close

Enter

Log in using OpenID

bu izahname katılma belgelerinin satışının yapıldığı

embedDownload
BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY
İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE
TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK
ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR
GEÇERLİ OLUP, İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR.
HERYILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR
METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
FİBABANKA A.Ş.'NİN
B TİPİ ALTIN FONU
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR
Fibabanka A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak,
09/02/2012 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 272902 sicil numarası altında kaydedilerek
14/02/2012 tarih ve 8005 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre
yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına,
riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer
kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2012 tarih ve
B.02.6.SPK.0.15.305.01.01-93 sayılı izni ile kurulmuş Fibabanka A.Ş. B Tipi Altın Fonu’nun katılma paylarının
halka arzına ilişkin izahnamedir.
Fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren I.tertip 20.000.000.000 adet katılma payları,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca 13/4/2012 tarih ve 34 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un
ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
I. FON HAKKINDA BİLGİLER:
1.Fonun Türü :
2.Fonun Tipi :
3.Fon Tutarı :
4.Fon Pay Sayısı:
5.Fonun Süresi :
Altın Fonu
B Tipi
200.000.000 TL
20.000.000.000 Adet
Süresiz
II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
Portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No:10 “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar
Tebliği” 5’inci maddesi uyarınca fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye
piyasası araçlarına yatırılır.
Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi
düşük olanlar tercih edilir.
Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı
olarak altına ve değerli madenlere yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir yaratmayı
hedeflemektedir.
III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:
1.Kurucu: Fon kurucusu olarak Fibabanka A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun
pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.
1
2. Yönetici: Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim
sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler, fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak
yönetilir.
3. Saklama Kuruluşu: Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam
etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza
edilecektir. Fon portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer yabancı sermaye piyasası araçları,
Clearstream Banking Luxembourg ve Euroclear Bank nezdinde uluslararası saklama hizmetine aracılık eden
kuruluşların, fon adına açılan saklama hesaplarında saklanır.
IV. FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:
Fon’da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:
Adı Soyadı
Görev
Emre ERGUN
Fon
Başkanı
Canberk
ARAJ
Fon Kurulu Üyesi
Ayşegül
ÖZÜTÜRK
Erman
ELTUT
Fon Kurulu Üyesi
Hakan
AVCı
Basri
Fon
Portföy
Yöneticisi
Ruşen Fıdda
SÖZMEN
Fon
Portföy
Yöneticisi
Kezban
TAŞOLUK
Fon Müdürü
Arzu TOPAL
ÜSTÜNDAĞ
Fon
Hizmet
Birimi Yetkilisi
Kurulu
Fon Denetçisi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Tecrübesi
(Yıl)
2012-Devam Fibabanka A.Ş.-Genel Müdür
Yardımcısı
2011-2012 Credit Europe Bank-RomanyaGenel Müdür Yardımcısı
2007-2011 Credit Europe Bank-Ukrayna- Genel
Müdür Yardımcısı
2004-2007 Finansbank A.Ş.Grup Yöneticisi
2012-Devam Fibabanka A.Ş.-Bölüm Yöneticisi
2005-2012 Credit Europe Bank AmsterdamDealer
2007-Devam Fibabanka A.Ş.-Bölüm Yöneticisi
16
Atanmasına
İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı
Tarihi ve Sayısı
23.07.2012 /149
12
23.07.2012 /149
19
20.09.2011 /174
02/2012-Devam
Fibabanka
A.Ş.-Birim
Yöneticisi
06/2011-01/2012 Denizbank A.Ş.-Ticari ve
Kurumsal Krediler
06/2006-06/2011 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Ticari ve Kurumsal Krediler
2013-Devam Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel
Müdür
2013-2013 Fibabanka A.Ş.-Bölüm Yöneticisi
02/2012 - 05/2013 ATIG Menkul Değerler
A.Ş.-Genel Müdür
11/2009 - 02/2012 Meksa Yatırım A.Ş.-Gemel
Müdür Danışmanı
11/2008 - 11/2009 Delta Yatırım A.Ş.-Genel
Müdür
2013-Devam Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Bölüm Yöneticisi
2011-2013 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.Direktör
2007-2011 Mira Menkul Değerler A.Ş.-Müdür
2013-Devam Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Birim Yöneticisi
2013-2013 Fibabanka A.Ş. –Birim Yöneticisi
2012-2013 GCM Menkul Kıymetler A.Ş.Müdür Yardımcısı
2000-2012 Halk Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.-Yönetmen
2013-Devam Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetmen
2013-2013 Fibabanka A.Ş.-Yönetmen
2007-2013 Halk Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.-Uzman
12
23.07.2012 /149
2
20
-
16
-
13
-
6
-
V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:
1. Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş sınırlamalar portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
Altın ve Kıymetli Madenler
51
100
Kamu Borçlanma Senetleri
0
49
Ters Repo İşlemleri
0
49
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
0
49
Borsa Para Piyasası İşlemleri
0
20
Yabancı Para Cinsinden Borçlanma Araçları
0
49
Borsa Yatırım Fonları/Yatırım Fonları
0
10
Hisse Senetleri
0
49
Yabancı Hisse Senetleri
0
49
2. Fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantları dahil edilebilir. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına
yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan
aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan
aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık
pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda taraf olunan aynı varlığa
dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.
VI. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:
Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki
esaslara göre tespit edilir.
1. Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım
fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru
ile çarpılması suretiyle bulunur. T.C. Merkez Bankası’nın ilan etmediği kur bilgileri için Reuters ve
Bloomberg veri dağıtım ekranlarının ilgili sayfalarından alınan kur bilgileri kullanılır.
2. Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat
veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören
varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması
durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
3. Borsada işlem görmeyen ortaklık paylarının değerlemesinin portföye dahil edilmeleri aşamasında
ve söz konusu ortaklık paylarının fon portföyünden çıkarılana kadar geçen süre zarfında takvim yılı
esas alınarak en az 6 (altı) ayda bir defa olmak üzere, Kurul’ca belirlenecek esaslara uygun olarak
yapılması zorunludur.
4. Borsa İstanbul A.Ş. Küçük Emirler Pazarı’nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz.
5. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son
işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç
verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir.
3
6. Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.
7. Yabancı para cinsinden varlıklar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru
ile değerlenir. , Fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para
için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
8. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve
doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.
9. Yukarıda sayılanlar dışındaki varlıklar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, sermaye piyasası
mevzuatında belirtilen şekilde yazılı karara bağlanır.
"Fon Toplam Değeri", fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi, borçların
(Kurucu tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur.
Fon'un devamı süresince alınan bedelsiz paylar, temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün Fon'un
toplam değerine dahil edilir.
"Bir payın değeri", fon toplam değerinin tedavüldeki katılma paylarının kapsadığı pay sayısına
bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma paylarının tümü satılıncaya kadar, her payın değeri, fon
toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satın alma yoluyla
Fon’a geri dönmüş katılma paylarından halen Fon bünyesinde bulunanların sayısı toplam pay sayısından
düşülür.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra Fon’un Sürekli Bilgilendirme Formu’nda ilan edilen
aracı kuruluşlarca da yapılabilecektir. Katılma payları alım ve satım işlemlerini yapacak aracı kuruluşlar
tarafından tüm dağıtım kanallarında fon paylarının alım satımına aracılık edileceği yatırımcıların bilgisine
sunulur.
VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:
1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Fon’un
toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile
muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Kurucu’ya, fon toplam değerinin günlük %0,005
(yüzbindebeş) [yıllık yaklaşık %1,825 (yüzdebirvirgülsekizyüzyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk
ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve
yönetici arasında paylaştırılır.
2. Pay Senedi Kurtajı: Fon adına, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, Borsa
İstanbul tarifesi uygulanır.
3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda ve Takasbank
Borsa Para Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, Borsa İstanbul ve Takasbank tarifesi uygulanır.
4. Kıymetli Maden Kurtajı: Aracı kurum ve borsa’nın uyguladığı işlem komisyonları uygulanmaktadır.
5.Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon’un net varlık değeri
üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul ücreti Fon varlıklarından karşılanır.
01.01.2013 tarihinden itibaren:
4
a) Fondan karşılanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst sınırı fon toplam değerinin yıllık % 2,19’i
(yüzdeikivirgülondokuz) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde kalınsa
dahi, yukarıda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.
b) 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider oranının
ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon
toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın
aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona iade
edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında
toplam giderlerden düşülür. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve
varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.
6. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarlar aşağıda yer almaktadır:
a. Bağımsız Denetim Ücreti: Yıllık anlaşmalar çerçevesinde değişiklik arz eder.
b. Saklama Ücreti: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarifesi uygulanır.
c. Karşılaştırma ölçütü ücreti
VIII. KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER:
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen giderler kurucu tarafından karşılanacaktır.
GİDER TÜRÜ
TUTARI (TL)
Tescil ve İlan Giderleri
5.000.-TL
Gazete İlan Giderleri
5.000.-TL
Diğer Giderler (Noter 25.000.-TL
Onayı Dahil)
TOPLAM
35.000.-TL
IX. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:
1.Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a)Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.maddesinin 1 no’lu
bendinin (d) alt bendi uyarınca, portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli
madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar
vergisinden istisnadır. Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım
fonları veya ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarından % 01 oranında vergi kesintisi
yapılması gerekmektedir.
b)Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu’nun
geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 02 oranında gelir vergisi
tevkifatına tabidir.
2.Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi3
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul
kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi
tevkifatına tabidir. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.
1
Bkz. 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
3
Bu bölümde yer alan tevkifat oranları ile vergi düzenlemelerine ilişkin güncel bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
www.gib.gov.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabilmektedir
2
5
Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden
çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona
iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki
gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine
atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici
67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin
elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı
kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla
elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık
veya özel beyanname verilmez.
X- KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:
1. Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir
işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar.
Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
2. Kurucu, Fon’un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden
60 gün içinde KAP’ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi
halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.
3. Kurucu, Fon’a ilişkin finansal raporları, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim
kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kendisine ulaşmasından sonra,
kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı
tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklar.
4. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.
5. Fiyat raporu günlük olarak düzenlenir. Söz konusu raporlar değerleme günü itibarıyla Takasbank’a
gönderilir. Fiyat raporlarının kamuya açıklanmasına gerek yoktur.
6. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporları dışındaki finansal raporlar kamuya açıklandıktan sonra,
kurucunun www.fibabanka.com.tr adresli internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla
ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık
tutulur. Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan
yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
7. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını
etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından KAP’ta ilan
yoluyla duyurulur. Sözkonusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.
8. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek
izahname eki haline getirilir. Bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında
6
birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz.
İzahname ve içtüzük katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
9. Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:
Genel Esaslar:
Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım
satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların
telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.
Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve
satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına
göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları :
Yatırımcıların BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri
katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay
fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir ve asgari alım emri 1000 pay ve katları olacaktır.
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin kurucu tarafından tahsil edilmesi
esastır. Bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2.
maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları:
Yatırımcıların BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00‘a kadar verdikleri
katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir ve asgari satım emri 1000 pay ve katları olacaktır.
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak
pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
13:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ dan sonra verilmesi halinde ise
talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
7
10. Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici tarafından
gerekli görülmesi halinde fon katılma payları fonun toplam pay sayısının %20’sini aşmayacak şekilde kendi
portföylerine dâhil edilebilir. Kurucu ve yönetici tarafından kendi portföylerine alınabilecek katılma
paylarına ilişkin sınırlamalar borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar için
uygulanmaz. Borsa’da işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların kurucuları, fon katılma
paylarının geri dönüşlerinde gerekli likiditenin sağlanmasından sorumludur.
11. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf
sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman
bilgi talep edebilirler.
12. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın
kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması
durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir.
XI. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:
Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer:
1.Fon içtüzüğünde belirtilen sürenin sona ermesi,
2.Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi,
3.Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
4.Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve
benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması.
Fonun sona ermesi durumunda, fon portföyündeki varlıklar Kurucu veya yönetici tarafından borsada satılır.
Fonun taraf olduğu borsada işlem görmeyen sözleşmeler ise tasfiye edilir. Bu şekilde satışı mümkün
olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak
paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.
Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.
Kurucunun iflası halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı
kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder.
XII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:
1.Satış Başlangıç Tarihi: Fon katılma payları, . ./. ./2012 tarihinden itibaren bedelleri tam ve nakden tahsil
edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.
2.Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler:
UNVAN
ADRES
TELEFON NO
FİBABANKA A.Ş.
Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113
34349 Dikilitaş/Beşiktaş - İSTANBUL
(0212) 381 82 82
3.Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler :
UNVAN
ADRES
TELEFON NO
FİBABANKA A.Ş.
Tüm Şubeleri
Telefon Bankacılığı
İnternet Bankacılığı
Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113
34349 Dikilitaş/Beşiktaş - İSTANBUL
(0212) 381 82 82
8
4.Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
KURUCUNUN UNVANI
FİBABANKA A.Ş.
ADRES
Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113
34349 Dikilitaş/Beşiktaş - İSTANBUL
TELEFON NO
(0212) 381 82 82
YÖNETİCİNİN UNVANI
ADRES
TELEFON NO
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113
Kat:15 34349 Dikilitaş /Beşiktaş - İSTANBUL
(0212) 381 72 90
İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.
16/04/2014
Canberk ARAJ
Ayşegül ÖZÜTÜRK
FON KURULU ÜYESİ
FON KURULU ÜYESİ
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
397 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content