close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçeriklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

embedDownload
KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI
DERS ĠÇERĠKLERĠ
UNV
130103
ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi dersini okumanın amaçları; Ġnkılap ve inkılapla ilgili bazı kurumların
açıklanması. Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve yıkılıĢının sebepleri. XVIII.ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde
ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve askeri olaylar, I. Dünya Harbi, Osmanlı Devleti’nin
Harbe giriĢi; savaĢtığı cepheler ve Mondros Mütarekesi, Türk Milleti’nin tepkisi, milli cemiyetler, milli olmayan ve
zararlı cemiyetler, Milli Mücadele’nin baĢlaması, hazırlık safhası ve dönemi, Mustafa Kemal PaĢa’nın Anadolu’ya
geçiĢi, Erzurum, Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Mebusan Meclisi, TBMM’nin açılıĢı, çalıĢmaları ve yapısı, Ġç
Ġsyanlar ve Milli Cepheler, 1920 yılında Ġtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeleri, Sakarya SavaĢı’na kadar
1921 yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan Muhaberesi ve sonuçları, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan BarıĢ
AntlaĢması ve önemi.
UNV
13101
TÜRK DILI – I
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk
Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili’nin geliĢmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili’nin bugünkü durumu ve
yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar,
Ġmla kuralları ve uygulaması, Noktalama iĢaretleri ve uygulaması , Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması,
Edebiyat ve düĢünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları.
UNV
13105
YABANCI DĠL –I
4
0
4
4
Dersin Ġçeriği: To be: am, is, are. Plurals, What is/are, To be: questions and negatives Possessive adj. Possessive’ s.
Present Simple: Positive, questions and negatives. A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of
frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective.
Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision.
UNV
13107
TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ
1
1
2
1.5
Dersin Ġçeriği: GiriĢ ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım
Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın
Donanımları Ġle Birlikte Kurulması ve ÇalıĢtırılması / iĢletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin
Ġsimleri, Dosyalar ve Dosya Ġsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör OluĢturma,
Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / Internet.
ĠSG
13103
MAKĠNE VE TECHĠZAT
3
1
4
3,5
Dersin Ġçeriği: Makine Elemanlarının Sınıflandırılması,Bağlama Elemanları , Yataklar ve Kasnaklar,Kavramalar,Miller
ve Akslar,DiĢli Çarklar, Kaynak, Lehim, Perçin, Civata Bağlantıları ve Hesapları, Pim ve Perno Hesaplamaları, Fırınlar,
Buhar Kazanları ve ĠĢletimi, Eleme ve Tasnif Malzemeleri, Kırıcılar, KarıĢtırıcılar, Sondaj Makineleri, Pompalar,
Kompresörler,Baca Filtreleri TaĢıma, Kaldırma, Çekme, Ġtme, Kazma, Delme, Kesme, AĢındırma amaçlı Makineler ve
Aletler.
ĠSG
13105
Ġġ YERĠ DĠZAYNI
4
0
4
4
Dersin Ġçeriği: Ergonominin tanımı önemi, Ġnsan Faktörleri ve ĠĢ verimliliği, insan Vücudu, ÇalıĢma Ortamındaki
Fiziksel KoĢullar, Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, Yüklenme ve Zorlanma, ÇalıĢma ve Dinleme Süreleri, iĢ
Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık, ÇalıĢma Enerjisi ve iĢlerin Enerji Gereksinimleri, Ergonomi ve ĠĢ Güvenliği
iliĢkisi, Ergonomi ve ĠĢ Etüdü ĠliĢkisi, Ergonomi ve Kalite Kontrol iliĢkisi, ÇalıĢma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı,
ĠĢyerlerinde Ergonomik inceleme.
ĠSG
13101
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
4
0
4
4
Ders Ġçeriği ĠĢ Sağlığının Sosyal Boyutu / ĠĢyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / ĠĢyerinde
Meslek Hastalıklarını OluĢturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / iĢyerinde
Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, TitreĢimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / ĠĢyerinde Gürültü Haritasının
Düzenlenmesi / ĠĢ Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri / ĠĢyerinde Sağlık Açısından Hijyen Ve Temizlik / Gıda
Endüstrisinde iĢ Hijyeni / Enerji Ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme / YaĢam Boyu Spor.
UNV
13104
ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP
TARIHI - II
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Siyasi olarak yapılan Ġnkılap hareketleri (saltanatın Kaldırılması) , Çok partili döneme geçiĢ
denemeleri, hukuk alanında yapılan inkılap hareketleri, Eğitim-kültür alanında yapılan inkılap hareketleri, Atatürk
Dönemindeki dıĢ politika geliĢmeleri, Atatürk ilkeleri, baĢka bir ifadeyle; Türk inkılabının dayandığı ilkeler.
UNV
13102
TÜRK DILI – II
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada
kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonda anlatım Ģekilleri ve uygulanması,
Zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanıĢ Ģekilleri, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulanması, Anlatım ve cümle
bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Ġlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya
edebiyatlarından ve düĢünce tarihinden seçilmiĢ örnek yazma yeteneğinin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili retorik
uygulamaları.
UNV
13106
ĠNGLĠZCE – II
4
0
4
4
Dersin Ġçeriği: “To be” past, Simple past tense, Present continuous tens, Present perfect tense, If clauses type I,
Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of BE: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission
and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell,
Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don’t have to, Will for prediction,
Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing.
UNV
13108
TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ
1
1
2
1,
5
Dersin Ġçeriği Temel internet Kavramları , Web Tasarımına GiriĢ, DeğiĢik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları
OluĢturma , Sunu Programı , Veri Tabanı programı Kullanımı.
ĠKY
13104
TEMEL HUKUK
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği: Hukuk Kavramı , Modern Hukuk Sisteminin Dayanağı, Yaptırım Kavramı ve Yaptırım
Türleri,Hukukun Genel Prensipleri,Hukukun Kaynakları : Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet, Mahkeme Kararları ve
Bilimsel içtihatlar , Hukuki ĠĢlemler , Haklar ve Hakkın Kaynakları ,Hukukun Dalları: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
,Hukukun Genel Kavramları.
ĠSG
13102
KĠMYASALLAR VE TEHLĠKELERĠ
4
0
4
4
Dersin Ġçeriği: Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması / Patlayıcı Maddeler / Gazlar / Yanıcı Sıvılar /
Yanıcı Katı Maddeler /Oksitleyici Maddeler / Zehirli Ve Ġğrendirici Maddeler / Radyoaktif Maddeler / Dağlayıcı
Maddeler / Diğer Tehlikeli Maddeler / Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri / Alınması Gerekli Önlemler / Mücadele
Yöntemleri / Acil Ġlk Yardım / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması /
Hazırlanması.
ĠSG
13104
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUATI
4
0
4
4
Dersin Ġçeriği: ĠĢ Güvenliği Ġle ilgili Olarak , Ülkemizde ve Dünyada Uygulanan, Uygulanmakta Olan Kanun
,Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Özel Yasal Prosedürlerin Tarihçesi , Yorumlanması, Uygulanması , ġikayetlerin
Değerlendirilmesi , BilirkiĢilik Ve Revize Edilme Yöntemleri , ĠSG Mevzuatına ĠliĢkin Tüzük ve Yönetmelikler ,
SSK, Bağkur, ĠĢkur ve Diğer Kanunların ĠSG ile Ġlgili Tüzük ve Yönetmelikleri
ĠSG
13201
ĠLK YARDIM
2
1
3
2,5
Dersin Ġçeriği Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durum Nasıl Saptanır, Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir ġekilde Acil
Tıbbi Sistemi Harekete Geçirmeliyiz, Acil Durum Neticesinde Nasıl Fark Yaratılır, Temel Hayat Desteği Nasıl
Sağlanır, Acil Müdahale, Hayatta Kalma Zinciri, Tıbbi Acil Durum, Ani Hastalık ĠĢaret ve Belirtileri, Acil Ġlk
Yardım Teknikleri, Anatomi, Fizyoloji, Normal Vücut Fonksiyonları Nelerdir, Normal Kalp ve Ciğer Fonksiyonları
Nelerdir, Kalp Krizi ve/veya Felç Durumu Ġçin Risk Faktörleri Nelerdir, Kalp Krizi ve Felç Durumunda Ġlk Yardım,
Boğulma Durumunda Ġlk Yardım, Genel Triaj Prensipleri.
ĠSG
13203
YANGINDAN KORUNMA
YÖNTEMLERĠ
2
1
3
2,5
Dersin Ġçeriği Yangın Nedir? Neden Patlama Olur? Yangın Yönetmeliğinin incelenmesi, Yangında Organizasyon,
HaberleĢme Teknikleri, Yangından Korunma Yöntemleri, Ġlk Üç Dakikanın Önemi
ĠSG
13205
ELEKTRĠK ġEBEKE TESĠSLERĠ
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Temel Kavramlar: Alçak Gerilim, Küçük Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim, Kofra ve Ana
Dağıtım Tablosu , Topraklayıcı , Akım Devresi , Aktif ve Pasif Kısım , Yıldız Noktası , Faz, Nötr, Artı, Koruma
Ġletkeni , Anahtar, Otomatik Anahtar, Güç Anahtarı, Kesici , Ġzolasyon Hatası , Kısa Devre , Hat Teması , Elektrik
Çarpmasında Ġlk Yardım.
ĠSG
13203
Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU
2
2
4
3
Dersin Ġçeriği Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı, Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran
KoĢullar,Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları , Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla
Mücadele ġekilleri , Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri , Primler , Prim DıĢı Gelirler , Finansman
Sistemleri , Sosyal Güvenlik Fonları, Yansıma , Ġvazlar ve Temaruz , Sosyal Güvenliğin Ekonomik Fonksiyonları ,
Yeniden Gelir Dağıtıcı Kanallar Ġçinde Sosyal Güvenliğin Yeri , Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik / Kamu
Hizmeti – Sosyal Güvenlik ĠliĢkileri , Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları , Dini Sosyal Yardımların Sosyal
Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi.
ĠSG
13207
ÇEVRE KORUMA VE GÜVENLĠĞĠ
32
0
3
3
Dersin Ġçeriği Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri, Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık
Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi, Proses Dinamiği , Sedimantasyon, Koagülasyon,
Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler , Hava Kirlenmesi , Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı
Atıkların Atılması , Çevresel Etki Değerlendirmesi , Katı Atık Yönetimi , Arıtma Tesislerinin ĠĢletilmesi , Çevre
Yönetimi , Çevre Mikrobiyolojisi , Su Kalitesinin Yönetimi , Hava Kirliliği Kontrolü , Türkiye'nin Çevre Sorunları
ĠSG
13209
ENDÜSTRĠYEL KONTROL VE
ELEMANLARI
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Algılayıcılar ve Transdüserler , Sıcaklık Sensörleri , Basınç Transdüserleri , Pozisyon (Konum)
Transdüserleri , AkıĢ Transdüserleri , Seviye Ölçümü , Opto Elektronik Tekniği , Hız, TitreĢim ve Ġvme.
ĠSG
13211
ETĠKETLEME VE ĠġARETLEME
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Araç,Gereç , Malzeme ,Koruyucu Ekipman ,Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanlarının, Tehlike , Kalite,
Kimyasal, Fiziksel, Sağlık, Özel iĢaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri , Kalibrasyon , Eğitim Ve Uygulama
KoĢulları , Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri.
ĠSG
13213
Ġġ HĠJYENĠ
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Hijyenin Tanımı ve önemi, Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler Ġle Ġlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler, ĠĢ
Ortamlarında Hijyen, Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yollan,
Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemler, Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar, Mikropların
Dünyası, Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma, Çapraz BulaĢma, KiĢisel Hiyjen, El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni, El
Yıkamanın BulaĢıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Eller Ne Zaman, Nasıl Yıkanmalıdır? Tırnak
Fırçalarının Kullanım özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi, Doğru Yerde ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El
Yıkama: Prosedürler, El Yıkama Takımları
ĠSG
13206
YAPI ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜV.
2
0
2
2
Dersin Ġçeriği ġantiyelerde Genel ĠSG Kuralları, Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları, Genel ĠSG ve Yapı ĠĢlerinde
ĠSG'nin Farkı, ġantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, ĠnĢaat Yerlerinde iĢ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi
Teknikleri.
ĠSG
13208
UYARI ĠġARETLERĠ VE LEVHA
STANDARTLARI
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği ĠĢaret ve Uyarı Levhaları önemi, ÇeĢitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri
Yönetmeliğinin Ġncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme ĠĢaretleri.
ĠSG
13214
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNDE
YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler, Genel ġartlar, ĠSG Politikası, Planlama, Risk Değerlendirme,
Yasal ġartlar ve Diğer Gereklilikler, Hedefler ve Yönetim Programlan, Uygulama, Yapı ve Sorumluluklar, Eğitim,
Bilinçlendirme ve Yetkinlik, DanıĢma ve ĠletiĢim, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Operasyon Kontrol,
Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki, Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler, Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar, Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi. OSHAS 18001 ,
ISO9001:2000 Kalite Yönetim ,Toplam Kalite Yönetimi , ĠĢ Sağlığı ĠĢ Güvenliği (ĠSĠG) Neden Önemlidir? , OHSAS
18001 ĠSĠG Yönetim Sistemi Nedir, Ne değildir, Ne Sağlar? Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler, OHSAS 18001
ĠSĠG Yönetim Sistemi - ġartlar, Genel ġartlar, ĠSĠG Politikası, Planlama, Risk Değerlendirme, Yasal ġartlar ve Diğer
Gereklilikler, Hedefler ve Yönetim Programları, Uygulama, Yapı ve Sorumluluklar, Eğitim, Bilinçlendirme ve
Yetkinlik, DanıĢma ve ĠletiĢim, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Operasyon Kontrol, Acil Durumlara
Hazırlık ve Tepki, Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler, Performans Ölçümü ve Ġzleme, Kazalar - Olaylar ve
Uygunsuzluklar – Düzeltici, Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirmesi ĠĢ
Kollarına
Bağlı
Olarak
ĠĢ Yerlerinin
ĠSG Değerlendirmesinin Yapılması, Buna Uygun ġablonların
OluĢturulması, Yerinde Uygulanması, Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve Ġstatistiki Sonuçların
OluĢturulması.
ĠSG
13218
TAġIMA VE DEPOLAMA
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve TaĢımacılık, Ġstifleme Ve KurallarI, Tehlikeli
Maddelerin Depolanma Kuralları, Depo özellikleri, ĠĢaretlendirme, Yönlendirme, ĠĢ Kazaları, Alınması Gerekli
Önlemler, Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi.
ĠSG
13218
SÜREÇ KONTROL
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği Otomatik Kontrol Kavramları, Otomatik Kontrol Sembolleri, Otomatik Kontrol Yöntemleri, Kontrol
Sistemlerinde Kararlılık, Muhtelif Kontrol Yapıları, Son Sürücü Elemanları.
ĠSG
13220
ARAMA VE KURTARMA BĠLGĠSĠ
3
0
3
3
Dersin Ġçeriği: Kaza nedenleri, Aramada Genel Esaslar, Kaza Olunca: Hareket planı, Yardım isteme, Yardım Ġstemek
Ġçin Gitmek, Arama Organizasyonu, Arama Yöntemleri, Ġlk Yardım Bilgisi, Harita Pusula Bilgisi, Telsiz bilgisi,
Emniyet Kemeri Yapmak, Ġpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Araç,
Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması, Hazırlanması.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content