
1
2
3
1
1
3
12
24.
Hatay Suları Havzası
1
1
2
3
2
1
2
12
25.
Batı Akdeniz Havzası
1
1
3
1
2
1
3
12
26.
Çoruh Havzası
1
2
2
2
1
1
3
12
27.
Aras Havzası
1
1
2
1
1
3
2
11
Puanlama
Su Kalitesi
IV.Sınıf …..4
III.Sınıf .......3
II.Sınıf …..2
I. Sınıf …..1
Baskı ve Etkiler
Çok Yoğun ……3
Orta Yoğun …...2
Az Yoğun …….1
Koruma Alanlarının Sayısı ve Önemi
Çok .…….3
Orta …….2
Az ……....1
73
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Melen
Alt Havzası
(01)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 DÜZCE
 SAKARYA
 ZONGULDAK
 BOLU
74
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Coğrafi Durum
Batı Karadeniz Bölgesi‟nde yer alan Melen Havzası 41° 5′ 00″ - 40° 40′ 00″ kuzey enlemleri
ve 30° 50′ 00″ - 31° 40′ 00″ doğu boylamları arasında yer almakta olup, 2.437 km2‟lik alanı
kapsamaktadır. Havzanın büyük bir bölümü Düzce ili idari sınırları içindedir, havzanın geri kalan
küçük bir bölümü komĢu Sakarya, Bolu ve Zonguldak Ġlleri‟nin sınırları içerisinde yer almaktadır.
Akçakoca hariç Düzce Ġli ilçelerinin neredeyse tamamı havza sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Akçakoca Ġlçesi‟nin küçük bir bölümü (bütün havzanın % 3‟ünü meydana getirmektedir) havza
içindedir. Melen Havzası‟nın yeri ġekil 4‟de gösterilmektedir.
ġekil 4. Melen Havzası’nın konumu ve uydu görüntüsü
Havzadaki yüzeysel sular; akarsular, dereler, Efteni Gölü ve bir baraj gölünden
oluĢmaktadır. Planlanma aĢamasında olan Melen Barajı, havzanın ikinci baraj gölünü
oluĢturacaktır.
Melen Havzası sisteminin bileĢenleri aĢağıda sıralanmakta ve ġekil 5‟de gösterilmektedir:









Küçük Melen Nehri
Kocasu Deresi
Hasanlar Baraj Gölü
Asar Deresi
Uğur Deresi
Aksu Deresi
Efteni Gölü
Büyük Melen Nehri
Lahana Deresi
Planlama aĢamasında olan Melen Baraj Gölü, Büyük Melen Nehri ve Lahana Deresi‟nin
Karadeniz‟e dökülmeden önce birleĢtiği bölgenin mansabındadır.
75
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ġekil 5. Melen Havzası bileĢenleri
Nüfus Durumu
Türkiye Ġstatistik Kurumu‟ndan (TÜĠK) alınan Düzce‟nin 1990, 1997, 2000 ve 2007 yılı
Nüfus Sayımı sonuçları Tablo 12‟de verilmiĢtir. 2007 yılı nüfus sayımına göre Düzce Ġli‟nin
toplam nüfusu 323.328‟dir.
Tablo 12. 1990–2007 yılları arası Düzce Ġli nüfusu
Ġlçeler
1990 Nüfus Sayımı
Sonuçları
Toplam Kentsel Kırsal
1997 Nüfus Sayımı
2000 Nüfus Sayımı
Sonuçları
Sonuçları
2007 ADNKS Sonuçları
Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal Toplam Kentsel Kırsal
Merkez
138.560
65.209
73.351
157.582
76.038
81.544
159.690
56.649
103.041 183.395
94.637
88.758
Akçakoca
32.839
13.582
19.257
37.644
20.398
17.246
43.895
25.560
18.335
36.944
22.416
14.528
Cumayeri
11.963
5.193
6.770
12.126
7.567
4.559
13.348
7.434
5.914
12.805
9.302
3.503
Çilimli
15.427
3.717
11.710
14.596
3.906
10.690
16.849
7.147
9.702
16.316
4.504
11.812
Gölyaka
19.775
4.265
15.510
17.693
5.227
12.466
19.612
8.572
11.040
19.637
8.007
11.630
GümüĢova
14.536
5.051
9.485
17.270
11.821
5.449
18.043
12.103
5.940
14.527
6.385
8.142
KaynaĢlı
18.308
5.878
12.430
18.463
7.166
11.297
21.639
9.439
12.200
20.888
9.329
11.559
Yığılca
22.271
2.939
19.332
19.987
3.138
16.849
21.190
3.728
17.462
18.816
3.314
15.502
273.679 105.834 167.845 295.361 135.261 160.100 314.266 130.632 183.634 323.328 157.894 165.434
Toplam
Kaynak: TUĠK
76
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ġekil 6. Düzce Ġli sanayi ve konut yerleĢimi haritası
77
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Baskı ve Etkilerin Analizi
Tarım ve Hayvancılık
Düzce Ġli‟nde arazinin küçük bir kısmı I.sınıf tarım arazisidir. Tarıma elveriĢli alan olarak
tanımlanan I., II. ve III. sınıf arazi, toplam arazinin % 15‟ine karĢı gelmektedir.
Tarım alanlarının dağılımına bakıldığında tarıma elveriĢli alanların, ağırlıklı olarak Düzce
Ovası Merkez ilçesinde bulunduğu görülmektedir. Aynı zamanda, ovada yer alan Çilimli,
GümüĢova ve Gölyaka ilçelerinde de tarıma elveriĢli alanlar yer almaktadır. KaynaĢlı ve Cumayeri
ilçeleri ise sınırlı büyüklükte tarım alanlarına sahiptir.
Ekili alanlarının % 60‟ından fazlası meyve üretiminde kullanılmakta olup, meyve
üretiminin de neredeyse tamamı fındıktır. Diğer önemli grup tahıllardır ve ekim alanı olarak
yaklaĢık % 85‟i mısır ve buğdaya ayrılmıĢtır. Ekim alanı olarak büyük bir pay tutmamakla beraber
önemli sayılabilecek diğer ürünler; tütün, Ģeker pancarı ve patatestir. Yüksek eğimli ve toprak
kalınlığının az olduğu arazilerde fındık üretimi önemli bir paya sahiptir.
Düzce‟de Arabacı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından baĢlatılmıĢ olan
nohut, yer fıstığı, fasulye vb. ürünlerdeki organik tarım deneyimi; ilde farklı ürünlerde
yaygınlaĢma potansiyeli taĢımaktadır.
Düzce‟de büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvancılık çok yaygın gözükmezken, kümes hayvanı
yetiĢtiriciliği önemli paya sahiptir. Sığır, manda, koyun, keçi ve tavuk yetiĢtiriciliği Düzce‟nin
bütün ilçelerinde yapılmaktadır. Büyük ve küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği daha çok ilin ihtiyacını
karĢılamaya yönelik iken, kümes hayvancılığı ticaret amaçlı olup Bolu, Sakarya ve Zonguldak gibi
illere canlı kümes hayvanı pazarlanmaktadır. Düzce‟nin ilçelerinde tavuk kesimi ve iĢlenmesi
yapılmamaktadır. Ġl genelinde hayvancılığın çok fazla geliĢmemesinin nedenleri arasında, yem
fiyatlarının yüksekliği ve yem üretiminin düĢüklüğü önem taĢır.
Düzce Ġl Tarım Müdürlüğü‟nden 2005 yılında yetiĢtirilen hayvan sayıları temin edilmiĢ
olup, Akçakoca hariç Düzce ilçelerindeki hayvan sayısı ve dağılımı Tablo 13‟de gösterilmektedir.
Tablo 13. Düzce Ġli’nde Hayvan YetiĢtiriciliği
Ġlçe
Sığır
2005 yılındaki hayvan sayısı
Manda
Koyun
Keçi
Tavuk
Düzce
16850
600
2000
150
2714800
Cumayeri
2400
-
100
-
195500
Çilimli
3105
15
75
-
594292
Gölyaka
4950
218
3340
100
282000
GümüĢova
2880
0
245
0
305500
KaynaĢlı
2890
3
1815
45
294500
Yığılca
6897
26
2300
Toplam
39972
862
9875
78
1112250
295
5498842
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Sanayi ve Ticaret
1995 yılında Bolu Valiliğinin talebi doğrultusunda Düzce Organize Sanayi Bölgesi‟nin
Düzce Merkez Beyköy Beldesi‟ndeki 200 hektar alan üzerinde kurulmasına izin verilmiĢtir.
Düzce 1. OSB toplam olarak 200 hektar bir alan üzerine kurulmuĢtur. Bu alanın 100
hektarı sanayi parseli olarak, 100 hektar alan içi yollar, sosyal tesisler, yeĢil alanlar, arıtma tesisi
alanı olarak tahsis edilmiĢtir. 1. OSB‟de toplam 48 yatırımcı firmaya 8230 kiĢiye istihdam
sağlamak amacı ile tahsis yapılmıĢtır. Düzce Valiliği tarafından T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı‟na müracaat edilip yatırımcılara tahsis edilmek üzere yeni Organize Sanayi Alanları
kurulması için çalıĢma baĢlatılmıĢ olup Düzce Ġli Merkez Ġlçesi Beyköy Beldesi Tepetarla
Mevkiinde belirlenen 150 hektarlık mera vasıflı alanın 2. Organize Sanayi Bölgesi olarak
kurulması planlanmaktadır.
Sonuç olarak Düzce‟nin sanayi teĢviki kapsamında yer alması Melen Havzası‟nda
endüstriyel kirlenme bakımından ciddi bir risk teĢkil etmektedir. Düzce sanayi ve konut yerleĢimi
haritası ġekil 6‟da verilmektedir.
Turizm
Düzce ili sınırları içerisindeki çoğu turistik tesis Akçakoca‟da bulunmaktadır. Düzce Ġli Çevre
Durum Raporu‟na göre görüldüğü gibi ilçede; 14 otel, 11 pansiyon, 7 kamp bölgesi ve 2 tatil
köyü mevcuttur (Tablo 14) Günübirlik nüfus artıĢı Haziran-Ağustos ayları arasında ise artıĢ
göstermektedir.
Tablo 14. Düzce Akçakoca’da yer alan turistik tesisler
Olanak tipi
Tesis sayısı
Oda sayısı
Yatak sayısı
Otel
14
449
943
Pansiyon
11
131
363
Kamp
7
174
394
Tatil köyü
2
15
70
Düzce ili ana arterlerin kesiĢtiği noktada yer almaktadır. Dolayısıyla otoyol üzerinde çok
sayıda günübirlik konaklama tesisi mevcuttur. Bu transit istasyonlar yolculara restoran, tuvalet ve
market hizmeti sunmaktadır.
79
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
Melen Havzası‟nda sadece bir adet evsel atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, bu tesis Düzce Ġl
Merkezi‟ndedir. Atıksu arıtma tesisi, Düzce Ġli‟nin batı tarafında, Küçük Melen Nehri yakınında
bulunmaktadır ve 2,7 ha alan üzerinde inĢa edilmiĢtir. Tesis, 1993 yılında iĢletmeye alınmıĢ ve her biri 10 yıl
hizmet verecek olan 2 kademe halinde tasarlanmıĢtır. 2. kademede 2003‟de bitirilmesi gerekmesine
rağmen inĢaatı henüz baĢlamamıĢtır. Söz konusu tesise ait tasarım debileri Tablo 15‟de verilmektedir.
Tablo 15. Atıksu arıtma tesisi tasarım debileri
Yıllar
1993–2003
2003–2013
875
1.260
Maksimum Debi (m3/sa)
1.000
1.445
Minimum Debi (m3/sa)
355
505
Ortalama Debi (m3/sa)
550
795
Tasarım debisi (m3/sa)
Söz konusu atıksu arıtma tesisi gelen atıksuyun 1/3‟ünü arıtmakta olup, Düzce Merkez,
Cumayeri, Çilimli, GümüĢova ve Gölyaka yerleĢimlerinin atıksularını arıtacak merkezi atıksu
arıtma tesisinin Cumayerinde kurulması planlanmaktadır.
80
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Melen Havzasında bulunan nüfusu 2000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 16. Melen Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġlçe
Belediye
Yatırımın
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Merkez
Düzce
94.637
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
GümüĢova
KaynaĢlı
Yığılca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
GümüĢova
KaynaĢlı
Yığılca
9.302
4.504
8.007
6.385
9.329
3.314
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Düzce AAT
Arıtma Türü
Fiziksel+Biyolojik
15.05.2017
01.06.2015
25.04.2017
01.05.2014
22.04.2017
15.12.2017
ĠnĢaat Proje
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
81
Açıklama
Düzce Belediyesine Ait Atıksuların 1/3'ü
arıtılmaktadır.
Revize ve yeni arıtma tesisi inĢası 2009 Yılı
Ġçerisinde Tamamlanacaktır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Akarçay Havzası
(02)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 AFYONKARAHĠSAR
 KONYA
82
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Afyonkarahisar-Akarçay Havzası‟nın altında Eber ve AkĢehir Alt Havzaları yer
almaktadır. AkĢehir ve Eber Alt Havzaları içinde yer alan en önemli akarsu Akarçay Havzası‟nın
batısından çok sayıda kaynaktan beslenerek baĢlayan, batı-doğu istikametinde akan ve Eber
Gölü‟ne ulaĢan Akarçay Deresi‟dir. Havzada Eber Gölü‟nden AkĢehir Gölü‟ne suyun akıĢını
sağlayan tabii bağlantı kesilerek su regülatör ve kanallarla sulama alanlarına gönderilmektedir.
Sulama genellikle salma sulama Ģeklinde yapılmaktadır. Ayrıca sulama amaçlı açılmıĢ olan
yüzlerce yeraltı kuyusu ve açılan kuyulardan çekilen suyun yine salma sulama için kullanıldığı
bilinmektedir.
Su Kaynakları
Tablo 17. Akarçay Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
HAVZA ADI
Akarçay
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
8.377
0,49
0,3
1,9
Nehir Ġsimleri
Akarçay ve Müteferrik
sular
Tablo 18. Akarçay Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
Göl Adı
Minimum
Kot
Hacim
Kot
Hacim
(Hm³)
333,9
(M)
965,69
(Hm³)
42,2
1903,8
954,39
372,3
Akarçay
Eber
(M)
968,00
Akarçay
AkĢehir
959,02
Tablo 19. Akarçay Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Akarçay
Seyitler
0
0
S
T
0
Akarçay
Selevir
0
0
S
T
0
Akarçay
Kayabelen
0
0
S
0
0
Havzada üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan ikisi sulama ve taĢkın koruma, biri ise
sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
83
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Sulak Alanlar; Eber Gölü, AkĢehir Gölü, Karamık Gölü
Baskı ve Etkilerin Analizi
AkĢehir-Eber Gölleri Alt Havzası‟ndaki çevre sorunlarını; su kaynaklarının kullanımı,
toksik ve kimyasal kaynaklı kirleticiler, evsel atıklar, alan dıĢı kirletici kaynaklar, tabii etkenler ve
insan faktörleri olarak ele alabiliriz.
Tarımsal Kaynaklı Kirleticiler
Tarım alanlarında kullanılan gübre ve pestisitlerden kaynaklanan kirlilik yükleri su
kaynaklarını kirletmektedir. Tarım Bakanlığı tarafından 2005-2007 yılları arasında Marta
kapsamında Nitrat Direktifi ile ilgili yapılan proje sonucunda Eber-AkĢehir Gölleri Havzası
içerisinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden (suni ve tabii gübre kullanımı ile hayvansal atıklar)
kaynaklanan azot(N) yükü Afyon sınırları içerisinde 113,7 kg/ha-tarım arazisi, Konya sınırları
içerisinde ise 94 kg/ha-tarım arazisi olarak tespit edilmiĢtir.
Evsel Kaynaklı Kirleticiler
Havzada bulunan nüfusu 2000‟in üzerinde olan 49 adet belediyenin 47‟sinin atıksu arıtma
tesisi bulunmamaktadır. Afyonkarahisar ili atıksu arıtma tesisi ve AkĢehir atıksu arıtma tesisi ise
randımanlı çalıĢmamaktadır. Söz konusu belediyelerden kaynaklanan atıksular akarsular
vasıtasıyla Eber ve AkĢehir göllerine ulaĢmaktadır.
Sanayi Kaynaklı Kirleticiler
Akarçay Deresi‟nin havzaya ulaĢana kadar hem kirletildiği hem de plansız ve programsız
su çekildiği Afyonkarahisar Ġli‟nde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluĢlarının sektörel
dağılımı aĢağıdaki gibidir;
- Madencilik ve Tas Ocakçılığı Sanayi
: 281 Adet
- Gıda, Ġçki ve Tütün Sanayi
: 107 Adet
- Tekstil, Giyim ve Deri Sanayi
: 25 Adet
- Orman Ürünleri Sanayi
: 16 Adet
- Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi
: 1 Adet
- Kimya Sanayi
: 10 Adet
- TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayi
: 33 Adet
- Metal Ana Sanayi
: -----
- Metal EĢya, Makine ve Teçhizat Ġmalat Sanayi
: 40 Adet
- Diğer Ġmalat Sanayi
: 53 Adet
Afyon Ġli genelinde 46 adet iĢletmede arıtma tesisi bulunmaktadır.
84
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ 2006 Ölçüm Sonuçları BOĠ, KOĠ)
85
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Akarçay Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 20. Akarçay Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Ġlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bolvadin
Bolvadin
Çay
Çay
Çay
Çay
Çobanlar
Çobanlar
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġscehisar
Ġscehisar
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Belediye
Afyon
Erkmen
Nuribey
Salar
Susuz
Sülün
Bolvadin
DiĢli
Çay
Ġnli
Karamıkkaracaören
Pazarağaç
Çobanlar
Kocaöz
Bozhüyük
Gazlıgöl
Yaylabağı
Ġscehisar
Seydiler
Beyyazı
Büyükkalecik
Çayırbağ
Çıkrık
Değirmenayvalı
Nüfus
2007
159.967
3.189
2.957
3.842
4.202
2.631
31.352
3.766
14.702
2.014
3.702
2.867
8.630
2.366
2.032
2.087
2.099
11.721
2.099
3.025
3.251
3.802
2.471
2.988
Arıtma Tesisi
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
ĠĢletmede
Adı
Afyonkarahisar AAT
02.04.2012
30.11.2011
01.03.2014
20.03.2017
03.05.2017
30.11.2011
30.11.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
30.06.2010
13.05.2017
13.05.2017
07.05.2017
15.02.2017
13.05.2017
13.05.2017
Arıtma Türü
Biyolojik
(Damlatmalı Tip)
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Akarçay
Uygun Arıtma
Yapamamaktadır.
Tesvisi Planlanmaktadır
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
86
Ulusal Bütçe
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Ġlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
Sultandağı
Sultandağı
Sultandağı
Sultandağı
ġuhut
ġuhut
ġuhut
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
Tuzlukçu
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Fethibey
Gebeceler
IĢıklar
Sülümenli
AhmetpaĢa
Akören
Düzağaç
Kılıçarslan
Kırka
SinanpaĢa
Tınaztepe
Dereçine
Sultandağı
Yakasinek
YeĢilçiftlik
Balçıkhisar
Karaadilli
ġuhut
Adsız
AkĢehir
AltuntaĢ
Çakıllar
Doğrugöz
Karahüyük
Ortaköy
Tuzlukçu
Nüfus
2007
2.598
3.126
7.118
4.906
2.787
2.968
2.580
2.467
2.067
4.013
3.460
2.612
6.364
2.278
2.653
2.228
3.083
12.038
3.394
63.472
2.160
3.010
4.393
2.011
2.128
3.977
Arıtma Tesisi
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
15.02.2017
13.05.2017
30.01.2015
13.05.2017
10.04.2017
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
09.05.2017
07.04.2017
10.05.2017
30.11.2011
15.02.2014
30.11.2011
30.11.2011
04.09.2017
18.02.2017
13.05.2014
Havzası
Açıklama
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
AkĢehir AAT
22.05.2010
01.01.2016
13.05.2017
01.09.2016
13.05.2017
31.12.2016
Stabilizasyon
Havuzu
Doğal Arıtma
Akarçay
X
X
X
87
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar sonucunda
Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun havzada
bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik 21‟de
verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 21. Akarçay Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
88
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre Kanunun
getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım ihtiyacı (20072017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım ihtiyacı havza
nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Akarçay Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 21. 2008 – 2017 Yılları Arasında Akarçay Havzasının AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
2.000 – 10.000
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
10.000- 50.000
50.000 – 100.000
>100.000
Toplam
142.401
69.813
63.472
275.686
32.040.225
16.056.990
14.281.200
62.378.415
Tablo 22. 2008 – 2017 Yılları Arasında Akarçay Havzasının AAT Yenileme Gideri Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Afyonkarahisar ( Merkez)
NÜFUS
159.967
Havza Toplamı
89
YENĠLEME MALĠYETĠ (avro)
17.596.370
17.596.370
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Meriç - Ergene
Havzası
(03)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 TEKĠRDAĞ
 KIRKLARELĠ
 EDĠRNE
90
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ergene Havzası Trakya‟nın ortasında yer alıp Kuzey Marmara havzası, Meriç-Ergene
havzası ve Bulgaristan ile çevrilidir. Bölge kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara ve kuzey Ege
(Saroz Körfezi) sahilleri ile çevrilidir.
Ergene nehri, havzanın kuzey doğusunda bulunan Istıranca Dağlarındaki Ergene
Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergene Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır. Ġnanlı Köyü
civarında doğudan gelen Çorlu suyu ile birleĢerek Ergene Nehri ismini almaktadır. Ergene,
kuzeyden Soğucak Dere, Poyralı Dere, Celaliye Dere birleĢimi olan Lüleburgaz Çayı‟nı, ġeytan
Dere, Çimenli Dere ile Süloğlu Dere; güneyden ise Çengelli Dere, BeĢiktepe Dere, Hayrabolu
Dere ve gibi büyük yan kolları alarak D-B istikametinde akmaktadır. Uzunköprü çıkıĢında
E.Ġ.E.‟nin 105 nolu AGĠ da drenaj alanı 10194,8 km2‟dir. Daha sonra Adasarhanlı köyü
güneyinde Meriç Nehri ile birleĢmektedir. BirleĢim yerindeki drenaj alanı 1013 km2‟dir.
Bölgede toplam 269 adet tekstil iĢletmesi bulunmaktadır. Bu iĢletmelerinin 239‟u
Tekirdağ, 11‟i Edirne ve 19 adedi ise Kırklareli ilinde bulunmaktadır. Süt sanayisinin 13‟ü
Tekirdağ, 9‟u Kırklareli ve 12 adedi ise Edirne ilinde bulunmaktadır. Bunun yanında çok sayıda
da küçük ölçekli süt iĢletmesi (mandıra) bulunmaktadır. Trakya bölgesinde 48 adet sıvı yağ ve
margarin iĢleyen yağ fabrikası bulunmakta ve ağırlıklı olarak ayçiçeği tohumu iĢlenmektedir.
Bölgedeki iĢletmeler Türkiye bitkisel yağ sanayi kapasitesinin % 60‟ını oluĢturmaktadır. Türkiye
buğday üretiminin % 8-10‟u üretilmektedir. Bölgede toplam olarak 75 adet un fabrikası
bulunmaktadır. Sadece Tekirdağ ilinde 40 adet un fabrikası bulunmakta olup, bu fabrikalara çok
küçük kapasitede çalıĢan değirmenler dahil değildir. Bölgede un sanayi çok geliĢmiĢ endüstriler
arasında bulunmakta ve yurt dıĢından buğday ithal edilerek karĢılığında un ihracatı da
yapılmaktadır.
Bölgedeki kirlenmenin önemli sebeplerinden birisi 600‟ün üzerindeki büyük sanayi
kuruluĢunun atıklarından kaynaklandığı dikkate alınarak denetimlere ağırlık verilmiĢtir. 1992
yılında havzada sadece 10 adet arıtma tesisi bulunurken bugün tamamına yakını arıtma tesisini
kurmuĢ durumdadır.
Meriç-Ergene Havzasındaki mevcut çok sayıda sanayi kuruluĢunun tehlikeli atıkları da
çevre ve halk sağlığı açısından büyük tehlike oluĢturmaktadır. Bu soruna çözüm bulmak gayesiyle
Bakanlığımızca “Tehlikeli Atıkların Yönetimine ĠliĢkin Fizibilite Projesi” 2000 yılında baĢlamıĢ
ve 2001 yılında sonuçlandırılmıĢtır. Proje ile bölgedeki sanayi atıklarının envanteri yapılmıĢ
kurulması gereken tehlikeli atık bertaraf tesislerinin sayıları ve nitelikleri belirlenmiĢtir. Proje, 1
ara depolama ve 3 nihai bertaraf tesisinin fizibilite ve uygulama projelerinin hazırlanmasını
içermektedir.
91
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Su Kaynakları
Tablo 23. Meriç-Ergene Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Meriç-Ergene
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
14.560
1,33
0,7
2,9
Nehir Ġsimleri
Meriç Nehri
Tablo 24. Meriç-Ergene Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Meriç-Ergene
Altınyazı
0
0
S
T
0
Meriç-Ergene
Karaidemir
0
0
S
T
0
Meriç-Ergene
Kadıköy
0
Ġ
S
T
0
Meriç-Ergene
Süloğlu
0
Ġ
S
T
0
Meriç-Ergene
Sultanköy
0
0
S
0
0
Meriç-Ergene
Kayalıköy
0
0
S
T
0
Meriç-Ergene
Kırklareli
0
Ġ
S
T
0
Meriç-Ergene
Armağan
0
0
S
0
0
Meriç-Ergene
Y.Karpuzlu
0
0
S
0
0
Havzada dokuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan üçü içme, sulama ve taĢkın koruma,
üçü sulama ve taĢkın koruma, üçü ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
92
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: Analizler Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarı,2006 BOĠ, KOĠ)
93
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Meriç-Ergene Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 25. Meriç-Ergene Havzasında Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Edirne
Merkez
Edirne
136.070
31.03.2010
Ergene
Edirne
Havsa
Havsa
8.547
01.01.2017
Ergene
Edirne
Ġpsala
Esetçe
2.242
01.10.2010
Ergene
Edirne
Ġpsala
Ġpsala
7.851
01.05.2017
Ergene
Edirne
Ġpsala
Yenikarpuzlu
3.309
13.05.2017
Edirne
KeĢan
Beğendik
2.216
01.10.2010
Ergene
Edirne
KeĢan
KeĢan
54.366
01.02.2014
Ergene
Edirne
Meriç
Küplü
3.006
25.03.2015
Ergene
Edirne
Meriç
Meriç
3.196
20.03.2017
Ergene
Edirne
Meriç
SubaĢı
2.206
01.08.2010
Ergene
Edirne
Süleoğlu
Süleoğlu
5.040
01.06.2008
Ergene
Edirne
Uzunköprü
Kırcasalih
3.731
30.06.2011
Ergene
Edirne
Uzunköprü
Uzunköprü
39.123
01.01.2014
Ergene
Kırklareli
Merkez
Kırklareli
59.970
13.05.2012
Ergene
Kırklareli
Babaeski
Alpullu
3.072
13.04.2017
Ergene
Kırklareli
Babaeski
Babaeski
27.631
13.05.2014
Ergene
Kırklareli
Babaeski
Mandıra
4.017
13.04.2017
Ergene
Kırklareli
Lüleburgaz
Ahmetbey
4.443
31.12.2011
Ergene
Kırklareli
Lüleburgaz
BüyükkarıĢtıran
5.355
30.01.2017
Ergene
X
94
Açıklama
Ergene
ĠPA (2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Kırklareli
Lüleburgaz
Evrensekiz
2.989
01.06.2014
Ergene
Kırklareli
Lüleburgaz
Kırıkköy
2.031
31.12.2014
Ergene
Kırklareli
Lüleburgaz
Lüleburgaz
95.466
13.05.2012
Ergene
Kırklareli
Merkez
Ġnece
2.310
15.02.2017
Ergene
Kırklareli
Merkez
Kavaklı
3.758
15.02.2017
Ergene
Kırklareli
Merkez
Üsküp
2.532
15.02.2017
Ergene
Kırklareli
Pehlivanköy
Pehlivanköy
2.063
10.05.2017
Ergene
Kırklareli
Pınarhisar
Kaynarca
2.712
13.05.2017
Ergene
Kırklareli
Pınarhisar
Pınarhisar
10.253
01.01.2014
Ergene
Kırklareli
Vize
Çakılı
2.597
15.02.2017
Ergene
Kırklareli
Vize
Sergen
2.023
31.12.2016
Ergene
Kırklareli
Vize
Vize
11.908
12.05.2014
Ergene
Tekirdağ
Çerkezköy
Çerkezköy
60.907
31.12.2010
Ergene
Tekirdağ
Çerkezköy
Kapaklı
41.956
13.05.2014
Ergene
Tekirdağ
Çerkezköy
Karaağaç
8.462
01.01.2017
Ergene
Tekirdağ
Çerkezköy
Kızılpınar
10.968
13.05.2014
Ergene
Tekirdağ
Çerkezköy
Veliköy
4.712
13.05.2017
Ergene
Tekirdağ
Çorlu
Çorlu
190.792
30.04.2010
Ergene
Tekirdağ
Çorlu
Marmaracık
4.780
31.12.2011
Ergene
Tekirdağ
Çorlu
Misinli
2.041
13.05.2017
Ergene
Tekirdağ
Çorlu
UlaĢ
5.727
13.05.2017
Ergene
Tekirdağ
Çorlu
VelimeĢe
6.485
13.08.2016
Ergene
Tekirdağ
Hayrabolu
Çerkezmüsellim
3.235
01.05.2015
Ergene
Tekirdağ
Hayrabolu
Hayrabolu
18.667
01.05.2011
Ergene
Tekirdağ
Malkara
Malkara
27.416
26.10.2009
Ergene
Tekirdağ
Malkara
SağlamtaĢ
2.601
13.04.2017
Ergene
95
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
Ergene Havzası Çevre Yönetimi
Mastır Planında Ortak Arıtma
Yapılması Uygun Görüldü
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Tekirdağ
Muratlı
Muratlı
18.915
01.03.2013
Ergene
Tekirdağ
Saray
Beyazköy
2.168
13.05.2017
Ergene
Tekirdağ
Saray
Büyükyoncalı
9.390
31.12.2015
Ergene
Tekirdağ
Saray
Saray
20.312
01.08.2009
Ergene
96
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar sonucunda
Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun havzada
bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik 22‟de
verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 22. Meriç-Ergene Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
97
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre Kanunun
getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım ihtiyacı
( 2007 – 2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım ihtiyacı
havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Meriç – Ergene Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 26. 2008 – 2017 Yılları Arasında Meriç - Ergene Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
139.177
10.000- 50.000
227.149
50.000 - 100.000
270.709
>100.000
326.862
Toplam
963.897
31.314.825
52.244.270
60.909.525
71.909.640
216.378.260
98
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Kızılırmak
Havzası
(04)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 ÇANKIRI
 NĠĞDE
 ANKARA
 ÇORUM
 SĠNOP
 SAMSUN
 KIRġEHĠR
 SĠVAS
 KAYSERĠ
 YOZGAT
 NEVġEHĠR
 KIRIKKALE
 KASTAMONU
99
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
1151 km‟lik uzunluğu ile Türkiye akarsularının en uzunu olan Kızılırmak 78.180 km²‟lik
bir sahanın sularını Karadeniz‟e boĢaltmaktadır.
KırĢehir Ġlinin bütünü Sivas, Kayseri, Yozgat, NevĢehir, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı
illerinin il merkezleri ve büyük bir kısmı; Niğde, Ankara, Çorum, Sinop ve Samsun illerinin
önemli kısımları havza içinde kalır.
Kızılırmak doğuda Ġmranlı yakınında doğar. Zara ve Sivas‟tan geçerek Avanos‟a ulaĢır.
Buradan GülĢehir, Kırıkkale, Hüseyinli, Osmancık üzerinden giderek geniĢ bir yayçizer.
Osmancıktan keskin bir dönüĢle kuzeybatıya yönelir. Kargı‟nın güney‟inden daha keskin ikinci
bir dönüĢle doğuya akar. Bundan sonra geniĢ kıvrımlar oluĢturarak ilerler ve Durağan ve
Bafra‟dan geçtikten sonra Karadeniz‟e ulaĢır.
Delice ırmağı ile Dağlık Kuzey kesiminin sularını toplayan Devres çayı ve Gökırmak en
önemli dereleridir. Kızılırmak Ġmranlı‟da birçok derenin birleĢmesiyle oluĢur. Sivas il sınırları
içinde Acısu, Hafik, Mısmıl, Tecer, Koru, Yıldız, Kalın ve Göksu su kaynakları karıĢmaktadır.
Karasu, Kayseri bölgesinin sularını toplar ve Kızılırmak nehrini besler. Kırıkkale‟den sonra
Kızılırmak nehrine katılan Balaban deresi Bala batısının sularını toplamaktadır. Kızılırmak
nehrine batıdan gelen ve Çankırı-ġabanözü dolaylarının sularının toplayan Terme ile Acı çay
katılır. Ġskilip ve Bayat Kuzeyinden gelen Bayat, Ovacık çayı ile Değirmen dere Kızılırmakla
birleĢir. Orta, KurĢunlu, Ilgaz ve Tosya dolaylarının sularını toplayan Devres çayı Kargı yakınında
Kızılırmak‟a katılmaktadır. Daday, Kastamonu, TaĢköprü ve Boyabat kesiminin suları
Gökırmak‟ta toplanır.
Su Kaynakları
Tablo 27. Kızılırmak Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
HAVZA ADI
Kızılırmak
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel ĠĢtirak
Oranı (%)
Ortalama
Yıllık
Verim
(l/s/km2)
72.278
6,48
3,5
2,6
100
Nehir Ġsimleri
Kızılırmak Nehri
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 28. Kızılırmak Havzası; Göller
Fehimli
Maksimum
Kot
Hacim
(m)
(hm³)
1050,60
11,3
Minimum
Kot
Hacim
(m)
(hm³)
1041,05
6,3
Kızılırmak
Tekir
2202,00
2,8
2196,60
0,6
Kızılırmak
Kumtepe
1149,00
1,5
1138,00
0,4
Kızılırmak
ġeyhli
1470,80
1,5
1461,40
0,1
Kızılırmak
Kuzayca
1008,90
7,7
999,50
0,1
HAVZA ADI
GÖL ADI
Kızılırmak
Tablo 29. Kızılırmak Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Kızılırmak
Hirfanlı
E
0
0
0
0
Kızılırmak
Kesikköprü
E
0
0
0
0
Kızılırmak
E
0
0
0
0
Kızılırmak
Kapulukaya
Güldürcek
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Altınkaya
E
0
0
T
0
Kızılırmak
Derbent
E
0
S
0
0
Kızılırmak
Yamula
E
0
0
0
0
Kızılırmak
Sarıoğlan
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Ayhanlar
0
Ġ
S
0
0
Kızılırmak
Sarımsaklı
0
0
S
T
0
Kızılırmak
AğcaĢar
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Kovalı
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Çoğun
0
0
S
T
0
Kızılırmak
Karaova
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Kültepe
0
0
S
T
0
Kızılırmak
Yahyasaray
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Uzunlu
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Gelingüllü
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Sıddıklı
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Damsa
0
0
S
T
0
Kızılırmak
Akköy
0
0
S
T
0
Kızılırmak
Tatların
0
0
S
T
0
Kızılırmak
Kanlıdere
0
0
S
0
0
Kızılırmak
YalıntaĢ
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Ġncesu
0
0
S
0
0
101
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Kızılırmak
Gazibey
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Karacalar
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Maksutlu
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Ġmranlı
0
S
0
0
Kızılırmak
4 Eylül
0
Ġ
0
0
0
Kızılırmak
Yapıaltın
0
0
S
0
0
Kızılırmak
Karaçomak
0
Ġ
S
T
0
Kızılırmak
Germeçtepe
0
0
S
0
0
Havzada otuz üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan dördü sadece elektrik üretimi, biri
sadece içme suyu, onsekizi sadece sulama, altısı sulama ve taĢkın koruma, biri elektrik üretimi ve
taĢkın koruma, biri elektrik üretimi ve sulama, biri içme suyu ve sulama, biri ise içme suyu,
sulama ve taĢkın koruma amaçlı kullanılmaktadır.
Baskı ve Etki Analizi
Sivas Merkez ilçede yer alan sanayi kuruluĢları atıksularını Mısmıl ırmağına deĢarj
etmektedirler Çoğu endüstriyel tesislerin ve ilçe belediyelerin atıksu arıtma tesisi yoktur.
Kayseri ve Yozgat kentlerine ait atıksu arıtma tesisleri faaliyettedir. NevĢehir atıksu arıtma
tesisi inĢaat halindedir. Kırıkkale ve Sivas illerine ait kanalizasyon atıksu arıtma avan projesi
bitirilmiĢtir. KırĢehir Belediyesi atıksu arıtma tesisi proje aĢamasındadır.
NevĢehir ilinde, maden sektöründe 1, gıda sektöründe 54, tekstil sektöründe 2, taĢ ve
toprak sektöründe 16, metal sektöründe 1 olmak üzere 75 sanayi kuruluĢu bulunmaktadır. Endüstri
atıksuları NevĢehir çayına verilmektedir.
Yozgat sanayinde ağırlıklı sektör gıda sanayidir. Ġl genelinde irili ufaklı 75'e yakın sanayi
tesisinin 40 adedi gıda sanayinde faaliyet göstermektedir. Yozgat ilindeki sanayi kuruluĢlarına ait
atıksular Yozgat çayı vasıtasıyla Kızılırmak nehrine deĢarj olmaktadır.
Kırıkkale il sınırları içinde MKE Kurumu'nca iĢletilen 8 metal iĢleyen fabrika
bulunmaktadır. Bunlardan Silahsan ve Çeliksan'ın endüstriyel atıksuları bulunmamaktadır.
Kimyasal ön arıtma gerektiren fabrikalar: Mühimmatsan, Silahsan ve Pirinçsan'dır. Bu üç
iĢletmenin atıksuları Çoruhözü deresine verilmektedir. Arıtma gerektiren Barutsan, Çeibor ve
Hurdasan iĢletmelerinin atıksuları ise arıtılmadan Kızılırmak nehrine verilmektedir. Diğer sanayi tesisleri
atıksularını Kızılırmak nehrini besleyen ve akım değerleri düĢük olan Çoruhözü deresi ile Kızılırmak
nehrine doğrudan vermektedir.
102
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Kastamonu ilinde en önemli sanayi tesisi Kastamonu ġeker Fabrikasıdır. Sanayi atıksuları
Gökırmak nehrinin bir kolu olan Karaçomak çayına boĢaltılmaktadır.
Havza içerisinde iĢletmede olan 9 adet Organize sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Kırıkkale
OSB içerisinde bulunan tesislerin tamamı kuru bazda üretim yapmaktadır. OSB içerisinde evsel
atıksular ve makine-ekipman yıkamadan kaynaklanan atıksular için atıksu arıtma tesisi
bulunmaktadır. Çankırı Korgun OSB‟ye ait atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Çankırı OSB ve
diğer endüstri kuruluĢları atıksularını Tatlı çaya boĢaltmaktadır. KırĢehir OSB‟den ve Bafra
OSB‟den kaynaklanan evsel atıksular Belediyesi kanalizasyon sistemine verilmektedir.
Koruma Alanı
Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü ve Kızılırmak Deltası Kızılırmak havzasında yer alan
uluslararası öneme sahip A sınıfı sulak alanlardır. Tödürge ve Hirfanlı Baraj gölü ise uluslar arası
öneme sahip diğer sulak alanlardır.
103
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
((Kaynak: DSĠ 2006 Ölçüm Sonuçları BOĠ, KOĠ)
104
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Kızılırmak Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 30. Kızılırmak Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Ağaçören
Ortaköy
Ortaköy
Ortaköy
Ortaköy
SarıyahĢi
Bala
Bala
Bala
Elmadağ
Elmadağ
Evren
Kalecik
Merkez
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
KurĢunlu
Orta
Ağaçören
Balcı
Harmandalı
Ortaköy
Sarıkaraman
SarıyahĢi
AfĢar
Bala
Karaali
Elmadağ
YeĢildere
Evren
Kalecik
Çankırı
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
KurĢunlu
Orta
4.005
2.222
2.300
18.628
2.186
5.395
2.783
6.912
3.713
27.060
2.536
2.844
11.767
68.596
3.246
6.981
2.021
4.221
2.913
Çankırı
ġabanözü
ġabanözü
3.673
X
X
X
X
X
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
13.05.2017
01.01.2010
01.01.2013
31.12.2010
31.12.2012
20.11.2009
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
01.05.2012
01.01.2011
30.11.2007
01.09.2011
31.12.2012
01.07.2011
01.06.2010
ĠnĢaat Proje
X
ġabanözü AAT
105
Biyolojik
Havzası
Açıklama
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak ĠPA (2008 yılı)
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
NOT:
ġabanözü
Belediyesi
Kızılırmak Atıksu
Arıtma
Tesisi
tamamlanmıĢ olup, yetersiz trafo
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
nedeniyle
alınamamıĢtır.
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Bayat
Dodurga
Ġskilip
Kargı
Oğuzlar
Osmancık
Sungurlu
Sungurlu
Uğurludağ
Hacılar
Ġncesu
Kocasinan
Kocasinan
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Talas
AkkıĢla
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bayat
Dodurga
Ġskilip
Kargı
Oğuzlar
Osmancık
Arifegazili
Sungurlu
Uğurludağ
Hacılar
Ġncesu
Erkilet
Kocasinan
Ağırnas
Gesi
Hisarcık
Kıranardı
Melikgazi
Mimarsinan
Turan
Talas
AkkıĢla
Akmescit
Bünyan
Güllüce
Karakaya
7.460
3.340
20.782
5.523
4.163
25.206
2.315
34.227
3.851
11.079
11.373
14.854
332.749
2.916
26.749
4.175
3.129
364.084
20.052
2.039
57.939
2.624
2.043
12.905
2.505
2.274
31.12.2010
31.08.2011
01.07.2009
01.06.2011
31.12.2010
30.09.2010
10.05.2017
30.09.2010
31.12.2010
X
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
KASKĠ AAT
05.05.2017
09.05.2016
13.05.2012
09.05.2014
31.12.2016
Ġleri Biyolojik
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
106
iĢletmeye
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Kayseri
Develi
Develi
36.121
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Kastamonu
Develi
Felahiye
Ġncesu
Kocasinan
Özvatan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Talas
Talas
Talas
Yahyalı
Yahyalı
YeĢilhisar
Alaçam
Bafra
Bafra
Bafra
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Yakakent
Merkez
Sindelhöyük
Felahiye
Kızılören
Yemliha
Özvatan
Çiftlik
Palas
Sarıoğlan
BaĢakpınar
Kepez
Kuruköprü
Derebağ
Yahyalı
YeĢilhisar
Alaçam
Bafra
Çetinkaya
Doğanca
Göl
Narlısaray
Vezirköprü
Yakakent
Kastamonu
4.407
2.075
2.780
5.035
3.178
3.227
3.964
3.569
3.765
2.349
2.171
2.216
20.227
9.655
11.321
85.325
2.301
2.799
2.822
2.592
25.852
4.835
80.582
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Develi AAT
X
X
X
X
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Biyolojik
05.10.2016
13.05.2017
31.12.2009
31.12.2016
02.05.2017
25.10.2008
08.05.2016
15.01.2017
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2016
31.12.2013
30.03.2014
13.05.2014
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bafra AAT
30.03.2017
24.04.2017
15.04.2011
20.04.2011
31.12.2010
31.12.2011
20.03.2012
Biyolojik
X
107
Havzası
Açıklama
SKKY deĢarj standartlarını
sağlayamaması nedeniyle Develi
Belediyesi tesiste revizyon
Kızılırmak
çalıĢmaları yapmak için
Bakanlığımızdan kredi talebinde
bulunmuĢtur.
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
Kızılırmak Ġller Bankası Proje Bitti
Kızılırmak Ġller Bankası Proje Bitti
Kızılırmak
Kızılırmak Ġller Bankası (Proje Bitti)
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak KfW
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
NevĢehir
NevĢehir
Ġlçe
Daday
Hanönü
TaĢköprü
Tosya
Merkez
BahĢılı
BalıĢeyh
Delice
Delice
Karakeçili
Keskin
Merkez
Merkez
Sulakyurt
YahĢihan
Merkez
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Çiçekdağı
Kaman
Kaman
Kaman
Merkez
Mucur
Merkez
Acıgöl
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Daday
Hanönü
TaĢköprü
Tosya
Kırıkkale
BahĢılı
BalıĢeyh
Çerikli
Delice
Karakeçili
Keskin
AĢağımahmutlar
Hacılar
Sulakyurt
YahĢihan
KırĢehir
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Köseli
Demirli
Kaman
Kurancılı
Özbağ
Mucur
NevĢehir
Acıgöl
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
3.320
2.112
16.288
26.841
192.257
4.962
2.480
2.634
2.929
3.544
11.271
2.131
2.724
2.769
9.166
99.832
3.150
3.203
6.604
3.221
2.377
21.118
2.492
3.842
11.984
81.688
5.821
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
13.05.2017
13.05.2017
11.05.2014
13.05.2014
13.05.2010
01.06.2011
31.12.2010
10.08.2016
01.01.2013
10.08.2011
07.07.2013
13.05.2010
01.06.2011
31.10.2010
30.12.2016
01.12.2010
31.12.2011
13.05.2016
30.03.2017
01.05.2017
01.01.2017
13.05.2014
20.03.2017
08.05.2017
15.04.2014
15.01.2011
31.12.2016
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
X
X
108
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak KfW
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak ĠPA
Kızılırmak
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
Acıgöl
Acıgöl
Avanos
Avanos
Avanos
Avanos
GülĢehir
GülĢehir
GülĢehir
HacıbektaĢ
Kozaklı
Merkez
Merkez
Merkez
Karapınar
Tatların
Avanos
ÇalıĢ
Kalaba
Özkonak
GülĢehir
KaracaĢar
Tuzköyü
HacıbektaĢ
Kozaklı
Çat
Göre
Kavak
3.060
2.417
11.744
2.369
4.764
3.635
8.484
2.074
2.282
4.862
6.771
2.265
2.520
2.626
13.05.2017
31.12.2016
NevĢehir
Merkez
Kaymaklı
4.370
11.05.2014
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
Sinop
Sinop
Sinop
Merkez
Merkez
Ürgüp
Merkez
Ürgüp
Ürgüp
Boyabat
Durağan
Saraydüzü
Nar
Sulusaray
BaĢdere
Uçhisar
Ortahisar
Ürgüp
Boyabat
Durağan
Saraydüzü
2.637
2.124
2.019
3.420
3.492
15.456
25.885
7.290
1.029
13.05.2017
11.05.2017
20.04.2015
Sivas
Merkez
Sivas
294.402
01.03.2008
Adı
Avanos AAT
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
08.05.2017
13.05.2017
31.12.2016
13.05.2017
11.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
X
Kızılırmak
Ġller Bankası (Proje Bitti)
(Derinkuyu+Kaymaklı)
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Ürgüp AAT
Biyolojik
Kızılırmak
25.04.2014
20.04.2017
20.04.2017
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
X
109
% 49,61 KFW x % 45 Avrupa
Kızılırmak Yatırım Bankası
% 5,39 belediye öz kaynakları
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Ġlçe
Altınyayla
Gemerek
Gemerek
Gemerek
Hafik
Ġmranlı
Kangal
Kangal
Merkez
Merkez
ġarkıĢla
UlaĢ
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Zara
Merkez
Boğazlıyan
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çayıralan
Çayıralan
Çayıralan
Saraykent
Saraykent
Sarıkaya
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Altınyayla
Gemerek
Sızır
Yeniçubuk
Hafik
Ġmranlı
Alacahan
Çetinkaya
Yakupoğlan
Yıldız
ġarkıĢla
UlaĢ
Güneykaya
Yavu
Yıldızeli
Zara
Yozgat
Boğazlıyan
Yamaçlı
Çandır
Curali
Çayıralan
Çokradan
Konuklar
Ozan
Saraykent
Babayağmur
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
3.088
5.353
3.836
7.381
3.005
4.015
2.720
2.351
2.199
2.916
20.851
2.895
2.482
2.146
9.867
12.337
72.183
15.722
2.947
3.852
2.024
8.425
2.005
2.879
2.402
8.976
2.294
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
08.05.2017
01.06.2009
13.05.2017
2010
13.05.2017
15.03.2017
09.04.2017
30.09.2016
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
10.05.2017
30.04.2017
05.04.2017
13.05.2017
30.12.2010
Yozgat AAT
17.04.2014
01.05.2017
31.12.2010
13.05.2017
31.12.2013
31.12.2015
13.05.2017
30.04.2014
30.04.2014
13.05.2017
110
Biyolojik
ĠnĢaat Proje
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Karayakup
Sarıkaya
Yukarısarıkaya
Araplı
Bahadın
Belencumafakılı
Çiğdemli
Doğankent
Eymir
3.469
23.171
2.162
2.027
3.586
2.187
2.943
2.744
2.400
13.05.2017
31.12.2010
31.12.2011
01.04.2017
31.10.2011
01.04.2017
01.04.2017
01.05.2017
31.12.2011
Yozgat
Sorgun
Sorgun
44.027
01.12.2011
Yozgat
Yozgat
Yozgat
ġefaatli
Yenifakılı
Yerköy
ġefaatli
Yenifakılı
Yerköy
11.010
3.389
31.197
01.05.2014
01.05.2017
13.05.2014
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
X
111
DPT Düzey 2 kapsamında
Kızılırmak fizibilite, ÇED ve ihale
dokümanları hazırlanıyor.
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar sonucunda
Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun havzada
bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik 23‟de
verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 23. Kızılırmak Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
112
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Kızılırmak Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 31. 2008 – 2017 Yılları Arasında Kızılırmak Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
408.047
10.000- 50.000
479.677
50.000 - 100.000
330.698
>100.000
486.659
Toplam
1.705.081
91.810.575
110.325.710
74.407.050
107.064.980
383.608.315
113
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Gediz Havzası
(05)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 MANĠSA
 ĠZMĠR
 KÜTAHYA
114
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Gediz Nehri, 275 km uzunlukta olup, havzaya adını veren, en büyük su kaynağıdır.
Toplama havzası, 17.220 km2, yıllık ortalama su üretimi 2.270 hm3 veya 126 mm olarak
hesaplanmıĢtır.
Havzanın en önemli nehri olan Gediz, Gediz Ġlçesi‟nin 26 km doğusundaki Murat
Dağları‟ndan doğar. Daha sonra, Deli ĠniĢ (Kocaçay), Demrek (Demirci), Kum Deresi, AlaĢehir
ve Nif Deresi bu nehirle birleĢir. Gediz Nehri‟yle birleĢen diğer akarsulardan en önemlileri:
KurĢunlu, Tabak, Sart, Gencer, Yeniköy, Karaçalı, Irlanmaz ve Keçili akarsularıdır. Gediz Nehri,
Salihli ve Menemen ovaları boyunca devam ederek, bu ovalar için sulama suyu sağlamaktadır.
Nehir, Foça ve Çamaltı tuzlasının yanından Ege Denizi‟ne dökülür.
Su Kaynakları
Tablo 32. Gediz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Gediz
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
17.118
1,95
1,1
7,4
Nehir Ġsimleri
Gediz Nehri
Tablo 33. Gediz Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
GEDĠZ
Minimum
Göl Adı
Kot
Hacim
Kot
Hacim
MARMARA GÖLÜ
(m)
79,20
(hm³)
320,0
(m)
73,20
(hm³)
8,5
Tablo 34. Gediz Havzası; Barajlar
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
E
0
S
T
0
Gediz
Demirköprü
AvĢar
0
Ġ
S
T
0
Gediz
Buldan
0
0
S
T
0
Havza Adı
Gediz
Rezervuar Adı
Havzada üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sulama ve taĢkın koruma, biri
elektrik üretimi, sulama ve taĢkın koruma, biri ise içme suyu, sulama ve taĢkın koruma amaçlı
kullanılmaktadır
115
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanları
Gediz Deltası, Türkiye‟nin kıyılarındaki en büyük deltalarından birisidir. Akdeniz‟i
çevreleyen arazilerin coğrafik özelliklerinden dolayı, su kaynaklarının büyük çoğunluğu yüksek
debili büyük nehirler oluĢturmadan denize dökülmekte ve birçok dar delta oluĢturmaktadır. Ek
olarak, yüksek debili büyük nehirlerin oluĢturmuĢ olduğu birkaç büyük delta alternatifleri
olmayan yaĢama alanlarıdır.
Baskı ve Etki Analizleri
Havzadaki endüstriyel geliĢme, yoğun tarımsal faaliyetler ve hızla artan nüfus yüzeysel ve
yer altı kaynaklarının kirlenmesine sebep olmakta ve bu kaynakların su kalitesinin bozulmasına
yol açmaktadır. Dolayısıyla, üç ana kirlilik kaynağı aĢağıda belirtilmiĢtir:
 Evsel Atıksular
 Endüstriyel Atıksular
 Tarım
Havzada büyük il ve ilçelerin kanalizasyon sistemleri mevcut olup, AlaĢehir, Akhisar,
Foça ve Manisa‟nın iĢletimde olan atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır.
Havzada iĢletmede olan 5 adet organize sanayi bölgesi bulunmakta olup, sadece Manisa
OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.
KemalpaĢa OSB içerisindeki bütün endüstrilerin münferit atıksu arıtma tesislerinin
bulunmasına rağmen Nif Çayındaki su kalitesi, bu arıtma tesislerinin düzenli çalıĢtırılmadığını
göstermektedir.
Havzada Zeytin iĢlemeleri de özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Havzada
yetiĢtirilen zeytinlerin büyük bölümü sofralık kullanım için iĢlenmektedir ve bunların sadece %
40‟ı endüstriyel olarak iĢlenmektedir. Zeytinyağı üretimi de Gediz Havzasında önemli bir
endüstridir.
Zeytin iĢlemenin ürettiği atıksuyun Arıtımı ile ilgili problem, evlerde iĢlenen ve üretimin
% 60‟ını kaplayan gizli endüstriden ortaya çıkmaktadır. DeĢarjlar, evsel atıksularla birlikte
yönetildiğinden boyutlandırma ve iĢletme konularında problemler yaĢanmaktadır. Ana üretim
merkezi olan Akhisar da, evsel iĢletmenin yasaklanması konusunda bir program hazırlanmaktadır.
116
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: Analizler Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarı,2006 BOĠ, KOĠ)
117
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Gediz Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 35. Gediz Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
ĠL
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
ĠLÇE
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Balçova
Bornova
Buca
Buca
Gaziemir
Gaziemir
Güzelbahçe
KarĢıyaka
Konak
Narlıdere
Çiğli
Çiğli
Foça
Foça
Foça
Foça
KemalpaĢa
KemalpaĢa
Balçova
Bornova
Buca
Kaynaklar
Gaziemir
Sarnıç
Yelki
KarĢıyaka
Konak
Narlıdere
Çiğli
Sasallı
Bağarası
Foça
Gerenköy
Yenifoça
Armutlu
Bağyurdu
74.837
470.211
393.934
3.873
86.111
23.180
2.540
514.917
847.409
61.455
141.769
2.482
4.008
13.257
3.175
6.640
7.257
7.737
KemalpaĢa
KemalpaĢa
KemalpaĢa
KemalpaĢa
Menemen
Ören
Ulucak
Asarlık
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
X
Kuzey Bölgesi AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
X
X
X
X
X
X
Bağarası AAT
Foça AAT
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
01.01.2011
30.06.2011
31.12.2008
31.12.2008
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
37.126
X
31.12.2008
3.693
5.256
20.394
X
X
X
31.12.2008
31.01.2012
30.06.2011
X
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
118
Açıklama
ĠZSU tarafından
yaptırılıyor.
ATIKSU ARITIMI
ĠL
ĠLÇE
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Menemen
Menemen
Menemen
Emiralem
Harmandalı
Koyundere
3.351
6.162
6.420
X
X
X
31.12.2012
13.05.2017
30.06.2011
Menemen
Menemen
53.940
X
31.12.2008
Menemen
Menemen
Gediz
Gediz
Gediz
Pazarlar
ġaphane
Seyrek
Ulukent
Eskigediz
Gediz
Gökler
Pazarlar
ġaphane
3.174
18.935
3.602
18.728
2.984
2.979
3.262
X
X
31.12.2008
30.06.2011
10.05.2017
Manisa
Merkez
Manisa
Manisa
Ahmetli
Manisa
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Gediz
Gediz
Gediz
X
Gediz
Gediz AAT
Biyolojik
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
281.890
Manisa AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Ahmetli
9.517
Ahmetli AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Akhisar
Akhisar
96.393
Akhisar AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akselendi
Ballıca
Beyoba
Dağdere
Kayalıoğlu
Mecidiye
Medar
Süleymanlı
2.794
2.409
2.317
2.813
2.093
2.175
2.093
2.308
Manisa
Akhisar
Zeytinliova
3.971
Manisa
Manisa
AlaĢehir
AlaĢehir
AlaĢehir
Kavaklıdere
45.971
5.082
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
15.05.2011
13.05.2017
03.09.2010
03.01.2017
30.06.2009
31.12.2009
13.05.2017
01.12.2016
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Zeytinliova Belediyesi ile
Çevre Koruma ve
GeliĢtirme Derneği AAT
AlaĢehir AAT
29.03.2009
119
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Gediz
ĠZSU tarafından
yaptırılıyor.
Kapasite artıĢı ve
revizyon yapılacak
Kapasite artıĢı ve
revizyon yapılacak
ATIKSU ARITIMI
ĠL
ĠLÇE
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
AlaĢehir
AlaĢehir
AlaĢehir
Demirci
Demirci
Gölmarmara
Gördes
Gördes
KöprübaĢı
Kula
Killik
Uluderbent
YeĢilyurt
Borlu
Demirci
Gölmarmara
Gördes
GüneĢli
KöprübaĢı
Gökçeören
2.606
2.952
3.719
2.529
18.642
9.938
10.295
2.841
5.002
2.945
01.06.2011
01.12.2011
13.05.2017
30.06.2015
01.05.2013
Manisa
Kula
Kula
23.863
22.06.2011
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Sarıgöl
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
AĢağıçobanisa
Karaağaçlı
Karaoğlanlı
Muradiye
Sancaklıbozköy
Adala
Durasıllı
Gökeyüp
Salihli
Sartmahmut
Taytan
Yılmaz
Sarıgöl
Büyükbelen
Dilek
Hacırahmanlı
HalitpaĢa
3.062
2.284
2.137
6.194
2.498
2.123
4.787
2.175
96.594
5.153
2.885
5.249
13.045
3.072
2.258
3.313
3.059
31.12.2015
31.12.2011
05.01.2012
31.12.2015
30.09.2009
01.01.2016
31.12.2015
01.01.2016
01.05.2012
03.01.2017
01.01.2016
01.01.2016
13.05.2014
01.01.2016
01.10.2016
01.12.2011
01.01.2016
Adı
Gölmarmara AAT
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Fiziksel+Biyolojik
01.03.2013
13.05.2013
30.06.2015
31.12.2011
X
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
120
Açıklama
Ġller Bankası (Proje
Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
ĠL
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
UĢak
ĠLÇE
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Selendi
Turgutlu
Turgutlu
Turgutlu
Merkez
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
Koldere
Mütevelli
PaĢaköy
Saruhanlı
Selendi
Derbent
Turgutlu
Urganlı
Ġlyaslı
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
3.874
3.084
2.064
15.151
6.903
2.201
111.166
5.223
2.205
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
01.05.2016
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2009
11.05.2017
01.01.2010
31.12.2012
13.05.2017
13.05.2017
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
121
Açıklama
ĠPA(2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde
bu tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye
nüfusunun havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan
hedefler Grafik 24‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 24. Gediz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
122
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve
Yenileme Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu
yatırım ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma
tesisi yatırım ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Gediz Havzası için AAT yatırım
ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 36. 2008 – 2017 Yılları Arasında Gediz Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
188.173
10.000- 50.000
203.422
50.000 - 100.000
264.927
>100.000
393.056
Toplam
1.049.578
42.338.925
46.787.060
57.224.232
86.472.320
232.822.537
123
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Büyük Menderes
Havzası
(06)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
AFYONKARAHĠSAR
 AYDIN
 BURDUR
 DENĠZLĠ

124
ISPARTA
 MUĞLA
 UġAK

ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Büyük Menderes Havzası Türkiye‟nin güney-batısında, Batı Anadolu‟da, 37° 12‟- 38°
40‟ kuzey enlemleri ile 27° 15‟- 30° 15‟ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Havzanın
kuzeyinde Ġzmir, Manisa, UĢak; güneyinde Muğla; dolgusunda Afyon ve Burdur illeri; batısında
Ege Denizi bulunmaktadır. Ġçerisinde Afyon, UĢak, Denizli, Muğla ve Aydın Ġl
merkezlerinin yer aldığı havza, ülke yüzey alanının % 3,2‟sini oluĢturmakta olup, toplam yağıĢ
alanı 24.873 km2‟dir.
Su Kaynakları
Tablo 37. Büyük Menderes Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
B.Menderes
YağıĢ Alanı
(km2)
24.903
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
3,03
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
1,6
Ortalama
Yıllık Verim
Nehir Ġsimleri
(l/s/km2)
3,9
B.Menderes Nehri
Tablo 38. Büyük Menderes Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
B.Menderes
Göl Adı
Dinar Gölü
Minimum
Kot
Hacim
Kot
Hacim
(m)
1006,95
(hm³)
14,5
(m)
1005,10
(hm³)
1,0
Tablo 39. Büyük Menderes Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
B.Menderes
Küçükler
0
0
S
0
0
B.Menderes
Örenler
0
0
S
T
0
B.Menderes
YeĢilçat
0
0
S
0
0
B.Menderes
Serban
0
0
S
0
0
B.Menderes
IĢıklı
E
0
S
0
0
B.Menderes
E
0
S
T
0
B.Menderes
Adıgüzel
Kemer
E
0
S
T
0
B.Menderes
Topçam
0
0
S
T
0
B.Menderes
K.Yaylakavak
0
0
S
0
0
B.Menderes
Gökpınar
0
Ġ
S
0
0
Havzada on adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan dördü sadece sulama, ikisi sulama ve
taĢkın koruma, ikisi elektrik üretimi, sulama ve taĢkın koruma, biri elektrik üretimi ve sulama,
biri ise içme suyu ve sulama amaçlı kullanılmaktadır.
125
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Sulak alan ve milli parklar; Bafa Gölü, Pamukkale, IĢıklı Gölü, Honaz Dağı Milli Parkı,
Dinar Karakuyu Göletidir.
Baskı ve Etki Analizleri
Noktasal kirliliğin ana kaynakları evsel atıksu deĢarjı, endüstriyel deĢarj ve bor içeren
jeotermal deĢarjlardır.
Büyük Menderes nehrine deĢarj edilen yıllık BOĠ (biyolojik oksijen ihtiyacı), KOĠ
(kimyasal oksijen ihtiyacı) ve SS (çözünmüĢ kati madde) miktarları sırası ile 1.492.000 kg/yıl,
4.366.000 kg/yıl ve 1.128.000 kg/yıl‟dır. Tekstil ve deri endüstrisi bu deĢarjların ana kaynağıdır.
Yaygın kirlilik genellikle tarımdan kaynaklanmaktadır. Ġki ana baskı unsuru:
 Tarımda kullanılan gübreler, tarımsal ilaçlar;
 Sulamadan dönen tuz ve sodyumlu sular.
Sulama amaçlı olarak yılda yaklaĢık 1800 milyon m3 su çekilmektedir. Ġçme suyu ve diğer
amaçlı su çekimleri ise (endüstri dâhil) 110 milyon m3/yıl‟dır. Çekilen bu sular kısmen tarımsal
deĢarj, evsel ve endüstriyel atıksu olarak, kötü kalitede, geri dönmektedir.
Arazi gözlemlerinde, yukarı ve orta kısımların ana kanal üstüne ve kollarına yapılan su
depolama yapıları erozyon ve sediman kontrolü çalıĢmaları nehir morfolojisinde değiĢikliklere
sebep olmuĢtur. Bu değiĢiklikler deĢarj ve su altında kalan alanların değiĢmesinde, sonuç olarak
ta nehir yatağındaki flora ve faunanın, nehir yatağı kapasitesinin ve su hızının değiĢmesine
neden olmuĢtur. Örneğin, su miktarı ve hızındaki düĢüĢten dolayı nehir yatağındaki kesmeler
azalmıĢ, ancak sedimantasyon oranı artmıĢ nehir yatağının enine kesiti küçülmüĢtür. Bu zaman
içerisinde su kalitesi iyice kötüye gitmiĢ, sucul bitkiler azalmıĢtır. Muhtemelen makro
omurgasızlar ve balık yoğunluğu da azalmıĢtır. Bu durum özellikle yağmurlu mevsimlerde ve
taĢkınlarda nehir yatağında değiĢikliklerle sonuçlanmıĢtır.
Büyük Menderes havzasında iĢletmede olan 5 adet OSB bulunmakta olup, bunlardan
4‟ünün Aydın OSB, Denizli OSB, UĢak OSB ve UĢak Karma OSB‟nin atıksu arıtma tesisleri
bulunmaktadır. Aydın OSB‟nin mevcut biyolojik atıksu arıtma tesisi; zamanla OSB sınırları
içerisinde sanayi sektöründeki artıĢ ve çeĢitliliğe bağlı olarak atıksuyun miktarının artmasından
ve kirlilik yükündeki artık ve karakteristik özelliğinden dolayı hem kapasite hem de iĢlevsel
olarak yetersiz kalmaktadır.
126
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ 2006 Ölçüm Sonuçları BOĠ, KOĠ)
127
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Büyük Menderes Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 40. Büyük Menderes Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Dinar AAT
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Afyonkarahisar Dinar
Dinar
24.340
09.04.2005
Afyonkarahisar Dinar
Haydarlı
2.493
30.11.2011
Büyük Menderes
Afyonkarahisar Dinar
Tatarlı
3.425
30.11.2011
Büyük Menderes
Afyonkarahisar Hocalar
Hocalar
2.382
11.04.2017
Büyük Menderes
Afyonkarahisar Hocalar
YeĢilhisar
2.101
30.11.2011
Büyük Menderes
Afyonkarahisar Sandıklı
Akharım
2.355
30.11.2011
Büyük Menderes
Afyonkarahisar Sandıklı
Sandıklı
33.856
30.06.2010
Büyük Menderes
Afyonkarahisar SinanpaĢa
TaĢoluk
3.638
30.11.2011
Büyük Menderes
Aydın
Merkez
Aydın
Aydın
Merkez
Ovaeymir
7.049
Aydın
Merkez
Tepecik
3.819
Aydın
Bozdoğan
Bozdoğan
9.277
Aydın
Bozdoğan
Yazıkent
2.238
20.12.2011
Aydın
Buharkent
Buharkent
6.813
30.10.2015
Büyük Menderes
Aydın
Çine
Akçaova
2.831
20.04.2012
Büyük Menderes
Aydın
Çine
Çine
20.211
Aydın
Didim
Akbük
2.657
01.01.2017
Büyük Menderes
Aydın
Didim
Ak-Yeniköy
2.522
20.09.2011
Büyük Menderes
Aydın
Didim
Didim
31.746
Aydın
Germencik
Germencik
12.453 30.12.2010
Büyük Menderes
Aydın
Germencik
Hıdırbeyli
2.025
Büyük Menderes
168.216
Biyolojik
Havzası
Aydın Doğu AAT
Oksidasyon
Havuzu
Eymir Mah. AAT
Fiziksel+Biyolojik
Yazkıkent AAT
Doğal Arıtma
Çine AAT
Didim AAT
30.12.2010
128
Ġleri Arıtma
Fiziksel+Biyolojik
Açıklama
Büyük Menderes
Büyük Menderes
X
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Bozdoğan Bel. Genel AAT
Ġhale
ATIKSU ARITIMI
Ġl
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
12.973
30.12.2010
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Aydın
Germencik
Ortaklar
Aydın
Ġncirliova
Acarlar
9.756
31.12.2015
Aydın
Ġncirliova
Ġncirliova
18.335
20.04.2013
Aydın
Karacasu
Karacasu
6.114
31.12.2016
Büyük Menderes
Aydın
Karpuzlu
Karpuzlu
2.255
30.01.2015
Büyük Menderes
Aydın
Koçarlı
Koçarlı
6.732
01.01.2017
Büyük Menderes
Aydın
KöĢk
KöĢk
9.544
31.12.2016
Aydın
Kuyucak
Horsunlu
3.010
31.12.2015
Aydın
Kuyucak
Kuyucak
7.762
31.12.2014
Aydın
Kuyucak
Pamukören
3.618
20.10.2011
Pamukören AAT
Doğal Arıtma
Aydın
Kuyucak
Yamalak
2.158
01.10.2014
Yamalak AAT
Doğal Arıtma
Aydın
Merkez
ÇeĢtepe
5.771
13.05.2017
Büyük Menderes
Aydın
Merkez
Dalama
2.001
01.06.2010
Büyük Menderes
Aydın
Merkez
Umurlu
11.595
20.02.2014
Büyük Menderes
Aydın
Nazilli
Ġsabeyli
3.412
Ġsabeyli AAT
Aydın
Nazilli
Nazilli
103.759
Nazilli AAT
Aydın
Söke
Atburgazı
2.230
31.12.2016
Büyük Menderes
Aydın
Söke
Bağarası
7.051
13.05.2014
Büyük Menderes
Aydın
Söke
Güllübahçe
2.165
31.12.2016
Büyük Menderes
Aydın
Söke
Sarıkemer
3.530
31.12.2016
Büyük Menderes
Aydın
Söke
Savuca
8.192
31.12.2016
Büyük Menderes
Aydın
Söke
Sazlı
5.263
20.12.2011
Aydın
Söke
Söke
66.156
Aydın
Söke
Yenidoğan
5.797
31.12.2016
Aydın
Sultanhisar
Atça
7.518
20.04.2017
Açıklama
Büyük Menderes
Büyük Menderes
X
X
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
X
Büyük Menderes
X
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Fiziksel+Biyolojik
Oksidasyon
Havuzu
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Sazlı AAT
Doğal Arıtma
Büyük Menderes
Söke AAT
Fiziksel+Biyolojik
Büyük Menderes
Büyük Menderes
X
129
Büyük Menderes
Proje Onayı Yapıldı
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Arıtma Tesisi
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
5.975
13.05.2017
Büyük Menderes
6.747
13.05.2017
Büyük Menderes
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Aydın
Sultanhisar
Sultanhisar
Aydın
Yenipazar
Yenipazar
Denizli
Merkez
Denizli
323.151
Denizli
Merkez
BağbaĢı
21.437
Denizli
Merkez
GümüĢler
24.558
Denizli
Merkez
Kınıklı
25.413
Denizli
Merkez
BaĢkarcı
2.433
Denizli
Merkez
Bereketli
10.203
Denizli
Merkez
Gökpınar
3.533
Denizli
Merkez
Hallaçlar
4.336
Denizli
Merkez
Kayhan
8.168
Denizli
Akköy
Akköy
2.583
Denizli
Babadağ
Babadağ
4.408
13.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Bekilli
Bekilli
3.505
01.06.2011
Büyük Menderes
Denizli
Beyağaç
Beyağaç
2.520
27.05.2010
Büyük Menderes
Denizli
Buldan
Buldan
15.066
31.12.2008
Büyük Menderes
Denizli
Buldan
Yenicekent
2.708
31.12.2008
Büyük Menderes
Denizli
Çal
Akkent
2.473
30.11.2011
Büyük Menderes
Denizli
Çal
Çal
3.629
01.08.2011
Büyük Menderes
Denizli
Çal
Süller
3.796
31.12.2012
Büyük Menderes
Denizli
Güney
Güney
6.207
31.12.2008
Büyük Menderes
Denizli
Honaz
Honaz
9.239
01.01.2011
Büyük Menderes
Denizli
Honaz
Kaklık
4.529
31.12.2011
Büyük Menderes
Denizli
Honaz
KocabaĢ
5.852
31.12.2011
Büyük Menderes
Denizli
Kale
Kale
7.713
31.07.2011
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Akkale
6.753
30.06.2011
Büyük Menderes
Denizli AAT
Fiziksel+Biyolojik
Büyük Menderes
AKKÖY AAT
Fiziksel+Biyolojik
Büyük Menderes
130
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
Ġl
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Denizli
Merkez
Göveçlik
2.064
11.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Gözler
2.261
13.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Irlıganlı
2.239
13.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Karahayıt
2.433
Karahayıt AAT
Fiziksel+Biyolojik
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Pamukkale
2.665
Pamukkale AAT
Fiziksel+Biyolojik
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Pınarkent
4.973
13.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Servergazi
10.469
13.05.2014
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Uzunpınar
2.109
01.06.2008
Büyük Menderes
Denizli
Merkez
Üçler
9.290
13.05.2017
Büyük Menderes
Denizli
Sarayköy
Sarayköy
18.370
31.12.2010
Büyük Menderes
Denizli
Tavas
Karahisar
4.411
31.12.2009
Büyük Menderes
Denizli
Tavas
Kızılcabölük
4.482
31.12.2010
Büyük Menderes
Denizli
Tavas
Nikfer
3.274
01.06.2010
Büyük Menderes
Denizli
Tavas
Tavas
13.000
30.06.2010
Büyük Menderes
Muğla
Kavaklıdere
Kavaklıdere
2.797
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Kavaklıdere
MenteĢe
2.497
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Merkez
Bayır
4.119
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Merkez
Kafaca
2.211
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Merkez
YeĢilyurt
2.652
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Yatağan
Bozarmut
2.156
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Yatağan
Turgut
2.099
13.05.2017
Büyük Menderes
Muğla
Yatağan
Yatağan
17.421
13.05.2014
Büyük Menderes
UĢak
Merkez
UĢak
172.709
15.12.2006
UĢak
Banaz
Banaz
15.405
30.12.2010
Büyük Menderes
UĢak
Banaz
Kızılcasöğüt
2.136
13.05.2017
Büyük Menderes
UĢak
EĢme
EĢme
13.207
31.12.2009
Büyük Menderes
UĢak AAT
131
Ġleri Arıtma
Büyük Menderes
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
UĢak
EĢme
Yeleğen
2.584
31.12.2010
Büyük Menderes
UĢak
Karahallı
Karahallı
4.528
30.12.2011
Büyük Menderes
UĢak
Merkez
Bölme
2.806
15.02.2009
Büyük Menderes
UĢak
Sivaslı
PınarbaĢı
2.005
01.06.2008
Büyük Menderes
UĢak
Sivaslı
Selçikler
2.041
01.06.2008
UĢak
Sivaslı
Sivaslı
6.489
01.06.2008
Büyük Menderes
UĢak
Sivaslı
Tatar
2.114
01.11.2008
Büyük Menderes
UĢak
Sivaslı
Yayalar
2.000
01.06.2008
Büyük Menderes
UĢak
Ulubey
Ulubey
4.929
01.06.2008
Büyük Menderes
X
132
Büyük Menderes
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde
bu tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye
nüfusunun havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan
hedefler Grafik 25‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 25. Büyük Menderes Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
133
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre Kanunun
getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım ihtiyacı (20072017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım ihtiyacı havza
nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Büyük Menderes Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 41. 2008 – 2017 Yılları Arasında Büyük Menderes Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
297.267
10.000- 50.000
192.150
66.885.075
44.194.500
134
50.000 - 100.000
>100.000
Toplam
489.417
111.079.575
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ilısu Barajı
Alt Havzası
(07)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER





DĠYARBAKIR
BATMAN
SĠĠRT
MARDĠN
ELAZIĞ
135
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ilısu Baraj Havzası içerisinde Diyarbakır, Batman, Siirt il merkezleri ve bazı belediyeleri
ile Elazığ ve Mardin illerinin bir kısım belediyeleri bulunmaktadır. Ilısu Havzası mansabında ve
Dicle Nehri üzerinde inĢa edilecek olan Ilısu Barajı Cizre ilçesine 35 km, Dargeçit ilçesine 15
km, Türkiye-Suriye sınırına 45 km uzaklıktadır.
Ilısu Baraj Havzası Dicle Nehri ana kolu üzerinde bulunmakta olup, Dicle Nehri
Batman, KeĢan, Kener, Botan ve Zarova çayları ile beslemektedir.
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Hasankeyf
Baskı ve Etki Analizleri
Bölgenin geçim kaynakları tarım % 33,7 ile birinci sırayı, hayvancılık % 28,7 ile ikinci sırayı,
petrol gelirleri (TPOA ve TÜPRAġ‟dan dolayı) % 11,9 ile üçüncü sırayı, memuriyet ise % 7,9 ile
dördüncü sırayı almaktadır.
Tarım: Tarımsal üretim, genelde kuru tarım koĢullarında tahıl (buğday-arpa) ve baklagil
(mercimek-nohut) üretimiyle sınırlıdır. GeniĢliği % 5‟i geçmeyen sulu alanlarda ekilen baĢlıca
ürün pamuktur. ÇeĢitlenmemiĢ bitki deseni içinde endüstri bitkilerinin payı çok düĢük olduğu
gibi, tahıl ve baklagil üretiminde tarımsal girdilerin yetersizliğine bağlı olarak verimlilik ve ürün
yoğunluğu da düĢüktür.
136
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Endüstri: Bölgede ekonomik etkinlikler içinde endüstrinin yeri çok sınırlı kaldığı gibi, endüstri
kesimi içinde imalat endüstrisinin iĢletme sayısı ve istihdam bakımından payı da sınırlıdır.
Küçük endüstri iĢletmeciliğinin egemen olduğu bölgede, imalat endüstrisi geniĢ ölçüde tarıma
dayalı olup, çoğunlukla besin ve dokumacılığın çeĢitli kollarında toplanmıĢtır.
SĠĠRT
Siirt atıksu arıtma tesisi Alman ATV-DVWK Atıksu standartlarına göre dizayn
edilmiĢtir. Proses seçiminde ise uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi tercih edilmiĢtir. Uzun
havalandırmalı aktif çamur sisteminin seçilmesi ile karbon giderimi sağlanacak ve daha stabilize
bir çamur elde edilecektir. Bilindiği üzere aktif çamur sistemleri iĢletilmesi daha kolay ve daha
verimli sistemlerdir. Stabilize olmuĢ fazla çamur gravite yoğunlaĢtırıcılarda yoğunlaĢtırılarak
çamur depolama tanklarında bekletilecektir. Buradan da sezona bağlı olarak kurutma
yataklarında veya santrifüj dekantörde susuzlaĢtırılarak uzaklaĢtırılacaktır. Tesiste susuzlaĢtırma
için hem kurutma yatağı hem de santrifüj seçilmesinin nedeni Siirt ilinin bulunduğu coğrafi
konum nedeni ile özellikle yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamaktır. Yaz sezonunda kurutma
iĢlemi çamur kurutma yataklarında güneĢ enerjisinden faydalanılarak yapılacaktır. Diğer taraftan
mekanik susuzlaĢtırma için seçilen santrifüj dekantörler ise ilk yatırım maliyetleri yüksek
olmasına rağmen, yüksek kuruluklarda çamur çıkartabilen ve daha sorunsuz sistemlerdir.
Santrifüj dekantörlerde çamurun susuzlaĢtırılması sırasında kg katı madde baĢına 10 gr
polielektrolit kullanılacağı düĢünülmüĢtür. Tesiste kimyasal fosfor giderimi yapılmamaktadır.
Daha sonraki yıllarda tesis geniĢlemesi kapsamında düĢünülmüĢ ve bunun için FeCl3 dozlama
üniteleri için ön çalıĢma yapılarak genel yerleĢim planı içerisinde bu ünitelere uygun olarak yer
ayrılmıĢtır.
Evsel atıksu arıtma tesisi deĢarjı Gökçebağ Deresi‟ne yapılacaktır. Siirt belediyesi
kanalizasyon hattı hali hazırda Gökçebağ deresine bağlıdır ve atıksu hattının tesise bağlantısı
tamamlanana kadar bütün atıksu Gökçebağ Deresine akmaktadır. Dere suyunun temiz
olmaması sebebiyle sulama veya benzer amaçlarla kullanılmamaktadır. Arıtma tesisinin devreye
girmesinden sonra arıtılmıĢ su, Gökçebağ deresine buradan da bağlantılı olduğu Botan Çayı‟na
akacaktır. ArıtılmıĢ su deĢarjı açık kanal ve betonarme çıkıĢ yapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
137
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BATMAN
Batman Belediyesinin arıtma tesisi mevcut değildir. Evsel nitelikli atıksuların doğrudan
Batman Çayına deĢarj edilmektedir. Ancak arıtma tesisi için Müdürlüğümüze iĢ temrin planı
vermiĢ olup, 2008 Haziran ayında temeli atılacaktır. Ayrıca Ġl Merkezinde bulunan oto yıkama
tesisleri içinde Belediye tarafından kanal bağlantı izni verilmektedir.
KfW tarafından finanse edilen tesis için 61.000 m3‟lük bir debi esas alınarak proses
hesaplamaları hazırlanmıĢtır. Ancak, geleceğe ait senaryo için günde 83.000 m3‟lük bir debi
öngörülmüĢtür. Birincil arıtma uygulanacaktır. Bu kapsamda ızgara, kum-yağ tutucu, ön
çökeltim tankı ve çürütücü inĢa edilecektir. Gelecekte ileri arıtma düĢünüldüğünde birincil
arıtmanın azot giderimi üzerine olabilecek olumsuz etkisi göz önünde bulundurulabilir.
Ġlde, Sanayi Tesis Sayısı Sanayi Ticaret Ġl Müdürlüğü verilerine göre 2007 itibari ile 66
(AltmıĢaltı) olarak belirlenmiĢtir. Bu tesislerden deĢarj iznine tabi olan tesis sayısı 10 (On)
adettir. DeĢarj iznine tabi olan 6 (Altı) tesis mücavir alan içinde kurulu bulunmakta olup,
Belediyeden kanal bağlantı izni alınmıĢtır. Mücavir alan dıĢında bulunan 4 (dört) adet tesis
içinde deĢarj standartların sağlanması için çalıĢmalar devam etmektedir.
Ġlde, OSB (Organize Sanayi Bölgesi) 1991 yılında çalıĢmalara baĢlamıĢ olup, 2007 yılında
faaliyete geçmiĢtir. Halı hazırda 12 (oniki) tesis faaliyettedir. OSB‟den 2006/15 genelgesi
kapsamında iĢ termin planı istenmiĢ olup, gerek tesis sayısı gerekse de doluluk oranı göz önüne
alınarak genelgede verilen sürede bir arıtma tesisi kurulması imkânlarının bulunmadığını Ġl
Müdürlüğümüze beyan etmiĢtir.
1954 yılında kurulan TÜPRAġ‟ın biyolojik kimyasal arıtma tesisi mevcut olup,
Müdürlüğümüz gözetiminde haftalık numune alınmaktadır.
TPAO Bölge Müdürlüğü 1954 yılında kurulmuĢ olup, petrol ile ilgili herhangi bir
depolama, arıtma ve transfer iĢleri Ģehir merkezinde yapılmamaktadır. Ham petrolün
desolterden geçmesi ile oluĢan tuzlu sular ise boĢ formasyona derine enjekte etmektedir
(petrolün çıkarıldığı noktaya).
DĠYARBAKIR
Diyarbakır‟daki atıksu arıtma tesisi ön arıtma ve çamur arıtması uygulamaktadır. Arıtılan
sular Dicle Nehri'ne boĢaltılmaktadır. Tesisten çıkan çamur, Belediye'ye ait bir araziye bertaraf
edilmektedir.
Arıtma tesisinin inĢaatı 2004 yılında tamamlanmıĢtır. Atıksu arıtma tesisi 2010 yılında
saatte ortalama 6955 m3/saat debi için tasarlanmıĢtır. ĠĢletme kapasitesi 5625 m3/saattir.
138
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Arıtma tesisinin enerji tüketimi, ayda 280.000 KWh olarak ifa- de edilmektedir. Arıtma tesisinde
uygulanan süreçler aĢağıdaki gibidir:








Pompa istasyonları,
Kaba ve ince ızgaralar,
Kum tutucular,
Çökeltme tankları,
Çamur yoğunlaĢtırıcılar,
Çamur çürütücüler,
Çamur depolama tankları,
Çamur susuzlaĢtırma (belt filtreler),
Diyarbakır AAT‟ de birincil arıtma uygulanmaktadır. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi, ikinci
kademesinin kurulması iĢi IPA kapsamına alınmıĢtır.
Proje “Türkiye‟de Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Hazırlamak için Teknik Destek”
baĢlıklı ve TR0504.03/SRV/001 sözleĢme numaralı proje kapsamında COWI Atıksu
Konsorsiyumu tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Projenin amacı, Diyarbakır Atıksu Arıtma
Tesisinin iyileĢtirilmesi projesiyle ilgili iĢlerin Master Planını, Fizibilite ÇalıĢmasını, Çevresel Etki
Değerlendirmesini, IPA BaĢvuru Formunu, Tasarım Raporunu, Ġhale Dosyalarını ve Tahmini
Maliyetlerini hazırlamaktır. Proje resmi olarak 3 Ocak 2008 tarihinde baĢlamıĢtır ve bitiĢ tarihi 3
Ocak 2009‟dur.
MüĢavir firma ilk olarak Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi projesi için Durum Tespit
raporu hazırlamıĢ ve hazırlanan rapor onaylanmıĢtır. Bu Durum Tespit Raporu, proje
bölgesinin mevcut durumunu ve Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi'nin su ve atıksu yönetim
sistemi ile ilgili ilk izlenimleri sunmak amacını taĢır. Firma bu raporda projenin iĢ programını
sunmuĢtur. Bu program doğrultusunda müĢavir firmanın projenin gidiĢatı için belirtmiĢ olduğu
süreler aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
Tablo 42. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi ĠĢ Programı
BaĢlama Tarihi
Finansal ve Operasyonel Performans
ĠyileĢtirme Değerlendirmesi (FOPIR)
Su ve Atıksu Master Planı
Mart 2008
BitiĢ Tarihi
Nisan 2008
Mart 2008
Haziran 2008
Fizibilite ÇalıĢması
Mayıs 2008
Temmuz 2008
ÇED ÇalıĢması
Nisan 2008
Eylül 2008
IPA BaĢvuru Formunun Hazırlanması
Temmuz 2008
Ağustos 2008
Tasarım Raporu ve Çizimler
Temmuz 2008
Ağustos 2008
Ġhale Dosyaları Hazırlanması
Temmuz 2008
Ağustos 2008
ĠĢlerin Denetimi için ġartname
Hazırlanması
Ağustos 2008
Kasım 2008
Diyarbakır‟da iĢletmede olan yalnızca bir adet OSB mevcuttur.
139
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Ilısu Barajı Alt Havzasında nüfusu 2.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 43. Ilısu Barajı Alt Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Diyarbakır
BüyükĢehir
BüyükĢehir
783425
Diyarbakır
Merkez
Bağlar
328.793
Diyarbakır
Merkez
YeniĢehir
181.908
Diyarbakır
Merkez
Kayapınar
166.905
Diyarbakır
Merkez
Sur
81.856
Diyarbakır
Merkez
Bağıvar
13.597
Diyarbakır
Merkez
Çarıklı
7.178
Batman
Merkez
Batman
293024
01.08.2008
Siirt
Merkez
Siirt
117.599
2008
Diyarbakır
Ergani
Ergani
61.973
30.06.2009
Diyarbakır
Bismil
Bismil
57.359
01.12.2010
Diyarbakır
Dicle
Dicle
12.227
07.02.2009
Batman
Sason
Sason
10673
13.05.2014
Mardin
Savur
Savur
8.942
25.06.2014
Diyarbakır
Eğil
Eğil
6.122
15.10.2011
Elazığ
Maden
Maden
5.952
13.05.2017
Batman
GercüĢ
GercüĢ
5260
25.09.2017
Diyarbakır
Bismil
Tepe
4.929
01.02.2007
Diyarbakır
Dicle
Kaygısız
4.289
15.12.2010
Mardin
Savur
Sürgücü
4.030
01.04.2016
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
DĠSKĠ AAT
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Fiziksel+Çamur
Çürütme
Ilısu Barajı
X
Siirt AAT
Havzası
Açıklama
DĠSKĠ Biyolojik AAT
ĠPA (15AAT)
Ġhalesi 17.03.2008 tarihinde
yapılmıĢtır.
Biyolojik
ĠPA (2008 Yılı)
140
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Batman
GercüĢ
Kayapınar
3345
05.06.2017
Mardin
Savur
Pınardere
3.288
01.04.2016
Batman
Hasankeyf
Hasankeyf
3271
13.05.2017
Diyarbakır
Merkez
Özekli
3.188
31.12.2014
Elazığ
Alacakaya
Alacakaya
2.863
09.05.2017
Batman
Merkez
Balpınar
2819
12.03.2006
Diyarbakır
Bismil
Yukarısalat
2.721
03.12.2010
Siirt
Merkez
Gökçebağ
2.551
13.05.2017
Diyarbakır
Ergani
ġölen
2.439
13.05.2017
Mardin
Savur
YeĢilalan
2.383
30.11.2015
Elazığ
Maden
Gezin
2.284
31.12.2011
Diyarbakır
Bismil
Ambar
2.272
10.12.2009
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
X
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
141
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Yeşilırmak
Havzası (08)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER





TOKAT
ÇORUM
AMASYA
SAMSUN
ERZĠNCAN
GĠRESUN
 GÜMÜġHANE
 SĠVAS
 YOZGAT

142
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Uzunluğu 519 km olan YeĢilırmak‟ın önemli kolları, Çekerek Irmağı (276 km), Kelkit Çayı
(246 km), Tersakan Çayı (92 km), Destek Çayı (35 km), Deli Çay (48 km) ve Kuru Çay‟dır (50 km).
Havza genelinde toplam 5 Belediyenin Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) bulunmakta olup; 1
Atıksu Arıtma Tesisi ise ihale aĢamasındadır. Bu Belediyeler Ģunlardır:








Samsun / Bafra
Samsun / Ondokuzmayıs
Samsun / Terme
Samsun / BüyükĢehir
Çorum / Merkez
Tokat / Erbaa
Turhal
Tokat
 Biyolojik AAT
 Biyolojik AAT (Tekelin Sigara Fabrikasına ait)
 Biyolojik AAT
 Ġhale aĢamasında
 Fiziksel – Biyolojik AAT
 Fiziksel – Biyolojik AAT
 Proje safhasında
 ĠnĢaat safhasında
Havzada yer alan endüstriler ġeker, Et, Süt, Maya, Madencilik, Sigara, Meyve Suyu, Kağıt,
Tuğla-Kiremit. Havzadaki endüstri tesislerinin sayıca çok az bir kısmında kimyasal-biyolojik arıtma
yapılmaktadır.
Su Kaynakları
Tablo 44. YeĢilırmak Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
YeĢilırmak
36.129
5,80
3,1
5,1
Nehir Ġsimleri
YeĢilırmak Nehri
Tablo 45. YeĢilırmak Havzası; Göller
Havza Adı
YeĢilırmak
Göl Adı
Ladik Gölü
Maksimum
Kot
Hacim
Minimum
Kot
Hacim
(m)
(hm³)
(m)
(hm³)
866,62
50,0
861,60
0,4
143
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 46. YeĢilırmak Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
YeĢilırmak
Çorum
0
Ġ
S
0
0
YeĢilırmak
Yenihayat
0
Ġ
0
0
0
YeĢilırmak
Alaca
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Almus
E
0
S
T
0
YeĢilırmak
Hasan Uğurlu
E
0
0
0
0
YeĢilırmak
E
0
0
0
0
YeĢilırmak
Suat Uğurlu
Belpınar
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
GümüĢhacıköy
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Yedikır
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Boztepe
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Uluköy
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Gediksaray
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Çakmak
0
Ġ
0
0
0
YeĢilırmak
Ataköy
E
0
0
0
0
YeĢilırmak
Doğantepe
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Bedirkale
0
0
S
0
0
YeĢilırmak
Kılıçkaya
E
0
0
0
0
YeĢilırmak
Çamlıgöze
E
0
0
0
0
YeĢilırmak
Gölova
0
0
S
T
0
Havzada ondokuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan dokuzu sadece sulama, beĢi sadece
elektrik üretimi, ikisi sadece içme suyu, biri içme suyu ve sulama, biri sulama ve taĢkın kontrolü,
biri ise elektrik üretimi, sulama ve taĢkın kontrolü amaçlı kullanılmaktadır.
Korunan alanlar
Boğazkale Alacahöyük Milli Parkı (Çorum), Kaz Gölü, Zinav Gölü, Almus baraj gölü ve
Göllüköy gölü (Tokat)
144
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 47. YeĢilırmak Havzası; Baskı ve Etkilerin Analizi
Ġller
Kirlenme Nedenleri
Evsel SıvıSanayi
Katı Atıklar Atıkları
X
X
X
X
X
Su Kaynağı
YeĢilırmak
Kelkit Çayı
Çekerek
Tokat
Çorum
Çorum Çayı
YeĢilırmak
Deliçay
Tersakan
GümüĢsuyu Çayı
Salhan Çayı
Çekerek
Çorum Çayı
Amasya
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zirai
Faaliyetler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hayvancılık
Erozyon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
YeĢilırmak
X
X
X
Samsun
Tersakan Çayı
X
X
X
Ladik Gölü
X
X
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Mevcut Durum ve Analiz Raporu (DOLSAR)
Amasya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü verileri
Amasya İl Tarım Müdürlüğü verileri
X
X
Bölgede Çorum il merkezi haricindeki hiçbir il merkezinde arıtma tesisi bulunmamaktadır.
Tokat, Amasya, Çorum il merkezleri ile Almus, Pazar, Turhal, TaĢova ilçesi YeĢilırmak Nehrine,
Suluova, Merzifon, GümüĢhacıköy, Ladik, Havza ilçe merkezleri Tersakan Çayı vasıtasıyla,
ReĢadiye, Niksar, Erbaa ilçeleri ise Kelkit Çayı vasıtasıyla evsel atıksularını YeĢilırmak Nehrine
ulaĢtırmaktadır.
DSĠ tarafından 2003 yılında Bölge Ġllerde yapılan Ġl Envanteri verilerine göre, Amasya‟da
YeĢilırmak, Çekerek ve Tersakan akarsularındaki kirlenme, ağırlıklı olarak hayvancılıktan ileri
gelmektedir.
Amasya
ve
ilçelerinin
hiçbirinin
kanalizasyon
sistemi
arıtma
tesisi
ile
sonlanmamaktadır. Bununla beraber ilçelerde azımsanmayacak bir hayvancılık faaliyeti yapıldığı ve
bu atıkların çok büyük bir kısmı değerlendirilmeyerek doğrudan ırmağa veya onu besleyen kollarına
verildiği için (özellikle Suluova ilçesinde) kirlilik artarak devam etmektedir.
Havza içerisinde iĢletmede olan 7 adet OSB bulunmakta olup, Erbaa OSB‟nin atıksu arıtma
tesisi bulunmaktadır. Çorum OSB‟de oluĢan atıksular belediye kanalizasyonuna verilmektedir.
145
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: Amasya Tarım Ġl Müdürlüğü Ölçüm Sonuçları 2003,2004 BOĠ, KOĠ)
146
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
YeĢilırmak Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 48. YeĢilırmak Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma
Türü
ĠnĢaat Proje
Amasya
Amasya
GümüĢhacıköy GümüĢhacıköy
Merkez
Amasya
12.847
85.851
01.06.2010
31.12.2009
Amasya
Merzifon
Merzifon
52.050
01.07.2008
X
Amasya
Suluova
Suluova
37.235
01.04.2010
X
Çorum
Çorum
Alaca
Merkez
Alaca
Çorum
BüyükĢehir (Batı)
22.590
202.322
30.09.2010
01.04.2001
15.02.2014
X
Samsun
BüyükĢehir
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Giresun
ÇarĢamba
Havza
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
ġ.Karahisar
GümüĢhane Kelkit
BüyükĢehir (Doğu)
ÇarĢamba
Havza
Atakum
Canik
Gazi
Ġlkadım
Atakent
ġ.Karahisar
Kelkit
440.379
60.714
21.002
63.712
64.144
167.274
128.729
10.134
13.698
Ondokuzmayıs Ondokuzmayıs
11.417
Samsun
Samsun
Tekkeköy
Tekkeköy
10.096
18.086
Kutlukent
Tekkeköy
Biyolojik
X
X
X
X
X
31.12.2014
07.05.2014
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2014
10.05.2014
07.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
147
YeĢilırmak
YeĢilırmak KfW
ĠPA (15 AAT)
YeĢilırmak
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
ĠPA (2008 Yılı)
YeĢilırmak
Ġller Bankası (Proje Bitti)
YeĢilırmak Proje Onayı Yapıldı
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Ondokuzmayıs
AAT
X
X
Açıklama
YeĢilırmak Avrupa Yatırım Bankası
Ġhale AĢamasında
YeĢilırmak ĠPA (15 AAT)
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
15.02.2010
13.219
Samsun
Çorum AAT
Havzası
Biyolojik
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Samsun
Terme
Terme
28.411
Sivas
Tokat
Tokat
SuĢehri
Erbaa
Merkez
SuĢehri
Erbaa
Tokat
13.941
56.810
127.988
01.07.2008
Tokat
Niksar
Niksar
34.262
30.12.2014
Tokat
Tokat
Yozgat
Yozgat
Turhal
Zile
Akdağmadeni
Çekerek
Turhal
Zile
Akdağmadeni
Çekerek
63.181
36.154
25.647
11.394
15.04.2012
13.05.2012
01.05.2014
30.12.2011
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Terme AAT
Erbaa AAT
31.12.2010
148
Arıtma
Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Stabilizasyon
Havuzu
YeĢilırmak
Biyolojik
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
X
X
Açıklama
ĠPA (2008 Yılı)
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
YeĢilırmak AB Hibe Fonları
YeĢilırmak ĠPA (2008 yılı)
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar sonucunda
Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun havzada bulunan
toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik 26‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 26. YeĢilırmak Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
149
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre Kanunun
getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım ihtiyacı (20072017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım ihtiyacı havza
nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. YeĢilırmak Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 49. 2008 – 2017 Yılları Arasında YeĢilırmak Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
296.743
10.000- 50.000
280.305
50.000 - 100.000
389.652
>100.000
423.991
Toplam
1.390.691
66.767.175
64.470.150
87.671.700
93.278.020
312.187.045
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
YeĢilırmak Havzası için AAT yenileme yatırımı ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 50. 2008 – 2017 Yılları Arasında YeĢilırmak Havzasının AAT Yenileme Gideri Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
NÜFUS
Samsun ( Terme)
28.411
Havza Toplamı
150
YENĠLEME MALĠYETĠ
(avro)
3.267.265
3.267.265
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Sakarya Havzası
(09)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
ESKĠġEHĠR
 ANKARA
 ADAPAZARI
 AFYONKARAHĠSAR
 BOLU

151




BURSA
KONYA
BĠLECĠK
KÜTAHYA
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Çifteler yakınlarından doğan Sakarya Nehri, doğudan batıya doğru yüksekliği yaklaĢık 800
km olan bir platoyu geçerek Karadeniz‟e akmaktadır. Akarsuyun önemli yan kolları baĢta Porsuk
ve Ankara Çayı olmak üzere Seydisuyu, Çarksuyu, Karasu, Kirmir Çayı, Göynük Çayı, Mudurnu
Çayı ve Göksu‟dur. Bu önemli kollardan Ankara Çayı, Ülkemizin BaĢkenti ve önemli
metropolitan Ģehirlerinden Ankara Ġli‟nden açıktan ve yerleĢim birimlerinden geçmektedir.
Özellikle yaz aylarında çok yoğun kirlilik problemleri ortaya çıkmaktadır.
Sakarya Nehri Havzası 58.160 km2‟lik alanla Türkiye‟nin % 7‟sini kaplamaktadır. Sakarya
havzasında ortalama yıllık akıĢ 6,4 km³ civarındadır. Bu miktar potansiyel olarak Türkiye‟deki
bütün akarsuların % 3,4‟ünü oluĢturmaktadır. Havzadaki önemli tabii göl, çıkıĢ suyu Çarksuyu
olan Sapanca Gölüdür. Sakarya Nehri‟nin aĢağı kısımlarında Sarıyar ve Gökçekaya Barajları
vardır.
Su Kaynakları
Tablo 51. Sakarya Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Sakarya
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
56.504
6,40
3,4
3,6
Nehir Ġsimleri
Sakarya Nehri
Tablo 52. Sakarya Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Sakarya
Gökçekaya
E
0
0
0
0
Sakarya
Sarıyar (H.P)
E
0
0
0
0
Sakarya
E
0
0
T
0
Sakarya
Yenice
Çatören
0
0
S
T
0
Sakarya
Kunduzlar
0
0
S
0
0
Sakarya
Kaymaz
0
0
S
0
0
Sakarya
Söğüt
0
0
S
0
0
Sakarya
Dodurga
0
0
S
T
0
Sakarya
Enne
0
0
0
0
D
Sakarya
Porsuk
0
Ġ
S
T
0
Sakarya
Musaözü
0
0
S
0
0
Sakarya
Çubuk I
0
Ġ
0
T
0
Sakarya
Çubuk II
0
Ġ
0
0
0
Sakarya
K.Bayındır
0
Ġ
0
T
0
Sakarya
Kurtboğazı
0
Ġ
S
0
0
152
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Sakarya
Çamlıdere
0
Ġ
0
0
0
Sakarya
Eğrekkaya
0
Ġ
0
0
0
Sakarya
Akyar
0
Ġ
0
0
0
Sakarya
KavĢakkaya
Asartepe
0
Ġ
0
0
0
0
0
S
0
0
Sakarya
Havzada yirmi adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri içme suyu, sulama ve taĢkın
koruma, biri elektrik üretimi ve taĢkın koruma, ikisi sulama ve taĢkın koruma, ikisi içme suyu ve
taĢkın koruma, biri içme suyu ve sulama, ikisi sadece elektrik üretimi, üçü sadece sulama, ikisi
sadece sulama, beĢi sadece içme suyu, biri ise diğer amaçlarla kullanılmaktadır.
Korunan Alanlar
Sakarya Ġli sınırları içindeki sulak alanlar Pamukova, Adapazarı ovası ve diğer cep
ovalarda mevcut göl, bataklıklar olarak önemli sulak alanlar vardır.
Baskı ve etki analizleri
Havzadaki su kaynakları, hidroelektrik enerji elde edilmesi, su temini, sulama, taĢkın
kontrolü ve taĢımacılık gibi çok amaçlı projelerin yapılmasına elveriĢlidir. Havzada su kirlenmesi
probleminin, nüfus ve endüstrileĢmeye paralel olarak hızlı bir Ģekilde arttığı, bazı kolları Ģimdiden
kirlendiği bilinmektedir. Sakarya Nehri son olarak Karadeniz‟e dökülmekte ve büyük kirliliğe
neden olmaktadır.
Havza, diğer kullanımların yanı sıra, içme suyu temini içinde önemli bir su potansiyeline
sahiptir. Halen Ankara‟nın içme suyu ihtiyacı havzada yer alan akarsular üzerinde Çubuk, KayaĢBayındır, Çamlıdere, Kurtboğazı rezervuarlarından, Adapazarı kentininki ise Sapanca Gölü‟nden
sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra içme suyu ihtiyacının bir kısmını karĢılayabilmek için yeraltı
suyundan da yararlanılmaktadır. Kütahya ve Bilecik kentlerinin içme suyu ihtiyacı ise kaynak ve
yer altı sularından karĢılanmaktadır. EskiĢehir kentinin içme suyu ihtiyacını karĢılamak için yakın
zamana kadar yer altı sularından yararlanılırken, kontrolsüz çekimler ve kirlenme nedeniyle söz
konusu kaynaklarda miktar ve kalite yönünden kötüye gidiĢ gözlendiğinden içme suyunun
Porsuk barajından sağlanması yonula gidilmiĢtir.
153
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada tarımın yanı sıra çeĢitli sektörlere ait endüstriyel faaliyetler sürdürülmektedir.
Büyük illerin merkezleri ve bunların civarındaki yerleĢim yerlerinde sanayi ağırlıktadır. Dünyanın
en zengin bor madenlerinden biri havzada yer almakta, zengin mineral kaynaklarına bağlı olarak
seramik endüstrisi hızla geliĢmektedir. Kuzeyde geniĢ ormanlık alan kereste imal eden fabrikalara
destek sağlamakta, Orta Sakarya Havzasında en büyük Ģeker fabrikaları yer almaktadır. Ülkenin
ihtiyacı olan gübrenin büyük bir kısmı Kütahya‟da yer alan fabrikadan sağlanmaktadır. Yörede
dikkate değer sanayi geliĢiminin gözlendiği yerleĢim merkezleri; Ankara, EskiĢehir, Sakarya ve
Bilecik illeridir.
Havza içerisinde iĢletmede olan 14 OSB bulunmaktadır. Havza içerisinde bulunan
OSB‟lerden Ġnegöl OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, EskiĢehir OSB‟nin atıksu
arıtma tesisi inĢaat aĢamasındadır. Ostim OSB, Ġvedik OSB, ASO OSB ve Sakarya I. OSB ise
belediye kanalizasyonuna bağlıdır.
154
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları 2005,2006 BOĠ, KOĠ)
155
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Sakarya Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 53. Sakarya Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Afyonkarahisar
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Bilecik
Bilecik
Bilecik
Bilecik
Ġlçe
Emirdağ
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Keçiören
Keçiören
Mamak
Sincan
Sincan
Yenimahalle
Beypazarı
Çubuk
Elmadağ
GölbaĢı
Kazan
Keçiören
Akyurt
Keçiören
Kızılcahamam
Nallıhan
Polatlı
Bozüyük
Merkez
Osmaneli
Söğüt
Belediye
Emirdağ
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Bağlum
Keçiören
Mamak
Sincan
Yenikent
Yenimahalle
Beypazarı
Çubuk
Hasanoğlan
GölbaĢı
Kazan
Pursaklar
Akyurt
Sarayköy
Kızılcahamam
Nallıhan
Polatlı
Bozüyük
Bilecik
Osmaneli
Söğüt
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
21.898
367.471
792.189
289.601
21.447
746.361
497.699
392.260
20.770
614.778
34.496
66.303
10.873
63.232
34.568
64.197
22.639
11.530
16.655
12.895
91.166
54.422
45.126
13.419
15.761
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
01.01.2014
X
X
X
X
X
2012
2008
13.05.2014
13.05.2012
13.05.2014
X
Havzası
Sakarya
ASKĠ Tatlar AAT
Biyolojik
Çubuk AAT
Ġleri Arıtma
Karaköy AAT
Ġleri Arıtma
13.05.2014
31.12.2009
13.05.2012
11.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
X
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
156
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
Ġl
Ġlçe
EYLEM PLANI (2008–2012)
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Bursa
Bursa
Bursa
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Alanyurt
Yeniceköy
130.448
24.250
11.487
Bursa
YeniĢehir
YeniĢehir
28.454
01.05.2014
EskiĢehir
EskiĢehir
EskiĢehir
EskiĢehir
Konya
Konya
Konya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Çifteler
Merkez
Merkez
Sivrihisar
Ilgın
Kadınhanı
Yunak
Akyazı
Ferizli
Geyve
Hendek
Çifteler
Odunpazarı
TepebaĢı
Sivrihisar
Ilgın
Kadınhanı
Yunak
Akyazı
Ferizli
Geyve
Hendek
11.887
324.924
245.901
10.293
31.178
14.096
10.107
37.729
12.733
19.802
45.090
13.05.2014
Sakarya
Karasu
Karasu
25.607
01.01.2011
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Kütahya
Kocaali
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Sapanca
Pamukova
Merkez
Kocaali
Arifiye
Erenler
GüneĢler
Merkez
Serdivan
Sapanca
Pamukova
Kütahya
13.089
24.148
50.983
14.513
209.563
48.842
23.202
15.181
212.934
02.08.2013
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Ġnegöl Belediyesi ve
Ġnegöl OSB AAT
Yeniceköy AAT
X
01.01.2010
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Fiziksel+Biyolojik
Sakarya
Biyolojik
Sakarya
X
ESKĠ AAT
Fiziksel+Biyolojik
Ilgın AAT
Kadınhanı AAT
Stabilizasyon Havuzu
Stabilizasyon Havuzu
Akyazı AAT
Biyolojik
Hendek AAT
Biyolojik
Sakarya
13.05.2014
30.11.2010
X
YeniĢehir OSB ile ortak Arıtma
yapılacak. Fizibilite Raporu
HazırlamıĢ. Yer Seçimi YapılmıĢ
X
Sakarya
Sakarya
ADASU AAT
Biyolojik
Sakarya
Ġleri Arıtma
Sakarya
Sakarya
30.03.2008
Kütahya AAT
157
Kapasite Yetersizliğinden
Ek Tesis Yapılıyor.
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
13.05.2014
X
Sakarya
Açıklama
Sakarya
13.05.2014
X
X
Havzası
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde
bu tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye
nüfusunun havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan
hedefler Grafik 27‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 27. Sakarya Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
158
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi
yatırım ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Sakarya Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 54. 2008 – 2017 Yılları Arasında Sakarya Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
334.887
10.000- 50.000
456.353
50.000 - 100.000
275.123
50.233.050
78.720.893
49.522.140
159
>100.000
0
Toplam
1.066.363
0
178.476.083
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Susurluk Havzası
(10)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 BURSA
 BALIKESĠR
 KÜTAHYA
160
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Susurluk Havzası, 22.399 km²‟lik yağıĢ alanına sahip olup, büyüklük bakımından
Türkiye‟deki 25 havza içerisinde 12. sıradadır.
Susurluk Havzası, coğrafi olarak, Bursa, Balıkesir ve Kütahya illerinin bir kısmını içine
alır. Marmara Bölgesi‟nin güneyinde yer almaktadır. Bölgenin en önemli akarsuyu Nilüfer çayı ve
kollarıdır. Nilüfer çayı, Uluabat Gölüne ve Susurluk çayına bir kısmı da Marmara Denizine
dökülür. Susurluk çayı, Susurluk Havzasının batısında yer almaktadır. Susurluk Çayı Simav
Gölü'nden doğar. Susurluk ve MustafakemalpaĢa Ġlçelerinden geçerek Karacabey Ġlçesinde Hanife
Deresi ismini alır. Uluabat Köyü arazisinden geçerek Uluabat Gölü'ne ulaĢır. Havzanın önemli 2
gölü ise Uluabat Gölü ile Manyas Gölü‟dür.
Susurluk Havzası'nda yer alan çaylar ve kirlilik durumları aĢağıdaki gibidir:
Susurluk Havzası'nda yer alan Nilüfer Çayı, hem organik hem de ağır metal açısından aĢırı
derecede kirlenmektedir. Nilüfer Çayı'nın diğer bir kolu olan Soğanlıdere ve Ayvalı Dereleri'nin
su kalitesi SKKY'ne göre IV. Sınıftır.
Simav Çayı, Bigadiç Boraks Maden ĠĢletmelerinin bor yüklü atıksularını, Balıkesir-SEKA
PaĢaköy Kağıt Fabrikası atıksularını ve ġeker Fabrikası atıksularını almaktadır. Bu çayın kalitesi
III. ve IV. Sınıf arasında değiĢmektedir. Mustafa Kemal PaĢa Çayı, bölgedeki sanayi tesislerinin
atıklarıyla kirlenmektedir. Bor, arsenik, krom, kurĢun, çinko ve nitrit azotu konsantrasyonları bu
çayın IV. Sınıf olduğunu göstermektedir.
Orhaneli Çayı organik açıdan II. sınıf olmasına rağmen, bor ve askıda katı madde
açısından IV. Sınıf kalitede gözükmektedir. Emet Çayı kalitesi genelde II. Sınıf olmasına rağmen,
bor ve arsenik konsantrasyonu açısından tarımsal sulama ve içme suyu temini yönünden oldukça
sakıncalı olduğunu göstermekte ve suyun kalitesinin IV. Sınıfa düĢmesine neden olmaktadır.
Kocaçay, Bayramoğlu, KurĢun ve Antimon Tesislerinin atıksularını, Türker Ġzabe ve
Rafineri Sanayi tesislerinin kurĢun ve çinko içeren atıksularını almaktadır.
Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi'nin bütün evsel, endüstriyel ve tarımsal atıksularını
toplayıp uzaklaĢtıran bir su ağıdır. Havzadaki akarsular DSĠ Genel Müdürlüğü'ne ait ölçüm
istasyonlarındaki ölçüm ve örnekleme çalıĢmaları ile periyodik olarak izlenmektedir.
Susurluk Havzası’nda Nüfus Durumu
Susurluk Havzası‟nın en kalabalık ve aynı zamanda kirlilik kaynağı bakımından en önemli
ili 2,2 milyon nüfusa sahip Bursa‟dır. Nüfusun tamamı havza içerisinde yaĢamaktadır. 1.1 milyon
nüfusa sahip Balıkesir‟inde havza içerisinde kalan nüfusu yaklaĢık 730.000‟dir. 660.000 nüfusa
161
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
sahip olan Kütahya‟nın da havza içerisinde yaĢayan nüfusu yaklaĢık 340.000‟dir. Sonuç olarak
Susurluk Havzası‟ndaki nüfus yaklaĢık olarak 3.270.000‟dir.
Su Kaynakları
Tablo 55. Susurluk Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Susurluk
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
Nehir Ġsimleri
23.765
5,43
2,9
7,2
Simav Çayı,Koca Çay
Tablo 56. Susurluk Havzası; Göller
Havza Adı
Göl Adı
Susurluk
Susurluk
Uluabat
Manyas
Maksimum
Kot
Hacim
(m)
(hm³)
8,00
1050,0
18,30
741,2
Kot
(m)
3,00
14,00
Minimum
Hacim
(hm³)
0,2
16,8
Tablo 57. Susurluk Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Susurluk
Doğancı
0
Ġ
0
0
0
Susurluk
DemirtaĢ
0
0
S
T
0
Susurluk
Hasanağa
0
0
S
0
0
Susurluk
GölbaĢı
0
0
S
0
0
Susurluk
Büyükorhan
0
0
S
0
0
Susurluk
Çavdarhisar
0
0
S
0
0
Susurluk
Kayaboğazı
E
Ġ
S
T
0
Susurluk
Çaygören
0
0
S
0
0
Susurluk
Ġkizcetepeler
0
Ġ
S
T
0
Havzada dokuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, içme suyu,
sulama ve taĢkın kontrolü, biri içme suyu, sulama ve taĢkın kontrolü, biri sulama ve taĢkın
kontrolü, biri sadece içme suyu, beĢi ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Kirlilik Kaynakları
Bu kadar çok nüfusun yaĢadığı ve endüstrinin yoğun olduğu bu bölgede havza, ciddi bir
kirlilik potansiyeli ile karĢı karĢıyadır.
162
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bursa sınırları içerisinde doğan Nilüfer Çayı yine Bursa BüyükĢehir Belediyesi alanları
içerisinde kurulmuĢ bulunan, boyahane, tabakhane, gıda sektörü ve metal sektöründe faaliyet
gösteren çok sayıda fabrika ve imalathane tarafından kirletilmektedir. Bu durum ekolojik dengeyi
bozup halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan incelemeler sırasında Pilot Organize
Sanayi Bölgesi dıĢında faaliyet gösteren yaklaĢık 70 civarı boyahane ile çok sayıdaki metal ve gıda
sanayilerinden çok azının arıtma tesisi kurmuĢ olduğu görülmüĢtür. Bu aĢamada Bursa
BüyükĢehir Belediyesi yerleĢim ve tarım alanlarında faaliyet gösteren pek çok sayıdaki iĢletmeleri
ortak bir alana taĢınmalarını sağlamak ve OSB kurulması için çalıĢmalarını sürdürmektedir. Bu
konuda öncelik tabakhanelere verilmiĢ olup, bunlara Ġkizce ve Badırga arasında yer gösterilmiĢtir.
ġu anda da boyahaneler için aynı çalıĢma sürdürülmektedir. Bu planlı bölgelerde çalıĢan
firmaların arıtma problemleri ortak olarak çözüleceğinden iĢletmelere ekonomik maliyetler
doğuracaktır.
Havza içerisinde 8 adet Bursa ilinde ve 3 adet Balıkesir Ġlinde olmak üzere iĢletmede olan
11 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bursa TSO OSB, Nilüfer OSB ve DemirtaĢ
OSB atıksu arıtma tesisi mevcut olup, Bursa Deri OSB‟nin atıksu arıtma tesisi ise deneme
aĢamasındadır. Gürsu, Kestel, Barakfakih Belediyelerinin evsel nitelikli atıksuları, Gürsu, Kestel
Organize Sanayi Bölgesinin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuları ile Kestel ve Barakfakih Sanayi
Bölgesi‟nde faaliyet gösteren iĢletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularının arıtılması
amacıyla Vali Yardımcısı baĢkanlığında, ilgili belediyeler ve bölgede faaliyet gösteren sanayiciler
tarafından kurulan SS YeĢil Çevre Arıtma Tesisi ĠĢletme Kooperatifi’ne ait 55.000 m³/gün
maksimum kapasiteli atıksu arıtma tesisi mevcuttur.
Nüfusu 2,2 milyon olan Bursa ilinin en önemli evsel atıksu arıtma tesisleri, BUSKĠ
tarafından yapılan ve iĢletilen Doğu ve Batı atıksu arıtma tesisleridir. BUSKĠ-Batı AAT 2006
ġubat ayında iĢletmeye alınmıĢ olup 40.000 m3/gün evsel atıksuyu arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi
87.500 m3/gün olup, arıtılmıĢ atıksularını Nilüfer Havzası‟nda yer alan Ayvalı Dere‟ye deĢarj
etmektedir. BUSKĠ-Doğu AAT 2006 Mayıs ayında iĢletmeye alınmıĢ olup 160.000 m3/gün evsel
atıksuyu arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi 240.000 m3/gün olup, arıtılmıĢ atıksularını Nilüfer
Havzası‟nda yer alan Deliçay‟a deĢarj etmektedir. Her iki atıksu arıtma tesisi de fiziksel ve
biyolojik arıtma yapmaktadır.
Havzada bulunan Balıkesir Belediyesi‟ne ait AAT, 43.200 m3/gün kapasiteli olup fiziksel
ve biyolojik arıtma yapmaktadır. DeĢarj izin belgesi olan tesis, deĢarjını Üzümlü Deresi (Simav
Çayına) yapmaktadır.
163
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
164
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Susurluk Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 58. Susurluk Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Ġlçe
Merkez
Bandırma
Bigadiç
Dursunbey
Erdek
Sındırgı
Susurluk
Gürsu
Kestel
Karacabey
M.KemalpaĢa
Nilüfer
Nilüfer
Osmangazi
Osmangazi
Osmangazi
Yıldırım
Emet
Simav
TavĢanlı
Belediye
Balıkesir
Bandırma
Bigadiç
Dursunbey
Erdek
Sındırgı
Susurluk
Gürsu
Kestel
Karacabey
M.KemalpaĢa
Görükle
Nilüfer
Emek
DemirtaĢ
Osmangazi
Yıldırım
Emet
Simav
TavĢanlı
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
241.404
110.248
15.638
17.701
20.475
12.668
23.778
47.180
32.525
52.016
54.029
22.638
199.270
41.373
16.547
657.599
574.303
10.198
25.677
55.240
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
01.12.2004
13.05.2010
13.05.2014
30.05.2014
30.04.2012
13.05.2014
07.05.2014
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Balıkesir AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
Susurluk ĠPA (2008 Yılı)
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
S.S. YeĢil Çevre Arıtma
Tesisi ĠĢletme Koop AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
Karacabey AAT
Biyolojik
Susurluk
Susurluk
X
BUSKĠ Batı AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
X
BUSKĠ Doğu AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
X
1988
13.05.2012
13.05.2014
01.05.2014
31.12.2010
Susurluk
Susurluk
Susurluk
165
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
28‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 28. Susurluk Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
166
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Susurluk Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 59. 2008 – 2017 Yılları Arasında Susurluk Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
10.000- 50.000
50.000 - 100.000
>100.000
Toplam
141.684
126.135
109.269
110.248
487.336
31.878.900
29.011.050
24.585.525
24.254.560
109.730.035
167
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Marmara Havzası
(11)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 ĠSTANBUL
 KOCAELĠ
 ÇANAKKALE
 BURSA
 TEKĠRDAĞ
 BALIKESĠR
 EDĠRNE
 YALOVA
168
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza, Susurluk nehri Ģebekesi yağıĢ alanı dıĢında, Marmara denizine dökülen akarsular
yağıĢ alanlarını kapsamaktadır. Trakya‟da Koru dağı, Ganos dağı ve Istıranca uzantıları, Anadolu‟da
kuzeyden itibaren Alem dağı, Aydos dağı, Kayalı dağ, Gök dağ, Avdan dağı, Katırlı dağı ile Kaz
dağı uzantıları ve Karadağ tarafından çevrelenmektedir. Havza alanı yaklaĢık olarak 2.357.604
hektardır. Havzanın Türkiye alanına oranı % 3.03 kadardır. Yıllık su potansiyeli 5.85x109 m3 olarak
hesaplanmıĢtır
Trakya bölümünde Alibey ve Kurbağalı Dere, doğuda Kiraz Deresi, güneybatıda KocabaĢ
(Biga) ve Gönen Çayları bulunmaktadır. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Ġznik gölleri, havzanın
en önemli gölleridir.
Havza alanında hemen her mevsimde yağıĢ görülmektedir. Yıllık yağıĢ toplamı 586 mm
(Tekirdağ) ile 768mm (Ġzmit) arasında değiĢmekte ve havza ortalaması 685mm kadardır. YağıĢın en
fazla olduğu aylar genellikle kasım, aralık ve ocak en az olduğu aylar ise temmuz ve ağustostur.
Ağustos ayında yağıĢ toplamının yer yer 7mm (Çanakkale) nin altına düĢtüğü görülmektedir.
Su Kaynakları
Tablo 60. Marmara Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
Marmara
24.100
8,33
4,5
11
Nehir Ġsimleri
Kocaçay, Gönen Ç , Riva
D. Ve Müteferrik Sular
Tablo 61. Marmara Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
Minimum
Göl Adı
Kot
Hacim
Kot
Hacim
Marmara
Ġznik Gölü
(m)
85,00
(hm³)
12064,4
(m)
83,30
(hm³)
45,8
Marmara
Durusu
4,50
186,8
-2,00
0,6
169
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
Tablo 62. Marmara Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Kirazdere
Gökçe
Alibey
B.Çekmece
Sazlıdere
Ömerli
Darlık
Elmalı
Gönen
Tayfur
0
0
0
0
0
0
0
0
E
0
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
Ġ
0
0
0
0
0
0
0
0
S
0
0
0
T
0
0
0
0
0
T
0
D
0
0
0
0
0
0
0
0
D
Havzada on adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, içme suyu, sulama ve
taĢkın kontrolü, biri içme suyu ve taĢkın kontrolü, ikisi içme suyu ve diğer, altısı ise sadece içme
suyu amaçlı kullanılmaktadır.
Koruma Alanları
Milli Parklar
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı – Çanakkale
Troya Tarihi Milli Parkı – Çanakkale
Sulak Alanlar
Büyük Çekmece Gölü – Ġstanbul
Boğaziçi – Ġstanbul
Terkos Gölü – Ġstanbul
Suvla Lagünü – Çanakkale
Biga Çayı ve Sulak Çayırları – Çanakkale
Çardak Lagünü – Çanakkale
Tabiat Parkları
Polonezköy Tabiat Parkı – Ġstanbul
TürkmenbaĢı Tabiat Parkı – Ġstanbul
Ballıkayalar Tabiat Parkı – Kocaeli
170
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BeĢkayalar Tabiat Parkı – Kocaeli
Tabiat Koruma Alanı
Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı - Ġstanbul
Tablo 63. Ġstanbul’un Mevcut Su Kaynaklarının Rezervuar ve Koruma Alanları
Kaynak
Rezervuar
Yüzey Alanı
km2
Toplam
Koruma Alanı
Mutlak
Koruma Alanı
Kısa Mesafeli
Koruma Alanı
Orta Mesafeli
Koruma Alanı
Uzun
Mesafeli
Koruma Alanı
32
3
36
4
23
9
619
160
621
81
621
207
25
12
19
10
40
16
51
18
34
12
55
22
62
20
44
29
63
21
449
107
488
26
440
140
Terkos
Alibeyköy
B.Çekmece
Elmalı
Ömerli
Darlık
Baskı ve Etkilerin Analizi
Endüstriyel faaliyetler yoluyla deĢarj edilen en yüksek atıksu miktarı, KOĠ, AKM, T.Azot ve
T.Fosfor yüklerinin Marmara Havzası‟nda oluĢtuğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni
Ġstanbul ve Kocaeli gibi ülkenin endüstri açısından en yoğun merkezlerinin bu havzada yer
almasıdır. T.Cr yükü açısından en yüksek değere sahip olan havza, içerdiği yoğun deri ve metal
sanayi nedeniyle Marmara Havzası olarak görülmektedir.
Marmara Bölgesinde bulunan katı atık depolama alanlarında oluĢan sızıntı sularının bir
kısmı belediyelere ait mevcut evsel atıksu arıtma tesislerine gönderilmekte, bir kısmı ise arıtılmadan
deĢarj edilmektedir.
Tablo 64. Marmara Havzasında Kirlilik Kaynaklarına Göre Kirlilik Yüklerinin Dağılımı
Atıksu
Miktarı
(m3/yıl)
KOĠ
(t/yıl)
BOĠ5
(t/yıl)
AKM
(t/yıl)
T.Azot
(t/yıl)
T.Fosfor
(t/yıl)
Yağ/
Gres
(t/yıl)
T.Cr
(t/yıl)
Pb
(t/yıl)
Cd
(t/yıl)
Zn
(t/yıl)
Cu
(t/yıl)
Endüstri
84.725.246
80.019
26.164
10.534
1.585
80,36
954
163
29
2,09
42
74,18
YerleĢim Alanları
775.307.649
294.379
116.881
139.690
27.201
5.250
39.654
8.064
532
163
29
2,09
42
74,18
Kaynak
Tarım, Orman,
Çayır ve Otlak
Arazileri
Turizm
7.267.472
1.964
914
1.247
216
43
427
Toplam
867.300.367
376.362
143.959
151.471
37.066
5.905,3
41.035
171
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 65. Marmara Havzası’nda Atıksu Miktarı ve Kirlilik Yüklerinin Sektörlere Göre
Dağılımı
Sektör
Sayı*
Enerji
7
Atıksu
Miktarı
(m3/yıl)
201.762
KOĠ
(t/yıl)
BOĠ
(t/yıl)
AKM
(t/yıl)
T.Azot
(t/yıl)
T.Fosfor
(t/yıl)
35,91
3,92
97,42
0,20
2,95
Yağ/
Gres
(t/yıl)
11,17
Gübre
3
1.277.500
221,56
63,88
6,22
118
2,69
0
Biosit Üretimi
3
1.511.411
11,34
6,44
1,16
5,83
0,01
0
Ġlaç
Petrol
Rafinerileri ve
Yan Ürünleri
Kağıt
63
962.842
297,37
92,84
368
21,70
3,65
8,51
21
5.345.094
102,33
448,53
103,82
276,46
8,56
96,27
25
17.554.667
49.504
18.206
1.604
596
3,05
32,57
Çimento
19
349.648
0,69
0,06
178
0
0
15
Deri
9
7.345.622
2.743
931
931
12
0
163
Metal
388
11.944.411
11.471
300
987
39
1,29
55
Maden
Gemi Yapımı ve
Onarımı
Tekstil
Elektronik
Ürünler
Organik Kimya
Sanayi
Ġnorganik Kimya
Sanayi
Gıda
Tehlikeli Atık
Arıtımı ve
Depolanması
Katı Atık
Yönetimi
UlaĢım Araçları
Yönetimi
Diğer
KarıĢık Endüstri
Sanayileri
Toplam
50
264.316
171
100
147
0
0
5
4
4.093
8,19
4,09
0
0
0
0,41
235
10.701.095
4.610
1.311
12.51
30
0
67
17
164.895
118
21
13,64
44,76
0
9,21
171
12.474.391
3.350
635
992
340
34
40
39
821.562
284
70
90
0
0,02
4,04
122
2.970.020
2.095
659
1.297
55
0
193
2
20.000
3,2
2
4
0
0,04
0,4
1
11.716
52
17
33
3
0,07
7
16
95.313
91
20
12
34
0
7,08
6
132.318
34,55
7,13
17
1,65
0,01
0,16
5
11.920.899
4.808
3.260
2.395
5,45
24
240
1206
84.725.246
80.019
26.164
10.534
1.585
80,36
954
* Sektörler içindeki Organize Sanayi Bölgeleri tek bir işletme olarak alınmıştır
Havza içerisinde bulunan Ġstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları büyükĢehir belediyesi sınırlarını
oluĢturmaktadır. Ġstanbul‟da 12 AAT, Kocaeli‟nde ise 8 AAT ile il genelinde oluĢan atıksuların büyük bir
kısmı arıtılmaktadır. Bursa Ġlinde; Gemlik, Mudanya Belediyelerinin, Tekirdağ Ġlinde; Yenice ve Marmara Ereğlisi
Belediyelerinin evsel atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Yalova ilinde ise TASK-KAB Altınova atıksu arıtma
tesisi bulunmakta olup, diğer belediyelerin atıksu arıtma tesisleri yapım aĢamasındadır.
172
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Marmara Havzası içerisinde iĢletmede olan 19 adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan Ġstanbul
Deri OSB, Beylikdüzü OSB, Gebze TSOB-TAYSAD ve Gebze Plastikçiler OSB‟nin atıksu arıtma
tesisleri bulunmakta olup Dilovası OSB‟nin atıksu arıtma tesisi yapım aĢamasındadır. Ayrıca Ġkitelli
OSB ve Tuzla Mermerciler OSB atıksuların ĠSKĠ kanalizasyon sistemine vermektedirler.
173
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
174
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Marmara Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 66. Marmara Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
ĠL
Balıkesir
ĠLÇE
Gönen
BELEDĠYE
Gönen
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
41.811
Bursa
Gemlik
Gemlik
78.945
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Ġznik
Mudanya
Mudanya
Orhangazi
Ġznik
Güzelyalı
Mudanya
Orhangazi
22.179
13.931
30.415
53.189
Çanakkale Merkez
Çanakkale
86.544
13.05.2012
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Biga
Çan
Gelibolu
Lapseki
Kepez
Avcılar
Esenyurt
Beylikdüzü
Arnavutköy
Bahçelievler
Bakırköy
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Kağıthane
Sarıyer
ġiĢli
33.509
29.172
31.246
10.612
10.655
323.596
253.084
112.131
62.492
571.711
214.821
191.513
247.256
418.229
247.633
314.684
15.05.2011
31.10.2010
01.03.2014
01.03.2011
30.09.2007
Biga
Çan
Gelibolu
Lapseki
Merkez
Avcılar
Büyükçekmece
Büyükçekmece
GaziosmanpaĢa
Bahçelievler
Bakırköy
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Kağıthane
Sarıyer
ġiĢli
X
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma
Tarihi
13.05.2014
13.05.2012
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
31.12.2014
Açıklama
Marmara
BUSKĠ Gemlik Ön
Arıtma ve DDD
Fiziksel
Marmara MEMPĠS
13.05.2014
X
Havzası
Marmara
BUSKĠ Mudanya Ön
Arıtma ve DDD
Fiziksel
Marmara
13.05.2012
Marmara
X
X
Kepez AAT
Fiziksel+Biyolojik
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
ĠnĢaat AĢamasında Olan
Ambarlı AAT‟ ye Bağlanacak
Marmara
(1. Kademe 400.000m3/gün
2. kademe 1.000.000m3/gün)
X
Ambarlı AAT
X
Ataköy AAT
Biyolojik
Marmara
X
Baltalimanı Ön Arıtma
ve DDD
Fiziksel
Marmara
175
X
Marmara
ATIKSU ARITIMI
ĠL
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
ĠLÇE
Bağcılar
BayrampaĢa
Eminönü
Esenler
Eyüp
Eyüp
Fatih
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
Güngören
Zeytinburnu
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Çatalca
Çatalca
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
Bağcılar
BayrampaĢa
Eminönü
Esenler
Eyüp
Göktürk
Fatih
Boğazköy
Bolluca
GaziosmanpaĢa
Haraççı
TaĢoluk
Güngören
Zeytinburnu
Büyükçekmece
Gürpınar
Kıraç
Kumburgaz
Mimarsinan
Tepecik
Yakuplu
Çatalca
Hadımköy
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
719.267
272.196
32.557
517.235
303.824
16.085
422.941
22.410
10.875
890.522
10.266
13.068
318.545
288.743
44.287
45.682
63.293
20.883
39.244
33.192
51.862
27.807
19.733
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
X
Yenikapı Ön Arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
X
Büyükçekmece Ön Arıtma Fiziksel
Marmara
176
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
ĠL
ĠLÇE
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Kadıköy
Ümraniye
Ümraniye
Ümraniye
Kadıköy
Alemdar
TaĢdelen
Ümraniye
744.670
21.292
39.774
630.914
X
Kadıköy Ön Arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
Ġstanbul
Küçükçekmece
Küçükçekmece 784.128
X
Küçükçekmece Ön
Arıtma
Fiziksel
Marmara
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Adalar
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Tuzla
Adalar
Maltepe
Kartal
Pendik
Orhanlı
Tuzla
10.460
415.117
427.111
517.624
11.314
148.792
X
X
Tuzla AAT ve DDD
Biyolojik
Marmara
Ġstanbul
Üsküdar
Üsküdar
582.666
X
Üsküdar Ön Arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
Ġstanbul
Silivri
SelimpaĢa
11.955
X
13.05.2014
Ġstanbul
Silivri
Silivri
62.247
X
13.05.2012
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Ümraniye
Kartal
Sultanbeyli
Ümraniye
Beykoz
Beykoz
Ümraniye
Büyükçekmece
Gebze
Gebze
Gebze
Sarıgazi
Samandıra
Sultanbeyli
Yenidoğan
Beykoz
ÇavuĢbaĢı
Çekme
BahçeĢehir
Çayırova
Darıca
Dilovası
76.855
112.653
272.758
49.593
200.572
19.539
70.683
25.116
36.741
109.580
35.856
13.05.2014
Marmara
Planlama AĢamasında
(100.000m3/gün)
Planlama AĢamasında
Marmara
(65.000m3/gün)
Marmara
X
PaĢaköy AAT
Ġleri Biyolojik
Marmara
X
Küçüksu Ön Arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
BahçeĢehir AAT
Biyolojik
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
X
X
X
X
Açıklama
13.05.2014
13.05.2010
13.05.2014
177
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
ĠL
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Kocaeli
Gebze
Gebze
310.815
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Tekirdağ
Tekirdağ
Gölcük
Gölcük
Merkez
Gölcük
Kandıra
Karamürsel
Körfez
Körfez
Derince
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
ġarköy
Gölcük
Ġhsaniye
Bahçecik
Değirmendere
Kandıra
Karamürsel
Hereke
Körfez
Derince
BekirpaĢa
Saraybahçe
KuruçeĢme
Alikahya
Arslanbey
Köseköy
Kullar
Uzunçiftlik
Yuvacık
Tekirdağ
ġarköy
71.538
12.839
12.232
29.906
15.473
36.466
18.877
97.535
113.991
127.031
121.393
11.785
23.197
10.573
17.492
13.730
14.893
18.491
133.322
15.523
Yalova
Merkez
Yalova
87.372
04.12.2008
Yalova
Çiftlikköy
Çiftlikköy
15.290
01.12.2008
X
X
X
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Arıtma
Adı
Türü
Mutlukent Evsel AAT
Biyolojik
Göçmen Konutları AAT Biyolojik
Gölcük AAT
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Marmara Gebze AAT MEMPIS +
Marmara Ġller Bankası(Proje Devam)
Biyolojik
Marmara
13.05.2014
Marmara
Marmara
Karamursel AAT
X
Körfez AAT
Biyolojik
Marmara
X
42 Evler AAT
Biyolojik
Marmara
X
Seka AAT
Biyolojik
Marmara
X
Kullar AAT
Biyolojik
Marmara
01.08.2009
13.05.2014
Marmara
Marmara
X
178
Yalova, Çiftlikköy, TaĢköprü, Kadıköy
Marmara ve Termal Ortak AAT
Ġslam Kalkınma Bankası 45.000.000 $
Marmara
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
29‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 29. Marmara Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
179
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Marmara Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 67. 2008 – 2017 Yılları Arasında Marmara Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
10.000- 50.000
50.000 - 100.000
>100.000
Toplam
150.386
290.380
227.105
133.322
801.193
33.836.850
66.787.400
51.098.625
29.330.840
181.053.715
180
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Konya Kapalı
Havzası
(12)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER




KONYA
ISPARTA
KARAMAN
NEVġEHĠR



181
NĠĞDE
AKSARAY
ANKARA
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Konya Kapalı Havzası Türkiye'nin Ġç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin toplam
alanının % 7'sine denk gelen 50.000 km2‟lik bir alanı kaplamaktadır. Konya Kapalı Havzası,
Anadolu'nun ortasında yükselen eski bir nehir yatağının hava hareketlerine bağlı olarak oluĢmuĢtur.
Su Kaynakları
Tablo 68. Konya Kapalı Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Konya
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
55.554
5,52
2,4
2,5
Nehir Ġsimleri
Ġnsuyu, Melendiz Ç,
Müteferrik Sular
Tablo 69. Konya Kapalı Havzası; Göller
Maksimum
Minimum
Havza Adı
Göl Adı
Kot
Hacim
Kot
Hacim
Konya Kapalı
BeyĢehir
(m)
1125,50
(hm³)
5409,9
(m)
1121,03
(hm³)
0,9
Tablo 70. Konya Kapalı Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Konya Kapalı
Apa
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Altınapa
0
Ġ
S
0
0
Konya Kapalı
Sille
0
0
S
T
0
Konya Kapalı
Ġvriz
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Ayrancı
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Gödet
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Mamasın
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Gebere
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
May
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Suğla
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
GümüĢler
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
ÇavuĢçu
0
0
S
0
0
Konya Kapalı
Bozkır
0
0
S
T
0
Havzada onüç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan ikisi sulama ve taĢkın kontrolü, biri
içme suyu ve sulama, onu ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
182
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanları
Konya havzasında sulak alanlar ve göller; Samsam Gölü, Kozanli Gölü, Kulu Gölü, Ereğli
Sazlığı, Esmekaya Sazlığı, BeyĢehir Gölü, Sugla Gölü, Hotamis Sazlığı, Bolluk Gölü, Tersakan
Gölü, Tuz Gölü
Baskı ve Etkilerin Analizi
Konya Kapalı Havzası'nda yaklaĢık 3 milyon kiĢi yaĢamaktadır. Bunun % 45'i kırsal
alanlarda, % 55'i kentsel alanlardadır. Havza genelinde, kırsal alanlarda nüfus giderek azaldığı
kentsel alanlardaysa arttığı gözlenmektedir.
Konya ve Aksaray civarındaki ana endüstri kolları arasında süt çiftlikleri, bakır ve
alüminyum madenleri, deri iĢleme tesisleri ve gıda iĢleme endüstrileri yer almaktadır.
BeyĢehir gölü havzasında; göle deĢarj eden 9 adet balık iĢleme tesisi, 1 adet silah fabrikası, 5
adet krom kaplama atölyesi, 1 adet restoran, 1 adet mezbahana bulunmaktadır.
Sevindik Belediyesi, Huğlu Belediyesi, Üzümlü Belediyesi, Emen Belediyesi, Üstünler
Belediyesi, Yenidoğan Belediyesi, YeĢildağ Belediyesi, KayabaĢı Belediyesi, Derebucak Belediyesi,
Çamlık belediyesi, Gencek Belediyesi, Doğanbey Belediyesi, Gölyaka Belediyesi, Hüyük Belediyesi,
ÇavuĢ Belediyesi, Göçeri Belediyesi, Kıreli Belediyesi, Ġlmen Belediyesi, Burunsuz Belediyesi, KöĢk
Belediyesi; Mutlu Belediyesi atıksuları BeyĢehir Gölü su toplama havzasındaki akarsu ve kuru dere
yataklarına verilmektedir.
Konya Kapalı Havzasında iĢletmede olan 8 adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan Niğde
OSB ve Ereğli OSB‟nin atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca Konya I. OSB, Aksaray OSB
ve Karaman OSB‟nin atıksu arıtma tesisleri proje aĢamasındadır.
BeyĢehir Gölünün Sorunları
 Tarım alanlarından kaynaklanan kirlilik
 Koruma alanlarındaki kaçak yapılaĢma
 Göl su seviyesindeki değiĢimler
 Flora ve fauna türlerinin azalması
 Kaçak avlanma
ÇavuĢçu Gölü havzasında; gölü besleyen kaynaklar 1960 yılında Bulcuk, Eldes, Tekke
göletleri ile tutulmuĢ ve göl kuzey ve güneyindeki sulak alanlar kurutulmuĢ ve tarıma açılmıĢtır.
Gölde yapılan seddeler ile Ilgın ve Atlantı Ovalarında toplam 22.000 ha‟lık alan sulanmaktadır.
183
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tarım alanlarından kaynaklanan kirlilik, kum alımı, su seviyesindeki değiĢimler, kaçak avcılık,
bilinçsiz balıkçılık gölün sorunlarıdır.
Ereğli Sazlıklarının Sorunları
 Ereğli‟deki bazı sanayi atıksularının ve Ereğli Belediyesine ait kanalizasyon atıksularının
arıtılmadan göle deĢarj edilmesi,
 Kaçak avcılığa karĢı etkin bir mücadele yapılmaması,
 Gölü besleyen su kaynaklarının üzerinde barajlar (Ġvriz, Ayrancı, Gödet, Ġbralı, Deliçay
Barajları) yapılması nedeniyle göle hiç su gelmemesi,
 Tarım arazilerinden gelen drenaj sularının pestisit ve gübre etkisiyle kirlenmiĢ olması,
 Son yıllarda kuraklık sebebiyle göl yüzeyinin daralması,
 Erozyon ile Düre Dağından gelen sedimentlerle gölün dolması,
 Balık popülasyonunun, son yıllarda göle deĢarj edilen atıksuların ekolojik dengeyi bozmasıyla
azalması,
 Göl ve çevresindeki sazlık alanların kontrollü kesimi yapılmadığından sazlıkların kontrolsüz
kesilmesi ya da özellikle yakılması sonucu ekolojik dengenin bozulması,
 Meke gölünün sorunları Meke Gölü etrafındaki piroklastik malzemenin (briket yapımında
kullanılır) uzun yıllar alınması ile büyük ölçüde tahrip olmuĢtur.
 Erozyon gölü tehdit etmektedir.
Tuz Gölünün Sorunları

Konya, Aksaray Ġlleri, Cihanbeyli ve ġereflikoçhisar ilçelerinin evsel ve endüstriyel nitelikli
atıksularının göle arıtılmadan verilmesi,

Göldeki tuz konsantrasyonun azalması,

Flora ve fauna türlerinin azalması,

Tahliye kanalından, sulama amacıyla su alınması,

Tarım alanlarından kaynaklanan kirlilik
Tuz Gölü’nü kirleten kaynaklar;

Cihanbeyli Belediyesi, Yeniceoba Belediyesi, Bulduk Belediyesi, Gölyazı Belediyesi, 7 adet
tuz iĢletmesi, 2 adet mezbahane, 1adet un fabrikası atıksuları Tuz Gölü‟ne ulaĢan akarsu ve
akarsu yataklarına verilmektedir.
184
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları BOĠ, KOĠ)
185
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Konya Kapalı Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 71. Konya Kapalı Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Aksaray
Eskil
Eskil
18.276
01.05.2014
Aksaray
Merkez
Aksaray
151.164
13.05.2010
Aksaray
Ankara
Merkez
ġ.Koçhisar
Sultanhanı
ġ.Koçhisar
10.427
27.048
30.08.2009
13.05.2014
Karaman
Merkez
Karaman
122.809
07.05.1999
Konya
BeyĢehir
BeyĢehir
32.799
Konya
BüyükĢehir
BüyükĢehir
973.791
01.01.2009
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Cihanbeyli
Çumra
Ereğli
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Selçuklu
SeydiĢehir
Cihanbeyli
Çumra
Ereğli
Karapınar
Karatay
Kulu
Meram
Selçuklu
SeydiĢehir
15.192
28.153
94.542
31.913
229.995
20.496
282.523
454.537
37.763
31.12.2010
13.05.2014
11.02.2008
30.11.2010
13.05.2010
01.08.2014
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2014
NevĢehir
Derinkuyu
Derinkuyu
10.211
Niğde
Niğde
Bor
Merkez
Bor
Niğde
35.151
100.418
X
X
X
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Konya Kapalı
X
Konya Kapalı
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
Konya Kapalı
Konya Kapalı
BeyĢehir AAT
Havalandırmalı Fakültatif
Stabilizasyon Ve Fakültatif
Stabilizasyon Havuzları
Fiziksel+Biyolojik
KOSKĠ AAT
Ġleri Arıtma
Karaman AAT
Konya Kapalı
Konya Kapalı
X
Konya Kapalı
X
X
X
11.05.2014
X
Bor AAT
Niğde AAT
186
Fiziksel
Fiziksel+Biyolojik
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
2009 Yılı Ġçerisinde
iĢletmeye alınacak
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Stabilizasyon Havuzu
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
(Derinkuyu+Kaymaklı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
30‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 30. Konya Kapalı Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
187
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Konya Kapalı Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 72. 2008 – 2017 Yılları Arasında Konya Kapalı Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
360.080
10.000- 50.000
199.479
50.000 - 100.000
94.542
>100.000
967.055
Toplam
1.621.156
81.018.000
45.880.170
21.271.950
212.752.100
360.922.220
Konya Kapalı Havzası için AAT yenileme yatırımı ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 73. 2008 – 2017 Yılları Arasında Konya Kapalı Havzasının AAT Yenileme Gideri
Ġhtiyacının Nüfusa Göre Dağılımı
YENĠLEME MALĠYETĠ
(avro)
NÜFUS
Niğde (Kemerhisar)
5.673
638.213
Konya (Güneysınır)
Havza Toplamı
5.089
572.513
1.210.725
188
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Küçükmenderes
Havzası
(13)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER

ĠZMĠR
189
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzanın Tanımı ve Karakterizasyonu
Küçük Menderes Nehri yaklaĢık 175 km uzunluğunda olup Ġzmir‟in Kiraz Ġlçesinden baĢlar.
Beydağ, ÖdemiĢ, Tire, Bayındır, Torbalı Ġlçelerini kapsayan nehir havzası, Selçuk‟ta nehrin
oluĢturduğu delta ile son bulur. Havzanın tamamı Ġzmir Ġl sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Bozdağlar‟dan doğan Küçük Menderes Nehri, birleĢen kollarla büyüyerek güneye doğru
iner, Beydağ ilçesi yakınlarında, Boz ve Aydın Dağları‟nın arasındaki geniĢ havzasında batıya doğru
akar. Torbalı yakınlarında güneye doğru dönerek Selçuk ilçesi önünden Ege Denizi‟ne delta yaparak
dökülür. Ortalama uzunluğu 175 km olan nehir kıĢın kabarır ve sağanak yağıĢlar olduğunda,
özellikle delta alanı üzerinde yatağından taĢarak, geçici bataklıklar oluĢturur. Yazın ise sular çok
azdır, özellikle kendisini besleyen küçük kollar tamamen kurur.
Küçük Menderes Deltası tarih boyunca hızla büyümüĢ ve eskiden kıyıda olan Artemis
Tapınağı bir ada olan Kurutepe Ovası‟nın ortasında kalmıĢ, Efes Limanı da daha antik çağlarda
temizlenmesine karĢın denizle bağlantısını zamanla kaybetmiĢtir. Nehrin en önemli kolları Çamlı,
KeleĢ Çayları, Koca Havran, Eğri, Uzun, Gelinbay, Rahmanlar, AktaĢ, Kılma, Kürkdere ve
Hamidiye Dereleri olup; nehir havzası Çakal, Gebekirse, Nohut, Cellat, Belevi, Akgöl, Alüvyon Set
Gölleri ile beslenmektedir. Havzada faaliyette iki tane sulama barajı bulunmaktadır. Bunların
dıĢında sekiz tane baraj da planlama aĢamasındadır. Havzada çok sayıda Ģifalı ılıca ve kaplıca
bulunmaktadır.
Havzadaki arazilerin % 33 ü tarım arazisi, % 9 u otlak mera, % 47 si orman ve fundalık, %
13 ü ise diğer alanları içermektedir. Havza, ülkemizin en verimli topraklarından bir bölümüne sahip
olup hem ürün kalitesi hem de ürün verimi açısından tarımsal potansiyeli yüksektir. BaĢlıca tarım
ürünleri zeytin, pamuk, buğday, patates ve tütündür. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır.
Küçük Menderes Nehri kirlilik izleme çalıĢmaları kapsamında, Küçük Menderes Nehir
yatağından mevsimsel peridolarda, toplam 11 noktadan Ġzmir Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile
Ġzmir Ġli Çevre Koruma Vakfı tarafından alınan nehir suyu numuneleri, Çevre Koruma Vakfı
laboratuarında izlenmiĢtir.
Ölçüm istasyonlarında, SKKY Tablo 1‟de yer alan parametrelerden; pH, nitrit azotu, sülfat
iyonu, nitrat azotu, toplam fosfor, BOI, kadmiyum, kurĢun, toplam çözünmüĢ madde, demir, bakır,
KOI, toplam krom, çinko, sülfür, alüminyum, değerleri analiz edilmiĢtir. Bu analizlerde standart
metotlar kullanılmıĢtır.
Kirletici parametreler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) kıta içi su kaynaklarının su
kalite sınıflarına göre değerlendirilmiĢtir. pH değerinin genellikle sınır değer olan 6-9 arasında
190
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
olduğu, nitrit azotu, toplam fosfor, BOI, kadmiyum, kurĢun, bakır, KOI, toplam krom ve sülfür
değerlerinin 4. sınıf su kalitesinde, demir değerinin 3. sınıf su kalitesinde, nitrat azotu ve çinko
değerlerinin 2. sınıf su kalitesinde ve sülfat iyonu, toplam çözünmüĢ madde ve alüminyum
değerlerinin de 1. sınıf su kalitesinde olduğu görülmektedir.
Su Kaynakları
Tablo 74. Küçük Menderes Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
K.Menderes
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
7.165
1,19
0,6
5,3
Nehir Ġsimleri
K.Menderes
Tablo 75. Küçük Menderes Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
K.Menderes
Balçova
0
Ġ
0
0
0
K.Menderes
Ürkmez
0
Ġ
S
0
0
K.Menderes
Seferihisar
0
0
S
0
0
K.Menderes
Tahtalı
0
Ġ
S
0
0
K.Menderes
Alaçatı
0
Ġ
0
0
0
K.Menderes
Kavakdere
0
0
S
T
0
K.Menderes
Beydağı
0
0
S
0
0
Havzada yedi adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan ikisi içme suyu ve sulama, biri sulama ve
taĢkın kontrolü, biri sadece sulama, ikisi ise sadece içme suyu amaçlı kullanılmaktadır.
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Baskı ve Etkilerin Analizi
Yapılan su kalitesini belirleme çalıĢması kapsamında oluĢturulan Küçük Menderes su kalitesinin
irdelenmesinden kirliliğin yoğun olarak evsel atıksulardan, tekstil, metal, maden, zeytinyağı, süt ve
süt ürünleri vs. endüstri tesislerinden ve tarımsal faaliyetlerden (ilaçlama, gübreleme ve drenaj
suları) kaynaklandığı anlaĢılmaktadır. Özellikle toplam fosfor, nitrit ve nitrat değerlerinin yüksek
olması; nehir suyunda ötrofike bir durum olduğunun göstergesidir. Bu durum havzada yoğun
olarak yapılan tarımsal faaliyetlere ve bilinçsiz aĢırı gübre kullanımıyla açıklanabilir. Ġnorganik
kirliliğin kaynaktan itibaren sanayi bölgelerinde daha fazla olduğu, küçük sanayi sitelerinin de
191
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
önemli kirletici etken oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Havzada yoğun olarak bulunan mevsimlik
zeytinyağı tesisleriyle süt ve süt ürünleri (mandıralar) de organik kirliliği önemli ölçüde
artırmaktadır. Ayrıca Torbalı Fetrek Çayı civarındaki büyük ölçekli sanayi kuruluĢları, mermer
iĢleme tesisleri nehre ciddi anlamda kirlilik yükü taĢımaktadır.
Küçük Menderes Nehri‟nin Beydağ, ÖdemiĢ, Tire, Bayındır, Selçuk ilçelerinden geçerek geçtiği
yerleĢim alanlarının, evsel ve sanayi atıklarını, tarımsal ilaçlar ve kimyasal gübrelerden kaynaklanan
kirliliğini Ege Denizine taĢımaktadır.
Kiraz ve Selçuk Ġlçelerinde atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Kiraz Ġlçesi‟nde kanal bağlantı
eksikleri nedeniyle tesis bir türlü devreye alınamamaktadır. Selçuk Ġlçesi‟nde ise 1985 yılında yapımı
tamamlanan arıtma tesisi stabilizasyon havuzu Ģeklindedir ve bu tesiste de zaman zaman problemler
yaĢanmaktadır. Beydağ, ÖdemiĢ, Tire, Bayındır ve Torbalı Ġlçeleri‟nde ise kısmen kanalizasyon
sistemi mevcut olup atıksu arıtma tesisleri olmadığından atıksular direkt olarak nehre deĢarj
edilmektedir.
Torbalı, Tire ve ÖdemiĢ, sanayileĢmenin geliĢtiği baĢlıca ilçelerdir. Bölgede bulunan sanayi
kuruluĢları arasında tarımsal ürünleri iĢleyen sanayi kuruluĢları baĢta gelmektedir. Havzada özellikle
zeytinyağı üretim tesislerinden gelen karasu ve küçük ölçekli mandıralardan gelen peynir altı suları
problem teĢkil etmektedir.
Grafik 31. Küçükmenderes Havzası KOI, BOI ve AKM yükünün kirletici kaynağa göre
dağılımı
192
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Grafik 32. Küçükmenderes Havzası’nda sektörlere göre KOI ve Top. Azot kirlilik
yüklerinin dağılımı
Küçük Menderes Havzasında, iletmede olan 6 adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan Ġzmir
Atatürk OSB, Tire OSB ve Menemen Deri OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, Ġzmir
ĠTOB OSB‟nin atıksu arıtma tesisi inĢaat halindedir. Ayrıca Tekeli OSB atıksularını belediye
kanalizasyonuna vermektedir.
193
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
194
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Küçükmenderes Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 76. Küçükmenderes Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Adı
Ġzmir Bayındır
Ġzmir ÇeĢme
Bayındır
ÇeĢme
14.857
17.950
Güzelbahçe
Ġzmir
Ġzmir Karaburun
Ġzmir Menderes
Güzelbahçe
15.651
Güney Bölgesi AAT
Karaburun
Menderes
20.576
Kuyucak AAT
Tahtalı AAT
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
71.219
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Torbalı
Torbalı
Urla
Seferihisar
Selçuk
Tire
Ayrancılar
ÇaybaĢı
Torbalı
Urla
16.114
27.284
48.565
16.586
10.162
62.080
41.058
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
X
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
31.12.2008
10.05.2013
X
Havzası
Açıklama
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Fiziksel+Biyolojik
(Anaerobik+Aerobik)
Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
01.11.2009
X
Küçük Menderes
X
31.12.2008
X
X
X
X
X
30.09.2011
31.12.2008
30.11.2008
30.11.2008
31.08.2008
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Selçuk AAT
195
Stabilizasyon Havuzu
Dünya Bankası
(9.700.000 Avro)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
33‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 33. Küçükmenderes Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
196
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Küçük Menderes Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 77. 2008 – 2017 Yılları Arasında Küçük Menderes Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
10.000- 50.000
50.000 - 100.000
>100.000
Toplam
93.795
185.868
187.962
0
467.625
21.103.875
42.749.640
40.599.792
0
104.453.307
Küçük Menderes Havzası için AAT yenileme yatırımı ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 78. 2008 – 2017 Yılları Arasında Küçük Menderes Havzasının AAT Yenileme Gideri
Ġhtiyacının Nüfusa Göre Dağılımı
NÜFUS
Ġzmir (Selçuk)
27.284
YENĠLEME MALĠYETĠ (avro)
3.137.660
3.137.660
Havza Toplamı
197
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Seyhan Havzası
(14)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 ADANA
 KAYSERĠ
 NĠĞDE
198
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
Seyhan Havzası, Yukarı ve AĢağı Seyhan Havzaları Ģeklinde iki kısımda incelenebilir. Bu
havzaların sınırları Zamantı Irmağı üzerindeki GöktaĢ Barajı ile Göksu Irmağı üzerindeki Berke
Barajı ve “Köprü” mevkii arasından geçmektedir.
Su Kaynakları
Tablo 79. Seyhan Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
20.731
8,01
4,3
12,3
Seyhan
Nehir Ġsimleri
Seyhan Nehri
Tablo 80. Seyhan Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Çatalan
Seyhan
Nergizlik
Bahçelik
E
E
0
E
Ġ
0
0
0
S
S
S
S
T
T
0
T
0
0
0
0
Havzada dört adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece sulama, üçü ise elektrik
üretimi, sulama ve taĢkın amaçlı kullanılmaktadır.
Korunan Alanlar
Aladağ Milli Parkı-ADANA-KAYSERĠ-NĠĞDE
Ağyatan Gölü-ADANA
Akyatan Gölü-ADANA
Tuzla Gölü-ADANA
Baskı ve Etkilerin Analizi
Yukarı Seyhan havzasında nüfus yoğunluğu çok fazla olmayıp, sadece Kayseri Ġline bağlı
küçük yerleĢim yerleri bulunmaktadır. Ancak bu yöre maden yatakları bakımından oldukça
zengindir. Söz konusu maden yataklarından PınarbaĢı merkez ilçe ile Karaboğaz, Büyükkaramoklu,
Kılıçmehmet, Demircili ve Yahyalı Ġlçesi Karaköy, DelialiuĢağı köyleri yöresinde krom, YahyalıKaraköy, Feke ve Develi-Kaleköy‟de demir, Yahyalı-TaĢhan, Develi-Kaleköy, Havadan ve
AyĢepınar yörelerinde kurĢun ve çinko cevherleri çıkarılmaktadır.
199
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
AĢağı Seyhan havzasında yerleĢim birimleri daha büyük, nüfus daha yoğun olup, tarımsal ve
endüstriyel aktiviteler oldukça fazladır. Türkiye‟nin büyük yerleĢim yerlerinden biri olan Adana ili de
bu havzada yer almaktadır. Hazırlanan kalite haritalarında yukarıda değinilen yerleĢim yerlerinin,
maden yataklarının, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin olumsuz etkileri görülmektedir.
Uzunyayla Ģerefiye pınarlarından çıkan Zamantı Irmağı, PınarbaĢı ilçesine kadar birçok
temiz kaynakla beslenerek ulaĢmaktadır. PınarbaĢı ilçesi evsel atıkları ve krom konsantre tesisleri
atıksularının karıĢmasıyla kirlenmektedir
AĢağı Seyhan Havzası olarak tanımlanan ve barajın mansabında kalan kısımdan
oluĢmaktadır. Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Çukurova'da yer almasından dolayı,
AĢağı Seyhan Havzası'nda yoğun tarımsal faaliyetler gerçekleĢmektedir. Tarımsal kirliliğe ek olarak,
Seyhan Barajı'nın hemen mansabında yer alan Adana ġehri ve civarındaki pek çok noktadan gerek
Seyhan nehrine, gerekse drenaj kanallarına evsel ve endüstriyel atıksu deĢarjları yapılmaktadır.
200
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
201
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
202
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: D.S.Ġ. Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
203
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Seyhan Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 81. Seyhan Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Kayseri
Kayseri
Seyhan
Seyhan
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
PınarbaĢı
Tomarza
Küçükdikili
Seyhan
Ġncirlik
Sofulu
Yüreğir
Doğankent
PınarbaĢı
Tomarza
12.698
990.073
12.777
34.314
375.954
15.298
12.654
10.414
X
X
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
13.05.2014
X
X
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Arıtma
Adı
Türü
31.12.2015
01.08.2010
20.07.2013
ĠnĢaat Proje
Havzası
ASKĠ Doğu AAT
Seyhan
Seyhan
ASKĠ Batı AAT
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
204
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
34‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 34. Seyhan Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
205
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Seyhan Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 82. 2008 – 2017 Yılları Arasında Seyhan Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım Maliyeti
(avro)
2.000 - 10.000
124.549
10.000- 50.000
51.064
28.023.525
11.744.720
206
50.000 - 100.000
>100.000
0
0
Toplam
175.613
0
0
39.768.245
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Burdur Havzası
(15)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 AFYON
 BURDUR
 DENĠZLĠ
 ISPARTA
207
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Burdur Havzası Türkiye‟nin güneybatısında yer alan en büyüğü Burdur Gölü olmak üzere
Acı Göl, Salda Gölü, Akgöl, YarıĢlı ve KarataĢ gölünün su toplama havzalarında meydana gelen
alanı kapsamaktadır. Havzanın yüzey alanı 204,9 km2‟dir. Havza batıda EĢler, Maymun dağları,
doğuda Kestel, Çatak dağları, güneyde Rahat, Koru dağları, kuzeyde ise Boz ve Akdağların su
ayırım çizgileri arasında hudutlanmaktadır.
Havza toplam olarak 566.546 hektar saha kaplamakta olup, Türkiye genel yüzölçümünün
% 0,73 ünü teĢkil etmektedir.
Burdur Kapalı Havzası‟nda etkili ve sürdürülebilir havza yönetimi için gerekli kapasitenin
oluĢturulması ve entegre havza yönetimi anlayıĢının geliĢtirilmesi önem teĢkil etmektedir.
Havzanın Tanımı ve Karakterizasyonu
Burdur Gölü, göller bölgesi göllerinden Burdur ve Isparta illeri arasında yer alan bir göldür.
Burdur Ģehir merkezine çok yakındır. Koordinatları, 37°45' Kuzey, 30°12' Doğu'dur. Ortalama Göl
Alanı 23700 ha., rakımı 857 metredir. Güneybatısına doğru Burdur'un diğer göllerinden Salda Gölü
ile YarıĢlı Gölü vardır. Burdur Gölü, Türkiye‟nin en derin göllerinden biri olup, yapı olarak tektonik
ve oligotrofik karakterdedir. Küçük bir kapalı havzada yer alan ve göle güneybatıdan giriĢ yapan
Bozçay‟la birlikte birkaç küçük dereyle beslenen, tektonik bir göldür. Türkiye‟nin en derin
208
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
göllerinden biri olup (maks. 110 m), ortalama derinliği 40 m civarındadır. Göl seviyesi her yıl yağıĢlı
mevsimlerde yükselmekte, yaz aylarında ise buharlaĢma nedeniyle düĢmektedir. Burdur Gölünü
besleyen derelerin önemli bir kısmı yazın kurumaktadır.
Havzada büyük akarsular yoktur. Havzanın baĢlıca akarsuları Bozçay, Keçiborlu, Killik ve
Beyköy dereleridir. Bunlar sularını Burdur ve Salda gölüne boĢaltmaktadırlar. Ayrıca kıĢ ve bahar
yağıĢlarından sonra meydana gelen yazın kuruyan birçok yan dereler mevcuttur. Havzadaki
akarsuların rejimleri oldukça düzensizdir. TaĢkınlar daha çok Burdur Gölü kenarları ile Bozçay
kenarlarındaki taban arazilerde olmaktadır. Suyundaki yüksek sodyum, sülfat, arsenik ve klorür
içeriği nedeniyle bitki türü çeĢitliliği azdır ve sadece birkaç balık türü yaĢamaktadır. Dünyada nesli
tehlikede olan dikkuyruk ördeği burada kıĢlar.
Gölün güneybatı ve kuzeydoğusunda geniĢ alüvyal düzlükler bulunur. Bunlardan
güneybatıda olanı, Bozçay‟ın oluĢturduğu, kurutulmuĢ sazlık ve bataklıkların halen kısmen
görülebildiği küçük bir deltadır. Gölün çevresinde orman ve çalılıklarla kaplı tepeler ve dağlar
vardır. Özellikle doğu ve güneyde büyük ağaçlandırma sahaları bulunmaktadır. Kuzeydeki dağların
yüksek bölgelerinde ise karaçam (pinus nigra) ormanları vardır.
Havza jeoloji bakımından oldukça değiĢiklik göstermektedir. Acıgöl ve Burdur Gölü
kenarları ile sularını Burdur Gölüne boĢaltan Bozçay kenarlarında alüviyal düzlükler yer almaktadır.
Havzanın iklimi genel olarak Akdeniz iklimi ve Ġçanadolu iklimi karakterindedir.
Gölün bütün yakın çevresi tarıma açılmıĢtır. Bu alanların % 10‟u yeraltı suyuyla sulanır.
BaĢlıca ürünler, hububat, üzüm, meyve, sebze, badem, Ģekerpancarı, susam, haĢhaĢ ve kendirdir.
Yöreye özgü diğer bir tarımsal etkinlik gülcülüktür. Gülün çok değerli yağı parfüm ve besin
endüstrisinde kullanılır. Kuzey ve kuzeydoğuda gül tarlaları yaygındır. Burdur kentinin kuzeydoğusu
baĢta olmak üzere, çok yerde geniĢ kavaklıklar vardır. Çevredeki tepelerde ve göl kıyısındaki
düzlüklerde küçükbaĢ hayvan otlatılır. Gölde çok az balık türü bulunur, ticari balıkçılık ise yapılmaz.
Burdur ilinde özel sektör yatırımları genel olarak gıda ağırlıklı olmakla beraber, tarım
makineleri, toprak sanayi, otomotiv yan sanayi, orman ürünleri, mermer ve av silahları üzerinde
yoğunlaĢmıĢtır.
Burdur‟daki sanayinin diğer bir özelliği ise Ģeker fabrikası, et ve balık kombinası, süt ve süt
mamulleri isletmesi hariç diğer bütün sanayi kuruluĢlarının özel sektör tarafından kurulmuĢ ve
iĢletilmekte olmasıdır.
209
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 83. Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde Tahsisi Yapılan Parsellerin Sektörel
Dağılımı
Sektör No
1
4
5
10
13
16
18
20
22
23
Sektör Adı
Gıda Sanayi
Doku. Ve Giy. San.
Orman Ür. San.
Plastik San.
Petrol Ür. San.
PiĢmiĢ Kil ve Çimen
Demir ve Çelik San.
Madeni EĢya San.
Tarım Alet ve San.
Meslek Bilim Ölçü Kant.
Toplam
Toplam
10
3
9
3
1
8
10
2
4
1
51
Su Kaynakları
Tablo 84. Burdur Kapalı Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
BURDUR KAPALI
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
8.764
0,50
0,3
1,8
Nehir Ġsimleri
Bozçay
Tablo 85. Burdur Kapalı Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
Burdur Kapalı
Minimum
Göl Adı
Kot
Hacim
Kot
Hacim
Burdur
(m)
853,84
(hm³)
6601,4
(m)
842,75
(hm³)
0,1
Tablo 86. Burdur Kapalı Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Burdur Kapalı
Bademli
0
0
S
0
0
Burdur Kapalı
Karamanlı
0
0
S
T
0
Burdur Kapalı
KarataĢ
0
0
S
0
0
Burdur Kapalı
Belenli
0
0
S
0
0
Havzada dört adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sulama ve taĢkın kontrolü, üçü ise
sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır
210
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanlarının Tanımlanması
1993‟te göl ve çevresinde 38.125 hektarlık bir alan Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan
edilmiĢtir. 1994 yılında ise gölün yaklaĢık % 50‟lik bir bölümü (12.600 ha), Türkiye‟nin ilk beĢ
Ramsar alanından biri olmuĢtur.
Burdur gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası (1993), RAMSAR Alanı (1994) ve Doğal Sit
(1999) statülerine sahiptir.
Baskı ve Etkilerin Analizi
Ġl merkezinde Valilik önderliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile yapımı
sürdürülen Organize Sanayi Bölgesi, 85 hektar alanda 68 parseldir ve 50 fabrika kapasitelidir. ġu
anda 30 fabrika üretime geçmiĢtir. 19 fabrika inĢa halinde olup, 1 arsa ise boĢ durumdadır.
Bucak Organize Sanayi Bölgesi için 845.000 metrekarelik alan tespiti yapılmıĢ, bunun
800.000 metrekaresi kamulaĢtırılmıĢ, 45.000 metrekaresinin ise kamulaĢtırma iĢlemleri devam
etmektedir. Burdur ilinde biri merkez ilçede diğerleri Bucak, Tefenni, Karamanlı ve Ağlasun‟da
olmak üzere mevcutta 5 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Burdur Ġl sınırları içerisinde
faaliyette olan 5 adet müstakil sanayinin AAT bulunmaktadır. Burdur Belediyesi AAT inĢaat
aĢamasındadır.
ġu anda birkaç fabrika göle atıklarını vermektedir. Önde gelen kirleticiler, Burdur‟daki Ģeker
ve süt fabrikalarıdır. Bunların atıklarında yüksek oranda nitrat ve fosfat vardır. Yine Burdur‟daki Et
ve Balık Kurumu‟na ait bir kombina organik atık boĢaltmaktadır. Ancak bu sular çevredeki
bahçelerin sulanmasında kullanılmakta ve kirlilik yükü azaltılmaktadır.
211
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Gölün 15 km kuzeyindeki Keçiborlu‟da bulunan kükürt madeni ve fabrikasından çıkan
inorganik atıklar, Adalar Çayı ile Burdur Gölü‟ne taĢımakta ve döküldüğü yerde gölün pH seviyesini
düĢürmektedir (bu dere birkaç yıldır göle ulaĢmamaktadır). Keçiborlu kükürt fabrikası yakın
dönemde düĢük kapasitede çalıĢmıĢ olup, kapatılması söz konusudur. Gölü kirletici diğer kaynaklar,
tarım arazilerinden dönen sular ve Burdur kentinin atıklarıdır. Kanalizasyonu tamamlanmakta olan
Burdur ile Ģeker ve süt fabrikası için arıtma tesisleri kurulması gündemdedir. Ancak, bunların tam
çalıĢır hale gelmesi birkaç yıl daha alacaktır. Kentin güneybatısında göle yakın alanlarda yapılan çok
sayıda binanın göldeki kirlilik sorununu arttırması söz konusudur.
Burdur Gölü genel su kalite parametreleri açısından son 20 yılda çok fazla bir değiĢim
göstermemekle beraber göl seviyesinin düĢüĢüne bağlı olarak ağır metal konsantrasyonlarında artıĢ
eğilimi göstermektedir. Esas itibariyle gölde su hacminin azalmasına bağlı olarak konsantrasyonların
daha fazla artması beklenirken bu artıĢın gölün yeraltı suyu beslemesi ve meteorolojik faktörler
nedeniyle sınırlı olduğu düĢünülmektedir. Ağır metallerin zararlı etkileri dikkate alındığında her ne
kadar gölde üretim olmasa da göle deĢarj edilen atıksuların kontrol edilmesi gölün ekolojisinin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Ayrıca 1990‟lara kadar gölde yoğun olarak avcılık yapılmaktaydı. 1993‟deki koruma
statüsüyle gelen av yasağı ve daha önemli merkezi Ankara‟daki Av ve Yaban Hayatı Koruma,
GeliĢtirme ve Tanıtma Vakfı ile Burdur Belediyesi‟nin yaptığı bilinçlendirme ve denetim çalıĢmaları
sonucunda av baskısı çok büyük ölçüde azalmıĢtır.
212
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: D.S.Ġ. BOĠ, KOĠ)
213
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Burdur Kapalı Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 87. Burdur Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Burdur
Merkez
Burdur
70.157
Denizli
Çivril
Çivril
14.618
01.12.2012
Isparta
Merkez
Isparta
184.735
01.07.2000
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
Burdur AAT Biyolojik
ĠnĢaat Proje
Havzası
Burdur Gölü
Açıklama
ĠĢletmeye Alma ÇalıĢmaları Devam
ediyor
Burdur Gölü
Isparta AAT Fiziksel+Biyolojik
Konsantrasyon
214
Burdur Gölü
2. AĢama Kapasite Artırımı Devam
Ediyor.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
35‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 35. Burdur Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
215
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Burdur Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 88. 2008 – 2017 Yılları Arasında Burdur Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
99.175
10.000- 50.000
14.618
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
22.314.375
3.362.140
216
50.000 - 100.000
>100.000
70.157
0
15.785.325
0
Toplam
183.950
41.461.840
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ceyhan Havzası
(16)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER
 ADANA
 KAHRAMANMARAġ
 OSMANĠYE
217
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
En düĢük ve en yüksek akıĢlar 0.106 ve 179 m³/s‟dir. Söğütlü Suyu, Elbistan‟ın kuzey ve
doğusunun sularını toplar. Elbistan – AfĢin arasında, yine Söğütlüyle birleĢen Hurma Suyu,
havzanın kuzey köĢesinin sularını toplayan Hurman, ÇeĢirlik ve Çatağın derelerini alır. Göksun,
Hurma ve Söğütlü kollarını alan Ceyhan Irmağı, güneye doğru akar. MaraĢ‟a kadar doğudan
Nargile, Çokum, Bertiz, batıdan Kavurma, Hanas, Kayaözü derelerini alır. Ormanlık yüksek
araziden çıkan bu derelerin akıĢları yüksektir. KahramanmaraĢ‟ın doğu ve güneyinin sularını
toplayan Aksu, Çeçeli Köyü kuzeyinde Ceyhan‟a katılır. KahramanmaraĢ - Tecirli arasındaki yağıĢlı
kesimin suları birçok küçük derelerle Ceyhan‟a boĢalır.
Yukarı Ceyhan havzası;
Elbistan AfĢin ve Göksun, Ekinözü, Nurhak ilçelerini içine alan en, düĢük rakımı 1000mt,
en yüksek rakımı 3000mt olan kıĢ aylarında yağıĢın genellikle kar yazların genelde kurak, yıllık
ortalama sıcaklığın 10 derece olduğu bir bölgedir. Yukarı Ceyhan havzasına su taĢıyan en önemli
kaynaklar Hurman, Söğütlü Göksun ve Sarsap çaylarıdır.
Yukarı Ceyhan havzasında kuru tarım yapılan alanlar çoğunlukta olup bu salanların büyük
bölümü marjinal alanlardır (5-6 ve 7. sınıf). Sulanabilir nitelikteki tarım alanlarının Elbistan ilçesinde
% 15,7, AfĢin ilçesinde % 11,2, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde % 2 sinde sulu tarım
yapılabilmektedir. Orman, çayır ve mera alanlarının tahribatı sonucunda her geçen gün kuru tarım
alanı olarak kullanılan alanlar artmaktadır.
Orta Ceyhan havzası;
Yukarı Ceyhan havzasına göre daha az meyilli arazi yapısına sahip olan bu bölümün
denizden yüksekliği 350m-3000 m arasında değiĢmektedir. Orta Ceyhan havzasında yarı nemli iklim
tipi hüküm sürmektedir. Ortalama sıcaklık 15 oC derece olup kıĢlar ılık ve yağıĢlı yaz ayları kuraktır.
Ceyhan nehrinin bu bölümde kalan kısmını besleyen yan kollar Aksu, Körsulu ve Tekir dereleridir.
Bunların içerisinde Aksu çayı toplam kapasitenin % 60‟nı teĢkil etmektedir. Bu bölümde tarım alanı
olarak kullanılan düzlükler Narlı ovası 9.030 ha, Gavur gölü ovası 9.960 ha, MaraĢ ovası 11.180 ha,
olmak üzere toplam 30.170 ha alanda sulu tarım yapılmaktadır. Ayrıca Menzelet Barajı Sır Barajı,
güvercinlik ve Kılavuzlu barajları gibi toplam enerji üretim kapasitesi 650 MW olan barajların yanı
sıra Aksu çayı üzerinde bulunan Kartalkaya Ayvalı gibi 388 h/m3 hacmi olan sulama amaçlı barajlar
bu bölüm içerisinde kalmaktadır.
Orta Ceyhan havzasındaki tarım alanları yeterli su olmaması ve su kaynaklarının yetersiz
olması nedeniyle % 100 olarak kullanılamamaktadır. Bu bölümde toplam sulanabilir tarım alanı
63.445 ha sahaların ancak % 50‟si sulanabilmektedir.
218
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
AĢağı Ceyhan Havzası;
Ceyhan nehrinin Ġskenderun körfezine döküldüğü yerden baĢlayıp Sır barajına kadar olan
bölümünü teĢkil etmektedir. AĢağı Ceyhan havzası Ceyhan Kadirli kozan ilçeleri ile Osmaniye ilinin
tamamı KahramanmaraĢ ilinin bir kısmını içine alır. AĢağı Ceyhan havzasında tamamen Akdeniz
iklimi hakim olup ortalama sıcaklık 17oC derecedir.
AĢağı Ceyhan Havzasında DSĠ kaynaklarına göre 263.033 ha sulanabilir alan tanımlanmıĢ
olup 252.780 hektarı sulanabilmektedir. En yoğun tarımsal faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği bölgedir.
Su Kaynakları
Tablo 89. Ceyhan Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Ceyhan
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
21.222
7,18
3,9
10,7
Nehir Ġsimleri
Ceyhan Nehri
Tablo 90. Ceyhan Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Ceyhan
Berke
E
0
0
0
0
Ceyhan
AslantaĢ
E
0
S
T
0
Ceyhan
Kozan
0
0
S
0
0
Ceyhan
Mehmetli
0
0
S
0
0
Ceyhan
Kalecik
0
0
S
0
0
Ceyhan
Menzelet
E
0
S
0
0
Ceyhan
Sır
E
0
0
0
0
Ceyhan
Ayvalı
S
Ġ
0
0
0
Ceyhan
Kartalkaya
0
Ġ
S
T
0
Havzada dokuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, sulama ve taĢkın
kontrolü, biri içme suyu, sulama ve taĢkın kontrolü, biri elektrik üretimi ve sulama, biri içme suyu
ve sulama, ikisi sadece elektrik üretimi, üçü ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır
219
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanları
Milli Parklar:
Karatepe AslantaĢ Milli Parkı-OSMANĠYE
Sulak alanlar:
Gavur Gölü sulak alanı-KAHRAMANMARAġ
Yumurtalık Lagünleri- ADANA
Tabiat Koruma Alanı:
Körçoban Tabiat Koruma Alanı-KAHRAMANMARAġ
Yumurtalık Tabiat Koruma Alanı
Baskı ve Etkilerin Analizi
KahramanmaraĢ ili merkez ilçede Karaçay deresinde ağırlıklı olarak endüstriyel atıksulardan
kirlenme olmaktadır. Karaçay deresi Aksu çayına döküldüğünden kirlilik taĢınmaktadır. Aksu çayı
da Sır Baraj Gölüne dökülmektedir. Sır Baraj Gölünde yoğun bir kirlilik oluĢmuĢtur. Oklu dere
vasıtasıyla Ģehirden kaynaklanan evsel atıksular arıtılmadan Sır Baraj Gölüne verilmektedir.
Ceyhan havzası içerisinde iĢletmede olan 4 adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan Adana
Hacı Sabancı OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Kadirli OSB ise atıksularını belediye
kanalizasyonuna vermektedir.
220
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: D.S.Ġ. BOĠ, KOĠ)
221
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Ceyhan Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 91. Ceyhan Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adana
Ceyhan
Ceyhan
103.800
01.12.2008
Adana
Ġmamoğlu
Ġmamoğlu
21.331
01.05.2014
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Ceyhan
Kozan
72.463
30.06.2011
Merkez
KahramanmaraĢ 371.463
01.12.2010
KahramanmaraĢ AfĢin
KahramanmaraĢ Çağlayancerit
AfĢin
38.625
13.05.2014
Ceyhan
Çağlayancerit
12.454
13.05.2014
Ceyhan
KahramanmaraĢ Elbistan
Elbistan
82.238
13.05.2014
KahramanmaraĢ Göksun
KahramanmaraĢ Türkoğlu
Göksun
17.008
13.05.2014
Ceyhan
Türkoğlu
13.822
13.05.2014
Ceyhan
Osmaniye
Merkez
Osmaniye
180.477
13.04.2003
Osmaniye
Bahçe
Bahçe
13.641
31.12.2009
Ceyhan
Osmaniye
Düziçi
Düziçi
39.162
15.12.2010
Ceyhan
Osmaniye
Kadirli
Kadirli
77.379
01.08.2009
KahramanmaraĢ
ĠPA 15 AAT
Ceyhan
Kozan AAT
Stabilizasyon
Havuzu
Kozan
Adana
Açıklama
Ceyhan
X
Ceyhan
X
Osmaniye AAT
Ceyhan
Fiziksel+Biyolojik
(Damlatmalı Filtre)
Dünya Bankası (8,5 Milyon Euro)
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Ceyhan
X
222
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Ceyhan
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
36‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 36. Ceyhan Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
223
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Ceyhan Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 92. 2008 – 2017 Yılları Arasında Ceyhan Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
2.000 - 10.000
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
10.000- 50.000
50.000 - 100.000
>100.000
Toplam
215.780
156.043
159.617
475.263
1.006.703
48.550.500
35.889.890
35.913.825
104.557.860
224.912.075
Ceyhan Havzası için AAT yenileme yatırımı ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 93. 2008 – 2017 Yılları Arasında Ceyhan Havzasının AAT Yenileme Gideri Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
YENĠLEME MALĠYETĠ
(avro)
NÜFUS
Adana (kozan)
72.463
Havza Toplamı
8.152.088
8.152.088
224
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Van Gölü Havzası
(17)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER


VAN
BĠTLĠS
225
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Van Gölü Kapalı Havzası Türkiye‟nin en geniĢ kapalı havzasıdır. 19.405 km² yüzölçümüne
sahip olup, yıllık ortalama yağıĢ miktarı 474 mm‟dir. Yıllık toplam akım 2,39 km³/yıl olup ortalama
havza verimi 5,0 l/s/km²‟dir.
Van Gölü Havzası, Van Gölü‟ne dökülen akarsuların su toplama alanlarını içine almaktadır.
Doğuda, Ġran‟dan Aras Irmağına katılan Kotur Çayının yukarı havzası da Van Gölü Havzasına
sokulmuĢtur. Bu durumuyla Van Gölü Havzası 370 55‟ – 390 24‟ kuzey ve 420 05ı – 440 22‟ doğu
enlem ve boylam dereceleri arasında kalır. Van Ġli Merkez Ġlçe, ErciĢ, Muradiye, Edremit, Gürpınar,
GevaĢ‟ın büyük bir bölümü ile Bitlis Ġli Ahlat, Adilcevaz, Tatvan Ġlçeleri ve kısmen merkez ilçe
havza sınırları içinde kalır.
Havza, batı ve kuzeyde Nemrut, Süphan, Tendürek püskürtme konilerinin üzerinde
bulunduğu su bölümü çizgisiyle Fırat ve Aras havzalarından ayrılmıĢtır. Doğuda Ġran sınırı havzayı
kuĢatır. Güney sınırı ise gölü çok yakından izleyen sınırlar ve daha doğuda Sülün, Mengene ve
Mirömer dağlarının doruklarından geçer. Bu çizginin güneyi Dicle havzasında kalır. Dağlık olan
havza arazisi genelde 1600-2500 metre yükseltilidir. Anadolu‟nun en büyük kapalı havzası olan Van
Gölü kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koĢulları sert bir yerleĢim merkezidir
Van Gölü Kapalı Havzası‟nın baĢlıca illeri Van ve Bitlis‟tir. Van ili, Türkiye'nin en doğu
kesimindeki toprakları arasında yer alır. Anadolu‟nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü
kıyısında toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koĢulları oldukça elveriĢli bir yerleĢim merkezidir.
Hayvancılık, arıcılık, halıcılık, balıkçılık yörede önde gelen geçim kaynakları arasındadır. Van Gölü
havzasının güneyinde 2500-3000 m, bazı yerlerde de 3500 m'yi aĢan yükseltiler görülür. Bu dağların
Van Gölü çanağına doğru uzanması, gölün kıyısının çok girintili ve çıkıntılı olmasına neden
olmuĢtur.
Van‟da uluslararası kriterlere göre Bendimahi Deltası, Çaldıran Sazlığı, Çelebibağ Sazlığı,
Edremit Sazlığı, Erçek Gölü, Horkum Gölü ve Van Sazlığı olmak üzere yedi adet B sınıfı Sulak alan
bulunmaktadır. 1996 yılında Van Gölü' nün yaklaĢık 4 metre yükselmesi sonucunda Bendimahi
Deltasının bir kısmı, Çelebibağ Sazlığı, Edremit Sazlığı ve Van Sazlığı kısmi olarak tahrip olmuĢtur.
Van Ġlinde isletmede olan barajlar ve hidroelektrik santralleri Ģunlardır:
- Zernek Barajı (Engil Çayı)
- Koçköprü Barajı (Zilan Çayı)
- Sarımehmet Barajı (Karasu Çayı)
226
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzanın Tanımı ve Karakterizasyonu
Van Gölü havzası yaklaĢık 16.000 km2‟lik bir drenaj alanını kapsamaktadır. Havza tabanında
yer alan Van Gölü 3500 km2‟lik yüzey ölçümü, 451 metrelik maksimum derinliği ve yüksek soda
içeriği (% 22 tuzluluk ve 9,8 lik pH değeri) ile yerküremizdeki en büyük terminal göllerden birisini
oluĢturmaktadır. Van Gölünü çevreleyen yüksek alanların yamaçlarında ve göle dökülen akarsuların
vadilerinde yerel olarak basamaklar bulunmaktadır. Van Gölünün günümüzdeki seviyesinden(1648
m), 10-15 m, 20-30 m, 55-60m, 70-80 m ve 120-130 m daha yüksekte yer alan bu Ģekiller ve
düzlükler, Van Gölünün yüksek seviyelerinin kanıtlarını oluĢturmaktadır.
Van Gölünün meydana geliĢi eski MuĢ- Van tektonik havzasının suları Fırat Nehri
tarafından kapılarak boĢaltılmıĢ ve drenaj Fırat‟a yönelmiĢtir. Daha sonra MuĢ- Van havzası,
Nemrut volkanı ve lavları tarafından iki kısma bölünmüĢtür. Böylece havzaya doğrudan katılan
akarsuların önü kapatılmıĢtır. Bu Ģekilde Nemrut‟un doğusunda kalan Van Havzasının, bu volkanın
oluĢturduğu seddin arkasındaki taban kesiminde sular birikerek Van Gölünü oluĢturmuĢtur.
Van Gölü Havzası iklim özellikleri yönünden iki bölümde incelenebilir. Birincisi Ahlat
ReĢadiye arasında kalan batı ve güney-batı kesimi, ikincisi doğu kesimidir. Güney ve kuzey bu iki tip
arasında geçiĢ olarak nitelenebilir. Van Gölü havzası Doğu Anadolu iklim bölgesinde olmakla
beraber daha yumuĢak bir iklime sahiptir. Havzada genel olarak, kıĢları yağıĢlı ve soğuk geçmesine
karĢılık yazlar kurak ve az yağıĢlı geçmektedir.
Gölün su toplama havzası 15.254 km2‟dir. Kuzeyde Zilan Deresi, Deliçay, kuzeydoğuda
Bendimahi Çayı, doğuda Karasu, KeĢiĢ Deresi, HoĢap Çayı gölü besleyen baĢlıca akarsulardır.
Güneyinde ve batısında göle inen birçok küçük kısa dere daha görülmektedir. Batıdaki suların en
önemlisi Nazik Gölünden bir ayak olan Karmuç Deresidir. AkıĢı olmayan göl büyük ve kapalı bir
havza içinde yer alır. Su giriĢi genellikle buharlaĢmadan fazla olduğu için göl çok uzun bir süreden
bu yana değiĢik hızlarla yükseliĢini sürdürmektedir.
Havzadaki kirletici kaynaklar; insan faaliyetleri sonucu oluĢan potansiyele sahiptir. Havzada
yer alan yerleĢim birimleri ve bu birimlere ait kanalizasyon Ģebekeleri ve atıksu arıtma tesisleri, katı
atıklar ve küçük ve orta ölçekli sanayi iĢletmeleri ve tarımsal kirlilik, kirlilik kaynaklarını
oluĢturmaktadır. Havzada yer alan yerleĢim birimlerinden Van Merkez Ġlçe, ErciĢ ve Muradiye
Ġlçelerinin atıksu arıtma tesisleri mevcuttur. Ahlat ve Adilcevaz Ġlçelerinin kanalizasyon Ģebekeleri
bulunmaktadır.
227
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Su Kaynakları
Tablo 94. Van Gölü Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
Van Gölü
15.254
2,39
1,3
5
Nehir Ġsimleri
Deliçay,Karasu,
HoĢap Çayı
Tablo 95. Van Gölü Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Van Kapalı
Zernek
E
0
S
T
0
Van Kapalı
Koçköprü
E
0
S
T
0
Van Kapalı
Sarımehmet
0
0
S
0
0
Havzada üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece sulama, ikisi ise elektrik
üretimi, sulama ve taĢkın kontrolü amaçlı kullanılmaktadır.
Van Gölü Havzası Haritası
228
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Barajlar; Koçköprü Barajı, Zernek Barajı, Sarımehmet Barajı
(DSI 17. Bölge Müdürlüğü, 2005).
Van Ġli sınırları içinde önemli sayılabilecek akarsular Ģunlardır:
- Bendimahi Çayı; Van Gölü havzasının en önemli akarsularındandır. Ġlin kuzeyinde Aladağ ve
Tendürek dağı arasında doğar ve Van Gölü'ne dökülür. Çok sayıda kola sahip olan çay, Çaldıran
ovasını sular. Çaldıran ovasını takiben çeĢitli vadileri geçerek Muradiye ovasına gelir. Burada çeĢitli
büyüklükte Ģelaleler oluĢturarak Van Gölü'ne bağlanır. Uzunluğu yaklaĢık 90 km'dir.
- HoĢap Çayı; Ġlin güneydoğusunda, BaĢkale civarındaki Ġspiriz dağlarıyla, Norduz yaylasından
kaynaklanır. Doğu-batı uzanımlı olan bu çay, Zernek baraj sahasını geçerek, Havasor ovasına girer.
Gevas Ġlçesi‟nin kuzeyinden Van Gölü'ne ulaĢır. Uzunluğu 130 km'dir.
- Karasu Çayı; Özalp Ġlçesi‟nin kuzeyindeki PirreĢit, Ahta dağlarının sularını toplayarak doğar.
Erçek gölü yakınından geçerek Van Gölü'ne dökülür. Uzunluğu 130 km'dir.
- Zilan Deresi; Ercis ilçesi civarında yer alan bu akarsu, kuzey-güney yönlü akıĢ sunmaktadır.
Aladağlardan doğar. ErciĢ ovasından geçen akarsu, Van Gölüne dökülür.
- Deliçay; Ercis Ġlçesi‟nin doğusunda yer alan bu akarsu Van Gölü'nün kuzeyinde dökülür.
- Memedik Çayı; Saray ilçesi doğusunda, Ġran sınırından baĢlayıp batıya doğru akar. Özalp
ilçesinden geçip, doğu-batı yönlü akıĢ sunar. Çay, Memedik vadisini asarak Erçek gölüne ulaĢır.
Uzunluğu yaklaĢık 60 km'dir.
- Kotur Çayı; Saray ilçesi 'nin güneyinde, yer alan bu çay, Ġran'daki Urumiye Gölü'ne dökülür.
229
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
- Çatak Deresi; Ġl'in güneyinde, Çatak ilçesi içinden geçen bu akarsu, kuzey-güney yönlü akar ve
Botan Çayına katılır. Van ili sınırları içinde bu akarsulardan baĢka daha küçük çaplı birçok dere
vardır. Bunlardan önemli olanları; ĠrĢad Çayı, Kırkgeçit Deresi, Miri Çayı ve KurubaĢ Çayı'dır.
Göller ve Göletler
Van ili sınırları içinde çok sayıda göl mevcuttur. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van
Gölü'nün doğu kesimi il sınırları içindedir. Öteki göller arasında en önemlileri; Erçek Gölü, Akgöl,
Sultan (Süphan) Gölü, Kesis Gölü, Kazlıgöl, Değirmigöl, Hasantimur Gölü'dür. Göller havza
alanının % 20,7‟sini kaplar.
Van Gölü Hakkında Bilgi:
Jeolojik yapı ve Stratigrafi bölümünde oluĢumu hakkında detaylı bilgi vereceğimiz Van
Gölü, 3 713 km²‟lik alanı ile Türkiye'nin en büyük gölüdür. Doğu kesimi, Van ili topraklan içinde
kalmaktadır. Van Gölü, aynı zamanda yeryüzündeki en büyük soda gölüdür. Kapalı göller arasında
hacim bakımından (607 km³) dördüncü sırayı alır. Su seviyesi deniz seviyesine göre 1646 m
yüksekliğindedir. Van Gölünün güneybatıdaki Tatvan koyu ile kuzeydoğudaki ErciĢ körfezi
arasındaki uzun ekseni 130 km, kuzeybatıdaki Ahlat koyu ile güneydoğudaki GevaĢ koyu arasındaki
ekseni ise 80 km kadardır. Gölün etrafı dağlarla çevrilidir. Gölün kenarındaki en alçak yer ReĢadiye
doğusunda olup 1800 m yüksekliğindedir. Doğu kesimi batı kesimine göre daha sığ olan gölün en
sığ kesimi Van koyu ile ErciĢ körfezidir. Derinlik bu kesimlerde 50 m civarındadır. Ahlat ile
Adilcevaz arasında ise 450 m derinlik ölçülmüĢtür.
Van Gölü'nün suyu acı, tuzlu ve sodalıdır. Bunun baĢlıca sebebi, akarsuların taĢıdığı tuzlu
suların gölde birikmesi ve buharlaĢma nedeniyle yoğunlaĢmasıdır. Tuz tenorunun yüksek olması,
bor ve sodyum karbonatın varlığı, volkanik tasların etkisinden meydana gelmiĢtir. Tuzluluk oranı %
0.224'dür. Sudaki kimyasal bileĢimlerin kendi aralarındaki oranları ise; % 42 NaCI, % 34 NaCO3, %
16 Na2S04 , % 3 KSO4 ve % 2,5 MgCO3. Bu özelliği nedeniyle göl, soda üretim kaynağı olarak
büyük bir rezerve sahiptir. Gölün doğu bölümünde 4 küçük ada vardır: Bunlar, Akdamar,
Çarpanak, Adır (Yaka) ve KuĢ adalarıdır. Van Gölü çanağında yer yer su kaynakları olduğu
saptanmıĢtır. Ayrıca göle çok sayıda dere ve küçük çay ulaĢmaktadır. Göl seviyesinde yaz ayları ile
kıĢ ayları arasında 50-60 cm‟lik seviye oynamaları görülmektedir. Ancak son yıllarda bu oynamalar
metrelerle ifade edilmektedir.
Van Gölü'nün kıyılarında yer alan koy, körfez ve yarımadalar Ģunlardır;
- Güney kıyısında Deveboynu (ReĢadiye) Yarımadası,
- Van ili kuzeydoğusunda Çarpanak Yarımadası,
230
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
- ErciĢ ilçesi kuzeybatısında ErciĢ Yarımadası bulunur.
Erçek Gölü:
Van Gölü'nün 30 km doğusunda yer alan bu göl, bir çöküntü havzası içindedir. Göl
yüzeyinin yükseltisi 1.803 m‟dir. Yüzölçümü 99 km'dir. Lavların yığılmasıyla oluĢmuĢtur.
Erçek Gölü, doğudan Erçek ovası, kuzeyden ġeyh Zengi ovası, güneyden Irgat dağlarıyla
çevrilidir. En derin yeri 15 m‟dir. Kapalı bir göl görünümünde olan Erçek gölünün suyu tuzlu ve
sodalıdır.
KesiĢ Gölü:
KesiĢ Gölü, yapay bir göl olup, Kun, Kozan ve Erek dağları arasındadır. Yüzölçümü 4 km²
civarındadır. Van ili sınırları içinde diğer önemli göller Ģunlardır; Akgöl, 4 km²‟lik alanı vardır.
Kazgölü, Kotur çayının yukarı bölümündedir. Hasantimur Gölü, Özalp ilçesi civarında görülür.
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Van Ġli sınırları içerisinde bulunan havza sınırlarına dahil sulama alanları, Göründü Sulak
Alanı, Dönemeç Sulak Alanı, Edremit Sahil Sulak Alanı, Van Sahil Sulak Alanı, Karasu Sulak Alanı,
Bendimahi Sulak Alanı, Çelebibağı Sulak Alanı, Erçek Gölü Sulak Alanı.
Baskı ve Etkilerin Analizi
Havzaya gelen baĢlıca baskılar Ģunlardır:
Havzada yer alan yerleĢim birimlerindeki nüfus artıĢı, kanalizasyon Ģebekelerinin mevcut
durumu, atıksu arıtma tesisleri ve mevcut durumu, orta ve küçük ölçekli sanayileĢme, katı atıklar,
tarımsal alanlardan gelen gübre ve pestisit kirliliğidir.
Tablo 96. Organize Sanayi Bölgelerinin AAT Durumu
Ġl Adı
OSB Adı
AAT Durumu
Van
Van Organize Sanayi Bölgesi
Var
Tablo 97. Havzadaki Mevcut Sanayi Tesislerinin AAT Durumu
Ġl Adı
Van
Bitlis
Sanayi Adı
AAT Türü
ErciĢ ġeker Fabrikası
Evsel (Fiziksel + Biyolojik)
OCĠ Çimento A.ġ.
Evsel (Biyolojik)
Van-Et Entegre Et San. Tic. A.ġ.
Endüstriyel (Fiziksel + Biyolojik)
Tat-Et Entegre Et san. Tic. A.ġ.
Endüstriyel (Biyolojik)
231
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: D.S.Ġ. Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
232
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Van Gölü Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 98. Van Gölü Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Bitlis
Bitlis
Bitlis
Van
Van
Adilcevaz
Ahlat
Tatvan
Çaldıran
Edremit
Adilcevaz
Ahlat
Tatvan
Çaldıran
Edremit
24.727
22.699
55.033
16.172
12.247
13.05.2014
23.04.2012
01.01.2011
31.12.2010
20.12.2010
Van
ErciĢ
Çelebibağı
12.693
15.10.2011
Van
Van
Van
Van
ErciĢ
GevaĢ
Merkez
Merkez
ErciĢ
GevaĢ
Van
Bostaniçi
77.464
11.042
331.986
17.917
Van
Muradiye
Muradiye
13.816
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
X
Van Gölü
X
ErciĢ AAT
Fakültatif Stabilizasyon Havuzları
Van AAT
Van AAT
Fiziksel+Biyolojik
01.11.2009
Muradiye
AAT
Fakültatif Stabilizasyon Havuzları
233
Havzası
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
2025
yılı
nüfusuna
göre
projelendirilerek
2001
yılında
tamamlanan atıksu arıtma tesisinin
kapasitesi yüksek OLDUĞU için
gelen atıksu miktarı arıtma tesisini
çalıĢtırmak için yetersiz kalmaktadır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
37‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 37. Van Gölü Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
234
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Van Gölü Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 99. 2008 – 2017 Yılları Arasında Van Gölü Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
2.000 - 10.000
57.227
10.000- 50.000
99.580
12.876.075
22.903.400
50.000 - 100.000
>100.000
55.033
0
12.382.425
0
Toplam
211.840
48.161.900
Van Gölü Havzası için AAT yenileme yatırımı ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 100. 2008 – 2017 Yılları Arasında Van Gölü Havzasının AAT Yenileme Gideri Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
NÜFUS
Van (ErciĢ)
77.464
Havza Toplamı
235
YENĠLEME MALĠYETĠ
(avro)
8.714.700
8.714.700
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Orta Akdeniz
Havzası
(18)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER



ANTALYA
BURDUR
ISPARTA
236
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzanın Yüzölçümü
Havzanın Türkiye Yüzölçümüne Oranı
Yıllık Su Potansiyeli
YağıĢ Miktarı (ort)
YerleĢim Birimleri:
: 2.002.036 ha
: % 2,54
: 14,33 × 109 m3
: 956 mm/yıl
ANTALYA
Merkez
ISPARTA
Merkez
Alanya
Aksu
Akseki
Eğirdir
GündoğmuĢ
Gelendost
Ġbradi
Senirkent
Kemer
Sütlüce
Korkuteli
ġarkikaraağaç
Manavgat
Yalvaç
Serik
Su Kaynakları
Tablo 101. Orta Akdeniz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Antalya
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
14.518
11,06
5,9
24,2
Nehir Ġsimleri
Aksu Ç, Köprü Ç, Manavgat
Ç ve Müteferrik Sular.
Tablo 102. Orta Akdeniz Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
Minimum
Göl Adı
Kot
Hacim
Kot
Hacim
Antalya
Kovada
(m)
905,50
(hm³)
29,9
(m)
904,60
(hm³)
22,1
Antalya
Eğirdir
918,84
4360,6
914,50
2357,2
237
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 103. Orta Akdeniz Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Antalya
Oymapınar
E
0
0
0
0
Antalya
Manavgat
E
0
0
0
0
Antalya
Korkuteli
0
0
S
T
0
Antalya
Karacaören II
E
0
0
0
0
Antalya
Karacaören I
E
0
0
0
0
Antalya
Yalvaç
0
0
S
0
0
Antalya
Uluborlu
0
0
S
T
0
Antalya
Sorgun
E
0
S
T
0
Havzada sekiz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, sulama ve taĢkın
kontrolü, ikisi sulama ve taĢkın kontrolü, biri sadece sulama, dördü ise sadece elektrik üretimi
amaçlı kullanılmaktadır
Havzadaki belli baĢlı su kaynakları Ģunlardır:
Düden Çayı: Toplam uzunluğu 14 km ve debisi 25.19 m3/s
Aksu Çayı: Toplam uzunluğu 112 km ve debisi 30 m3/s
Köprü Çayı: Toplam uzunluğu 119 km ve debisi 97,98 m3/s
Manavgat Çayı: Toplam uzunluğu 93 km ve debisi 126 m3/s
Alara Çayı: Toplam uzunluğu 82 km ve debisi 31,2 m3/s
Karpuz Çayı: Toplam uzunluğu 30 km ve debisi 4,70 m3/s
Kargı Çayı: Toplam uzunluğu 45 km ve debisi 7,81 m3/s
Oba Çayı: Toplam uzunluğu 12 km ve debisi 1,96 m3/s
Dim Çayı: Toplam uzunluğu 28 km ve debisi 15,61 m3/s
Sedre Çayı: Toplam uzunluğu 21 km ve debisi 2,83 m3/s
Salamur Çayı: Toplam uzunluğu 20 km ve debisi 1,12 m3/s
Alakır Çayı: Toplam uzunluğu 22 km ve debisi 3,38 m3/s
BaĢgöz Çayı: Toplam uzunluğu 30 km ve debisi 5,00 m3/s
EĢen Çayı: Toplam uzunluğu 112 km ve debisi 48,23 m3/s
Korkuteli Çayı: Toplam uzunluğu 35 km ve debisi 1,16 m3/s
238
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Isparta Çayı
Isparta Çayı Karacaören Barajı‟nı beslemektedir. Yıllık ortalama akımı 58,42 hm3. Enerji üretim
amaçlı kullanılmaktadır
Yenice Suyu
Eğridir Gölü‟nden çıkıp Karacaören depolamalarından sonra Akdeniz‟e dökülen Köprü Çayı‟nın
menbasıdır. Yıllık ortalama akımı 96,36 hm3. Enerji üretim amaçlı faydalanılmaktadır.
Aksu Çayı
Kovada I ve Kovada II Hidroelektrik Santrallerini ve Karacaören Barajı‟nı beslemektedir. Yıllık
Ortalama akımı 389,0 hm3. Enerji üretim amaçlı kullanılmaktadır.
Çaydere
Yıllık ortalama akımı 47,68 hm3. Sulama amaçlı kullanılmaktadır. Eğirdir Gölü‟ne dökülür.
Sücüllü Deresi
Yalvaç Sücüllü barajını besleyen suyun yıllık ortalama akımı 15,77 hm3. Sulama amaçlı
faydalanılmaktadır.
Pupa Çayı
YağıĢlı periyotta Uluborlu Barajı‟nı ve Eğirdir Gölü‟nü besleyen suyun yıllık ortalama akımı 12.84
hm3. Sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Gelendost Deresi
Yazları tamamen kuru olan çayın yıllık ortalama akımı 61,27 hm3. Eğirdir Gölü‟ne dökülür.
Sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Değirmen Deresi
Karacaören barajını besleyen suyun yıllık ortalama akımı 58,62 hm3. Sulama amaçlı kullanılır.
Değirmen Deresi
Enerji üretim amaçlı kullanılan suyun yıllık ortalama akımı 218,72 hm3. Karacaören barajını
beslemektedir.
Hoyran Deresi
YağıĢlı periyotta Eğirdir Gölü‟nü besleyen suyun yıllık ortalama akımı 9,97 hm3. Sulama amaçlı
kullanılmaktadır.
239
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ġarkikaraağaç Deresi
BeyĢehir Gölünü besleyen derenin yıllık ortalama akımı 32,22 hm3. Sulama amaçlı
kullanılmaktadır.
Eğirdir Gölü:
Eğirdir Gölü tahribata uğramamıĢ ve henüz su kalitesi fazla değer kaybetmemiĢ Türkiye'nin
ikinci büyük tatlı su gölüdür. Isparta ilinin Ġçme suyunun temin edildiği Eğirdir Gölü, göl-dağ
turizmi açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları ile de bulunmaz
bir yurt köĢesidir. Bir çöküntü gölü olan Eğridir‟e bilhassa etrafında bulunan çeĢitli yükseklikteki
dağlar da ilginç bir görünüm kazandırmaktadır. Göl ve çevresinde yamaç paraĢütçülüğü, rüzgar
sörfü, kamp-karavan turizmi, kuĢ gözlemciliği, trekking, canyoning, orienting yapılmaktadır. Eğirdir
Gölü‟nün suyu, tatlı su balıklarının yaĢamasına elveriĢli olması amatör ve profesyonel balık avcılığı
imkanını sağlamaktadır.
Korunan Alanlar:
Milli Parklar:
- Köprülü Kanyon Milli Parkı
- Termessos Milli Parkı
- AltınbeĢik Milli Parkı
- Beydağları Milli Parkı
- Kızıldağ Milli Parkı
- Kovada Gölü Milli Parkı
Tabiat Parkları:
- KurĢunlu ġelalesi Tabiat Parkı
- Yazılı Kanyon Tabiat Parkı
- Gölcük Tabiat Parkı
Tabiatı Koruma Alanları:
- Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı
- Dibek Tabiatı Koruma Alanı
- Kasnak MeĢesi Tabiatı Koruma Alanı
Özel Çevre Koruma Bölgeleri:
- Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi
- Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi
240
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Baskı ve Etkiler:
Yoğun insan aktivitelerinin özellikle de kapalı ve yarı kapalı denizlerde, kıyı ve deniz
tahribatı ve daha da ciddi tahribat risklerinin oluĢmasına çok önemli bir katkısı vardır. Akdeniz,
uzun süreli yerleĢim, kıyılarındaki yoğun nüfus ve giderek artan turizm faaliyetlerinden dolayı
benzeri riskler altında olan yarı kapalı bir denizdir. Hızlı ĢehirleĢme, evsel ve endüstriyel atıklar,
tarımsal faaliyetler, hayvancılık, turizm aktiviteleri ve motorlu taĢıtlar Akdeniz üzerinde belirleyici
olan en önemli çevresel faktörlerdir.
Havzadaki kirlilik esas olarak Ģu bileĢenlerden oluĢmaktadır:








Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik,
YerleĢim alanlarından kaynaklanan kirlilik,
Turizm faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik,
Deniz taĢımacılığından kaynaklanan kirlilik,
Yayılı kaynaklardan gelen kirlilik,
Deniz ürünleri üretimi,
Tehlikeli ve Özel Atıklar,
Ham yağlar ve petrol orijinli hidrokarbonlar
Havzadaki çevre sorunlarını öncelik sırasına göre kentsel katı atık kirliliği, evsel atıksu kirliliği ve
endüstriyel kirlilik olarak sıralamak mümkündür.
KOI kirliliğinin büyük kısmının, yaklaĢık % 68 ile yerleĢimden kaynaklı evsel atıksudan, daha
sonra ise yaklaĢık % 22 ile endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirlilikten, yaklaĢık % 11‟nin ise
turizmden kaynaklandığı görülmektedir.
Toplam azot ve fosfor kirliliğin büyük kısmının (% 75) yerleĢimden kaynaklandığı, turizm
kaynaklı toplam azot yükünün yaklaĢık % 13 ve tarım kaynaklı toplam azot yükünün de % 10
civarında olduğu görülmektedir.
Orta Akdeniz havzası içerisinde iĢletmede olan 1 adet OSB bulunmaktadır. ĠĢletmede olan
Antalya OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.
241
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
242
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Orta Akdeniz Havzasında nüfusu 10.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 104. Orta Akdeniz Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Antalya
Alanya
Alanya
91.713
Alanya AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Antalya
Alanya
Mahmutlar
18.365
Mahmutlar AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Antalya
Alanya
Obaköy
13.912
Oba Merkezi AAT
Antalya
Alanya
Konaklı
12.027
05.07.2006
Burdur
Isparta
Bucak
Bucak
35.621
13.05.2014
Eğirdir
Eğirdir
20.340
1998
Antalya
GazipaĢa
GazipaĢa
20.149
01.06.2008
Antalya
Korkuteli
Korkuteli
18.971
31.12.2009
Antalya
Manavgat
Manavgat
75.163
Antalya
Merkez
MuratpaĢa
367.029
Antalya
Merkez
Kepez
339.035
Antalya
Merkez
Pınarlı
13.187
Antalya
Merkez
Varsak
33.624
Antalya
Merkez
Konyaaltı
Antalya
Merkez
Antalya
X
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Eğirdir AAT
Fiziksel+Biyolojik
Orta Akdeniz
GazipaĢa AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Ġller Bankası (Proje Bitti)
5000 kiĢilik Kısmi
Arıtma Var
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
X
Lara AAT
Ġleri Biyolojik
Orta Akdeniz
69.093
X
Hurma AAT
Ġleri Biyolojik
Orta Akdeniz
Çalkaya
14.787
X
Kuyab AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Merkez
DöĢemealtı
12.078
X
Antalya
Serik
Serik
49.027
Isparta
Yalvaç
Yalvaç
20.853
243
Turizm Bakanlığı
Tarafından YapılmıĢtır.
Orta Akdeniz
Manavgat AAT
13.05.2014
2006
Açıklama
Orta Akdeniz
Serik Merkezi AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Yalvaç AAT
Fiziksel+Biyolojik
Orta Akdeniz
Turizm Bakanlığı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
38‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 38. Orta Akdeniz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
244
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Orta Akdeniz Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 105. 2008 – 2017 Yılları Arasında Antalya Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
137.104
10.000- 50.000
78.697
50.000 - 100.000
75.163
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
30.848.400
18.100.310
16.911.675
245
>100.000
0
Toplam
290.964
0
65.860.385
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Kuzey Ege
Havzası (19)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER





AYDIN
BALIKERSĠR
ÇANAKKALE
ĠZMĠR
MANĠSA
246
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada yer alan baĢlıca akarsular;
 Karamanderes Nehri
 Aydıncık Deresi
 Dümbek Deresi
 Tuzla Deresi
 Kızılkeçili Deresi
 Havran Çayı
 Bakırçay Nehri
 Yağçili Çayı
 Güzelhisar Deresi
Su Kaynakları
Tablo 106. Kuzey Ege Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Kuzey Ege
14.200
2,90
1,1
Ortalama
Yıllık Verim Nehir Ġsimleri
(l/s/km2)
7,4
Karamenderes
Tablo 107. Kuzey Ege Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Kuzey Ege
SeviĢler
0
0
S
0
D
Kuzey Ege
Kestel
0
0
S
T
0
Kuzey Ege
Güzelhisar
0
0
S
0
D
Kuzey Ege
Sarıbeyler
0
0
S
0
0
Kuzey Ege
Madra
0
0
S
0
0
Kuzey Ege
Bayramiç
E
Ġ
S
0
0
Kuzey Ege
Gökçeada
0
Ġ
S
0
0
Kuzey Ege
Atıkhisar
0
Ġ
S
T
0
Kuzey Ege
Bakacak
0
0
S
0
0
Havzada dokuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, içme suyu ve
sulama, biri içme suyu, sulama ve taĢkın kontrolü, ikisi sulama ve diğer, biri sulama ve taĢkın
kontrolü, biri içme suyu ve sulama, üçü ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır
247
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Baskı ve Etkilerin Analizi
Bakırçay Nehri‟nin geçtiği yerleĢim birimlerinde sağlıklı bir kanalizasyon ve arıtma tesisi
bulunmaması nedeniyle gelen atıksuların arıtılmadan nehir ve nehir kollarına verilmesi, havzada
bulunan sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan pestisit ve
gübreler ile yanlıĢ sulama teknikleri havzayı hızla kirletmektedir.
Havzada yer alan ilçelerin tamamında yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Kuru tarım ağırlık
kazanmakla birlikte tarımda modern alet ve ekipmanlar da kullanılmaktadır. Havzada tarımın yanı
sıra turizm de büyük bir önem taĢır. Bergama‟da bulunan Akrapol, Asklepion, Bazalika ve camiler
ile Kozak Yaylası ve Çandarlı‟da bulunan Çandarlı Kalesi önemli turizm merkezlerindendir.
Genel olarak, havzadaki su kirliliğin kaynakları:
 Endüstriyel ve evsel faaliyetlerden kaynaklanan organik ve inorganik maddeler,
 Tarımsal alanlarda kullanılan tarım ilaçları ve suni gübreler,
 Soma Termik Santrali‟nden yayılan zararlı kimyasal maddeler ile kömür yıkama
tesislerinden çıkan proses ve soğutma sularıdır.
Kuzey Ege Havzası‟nda bulunan Soma Linyit ĠĢletmeleri ve Soma Termik Santrali havzanın
kirletici kaynaklarını oluĢturmaktadır.
Havzadaki
Balıkesir
Edremit
(Zeytinli,
Akçay
Edremit,
Kadıköy),
Altınoluk
Belediyelerine ait evsel atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Balıkesir ilinde Pelitköy, Güre ve Karaağaç
Belediyelerinin atıksu arıtma tesisleri inĢaat aĢamasındadır.
Havza içerisinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup, OSB‟ye ait 100 m3/gün
atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.
248
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
249
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Kuzey Ege Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 108. Kuzey Ege Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
ĠL
ĠLÇE
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġzmir
Bergama
Bergama
58.212
13.05.2012
Manisa
Soma
Soma
70.683
13.05.2012
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
250
Havzası
Açıklama
Ege Denizi
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ege Denizi
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
39‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 39. Kuzey Ege Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
251
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Kuzey Ege Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 109. 2008 – 2017 Yılları Arasında Kuzey Ege Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
105.611
10.000- 50.000
120.060
50.000 - 100.000
128.895
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
23.762.475
27.613.800
29.001.375
252
>100.000
0
Toplam
354.566
0
80.377.650
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Doğu Akdeniz
Havzası
(20)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER


MERSĠN
KARAMAN
253
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Yüzölçümü
Havzanın Türkiye Yüzölçümüne Oranı
Yıllık Su Potansiyeli
YağıĢ Miktarı (ort)
YerleĢim Birimleri:
: 2.120.631 ha
: % 2,72
: 9.03 x 109 m3
: 825 mm/yıl
Havzadaki akarsuların rejimleri düzensiz olmakla beraber birkaçı dıĢında hepsinin üzerinde
DSĠ tarafından yapılmıĢ olan baraj, bent, regülatörler vasıtasıyla düzensiz akıĢ nispeten uygun
duruma getirilmiĢtir. Sular iyi nitelikli sulama suyudur. Havzanın en büyük akarsuları Göksu ve
Berdan dıĢındaki akıĢlar kısa ve yatakları eğimlidir. Dar vadilerden akarlar ve çoğunlukla yatak
boyunca alüviyal taban bulunmaz. Yalnız kıyıya ulaĢtıkları yerlerde birikinti ovaları oluĢmuĢtur. En
büyük akarsu olan Göksu iki ana kolunu da Konya'dan alır. Mersin ilinde aldığı en büyük kol
Mut'un güneyinde Göksu‟ya kavuĢan Kurtsuyu' dur. Göksu'nun Karahacılı‟da ortalama akıĢı 118
m3/s‟dir. En yüksek akıĢ 1679 m3/s, en düĢük akıĢ 26 m3/s‟dir. Tarsus Çayı Bolkar Dağlarının
Değnek köyü doğusunda kalan kesiminin sularını toplar. Değnek doğusundan kuzeye akan
Pamukdere Gülek boğazından akan YeĢiloluk Deresi ve arada kalan Kadıncık deresi baĢlıca
kollarıdır. Tarsus Çayının Muhat Köprüsünde ölçülen ortalama akıĢı 40 m3/s, en yüksek akıĢ 1222
m3/s, en düĢük akıĢı 9.33 m3/s‟dir. Havzanın ikinci büyük akarsuyu Anamur (Dragon) Çayıdır.
Ortalama akıĢ 38 m3/s, en yüksek akıĢ 478 m3/s, en düĢük akıĢı 2,4 m3/s‟dir. Sakaryayla dağı ile
Güzeloluk arasının sularını toplayan Lamas Çayı Erdemli‟nin batısından denize ulaĢır. Ortalama
akısı 10 m3/s‟dir. Aslanköy‟den gelen ve Mersin‟de denize ulasan Efrenk Çayı (Müftü Deresi) 3,2
m3„lük akıĢa sahiptir. Yukarda sayılan akarsulardan baĢka Deliçay, Gilindirez, Tömük, Erdemli,
Ovacık, Aydıncık, Gözce, Aksaz, Bozyazı dereleri de havzanın önemli sayılabilecek diğer derelerdir.
Su Kaynakları
Tablo 110. Doğu Akdeniz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Doğu Akdeniz
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
22.484
11,07
6
15,6
254
Nehir Ġsimleri
Göksu Ç, Lamas Ç, Tarsus
Irmağı ve Müteferrik Sular.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 111. Doğu Akdeniz Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
D.Akdeniz
Gezende
E
0
0
0
0
D.Akdeniz
Berdan
E
Ġ
S
T
0
D.Akdeniz
Ermenek
E
0
0
0
0
Havzada üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, içme suyu, sulama ve
taĢkın kontrolü, diğeri ise sadece elektrik üretimi amaçlı kullanılmaktadır.
Korunan Alanlar:
Milli Parklar:
-
Mersin il sınırları içerisinde Milli Park bulunmamaktadır.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri:
-
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sulak Alan:
-
Göksu Deltası (RAMSAR listesine dahil edilen A Sınıfı Sulak Alan)
Baskı ve Etkiler:
Yoğun insan aktivitelerinin özellikle de kapalı ve yarı kapalı denizlerde, kıyı ve deniz
tahribatı ve daha da ciddi tahribat risklerinin oluĢmasına çok önemli bir katkısı vardır. Akdeniz,
uzun süreli yerleĢim, kıyılarındaki yoğun nüfus ve giderek artan turizm faaliyetlerinden dolayı
benzeri riskler altında olan yarı kapalı bir denizdir. Hızlı ĢehirleĢme, evsel ve endüstriyel atıklar,
tarımsal faaliyetler, hayvancılık, turizm aktiviteleri ve motorlu taĢıtlar Akdeniz üzerinde belirleyici
olan en önemli çevresel faktörlerdir.
Havzadaki kirlilik esas olarak Ģu bileĢenlerden oluĢmaktadır:

Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik,

YerleĢim alanlarından kaynaklanan kirlilik,

Turizm faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik,

Deniz taĢımacılığından kaynaklanan kirlilik,
255
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)

Yayılı kaynaklardan gelen kirlilik,

Deniz ürünleri üretimi,

Tehlikeli ve Özel Atıklar,

Ham yağlar ve petrol orijinli hidrokarbonlar
Havzadaki çevre sorunlarını öncelik sırasına göre evsel atıksu kirliliği, kentsel katı atık
kirliliği ve endüstriyel kirlilik olarak sıralamak mümkündür.
Akdeniz Bölgesindeki diğer havzalardan farklı olarak yerleĢimden ve endüstrilerden
kaynaklanan KOI yükünün yakın olduğu, yaklaĢık % 49‟nun yerleĢimden kaynaklı evsel atıksudan,
yaklaĢık % 48 ile endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı kirlilik olduğu görülmektedir. Turizmden
kaynaklı KOI yükü ise % 3 civarındadır.
Toplam Azot yükünün büyük kısmının (% 70) yerleĢimden kaynaklandığı, endüstriyel
kaynaklı T. Azot yükünün yaklaĢık % 14 ve tarım kaynaklı toplam azot yükünün ise % 10 civarında
olduğu görülmektedir. Toplam Fosfor yükünün dağılımı incelendiğinde ise yükün % 60‟nın
yerleĢimden, % 38‟nin ise endüstrilerden kaynaklandığı görülmektedir.
Havza içerisinde Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup, Tarsus OSB‟ye ait atıksu
arıtma tesisi bulunmaktadır.
256
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
257
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Doğu Akdeniz Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 112. Doğu Akdeniz Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
ĠL
ĠLÇE
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
MESKĠ AAT
ĠĢletmede
Arıtma
Türü
ĠnĢaat Proje
X
Havzası
Mersin
BüyükĢehir
BüyükĢehir
801.318
X
22.08.2009
Doğu Akdeniz
Mersin
Merkez
Akdeniz
234.836
X
13.05.2010
Mersin
Tarsus
Tarsus
229.921
Mersin
Merkez
Toroslar
227.258
X
13.05.2010
Doğu Akdeniz
Mersin
Merkez
YeniĢehir
161.767
X
13.05.2010
Doğu Akdeniz
Mersin
Merkez
Mezitli
72.904
X
13.05.2012
Mersin
Silifke
Silifke
52.961
Doğu Akdeniz
Tarsus AAT
Biyolojik
Doğu Akdeniz
X
Silifke AAT
258
Biyolojik
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
40‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 40. Doğu Akdeniz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
259
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Doğu Akdeniz Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 113. 2008 – 2017 Yılları Arasında Doğu Akdeniz Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
214.631
10.000- 50.000
167.335
50.000 - 100.000
72.904
>100.000
623.861
Toplam
1.078.731
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
48.291.975
38.487.050
16.403.400
137.249.420
240.431.845
260
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Batı Karadeniz
Havzası
(21)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER




BARTIN
BOLU
ÇANKIRI
KARABÜK




261
DÜZCE
KASTAMONU
SĠNOP
ZONGULDAK
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Su Kaynakları
Tablo 114. Batı Karadeniz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Batı Karadeniz
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
Nehir Ġsimleri
29.682
9,93
5,3
10,6
Filyos Ç, B.Melen, Bartın Çayı
Tablo 115. Batı Karadeniz Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
B.Karadeniz
Hasanlar
E
0
S
T
0
B.Karadeniz
Gölköy
0
0
S
T
0
B.Karadeniz
Beyler
0
0
S
0
0
B.Karadeniz
Kozlu
0
Ġ
0
T
0
B.Karadeniz
Kızılcapınar
0
Ġ
S
T
0
Havzada beĢ adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, sulama ve taĢkın
kontrolü, biri içme suyu, sulama ve taĢkın kontrolü, biri sulama ve taĢkın kontrolü, biri içme suyu
ve taĢkın kontrolü, biri ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır
Baskı ve Etkilerin Analizi:
EVSEL ATIKSU KĠRLĠLĠĞĠ
Evsel Atıksu Miktarlarında Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Çoruh havzaları en fazla
artıĢın görüldüğü havzalardır.
Tablo 116. Batı Karadeniz Havzasının Evsel Atıksu Miktarı ve Kirlilik Yükü Değerleri.
Havza
Batı Karadeniz
Nüfus
1.970.723
Atıksu
Miktarı
(m3/yıl)
43.833.860
KOĠ
(t/yıl)
15810
262
BOĠ
(t/yıl)
AKM
(t/yıl)
T.Azot
(t/yıl)
T.Fosfor
(t/yıl)
6956
6956
1565
313
Yağ ve
Gres
(t/yıl)
3162
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 117. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Havzaları Sınırları Ġçerisinde Kalan Ġlçelerin
Atıksu Arıtma Yöntemleri.
ĠL
Ġlçe
Havza
Arıtma Durumu
Arıtma Sistemi
Evsel
Atıksu
Miktarı
(m3/yıl)
2.372.500
Düzce
Akçakoca
Batı Karadeniz
Arıtma Tesisi Var
Biyolojik Arıtım
Bolu
Yenicağa
Batı Karadeniz
Arıtma Tesisi Var
130080
Bolu
Gerede
Batı Karadeniz
Arıtma Tesisi Var
Stabilizasyon
Havuzu
Biyolojik Arıtma
Zonguldak
Devrek
Batı Karadeniz
Arıtma Tesisi Var
Biyolojik arıtma
545748
Zonguldak
Ereğli
Batı Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
643553
3.452.474
ENDÜSTRĠYEL ATIKSU KĠRLĠLĠĞĠ:
Batı Karadeniz Havzasında Endüstri geliĢmiĢtir. Zonguldak Havzası Türkiye‟nin ağır sanayi
bölgesidir.
ġeker: Kastamonu,
Demir Çelik: Ereğli(Zonguldak), TaĢköprü(Zonguldak)
Kereste: Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık
Batı Karadeniz Havzasında ERDEMĠR Aġ. Atıksu kaynağı ve KOI yükü kaynağı olarak en önemli
sanayi kuruluĢudur.
Havzada iĢletmede olan 10 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan sadece
Geri Deri OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Karabük OSB belediye
kanalizasyonuna bağlıdır. Düzce OSB‟nin atıksu arıtma tesisi proje aĢamasındadır.
263
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Korunan Alanlar
SĠNOP ĠLĠ:
Sarıkum Gölü
Ġl: Sinop
Ġlçeler: Sinop Merkez
Yüzölçümü: 785
Rakım: deniz seviyesi
Koruma: var
BaĢlıca Özellikleri: hafif tuzlu göl, orman
KuĢ Türleri: Dikkuyruğun da (maks. 55) bulunduğu büyük sayıda kıĢlayan sukuĢu
(maks.20.226) sayesinde önemli kuĢ alanları statüsü kazanır.
Ilgaz Dağı Milli Parkı: Karadeniz‟den Orta Anadolu‟ya geçiĢ kuĢağı üzerinde yer alan ve
güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda 160 km‟lik bir uzunluğa sahip olan Ilgaz Dağları Karadeniz
Bölgesi‟nin batı kesimindeki en yüksek dağlardan biridir. En yüksek noktası olan Büyük Hacettepe
(2.587 m) dir.
Küre Dağları Milli Parkı: Küre dağları Milli Parkı Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz
bölümünde Küre dağları üzerinde yer almaktadır. Tamamıyla plato karakterindeki Milli Park doğubatı doğrultusunda uzanır. Planlama alanı 114.787,5 ha olup bu alanın 37.000 hektarı 2000 yılında
Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı olarak ayrılmıĢtır.
264
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Demirciönü Tabiatı Koruma Alanı: Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Demirciönü Mevkiindedir. Bölge
aynı zamanda Tabiatı koruma alanıdır. 12.04.1994 tarihinde onay ile Demirci Önü Tabiatı Koruma
Alanı(Akçakoca) belirlenen alan 430 hektardır.
Efteni Gölü Yaban hayatı GeliĢtirme Sahası
Yedigöller Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası
265
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 118. Karadeniz’e kıyısı olan altı havzada yürütülen proje kapsamında endüstriyel atıksu ve kirlilik yükü
Havza
KOI
BOI5
AKM
T.Azot
T.Fosfor
Batı Karadeniz
Atıksu
Miktarı
(m3/Yıl)
32.603.159
T.Cr
Pb
Cd
Cu
Zn
(T/Yıl)
0,8
Yağ ve
Gres
(T/Yıl)
2.369
(T/Yıl)
20.075
(T/Yıl)
5.752
(T/Yıl)
1.409
(T/Yıl)
263,5
(kg/Yıl)
12.460
(kg/Yıl)
15.110
(kg/Yıl)
1.330
(kg/Yıl)
17.120
(kg/Yıl)
55.670
Çoruh
3.172.000
1.850
858
37.580
0
10,9
83
1.320
3.440
100
176.360
5.930
Doğu Karadeniz
16.951.325
17.342
4.886
8.197
2,3
1,2
127
170
650
190
50
6.080
Kızılırmak
32.935.709
14.581
5.181
6.104
116,8
16,1
641
12.130
3.930
110
3.720
9.190
Sakarya
21.554.899
10.236
4.449
2.385
113,0
0,7
396
13.960
12.090
600
8.890
26.860
YeĢilırmak
117.616.775
46.311
4.372
17.050
37,6
26,9
378
4760
2.890
20
135.200
2.390
Toplam
224.833.867
110.394
25.498
72.725
533,2
56,7
3.995
44.820
38.100
2.350
341.340
106.120
266
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
267
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Batı Karadeniz Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 119. Batı Karadeniz Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Arıtma Tesisi
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Bolu
107.857
31.12.2009
Zonguldak Merkez
Zonguldak
107.354
13.05.2010
Karabük
Karabük
105.159
Karabük AAT
Biyolojik
Batı Karadeniz
Ereğli
94.736
Ereğli AAT
Fiziksel
Batı Karadeniz
Fiziksel+Biyolojik
Düzce Belediyesine Ait
Atıksuların 1/3'ü arıtılmaktadır.
Batı Karadeniz Revize ve yeni arıtma tesisi inĢası
2009 Yılı Ġçerisinde
Tamamlanacaktır.
ĠL
Bolu
ĠLÇE
Merkez
Merkez
Zonguldak Ereğli
Düzce
Merkez
BELEDĠYE
Düzce
94.637
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
Havzası
Batı Karadeniz
Açıklama
Ġslam Kalkınma Bankası
(5.630.586 USD)
Batı Karadeniz
Düzce AAT
268
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
41‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 41. Batı Karadeniz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
269
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Batı Karadeniz Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 120. 2008 – 2017 Yılları Arasında Batı Karadeniz Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
261.064
10.000- 50.000
191.478
50.000 - 100.000
94.637
>100.000
215.211
Toplam
762.390
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
58.739.400
44.039.940
21.293.325
47.346.420
171.419.085
270
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Fırat-Dicle
Havzası (22)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER











GAZĠANTEP
ġANLIURFA
MALATYA
ELAZIĞ
ADIYAMAN
DĠYARBAKIR
VAN
KAHRAMANMARAġ
ERZURUM
ERZĠNCAN
BĠNGÖL
271
 AĞRI
 MUġ
 BĠTLĠS
 MARDĠN
 KĠLĠS
 TUNCELĠ
 BATMAN
 HAKKARĠ
 SĠĠRT
 ġIRNAK
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Su Kaynakları
Tablo 121. Fırat-Dicle Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Fırat - Dicle
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
172.406
52,94
28,5
21,4
Nehir Ġsimleri
Fırat Nehri, Dicle Nehri
Tablo 122. Fırat-Dicle Havzası; Göller
Maksimum
Havza Adı
Göl Adı
Fırat - Dicle
Hazar Gölü
Minimum
Kot
Hacim
Kot
Hacim
(m)
1252,00
(hm³)
8008,3
(m)
1234,50
(hm³)
16,6
Tablo 123. Fırat-Dicle Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Fırat - Dicle
Kralkızı
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Dicle
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Batman
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Göksu
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Devegeçidi
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Dumluca
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Tercan
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Erzincan
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Palandöken
0
Ġ
S
0
0
Fırat - Dicle
Kuzgun
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Patnos
0
0
S
T
0
Fırat - Dicle
Keban
E
0
0
0
0
Fırat - Dicle
Cip
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Kalecik
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Çat
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Sürgü
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Polat
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Sultansuyu
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Gayt
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Özlüce
E
0
0
0
0
Fırat - Dicle
Karakaya
E
0
0
0
0
272
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Fırat - Dicle
Atatürk
E
Ġ
S
0
0
Fırat - Dicle
Birecik
E
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Hacıhıdır
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Mursal
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
KarkamıĢ
E
0
0
0
0
Fırat - Dicle
Hancağız
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Kayacık
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Seve
0
0
S
0
0
Fırat - Dicle
Çamgazi
0
0
S
0
0
Havzada otuz adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri elektrik üretimi, sulama ve içme suyu,
altısı elektrik üretimi ve sulama, biri içme suyu ve sulama, biri sulama ve taĢkın kontrolü, dördü
sadece elektrik üretimi, onyedisi ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Fırat nehri, Türkiye'nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır.
DağbaĢı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında ġanlıurfa topraklarına giren Fırat nehri
Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer.
Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleĢerek ġatt'ul Arab'ı oluĢturur ve Basra
Körfezi'ne dökülür. Nehrin en önemli kolları Murat, Karasu, Tohma, Peri, Çaltı ve Munzur
Çayları‟dır. Toplam uzunluğu 2.800 km ile Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 971
km'dir. 720.000 km² su toplama havzasına sahiptir. Fırat Nehri'nin rejimi Türkiye'deki diğer
akarsulara göre daha düzenlidir. Mart ile Haziran ayları arasında yavaĢ yavaĢ kabarır, Temmuz ile
Ocak ayları arasında çekilmiĢ olmasına rağmen yine de bol su akıĢı olur.
Nehir üzerine Türkiye‟nin en büyük barajları inĢa edilmiĢtir. Bu barajlardan Keban, Karakaya,
Atatürk, Birecik ve KarkamıĢ Barajları tamamlanmıĢtır. Ayrıca Fırat'ın suyu inĢa edilen 2 adet
ġanlıurfa tüneli de Harran Ovası ve çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaĢtırmıĢtır.
Dicle Nehri;
Türkiye‟de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat‟la birleĢerek
ġattülarap‟ta Basra körfezine dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve
dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Türkiye‟nin önemli
273
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezi‟ne dökülür. Toplam uzunluğu
1900 km‟dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km‟dir. En önemli kolları
Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap‟tır. Debisi ortalama 360 m 3/s‟dir. Eylül
ayı ortalarında 55 m3/s ile en küçük, Ģubat sonunda 2.263 m3/s akımı ile büyük değiĢiklik gösterir.
Akarsuda genellikle yaz sonu ile ilkbahar baĢındaki karların erimesinden oluĢan su ile kabarır.
Uzunluğu 1.900 km (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km) olan Dicle,
Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı'nın güney tarafında, Yıldızhan
yanındaki bir kaynaktan çıkar. Eskiden Hazar Gölü'nden beslenirdi. ġimdi gölle bağlantısı kesilmiĢtir.
Kaynaktan çıktıktan sonra Maden ilçesinin önünden geçerek, Maden Çayı adını alır ve güneydoğuya
doğru dar ve derin vadilerden geçip Diyarbakır Ģehrinin bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine
paralel akar. Burada nehir vadisinin tabanı 600 m‟ye iner. Diyarbakır‟ın güneyinde 8 km mesafede
doğuya yönelir. Bundan sonra kuzeyden Toros Dağları yamaçlarından inen Anbarçayı, Kuruçay,
Pamukçayı ve Hazroçayı, Batman ve Garzan sularını alır. Güneyden ve Mardin eĢiğinden inen sel
yatakları Göksu ve Savur Çayı Dicle‟ye katılır. Raman Dağının güney eteklerinde dar boğazlardan
geçerek Botan Suyu ile birleĢerek onun doğrultusunda güneye döner.
Dicle Nehri, güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden Habur Suyu kavĢağına kadar 40
km uzunlukta Türkiye-Suriye arasında sınırı meydana getirir. Habur Suyu ile birleĢtikten sonra Irak
topraklarına girer. Dicle, Irak toprağında çöküntü çukurdan akarak, dar boğazları aĢar Musul‟da
Büyük ve Küçük Zap sularıyla birleĢir. Mezopotamya ovasına iner, bundan sonra Bağdat yakınlarında
Fırat‟a 35 km yaklaĢır. Burada yine Ġran‟dan gelen Piyale Nehri ile birleĢir. Bu birleĢmeden sonra
tekrar Fırat‟a yaklaĢır ve Kurna yakınında Basra‟nın 64 km yukarısında Fırat‟la birleĢerek ġattülarap
ismini alır. Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle Nehrinin suları yaz mevsimi sonlarına doğru azalır. Nisan
ayında, nehrin yukarı çığırındaki dağlarda karların erimesinden suları çoğalır, en yüksek seviyesine
ulaĢır. Dicle, marttan mayısa kadar üç ay içinde, bütün yıl akıttığı suyun hemen yarısını akıtır. Rejimi
düzenli değildir. Bu bakımdan bazı yıllar haddinden fazla taĢarak birçok zararlara sebep olur. Bu
sebeple zararlarını önlemek maksadıyla Dicle‟nin Mezopotamya‟da kalan kıyılarına daha M.Ö. 3000
yıllarında setler yapılmıĢtır. Bu setler suların taĢmasını önlediği gibi ekilen arazilerin yazın sulanmasını
da sağlamıĢtır. Fakat setlere rağmen büyük taĢmalar önlenememiĢtir. Yirminci asırda çalıĢmaları
ancak 1939‟da baĢlamıĢ ve Kut Barajı yapılmıĢtır. 1958‟de Samarra ve 1961‟de de Dokham Barajı
yapılarak suların taĢması önlenmiĢtir. Bugün sadece Samarra ve Amarra arasında bir milyon hektarlık
arazi ekilebilir hale sokulmuĢtur.
274
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Dicle, eski Mezopotamya sınırını meydana getiren ırmaklardan biridir. Uzunluğu Fırat‟tan
daha kısa olmakla beraber suyu daha çoktur. Dicle, günümüzde de sulama kanallarıyla sulama
sağladığı gibi, orta büyüklükteki taĢıtlar nehrin ağzından Bağdat‟a kadar, daha küçük boy taĢıtlarsa
Musul‟a kadar giderek ulaĢıma katkıda bulunmaktadırlar. Bu nehirlerden ulaĢım bakımından çok
faydalanıldığı tarihî kalıntılardan anlaĢılmaktadır. Dicle kıyısında eskiden kurulmuĢ Ninova, Nemrut,
Asur Ģehirlerinin eski kalıntıları bunun en sağlam belgesidir.
Dicle nehri üzerinde Kralkızı, Batman ve Dicle gibi önemli Hidroelektrik santraller
kurulmuĢtur. Ilısu Barajı'nın temeli 05.08.2006 tarihinde atılmıĢ olup, Türkiye'nin baraj gölü
açısından 2. enerji üretimi bakımından 4. büyük barajı olan Ilısu'nun tamamlanmasıyla Dicle nehri
üzerinde Cizre Barajı'nın yapımına baĢlanacaktır.
Havza içerisinde iĢletmede olan 12 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan
Gaziantep OSB ve Malatya I. OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.
275
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
276
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
277
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Fırat-Dicle Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 124. Fırat-Dicle Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
ĠL
ĠLÇE
BELEDĠYE
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adıyaman Kahta
Kahta
59.570
31.12.2009
Adıyaman Merkez
Adıyaman
191.627
15.05.2010
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Fırat-Dicle
X
Fırat-Dicle
Ağrı
Ağrı
Merkez
Patnos
Ağrı
Patnos
97.839
67.121
13.05.2014
13.05.2014
Batman
Merkez
Batman
293024
01.01.2009
X
Fırat-Dicle
Bingöl
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Merkez
Bingöl
Bismil
Ergani
Bağlar
Sur
YeniĢehir
Kayapınar
Elazığ
86.511
57.359
61.973
328.793
81.856
181.908
166.905
30.04.2011
01.12.2010
30.06.2009
X
Bismil
Ergani
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Gaziantep
Merkez
BüyükĢehir
Merkez
Merkez
Merkez
Nizip
319.381
Erzincan
86.779
BüyükĢehir
361.160
Kazımkarabekir
74.287
Yakutiye
90.011
YeniĢehir/Palandöken 148.427
Nizip
91.486
X
X
X
X
X
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
DĠSKĠ AAT
Fiziksel+Çamur
Çürütme
Elazığ AAT
Erzincan AAT
Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
20.03.2010
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2012
27.03.2012
278
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Ġhalesi 17.03.2008 tarihinde
yapılmıĢtır.
AB Hibe Programı
ĠPA (2008 Yılı)
DĠSKĠ Biyolojik AAT ĠPA
(15AAT)
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
ĠL
ĠLÇE
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE
Gaziantep ġahinbey
Gaziantep ġehitkamil
Merkez
Hakkari
Yüksekova
Hakkari
ġahinbey
ġehitkamil
Hakkari
Yüksekova
Kilis
Malatya
Mardin
Mardin
Mardin
Merkez
Merkez
Kızıltepe
Midyat
Nusaybin
MuĢ
BüyükĢehir
Nüfus
Mücavir
2007
Alanında
658.522
516.520
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
X
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
GASKĠ AAT
Fırat-Dicle
Malatya AAT
Kilis
Malatya
Kızıltepe
Midyat
Nusaybin
57.954
59.410
77.706
383.185
127.148
56.340
88.296
13.05.2014
13.05.2014
05.05.2012
10.05.2010
25.04.2012
13.05.2014
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Merkez
MuĢ
70.509
10.05.2012
Fırat-Dicle
Siirt
Merkez
Siirt
117.599
2008
ġanlıurfa
Merkez
ġanlıurfa
472.238
15.01.2010
ġanlıurfa
Siverek
Suruç
Siverek
Suruç
108.094
15.04.2010
ġanlıurfa
ġanlıurfa
ġırnak
ġırnak
ġırnak
ViranĢehir
ViranĢehir
Cizre
Merkez
Silopi
Cizre
ġırnak
Silopi
64.765
100.929
90.477
54.302
70.670
1985
Siirt AAT
Fiziksel+Biyolojik
Biyolojik
Fırat-Dicle
20.11.2008
13.05.2014
01.09.2009
13.05.2014
Stabilizasyon
Havuzu
ĠPA (15 AAT)
KfW gelecekte iĢbirliği
yapılacak
projeler arasındadır
KFW Alman Kalkınma Bankası
görüĢmeler devam ediyor
ĠPA (15 AAT)
Fırat-Dicle
X
279
ĠPA (2008 Yılı)
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Suruç AAT
Açıklama
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
42‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 42. Fırat ve Dicle Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
280
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Fırat – Dicle Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 125. 2008 – 2017 Yılları Arasında Fırat-Dicle Nehirleri Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
991.066
10.000- 50.000
926.922
50.000 - 100.000
1.393.955
>100.000
1.559.086
Toplam
4.871.029
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
222.989.850
213.192.060
313.639.875
342.998.920
1.092.820.705
.
281
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Doğu Karadeniz
Havzası (23)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER






ARTVĠN
GĠRESUN
GÜMÜġHANE
ORDU
RĠZE
TRABZON
282
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Doğu Karadeniz Havzası, Çoruh ve Aras Havzası ile birlikte, Kafkasya Ekolojik Bölgesi‟nin
Türkiye kısmını oluĢturur. Biyolojik çeĢitlilik açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan
Kafkasya Ekolojik Bölgesi‟nde, WWF kolaylaĢtırıcılığında; Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan, Rusya ve Ġran‟dan resmi kuruluĢlar, sivil toplum örgütleri ve ulusal uzmanların katılımı
ile Ekolojik Bölge Koruma Planı hazırlanmıĢtır. Bu Plan‟da yer alan 5 ana biyolojik çeĢitlilik
koridorundan birisi olan Batı Küçük Kafkasya Koridoru, Türkiye‟nin Doğu Karadeniz kıyılarından
baĢlayarak Gürcistan‟ın Acaristan bölgesine doğru uzanır.
Havzanın Tanımı ve Karakterizasyonu
Doğu Karadeniz Havzası; batıda Ordu il sınırı, ayrıca YeĢilırmak ile Kızılırmak arasında
kalan Samsun ilini, doğuda Gürcistan sınırı, güneyde de Doğu Karadeniz dağ silsilesi ve kuzeyde
Karadeniz‟le sınırlanan Türkiye‟nin kuzeydoğu bölgesini oluĢturur. Doğu Karadeniz Havzası,
Türkiye‟deki 26 su havzasından biridir. Havza; Melet Çayı, Pazar Çayı, HarĢit Çayı, Karadere,
Fırtına Deresi gibi birbirine paralel olarak uzanan akarsuların alt havzalarından oluĢur. Fırtına
Deresi de bu yapı içerisinde yer alan önemli alanlardan birisidir. Aynı adı taĢıyan akarsu ile onun iki
ana kolu olan Hala ve HemĢin derelerini içerir.
Su Kaynakları
Tablo 126. Doğu Karadeniz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Doğu Karadeniz
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
Nehir Ġsimleri
24.022
14,90
8
19,5
HarĢit Ç, Boloman Ç, Melet
Irmağı ve Müteferrik Sular
Tablo 127. Doğu Karadeniz Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
D.Karadeniz
Kürtün
E
0
0
0
0
Havzada sadece elektrik üretimi amacıyla kullanılan bir adet baraj bulunmaktadır
283
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Fırtına Deresi ve Havzası:
Fırtına Havzası, Doğu Karadeniz Bölgesi‟ne (Batı Küçük Kafkasya Koridoru‟nun Türkiye
kesimi) özgü bütün ana habitatları kapsar. Dere yatakları üzerindeki kızılağaç galerileri, kestane
yapraklı ormanları, gürgen ve kayın ormanları, iğne yapraklı doğu ladini ormanları, sub-alpin çalı
toplulukları, çayır ve meralar, alpin kayalıklar ve buzul gölleri bunlardan birkaçıdır. EĢsiz bir botanik
çeĢitlilik sergileyen alan çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapar. Sahip olduğu bitki, kuĢ, memeli,
sürüngen türleri ile Fırtına Havzası, Türkiye‟nin 122 Önemli Bitki Alanı ve 184 Önemli KuĢ Alanı
arasındadır ve WWF tarafından belirlenmiĢ Türkiye ormanlarının öncelikli olarak korunması
gereken 9 sıcak noktasından biridir.
Resim 9. Altındere Vadisi Milli Parkından Görünüm (Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon Ġli,
Maçka Ġlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.)
284
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Resim 10. Uzungöl Tabiat Parkından Görünüm (doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon Ġli,
Çaykara Ġlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır)
Sahip olduğu ulusal ve uluslararası düzeyde önemli tabii alanlara ve zengin biyolojik çeĢitlilik
değerlerine rağmen, Türkiye‟deki diğer havzalarda olduğu gibi Doğu Karedeniz Havzası‟nda da
önemli sorunlar ve tehditler mevcuttur. Özellikle, yanlıĢ arazi kullanımı ve sürdürülebilir olmayan
uygulamalar sonucunda, bölgedeki tabii alanlar zarar görmekte ve tabii kaynaklar plansızca
kullanılarak tüketilmektedir. Doğu Karadeniz Havzası‟ndaki baĢlıca sorunlar; taĢ ocakları, kirlilik,
hidroelektrik santraller, plansız altyapı (yollar ve yapılaĢma), kontrolsüz turizm, yasadıĢı avlanma,
toprak kaymasıdır. Bölgede yapılacak bütün yatırımların fayda ve zararları çok iyi analiz edilmeli;
bölgede yer alan, her birisi birbirine paralel alt havzalar farklı sosyal, kültürel, tabii ve ekonomik
yapıya sahip olduğundan; yapılacak planlama çalıĢmaları da bu farklı dinamikleri göz önüne
almalıdır. Havzadaki tabii kaynaklara yönelik beklentiler (kullanma/koruma) çok yönlü; baskılar ve
bunların altında yatan nedenler de çok sayıda ve karmaĢıktır. Beklentileri karĢılayacak ve tehditleri
bertaraf edecek çözümlerin geliĢtirilebilmesi bütüncül bir planlama ve uygulama yaklaĢımı
gerektirmektedir.
Doğu Karadeniz Havzasının Önemi:
Doğu Karadeniz Havzası (Batı Küçük Kafkasya Koridoru),WWF International tarafından,
biyolojik çeĢitlilik bakımından dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden biri olarak ilan
edilmiĢtir.
285
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Doğu Karadeniz Havzası; ormancılık, tarım ve ekonomik faaliyetler anlamda Türkiye‟nin
önemli üretim bölgelerinden biridir.
Fırtına Vadisi, 122 Önemli Bitki Alanı ve 184 Önemli KuĢ Alanı arasındadır. En az 537 odunsu
bitki, 136 kuĢ, 30 memeli, 21 sürüngen ve 116 endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Fırtına Havzası, Avrupa‟nın öncelikli olarak korunması gereken 100 orman alanı (sıcak
noktalar) arasında Türkiye‟deki 9 alandan biridir.
Ayrıca Karadeniz‟e en fazla su taĢıyan havza Doğu Karadeniz havzasıdır.
Baskı ve Risk Analizi
Tablo 128. Karadeniz Havzaları Ġçin Riskli Havzaların Belirlenmesi
Havza
YerleĢim
Kaynaklı
Kirlilik
+++
Sakarya
Endüstriyel
Faaliyetler
Ağır Metaller
Tarımsal
Faaliyetler
Turistik
Faaliyetler
++
++
++
++
Kızılırmak
+++
+
+
+++
+
YeĢilırmak
++
+++
+++
++
+
Batı Karadeniz
++
++
++
++
+
Doğu Karadeniz
++
+
+
+
++
+
++
+++
+
+
Çoruh
+++
++
+
Yüksek Risk
Orta ġiddetli Risk
DüĢük Risk
Tablo 129. Doğu Karadeniz Havzasında Nüfus, Evsel Atıksu Miktarı ve Kirlilik Yükü Değerler
Havza
Nüfus
Atıksu
Miktarı
(m3/yıl)
KOĠ
(t/yıl)
BOĠ
(t/yıl)
AKM
(t/yıl)
T.Azot
(t/yıl)
T.Fosfor
(t/yıl)
Yağ ve
Gres
(t/yıl)
Doğu
Karadeniz
2.795.255
59.962.807
29066
12798
12798
2362
472
5813
Tablo 130. Doğu Karadeniz Havzası Sınırları Ġçerisinde Kalan Ġlçelerin Atıksu Bertaraf
Yöntemleri.
Trabzon
Yonma
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
Ön arıtım
Evsel Atıksu
Miktarı (m3/yıl)
487275
Trabzon
Akçaabat
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
Ön arıtım
2.030.860
Trabzon
Merkez
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
Ön arıtım
13.465.580
Ordu
Fatsa
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
2.767.722
Ordu
Ünye
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarjı
2.673.511
ĠL
Ġlçe
Havza
Arıtma Durumu
286
Arıtma Sistemi
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Tablo 131. Karadeniz’e kıyısı olan altı havzada yürütülen proje kapsamında endüstriyel atıksu ve kirlilik yükü
Kaynak
Atıksu
Miktarı
(m3/Yıl)
KOI
BOI5
AKM
T.Azot
T.Fosfor
T.Cr
Pb
Cd
Cu
Zn
(T/Yıl)
Yağ ve
Gres
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(kg/Yıl)
(kg/Yıl)
(kg/Yıl)
(kg/Yıl)
(kg/Yıl)
Endüstri
YerleĢim
Alanları
Tarım, Orman,
Çayır ve Otlak
Arazileri
Turizm
16.951.325
17.342
4.886
8.197
2
1
127
0,2
0,7
0,2
6,1
0,1
59.962.807
29.066
12.789
12.789
2.362
472
5.813
6.751
489
323.880
94
46
77
9
2
17
Toplam
77.238.012
46.502
17.721
21.063
9.124
964
5.957
0
1
0
6
0
287
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Doğu Karadeniz Havzasında evsel atıksuların % 28‟i arıtılmaktadır.
Doğu Karadeniz havzası akarsuları Karadeniz‟e en çok katkısı bulunan 5 havza içinde
Kızılırmak, YeĢilırmak, Sakarya havzalarından sonra dördüncü sırada yer almaktadır.
YeĢilırmak, Batı Karadeniz ve Çoruh havzalarında endüstriyel kirlilik açısından en yoğun ve
öncelikli olarak ele alınması gereken sektörler metal ve maden sanayileridir. Ağır metal yükleri
özellikle de bakır açısından en önemli kirlilik kaynağı olan bu sektörler için öncelikli olarak kirlilik
önleme çalıĢmaları yapılmalıdır. Doğu Karadeniz Havzası‟nda oluĢan endüstriyel atıksu kirlilik
yükleri diğer iki havzaya göre oldukça düĢüktür.
Doğu Karadeniz Havzasına iĢletme olan 4 adet Organize Sanayi Bölgesi Bulunmakta olup,
atıksu arıtma tesisleri bulunmamaktadır.
Tablo 132. Doğu Karadeniz Havzasında Atıksu Miktarı ve Kirlilik Yüklerinin Sektörlere
Göre Dağılımı
Sektör
Atıksu
Miktarı
(m3/Yıl)
KOI
BOI5
AKM
T.Azot
T.Fosfor
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
(T/Yıl)
Yağ ve
Gres
(T/Yıl)
1
780
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sayı
Petrol
Rafinerileri ve
Yan.
Çimento
4
155.528
0,1
0,0
72,2
0,0
0,0
7,3
Metal
4
3.180.040
1240,2
444,6
515,1
2,28
1,23
6,6
Maden
10
126.620
3,2
0,0
9,8
0,0
0,0
1,1
Gıda
27
12.740.537
15.957,8
4.357,5
7.518,9
0,01
0,0
69,8
Diğer
2
187.820
0,3
0,0
10,6
0,02
0,0
0,0
1
560.000
140,0
84,0
70,0
0,0
00
42,6
49
16.951.325
17.341,6
4.886,2
8.196,7
2,3
1,23
127,3
KarıĢık
Endüstri
Sanayileri
Toplam
288
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
289
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Doğu Karadeniz Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 133. Doğu Karadeniz Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Giresun
Ordu
Merkez
Fatsa
Giresun
Fatsa
89.241
68.917
10.05.2012
13.05.2012
Ordu
Merkez
Ordu
134.005
13.05.2010
Ordu
Ünye
Merkez
Ünye
Rize
72.867
13.05.2012
Merkez
Trabzon
94.800
228.826
13.05.2012
27.05.2002
Rize
Trabzon
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Arıtma
Türü
Adı
Giresun Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
ĠnĢaat Proje
X
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
X
X
Moloz Ön Arıtma ve DDD
290
Fiziksel
Havzası
Doğu Karadeniz
Açıklama
Ġkinci DDD ĠnĢaat AĢamasında
ÇOB + AB Hibe Fonları Kapsamında
fizibilite, ÇED ve ihale dokümanları
hazırlanıyor
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
KfW
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
43‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 43. Doğu Karadeniz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
291
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Doğu Karadeniz Havzası için AAT yatırım ihtiyacı
aĢağıda verilmektedir.
Tablo 134. 2008 – 2017 Yılları Arasında Doğu Karadeniz Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
105.611
10.000- 50.000
120.060
50.000 - 100.000
128.895
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
23.762.475
27.613.800
29.001.375
292
>100.000
0
Toplam
354.566
0
80.377.650
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Hatay Suları
Havzası
(24)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER


HATAY
KĠLĠS
293
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Orontes olarak da adlandırılan Asi Nehri Lübnan Bekaa Vadisi‟nin doğu kısmından doğar
ve Türkiye Hatay ilinden Akdeniz‟e dökülür. Asi Nehri'nin toplam uzunluğu 380 km. olup, nehrin
büyük bölümü Suriye toprakları içinde bulunmaktadır.
Antakya ile Akdeniz'e arasını tabii suyolu bağlanmıĢ olan Asi Nehri'nin ortalama su debisi
30 m³/s‟dir. Dünya da tersine akan tek nehir özelliğini taĢımaktadır.
Havzanın tanımı ve Karakterizasyonu
AĢağı bölümü Türkiye topraklarında, yukarı bölümü Suriye‟de bulunan bir ırmaktır.
Uzunluğu 380 km. olan bu ırmak, Lübnan ve Antilübnan dağlarından beslenerek, bunlar arasındaki
çöküntü alanında kuzeye doğru akar, Humus ve Hama Ģehirlerinden geçer, Türkiye‟nin Hatay
bölgesine girer, burada batıya dönerek Antakya Ģehrinden geçip, Akdenize yönelir ve Amanos
dağları güneyinde, Samandağı kasabası yakınında bu denize dökülür. Türkiye‟nin güney sınırından
Akdeniz‟e kadar olan uzunluğu 90 km. den çoktur.
Asi ırmağı, hemen bütün yolu boyunca, yer yer ova ve teknelerden geçer, bunlar arasında da
türlü derecelerden derinliği olan boğazlara sokulur. Yukarı kesiminde kaynağını Lübnan‟da Ayn-eltine‟den alan Asi ırmağı, Humus yakınında 50 km2‟lik bir göl ve bataklıktan geçer, Suriye‟de Hama
ve Türkiye‟de Amik çöküntü ovalarına girer. Amik ovasına girmeden önce 22 km. kadar
uzunluktaki bölümünde Türkiye ile Suriye arasından geçer.
Asi ırmağı, yazları kurak ve sıcak geçen, yıllık yağıĢ tutarı, dağlık arazi dıĢında orta derecede
olan bir bölgeden sularını topladığı için, yalnız yağmurlu mevsimlerde ve dağlardaki karların eridiği
zamanlarda kabarır, yazın çekilir, küçük bir ırmak görünüĢü alır. Yolu boyunda bir takım kurak
çukurlardan geçtiğinden, Ģiddetli buharlaĢmalar ve sızmalar nedeniyle suları gittikçe azalır.
Asi ırmağı, yolu boyunda bazı kollar alır. Bunların önemlileri Türkiye arazisinde bulunur.
BaĢlıcaları KahramanmaraĢ taraflarından inen Karasu çayı ve Gaziantep taraflarından gelen Afrin
çayı ile Amik gölünün ayağı olan Küçük Asi veya Karadere‟dir. Ayrıca Defne suyu da ırmağa
sularını katar. Bunlardan Karasu, Ġslahiye kasabasının kuzeyinden çıkan ve bu çevredeki Emen
gölünden beslenen bir çaydır. YağıĢ alın 1800 km2, ortalama akımı yaz ve güz aylarında 8 m3 kıĢın
ve ilkbaharda 20–40 m3‟dür. Kabarık zamanlarında 100 m3‟e yaklaĢır. Yaz aylarında çok
çekilmesinin, hatta Amik gölüne ulaĢamamasının nedeni, sulamalar için çok su sarf edilmesindendir.
Asi nehrine karıĢan bir baĢka önemli kol Afrin çayıdır. Bu çayın baĢlangıç kaynakları
Gaziantep batısındaki Sof dağından inen dereler ve daha batıdaki Kartal dağından beslenen ve
Afrinden de güçlü olan Sabun suyudur. Sayıları çok olan bu suların kaynak dereleri, bu dağların
eteklerinden beslenir. Her iki çay Afrin çayının yukarı kesiminde birleĢerek bir süre Suriye‟den
294
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
geçer, Reyhanlı kasabasının kuzeyinde Hatay iline girer ve Amik gölüne dökülür. Afrin çayı, kıĢın
geçit vermeyecek kadar geniĢ ve yaygın akar. Yazın ise Amik gölüne inemeyecek kadar suları çekilir.
YağıĢ alın 2800 km2 „yi bulan Afrin çayının ortalama akımı 10 m3 olduğu halde, kabardığı zaman bu
miktar 100 m3 ü geçer ve taĢkınlar yapar.
Karasu ve Afrin çayları ve diğer bazı derelerle yayılır. Böyle zamanlarda gölün ayağı olan
Karadere ve Küçük Asi (12 km.) kabarır, yazın bile güçlü bir akarsu olarak akar. Gölün bu ayağı son
yıllarda düzenlenerek derinleĢtirilmiĢ, böylece taĢkınların önlenmesine ve gölden gelen bol suların
daha kolaylıkla akmasına çalıĢılmıĢtır. Gölün ayağı olan Küçük Asi, Antakya yakınında Asi nehrine
dökülür.
Asi nehri Antakya‟dan geçer, vadisi daralır, Ģehir yakınında ünlü Harbiye çağlayanlarını
meydana getirerek gür bir Ģekilde kaynaklardan beslenen Defne Suyunu alır, Asi oluğu denilen
derin, fakat geniĢ boğaza girer ve deltasından geçerek denize dökülür.
Bu kollarla beslenen Asi ırmağının Türkiye‟deki bölümü en çekilmiĢ zamanında bile geçit
vermeyecek kadar geniĢ ve derindir. Irmağın sulamada büyük önemi vardır.
Su Kaynakları
Tablo 135. Hatay Suları Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Hatay Suları
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
10.885
1,17
0,6
3,4
Nehir Ġsimleri
Asi Nehri
Tablo 136. Hatay Suları Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Hatay Suları
Tahtaköprü
0
0
S
T
0
Hatay Suları
Yarseli
0
0
S
0
0
Hatay Suları
Yayladağ
0
Ġ
S
0
0
Havzada üç adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sulama ve taĢkın kontrolü, biri içme
suyu ve sulama, biri ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
295
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Baskı ve Etkilerin Analizi
Asi Nehrine Bağlantısı olan Belediyeler
Antakya, Avsuyu, Çekmece, Dursunlu, Ekinci, GümüĢgöze, Güzelburç, Harbiye, Karaali,
Karlısu, Kuzeytepe, Küçükdalyan, MaĢuklu, Narlıca, OdabaĢı, Ovakent, Serinyol, SubaĢı, ġenköy,
Toygarlı, Turunçlu, YeĢilpınar, Tavla Belediyeleri atıksularını asi nehrine deĢarj etmektedirler.
Antakya Belediyesinin Atıksu Arıtma tesisi bulunmaktadır.
Sanayi Tesislerinin durumu
Havza içerisinde Antakya OSB, Ġskenderun OSB ve Payas OSB bulunmaktadır. Ġskenderun
OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Atıksu Arıtma tesisi henüz yapılmamıĢ olan Antakya
Organize Sanayi Bölgesinin atıksuları, bazı endüstri kuruluĢlarının arıtılmıĢ atıksuları son nokta
olarak Asi nehrine ulaĢmaktadır.
Özellikle Suriye Devleti sınırları içinde kalan güzergâhında Hama ve Humus illeri Ģeker ve
yoğurt gibi tarımsal, gübre, demir, lastik, petrol ve enerji üretimi gibi endüstriyel faaliyet alanlarıyla
yoğunlaĢmıĢ iktisadi bir yapıya sahip Ģehirlerdir. Bu bölgede günde yaklaĢık 100 m3 tasfiye
edilmemiĢ atıksuyun Asi Nehri‟ne deĢarj edildiği tahmin edilmektedir. Ülkemize girdiğinde
bünyesinde yoğun kirliliği de beraberinde getirmektedir. Ası Nehrinde zeytin karasuyundan
meydana gelen kirliliğin her yıl özellikle de aynı mevsimde yaĢanması, söz konusu nehrin kalitesinde
önemli derecede kötüleĢmeye neden olmaktadır.
296
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
297
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Hatay Suları Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 137. Hatay Suları Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Hatay Dörtyol
Hatay Ġskenderun
Hatay Kırıkhan
Dörtyol
Ġskenderun
Kırıkhan
66.082
177.294
70.543
Hatay Merkez
Hatay
186.243
Hatay Reyhanlı
Reyhanlı
60.073
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
01.05.2011
ĠnĢaat Proje
Havzası
Ġskenderun AAT
Fiziksel+Biyolojik
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay AAT
Fiziksel+Biyolojik
Hatay Suları
31.07.2011
13.05.2012
Hatay Suları
298
Açıklama
Tesisin Bakım Onarım ÇalıĢmaları
Yapılıyor
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
44‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 44 . Hatay Suları Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve
Uygulanmayan Nüfusa Oranı
299
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Hatay Suları Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 138. 2008 – 2017 Yılları Arasında Hatay Suları Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
259.465
10.000- 50.000
268.862
50.000 - 100.000
196.698
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
48.649.688
61.838.260
44.257.050
300
>100.000
0
Toplam
725.025
0
154.744.998
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Batı Akdeniz
Havzası
(25)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER




ANTALYA
MUĞLA
BURDUR
DENĠZLĠ
301
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Batı Akdeniz Havzası 6 tane alt havzadan oluĢmakta olup Batı Akdeniz Havzası‟nda yer
alan baĢlıca akarsular ve dereler Ģunlardır;
 Dalaman Çayı
 Horzum Çayı
 Çandır Deresi
 Sarnıç Deresi
 BaĢgöz Çayı (Antalya)
 Alakır Deresi (Antalya)
 Aksu Çayı (Antalya)
Havzada yer alan akarsulardan biri ve 6 tane alt havzadan biri olan Dalaman Çayı havzasını
oluĢturan Dalaman Çayı; Muğla‟nın en önemli akarsuyu olan 229 kilometre uzunluğundaki
Dalaman Çayı, üzerinde sanayi kuruluĢu bulunmadığı için kirlilikten korundu. Tabii güzelliğinin ve
temizliğinin yanında Türkiye‟nin en önemli rafting parkurlarına da sahip olan Dalaman Çayı,
Burdur ilinin YeĢilgöl Dağları‟ndan doğarak, Dalaman ve Ortaca üzerinden denize ulaĢıyor.
Batı Akdeniz Havzası‟nda yer alan Ġller ve Ġlçeleri;
Denizli (Acıpayam), Antalya(Kumluca, Elmalı, Finike, Kale, KaĢ) ve Muğla (Merkez,
Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca ve Ula)
Su Kaynakları
Tablo 139. Batı Akdeniz Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Batı Akdeniz
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
22.615
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
8,93
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
4,8
Nehir Ġsimleri
Dalaman Ç, EĢen Ç,
BaĢgöz Ç, Alakır Çayları ve
Müteferrik Sular
12,4
Tablo 140. Batı Akdeniz Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
BARAJIN KULLANIM AMACI
B.Akdeniz
Alakır
0
0
S
T
0
B.Akdeniz
Çayboğazı
0
0
S
0
0
B.Akdeniz
Yapraklı
0
0
S
0
0
B.Akdeniz
Çavdır
0
0
S
0
0
B.Akdeniz
Kozağacı
0
0
S
0
0
B.Akdeniz
Geyik
0
Ġ
0
0
0
B.Akdeniz
Mumcular
0
Ġ
S
0
0
302
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada yedi adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sulama ve taĢkın kontrolü, biri içme
suyu ve sulama, biri sadece içme suyu, dördü ise sadece sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Baskı ve Etkilerin Analizi
Batı Akdeniz Havzası‟nda oldukça az endüstri kuruluĢu (yaklaĢık 50 adet) bulunmaktadır.
Bunlar özellikle 9 farklı sanayi dalında hizmet vermektedir. Bu dallar deniz ürünleri, katı-sıvı yağlar,
öğütülmüĢ tahıl ürünleri, hayvan yemi, tekstil, metalik olmayan mineral ürünleri, iĢlenmiĢ metal
ürünleri, tarım makinaları ve ekipmanları ve elektrik üretimi yapan kuruluĢlardır. Bu kuruluĢlardan
Deniz ürünleri ile ilgili çalıĢan kuruluĢların su kirliliğine olan katkısı BOĠ ve T-AKM olarak birinci
sırayı aldığı gözlenmektedir. Ancak, Batı Akdeniz havzasında oluĢan endüstriyel kirlilik diğer kirlilik
kaynaklarıyla kıyaslandığında ihmal edilebilecek miktarlar içerisindedir. Batı Akdeniz, Antalya ve
Doğu Akdeniz havzaları ise turizm sezonunda yaĢanan yoğun turistik faaliyetlerden kaynaklı önemli
bir kirlilik riskiyle karĢı karĢıyadır.
Havzadaki mevcut akarsularda çeĢitli çevre sorunları görülmeye baĢlanmıĢ olup, söz konusu
problemler, Antalya Ġli sınırları içerisinde bulunan ve kum-çakıl ocaklarının çoğalmaya baĢladığı
Aksu ilçesinde bulunan ve gelecek Antalya‟nın içme suyunun temin edileceği çay olan Aksu Çayı
için de geçerlidir.
303
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
304
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Batı Akdeniz Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 141. Batı Akdeniz Havzasının Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Muğla
Muğla
Ġlçe
Fethiye
Merkez
Belediye
Fethiye
Muğla
Yatırımın
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
66.271
52.918
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
Fethiye AAT
Ġleri Arıtma
305
ĠnĢaat Proje
Havzası
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Açıklama
Fethiye2 AAT KfW
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
45‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 45. Batı Karadeniz Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
306
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Batı Akdeniz Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 142. 2008 – 2017 Yılları Arasında Batı Akdeniz Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
AAT Yatırım Maliyeti
(avro)
2.000 - 10.000
192.582
10.000- 50.000
133.769
50.000 - 100.000
52.918
43.330.950
30.766.870
11.906.550
307
>100.000
0
Toplam
379.269
0
86.004.370
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Çoruh Havzası
(26)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER



ARTVĠN
BAYBURT
ERZURUM
308
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Çoruh Havzası, Türkiye´nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Havza 19.748 km2‟lik
yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,53 „ünü kaplar. Çoruh Nehri yağıĢ alanı içinde; Artvin,
Erzurum ve Bayburt illerinin büyük bölümü ile Kars ve Erzincan‟ın küçük bölümleri yer alır.
Havzayı kuzeyden Doğu Karadeniz Dağları batıdan Giresun Dağları güneyden Otlukbeli, Dumlu
Kargapazarı, Güllü, Allahüekber Dağları doğudan ise Yanlızçam Dağları ve Gürcistan sınırlar.
Toplam uzunluğu 431 km olan Çoruh ülkemizin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin
410 km'lik kısmı ülkemiz sınırları içerisinde, 21 km. lik kısmı ise Gürcistan sınırları içerisindedir.
Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortama debisi 192 m3/s‟dir. Enerji üretilebilecek
toplam düĢü ise 1.420 m‟dir. Bayburt ilindeki Mescit Dağları‟ndan doğan ve Gürcistan„ın Batum
ilinden Karadeniz „e dökülen Çoruh Nehri, yılda 5,8 milyon m3 rusubat taĢımaktadır. Nehir Havzası
Türkiye‟de en fazla erozyona maruz kalan havzalardan biridir.
Çoruh Nehri, Mescit Dağları‟ndan kaynağını alarak, Bayburt‟u geçtikten sonra Yusufeli
ilçesinin YokuĢlu Köyünün mevkiinde il sınırına girer. Su kavuĢumu denilen yerde Oltu suyu ile
birleĢir. Yusufeli yakınlarında Barhal deresiyle birleĢen Çoruh Nehri kuzeybatı yönüne girer. Artvin
yakınlarında Orta köy suyunu, Borçka‟da Murgul suyunu - Ġç kale suyunu ve Kaynarca suyunu
alarak Muratlı Bucağını geçerek, Batum‟un güneybatısında Karadeniz‟e dökülür.
Su Kaynakları
Tablo 143. Çoruh Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Çoruh
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
19.894
6,30
3,4
10,1
Nehir Ġsimleri
Çoruh Nehri
Tablo 144. Çoruh Havzası; Barajlar
T. Krm
Diğer
Muratlı
Borçka
Sulama
Çoruh
Çoruh
Rezervuar Adı
Ġç. Suyu
Havza Adı
Enerji
Barajın Kullanım Amacı
E
E
0
0
0
0
0
0
0
0
Havzada sadece elektrik üretimi amacıyla kullanılan iki adet baraj bulunmaktadır
309
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Koruma alanları
Milli Parklar:
Artvin - Karagöl-Sahara Milli Parkı
Artvin - Hatila Vadisi Milli Parkı
Erzurum - SarıkamıĢ – Allahüekber Dağları” Milli Parkı
Tabiat Parkları:
Artvin- Borçka Karagöl Tabiat Parkı
Tabiatı Koruma Alanları:
Artvin- Çamburnu Tabiatı Koruma Alanı
Artvin - Macahel Gorgit- Efeler Tabiatı Koruma Alanı
Baskı ve Etkilerin Analizi
Çoruh Havzası‟nda önemli bir kirlilik kaynağı olan Karadeniz Bakır ĠĢletmeleri A.ġ. Murgul
iĢletmeleri dıĢında sanayinin geliĢmemesinden dolayı bu havzadaki endüstriyel atıksuların yaklaĢık %
80‟nini sadece maden sanayi oluĢturmaktadır. Bu nedenle bu havzada önemli bir bakır kirliliği
oluĢmaktadır. AKM açısından yük olarak diğer akarsulardan çok daha az debiye sahip olan Çoruh
nehri ve havzasının taĢıdığı yük diğer havzalardan 2-6 kat daha fazladır.
Artvin ili su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ġlde debileri çok yüksek olmamakla
birlikte, çok sayıda kaynak ve yaz-kıĢ kurumayan akarsular vardır. Bunlardan Murgul yöresinde en
fazla kirlenme Damar derede olup, bu kirlenme Çoruh nehrine kadar izlenebilmektedir. Kirlilik
yoğunlaĢtırılmıĢ tesislerinin ve Kumlu tepede yer alan tumbadan kaynaklanan malzemelerin Damar
dereye bırakılmasından ileri gelmektedir. Kirlilik, çözünmüĢ ağır elementler ve süspansiyon halinde
taĢınan malzemeye bağlıdır. Damar dere içerisinden alınan su örneklerinde yaklaĢık % 30 oranında
çoğunluğu piritten oluĢan askıda tortu bulunmaktadır. Bu tortu suyun PH alkalen koĢullarda
olmaktadır. Oysa kirliliğin olmadığı dere suları, kaynak suları ve Ģebeke sularından alınan su
örneklerinde pH:7–8 arasında ölçülmüĢtür.
Murgul çevresinden toplanan su örneklerinde yapılan kimyasal analizler sonucunda; bakırın
0.001–0.15 mg/lt, kurĢunun 0.02–4.37 mg/lt, çinkonun 0.03–4.76 mg/lt, kadmiyumun 2–89 mg/lt,
demirin 0.01–0.90 mg/lt oranlarında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bu ölçümler temiz su örnekleri ile
karĢılaĢtırıldığında, kirlenme sonucu; bakır 300 kat, kurĢun 200 kat, çinko 400 kat ve kadmiyum 45
kat artmıĢtır. Ancak içme amaçlı kullanılan suları temiz olduğu belirlenmiĢtir.
310
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Bayburt ilinde endüstriyel tesis ve iĢletme yoktur. Ancak Bayburt‟ta alt yapının yetersiz
olması, arıtma tesisi bulunmayıĢı Ģehir kanalizasyonu ve diğer sıvı atıklar iĢyerleri ve konutlardan
direk Çoruh nehrine deĢarj edilmektedir. Ayrıca Ģehrin üst kesiminde Çoruh vadisinde yapımı
devam eden küçük sanayi sitesinin de arıtma tesisi bulunmamaktadır.
Havza içerisinde iĢletmede olan sadece Bayburt Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup,
OSB‟nin atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır.
Havza
YerleĢim
Kaynaklı Kirlilik
+
Çoruh
+++
++
+
Endüstriyel
Faaliyetler
++
Ağır Metaller
+++
Tarımsal
Faaliyetler
+
Turistik
Faaliyetler
+
Yüksek Risk
Orta ġiddetli Risk
DüĢük Risk
Havza genelinde akarsu kalitesinin tespiti için numune alınan izleme istasyonları henüz
oluĢturulmadığından harita üzerine aktarabilecek su kalitesi izleme sonuçlarına ulaĢılamamıĢtır.
Çoruh havzasında endüstriyel kirlilik açısından en yoğun ve öncelikli olarak ele alınması
gereken sektörler metal ve maden sanayileridir. Ağır metal yükleri özellikle de bakır açısından en
önemli kirlilik kaynağı olan bu sektörler için öncelikli olarak kirlilik önleme çalıĢmaları yapılmalıdır.
Tablo 145. Çoruh Havzası
Etkiler
Parametreler
Ġndikatör
Ġnsan
Sağlığı
Deniz
Ekosistemi
Sosyoekonomik
Kayıplar
Küresel
Çevre
Kaynaklar
Evsel Atıksu
BOI Yükü
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
YerleĢim Alanları
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
YerleĢim Alanları
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
Tarımsal ve
Endüstriyel Faaliyetler
Kentsel Katı Atık
Kalıcı Organik
Kirleticiler
Katı Atık
Miktarı
Atmosferik
Hareketler
Ağır Metaller
Ağır Metal
Yükü
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
YerleĢim Alanları,
Endüstriyel Faaliyetler
Organik Halojenli
BileĢikler
Kaynaklar
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
Endüstriyel Faaliyetler
Radyoaktif Maddeler
Kaynaklar
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
Endüstriyel Faaliyetler
Besi Maddeleri
Azot ve
Fosfor Yükü
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
Askıda Katı
Maddeler
AKM Yükü
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
YerleĢim Alanları,
Tarımsal Faaliyetler
YerleĢim Alanları,
Endüstriyel ve
Tarımsal Faaliyetler
Tehlikeli Atık
1x6=6
1x4=4
1x3=3
1x1=1
Endüstriyel Faaliyetler
Miktarı
Kaynak: Karadeniz Havzaları Kara Kökenli Kirleticiler Ulusal Eylem Planı- TÜBĠTAK MAM
Tehlikeli Atıklar
311
Muhtemel Çözümler
Atıksu Arıtma
Tesislerinin Kurulması
Düzenli Depolama
Tesislerinin Yapılması
Tehlikeli Atık Yönetim
Planlarının Hazırlanması
Endüstriyel Atıksu
Arıtma Tesislerinin
Kurulması
Temiz Üretim
Teknolojilerinin
GeliĢtirilmesi
Radyoaktif Atık Yönetim
Planlarının Hazırlanması
Ġleri Atıksu Arıtma
Tesislerinin Kurulması
Atıksu Arıtma
Tesislerinin Kurulması
Tehlikeli Atık Bertaraf
Tesislerinin Kurulması
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
312
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
46‟da verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 46.Çoruh Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
313
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Çoruh Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 146. 2008 – 2017 Yılları Arasında Çoruh Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa Göre
Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
65.084
10.000- 50.000
87.643
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
12.203.250
20.157.890
314
50.000 - 100.000
0
>100.000
0
Toplam
152.727
0
0
32.361.140
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Aras Havzası
(27)
HAVZADA BULUNAN ĠLLER





KARS
IĞDIR
AĞRI
ARDAHAN
ERZURUM
315
EYLEM PLANI (2008–2012)
ATIKSU ARITIMI
Havzada Erzurum‟un Tekman, Pasinler, Horasan ilçeleri, Iğdır, Kars ve Ardahan illeri
bulunmaktadır. Aras Nehri Bingöl Dağı'nın kuzeye bakan yamaçlarından doğar, Erzurum'un
Tekman, Pasinler, Horasan havzalarının sularını topladıktan sonra Karakurt Boğazı'na girer. Kura
Nehri de ülkemizde Allahu Ekber Dağları‟ndan doğar, Ardahan‟dan geçer ve Azerbaycan
topraklarında Aras Nehri ile birleĢerek Hazar Denizi‟ne dökülür.
Kura Nehri‟nin toplam 1515 km. olan uzunluğunun 189 km‟lik bölümü Türkiye sınırları
içindedir. Kura Nehri, Akkiraz (Kertene) Köyü‟nün doğusundan baĢlayıp bir süre TürkiyeGürcistan sınırında aktıktan sonra Kurtkale yakınlarındaki TavĢan Sırtı yöresinde Gürcistan‟a
oradan da Azerbaycan topraklarına ulaĢır ve Aras Nehri ile birleĢerek Hazar Denizine dökülür.
Türkiye‟de su toplama alanı 4852 km²‟dir. Ortalama debisi ise, Türkiye‟deki yukarı çığırında
25m³/s‟dir.
Su Kaynakları
Tablo 147. Aras Havzası; Havza Potansiyeli ve Akarsular
Havza Adı
Aras
YağıĢ Alanı
(km2)
Ortalama
Yıllık AkıĢ
(km³)
Potansiyel
ĠĢtirak Oranı
(%)
Ortalama
Yıllık Verim
(l/s/km2)
27.548
4,63
2,5
5,3
Nehir Ġsimleri
Aras Nehri
Tablo 148. Aras Havzası; Barajlar
Havza Adı
Rezervuar Adı
Enerji
Ġç. Suyu
Sulama
T. Krm
Diğer
Barajın Kullanım Amacı
Aras
Demirdöven
0
0
S
0
0
Aras
Arpaçay
0
0
S
T
0
Havzada iki adet baraj bulunmaktadır. Bunlardan biri sulama, diğeri ise sulama ve taĢkın
amaçlı kullanılmaktadır.
Koruma Alanlarının Tanımlanması
Milli Parklar:
SarıkamıĢ Allahüekber Dağları Milli Parkı
Koruma Alanı:
Kars-SarıkamıĢ-Kağızman Yaban Hayatı Koruma Sahası
Kars-Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası
316
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Baskı Ve Etkilerin Analizi
Ülkemizde Allahu Ekber Dağları‟ndan doğan, Ardahan‟dan geçen ve Hazar Denizi‟ne
dökülen Kura Nehri‟nde kirlilik üst düzeydedir. En önemli nedeni hayvan gübrelerinin nehrin
suyuna karıĢmasıdır. Kura Nehri'ne köylerde yetiĢtiriciler hayvan gübresini atmakta ve bu nedenle
kirlenme meydana gelmektedir. Nehirdeki kirlilikte erozyonun da etkisi vardır. Ayrıca Ardahan il
merkezindeki yerleĢim yerlerinin % 60‟ının bağlı olduğu kanalizasyon suları Kura Nehrine deĢarj
edilmektedir.
Bingöl Dağı'nın kuzeye bakan yamaçlarından doğan Erzurum'un Tekman, Pasinler,
Horasan havzalarının sularını topladıktan sonra Karakurt Boğazı'na giren Aras Nehri'nde de kirlilik
durumunun belirlenmesi için çalıĢma yapılmamıĢtır. Aras Nehri'nde ilkbahar döneminde artan
kirliliğin en önemli nedeni de erozyon olarak gösteriliyor. Ayrıca nehrin geçtiği Pasinler, Horasan ve
Köprüköy ilçelerinde ve köyler de atıksu arıtma tesisi bulunmadığından kanalizasyon suyu nehre
doğrudan deĢarj edilmektedir. Nehirde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği
gözlenmemiĢtir.
Ardahan il merkezindeki yerleĢim birimlerinin % 60‟nın bağlı olduğu kanalizasyon suları ve
sistem dıĢında ( Süt ve süt ürünleri Tesislerinden kaynaklı direkt veya dolaylı deĢarj) Kura Nehrine
deĢarj edilen atıksular su kaynaklarını kirletmektedir. DeĢarj noktalarında oluĢan bu kirlilik
nedeniyle kıĢın aylarca devam eden yüzey buzlanmasının altındaki bölümlerde, balık ölümleri
gözlenmektedir. Yaz aylarında da debisi oldukça azalan Nehrin deĢarj noktalarından çevreye kötü
kokular yayılmakta ve suda yaĢayan canlılar olumsuz yönde etkilenmektedir.
Ayrıca tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu Ġllerde, Aras-Kura Nehirleri
önemli bir su kaynağıdır. Tarım alanlarının sulanması ve hayvan sürülerinin su ihtiyacı büyük ölçüde
Aras-Kura Nehirlerinden sağlandığından oluĢan bu kirlilik doğrudan ve dolaylı olarak tarımsal ve
hayvansal ürünleri etkilemektedir.
Havza içerisinde iĢletmede olan sadece Kars Organize Sanayi bölgesi bulunmakta olup,
OSB‟ni atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır.
317
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
(Kaynak: DSĠ Ölçüm Sonuçları, 2006 BOĠ, KOĠ)
318
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut Durumu:
Aras Havzasında nüfusu 50.000‟den büyük belediyelerin atıksu altyapı durumu aĢağıda verilmektedir.
Tablo 149. Aras Nehir Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Durumu
Ġl
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Arıtma Tesisi
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ağrı
Iğdır
Doğubeyazıt
Doğubeyazıt
69.414 13.05.2012
Merkez
Iğdır
75.927
31.08.2008
Kars
Merkez
Kars
76.992
02.05.2012
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Aras
Iğdır AAT
319
Fiziksel
X
Aras
Ġller Bankası (Proje Bitti) (Revizyon)
Aras
DPT Düzey2
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havza Planlama Hedefleri:
Havzada atıksu arıtma tesisini kurmamıĢ belediyeler Çevre Kanunda belirtilen sürelerde bu
tesisleri iĢletmeye almakla yükümlüdürler. Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan çalıĢmalar
sonucunda Kanunda öngörülen sürelerde atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
havzada bulunan toplam belediye nüfusuna oranı baz alınarak ulaĢılması planlanan hedefler Grafik
47‟de verilmektedir.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2010
2012
Yıllar
Arıtma Uygulanan
Toplam Belediye
Nüfusu
Arıtma Uygulanmayan
Toplam Belediye
Nüfusu
Grafik 47. Aras Havzasında Belediye Nüfusunun Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan
Nüfusa Oranı
320
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Havzada Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Ġçin Yatırım ve Yenileme
Ġhtiyacı:
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi‟nde bulunan atıksu yatırım ihtiyacı tablosu Çevre
Kanunun getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurulup, tekrar değerlendirilerek, atıksu yatırım
ihtiyacı (2007-2017) tablosu (2007-2017) oluĢturulmuĢtur. Tablo 8‟deki atıksu arıtma tesisi yatırım
ihtiyacı havza nüfusuna göre hesaplanmıĢtır. Aras Havzası için AAT yatırım ihtiyacı aĢağıda
verilmektedir.
Tablo 150. 2008 – 2017 Yılları Arasında Aras Nehir Havzasında AAT Yatırım Ġhtiyacının Nüfusa
Göre Dağılımı
Nüfusu
2.000 - 10.000
79.846
10.000- 50.000
104.226
50.000 - 100.000
146.406
17.965.350
23.971.980
32.941.350
AAT Yatırım
Maliyeti (avro)
>100.000
0
Toplam
330.478
0
74.878.680
Aras Havzası için AAT yenileme gideri ihtiyacı aĢağıda verilmektedir.
Tablo 151. 2008 – 2017 Yılları Arasında Aras Havzasının AAT Yenileme Gideri Ġhtiyacının
Nüfusa Göre Dağılımı
YENĠLEME MALĠYETĠ
(avro)
NÜFUS
Iğdır ( Merkez)
75.927
Havza Toplamı
8.541.788
8.541.788
321
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ĠLLERE GÖRE
EYLEM PLANLARI
ġekil 7. Türkiye Haritası
322
9
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
01- ADANA
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Aladağ
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Feke
Ġmamoğlu
Karaisalı
Karaisalı
KarataĢ
KarataĢ
KarataĢ
Kozan
Pozantı
Pozantı
Saimbeyli
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Aladağ
Büyükmangıt
Ceyhan
Doruk
Kösreli
Kurtpınarı
Mercimek
Mustafabeyli
Sarımazı
Feke
Ġmamoğlu
Karaisalı
SalbaĢ
Bahçe
KarataĢ
Tuzla
Kozan
Akçatekir
Pozantı
Saimbeyli
Karayusuflu
Küçükdikili
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
3.938
3.066
103.800
2.563
2.290
2.172
3.417
2.094
3.875
4.728
21.331
6.580
2.981
2.291
8.358
2.224
72.463
2.912
9.835
4.070
3.993
12.698
990.073
5.292
4.840
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
X
X
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
16.06.2010
31.05.2009
01.12.2008
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
08.05.2017
01.05.2014
15.06.2010
31.12.2015
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
30.06.2011
05.05.2017
11.05.2017
08.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
ĠnĢaat Proje
X
Kozan AAT
Stabilizasyon Havuzu
ASKĠ Doğu AAT
13.05.2017
Yumurtalık AAT
323
Biyolojik
Havzası
Seyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Seyhan
Ceyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Ceyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Ceyhan
Açıklama
ĠPA 15 AAT
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Yüreğir
Abdioğlu
Baklalı
Buruk
Ġncirlik
Sofulu
Yüreğir
Doğankent
Geçitli
Havutlu
Kürkçüler
Solaklı
Suluca
Yakapınar
Yunusoğlu
5.475
2.386
5.055
12.777
34.314
375.954
15.298
3.203
6.499
9.932
9.506
2.928
5.765
7.435
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.12.2015
13.05.2017
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ĠnĢaat Proje
Havzası
Ceyhan
Seyhan
ASKĠ Batı AAT
31.12.2015
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
Seyhan
324
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
02- ADIYAMAN
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Merkez
Adıyaman
191.627
15.05.2010
Besni
Besni
Besni
Besni
Besni
Besni
Besni
Çelikhan
Çelikhan
Gerger
GölbaĢı
GölbaĢı
GölbaĢı
GölbaĢı
Kahta
Kahta
Kahta
Merkez
Merkez
Merkez
Samsat
Sincik
Sincik
Tut
Besni
Çakırhüyük
Kesmetepe
Sarıyaprak
Suvarlı
ġambayat
Üçgöz
Çelikhan
PınarbaĢı
Gerger
Balkar
Belören
GölbaĢı
Harmanlı
Akıncılar
Bölükyayla
Kahta
Atakent
Hasancık
Kömür
Samsat
Ġnlice
Sincik
Tut
24.996
2.549
2.229
2.231
3.298
4.190
2.362
8.205
3.375
4.059
2.372
2.124
26.993
2.258
2.610
2.654
59.570
2.076
3.094
3.893
4.654
3.094
4.587
4.369
01.05.2009
13.05.2017
19.09.2008
19.09.2008
13.05.2017
01.01.2011
13.05.2017
01.03.2009
19.09.2008
13.05.2017
07.09.2016
30.10.2015
01.01.2011
07.09.2016
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2009
01.01.2011
13.05.2017
27.10.2009
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Türü
X
Samsat AAT
Fiziksel
13.05.2017
02.06.2009
01.05.2010
325
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
03-AFYONKARAHĠSAR
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
BaĢmakçı
Bayat
Bolvadin
Bolvadin
Bolvadin
Çay
Çay
Çay
Çay
Çobanlar
Çobanlar
Dazkırı
Dinar
Dinar
Dinar
Emirdağ
Emirdağ
Emirdağ
Evciler
Afyon
Erkmen
Nuribey
Salar
Susuz
Sülün
BaĢmakçı
Bayat
Bolvadin
DiĢli
Kemerkaya
Çay
Ġnli
Karamıkkaracaören
Pazarağaç
Çobanlar
Kocaöz
Dazkırı
Dinar
Haydarlı
Tatarlı
Davulga
Emirdağ
Gömü
Evciler
159.967
3.189
2.957
3.842
4.202
2.631
5.899
5.217
31.352
3.766
2.232
14.702
2.014
3.702
2.867
8.630
2.366
4.481
24.340
2.493
3.425
3.086
21.898
2.667
4.275
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
Afyonkarahisar AAT
30.11.2011
15.03.2017
02.04.2012
30.11.2011
17.04.2017
01.03.2014
20.03.2017
03.05.2017
30.11.2011
30.11.2011
13.05.2017
30.11.2011
09.04.2005
30.11.2011
30.11.2011
04.05.2017
01.01.2014
13.05.2017
30.11.2011
Dinar AAT
326
Biyolojik
(Damlatmalı Tip)
Biyolojik
ĠnĢaat Proje
Havzası
Akarçay
Burdur Gölü
Sakarya
Akarçay
Akarçay
Sakarya
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Burdur Gölü
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Burdur Gölü
Açıklama
Uygun Arıtma
Yapamamaktadır.
Tesvisi Planlanmaktadır
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Evciler
Hocalar
Hocalar
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġhsaniye
Ġscehisar
Ġscehisar
Ġscehisar
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Sandıklı
Sandıklı
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
Gökçek
Hocalar
YeĢilhisar
Bozhüyük
Döğer
Gazlıgöl
Ġhsaniye
Karacaahmet
Kayıhan
Yaylabağı
Alanyurt
Ġscehisar
Seydiler
Anıtkaya
Beyyazı
Büyükkalecik
Çayırbağ
Çıkrık
Değirmenayvalı
Fethibey
Gebeceler
IĢıklar
Sülümenli
Akharım
Sandıklı
AhmetpaĢa
Akören
Düzağaç
Kılıçarslan
2.094
2.382
2.101
2.032
5.268
2.087
2.231
2.011
2.576
2.099
2.234
11.721
2.099
2.069
3.025
3.251
3.802
2.471
2.988
2.598
3.126
7.118
4.906
2.355
33.856
2.787
2.968
2.580
2.467
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
30.11.2011
11.04.2017
30.11.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.03.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
30.11.2011
30.06.2010
13.05.2017
09.04.2017
13.05.2017
07.05.2017
15.02.2017
13.05.2017
13.05.2017
15.02.2017
13.05.2017
30.01.2015
13.05.2017
30.11.2011
30.06.2010
10.04.2017
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
327
ĠnĢaat Proje
Havzası
Burdur Gölü
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Akarçay
Sakarya
Akarçay
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Akarçay
Sakarya
Akarçay
Akarçay
Sakarya
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
SinanpaĢa
Sultandağı
Sultandağı
Sultandağı
Sultandağı
ġuhut
ġuhut
ġuhut
Kırka
SinanpaĢa
TaĢoluk
Tınaztepe
Dereçine
Sultandağı
Yakasinek
YeĢilçiftlik
Balçıkhisar
Karaadilli
ġuhut
2.067
4.013
3.638
3.460
2.612
6.364
2.278
2.653
2.228
3.083
12.038
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
09.05.2017
07.04.2017
30.11.2011
10.05.2017
30.11.2011
15.02.2014
30.11.2011
30.11.2011
04.09.2017
18.02.2017
13.05.2014
328
ĠnĢaat Proje
Havzası
Akarçay
Akarçay
Büyük Menderes
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
04-AĞRI
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Diyadin
Doğubeyazıt
EleĢkirt
EleĢkirt
EleĢkirt
Hamur
Patnos
Patnos
TaĢlıçay
Tutak
Ağrı
Diyadin
Doğubeyazıt
EleĢkirt
Tahir
Yücekapı
Hamur
Dedeli
Patnos
TaĢlıçay
Tutak
97.839
18.990
69.414
11.194
2.620
2.333
3.863
3.272
67.121
6.768
7.172
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma ĠnĢaat Proje
Adı
Alma Tarihi
Türü
13.05.2012
13.05.2014
13.05.2012
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2017
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Aras
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
329
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
05-AMASYA
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Göynücek
GümüĢhacıköy
Hamamözü
Merkez
Merkez
Merkez
Amasya
Göynücek
GümüĢhacıköy
Hamamözü
Ezinepazar
YeĢilyenice
Ziyaret
85.851
2.628
12.847
1.437
2.314
2.391
3.060
31.12.2009
30.03.2017
01.06.2010
Merzifon
Merzifon
52.050
01.07.2008
X
YeĢilırmak
Suluova
Suluova
37.235
01.04.2010
X
YeĢilırmak
TaĢova
TaĢova
9.283
31.12.2010
Havzası
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2010
YeĢilırmak
330
Açıklama
KfW
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
ĠPA (2008 Yılı)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
06-ANKARA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Altındağ
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Keçiören
Keçiören
Mamak
Mamak
Sincan
Sincan
Yenimahalle
AyaĢ
Bala
Bala
Bala
Beypazarı
Beypazarı
Çamlıdere
Çubuk
Çubuk
Keçiören
Akyurt
Çubuk
Keçiören
Altındağ
Altınova
Çankaya
Etimesgut
Bağlum
Keçiören
Kutludüğün
Mamak
Sincan
Yenikent
Yenimahalle
AyaĢ
AfĢar
Bala
Karaali
Beypazarı
KaraĢar
Çamlıdere
Çubuk
Esenboğa
Pursaklar
Akyurt
Sirkeli
Sarayköy
367.471
3.264
792.189
289.601
21.447
746.361
5.964
497.699
392.260
20.770
614.778
5.646
2.783
6.912
3.713
34.496
2.187
4.681
66.303
6.674
64.197
22.639
2.915
11.530
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
BüyükĢehir
ĠĢletmede
Planlanan
Mücavir
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
ASKĠ Tatlar AAT
ĠnĢaat Proje
Biyolojik
Sakarya
Çubuk AAT
Ġleri Arıtma
Sakarya
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Karaköy AAT
Ġleri Arıtma
X
X
X
X
X
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
2012
13.05.2017
13.05.2017
2008
Havzası
331
X
Sakarya
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Çubuk
Elmadağ
Elmadağ
Elmadağ
Elmadağ
Evren
GölbaĢı
GölbaĢı
GölbaĢı
GölbaĢı
Güdül
Haymana
Haymana
Haymana
Haymana
Kalecik
Kazan
Kızılcahamam
Nallıhan
Nallıhan
Polatlı
Polatlı
ġereflikoçhisar
Yukarıçavundur
Elmadağ
Hasanoğlan
Lalahan
YeĢildere
Evren
Bezirhane
GölbaĢı
Karagedik
Selametli
Güdül
Balçıkhisar
Haymana
Oyaca
Yenice
Kalecik
Kazan
Kızılcahamam
Çayırhan
Nallıhan
Polatlı
Temelli
ġereflikoçhisar
2.580
27.060
10.873
6.247
2.536
2.844
2.612
63.232
3.569
3.447
3.155
2.295
9.464
3.097
2.867
11.767
34.568
16.655
8.721
12.895
91.166
8.280
27.048
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
BüyükĢehir
ĠĢletmede
Planlanan
Mücavir
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
X
X
Çayırhan AAT
X
ĠnĢaat Proje
31.12.2009
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2014
332
Biyolojik
Havzası
Sakarya
Kızılırmak
Sakarya
Sakarya
Kızılırmak
Kızılırmak
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Kızılırmak
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Konya Kapalı
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
07-ANTALYA
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
ANTALYA ĠLĠ BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Konyaaltı
69.093
Merkez
Merkez
Merkez
Kepez
YeĢilbayır
Çığlık
339.035
6.128
2.693
Merkez
MuratpaĢa
367.029
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Akseki
Alanya
Pınarlı
Aksu
Varsak
Yurtpınar
Akseki
Alanya
13.187
4.519
33.624
5.630
3.032
91.713
13.05.2017
1997
Alanya AAT
Alanya
Avsallar
7.849
2002
Avsallar AAT
Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
Cikcilli
Çıplaklı
Obaköy
Tosmur
DemirtaĢ
Konaklı
7.701
4.795
13.912
4.109
2.929
12.027
2008
Oba Merkezi AAT
15.06.2017
05.07.2006
Alanya
Mahmutlar
18.365
2007
X
2004
Hurma AAT
Ġleri Biyolojik
X
X
2006
Lara AAT
Ġleri Biyolojik
Biyolojik
X
333
Biyolojik
Açıklama
Orta Akdeniz
Derin Deniz DeĢarjı Yapmaktadır.
MuratpaĢa Belediyesinin bir kısmı
Hurma AAT‟ ye bağlıdır.
Orta Akdeniz
Hurma AAT‟ ye Bağlanacak
Orta Akdeniz
Derin Deniz DeĢarjı Yapmaktadır.
Kemer Ağzı Oteller Bölgesi 25-30 adet
5 yıldızlı otel bağlı
Orta Akdeniz
Lara AAT‟ ye Bağlanacaklar
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Biyolojik
Biyolojik Ġleri
Arıtma
Mahmutlar Merkezi
AAT
Havzası
Orta Akdeniz
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Orta Akdeniz
Turizm Bakanlığı
Tarafından YapılmıĢtır.
(ĠĢletmeye Alınmadı)
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Turizm Bakanlığı
Tarafından YapılmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
ANTALYA ĠLĠ BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Alanya
Kargıcak
2.797
Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
Demre
Demre
Elmalı
Elmalı
Finike
Finike
Finike
Finike
Finike
GazipaĢa
GazipaĢa
GündoğmuĢ
Ġbradı
Kestel
Okurcalar
Payallar
Türkler
Beymelek
Demre
Elmalı
Yuva
Finike
Hasyurt
Sahilkent
Turunçova
YeĢilyurt
GazipaĢa
Kahyalar
GündoğmuĢ
Ġbradı
6.886
4.012
5.425
3.553
4.162
15.762
14.038
2.559
10.509
7.134
8.211
8.629
3.946
20.149
3.408
2.095
2.782
13.05.2017
2013
2008
01.01.2017
09.05.2014
13.05.2014
10.09.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
2000
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
KaĢ
Kalkan
2.259
KaĢ
KaĢ
KaĢ
KaĢ
KaĢ
Havzası
Açıklama
Mahmutlar AAT‟ ye bağlanmak için
kanalizasyon çalıĢmaları tamamlandı.
Mahmutlar Belediyesi ile sorun
yaĢanıyor.
X
Türkler AAT
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
GazipaĢa AAT
Biyolojik
2008
Kalkan AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
5.922
2006
KaĢ AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
Kınık
Ova
YeĢilköy
5.526
5.126
3.311
15.05.2017
15.05.2017
08.05.2017
Kemer
Beldibi
2.494
Kemer
Çamyuva
3.981
X
ĠĢletmeye Alınmadı
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
5000 kiĢilik Kısmi Arıtma Var
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
1983
Beldibi AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
1983
Çamyuva AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
334
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Kemer
Göynük
5.666
Kemer
Kemer
Kemer
Korkuteli
Korkuteli
Korkuteli
Kumluca
Kumluca
Kumluca
Kumluca
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
ANTALYA ĠLĠ BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Havzası
1983
Göynük AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
1991
Kızıltepe AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
11.733
1983
Kemer Merkezi AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
Tekirova
3.547
1992
Tekirova AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
Korkuteli
Küçükköy
Yelten
Beykonak
ÇavuĢköy
Kumluca
Mavikent
Evrenseki
Çolaklı
Gündoğdu
Ilıca
Kızılot
Manavgat
Oymapınar
Sarılar
18.971
2.683
2.301
7.240
2.435
31.581
8.033
2.611
5.161
2.979
4.467
2.285
75.163
2.068
6.550
31.12.2009
13.05.2017
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
2008
31.12.2009
13.05.2017
2000
14.05.2017
13.05.2017
03.05.2017
2008
01.02.2011
13.05.2017
Side
Kumluca AAT
Biyolojik
Çolaklı AAT
Biyolojik
Manavgat AAT
Titreyengöl AAT
Orta Akdeniz
2006
Kumköy AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
KUYAB AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
6.500
TaĢağıl
Çalkaya
4.427
14.787
X
31.10.2011
2003
Merkez
Merkez
Doyran
DöĢemealtı
3.203
12.078
X
X
13.05.2017
13.05.2014
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
335
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
1986
Manavgat
Merkez
Açıklama
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Düzlerçamı
Karaöz
4.445
2.355
Serik
Boğazkent
2.268
Serik
Belek
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
ANTALYA ĠLĠ BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.05.2017
11.05.2017
Boğazkent AAT
1992
Belek I AAT
(Kadriye)
1994
Belek II AAT
Serik
Serik
Serik
Serik
Çandır
Gebiz
Kadriye
Karadayı
2.048
2.654
3.615
2.309
03.05.2017
30.12.2011
13.05.2017
13.05.2017
Serik
Serik
49.027
1997
Serik
Yukarıkocayatak
2.590
13.05.2017
Açıklama
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
2006
9.781
Havzası
Biyolojik Ġleri
Arıtma
Biyolojik Ġleri
Arıtma
Biyolojik Ġleri
Arıtma
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Serik Merkezi AAT
Biyolojik
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
336
Turizm Bakanlığı Tarafından
YapılmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
08-ARTVĠN
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ardanuç
Arhavi
Borçka
Hopa
Hopa
Murgul
Murgul
ġavĢat
ġavĢat
Yusufeli
Yusufeli
Artvin
Ardanuç
Arhavi
Borçka
Hopa
KemalpaĢa
Damar
Murgul
Meydancık
ġavĢat
Kılıçkaya
Yusufeli
24.502
6.542
16.101
10.433
17.361
4.597
1.440
3.184
1.174
7.652
1.139
6.085
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Alma
Adı
Arıtma Türü
Tarihi
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2017
Havzası
Çoruh
Çoruh
Doğu Karadeniz
Çoruh
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
13.05.2017
13.05.2017
01.05.2012
337
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
09-AYDIN
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Bozdoğan
Bozdoğan
Buharkent
Çine
Çine
Didim
Didim
Didim
Germencik
Germencik
Germencik
Ġncirliova
Ġncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
KöĢk
KuĢadası
KuĢadası
Aydın
Ovaeymir
Tepecik
Bozdoğan
Yazıkent
Buharkent
Akçaova
Çine
Akbük
Ak-Yeniköy
Didim
Germencik
Hıdırbeyli
Ortaklar
Acarlar
Ġncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
KöĢk
Davutlar
Güzelçamlı
168.216
7.049
3.819
9.277
2.238
6.813
2.831
20.211
2.657
2.522
31.746
12.453
2.025
12.973
9.756
18.335
6.114
2.255
6.732
9.544
9.599
5.311
KuĢadası
Kuyucak
Kuyucak
KuĢadası
Horsunlu
Kuyucak
54.663
3.010
7.762
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
20.12.2011
30.10.2015
20.04.2012
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Aydın Doğu AAT
Oksidasyon Havuzu
Eymir Mah. AAT
Yazıkent AAT
Fiziksel+Biyolojik
Doğal Arıtma
Çine AAT
Ġleri Arıtma
Didim AAT
Fiziksel+Biyolojik
Havzası
Büyük Menderes
X
01.01.2017
20.09.2011
30.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
31.12.2015
20.04.2013
31.12.2016
30.01.2015
01.01.2017
31.12.2016
X
X
20.04.2012
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Ege Denizi
31.12.2015
31.12.2014
X
338
Açıklama
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Bozdoğan Bel. Genel AAT Ġhale
Proje Onayı Yapıldı
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Proje Onayı Yapıldı
Ġller Bankası (KuĢadası, Davutlar,
Güzelçamlı Ortak Proje Devam Ediyor)
AAT yapımı için Kültür ve Turizm
Bakanlığından 1.000.000 YTL alınmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Kuyucak
Kuyucak
Merkez
Merkez
Merkez
Nazilli
Nazilli
Söke
Söke
Söke
Söke
Söke
Söke
Söke
Söke
Sultanhisar
Sultanhisar
Yenipazar
Pamukören
Yamalak
ÇeĢtepe
Dalama
Umurlu
Ġsabeyli
Nazilli
Atburgazı
Bağarası
Güllübahçe
Sarıkemer
Savuca
Sazlı
Söke
Yenidoğan
Atça
Sultanhisar
Yenipazar
3.618
2.158
5.771
2.001
11.595
3.412
103.759
2.230
7.051
2.165
3.530
8.192
5.263
66.156
5.797
7.518
5.975
6.747
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
20.10.2011
01.10.2014
13.05.2017
01.06.2010
20.02.2014
31.12.2016
13.05.2014
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
20.12.2011
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Pamukören AAT
Yamalak AAT
Doğal Arıtma
Doğal Arıtma
Ġsabeyli AAT
Nazilli AAT
Fiziksel+Biyolojik
Oksidasyon Havuzu
Sazlı AAT
Söke AAT
Doğal Arıtma
Fiziksel+Biyolojik
31.12.2016
20.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
X
X
339
Havzası
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
10-BALIKESĠR
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ayvalık
Ayvalık
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bandırma
Bandırma
Bigadiç
Bigadiç
Burhaniye
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Edremit
Edremit
Edremit
Edremit
Edremit
Erdek
Erdek
Erdek
Balıkesir
Altınova
Ayvalık
Küçükköy
Balya
Aksakal
Bandırma
Edincik
Bigadiç
Ġskele
Burhaniye
Pelitköy
Dursunbey
Altınoluk
Edremit
Akçay
Kadıköy
Zeytinli
Güre
Erdek
KarĢıyaka
Ocaklar
241.404
10.273
34.651
6.700
2.084
2.116
110.248
4.554
15.638
2.269
36.696
2.545
17.701
11.641
47.383
9.095
5.700
14.484
3.917
20.475
2.795
2.365
01.12.2004
01.04.2009
01.01.2014
13.05.2017
13.05.2017
05.05.2017
13.05.2010
31.12.2013
13.05.2014
01.05.2017
Gömeç
Gömeç
4.604
01.01.2008
Ege Denizi
Gönen
Gönen
41.811
13.05.2014
Marmara
Balıkesir AAT
Fiziksel+Biyolojik
Havzası
Burhaniye AAT
Fiziksel+Biyolojik
Altınoluk AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Ege Denizi
Ege Denizi
Susurluk
Ege Denizi
Edremit AAT
Fiziksel+Biyolojik
Ege Denizi
31.12.2007
30.05.2014
01.12.2009
30.04.2012
01.01.2017
X
Ocaklar AAT
Fiziksel+Biyolojik
340
Ege Denizi
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ĠPA (2008 Yılı)
Revizyon Yapılacak
Ġller Bankası (Proje)
Ġller Bankası (Proje)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
(Temmuz 2008 de Bitecek)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Gönen
Havran
Havran
Ġvrindi
Ġvrindi
Ġvrindi
Ġvrindi
Kepsut
Manyas
Sarıköy
Büyükdere
Havran
Büyükyenice
Gökçeyazı
Ġvrindi
Korucu
Kepsut
Manyas
5.238
2.180
10.531
2.586
2.458
6.356
2.012
6.081
5.464
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
30.03.2015
31.12.2016
Manyas
Salur
2.131
31.12.2016
Marmara
Marmara
Merkez
Merkez
Merkez
SavaĢtepe
SavaĢtepe
Sındırgı
Sındırgı
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Marmara
Saraylar
KocaavĢar
Pamukçu
ġamlı
Sarıbeyler
SavaĢtepe
Sındırgı
Yüreğil
Göbel
Karapürçek
Susurluk
2.554
2.564
2.354
2.969
2.337
2.799
9.296
12.668
2.505
2.440
2.189
23.778
01.01.2017
14.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
13.05.2017
30.08.2011
01.05.2014
13.05.2014
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
07.05.2014
Havzası
Açıklama
Marmara
Ege Denizi
Ege Denizi
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
X
X
341
Susurluk
Marmara
Marmara
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Ege Denizi
Ege Denizi
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
(Proje Ġhalesi)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
11-BĠLECĠK
Ġlçe
Merkez
Bozüyük
Bozüyük
Gölpazarı
Ġnhisar
Merkez
Merkez
Osmaneli
Pazaryeri
Söğüt
Söğüt
Yenipazar
Belediye
Bilecik
Bozüyük
Dodurga
Gölpazarı
Ġnhisar
Bayırköy
Vezirhan
Osmaneli
Pazaryeri
Çaltı
Söğüt
Yenipazar
Nüfus
2007
45.126
54.422
2.628
6.948
1.262
2.507
4.075
13.419
7.019
2.234
15.761
1.169
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Adı
Arıtma Türü
11.05.2014
11.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
Havzası
ĠnĢaat Proje
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2014
31.12.2011
11.05.2017
11.05.2014
342
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
12-BĠNGÖL
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Adaklı
Genç
Genç
Karlıova
Kiğı
Merkez
Merkez
Solhan
Solhan
Yayladere
Yedisu
Bingöl
Adaklı
Genç
Servi
Karlıova
Kiğı
Ilıcalar
Sancak
Arakonak
Solhan
Yayladere
Yedisu
86.511
3.613
18.885
2.061
7.985
3.470
3.225
2.823
2.562
17.895
1.451
1.893
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Yatırımın
Arıtma Tesisi
Planlanan
ĠĢletmede
ĠĢletmeye
Havzası
ĠnĢaat Proje
Alma
Adı
Arıtma Türü
Tarihi
30.04.2011
X
Fırat-Dicle
19.04.2017
Fırat-Dicle
15.04.2014
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
30.04.2017
Fırat-Dicle
16.12.2010
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
343
Açıklama
AB Hibe Programı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
13-BĠTLĠS
Ġlçe
Belediye
Merkez
Adilcevaz
Adilcevaz
Ahlat
Ahlat
Güroymak
Güroymak
Güroymak
Hizan
Merkez
Mutki
Mutki
Mutki
Tatvan
Bitlis
Adilcevaz
Aydınlar
Ahlat
OvakıĢla
GölbaĢı
Günkırı
Güroymak
Hizan
Yolalan
KavakbaĢı
Koyunlu
Mutki
Tatvan
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
43.359
24.727
5.338
22.699
3.720
5.090
4.044
19.787
11.205
2.911
2.243
2.176
2.450
55.033
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2017
23.04.2012
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
10.09.2013
01.01.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2011
ĠnĢaat Proje
X
X
X
344
Havzası
Fırat-Dicle
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Van Gölü
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
14-BOLU
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Bolu
107.857
31.12.2009
Dörtdivan
Dörtdivan
2.004
31.12.2011
Gerede
Göynük
Kıbrıscık
Mengen
Mengen
Merkez
Mudurnu
Seben
Yeniçağa
Gerede
Göynük
Kıbrıscık
Gökçesu
Mengen
Karacasu
Mudurnu
Seben
Yeniçağa
23.310
4.269
1.466
2.555
5.331
3.029
4.856
3.049
5.796
02.12.1997
31.12.2011
X
Fiziksel+Biyolojik
X
25.12.2011
01.12.2011
01.07.2011
01.07.2011
30.09.1992
Batı Karadeniz
X
Gerede AAT
Yeniçağa AAT
Fiziksel+Biyolojik
345
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Sakarya
Sakarya
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Sakarya
Sakarya
Batı Karadeniz
Açıklama
Ġslam Kalkınma Bankası
(5.630.586 USD)
Arazi Temin ve Proje
ÇalıĢmaları Devam Ediyor
Proje AĢamasında
Bolu AAT‟ ye Bağlanacak
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
15-BURDUR
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Burdur
70.157
Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Bucak
Çavdır
Çavdır
Çeltikçi
Çeltikçi
Gölhisar
Karamanlı
Kemer
Tefenni
YeĢilova
YeĢilova
Ağlasun
Altınyayla
Bucak
Kocaaliler
Çavdır
Söğüt
Bağsaray
Çeltikçi
Gölhisar
Karamanlı
Kemer
Tefenni
Güney
YeĢilova
4.251
3.309
35.621
2.175
3.119
2.760
2.025
2.271
13.502
5.208
2.181
4.486
2.126
4.684
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Burdur AAT
Biyolojik
01.05.2017
10.05.2017
13.05.2014
30.03.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2014
30.09.2011
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
31.12.2011
ĠnĢaat Proje
Havzası
Burdur Gölü
Orta Akdeniz
Batı Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Batı Akdeniz
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
346
Açıklama
ĠĢletmeye Alma
ÇalıĢmaları Devam ediyor
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
16-BURSA
Ġlçe
Belediye
Büyükorhan
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Büyükorhan
Gemlik
Umurbey
KurĢunlu
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
BüyükĢehir
ĠĢletmede
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
3.550
78.945
3.217
2.195
Gemlik
Küçükkumla
6.130
Gürsu
Kestel
Kestel
Harmancık
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġnegöl
Ġznik
Ġznik
Ġznik
Karacabey
Keles
M.KemalpaĢa
M.KemalpaĢa
M.KemalpaĢa
M.KemalpaĢa
Gürsu
Kestel
Barakfakı
Harmancık
Cerrah
Ġnegöl
Alanyurt
KurĢunlu
Tahtaköprü
Yeniceköy
Boyalıca
Elbeyli
Ġznik
Karacabey
Keles
Çeltikçi
M.KemalpaĢa
Tatkavaklı
Tepecik
47.180
32.525
2.198
4.192
2.930
130.448
24.250
4.246
2.101
11.487
2.647
2.862
22.179
52.016
3.749
2.013
54.029
2.550
2.176
X
X
X
X
Havzası
30.05.2017
13.05.2012
01.01.2013
31.12.2011
BUSKĠ Gemlik Ön Arıtma ve DDD
13.05.2017
BUSKĠ Küçükkumla Ön arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
S.S. YeĢil Çevre Arıtma
Tesisi ĠĢletme Koop AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
X
Açıklama
Susurluk
Fiziksel
Marmara
Marmara
31.12.2010
13.05.2017
Doğal Arıtma
Ġnegöl Belediyesi ve
Ġnegöl OSB AAT
X
ĠnĢaat Proje
Fiziksel+Biyolojik
13.05.2017
31.12.2011
Yeniceköy AAT
Biyolojik
Karacabey AAT
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
01.01.2011
10.05.2017
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2012
347
X
Susurluk
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Marmara
Marmara
Marmara
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
MEMPĠS
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Belediye
M.KemalpaĢa
M.KemalpaĢa
Mudanya
Mudanya
Mudanya
Nilüfer
Nilüfer
Nilüfer
Nilüfer
Nilüfer
Osmangazi
Orhaneli
Orhaneli
Orhaneli
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Osmangazi
Osmangazi
Osmangazi
Yıldırım
YalıntaĢ
YeĢilova
Güzelyalı
Mudanya
Zeytinbağı
Akçalar
Gölyazı
Görükle
Hasanağa
Nilüfer
Emek
Göynükbelen
Karıncalı
Orhaneli
Çakırlı
Orhangazi
Yeniköy
DemirtaĢ
Osmangazi
Ovaakça
Yıldırım
YeniĢehir
YeniĢehir
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
BüyükĢehir
ĠĢletmede
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
5.299
2.017
13.931
30.415
2.006
3.078
4.575
22.638
6.097
199.270
41.373
2.131
2.109
7.956
2.095
53.189
3.625
16.547
657.599
6.581
574.303
28.454
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13.05.2012
13.05.2012
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
ĠnĢaat Proje
Açıklama
Susurluk
Susurluk
BUSKĠ Mudanya Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
Marmara
Marmara
Susurluk
Susurluk
BUSKĠ Batı AAT
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2008
01.03.2016
13.05.2012
01.03.2016
X
Havzası
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Susurluk
Marmara
Marmara
BUSKĠ Doğu AAT
01.05.2014
Fiziksel+Biyolojik
Susurluk
X
348
Sakarya
YeniĢehir OSB ile ortak
Arıtma yapılacak. Fizibilite
Raporu HazırlamıĢ. Yer
Seçimi YapılmıĢ
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
17-ÇANAKKALE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ayvacık
Ayvacık
Bayramiç
Biga
Biga
Biga
Bozcaada
Çan
Çan
Eceabat
Ezine
Ezine
Ezine
Gelibolu
Gelibolu
Gelibolu
Gökçeada
Lapseki
Lapseki
Lapseki
Merkez
Merkez
Yenice
Yenice
Çanakkale
Ayvacık
Küçükkuyu
Bayramiç
Biga
GümüĢçay
Karabiga
Bozcaada
Çan
Terzialan
Eceabat
Ezine
Geyikli
Mahmudiye
Bolayır
EvreĢe
Gelibolu
Gökçeada
Çardak
Lapseki
Umurbey
Ġntepe
Kepez
Kalkım
Yenice
86.544
7.609
6.165
13.134
33.509
2.130
3.090
2.276
29.172
2.183
5.498
14.125
3.045
2.307
2.378
2.774
31.246
6.801
3.411
10.612
2.932
2.668
10.655
2.256
6.917
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
13.05.2012
20.12.2007
30.12.2009
13.05.2014
15.05.2011
01.06.2015
01.01.2011
31.12.2009
31.10.2010
01.04.2011
01.01.2009
01.02.2013
31.12.2011
13.05.2017
08.05.2017
01.03.2014
30.12.2016
01.01.2011
01.03.2011
31.12.2010
13.05.2017
30.09.2007
31.12.2011
13.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Havzası
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Türü
X
Marmara
Ayvacık AAT
Biyolojik
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Marmara
X
Marmara
Marmara
X
Ege Denizi
X
Marmara
Marmara
X
Marmara
Ege Denizi
X
Ege Denizi
Mahmudiye AAT
Biyolojik
Ege Denizi
Marmara
Marmara
Marmara
Ege Denizi
Marmara
Marmara
Marmara
X
Marmara
Kepez AAT
Fiziksel+Biyolojik
Marmara
Marmara
Marmara
349
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
18-ÇANKIRI
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Atkaracalar
Bayramören
ÇerkeĢ
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
KurĢunlu
Orta
Çankırı
Atkaracalar
Bayramören
ÇerkeĢ
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
KurĢunlu
Orta
68.596
1.673
754
8.572
3.246
6.981
2.021
1.755
4.221
2.913
01.05.2012
ġabanözü
ġabanözü
3.673
01.06.2010
Yapraklı
Yapraklı
1.682
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
01.10.2014
01.01.2011
30.11.2007
01.09.2011
31.12.2012
01.07.2011
ġabanözü AAT
Biyolojik
Kızılırmak
Kızılırmak
350
Açıklama
ĠPA (2008 yılı)
NOT: ġabanözü Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi
tamamlanmıĢ olup, yetersiz trafo nedeniyle
iĢletmeye alınamamıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
19-ÇORUM
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
Ġskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
Ortaköy
Ortaköy
Ortaköy
Osmancık
Sungurlu
Sungurlu
Uğurludağ
Çorum
Alaca
Bayat
Boğazkale
Dodurga
Ġskilip
Kargı
Laçin
Mecitözü
Oğuzlar
AĢtavul
Karahacip
Ortaköy
Osmancık
Arifegazili
Sungurlu
Uğurludağ
202.322
22.590
7.460
1.588
3.340
20.782
5.523
1.293
5.802
4.163
2.200
2.125
2.769
25.206
2.315
34.227
3.851
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
01.04.2001
30.09.2010
31.12.2010
Çorum AAT
Biyolojik
X
31.08.2011
01.07.2009
01.06.2011
01.10.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
20.04.2017
30.09.2010
10.05.2017
30.09.2010
31.12.2010
351
Havzası
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
20-DENĠZLĠ
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Acıpayam
Acıpayam
Acıpayam
Acıpayam
Acıpayam
Acıpayam
Akköy
Babadağ
Baklan
Bekilli
Beyağaç
Bozkurt
Bozkurt
Buldan
Buldan
Çal
Denizli
BağbaĢı
GümüĢler
Kınıklı
BaĢkarcı
Bereketli
Gökpınar
Hallaçlar
Kayhan
Acıpayam
Akalan
Alaattin
Dedebağı
Yazır
YeĢilyuva
Akköy
Babadağ
Baklan
Bekilli
Beyağaç
Bozkurt
Ġnceler
Buldan
Yenicekent
Akkent
323.151
21.437
24.558
25.413
2.433
10.203
3.533
4.336
8.168
12.002
2.521
2.519
2.445
2.126
5.741
2.583
4.408
2.108
3.505
2.520
4.517
2.663
15.066
2.708
2.473
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Denizli AAT
Fiziksel+Biyolojik
Akköy AAT
Fiziksel+Biyolojik
X
352
Açıklama
Büyük Menderes
31.07.2011
30.10.2010
15.11.2010
31.07.2011
13.05.2017
30.11.2011
13.05.2017
15.12.2011
01.06.2011
27.05.2010
30.06.2010
15.10.2008
31.12.2008
31.12.2008
30.11.2011
Havzası
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Burdur Gölü
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Çal
Çal
Çameli
Çardak
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Çivril
Güney
Honaz
Honaz
Honaz
Kale
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Sarayköy
Çal
Süller
Çameli
Çardak
Çıtak
Çivril
Emirhisar
GümüĢsu
Gürpınar
Irgıllı
Kıralan
Kızılcasöğüt
Özdemirci
Güney
Honaz
Kaklık
KocabaĢ
Kale
Akkale
Göveçlik
Gözler
Irlıganlı
Karahayıt
Pamukkale
Pınarkent
Servergazi
Uzunpınar
Üçler
Sarayköy
3.629
3.796
2.962
4.450
3.435
14.618
2.244
2.102
3.836
2.370
4.628
2.954
2.461
6.207
9.239
4.529
5.852
7.713
6.753
2.064
2.261
2.239
2.433
2.665
4.973
10.469
2.109
9.290
18.370
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
01.08.2011
31.12.2012
30.07.2011
15.09.2008
30.06.2011
01.12.2012
31.07.2011
01.03.2011
13.05.2017
01.03.2011
25.04.2017
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2008
01.01.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.07.2011
30.06.2011
11.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Karahayıt AAT
Pamukkale AAT
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
13.05.2017
13.05.2014
01.06.2008
13.05.2017
31.12.2010
353
Havzası
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Serinhisar
Serinhisar
10.699
15.12.2009
Serinhisar
Tavas
Tavas
Tavas
Tavas
Yatağan
Karahisar
Kızılcabölük
Nikfer
Tavas
3.021
4.411
4.482
3.274
13.000
30.11.2011
31.12.2009
31.12.2010
01.06.2010
30.06.2010
X
Havzası
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
354
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
21-DĠYARBAKIR
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bismil
Bismil
Bismil
Bismil
Çermik
Çınar
Çınar
ÇüngüĢ
Dicle
Dicle
Eğil
Ergani
Ergani
Hani
Hani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Bağlar
Sur
YeniĢehir
Bağıvar
Çarıklı
Kayapınar
Ambar
Bismil
Tepe
Yukarısalat
Çermik
Alatosun
Çınar
ÇüngüĢ
Dicle
Kaygısız
Eğil
Ergani
ġölen
Gürbüz
Hani
Kuyular
Hazro
Kocaköy
Kulp
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
328.793
81.856
181.908
13.597
7.178
166.905
2.272
57.359
4.929
2.721
17.825
4.233
12.725
2.930
12.227
4.289
6.122
61.973
2.439
4.993
8.292
3.539
5.478
6.204
11.474
X
X
X
X
X
X
DĠSKĠ AAT
10.12.2009
01.12.2010
01.02.2007
03.12.2010
31.12.2008
01.08.2015
13.05.2014
16.10.2006
07.02.2009
15.12.2010
15.10.2011
30.06.2009
13.05.2017
15.10.2012
15.09.2006
15.09.2006
01.07.2010
31.12.2011
31.12.2011
Fiziksel+Çamur
Çürütme
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Fırat-Dicle
DĠSKĠ Biyolojik AAT
ĠPA (15AAT)
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
355
ĠPA (2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Belediye
Lice
Merkez
Silvan
Lice
Özekli
Silvan
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.118
3.188
47.105
15.10.2010
31.12.2014
01.01.2012
ĠnĢaat Proje
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
356
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
22-EDĠRNE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Enez
Havsa
Ġpsala
Ġpsala
Ġpsala
KeĢan
KeĢan
LalapaĢa
Meriç
Meriç
Meriç
Süleoğlu
Uzunköprü
Uzunköprü
Edirne
Enez
Havsa
Esetçe
Ġpsala
Yenikarpuzlu
Beğendik
KeĢan
LalapaĢa
Küplü
Meriç
SubaĢı
Süleoğlu
Kırcasalih
Uzunköprü
136.070
3.752
8.547
2.242
7.851
3.309
2.216
54.366
1.864
3.006
3.196
2.206
5.040
3.731
39.123
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.03.2010
15.04.2008
01.01.2017
01.10.2010
01.05.2017
13.05.2017
01.10.2010
01.02.2014
ĠnĢaat Proje
X
X
LalapaĢa AAT
Doğal Arıtma
25.03.2015
20.03.2017
01.08.2010
01.06.2008
30.06.2011
01.01.2014
357
Havzası
Ergene
Marmara
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ĠPA (2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
23-ELAZIĞ
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Merkez
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Arıcak
Arıcak
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Elazığ
Akçakiraz
Yazıkonak
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Bükardı
Erimli
Üçocak
Baskil
Karakoçan
Sarıcan
Keban
Kovancılar
Gezin
Maden
Merkez
Merkez
Palu
Palu
Sivrice
Maden
Mollakendi
YurtbaĢı
Beyhanı
Palu
Sivrice
Nüfus
2007
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
319.381
6.688
7.922
1.824
2.863
3.392
2.369
2.837
2.480
5.076
12.903
3.127
5.328
19.358
09.05.2017
13.05.2017
01.05.2017
09.05.2017
01.05.2017
30.12.2016
15.09.2012
10.10.2016
01.05.2017
01.12.2014
2.284
5.952
2.798
7.486
2.309
8.894
4.803
31.12.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
05.07.2017
01.01.2014
15.07.2009
Elazığ AAT
Biyolojik
Havzası
Açıklama
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
X
X
358
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
Ġller Bankası
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
24-ERZĠNCAN
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Çayırlı
Ġliç
Kemah
Kemaliye
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Refahiye
Tercan
Tercan
Üzümlü
Erzincan
Demirkent
Çayırlı
Ġliç
Kemah
Kemaliye
Akyazı
Çukurkuyu
Geçit
Kavakyolu
Mollaköy
Ulalar
Yalnızbağ
Yoğurtlu
Refahiye
Çadırkaya
Tercan
Üzümlü
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
86.779
4.489
3.362
2.586
2.402
2.236
2.894
4.034
3.106
4.041
2.124
4.303
2.387
3.044
3.406
2.191
5.566
6.463
Erzincan AAT
11.05.2017
15.04.2017
27.04.2017
30.04.2017
27.04.2017
10.05.2017
13.05.2017
08.05.2017
30.04.2017
27.04.2014
30.04.2014
15.04.2017
30.04.2017
30.04.2012
15.04.2017
02.05.2017
Fiziksel+Biyolojik
ĠnĢaat Proje
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
YeĢilırmak
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
359
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
25-ERZURUM
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
AĢkale
Çat
Hınıs
Horasan
Ilıca
Ġspir
Karaçoban
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Köprüköy
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Narman
Oltu
Olur
Pasinler
Pazaryolu
ġenkaya
ġenkaya
BüyükĢehir
AĢkale
Çat
Hınıs
Horasan
Ilıca
Ġspir
Karaçoban
Kopal
Karayazı
Köprüköy
Yağan
DadaĢkent
Kazımkarabekir
Yakutiye
YeniĢehir/Palandöken
Dumlu
Narman
Oltu
Olur
Pasinler
Pazaryolu
PaĢalı
ġenkaya
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
361.160
12.842
3.864
10.802
18.664
15.929
7.670
8.945
3.760
5.960
1.706
2.778
25.348
74.287
90.011
148.427
5.226
5.064
20.162
2.429
15.950
2.078
2.857
2.560
X
X
X
X
X
X
X
20.03.2010
01.04.2014
30.04.2017
02.05.2014
01.05.2014
13.05.2014
03.05.2014
02.05.2014
06.04.2017
06.04.2017
ĠnĢaat Proje
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Aras
Fırat-Dicle
Çoruh
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Aras
Aras
Aras
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Aras
Çoruh
Çoruh
Çoruh
08.05.2017
13.05.2014
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2010
13.05.2017
02.05.2017
01.05.2014
02.05.2017
08.05.2014
02.05.2017
02.05.2017
05.05.2017
360
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Belediye
Tekman
Tortum
Tortum
Tortum
Uzundere
Tekman
BağbaĢı
Serdarlı
Tortum
Uzundere
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
4.700
2.504
2.646
4.449
3.716
08.05.2017
04.05.2017
04.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
ĠnĢaat Proje
Havzası
Aras
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
361
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
26-ESKĠġEHĠR
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Alpu
Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
Ġnönü
Mahmudiye
Merkez
Merkez
Mihalgazi
Mihalıçcık
Sarıcakaya
Seyitgazi
Seyitgazi
Sivrihisar
Odunpazarı
TepebaĢı
Alpu
Bozan
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
Ġnönü
Mahmudiye
Çukurhisar
Muttalip
Mihalgazi
Mihalıçcık
Sarıcakaya
Kırka
Seyitgazi
Sivrihisar
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
BüyükĢehir
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
324.924
245.901
5.497
2.136
3.744
11.887
1.824
1.298
4.316
5.069
3.833
6.750
1.708
3.287
2.508
4.472
3.197
10.293
X
X
01.01.2010
ESKĠ AAT
Fiziksel+Biyolojik
05.2012
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
X
X
Havzası
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
09.2014
03.05.2016
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
28.12.2016
13.05.2017
11.05.2017
13.05.2014
362
Açıklama
Kapasite Yetersizliğinden
Ek Tesis Yapılıyor
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
27-GAZĠANTEP
Ġlçe
Belediye
Araban
Araban
Ġslahiye
Ġslahiye
Ġslahiye
Ġslahiye
Ġslahiye
KarkamıĢ
Nizip
Nizip
Nizip
Nizip
Nizip
Nurdağı
Nurdağı
Nurdağı
Oğuzeli
Oğuzeli
ġahinbey
ġehitkamil
ġahinbey
ġahinbey
ġehitkamil
ġehitkamil
Yavuzeli
Araban
Elifköy
Altınüzüm
Boğaziçi
FevzipaĢa
Ġslahiye
YeĢilyurt
KarkamıĢ
Kocatepe
Nizip
Salkım
Sekili
Uluyatır
Nurdağı
Sakcagöze
ġatırhüyük
Oğuzeli
YeĢildere
ġahinbey
ġehitkamil
Burç
BüyükĢahinbey
Aktoprak
Arıl
Yavuzeli
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
9.805
3.218
5.330
3.169
2.457
31.963
3.761
3.417
2.181
91.486
2.721
2.445
2.575
15.084
4.389
3.010
11.311
3.003
658.522
516.520
4.662
3.162
9.671
2.648
4.410
X
X
X
X
X
X
X
X
ĠnĢaat Proje
26.03.2014
26.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2014
01.05.2017
27.03.2017
13.05.2017
27.03.2012
27.03.2017
31.10.2011
27.03.2017
30.03.2014
30.03.2017
30.03.2017
01.05.2014
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
GASKĠ AAT
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
26.03.2017
Fiziksel+Biyolojik+
Çamur Arıtımı
Fırat-Dicle
X
363
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
28-GĠRESUN
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Alucra
Bulancak
Bulancak
Çamoluk
Çamoluk
Çanakçı
Dereli
Dereli
Doğankent
Espiye
Espiye
Eynesil
Eynesil
Görele
Görele
Güce
KeĢap
Merkez
Merkez
Piraziz
Piraziz
ġebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere
Yağlıdere
Giresun
Alucra
Aydındere
Bulancak
Çamoluk
Yenice
Çanakçı
Dereli
Yavuzkemal
Doğankent
Soğukpınar
Espiye
Eynesil
Ören
ÇavuĢlu
Görele
Güce
KeĢap
Çaldağ
ĠniĢdibi
Bozat
Piraziz
ġebinkarahisar
Tirebolu
Üçtepe
Yağlıdere
89.241
6.506
2.266
37.021
2.332
2.198
1.746
5.702
2.077
3.499
2.456
16.823
7.970
2.338
2.209
14.428
2.994
8.968
2.622
2.376
2.315
7.640
13.698
13.672
2.251
8.127
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
10.05.2012
11.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
10.05.2017
10.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Giresun Ön Arıtma ve DDD
11.05.2017
10.05.2017
01.01.2017
11.05.2017
11.05.2014
10.05.2014
31.12.2006
10.05.2017
10.05.2014
10.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
10.05.2017
08.05.2017
08.05.2015
10.05.2014
10.05.2014
11.05.2017
11.05.2017
364
Fiziksel
X
Havzası
Doğu Karadeniz
YeĢilırmak
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
YeĢilırmak
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Açıklama
Ġkinci DDD ĠnĢaat AĢamasında
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
29-GÜMÜġHANE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Kelkit
Kelkit
Kelkit
Kelkit
Kelkit
Kelkit
Kelkit
Köse
Kürtün
Kürtün
ġiran
ġiran
Torul
Torul
GümüĢhane
Deredolu
GümüĢgöze
KaĢ
Kelkit
ÖbektaĢ
Söğütlü
Ünlüpınar
Köse
Kürtün
Özkürtün
ġiran
YeĢilbük
Altınpınar
Torul
28.028
2.094
2.452
2.100
13.219
2.112
2.603
3.069
3.299
2.901
2.328
7.511
2.202
2.181
5.823
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
10.04.2014
01.04.2017
30.08.2016
15.04.2017
07.05.2014
01.05.2017
30.03.2017
01.04.2017
10.04.2017
15.03.2017
05.06.2017
11.04.2014
07.04.2017
13.05.2017
05.04.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Doğu Karadeniz
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
365
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
30-HAKKÂRĠ
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Çukurca
Merkez
ġemdinli
ġemdinli
Yüksekova
Yüksekova
Yüksekova
Hakkari
Çukurca
Durankaya
Derecik
ġemdinli
Büyükçiftlik
Esendere
Yüksekova
57.954
7.033
3.789
8.661
11.727
3.726
3.343
59.410
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2012
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
366
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
31-HATAY
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Hatay
186.243
Altınözü
Altınözü
Altınözü
Altınözü
Belen
Dörtyol
Dörtyol
Dörtyol
Dörtyol
Dörtyol
Dörtyol
Erzin
Hassa
Hassa
Hassa
Hassa
Hassa
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Altınkaya
Altınözü
HacıpaĢa
Yiğityolu
Belen
Altınçağ
Dörtyol
Karakese
Kuzuculu
Yeniyurt
YeĢilköy
Erzin
Akbez
Aktepe
Ardıçlı
Hassa
Küreci
Akçalı
Arsuz
Azganlık
Bekbele
Denizciler
Gökmeydan
3.461
8.171
4.346
2.055
20.303
5.212
66.082
5.903
10.899
4.362
10.205
30.035
8.986
8.007
4.018
9.117
2.775
4.598
2.256
3.171
7.482
16.178
2.339
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Hatay AAT
Fiziksel+Biyolojik
01.09.2009
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
22.10.2010
13.05.2017
01.05.2011
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
30.03.2015
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
30.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.05.2015
13.05.2017
01.04.2017
01.05.2017
Havzası
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
367
Açıklama
Tesisin Bakım Onarım ÇalıĢmaları
Yapılıyor
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Ġskenderun
Kırıkhan
Kırıkhan
Kumlu
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Gözcüler
Ġskenderun
Karaağaç
Karayılan
Madenli
Nardüzü
Sarıseki
Üçgüllük
Kırıkhan
Kurtlusoğuksu
Kumlu
Avsuyu
Çekmece
Dursunlu
Ekinci
GümüĢgöze
Güzelburç
Harbiye
Karaali
Karlısu
Kuzeytepe
Küçükdalyan
MaĢuklu
Narlıca
OdabaĢı
Ovakent
Serinyol
SubaĢı
ġenköy
8.273
177.294
19.379
10.611
5.210
4.702
4.372
3.881
70.543
2.304
5.452
4.807
16.694
6.465
6.459
4.411
6.281
24.500
3.249
3.802
6.051
8.095
4.902
12.750
10.192
6.288
12.517
3.702
2.157
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.12.2012
Ġskenderun AAT
31.03.2011
31.03.2010
01.01.2012
13.05.2017
27.12.2016
01.06.2011
31.07.2011
13.05.2017
01.05.2017
31.05.2011
11.11.2013
31.10.2010
01.05.2016
26.12.2016
23.09.2014
11.08.2013
13.05.2017
13.05.2017
10.03.2010
01.06.2008
31.12.2009
13.05.2014
30.08.2014
13.05.2017
01.05.2013
01.04.2017
13.05.2017
368
Fiziksel+Biyolojik
Havzası
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Payas
Reyhanlı
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Samandağ
Yayladağı
Yayladağı
Toygarlı
Turunçlu
YeĢilpınar
Payas
Reyhanlı
Aknehir
DeğirmenbaĢı
Koyunoğlu
KuĢalanı
Mağracık
Mızraklı
Samandağ
SutaĢı
Tavla
TekebaĢı
Tomruksuyu
Uzunbağ
Yaylıca
Karaköse
Yayladağı
3.233
3.940
3.713
32.587
60.073
2.226
3.376
3.903
5.411
4.779
5.423
42.012
6.236
2.970
8.541
3.112
3.445
3.332
2.363
6.340
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.12.2014
11.11.2013
11.05.2017
13.05.2014
13.05.2012
31.12.2016
30.04.2016
31.12.2015
31.12.2015
30.08.2009
20.04.2017
20.04.2014
31.12.2015
13.05.2017
31.12.2014
31.12.2016
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2017
13.05.2017
Havzası
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
Hatay Suları
369
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
32-ISPARTA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Isparta
184.735
Aksu
Atabey
Eğirdir
Eğirdir
Gelendost
Gelendost
Gelendost
Gönen
Keçiborlu
Keçiborlu
Keçiborlu
Merkez
Merkez
Senirkent
Senirkent
Sütçüler
ġarkikaraağaç
ġarkikaraağaç
ġarkikaraağaç
Uluborlu
Yalvaç
Yalvaç
Yalvaç
Aksu
Atabey
Eğirdir
Sarıidris
Bağıllı
Gelendost
Yaka
Gönen
Keçiborlu
Kılıç
Senir
Kuleönü
Savköy
Büyükkabaca
Senirkent
Sütçüler
Çarıksaraylar
Çiçekpınar
ġarkikaraağaç
Uluborlu
Bağkonak
Çetince
Dedeçam
1.903
4.516
20.340
3.020
2.025
5.349
2.164
3.360
7.283
2.052
2.690
2.467
3.605
3.743
5.524
2.641
3.379
2.579
9.538
5.817
2.067
2.106
2.027
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Isparta AAT
Fiziksel+Biyolojik
26.08.2011
Eğirdir AAT
Fiziksel+Biyolojik
01.05.2011
31.12.2016
01.06.2015
01.11.2011
01.01.2009
31.12.2009
04.04.2012
30.12.2016
10.05.2017
01.01.2012
01.07.2011
01.11.2013
01.04.2011
12.05.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.06.2014
01.07.2011
01.07.2011
01.07.2011
370
Havzası
Burdur Gölü
Orta Akdeniz
Burdur Gölü
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Burdur Gölü
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Açıklama
2. aĢama kapasite artırımı
devam ediyor.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Yalvaç
Yalvaç
Yalvaç
Yalvaç
Yalvaç
YeniĢarbademli
Hüyüklü
Kozluçay
Özbayat
Tokmacık
Yalvaç
YeniĢarbademli
2.808
2.176
2.002
2.087
20.853
2.345
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
28.02.2011
31.08.2011
01.06.2011
14.06.2016
Yalvaç AAT
Fiziksel+Biyolojik
31.12.2009
371
Havzası
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Orta Akdeniz
Konya Kapalı
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
33-MERSĠN
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
BüyükĢehir
801.318
Anamur
Anamur
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Bozyazı
Bozyazı
Anamur
Çarıklar
Ören
Aydıncık
Bozyazı
Tekeli
Tekmen
35.789
3.178
3.379
7.851
15.414
3.509
3.099
30.12.2012
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2015
20.12.2014
13.05.2017
13.05.2017
Çamlıyayla
Çamlıyayla
4.272
15.05.2017
Doğu Akdeniz
Çamlıyayla
Sebil
3.252
15.05.2017
Doğu Akdeniz
Erdemli
Erdemli
Erdemli
AyaĢ
ArpaçbahĢiĢ
ÇeĢmeli
4.244
6.136
4.151
13.03.2017
01.05.2014
31.12.2016
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Erdemli
Erdemli
43.721
01.01.2013
Erdemli
Erdemli
Erdemli
Erdemli
Erdemli
Erdemli
Erdemli
Esenpınar
Kargıpınarı
Kızkalesi
Kocahasanlı
Kumkuyu
Limonlu
Tömük
2.127
11.709
2.841
6.719
3.002
4.248
10.384
13.05.2017
X
22.08.2009
MESKĠ AAT
ĠnĢaat Proje
X
X
13.03.2017
31.12.2016
16.03.2017
16.03.2017
01.05.2014
Biyolojik
X
X
X
372
Açıklama
Doğu Akdeniz
X
Kargıpınarı AAT
Havzası
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası Proje Devam
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Gülnar
Gülnar
Gülnar
Gülnar
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Gülnar
Köseçobanlı
Kuskan
Zeyne
Akdeniz
Bahçeli
Toroslar
YeniĢehir
Adanalıoğlu
Arpaçsakarlar
Arslanköy
Merkez
Ayvagediği/Fatih
2.685
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Çiftlikköy
Davultepe
Değirmençay
DikilitaĢ
Dorukkent
Fındıkpınarı
Gözne
Güzelyayla
Karacailyas
Kazanlı
Kuyuluk
Mezitli
Soğucak
Tece
Tepeköy
Yalınayak
6.261
11.352
2.136
3.573
2.864
2.397
3.556
2.360
5.858
10.120
6.291
72.904
2.212
10.567
2.160
3.914
11.021
3.925
3.927
2.342
234.836
3.201
227.258
161.767
6.704
5.326
4.107
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ĠnĢaat Proje
Havzası
31.12.2011
15.05.2017
13.05.2017
15.05.2017
13.05.2010
13.05.2017
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2011
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
25.07.2016
Doğu Akdeniz
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
20.07.2016
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
X
373
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Merkez
Mut
YenitaĢkent
Göksu
5.487
2.887
Mut
Mut
31.520
13.05.2013
Silifke
Silifke
Silifke
Silifke
Silifke
Silifke
Silifke
Silifke
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Tarsus
Arkum
Akdere
Atakent
Atayurt
Narlıkuyu
Silifke
TaĢucu
YeĢilovacık
Atalar
Bağcılar
BahĢiĢ
Gülek
Huzurkent
Tarsus
Yenice
YeĢiltepe
2.359
2.145
5.612
7.403
2.944
52.961
7.820
2.563
2.151
2.578
2.445
3.988
12.553
229.921
8.447
2.652
15.05.2017
15.05.2017
13.05.2017
31.12.2012
01.06.2012
X
X
X
ĠnĢaat Proje
13.05.2017
01.01.2011
Havzası
Açıklama
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
X
Silifke AAT
Biyolojik
Tarsus AAT
Biyolojik
04.05.2014
15.05.2017
15.05.2013
13.05.2017
15.05.2017
01.01.2017
13.05.2014
15.05.2013
15.05.2017
374
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Ġller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
34-ĠSTANBUL
ĠLÇE
BELEDĠYE
Adalar
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
BayrampaĢa
Eminönü
Esenler
Eyüp
Eyüp
Fatih
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa
Güngören
Zeytinburnu
Adalar
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
BayrampaĢa
Eminönü
Esenler
Eyüp
Göktürk
Fatih
Boğazköy
Bolluca
GaziosmanpaĢa
Haraççı
TaĢoluk
Güngören
Zeytinburnu
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Yatırımın
ĠĢletmede
BüyükĢehir Planlanan
Var
Nüfus
Mücavir ĠĢletmeye
Havzası
2007
ĠnĢaat Proje
Alanında
Alma
Adı
Arıtma Türü
Tarihi
10.460
X
Marmara
571.711
Ataköy AAT
Biyolojik
X
Marmara
Ataköy Ġleri Biyolojik AAT Ġleri Biyolojik
X
214.821
719.267
272.196
32.557
517.235
303.824
16.085
422.941
22.410
10.875
890.522
10.266
13.068
318.545
288.743
X
Yenikapı Ön Arıtma ve DDD
375
Fiziksel
Marmara
Açıklama
Bakırköy ve Bahçelievler ĠnĢaat
AĢamasındaki AAT‟ ye Bağlanacaktır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Kağıthane
Sarıyer
Sarıyer
ġiĢli
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Çatalca
Kadıköy
Ümraniye
Ümraniye
Ümraniye
Avcılar
Büyükçekmece
Büyükçekmece
GaziosmanpaĢa
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Kağıthane
Bahçeköy
Sarıyer
ġiĢli
Büyükçekmece
Gürpınar
Kıraç
Kumburgaz
Mimarsinan
Tepecik
Yakuplu
Çatalca
Hadımköy
Çiftlik
Karacaköy
Binkılıç
Kadıköy
Alemdar
TaĢdelen
Ümraniye
Avcılar
Esenyurt
Beylikdüzü
Arnavutköy
191.513
247.256
418.229
9.847
247.633
314.684
44.287
45.682
63.293
20.883
39.244
33.192
51.862
27.807
19.733
2.476
3.070
3.199
744.670
21.292
39.774
630.914
323.596
253.084
112.131
62.492
Küçükçekmece
Küçükçekmece
784.128
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Planlanan
Mücavir
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
X
ĠnĢaat Proje
Havzası
Baltalimanı Ön Arıtma
ve DDD
Fiziksel
Marmara
Kadıköy Ön Arıtma ve
DDD
Fiziksel
Marmara
X
Ambarlı AAT
X
Küçükçekmece Ön
Arıtma ve DDD
376
ĠnĢaat AĢamasında Olan
Ambarlı AAT‟ ye Bağlanacak
(1. Kademe 400.000m3/gün
2. kademe 1.000.000m3/gün)
X
Fiziksel
Açıklama
Marmara
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Tuzla
Üsküdar
Tuzla
ġile
ġile
Silivri
Silivri
Silivri
Silivri
Silivri
Silivri
Silivri
Maltepe
Kartal
Pendik
Orhanlı
Tuzla
Üsküdar
Akfırat
Ağva
ġile
BüyükçavuĢlu
Kavaklı
GümüĢyaka
Ortaköy
Değirmen
Çanta
Celaliye
415.117
427.111
517.624
11.314
148.792
582.666
5.133
2.096
9.831
3.719
4.608
5.377
5.749
6.009
6.321
7.060
Silivri
SelimpaĢa
11.955
Silivri
Silivri
62.247
Ümraniye
Kartal
Sultanbeyli
Ümraniye
Ümraniye
Beykoz
Beykoz
Ümraniye
Büyükçekmece
Çatalca
Sarıgazi
Samandıra
Sultanbeyli
Yenidoğan
Ömerli
Beykoz
ÇavuĢbaĢı
Çekme
BahçeĢehir
Durusu
76.855
112.653
272.758
49.593
3.977
200.572
19.539
70.683
25.116
2.299
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Planlanan
Mücavir
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tuzla AAT ve DDD1. AĢama
Tuzla AAT ve DDD2. AĢama
Biyolojik
Ġleri Biyolojik
Üsküdar Ön Arıtma ve DDD
Kumbaba Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
X
Havzası
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
PaĢaköy AAT
Ġleri Biyolojik
X
Marmara
Marmara
X
Küçüksu Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
Marmara
X
X
BahçeĢehir AAT
Terkos AAT
Biyolojik
Ġleri Biyolojik
Marmara
Marmara
377
Açıklama
Marmara
Marmara
X
X
ĠnĢaat Proje
Planlama AĢamasında
(100.000m3/gün)
Planlama AĢamasında
(65.000m3/gün)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
35-ĠZMĠR
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Aliağa
Aliağa
Aliağa
Balçova
Bornova
Buca
Buca
Gaziemir
Gaziemir
Güzelbahçe
KarĢıyaka
Konak
Narlıdere
Çiğli
Çiğli
Bayındır
Bayındır
Bayındır
Bergama
Bergama
Bergama
Beydağ
ÇeĢme
ÇeĢme
Dikili
Aliağa
Helvacı
YeniĢakran
Balçova
Bornova
Buca
Kaynaklar
Gaziemir
Sarnıç
Yelki
KarĢıyaka
Konak
Narlıdere
Çiğli
Sasallı
Bayındır
Canlı
Çırpı
Bergama
Göçbeyli
Zeytindağ
Beydağ
Alaçatı
ÇeĢme
Çandarlı
43.822
4.107
3.483
74.837
470.211
393.934
3.873
86.111
23.180
2.540
514.917
847.409
61.455
141.769
2.482
14.857
2.199
4.370
58.212
2.029
3.749
5.722
7.206
17.950
3.621
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
X
X
Aliağa AAT
Doğal Arıtma
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Kuzey Bölgesi AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
30.09.2008
01.01.2012
X
Havzası
31.12.2008
31.12.2008
X
11.05.2017
31.12.2011
31.12.2016
10.05.2013
10.05.2013
31.12.2010
X
378
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Ege Denizi
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Dikili
Foça
Foça
Foça
Foça
Dikili
Bağarası
Foça
Gerenköy
Yenifoça
14.545
4.008
13.257
3.175
6.640
Güzelbahçe
Güzelbahçe
15.651
Güney Bölgesi AAT
Karaburun
Karaburun
Karaburun
KemalpaĢa
KemalpaĢa
KemalpaĢa
KemalpaĢa
KemalpaĢa
Kınık
Kınık
Kınık
Karaburun
Karaburun
Mordoğan
Armutlu
Bağyurdu
KemalpaĢa
Ören
Ulucak
Kınık
Poyracık
Yayakent
2.489
Efes AAT
Kuyucak AAT
2.933
7.257
7.737
37.126
3.693
5.256
11.340
5.717
2.024
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dikili Ön Arıtma
Bağarası AAT
Foça AAT
Fiziksel
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
(Anaerobik+Aerobik)
Biyolojik
Biyolojik
Kiraz
Kiraz
8.683
Menderes
Menderes
Menderes
Menderes
Menderes
Görece
Tekeli
Oğlananası
20.576
8.223
4.450
2.387
X
Menderes
Gümüldür
6.355
X
31.10.2008
Küçük Menderes
X
2012
01.03.2009
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
ĠZSU tarafından yaptırılıyor.
Atıksu Arıtma Tesisi 1999 yılında
tamamlanmıĢ ancak kanalizasyon
hattı bağlantısındaki problemler
nedeni ile çalıĢtırılamamıĢtır.
Kiraz Belediyesi AAT
Fiziksel+Biyolojik
Küçük Menderes
Tahtalı AAT
Fiziksel+Biyolojik
Küçük Menderes
Gümüldür ansiyonlar
Bölgesi AAT
Fiziksel+Biyolojik
Küçük Menderes
379
Açıklama
Ege Denizi
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
01.01.2011
30.06.2011
31.01.2012
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.01.2012
Havzası
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Belediye
Menderes
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
ÖdemiĢ
Özdere
Asarlık
Emiralem
Harmandalı
Koyundere
Menemen
Seyrek
Türkelli
Ulukent
Bademli
Birgi
Gölcük
Kaymakçı
Ovakent
ÖdemiĢ
DoğanbeyPayamlı
Seferihisar
Ürkmez
Belevi
Selçuk
Gökçen
Tire
Ayrancılar
ÇaybaĢı
Pancar
SubaĢı
Seferihisar
Seferihisar
Seferihisar
Selçuk
Selçuk
Tire
Tire
Torbalı
Torbalı
Torbalı
Torbalı
EYLEM PLANI (2008–2012)
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
7.394
20.394
3.351
6.162
6.420
53.940
3.174
2.424
18.935
2.900
2.393
2.107
4.685
3.243
71.219
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.456
X
16.114
4.030
2.258
27.284
2.603
48.565
16.586
10.162
4.932
5.281
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.10.2008
30.06.2011
31.12.2012
30.06.2011
31.12.2008
31.12.2008
30.09.2008
30.06.2011
30.06.2011
X
30.06.2011
01.11.2009
X
X
X
X
X
Havzası
Küçük Menderes
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Küçük Menderes
Gediz
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
31.12.2008
X
Ürkmez AAT
Doğal Arıtma
Selçuk AAT
Stabilizasyon Havuzu
30.09.2011
31.12.2008
30.11.2008
30.11.2008
380
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Açıklama
ĠZSU tarafından yaptırılıyor.
Dünya Bankası (9.700.000 Avro)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
Torbalı
Torbalı
Urla
Torbalı
YazıbaĢı
Urla
62.080
7.260
41.058
X
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
30.11.2008
31.12.2008
31.08.2008
Havzası
Küçük Menderes
Küçük Menderes
Küçük Menderes
381
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
36-KARS
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Digor
Kağızman
SarıkamıĢ
Selim
Susuz
Kars
Akyaka
Arpaçay
Dağpınar
Digor
Kağızman
SarıkamıĢ
Selim
Susuz
76.992
2.810
2.983
3.730
2.988
23.012
17.915
5.170
2.856
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
02.05.2012
03.05.2017
31.12.2012
20.10.2014
20.10.2014
2014
01.05.2013
27.04.2017
10.12.2012
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Türü
Havzası
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
382
Açıklama
DPT Düzey2
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
37-KASTAMONU
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
Ġhsangazi
Ġnebolu
Küre
PınarbaĢı
Kastamonu
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
Ġhsangazi
Ġnebolu
Küre
PınarbaĢı
80.582
2.886
2.158
6.284
2.916
4.584
5.583
2.522
3.320
5.603
1.328
2.112
2.807
9.747
2.916
2.054
20.03.2012
12.09.2014
13.05.2017
30.04.2017
20.05.2017
01.01.2017
01.02.2011
30.04.2017
13.05.2017
22.05.2017
Seydiler
Seydiler
2.589
13.05.2017
ġenpazar
TaĢköprü
Tosya
ġenpazar
TaĢköprü
Tosya
1.565
16.288 11.05.2014
26.841 13.05.2014
13.05.2017
01.01.2017
15.05.2016
13.05.2017
12.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Havzası
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Türü
X
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
X
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Kızılırmak
383
Açıklama
KfW
Bayındırlık Bakanlığı % 75+
Belediye Bütçesi % 25
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
38-KAYSERĠ
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Hacılar
Ġncesu
Kocasinan
Kocasinan
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Melikgazi
Talas
AkkıĢla
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Hacılar
Ġncesu
Erkilet
Kocasinan
Ağırnas
Gesi
Hisarcık
Kıranardı
Melikgazi
Mimarsinan
Turan
Talas
AkkıĢla
Akmescit
Bünyan
Güllüce
Karakaya
11.079
11.373
14.854
332.749
2.916
26.749
4.175
3.129
364.084
20.052
2.039
57.939
2.624
2.043
12.905
2.505
2.274
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
X
KASKĠ AAT
Ġleri Biyolojik
Develi
36.121
1997
Develi
Felahiye
Ġncesu
Sindelhöyük
Felahiye
Kızılören
4.407
2.075
2.780
05.10.2016
13.05.2017
31.12.2009
X
Açıklama
Kızılırmak
05.05.2017
09.05.2016
13.05.2012
09.05.2014
31.12.2016
Develi
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Develi AAT
SKKY deĢarj standartlarını sağlayamaması
nedeniyle Develi Belediyesi tesiste revizyon
Kızılırmak
çalıĢmaları yapmak için Bakanlığımızdan
kredi talebinde bulunmuĢur.
Biyolojik
X
384
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Kocasinan
Özvatan
PınarbaĢı
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarız
Talas
Talas
Talas
Tomarza
Tomarza
Yahyalı
Yahyalı
YeĢilhisar
Yemliha
Özvatan
PınarbaĢı
Çiftlik
Palas
Sarıoğlan
Sarız
BaĢakpınar
Kepez
Kuruköprü
Dadaloğlu
Tomarza
Derebağ
Yahyalı
YeĢilhisar
5.035
3.178
12.654
3.227
3.964
3.569
4.607
3.765
2.349
2.171
2.471
10.414
2.216
20.227
9.655
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
X
X
X
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.12.2016
02.05.2017
01.08.2010
25.10.2008
08.05.2016
15.01.2017
05.10.2016
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
30.04.2011
20.07.2013
31.12.2016
31.12.2013
30.03.2014
X
X
X
X
X
X
X
385
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Seyhan
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Seyhan
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Seyhan
Seyhan
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
Ġller Bankası Proje Bitti
Ġller Bankası Proje Bitti
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
39-KIRKLARELĠ
Ġlçe
Belediye
Merkez
Babaeski
Babaeski
Babaeski
Demirköy
Demirköy
Kofçaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Merkez
Merkez
Merkez
Pehlivanköy
Pınarhisar
Pınarhisar
Vize
Vize
Vize
Vize
Kırklareli
Alpullu
Babaeski
Mandıra
Demirköy
Ġğneada
Kofçaz
Ahmetbey
BüyükkarıĢtıran
Evrensekiz
Kırıkköy
Lüleburgaz
Ġnece
Kavaklı
Üsküp
Pehlivanköy
Kaynarca
Pınarhisar
Çakılı
Kıyıköy
Sergen
Vize
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
59.970
3.072
27.631
4.017
4.052
2.058
1.047
4.443
5.355
2.989
2.031
95.466
2.310
3.758
2.532
2.063
2.712
10.253
2.597
2.220
2.023
11.908
13.05.2012
13.04.2017
13.05.2014
13.04.2017
13.05.2017
06.04.2017
X
31.12.2011
30.01.2017
01.06.2014
31.12.2014
13.05.2012
15.02.2017
15.02.2017
15.02.2017
10.05.2017
13.05.2017
01.01.2014
15.02.2017
31.12.2014
31.12.2016
12.05.2014
386
Havzası
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Karadeniz
Karadeniz
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Karadeniz
Ergene
Ergene
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
40-KIRġEHĠR
Ġlçe
Belediye
Merkez
Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Çiçekdağı
Kaman
Kaman
Kaman
Merkez
Mucur
KırĢehir
Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
Köseli
Demirli
Kaman
Kurancılı
Özbağ
Mucur
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
99.832
1.182
3.150
3.203
6.604
3.221
2.377
21.118
2.492
3.842
11.984
01.12.2010
X
31.12.2011
13.05.2016
30.03.2017
01.05.2017
01.01.2017
13.05.2014
20.03.2017
08.05.2017
15.04.2014
387
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
41-KOCAELĠ
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
Çayırova
Darıca
Dilovası
ġekerpınar
TavĢancıl
36.741
109.580
35.856
8.344
4.345
X
X
X
X
X
Gebze
Gebze
310.815
X
Gölcük
Gölcük
Gölcük
Gölcük
Gölcük
Merkez
Merkez
Gölcük
Kandıra
Gölcük
Karamürsel
Karamürsel
Körfez
Körfez
Derince
Körfez
Merkez
Merkez
Değirmendere
Gölcük
Halıdere
Hisareyn
Ġhsaniye
Bahçecik
Yeniköy
Yazlık
Kandıra
UlaĢlı
Ereğli
Karamürsel
Hereke
Körfez
Derince
Kirazlıyalı
BekirpaĢa
KarĢıyaka
29.906
71.538
4.083
4.083
12.839
12.232
8.515
2.278
15.473
2.479
3.684
36.466
18.877
97.535
113.991
2.971
127.031
7.025
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
Havzası
ĠĢletmeye
Arıtma ĠnĢaat Proje
Adı
Alma Tarihi
Türü
13.05.2014
Marmara
13.05.2010
Marmara
13.05.2014
Marmara
13.05.2017
Marmara
13.05.2017
Marmara
Mutlukent Evsel AAT
Biyolojik
Marmara
Göçmen Konutları AAT
Biyolojik
Marmara
X
Gölcük AAT
Biyolojik
Marmara
Yeniköy AAT
Biyolojik
Marmara
Marmara
Marmara
X
Karamursel AAT
Biyolojik
Marmara
X
Körfez AAT
Biyolojik
Marmara
X
X
X
X
X
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
Marmara
42 Evler AAT
388
Biyoljik
Marmara
Açıklama
Gebze AAT MEMPIS +
Ġller Bankası(Proje Devam)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Saraybahçe
Büyükderbent
KuruçeĢme
SarımeĢe
Uzuntarla
Acısu
AkmeĢe
Alikahya
Arslanbey
Köseköy
Kullar
Suadiye
Uzunçiftlik
Yuvacık
EĢme
MaĢukiye
121.393
4.311
11.785
4.334
4.562
3.285
2.064
23.197
10.573
17.492
13.730
6.352
14.893
18.491
3.233
5.739
BüyükĢehir
Mücavir
Alanında
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
Var
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma ĠnĢaat Proje
Adı
Alma Tarihi
Türü
X
X
X
Seka AAT
13.05.2017
13.05.2017
X
X
X
Biyoljik
Havzası
Marmara
Marmara
Marmara
Kullar AAT
13.05.2017
13.05.2017
Biyolojik
Marmara
Marmara
Marmara
389
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
42-KONYA
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
BüyükĢehir
BüyükĢehir
973.791
Ahırlı
Ahırlı
Akören
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
AkĢehir
Altınekin
Altınekin
Altınekin
Altınekin
BeyĢehir
BeyĢehir
BeyĢehir
BeyĢehir
BeyĢehir
BeyĢehir
Bozkır
Bozkır
Cihanbeyli
Ahırlı
Akkise
Akören
Adsız
AkĢehir
AltuntaĢ
Çakıllar
Doğrugöz
Karahüyük
Ortaköy
Akıncılar
Altınekin
Dedeler
Oğuzeli
BeyĢehir
Doğanbey
Huğlu
Karaali
Sadıkhacı
Üzümlü
Bozkır
Sarıoğlan
Bulduk
1.098
3.481
2.781
3.394
63.472
2.160
3.010
4.393
2.011
2.128
2.764
3.711
2.060
2.352
32.799
2.558
3.232
2.544
2.158
4.444
6.801
2.282
2.180
01.01.2009
KOSKĠ AAT
Ġleri Arıtma
ĠnĢaat Proje
X
Konya Kapalı
X
13.05.2017
31.12.2014
X
AkĢehir AAT
22.05.2010
01.01.2016
13.05.2017
01.09.2016
13.05.2017
13.05.2017
01.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
Stabilizasyon Havuzu
Doğal Arıtma
X
X
X
BeyĢehir AAT
Fiziksel+Biyolojik
X
390
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Açıklama
2009 Yılı Ġçerisinde
iĢletmeye alınacak
Ġhale Tarihi 11.06.2007
Ġller Bankası
Akarçay
X
13.05.2017
20.12.2010
30.03.2011
01.05.2012
31.12.2012
05.06.2010
05.06.2016
31.12.2016
Havzası
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Akarçay
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
BitiĢ Tarihi 2009
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Cihanbeyli
Çeltik
Çeltik
Çumra
Çumra
Çumra
Çumra
Çumra
Derbent
Derebucak
Derebucak
Doğanhisar
Doğanhisar
Emirgazi
Emirgazi
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Cihanbeyli
Gölyazı
Günyüzü
Kandil
Karabağ
KuĢça
KütükuĢağı
TaĢpınar
Yapalı
Yeniceoba
Çeltik
Gökpınar
Alibeyhüyüğü
Çumra
Ġçeriçumra
Karkın
Okçu
Derbent
Çamlık
Derebucak
BaĢköy
Doğanhisar
Demirci
Emirgazi
Aziziye
Belkaya
Çayhan
Ereğli
Zengen
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
15.192
4.036
2.387
2.185
3.403
2.579
2.418
3.427
2.296
7.863
4.250
3.460
3.019
28.153
7.460
3.297
2.810
3.033
2.003
3.017
3.096
5.945
2.278
5.567
2.834
5.912
2.050
94.542
2.040
31.12.2010
13.05.2017
31.12.2014
13.05.2017
01.01.2016
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2014
31.12.2014
13.05.2017
2016
13.05.2017
01.03.2011
13.05.2014
13.05.2014
31.12.2016
01.01.2016
01.05.2011
01.03.2011
31.12.2011
31.12.2011
13.05.2017
15.01.2016
15.11.2015
13.05.2017
13.05.2017
30.10.2011
11.02.2008
24.06.2011
ĠnĢaat Proje
X
X
X
391
Havzası
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Sakarya
Sakarya
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Sakarya
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Stabilizasyon Havuzu
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Güneysınır
Hadım
Hadım
Hadım
Hüyük
Hüyük
Ilgın
Ilgın
Ilgın
Ilgın
Kadınhanı
Kadınhanı
Kadınhanı
Kadınhanı
Karapınar
Karapınar
Karapınar
Karapınar
Karapınar
Karatay
Karatay
Karatay
Kulu
Kulu
Kulu
Kulu
Meram
Meram
Meram
Güneysınır
Dedemli
Hadım
Korualan
Hüyük
Selki
Argıthanı
AĢağıçiğil
Ilgın
Yukarıçiğil
Atlantı
Kadınhanı
Kolukısa
Osmancık
HotamıĢ
Ġslik
Karapınar
Kayalı
YeĢilyurt
Ġsmil
Karatay
Ovakavağı
Kozanlı
Kulu
TavĢancalı
Zincirlikuyu
KaĢınhanı
Meram
Sefaköy
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
5.089
2.285
3.238
2.052
3.618
2.121
3.937
4.901
31.178
3.331
3.088
14.096
2.700
3.018
2.315
2.133
31.913
2.998
2.932
5.930
229.995
2.031
2.280
20.496
4.372
2.153
3.514
282.523
2.300
Güneysınır AAT
Stabilizasyon Havuzu
Ilgın AAT
Stabilizasyon Havuzu
ĠnĢaat Proje
01.05.2017
08.05.2014
15.10.2009
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2016
13.05.2017
30.10.2015
09.09.2016
X
Kadınhanı AAT
X
X
X
Zincirlikuyu AAT
X
X
Stabilizasyon Havuzu
01.05.2017
01.05.2017
31.12.2016
31.12.2016
30.11.2010
31.12.2016
01.07.2009
31.12.2016
13.05.2010
31.12.2016
13.05.2017
01.08.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2010
13.05.2017
392
Doğal Arıtma
Havzası
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Sarayönü
Sarayönü
Selçuklu
Selçuklu
SeydiĢehir
SeydiĢehir
SeydiĢehir
SeydiĢehir
TaĢkent
TaĢkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Yunak
Yunak
Halıcı
Sarayönü
Selçuklu
Tepe
Gevrekli
Ortakaraören
SeydiĢehir
TaraĢcı
Balcılar
TaĢkent
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Kuzören
Yunak
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
8.378
9.053
454.537
4.604
2.065
3.438
37.763
2.498
2.557
1.300
3.977
1.612
2.296
10.107
X
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2010
Tepeköy AAT
31.12.2016
31.12.2016
13.05.2014
11.05.2017
31.12.2009
31.12.2016
15.05.2011
13.05.2014
393
Fiziksel+Biyolojik
ĠnĢaat Proje
Havzası
Sakarya
Sakarya
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Akarçay
Konya Kapalı
Sakarya
Sakarya
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
43-KÜTAHYA
Ġlçe
Belediye
Merkez
AltıntaĢ
Aslanapa
Çavdarhisar
Domaniç
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Gediz
Gediz
Gediz
Hisarcık
Merkez
Pazarlar
Simav
Simav
Simav
Simav
Simav
Simav
Simav
ġaphane
TavĢanlı
TavĢanlı
TavĢanlı
TavĢanlı
TavĢanlı
Kütahya
AltıntaĢ
Aslanapa
Çavdarhisar
Çukurca
Domaniç
Dumlupınar
Emet
Eskigediz
Gediz
Gökler
Hisarcık
Seyitömer
Pazarlar
Akdağ
Beyce
Çitgöl
Güney
KuĢu
NaĢa
Simav
ġaphane
Çukurköy
TavĢanlı
Tepecik
Kuruçay
Tunçbilek
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus
Planlanan
Havzası
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma
Türü
Alma Tarihi
212.934
Kütahya AAT
Ġleri Arıtma
Sakarya
5.976
01.01.2016
Sakarya
1.740
Sakarya
2.333
11.05.2017
Susurluk
2.507
11.05.2017
Susurluk
4.931
11.05.2017
Susurluk
1.442
Sakarya
10.198
13.05.2014
Susurluk
3.602
10.05.2017
Gediz
18.728
Gediz AAT
Biyolojik
Gediz
2.984
31.12.2011
Gediz
4.815
10.05.2017
Susurluk
2.238
13.05.2017
Sakarya
2.979
31.12.2011
Gediz
2.322
31.12.2011
Susurluk
2.012
31.12.2011
Susurluk
3.775
31.12.2011
X
Susurluk
2.088
30.07.2016
Susurluk
2.459
31.12.2011
Susurluk
2.011
31.12.2011
Susurluk
25.677
01.05.2014
Susurluk
3.262
31.12.2011
Gediz
4.924
31.12.2011
Susurluk
55.240
31.12.2010
Susurluk
2.958
Tepecik AAT
Biyolojik
Susurluk
2.170
4.317
11.05.2017
Susurluk
394
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
44-MALATYA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Battalgazi
Battalgazi
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
YeĢilyurt
YeĢilyurt
Akçadağ
Akçadağ
Akçadağ
Arapkir
Arguvan
Darende
Darende
Darende
Darende
DoğanĢehir
DoğanĢehir
DoğanĢehir
DoğanĢehir
DoğanĢehir
Malatya
Battalgazi
Hatunsuyu
Dilek
Hanımınçiftliği
Konak
Orduzu
ġahnahan
Topsöğüt
BostanbaĢı
Yakınca
Akçadağ
Çatyol/Bahri
Ören
Arapkir
Arguvan
AĢağıulupınar
Ayvalı
Balaban
Darende
DoğanĢehir
Erkenek
Gövdeli
Kurucaova
Polat
383.185
15.847
4.673
7.443
12.337
5.582
12.165
3.365
5.943
5.337
10.005
8.427
2.423
2.727
6.367
2.057
2.342
3.658
2.945
9.685
10.176
4.760
2.370
3.057
2.655
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Malatya AAT
Fiziksel+Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
15.03.2010
18.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
15.04.2017
01.01.2017
10.04.2017
13.05.2017
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
395
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
DoğanĢehir
Doğanyol
Hekimhan
Hekimhan
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Merkez
Pötürge
Yazıhan
Yazıhan
Yazıhan
YeĢilyurt
YeĢilyurt
Sürgü
Doğanyol
Güzelyurt
Hekimhan
KurĢunlu
Kale
Kuluncak
Yaygın
Pötürge
Durucasu
Fethiye
Yazıhan
Gündüzbey
YeĢilyurt
3.775
1.687
2.572
7.708
2.251
2.033
1.997
2.431
3.337
2.388
3.107
2.363
3.581
7.700
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.05.2017
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
13.05.2017
01.10.2009
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
396
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
45-MANĠSA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ahmetli
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Akhisar
Manisa
Ahmetli
Akhisar
Akselendi
Ballıca
Beyoba
Dağdere
Kayalıoğlu
Mecidiye
Medar
Süleymanlı
281.890
9.517
96.393
2.794
2.409
2.317
2.813
2.093
2.175
2.093
2.308
Akhisar
Zeytinliova
3.971
AlaĢehir
AlaĢehir
AlaĢehir
AlaĢehir
AlaĢehir
Demirci
Demirci
Gölmarmara
Gördes
Gördes
Kırkağaç
AlaĢehir
Kavaklıdere
Killik
Uluderbent
YeĢilyurt
Borlu
Demirci
Gölmarmara
Gördes
GüneĢli
Bakır
45.971
5.082
2.606
2.952
3.719
2.529
18.642
9.938
10.295
2.841
4.591
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Manisa AAT
Ahmetli AAT
Akhisar AAT
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Zeytinliova Belediyesi ile Çevre
Koruma ve GeliĢtirme Derneği AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
AlaĢehir AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gölmarmara AAT
Fiziksel+Biyolojik
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Ege Denizi
15.05.2011
13.05.2017
03.09.2010
03.01.2017
30.06.2009
31.12.2009
13.05.2017
01.12.2016
29.03.2009
01.06.2011
01.12.2011
13.05.2017
30.06.2015
01.05.2013
01.03.2013
13.05.2013
13.05.2017
397
Açıklama
Kapasite artıĢı ve revizyon yapılacak
Kapasite artıĢı ve revizyon yapılacak
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Kırkağaç
Kırkağaç
Kırkağaç
Kırkağaç
KöprübaĢı
Kula
Kula
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Salihli
Sarıgöl
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Saruhanlı
Selendi
Belediye
Gelenbe
Ġlyaslar
Karakurt
Kırkağaç
KöprübaĢı
Gökçeören
Kula
AĢağıçobanisa
Karaağaçlı
Karaoğlanlı
Muradiye
Sancaklıbozköy
Adala
Durasıllı
Gökeyüp
Salihli
Sartmahmut
Taytan
Yılmaz
Sarıgöl
Büyükbelen
Dilek
Hacırahmanlı
HalitpaĢa
Koldere
Mütevelli
PaĢaköy
Saruhanlı
Selendi
EYLEM PLANI (2008–2012)
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
2.628
2.750
3.088
26.006
5.002
2.945
23.863
3.062
2.284
2.137
6.194
2.498
2.123
4.787
2.175
96.594
5.153
2.885
5.249
13.045
3.072
2.258
3.313
3.059
3.874
3.084
2.064
15.151
6.903
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2016
15.05.2010
30.06.2015
31.12.2011
22.06.2011
31.12.2015
31.12.2011
05.01.2012
31.12.2015
30.09.2009
01.01.2016
31.12.2015
01.01.2016
01.05.2012
03.01.2017
01.01.2016
01.01.2016
13.05.2014
01.01.2016
01.10.2016
01.12.2011
01.01.2016
01.05.2016
13.05.2017
13.05.2017
01.01.2009
11.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
X
398
Havzası
Açıklama
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Gediz
Ġller Bankası (Proje Bitti)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor))
ATIKSU ARITIMI
Ġlçe
Soma
Soma
Soma
Soma
Turgutlu
Turgutlu
Turgutlu
Belediye
Avdan
Cenkyeri
Soma
Turgutalp
Derbent
Turgutlu
Urganlı
EYLEM PLANI (2008–2012)
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
2.402
3.674
70.683
9.113
2.201
111.166
5.223
01.01.2015
15.06.2014
13.05.2012
15.06.2011
01.01.2010
31.12.2012
13.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Ege Denizi
Gediz
Gediz
Gediz
399
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
ĠPA(2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
46-KAHRAMANMARAġ
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
AfĢin
AfĢin
AfĢin
AfĢin
AfĢin
AfĢin
AfĢin
Andırın
Andırın
Andırın
Çağlayancerit
Çağlayancerit
Çağlayancerit
Ekinözü
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Elbistan
KahramanmaraĢ
AfĢin
Altınelma
ArıtaĢ
Büyüktatlı
Çobanbeyli
Çoğulhan
Tanır
Andırın
Geben
YeĢilova
Bozlar
Çağlayancerit
Düzbağ
Ekinözü
BakıĢ
Büyükyapalak
Demircilik
Doğan
371.463
38.625
2.800
5.969
2.112
3.392
3.369
3.180
8.026
2.446
2.927
2.168
12.454
6.070
5.916
2.339
2.723
2.184
3.312
01.12.2010
13.05.2014
13.05.2017
20.08.2016
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.09.2015
10.05.2017
17.03.2016
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
01.05.2017
01.11.2011
Elbistan
Elbistan
82.238
13.05.2014
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Elbistan
Göksun
Göksun
Göksun
Izgın
Ġğde
Karaelbistan
Söğütlü
Büyükkızılcık
Değirmendere
Ericek
2.541
2.522
5.575
2.383
5.203
2.203
3.261
25.12.2010
15.05.2017
05.12.2009
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Havzası
X
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
X
Ceyhan
13.05.2017
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
400
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Dünya Bankası (8,5 Milyon Euro)
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Göksun
Göksun
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Nurhak
Nurhak
Nurhak
Nurhak
Pazarcık
Pazarcık
Pazarcık
Pazarcık
Pazarcık
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Türkoğlu
Göksun
Kanlıkavak
Baydemirli
Döngele
Fatih
Fatmalı
Ilıca
Kale
Karacasu
Kavlaklı
Kürtül
Önsen
ġahinkayası
Tekir
BarıĢ
Kullartatlar
Nurhak
YeĢilkent
Büyüknacar
Evri
Narlı
Pazarcık
Yumaklıcerit
Beyoğlu
Kılılı
ġekeroba
Türkoğlu
YeĢilyöre
17.008
2.953
3.512
2.632
4.850
3.418
2.773
3.773
9.342
2.633
2.567
3.807
3.208
2.582
2.982
2.764
5.835
2.752
2.732
2.818
8.547
29.339
2.340
8.035
5.628
7.009
13.822
3.777
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.02.2016
13.05.2017
13.05.2017
31.03.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
11.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
10.09.2011
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
Havzası
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
401
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
47-MARDĠN
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Mardin
82.134
31.12.2008
Fırat-Dicle
Dargeçit
Dargeçit
Dargeçit
Derik
Kızıltepe
Kızıltepe
Kızıltepe
Kızıltepe
Kızıltepe
Mazıdağı
Merkez
Merkez
Merkez
Midyat
Midyat
Midyat
Midyat
Midyat
Midyat
Midyat
Nusaybin
Nusaybin
Dargeçit
Kılavuz
Sümer
Derik
Dikmen
Gökçe
Kızıltepe
ġenyurt
Yüceli
Mazıdağı
Kabala
Ortaköy
Yalım
Acırlı
ÇavuĢlu
Gelinkaya
Midyat
Söğütlü
ġenköy
YolbaĢı
Akarsu
Duruca
14.118
2.812
2.612
19.535
4.859
6.563
127.148
2.687
2.220
10.297
10.951
7.625
4.465
6.772
7.940
3.341
56.340
6.482
6.207
3.815
4.021
3.807
01.10.2012
02.04.2016
13.05.2017
30.11.2013
10.11.2009
10.11.2009
10.05.2010
01.01.2015
10.11.2009
23.05.2014
08.08.2013
15.11.2012
01.05.2015
10.10.2016
31.12.2013
31.12.2013
25.04.2012
13.05.2017
15.10.2014
01.08.2013
15.12.2010
15.12.2011
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
X
X
X
X
X
402
Havzası
Açıklama
Türk-Alman Mali ve Teknik ĠĢ
Birliği AnlaĢması Kapsamında
Gelecekte ĠĢbirliğine Tabi Proje
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
Proje Onayı Yapıldı
ĠPA (15 AAT)
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Nusaybin
Nusaybin
Ömerli
Savur
Savur
Savur
Savur
YeĢilli
Girmeli
Nusaybin
Ömerli
Pınardere
Savur
Sürgücü
YeĢilalan
YeĢilli
5.298
88.296
7.166
3.288
8.942
4.030
2.383
14.635
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
30.08.2012
13.05.2012
30.11.2012
01.04.2016
25.06.2014
01.04.2016
30.11.2015
08.08.2013
X
403
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
48-MUĞLA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Bodrum
Bodrum
Muğla
Yalı
Bitez
52.918
4.604
5.217
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Bodrum
Dalaman
Datça
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Fethiye
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
13.05.2012
13.05.2017
Havzası
Bitez AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
28.575
Ġçmeler AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
Göltürkbükü
3.777
Göltürkbükü 1. AAT
Göltürkbükü 2. AAT
Biyolojik
Biyolojik (Paket)
Batı Akdeniz
GümüĢlük
Gündoğan
Konacık
Mumcular
OrtakentyahĢi
Turgutreis
Yalıkavak
Dalaman
Datça
Çamköy
Çiftlik
EĢen
Fethiye
Göcek
Kadıköy
Karaçulha
Karadere
Kemer
3.479
5.400
8.717
2.864
5.650
12.613
8.701
20.945
8.839
3.891
2.217
2.421
66.271
3.625
2.209
13.063
3.433
5.369
Gündoğan AAT
Biyolojik
31.12.2011
X
15.10.2010
13.05.2017
15.06.2011
15.06.2011
X
X
Yalıkavak AAT
Dalaman AAT
Datça AAT
Biyolojik
Biyolojik
Fethiye AAT
Göcek AAT
Ġleri Arıtma
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
404
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Açıklama
Gümbet AAT Proje Onayı Var
Gölköy AAT proje Onayı Var
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Fethiye2. AAT KfW
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Fethiye
Kumluova
3.722
Fethiye
Ölüdeniz
2.974
Fethiye
Fethiye
Kavaklıdere
Kavaklıdere
Köyceğiz
Köyceğiz
Köyceğiz
Marmaris
Marmaris
Marmaris
Seki
YeĢilüzümlü
Kavaklıdere
MenteĢe
Beyobası
Köyceğiz
Toparlar
Armutalan
Beldibi
Ġçmeler
2.357
2.808
2.797
2.497
2.697
8.466
4.148
15.549
8.546
4.456
Marmaris
Marmaris
28.171
Marmaris
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Milas
Milas
Milas
Milas
Milas
Ortaca
Ortaca
Ula
Ula
Bozburun
Bayır
Kafaca
Yerkesik
YeĢilyurt
Beçin
Güllük
Milas
Ören
Selimiye
Dalyan
Ortaca
Akyaka
Gökova
2.273
4.119
2.211
2.405
2.652
4.300
3.616
48.896
2.346
4.674
4.393
21.634
2.269
2.088
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
13.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Batı Akdeniz
Ölüdeniz AAT
Belcekız AAT
Biyolojik
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Köyceğiz AAT
Biyolojik
Mariç Bel-Bir AAT
Biyolojik
Turunç AAT
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Milas AAT
Biyolojik
Dalyan AAT
Sarıgerme AAT
Biyolojik
Biyolojik
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Batı Akdeniz
Akyaka-Gökova AAT
Biyolojik
Batı Akdeniz
13.05.2017
13.05.2017
405
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Ula
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Ula
Bozarmut
Turgut
Yatağan
5.594
2.156
2.099
17.421
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Batı Akdeniz
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
406
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
49-MUġ
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
MuĢ
70.509
10.05.2012
Fırat-Dicle
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Hasköy
Hasköy
Korkut
Korkut
Korkut
Malazgirt
Malazgirt
Malazgirt
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bulanık
Elmakaya
Erentepe
Karaağıl
Mollakent
Rüstemgedik
Sarıpınar
Uzgörür
YemiĢen
Yoncalı
DüzkıĢla
Hasköy
Altınova
Karakale
Korkut
Gölkoru
Konakkuran
Malazgirt
Karaağaçlı
Kırköy
Kızılağaç
Konukbekler
Serinova
20.727
2.674
4.183
2.339
2.729
3.789
2.848
3.535
2.073
2.006
3.009
16.978
3.181
2.865
2.948
2.328
2.334
20.987
2.507
2.383
3.501
7.142
2.629
05.05.2014
08.05.2017
08.05.2017
13.05.2017
05.05.2017
05.05.2017
16.01.2011
16.10.2011
16.10.2011
15.10.2011
05.05.2017
11.05.2017
02.05.2017
10.05.2017
05.2017
05.05.2017
30.10.2011
10.05.2014
05.05.2017
10.05.2017
04.05.2017
04.05.2017
08.05.2017
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
407
Havzası
Açıklama
KfW gelecekte iĢbirliği yapılacak
projeler arasındadır
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Varto
Sungu
Yağcılar
Yaygın
Varto
7.130
3.645
4.764
10.764
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
08.05.2017
10.05.2014
08.05.2017
05.05.2014
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
408
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
50-NEVġEHĠR
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
15.01.2011
X
31.12.2016
13.05.2017
31.12.2016
Avanos AAT
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Acıgöl
Acıgöl
Acıgöl
Avanos
Avanos
Avanos
Avanos
NevĢehir
Acıgöl
Karapınar
Tatların
Avanos
ÇalıĢ
Kalaba
Özkonak
81.688
5.821
3.060
2.417
11.744
2.369
4.764
3.635
Derinkuyu
Derinkuyu
10.211
11.05.2014
Derinkuyu
GülĢehir
GülĢehir
GülĢehir
HacıbektaĢ
Kozaklı
Merkez
Merkez
Merkez
Yazıhüyük
GülĢehir
KaracaĢar
Tuzköyü
HacıbektaĢ
Kozaklı
Çat
Göre
Kavak
3.515
8.484
2.074
2.282
4.862
6.771
2.265
2.520
2.626
13.05.2017
13.05.2017
08.05.2017
13.05.2017
31.12.2016
13.05.2017
11.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Merkez
Kaymaklı
4.370
11.05.2014
Merkez
Merkez
Ürgüp
Merkez
Ürgüp
Ürgüp
Nar
Sulusaray
BaĢdere
Uçhisar
Ortahisar
Ürgüp
2.637
2.124
2.019
3.420
3.492
15.456
X
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Konya Kapalı
Açıklama
ĠPA
Ġller Bankası (Proje Bitti)
(Derinkuyu+Kaymaklı)
Konya Kapalı
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
X
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
11.05.2017
20.04.2015
Ürgüp AAT
Biyolojik
409
Kızılırmak
Ġller Bankası (Proje Bitti)
(Derinkuyu+Kaymaklı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
51-NĠĞDE
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Altunhisar
Altunhisar
Altunhisar
Altunhisar
Bor
Bor
Bor
Niğde
AktaĢ
GümüĢler
Altunhisar
Karakapı
Keçikalesi
Yakacık
Bahçeli
Bor
Çukurkuyu
100.418
2.231
2.659
2.671
3.224
2.804
2.064
2.474
35.151
2.440
Bor
Karanlıkdere
2.482
13.05.2017
Konya Kapalı
Bor
Çamardı
Çamardı
Çiftlik
Çiftlik
Çiftlik
Çiftlik
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Kemerhisar
Burç
Çamardı
Azatlı
Bozköy
Çiftlik
Divarlı
Alay
Bağlama
Çayırlı
Değirmenli
Dündarlı
Edikli
5.673
2.052
3.246
4.287
4.648
3.231
3.464
3.659
3.081
2.057
2.548
3.898
6.470
30.04.2010
30.04.2010
30.11.2010
11.05.2017
13.05.2017
30.04.2010
11.05.2017
13.05.2017
20.10.2016
15.12.2008
11.05.2017
11.05.2017
30.10.2010
Konya Kapalı
Seyhan
Seyhan
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Niğde AAT
Fiziksel+Biyolojik
Konya Kapalı
Fiziksel
Stabilizasyon Havuzu
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
17.02.2016
20.10.2016
10.10.2011
30.10.2010
30.10.2010
Bor AAT
Çukurkuyu AAT
Havzası
410
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
UlukıĢla
Hacıabdullah
Karaatlı
Kiledere
Konaklı
Orhanlı
Sazlıca
YeĢilgölcük
Yıldıztepe
Darboğaz
2.665
3.421
4.703
3.105
3.188
3.363
5.103
2.690
2.338
01.05.2017
02.01.2017
30.10.2010
01.02.2010
30.10.2010
30.11.2010
13.05.2017
30.10.2010
11.05.2017
UlukıĢla
UlukıĢla
4.979
15.02.2010
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Açıklama
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Seyhan
X
411
Seyhan
Ġller Bankası
(Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
52-ORDU
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ordu
134.005
AkkuĢ
AkkuĢ
AkkuĢ
AkkuĢ
AkkuĢ
AkkuĢ
Aybastı
Aybastı
Aybastı
ÇamaĢ
Çatalpınar
Çatalpınar
ÇaybaĢı
ÇaybaĢı
Fatsa
Fatsa
Fatsa
Fatsa
Fatsa
Gölköy
Gölköy
Gölköy
Gölköy
AkkuĢ
4.038
Akpınar
3.598
Çayıralan
2.350
Kızılelma(Yenikonak) 2.326
Salman
4.207
Seferli
2.321
Çakırlı
2.461
Alacalar
2.677
Aybastı
14.767
ÇamaĢ
9.015
Çatalpınar
5.509
Göller
3.023
ÇaybaĢı
4.803
Ġlküvez
5.187
Aslancami
2.395
Bolaman
5.820
Fatsa
68.917
Hatipli
2.824
Ilıca
2.681
Aydoğan
2.247
Damarlı
2.088
Düzyayla
2.213
Gölköy
12.065
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
X
20.05.2010
15.07.2016
05.04.2015
05.04.2015
30.05.2011
15.04.2016
15.12.2011
15.04.2011
15.03.2011
01.01.2014
15.12.2010
15.04.2011
15.07.2012
10.07.2016
05.04.2016
13.05.2017
13.05.2012
15.04.2015
01.01.2011
05.07.2013
15.11.2013
15.11.2013
31.12.2011
Havzası
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
412
Açıklama
ÇOB + AB Hibe Fonları
kapsamında fizibilite, ÇED ve ihale
dokümanları hazırlanıyor
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
Gürgentepe
Ġkizce
Ġkizce
Ġkizce
Ġkizce
Kabadüz
KabataĢ
KabataĢ
Korgan
Korgan
Korgan
Korgan
Korgan
Kumru
Kumru
Kumru
Merkez
Mesudiye
PerĢembe
PerĢembe
Ulubey
Ünye
Ünye
Ünye
Ünye
Ünye
Ünye
Güzelyurt
Gülyalı
Gürgentepe
IĢıktepe
Devecik
Ġkizce
ġenbolluk
Yoğunoluk
Kabadüz
Alankent
KabataĢ
Çamlı
Çayırkent
Çiftlik
Korgan
Tepealan
Fizme
Kumru
Yukarıdamlalı
Saraycık
Mesudiye
Medreseönü
PerĢembe
Ulubey
Fatih
Erenyurt
Ġnkur
Pelitliyatak
Tekkiraz
Ünye
3.897
3.660
8.404
3.881
2.685
4.984
2.520
5.102
2.447
6.185
6.561
2.106
3.911
2.682
12.773
3.245
2.660
11.856
2.593
2.465
2.206
3.037
10.288
6.118
2.841
2.341
2.833
3.139
3.587
72.867
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
20.04.2013
31.01.2017
10.08.2012
05.04.2015
05.04.2006
01.08.2011
05.04.2016
13.05.2017
10.08.2013
05.04.2016
15.03.2016
05.04.2015
05.04.2015
10.08.2013
05.12.2012
05.04.2016
05.04.2015
13.09.2013
2015
05.04.2015
10.12.2011
20.05.2011
05.12.2012
05.12.2011
15.04.2017
05.04.2015
15.04.2016
20.07.2016
30.12.2008
13.05.2012
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
X
X
413
Havzası
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
53-RĠZE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
ArdeĢen
ArdeĢen
ÇamlıhemĢin
Çayeli
Çayeli
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
HemĢin
Ġkizdere
Ġyidere
Kalkandere
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Pazar
Rize
ArdeĢen
Tunca
ÇamlıhemĢin
Büyükköy
Çayeli
Madenli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
HemĢin
Ġkizdere
Ġyidere
Kalkandere
Çaykent
Hamidiye
Kendirli
Muradiye
Pazar
94.800
26.762
2.034
877
3.289
25.205
2.352
4.273
9.909
4.442
1.580
2.109
4.904
5.670
2.165
6.213
3.331
2.326
16.636
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
13.05.2012
13.05.2014
01.07.2009
X
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
10.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2011
13.05.2017
13.05.2014
414
Havzası
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
54-SAKARYA
BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ DURUMU
İlçe
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Sapanca
Sapanca
Sapanca
Akyazı
Akyazı
Akyazı
Akyazı
Akyazı
Ferizli
Ferizli
Geyve
Geyve
Hendek
Hendek
Hendek
Belediye
Arifiye
Çaybaşıyeniköy
Erenler
Güneşler
Hanlı
Kazımpaşa
Merkez
Nehirkent
Serdivan
Yazlık
Kırkpınar
Kurtköy
Sapanca
Akyazı
Altındere
Dokurcun
Kuzuluk
Kücücek
Ferizli
Sinanoğlu
Alifuatpaşa
Geyve
Çamlıca
Hendek
Yeşilyurt
Nüfus
2007
24.148
4.543
50.983
14.513
4.282
2.199
209.563
5.029
48.842
9.257
5.176
2.556
23.202
37.729
4.941
2.906
5.835
3.692
12.733
2.714
5.692
19.802
2.895
45.090
3.042
Büyükşehir
Mücavir
Alanında
Yatırımın
Planlanan
İşletmeye
Alma Tarihi
X
X
X
X
X
X
İşletmede
Var
Adı
Arıtma Türü
İnşaat Proje
Havzası
ADASU AAT
Biyolojik
Sakarya
Akyazı AAT
Biyolojik
Hendek AAT
Biyolojik
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
28.02.2009
30.11.2009
30.03.2009
30.01.2011
13.05.2014
26.08.2008
13.05.2017
30.11.2010
13.05.2017
30.01.2011
415
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ DURUMU
İlçe
Belediye
Nüfus
2007
Büyükşehir
Mücavir
Alanında
Yatırımın
Planlanan
İşletmeye
Alma Tarihi
X
30.01.2011
Karapürçek
Karapürçek
7.467
Karasu
Karasu
25.607
01.01.2011
Karasu
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Merkez
Pamukova
Söğütlü
Taraklı
Kurudere
Limandere
Kaynarca
Kocaali
Bekirpaşa
Pamukova
Söğütlü
Taraklı
2.843
2.351
5.278
13.089
8.867
15.181
8.306
2.947
13.05.2017
01.05.2017
30.12.2008
02.08.2013
13.05.2017
30.03.2008
13.05.2017
30.11.2010
X
X
İşletmede
Var
Adı
Arıtma Türü
İnşaat Proje
Havzası
Açıklama
Sakarya
X
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
416
İller Bankası (Proje Devam
Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
55-SAMSUN
Ġlçe
Belediye
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
BüyükĢehir (Batı)
BüyükĢehir
Alaçam
Asarcık
Ayvacık
Bafra
Bafra
Bafra
ÇarĢamba
ÇarĢamba
ÇarĢamba
ÇarĢamba
ÇarĢamba
Havza
Kavak
Ladik
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
BüyükĢehir (Doğu)
Alaçam
Asarcık
Ayvacık
Bafra
Çetinkaya
Doğanca
Ağcagüney
ÇarĢamba
Çınarlık
Dikbıyık
Hürriyet
Havza
Kavak
Ladik
Atakum
Canik
Gazi
Ġlkadım
Altınkum
Atakent
Çatalçam
Kurupelit
440.379
11.321
2.689
7.484
85.325
2.301
2.799
2.265
60.714
4.476
2.350
2.120
21.002
8.629
8.640
63.712
64.144
167.274
128.729
5.361
10.134
3.213
8.891
ĠnĢaat Proje
15.02.2014
YeĢilırmak
15.02.2010
YeĢilırmak
13.05.2014
20.04.2017
13.05.2017
X
Bafra AAT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Havzası
30.03.2017
24.04.2017
01.04.2011
31.12.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
07.05.2014
10.05.2017
20.08.2010
13.05.2012
13.05.2012
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
Biyolojik
X
417
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Açıklama
Avrupa Yatırım Bankası
Ġhale AĢamasında
Ġller Bankası (Proje Bitti)
AB Hibe Yardımı
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Ondokuzmayıs
Ondokuzmayıs
Ondokuzmayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Tekkeköy
Tekkeköy
Tekkeköy
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Terme
Vezirköprü
Vezirköprü
Vezirköprü
Yakakent
Taflan
YeĢilkent
Dereköy
Ondokuzmayıs
Yörükler
Salıpazarı
AĢağıçinik
Büyüklü
Kutlukent
Tekkeköy
Bazlamaç
Evci
Hüseyinmescit
Kozluk
Sakarlı
Terme
Göl
Narlısaray
Vezirköprü
Yakakent
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
ĠĢletmede
Yatırımın
BüyükĢehir
Var
Nüfus
Planlanan
Mücavir
2007
ĠĢletmeye
Alanında
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
3.934
7.389
2.413
11.417
2.146
6.847
4.894
3.758
10.096
18.086
2.313
3.433
2.454
2.041
3.830
28.411
2.822
2.592
25.852
4.835
X
X
13.05.2017
13.05.2017
30.04.2017
Ondokuzmayıs AAT Biyolojik
X
X
X
X
30.04.2017
01.01.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
01.05.2017
13.05.2017
09.05.2017
01.05.2017
13.05.2017
Terme AAT
15.04.2011
20.04.2011
31.12.2010
31.12.2011
418
Stabilizasyon Havuzu
ĠnĢaat Proje
Havzası
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
56-SĠĠRT
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Aydınlar
Baykan
Baykan
Baykan
Eruh
Kurtalan
Kurtalan
Kurtalan
Merkez
Pervari
Pervari
ġirvan
Siirt
Aydınlar
Atabağı
Baykan
Ziyaret
Eruh
Gözpınar
Kayabağlar
Kurtalan
Gökçebağ
Beğendik
Pervari
ġirvan
117.599
1.930
3.589
5.838
6.941
9.450
2.008
5.080
27.561
2.551
3.498
6.607
4.785
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
2008
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Siirt AAT
Biyolojik
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
419
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
57-SĠNOP
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Saraydüzü
Türkeli
Sinop
Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Saraydüzü
Türkeli
34.755
10.991
25.885
1.001
7.290
3.723
9.985
1.029
5.213
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
17.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Kızılırmak
Batı Karadeniz
20.04.2017
01.04.2017
07.05.2014
20.04.2017
20.04.2017
420
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
58-SĠVAS
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Sivas
294.402
01.03.2008
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
DoğanĢar
Gemerek
Gemerek
Gemerek
Gölova
Gürün
Hafik
Ġmranlı
Kangal
Kangal
Kangal
Koyulhisar
Merkez
Merkez
Merkez
SuĢehri
ġarkıĢla
ġarkıĢla
ġarkıĢla
ġarkıĢla
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
DoğanĢar
Gemerek
Sızır
Yeniçubuk
Gölova
Gürün
Hafik
Ġmranlı
Alacahan
Çetinkaya
Kangal
Koyulhisar
Kurtlapa
Yakupoğlan
Yıldız
SuĢehri
Cemel
Gürçayır
KızılcakıĢla
ġarkıĢla
3.565
3.088
11.980
2.129
5.353
3.836
7.381
1.784
10.231
3.005
4.015
2.720
2.351
10.989
5.529
2.443
2.199
2.916
13.941
2.357
2.478
2.152
20.851
30.03.2017
08.05.2017
13.05.2014
20.04.2017
01.06.2009
13.05.2017
2010
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Evet
Havzası
Kızılırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Fırat-Dicle
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
Fırat-Dicle
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Fırat-Dicle
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
30.12.2010
13.05.2017
15.03.2017
09.04.2017
30.09.2016
27.03.2014
30.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
01.07.2008
01.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
421
Açıklama
% 49,61 KFW x % 45 Avrupa Yatırım
Bankası % 5,39 belediye öz kaynakları
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
UlaĢ
Yıldızeli
Yıldızeli
Yıldızeli
Zara
UlaĢ
Güneykaya
Yavu
Yıldızeli
Zara
2.895
2.482
2.146
9.867
12.337
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
10.05.2017
30.04.2017
05.04.2017
13.05.2017
30.12.2010
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
422
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
59-TEKĠRDAĞ
ĠLÇE
BELEDĠYE
Nüfus
2007
Merkez
Çerkezköy
Çerkezköy
Çerkezköy
Çerkezköy
Çerkezköy
Çorlu
Çorlu
Çorlu
Çorlu
Çorlu
Hayrabolu
Hayrabolu
Malkara
Malkara
Marmaraereğlisi
Marmaraereğlisi
Marmaraereğlisi
Merkez
Merkez
Muratlı
Saray
Saray
Saray
ġarköy
ġarköy
ġarköy
Tekirdağ
Çerkezköy
Kapaklı
Karaağaç
Kızılpınar
Veliköy
Çorlu
Marmaracık
Misinli
UlaĢ
VelimeĢe
Çerkezmüsellim
Hayrabolu
Malkara
SağlamtaĢ
Sultanköy
Yeniçiftlik
Marmaraereğlisi
Barbaros
Karacakılavuz
Muratlı
Beyazköy
Büyükyoncalı
Saray
HoĢköy
Mürefte
ġarköy
133.322
60.907
41.956
8.462
10.968
4.712
190.792
4.780
2.041
5.727
6.485
3.235
18.667
27.416
2.601
2.050
5.650
8.488
4.855
3.449
18.915
2.168
9.390
20.312
2.149
2.845
15.523
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
01.08.2009
31.12.2010
13.05.2014
01.01.2017
13.05.2014
13.05.2017
30.04.2010
31.12.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.08.2016
01.05.2015
01.05.2011
26.10.2009
13.04.2017
13.05.2017
Yeniçiftlik AAT
Fiziksel+Biyolojik
M.Ereğli AAT
Fiziksel+Biyolojik
Barbaros AAT
Fiziksel+Biyolojik
13.05.2017
01.03.2013
13.05.2017
31.12.2015
01.08.2009
13.05.2017
31.12.2011
13.05.2014
423
Havzası
Marmara
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Marmara
Ergene
Ergene
Ergene
Ergene
Marmara
Marmara
Marmara
Açıklama
Ergene Havzası Çevre Yönetimi
Mastır Planında Ortak Arıtma
Yapılması Uygun Görüldü
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
60-TOKAT
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Almus
Almus
Almus
Artova
BaĢçiftlik
Erbaa
Erbaa
Tokat
Almus
Çevreli
Ormandibi
Artova
BaĢçiftlik
Erbaa
Gökal
127.988
4.401
3.026
2.193
3.323
1.759
56.810
3.423
31.12.2010
31.12.2013
31.12.2015
09.06.2016
31.12.2010
01.01.2010
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Erbaa
Karayaka
3.048
01.03.2016
YeĢilırmak
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Güryıldız
Çamlıbel
Çat
Emirseyit
2.353
2.184
3.754
2.202
01.01.2011
13.05.2017
01.03.2016
13.05.2017
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Niksar
Niksar
34.262
30.12.2014
Niksar
Niksar
Pazar
Pazar
ReĢadiye
ReĢadiye
ReĢadiye
ReĢadiye
ReĢadiye
Sulusaray
Yazıcık
Yolkonak
Pazar
Üzümören
Baydarlı
Bereketli
Bozçalı
HasanĢeyh
ReĢadiye
Dutluca
2.143
2.141
5.023
3.880
2.394
2.754
3.204
2.078
8.892
2.244
31.12.2010
30.04.2017
15.01.2016
15.08.2012
31.12.2016
31.12.2016
13.05.2017
31.12.2016
30.06.2012
19.08.2010
Evet
Erbaa AAT
Biyolojik
X
Havzası
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
424
Açıklama
ĠPA (2008 Yılı)
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Sulusaray
Turhal
Turhal
Turhal
YeĢilyurt
Zile
Zile
Sulusaray
ġenyurt
Turhal
Yenisu
YeĢilyurt
Evrenköy
Zile
3.491
2.478
63.181
2.141
5.630
2.094
36.154
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
01.06.2009
13.05.2017
15.04.2012
15.08.2015
10.08.2012
30.04.2017
13.05.2012
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
425
Açıklama
AB Hibe Fonları
ĠPA (2008 yılı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
61-TRABZON
Ġlçe
Belediye
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Akçaabat
Araklı
Araklı
Araklı
Arsin
Arsin
BeĢikdüzü
ÇarĢıbaĢı
Çaykara
Çaykara
Trabzon
Pelitli
Yalıncak
Çukurçayır
Akçaabat
Kavaklı
Darıca
Akçakale
Akçaköy
Akpınar
Derecik
Doğanköy
Dörtyol
IĢıklar
Mersin
Söğütlü
Yıldızlı
Araklı
Erenler
YeĢilyurt
Arsin
YeĢilyalı
BeĢikdüzü
ÇarĢıbaĢı
Çaykara
Karaçam
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus
Planlanan
2007
ĠĢletmeye
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
228.826 27.05.2002 Moloz Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
15.067
Havaalanı Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
3.463
5.031
Değirmendere Ön Arıtma ve DDD
Fiziksel
36.289
3.893
13.05.2014 Akçaabat Ön arıtma ve DDD
Fiziksel
3.555
2.541
13.05.2017
2.497
13.05.2017
2.625
13.05.2017
4.488
13.05.2017
2.192
13.05.2017
2.651
13.05.2017
2.723
15.01.2016
2.941
13.05.2017
9.435
27.05.2002
Söğütlü AAT
Fiziksel
5.240
13.05.2014
22.200
31.05.2014 Araklı AAT
Fiziksel
2.277
13.05.2017
3.069
13.05.2017
8.453
13.05.2014
3.716
13.05.2017
11.641
11.05.2014
7.154
13.05.2017
1.500
2.547
30.11.2012
426
ĠnĢaat Proje
Havzası
Doğu Karadeniz
Açıklama
KfW
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Derin Deniz DeĢarj Sistemi
Randımanlı ÇalıĢmıyor
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Dernekpazarı
Düzköy
Düzköy
Düzköy
Hayrat
KöprübaĢı
KöprübaĢı
Maçka
Maçka
Maçka
Merkez
Merkez
Merkez
Of
Of
Of
Of
Sürmene
Sürmene
Sürmene
Sürmene
ġalpazarı
ġalpazarı
Tonya
Vakfıkebir
Vakfıkebir
Yomra
Yomra
Yomra
Yomra
Dernekpazarı
Çalköy
Çayırbağı
Düzköy
Hayrat
BeĢköy
KöprübaĢı
Atasu/ġahinkaya
Esiroğlu
Maçka
Akoluk
Akyazı
Çağlayan
Bölümlü
Kıyıcık
Of
Uğurlu
Ormanseven
Oylum
Sürmene
Yeniay
Geyikli
ġalpazarı
Tonya
Vakfıkebir
Yalıköy
Oymalıtepe
Özdil
Yomra
KaĢüstü
1.633
2.268
5.362
3.333
2.500
2.099
2.609
2.370
4.004
5.063
2.591
3.031
5.280
3.218
2.259
17.529
2.025
2.693
2.035
13.689
2.083
2.720
3.277
7.711
13.401
2.027
2.909
2.866
9.838
4.740
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Arıtma
Adı
Türü
01.01.2017
11.05.2017
13.05.2017
11.05.2017
14.05.2017
01.01.2016
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
10.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
14.05.2016
2009
13.05.2016
11.05.2017
11.05.2017
01.05.2011
01.05.2017
13.05.2017
11.04.2016
11.05.2014
13.05.2012
11.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
ĠnĢaat Proje
X
X
Yomra Ön arıtma ve DDD
427
Fiziksel
Havzası
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Doğu Karadeniz
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
62-TUNCELĠ
Ġlçe
Merkez
ÇemiĢgezek
Hozat
Mazgirt
Nazımiye
Ovacık
Pertek
Pülümür
Belediye
Tunceli
ÇemiĢgezek
Hozat
Mazgirt
Nazımiye
Ovacık
Pertek
Pülümür
Yatırımın
Planlanan
Nüfus
ĠĢletmeye
2007
Alma
Tarihi
27.091 10.05.2014
3.327 01.01.2017
5.837 10.05.2017
2.474 10.05.2017
2.923 08.05.2017
4.603 08.05.2017
6.032 15.09.2011
2.082 13.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
428
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
63-ġANLIURFA
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
ġanlıurfa
472.238
Akçakale
Akçakale
Birecik
Birecik
Birecik
Bozova
Bozova
Bozova
Ceylanpınar
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Harran
Hilvan
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Suruç
ViranĢehir
ViranĢehir
Akçakale
Pekmezli
Ayran
Birecik
Mezra
Bozova
Yaslıca
Yaylak
Ceylanpınar
Argıl
Halfeti
Yukarıgöklü
Harran
Hilvan
Karaköprü
Kısas
Konuklu
Uğurlu
Gürakar
Kapıkaya
Siverek
Onbirnisan
Suruç
Eyüpnebi
ViranĢehir
26.877
2.659
2.868
46.304
5.515
14.450
4.034
3.785
43.890
3.369
10.238
6.346
9.866
22.181
22.782
3.522
3.341
4.150
4.241
4.178
108.094
5.165
64.765
1.972
100.929
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
15.01.2010
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Havzası
Fırat-Dicle
Akçakale AAT
Fiziksel+Biyolojik
Ceylanpınar AAT
Stabilizasyon Havuzu
13.05.2017
13.05.2017
30.12.2010
31.10.2011
09.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
31.10.2011
30.11.2011
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
15.04.2010
13.05.2017
Suruç AAT
Stabilizasyon Havuzu
20.11.2008
429
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
KFW AlmanKalkınma Bankası
görüĢmeler devam ediyor
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
64-UġAK
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Banaz
Banaz
EĢme
EĢme
Karahallı
Merkez
Merkez
Sivaslı
Sivaslı
Sivaslı
Sivaslı
Sivaslı
Ulubey
UĢak
Banaz
Kızılcasöğüt
EĢme
Yeleğen
Karahallı
Bölme
Ġlyaslı
PınarbaĢı
Selçikler
Sivaslı
Tatar
Yayalar
Ulubey
172.709
15.405
2.136
13.207
2.584
4.528
2.806
2.205
2.005
2.041
6.489
2.114
2.000
4.929
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
15.12.2006
30.12.2010
13.05.2017
31.12.2009
31.12.2010
30.12.2011
15.02.2009
13.05.2017
01.06.2008
01.06.2008
01.06.2008
01.11.2008
01.06.2008
01.06.2008
UĢak AAT
Ġleri Arıtma
X
430
Havzası
Açıklama
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Gediz
Büyük Menderes
Büyük Menderes Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
Büyük Menderes
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
65-VAN
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Merkez
BaĢkale
Çaldıran
Edremit
ErciĢ
Van
Bostaniçi
BaĢkale
Çaldıran
Edremit
Çelebibağı
331.986
17.917
15.910
16.172
12.247
12.693
ErciĢ
ErciĢ
77.464
GevaĢ
GevaĢ
11.042
Muradiye
Muradiye
13.816
Bahçesaray
Çatak
Edremit
ErciĢ
GevaĢ
Gürpınar
Merkez
Muradiye
Özalp
Özalp
Saray
Bahçesaray
Çatak
Çiçekli
Kocapınar
Uysal
Gürpınar
Erçek
Ünseli
Özalp
Sağmalı
Saray
3.622
6.402
4.673
4.692
2.800
9.290
3.452
3.856
9.402
5.679
4.325
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Van AAT
Fiziksel+Biyolojik
13.05.2014
31.12.2010
20.12.2010
15.10.2011
ErciĢ AAT
01.11.2009
Açıklama
Van Gölü
X
Fakültatif Stabilizasyon
Havuzları
Havzası
Fırat-Dicle
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
Van Gölü
Van Gölü
Muradiye AAT
Fakültatif Stabilizasyon
Havuzları
13.05.2017
31.12.2011
20.12.2010
31.12.2011
01.11.2011
01.09.2011
01.11.2011
13.05.2017
01.05.2011
13.05.2017
15.10.2011
Van Gölü
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
Van Gölü
431
2025 yılı nüfusuna göre projelendirilerek
2001 yılında tamamlanan atıksu arıtma
tesisinin kapasitesi yüksek olduğu için gelen
atıksu miktarı arıtma tesisini çalıĢtırmak için
yetersiz kalmaktadır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
66-YOZGAT
Ġlçe
Belediye
Merkez
Akdağmadeni
Akdağmadeni
Akdağmadeni
Aydıncık
Aydıncık
Aydıncık
Boğazlıyan
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çayıralan
Çayıralan
Çayıralan
Çekerek
KadıĢehri
KadıĢehri
Saraykent
Saraykent
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sorgun
Sorgun
Yozgat
Akdağmadeni
Belekçahan
Oluközü
Aydıncık
Baydiğin
Kazankaya
Boğazlıyan
Yamaçlı
Çandır
Curali
Çayıralan
Çokradan
Konuklar
Çekerek
Halıköy
KadıĢehri
Ozan
Saraykent
Babayağmur
Karayakup
Sarıkaya
Yukarısarıkaya
Araplı
Bahadın
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
72.183
25.647
3.234
2.319
2.766
3.102
2.300
15.722
2.947
3.852
2.024
8.425
2.005
2.879
11.394
2.077
3.772
2.402
8.976
2.294
3.469
23.171
2.162
2.027
3.586
Yozgat AAT
Biyolojik
01.05.2014
13.05.2017
31.12.2011
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2015
17.04.2014
01.05.2017
31.12.2010
13.05.2017
31.12.2013
31.12.2015
13.05.2017
30.12.2011
26.12.2015
31.12.2012
30.04.2014
30.04.2014
13.05.2017
13.05.2017
31.12.2010
31.12.2011
01.04.2017
31.10.2011
432
Havzası
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
YeĢilırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Nüfus Planlanan
2007
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Sorgun
Belencumafakılı
Çiğdemli
Doğankent
Eymir
2.187
2.943
2.744
2.400
01.04.2017
01.04.2017
01.05.2017
31.12.2011
Sorgun
Sorgun
44.027
01.12.2011
ġefaatli
Yenifakılı
Yerköy
ġefaatli
Yenifakılı
Yerköy
11.010
3.389
31.197
01.05.2014
01.05.2017
13.05.2014
Havzası
Açıklama
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
X
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
433
DPT Düzey 2 kapsamında fizibilite,
ÇED ve ihale dokümanları
hazırlanıyor.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
67-ZONGULDAK
Ġlçe
Merkez
Alaplı
Alaplı
Çaycuma
Çaycuma
Çaycuma
Çaycuma
Çaycuma
Çaycuma
Devrek
Devrek
Devrek
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Ereğli
Gökçebey
Gökçebey
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Belediye
Zonguldak
Alaplı
Gümeli
Çaycuma
Filyos
Karapınar
Nebioğlu
PerĢembe
Saltukova
Çaydeğirmeni
Devrek
Eğerci
Ereğli
Gökçeler
Gülüç
Kandilli
Ormanlı
Bakacakkadı
Gökçebey
Beycuma
Çatalağzı
Elvanpazarcık
Gelik
Karaman
Kilimli
Kozlu
Muslu
Nüfus
2007
107.354
17.984
2.253
21.259
6.023
3.083
2.613
2.866
3.997
5.979
25.463
2.346
94.736
2.202
7.655
3.046
2.641
2.717
7.479
2.323
9.079
2.246
4.289
2.470
24.275
35.132
2.089
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
13.05.2010
01.03.2009
01.01.2010
30.11.2010
31.12.2016
02.12.2015
25.08.2015
02.12.2015
31.10.2011
01.05.2017
Devrek AAT
Fiziksel+Biyolojik
Ereğli AAT
Fiziksel
Gülüç AAT
Fiziksel
01.08.2011
01.10.2011
01.10.2011
31.12.2011
30.04.2017
31.10.2011
31.12.2011
01.04.2011
30.06.2015
31.12.2011
31.12.2011
31.07.2010
31.12.2009
13.05.2017
434
ĠnĢaat Proje
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
68-AKSARAY
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Aksaray
151.164
13.05.2010
Ağaçören
Eskil
Eskil
Gülağaç
Gülağaç
Gülağaç
Güzelyurt
Güzelyurt
Güzelyurt
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Ağaçören
Eskil
EĢmekaya
Demirci
Gülağaç
Gülpınar
Güzelyurt
Ihlara
Selime
Altınkaya
Aratol
Bağlıkaya
Hamidiye
Helvadere
Ġncesu
Karkın
Kutlu
Sağlık
Sultanhanı
TaĢpınar
Topakkaya
Yenikent
YeĢilova
4.005
18.276
2.800
4.316
4.993
3.024
2.347
2.777
2.510
2.150
2.406
2.920
2.000
2.813
2.120
2.041
2.271
2.347
10.427
2.858
2.750
4.676
4.377
13.05.2017
01.05.2014
13.05.2017
01.01.2008
31.12.2011
31.12.2011
13.05.2017
01.08.2008
15.08.2011
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
30.11.2010
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
30.12.2016
30.08.2009
30.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
ĠnĢaat Proje
X
Havzası
Konya Kapalı
Kızılırmak
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
435
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
Ġller Bankası (Proje Etüdü)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Ortaköy
Ortaköy
Ortaköy
Ortaköy
SarıyahĢi
YeĢiltepe
Balcı
Harmandalı
Ortaköy
Sarıkaraman
SarıyahĢi
2.872
2.222
2.300
18.628
2.186
5.395
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.05.2017
01.01.2010
01.01.2013
31.12.2010
31.12.2012
20.11.2009
ĠnĢaat Proje
X
436
Havzası
Konya Kapalı
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
Proje Onayı Yapıldı
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
69-BAYBURT
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
Demirözü
Bayburt
Aydıntepe
Demirözü
Gökçedere
32.546
3.012
1.915
2.636
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
30.04.2014
30.04.2017
Havzası
Çoruh
Çoruh
Çoruh
Çoruh
30.04.2017
437
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
70-KARAMAN
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Karaman
122.809
07.05.1999
Ayrancı
BaĢyayla
Ayrancı
BaĢyayla
2.679
3.249
13.05.2017
13.05.2017
Ermenek
Ermenek
10.683
13.05.2014
Ermenek
Ermenek
Kazımkarabekir
Merkez
Merkez
Sarıveliler
Güneyyurt
Kazancı
Kazımkarabekir
AkçaĢehir
Sudurağı
Sarıveliler
5.221
2.121
3.038
2.403
2.316
4.752
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
Karaman AAT
Havalandırmalı Fakültatif
Stabilizasyon Ve Fakültatif
Stabilizasyon Havuzları
Havzası
Konya Kapalı
X
X
Konya Kapalı
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Konya Kapalı
Doğu Akdeniz
438
Açıklama
Ġller Bankası
Ġller Bankası(Proje Bitti)
AB'den 677000 Euro,
Çevre ve Orman Bakanlığından
350.000 YTL
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
71-KIRIKKALE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
BahĢılı
BalıĢeyh
Çelebi
Delice
Delice
Karakeçili
Keskin
Merkez
Merkez
Sulakyurt
YahĢihan
Kırıkkale
BahĢılı
BalıĢeyh
Çelebi
Çerikli
Delice
Karakeçili
Keskin
AĢağımahmutlar
Hacılar
Sulakyurt
YahĢihan
192.257
4.962
2.480
811
2.634
2.929
3.544
11.271
2.131
2.724
2.769
9.166
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
13.05.2010
01.06.2011
31.12.2010
X
10.08.2016
01.01.2013
10.08.2011
07.07.2013
13.05.2010
01.06.2011
31.10.2010
30.12.2016
439
Havzası
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Kızılırmak
Açıklama
KfW
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
72-BATMAN
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Batman
293024
01.01.2009
X
Fırat-Dicle
BeĢiri
BeĢiri
GercüĢ
GercüĢ
Hasankeyf
Kozluk
Kozluk
Merkez
Sason
BeĢiri
Ġkiköprü
GercüĢ
Kayapınar
Hasankeyf
Bekirhan
Kozluk
Balpınar
Sason
8573
3865
5260
3345
3271
2321
21651
2819
10673
01.07.2010
01.06.2010
25.09.2017
05.06.2017
13.05.2017
13.05.2017
09.2010
13.05.2017
13.05.2014
X
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
440
ĠnĢaat Proje
Havzası
Açıklama
Ġhalesi 17.03.2008
tarihinde yapılmıĢtır.
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
73-ġIRNAK
Ġlçe
Merkez
BeytüĢĢebap
BeytüĢĢebap
Cizre
Güçlükonak
Ġdil
Ġdil
Ġdil
Merkez
Merkez
Merkez
Silopi
Silopi
Silopi
Silopi
Uludere
Uludere
Uludere
Uludere
Belediye
ġırnak
BeytüĢĢebap
Mezra
Cizre
Güçlükonak
Ġdil
Karalar
Sırtköy
Balveren
Kasrik
Kumçatı
BaĢverimli
ÇalıĢkan
Görümlü
Silopi
Hilal
ġenoba
Uludere
Uzungeçit
Nüfus
2007
54.302
6.622
2.831
90.477
3.724
21.329
4.704
4.736
3.625
2.796
7.474
4.217
3.356
3.113
70.670
2.996
6.117
9.228
4.122
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma
Tarihi
01.09.2009
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2014
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2012
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
X
441
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
74-BARTIN
Ġlçe
Merkez
Amasra
Merkez
Merkez
Ulus
Ulus
Ulus
Belediye
Bartın
Amasra
Hasankadı
Kozcağız
AbdipaĢa
Kumluca
Ulus
Nüfus
2007
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
47.082
6.582
2.395
4.575
2.907
2.393
3.327
10.05.2014
15.08.2015
10.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
442
Açıklama
ĠPA (15 AAT)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
75-ARDAHAN
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Çıldır
Damal
Göle
Göle
Hanak
Posof
Ardahan
Çıldır
Damal
Göle
Köprülü
Hanak
Posof
17.446
1.730
4.450
7.438
2.326
2.516
2.255
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
01.04.2014
Havzası
ĠnĢaat Proje
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
13.05.2017
01.06.2011
13.05.2017
01.05.2015
13.05.2017
443
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
76-IĞDIR
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Aralık
Karakoyunlu
Karakoyunlu
Merkez
Merkez
Merkez
Tuzluca
Iğdır
Aralık
Karakoyunlu
TaĢburun
Halfeli
HoĢhaber
Melekli
Tuzluca
75.927
7.239
2.649
2.186
7.666
2.734
4.412
11.239
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Alma Tarihi
31.08.2008
31.12.2016
31.01.2011
31.12.2016
30.11.2014
30.12.2011
31.12.2016
15.07.2015
Iğdır AAT
Fiziksel
444
X
Havzası
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Aras
Açıklama
Ġller Bankası (Proje Bitti) (Revizyon)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
77-YALOVA
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Havzası
ĠnĢaat Proje
Arıtma
Adı
Türü
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Yalova
87.372
04.12.2008
Çiftlikköy
Çiftlikköy
15.290
01.12.2008
Altınova
Altınova
Altınova
Altınova
Altınova
Kaytazdere
SubaĢı
TavĢanlı
3.429
5.060
5.074
2.445
Armutlu
Armutlu
4.633
01.08.2013
X
Çınarcık
Çınarcık
Çınarcık
TeĢvikiye
9.170
2.244
01.08.2013
01.08.2013
X
Çınarcık
Esenköy
2.734
01.08.2013
X
Çınarcık
Çiftlikköy
Merkez
Termal
Koru
TaĢköprü
Kadıköy
Termal
5.006
3.251
4.700
2.181
01.05.2017
02.12.2008
03.12.2008
05.12.2008
X
TASK-KAB Altınova AAT
Biyolojik (Uzun
Havalandırmalı A.Ç.)
Marmara Yalova, Çiftlikköy, TaĢköprü, Kadıköy
ve Termal Ortak AAT
Marmara Ġslam Kalkınma Bankası 45.000.000 $
Marmara
X
445
Açıklama
Marmara Körfez ĠĢbirliği Konseyi Kuveyt Fonu
Marmara
Ġslam Kalkınma Bankası 20.000.000 $
Marmara
Körfez ĠĢbirliği Konseyi Kuveyt Fonu
Marmara
6.500.000 $
Marmara
Marmara Yalova, Çiftlikköy, TaĢköprü, Kadıköy
Marmara ve Termal Ortak AAT
Marmara Ġslam Kalkınma Bankası 45.000.000 $
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
78-KARABÜK
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Safranbolu
Eflani
Eskipazar
Ovacık
Safranbolu
Yenice
Yenice
Karabük
Safranbolu
Eflani
Eskipazar
Ovacık
Ovacuma
Yenice
Yortanpazarı
105.159
38.334
2.506
7.357
819
2.227
9.897
2.088
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
Yatırımın
ĠĢletmede
Planlanan
ĠĢletmeye
Arıtma
Adı
Alma Tarihi
Türü
Karabük AAT
Biyolojik
13.05.2017
01.04.2011
ĠnĢaat Proje
Havzası
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
13.05.2017
31.12.2012
13.05.2017
446
Açıklama
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
79-KĠLĠS
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Elbeyli
Musabeyli
Polateli
Kilis
Elbeyli
Musabeyli
Polateli
77.706
2.326
1.249
1.138
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
05.05.2012
07.05.2017
Havzası
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
Fırat-Dicle
447
Açıklama
ĠPA (2008 Yılı)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
80-OSMANĠYE
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma Tarihi
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Osmaniye
180.477
13.04.2003
Bahçe
Düziçi
Düziçi
Düziçi
Düziçi
Düziçi
Hasanbeyli
Kadirli
Merkez
Sumbas
Toprakkale
Toprakkale
Bahçe
Atalan
Böcekli
Düziçi
Ellek
YarbaĢı
Hasanbeyli
Kadirli
Cevdetiye
Sumbas
Toprakkale
Tüysüz
13.641
2.089
3.341
39.162
7.977
3.866
3.250
77.379
2.927
2.204
7.423
2.631
31.12.2009
31.08.2010
30.06.2010
15.12.2010
30.06.2010
31.12.2010
31.12.2010
01.08.2009
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
ĠnĢaat Proje
Adı
Arıtma Türü
Osmaniye AAT
Fiziksel+Biyolojik
(Damlatmalı Filtre)
Açıklama
Ceyhan
X
448
Havzası
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ceyhan
Ġller Bankası (Proje Devam Ediyor)
ATIKSU ARITIMI
EYLEM PLANI (2008–2012)
81-DÜZCE
Ġlçe
Belediye
Nüfus
2007
Merkez
Düzce
94.637
Akkakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
GümüĢova
KaynaĢlı
Merkez
Merkez
Merkez
Yığılca
Akçakoca
Cumayeri
Çilimli
Gölyaka
GümüĢova
KaynaĢlı
Beyköy
Boğaziçi
Konuralp
Yığılca
22.416
9.302
4.504
8.007
6.385
9.329
3.225
2.846
5.096
3.314
Yatırımın
Planlanan
ĠĢletmeye
Alma
Tarihi
BELEDĠYE ATIKSU ARITMA TESĠSĠ DURUMU
Arıtma Tesisi
ĠĢletmede
Adı
Arıtma Türü
ĠnĢaat Proje
Havzası
Düzce AAT
Fiziksel+Biyolojik
Batı Karadeniz
Akçakoca AAT
Fiziksel+Biyolojik
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz
15.05.2017
01.06.2015
25.04.2017
01.05.2014
22.04.2017
01.05.2017
01.05.2017
01.05.2017
15.12.2017
449
Açıklama
Düzce Belediyesine Ait Atıksuların 1/3'ü
arıtılmaktadır.
Revize ve yeni arıtma tesisi inĢası 2009 Yılı
Ġçerisinde Tamamlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
15 443 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content