close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 uygulama esasları

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI
UYGULAMA ESASLARI
EK-1
BAŞLIKLAR
I - Eğitim-Öğretim Takvimi
II-Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları
III-D Grubu Kur’an Kursları
IV-Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
V-Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Programı
VI-4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi
VII-Engellilere Yönelik Din Eğitimi
VIII-Protokoller
IX-Geçici Öğretici Görevlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
X-EHYS Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar
XI-Diğer Hususlar
I-EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ
Bilindiği üzere Kur’an kurslarımızda yüzünden okuyanlar için eğitim-öğretim yılı 4, hafızlık
eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır.
Buna göre yüzünden okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2014-2015 yılı eğitim-öğretim
takvimi aşağıda belirtilmiştir:
Yüzünden Okuyanlar İçin Eğitim Öğretim Takvimi
İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI
DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ
DÖNEMLER
KAYIT TARİHİ
DÖNEM TARİHİ
1. DÖNEM
15-24 Eylül 2014
22 Eylül 2014–21 Kasım 2014
2. DÖNEM
17-27 Kasım 2014
24 Kasım 2014–23 Ocak 2015
Şubat Tatili
23 Ocak 2015-02 Şubat 2015
3. DÖNEM
02-11 Şubat 2015
09 Şubat 2015–03 Nisan 2015
4. DÖNEM
30 Mart – 08 Nisan 2015
06 Nisan 2015–29 Mayıs 2015
Hafızlığa Çalışanlar İçin Eğitim Öğretim Takvimi
HAFIZLIK EĞİTİMİ PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ
DÖNEMLER
KAYIT TARİHİ
DÖNEM TARİHİ
1. DÖNEM
02-11 Haziran 2014
09 Haziran 2014- 05 Ekim 2014
2. DÖNEM
29 Eylül 2014-08 Ekim 2014
06 Ekim 2014-01 Şubat 2015
3. DÖNEM
02-11 Şubat 2015
09 Şubat 2015-07 Haziran 2015
1
II-YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI
Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Temel ve Ek Öğretim Programları uygulanacaktır.
1. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ders kitabı olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim
İslam” kitabı takip edilecektir.
2. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an
öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik olarak müftülüklerce her il ve/veya ilçede
ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim
veren Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya
vb. yollarla halka duyurulacaktır. Belirlenen bu kursların isimleri kamuoyuyla paylaşılmak
üzere [email protected] gönderilecektir.
3. İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı kerim derslerini desteklemek
amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde de D grubu kurslar açılabilecek ve Camilerde
Kur’an Öğretimi programları düzenlenebilecektir.
4. Türkiye’de oturum veya eğitim izni olan yabancı uyruklu öğrenciler Kur’an kurslarına
doğrudan kayıt edilebilecektir. Bunun dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler Başkanlığın yazılı
izni ile, Suriye uyruklu öğrenciler ise emniyet müdürlüğünün kendilerine vermiş olduğu belge
numaraları ile kurslara kayıt edilebileceklerdir.
III-D GRUBU KUR’AN KURSLARI
1. D grubu kursların açılışında Kur’an kursları yönergesinin 19. Maddesindeki açılış amacı ile
açılış şartlarına riayet edilecek, Kur’an eğitim ve öğretimine fiziki açıdan uygun olmayan
mekânlarda kurslar açılmayacaktır.
2. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (sevgi evleri, huzur evleri, yetiştirme yurtları,
gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen
mekânlarda açılabilecektir.
3. D Grubu kursların açılmasında:
a) Derslik sayısının 1 olması,
b) Öğrenci sayısının en az 12 olması,
c) Yeterli sayıda wc ve lavabosunun bulunması,
d) Sınıf ortamının oluşmasını sağlayacak yeterli sayıda sıra, masa ve sınıf
tahtasının bulunması, şartları aranacaktır.
4. D grubu kurslar için vatandaşlar kayıt başvurularını; ilgili müftülükten temin edecekleri
Müracaat Dilekçesi ile müftülüğe yaparlar. İstekli sayısının 12’ye ulaşması halinde mülki
amirin onayı ile şartları uygun görülen yerlerde D grubu kurslar açılabilecek ve buralarda
açılarak müftülükçe öğretici görevlendirilecektir.D grubu kursların açılış işlemleri ve
öğreticilerin ders tanımlama işlemleri müftülük, öğrenci girişleri ise öğretici tarafından
yapılacaktır.
5. A, B ve C grubu Kur’an kurslarının bulunduğu yerlerde istekliler öncelikle bu kurslara
yönlendirilecektir. Söz konusu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar
açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir. İhtiyacın kadrolu
öğreticilerce karşılanamaması durumunda ise geçici öğretici görevlendirme cihetine
gidilecektir.
2
6. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci
yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen
yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta
bulundurulan evrak, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir.
7. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber;
eğitimin verimli, düzenli, tertipli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için varsa en
yakınındaki A, B, C grubu kurslardaki yöneticilerin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili
kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kurstaki yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne
karşı sorumlu olacaktır.
8. D grubu kurslarda; Temel öğretim, Ek öğretim ve 4-6 Yaş grubuna yönelik hazırlanan
programlar uygulanacaktır. Diğer programları talep eden vatandaşlar ise A, B ve C grubu
kurslara yönlendirilecektir.
9. Bu kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre
yürütülecektir. Ek öğretim programları 29 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde
planlanacaktır.
10.Yapılacak denetimlerde -en az üç defa-sınıf mevcudu oluşmadığı tespit edilen kurslardaki
eğitim sonlandırılacak ve buradaki geçici öğreticinin görevine son verilecektir.
11. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre İhtiyaç Odaklı Öğretim
Programları esprisine uygun olarak açılması amaçlanan D grubu kurslarda, öğreticinin değil
öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması
hususunda mahalli ihtiyaçlar da dikkate alınacak ve öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle
gelemeyeceği dönemlerde ise söz konusu kurslar açılmayacaktır.
IV- HAFIZLIK EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel ve Hafızlık Eğitimi Programları
uygulanacaktır.
1. Hafızlık Eğitimi Programı, Başkanlığımızın 10.09.2013 tarihli ve 67567140.254-1751
sayılı yazısında(EK-3) belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Söz konusu yazıda
belirtilen 21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim
Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in”15’nci maddesinin
(a) bendi, 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 32/3’le
değiştirilmiştir. Buna göre; imam-hatip ortaokuluna devam edenlerle birlikte diğer ortaokula
devam edenlere de belgelendirmeleri halinde hafızlık eğitimi için bir yıl ara verme imkânı
sağlanmıştır. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip
Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.
2. Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi” kapsamında
eğitim veren imam hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden yararlanacak
öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili bilgi afişleri kurslara ve
öğrencilere zamanında ulaştırılarak duyurulacaktır.
3. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere
sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Ayrıca
sosyal etkinlik ve rehberlik dersleri kapsamında alan uzmanları ile müftü ve vaizlerin kursları
3
ziyaret ederek öğrencilerimizi hafızlık ve din eğitimi konusunda konferans ve sohbetleriyle
bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri sağlanacaktır.
4. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması
konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı
kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler dini
bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş
bırakılmamalıdır. Ayrıca dileyen öğrencilere bu durumlarda MP3 cihazları ile dinleme
yoluyla hazırlık yapmaları sağlanabilir.
V- YURTDIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLER
Kur’an kurslarımızda eğitim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere
"Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Öğretim Programı" uygulanacaktır.
VI- 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ
1. Bu öğrencilere yönelik açılan kurs ve sınıflarda, Başkanlığımızca hazırlanan “Kur’an
Kursları Öğretim Programı(4-6 Yaş Grubu)” takip edilecektir.
2. 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretiminde Başkanlığımızca gönderilecek “Kur’an
Kursları Öğretici Kitabı” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı” kullanılacaktır. Diğer yardımcı
materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
3. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Manisa Eğitim
Merkezi’nde 09-22 Eylül 2013 ve Afyonkarahisar/Sandıklı’da 13-21 Ağustos 2014
tarihlerinde düzenlenen seminere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler
görevlendirileceklerdir.
Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise görevlendirmeler de sırasıyla
aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:
a. İlahiyat fakültesi mezunu olup formasyon belgesi olanlar veya çocuk eğitimi ile
ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.
b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve
sertifikası olanlar.
c. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve
sertifikası olanlar.
4. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-4) uygun
sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda ise bu kurslar
açılmayacaktır.
VII- ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ
1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için,fiziki şartları öğrencilerin durumlarına
uygun,ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılabilecektir.
2. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Rize Müftü Yusuf Karali
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen işitme ve görme engellilere yönelik düzenlenen seminerlere
katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirilecektir.
3. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise adı geçen öğrencilerin eğitimlerinde
bilgi ve tecrübesi olan diğer öğreticilere görev verilecektir.
4
VIII- PROTOKOLLER
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013
tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü
(EK-5) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına
yönelik kursların açılması için de gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır.
2. A, B ve C grubuKur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki
gençlere sporu sevdirmek, boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak ve
öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak gelişimlerine katkıda
bulunmak amacıyla Başkanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü arasında 18.06.2013 tarihinde
imzalanan protokol (EK-6)kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan
öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden
istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
3. “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi”;Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı
arasında18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-7) kapsamında yürütülecektir.
IX- GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
1. Müftülükler, geçici öğretici ihtiyacı olan Kur’an kursunun ismini ve ihtiyaç duyulan görevli
sayısını belirleyecek, görevlendirileceklerde aranan şartlarla birlikte ihtiyaç duyulan sayı ve
sınav tarihi, il müftülüğünün web sayfasın dailan edilecektir.
2.Geçici öğretici alımı ve sınav işlemlerinde, Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimi
göz önünde bulundurularak, birinci dönemin kayıt tarihinden bir hafta önce tamamlanmalıdır.
Ayrıca bunun dışında ihtiyaç duyulması halinde diğer dönemler öncesi de sınav yapılarak
geçici öğretici alımı yapılabilecektir.
3.Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda,
yeterlik sınavından en yüksek puanı olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki katına kadar
istekli, sözlü mülakata tabi tutulacak yeterlik ve sözlü mülakat puanının ortalaması alınarak
puanı en yüksek olandan başlanmak üzere sınav sonucu ilan edilecektir.
4.Yukarıda belirtilen şartları haiz isteklinin bulunamaması durumunda ise, en az imam-hatip
lisesi mezunu olmaları kaydıyla mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak
sınavda başarılı olanlar puan sırasına göre geçici öğretici olarak görevlendirilecektir.
5. Geçici öğreticiler, müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilecek ve sınava
giren isteklilerin tamamı, puanları ile birlikte müftülük web sitesinden duyurulacaktır.
6.İlk defa geçici öğretici olarak görevlendirilmesi planlananların hizmet içi eğitimi ise birinci
dönem başlamadan önce yapılacaktır. Bu öğreticilere yönelik yapılacak hizmet içi eğitimde
ekteki program uygulanacaktır. (EK-8)
7. Kur’an kursu öğreticiliğinde geçici olarak görevlendirilenler, (üzerinde resmi görevi
bulunanlar hariç) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.
X- EHYS KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5
1. Kur’an kurslarına yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş
işlemlerhttp://ehys.diyanet.gov.tr/ adresli (EHYS) programı üzerinden yürütülecektir.
ve
EHYS’den yapılması gereken işlemler:
a) Kurs açılışları (A,B,C,D grubu kurs açılışı ve bunlarla ilgili tüm işlemler)
b) Ders ve öğretici tanımlamaları
c) Öğrenci işlemleri
d) Öğreticiye ödenecek ücretin tahakkuk işlemleri
Not: EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup yapılacak olan burada yapılacak
duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.
XI- DİĞER HUSUSLAR
1.Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları,
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuOgretimP
rogrami.aspx Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresinden indirilebilecektir.
2. İhtiyaç duyulduğunda bu yıl yeni basımı yapılan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı”,
“Kur’an
Kursları
Etkinlik
Kitabı”
ile
“Dinim
İslam”
kitapları
ttp://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.aspx
adresinden indirilebilecektir.
3. Her öğretici uyguladığı program kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama
esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların rahatlıkla
görebileceği şekilde kursun dış kısmında uygun bir yere asacaktır.
4. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için;aşçı, temizlikçi vb. personel
ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an
kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
5. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında
belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka
bir ödenek olmadığı için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ödenek talebinde de
bulunulmayacaktır.
7. Öğreticiler yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde,Hafızlık
eğitiminde görevli öğreticiler ise yıllık izinlerini, yöneticinin bilgisi ve müftünün uygun
gördüğü zamanlarda kullanacaklardır..
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content