close

Enter

Log in using OpenID

Cover File - Dicle Tıp Dergisi

embedDownload
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA
• Analysis of peripheral vascular injuries: A social catastrophe
Periferik damar yaralanmaları analizi: Sosyal bir katastrofi
Süleyman Yazıcı, Oğuz Karahan, Orkut Güçlü, Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Ahmet Çalışkan, Orhan Tezcan, Binali Mavitaş...................................................................................... 441
• The relation between serum vitamin D levels and clinical findings of fibromyalgia
syndrome
Serum vitamin D seviyelerinin fibromiyalji sendromunun klinik bulguları ile ilişkisi
Nurcan Kılıç Baygutalp, Fatih Baygutalp, Buminhan Şeferoğlu, Ebubekir Bakan............... 446
• The effects of insulin on the expression levels of ADAMTS6 & 19 in OUMS-27 cell
İnsülinin OUMS-27 hücrelerinde ADAMTS6 ve 19 ekspresyon düzeylerine etkileri
Veli Uğurcu, Sümeyya Akyol, Aynur Altuntaş, Rıdvan Fırat, S. Fatih Kurşunlu, Özlem
Çakmak, Kadir Demircan.................................................................................................... 451
• Malformations of cortical development and epilepsy: Clinical, EEG and neuroimaging
findings in children
Kortikal gelişim bozukluğu ve epilepsi: Çocuklarda klinik, EEG ve nörogörüntüleme bulguları
Ayşe Kartal, Kürşad Aydın................................................................................................... 457
• Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda koroner bypass uygulamaları: preoperatif,
intraoperatif ve postoperatif verilerin incelenmesi
Coronary bypass applications in patients with low ejection fraction: investigation of
preoperative, intraoperative and postoperative data
Oğuz Karahan, Sinan Demirtaş, Umut Serhat Sanrı, Fahri Hayri Atlı, Ahmet Çalışkan, Celal
Yavuz, Şinasi Manduz......................................................................................................... 463
• Böbrek taşı olgularında tam tüpsüz standart perkütan nefrolitotominin etkinlik ve
güvenirliği
Efficacy and safety of totally tubeless standard percutaneous nephrolithotomy in patients
with kidney stones
Cemil Aydın, Ramazan Topaktaş, Selçuk Altın, Ali Akkoç, Zeynep Banu Aydın, Aykut Aykaç.........468
• Kalp damar kliniğimizdeki 14 yıllık konjenital kalp hastalığı deneyimlerimiz
14 years’ experience of congenital heart disease in our cardiovascular clinic
Orhan Tezcan, Orkut Güçlü, Süleyman Yazıcı, Emre Demir Benli, Sinan Demirtaş, Celal
Yavuz, Ahmet Çalışkan, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş...................................................... 479
• Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri
Smoking prevalence and views about tobacco law in students of medical school
Zeynep Baykan, Melis Naçar.............................................................................................. 483
• Nonfonksiyone böbrekte nefrektominin en sık sebebi: Ürolitiyazis
The most common cause of non-functioning kidney nephrectomy: Urolithiasis
Şenol Adanur, Tevfik Ziypak, Mahmut Koç, Erdem Koç, Turgut Yapanoğlu, İsa Özbey, Özkan
Polat....................................................................................................................................491
• Üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle izlenen hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of the patients that followed up for upper gastrointestinal system bleeding
Hüseyin Gölgeli, Şamil Ecirli, Orkide Kutlu, Hüsniye Başer, Deniz Karasoy....................... 495
• İleri evre Freiberg hastalığında cerrahi tedavi
Surgical treatment of advanced stage Freiberg disease
Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, Ferit Boğatekin, Gökhan Meriç...........502
• Endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı ve yerleşim yerinin yaş ve
cinsiyete göre dağılımı
Distribution of the incidence and location of the Helicobacter pylori according to age and
gender in patients who undergone endoscopy
Levent Demirtas, İlyas Sayar, Emin Murat Akbas, Adalet Özçiçek, Fatih Özçiçek, Aysu
Timuroglu, Harun Düğeroğlu, Kültigin Türkmen.................................................................. 507
• Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda hipotiroidi
Hypothyroidism in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Sibel Ayık, Melda Apaydın, Saliha Aksun, Galip Akhan, Mithat Bahçeci............................. 512
• Akneli hastalarda sistemik isotretinoin tedavisinin laboratuvar değişkenleri üzerine
etkisi ve literatürün gözden geçirilmesi
Effect of systemic isotretinoin treatment on laboratory variables in patients with acne and a
review of the literature
Haydar Uçak, Zeynep Meltem Akkurt, Derya Uçmak, Bilal Sula, Mustafa Arıca................. 518
• Benign ve malign sinonazal kitlelerin ayrımında difüzyon MR görüntüleme
Discrimination of benign and malign sinonasal masses with diffusion-weighted MR imaging
Ahmet Peker, Elif Peker, İlhan Erden.................................................................................. 522
• Bir üniversite hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran çocuk hastaların deri
biyopsilerinin klinikopatolojik korelasyonu
Clinicopathologic correlation of skin biopsies in pediatric patients who consulted to
dermatology outpatient clinic of a university hospital
Haydar Uçak, Derya Uçmak, Zeynep Meltem Akkurt, Bilal Sula, Gül Türkçü, Mustafa Arıca..........526
• Renal ektopili çocukların ürolojik ve nefrolojik analizi
The urological and nephrological analysis of children with renal ectopia
Sevgi Yavuz, Aysel Kıyak, Ferhat Demir, Ayşe Nur Akınel.................................................. 529
• Vankomisine dirençli enterokoklarda linezolid, tigesiklin ve daptomisin duyarlılığının
E-Test yöntemiyle araştırılması
Investigation of linezolid, tigecycline and daptomycin susceptibility in vancomycin-resistant
enterococci using E-test method
Mehmet Parlak, İrfan Binici, Aytekin Çıkman, Mustafa Kasım Karahocagil, Yasemin Bayram,
Mustafa Berktaş..................................................................................................................534
• Lise öğrencilerinin cep telefonu kullanma davranışları ve cep telefonları hakkındaki
görüşleri
High school students’ usage behavior and views about mobile phones
Ahmet Ergin, S. Utku Uzun, Ali İhsan Bozkurt..................................................................... 542
• Romatoid artrit ve depresyon arasındaki ilişki
The relationship between rheumatoid arthritis and depression
Mehmet Uçar, Ali İrfan Gül, Ümit Sarp................................................................................ 548
• Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin
değerlendirilmesi
The evaluation of the clinical and laboratory characteristics of children with pulmonary
tuberculosis
Velat Şen, Ünal Uluca, Süreyya Yılmaz, Hadice Selimoğlu Şen, Tuba Tuncel, Ali Güneş,
Müsemma Karabel, Mehmet Fuat Gürkan.......................................................................... 552
• Pilonidal sinüs olgularında dört farklı cerrahi tekniğin karşılaştırılması
Comparison of four different surgical techniques in cases with pilonidal sinus
Ahmet İlker Keskin, Yılmaz Polat, Eyüp Duran, Süleyman Çetinkünar, Musa Zorlu........... 558
• Endovasküler aortik onarımda tek merkez deneyimi: Teknik ve klinik yönlerin
incelenmesi
Single center experience in endovascular aortic repair: review of technical and clinical
aspects
Sinan Demirtaş, Osman Tiryakioğlu, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Gündüz Yümün, Celal
Yavuz, Orhan Tezcan, Oğuz Karahan................................................................................. 564
CASE REPORT / OLGU SUNUMU
• Synchronous bladder tumors in a married couple: Effect of treatment options on
quality of life
Evli çiftte eş zamanlı mesane tümörü: Tedavi seçeneklerinin hayat kalitesi üzerine etkisi
Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Osman Köse, Öztuğ Adsan............................................... 574
• A new possible acquired risk factor for pulmonary embolism: Colonoscopy procedure
Pulmoner emboli için kazanılmış olası yeni bir risk faktörü: Kolonoskopi işlemi
Talat Kılıç, Hilal Ermiş, Omar Kaya, Hakan Alan................................................................. 577
• Trakeabronşial amiloidoz olgusu
A case of tracheobronchial amyloidosis
Tuncer Şenol, Şamil Günay, İrfan Eser, Emre Erkilet.......................................................... 581
• Perianal fistül traktını taklit eden endometriozis: Olgu sunumu
Endometriosis mimicking the perianal fistula tract: Case report
Gül Türkcü, Yahya Avcı, Ulaş Alabalık, Arif Hamidi, Burak Veli Ülger, Hüseyin Büyükbayram........585
• İlginç yabancı cisim aspirasyonu olan üç olgu
Three cases of interesting foreign body aspiration
Fatih Meteroğlu, Serdar Onat, Ali Birak............................................................................... 587
• Dyke-Davidoff-Masson sendromu iki olgu sunumu
Dyke-Davidoff-Masson syndrome: Two case reports
Mehmet Deniz Bulut, İsmail Gülşen, Aydın Bora, Alpaslan Yavuz, Cemil Göya, Abdussamet
Batur....................................................................................................................................591
• Raynaud fenomeni’ni taklit eden kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1
Complex regional pain syndrome type 1 mimicking Raynaud’s phenomenon
Serpil Tuna, Nilüfer Balcı..................................................................................................... 595
• Listeria monocytogenes serotip 4b’ye bağlı neonatal sepsis: Bir olgu ve literatür
derlemesi
A Case of Neonatal Sepsis due to Listeria monocytogenes Serotype 4b: Case report and
literature review
Fikret Tekay, Erdal Özbek, Ebru Kazancı, Nilüfer Okur, Mahmut Demirel, Mehmet Şah İpek........599
• Tek taraflı alt ekstremite proksimal kas güçsüzlüğü; diyabetik amiyotrofi ve lomber
diskopati birlikteliği: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Weakness of unilateral lower limb’s proximal muscle; diabetic amyotrophy coexisting with
lumbar discopathy: Case report and review of the literature
Emine Eda Kurt, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay.......................................................... 603
• Dev sağ ventrikül fibromu olan süt çocuğu
An infant with a giant right ventricular fibroma
Fikri Demir, Alper Akın, Meki Bilici, Fesih Aktar, Ünal Uluca, Mehmet İbrahim Turan, İlhan
Tan.......................................................................................................................................608
• Propafenon aşırı dozuna bağlı gelişen kardiyak arrest
Cardiac arrest secondary to propafenone overdose
Nihat Polat, Murat Yüksel, Mesut Aydın, Fethullah Kayan, Sait Alan.................................. 611
DERLEME / REVIEW ARTICLE
• Atriyal fibrilasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar
Current approaches in atrial fibrillation treatment
Cenk Sarı, Cemal Köseoğlu, Hüseyin Ayhan...................................................................... 614
Cilt / Volume 41 • Sayı / Issue 3 • Eylül / September 2014
• İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile
ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi
The determination of resistance to ertapenem and other antibiotics with ESBL product of
Enterobacteriaceae isolated from urine samples
Aytekin Çıkman, Nadire Seval Gündem, Barış Gülhan, Merve Aydın, Mehmet Parlak,
Yasemin Bayram.................................................................................................................474
• Karpal tünel sendromu: 350 hastanın klinik ve sosyodemografik özelliklerinin
değerlendirilmesi
Carpal tunnel syndrome: An evaluation clinical and sociodemographic characteristics of 350
patients
Nermin Tanık, Ümit Sarp, Asuman Çelikbilek, Mehmet Uçar, Özlem Balbaloglu, Hakan Ak,
Hasan Onur Arık, Tugay Atalay........................................................................................... 538
Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal
DİCLE TIP DERGİSİ • D i c l e M e d i c a l J o u r n a l
DİCLE
pISSN 1300 - 2945
eISSN 1308 - 9889
ÜNİVERSİTESİ
Cilt / Volume 41
•
Sayı / Issue 3
•
Eylül / September 2014
DİCLE TIP
DERGİSİ
Dicle Medical Journal
Yılda 4 kez Yayınlanır
Publishes four times a year
Kaynak Gösterimi
Abbreviation for Citation
Dicle Med J
Ücretsiz Tam Metin
Free Full Text
www.diclemedj.org
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını
Journal of Dicle University Medical School
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content