close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Bütçesi - Bilecik İl Özel İdaresi

embedDownload
T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
1
GÜNDEM NO
49
9
KARAR NO
2014/222
20
TOPLANTI TARİHİ
28/11/2014
1
TOPLANTI SAATİ
10:00
İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
DÖNEMİ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
TOPLANTI YERİ
KONU
:
:
:
:
:
: 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
BAŞKAN
:
ÜYELER
:
Serkan YILDIRIM
H. Hüseyin ÇELİK, Mehmet YILMAZ, Hikmet TURHAN, Nizamettin
ÇAM, Oğuz SERTLER, İ. Zeki UYANIK, Ahmet EREN, Mayir KÜÇÜK,
Haluk FİLİZLİ, Hakan ÖZKAN, Orhan UĞUR, Ertuğrul TORUN, Tevfik
ÖZÜTÜRK, Nihal ARSLAN, Ahmet BULUR, Ali ŞENEL, Turgay
YILMAZ, Necati KESER, Osman VAROLU
Meclis Başkanlığına sunulan ve İl Genel Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/175 sayılı kararı ile
incelenerek rapor tanzim edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “İl Özel İdaresi 2015
Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun okunması üzerine;
Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.11.2014 tarih ve 35 sayılı raporu doğrultusunda;
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- İl Özel İdaresi birimleri için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği gibi toplam (23.400.000,00)
TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- İl Özel İdaresi bütçesinin gelirleri '(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması' cetvelinde
gösterildiği gibi toplam (23.400.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Vali, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
1- Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)
2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli (Örnek-18)
3- Ödenek Cetveli (Örnek-20)
4-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-11)
5- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-12)
6- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli (Örnek-13)
7- Gelecek Yıllara Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-22)
8- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)
9- İhdas Edilen Sürekli Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)
10- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)
11- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-26)
12- İhtiyaç duyulan diğer cetveller.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- İl Özel İdaresi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara ve
Benzeri Teşekküllere yapılacak yardımlar ve ödenek aktarmaları İl Encümeni Kararına atfen
yapılır/ödenir. Konuyla, faaliyetle ilgili yatırımcı birim tarafından sonuçlar takip edilir.
Madde 10- (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü gibi) Afet Yardımı için diğer kurum ve kişilere aktarılmak/ödenmek üzere, idaremiz hesabına
gönderilen paralar emanet hesabına alınarak Vali Olur'u ile ilgili idarelere aktarılır.
Madde 11- Bütçede isimleri belirtilen Birliklere yardım ödenekleri doğrudan Birlik hesaplarına
aktarılarak kullandırılır.
Madde 12- Köylere Yardım tertiplerindeki ödenekleri, tahsissiz veya tahsisli mahiyette olmak üzere;
ihtiyaç halinde Köy bütçelerine veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarmaya İl Encümeni
yetkilidir.
Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden İl Encümenince 5355 Sayılı Kanunun 18. maddesi ve 5302 Sayılı
Kanunun 64. maddesi gereği aktarma yapılarak kullandırılacak ödenekler doğrudan ilgili harcama
tertiplerine aktarılır, ilgili birimce ödeme emri hazırlanır ve işin sonuçları takip edilir.
Madde 14- Meclis, Encümen ve Vali’nin karar ve bütçe uygulama talimatları ile yapılmış sözleşme v.b.
işlemlerin mali ve taşınır muhasebe kayıtlarına işlenmesinde (muhasebe yönünden uygulanabilir hale
getirilmesi amacıyla) belirtilen amaca yönelik her türlü hesap kodu açılması ve düzenlenmesi ( bunlar
arasındaki aktarmalar dahil ) Mali Hizmetler Müdürlüğünce doğrudan yapılabilir. 5355 Sayılı Kanun’un
18’inci maddesi ve 5302 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi kapsamında idare dışına yapılacak ödenek
transferleri de bu kapsamda olup, ihtiyaç halinde ödenekler transfer hesaplarına aktarılır, ilgili birimce
ödeme emri hazırlanır ve işin sonuçları takip edilir.
Madde 15- Bütçemizde projeli olarak kullanılan ödeneklerin takibinde asıl proje giderleri ile ilan, yasal
giderler vb. giderlerin net bir şekilde takibinin sağlanabilmesi amacıyla yine aynı proje için açılacak
ekonomik kodlara aktarılarak kullandırılır.
Madde 16- Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden gelen ödenekler Valilik Makamı onayı ile ilgili
müdürlüğe bütçelenerek (8 finans) kullanılır/harcanır.
Madde 17- 2015 Mali Yılı içerisinde tahakkuk eden İller Bankası payı bütçe tahmininde öngörülen
tutarın üzerinde gerçekleşmesi halinde, tahakkuk eden tutar üzerinden ilgili tertibe gelir-gider işlemleri
uygulanır.
Madde 18- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 19- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin yukarıda belirtilen şekilde madde madde;
28.11.2014 tarihli 20. birleşimde M.İ. B.M.Y.’nin 29. maddesinin 7’nci fıkrası doğrultusunda isim
okunarak yapılan oylama sonucu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin “b” bendi
gereğince, oybirliği ile karar verildi.
Serkan YILDIRIM
Meclis Başkanı
Oğuz SERTLER
Katip Üye
Nihal ARSLAN
Katip Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content