close

Enter

Log in using OpenID

Camiler haftası talimatı-1425

embedDownload
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
، ٠‫؛؛؛؛‬
Z, ‫؛‬SSSSS‫؛‬.«,»».،.،،.
Etkinlikleri
................VALİLİĞİNE
(II Müftülüğü)
İlgi
: a) 31.07.2014 tarihli ve 75718882-220.03-298 sayılı olur.
b) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama
Yönetmeliği.
Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Merkez Komisyonu
toplantısında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda müftülüklerimiz, din hizmetleri
müşavirlik ve ataşeliklerimizce mahalli imkanlar çerçevesinde ekte belirtilen hususların
yerine getirilmesi kararlaştırılmış ve bu kararlar Başkanlık Makamınca ilgi (a) olurla uygun
görülmüştür. Buna göre;
I- Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda, Ek-I’de belirlenen amaç, hedef ve ilkeler
doğrultusunda Ek-II ve Ek-III’deki etkinliklerden yapılabilecekler arasından planlanarak
kutlama programı hazırlanacak ve hafta ile ilgili olarak yapılacak diğer işlemlerle birlikte ilgi
(b) yönetmelik ve Başkanlığımız 2007 genelgesi çerçevesinde yerine getirilecektir.
II- Gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında, illerde mülki amirden, yurtdışında ise misyon
şeflerinden izin alınarak mahalli veya ulusal basın yayın organları bilgilendirilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Din Hizmetleri Genel Müdüi
Ekler:
II.
IİI.
IV.
Amaç, hedef ve ilkeler (2 s.)
Etkinlikler (3 s.)
Din görevlilerine yönelik etkinlikler (1 s.)
Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca yapılacak etkinlikler (1 s.)
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)
İlgili Valiliklere (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)
Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne
Bilgi:
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına
Başkan Yardımcılarına
Merkez Birimlerine
Diyanet İşleri Başkanlığı Ü niversiteler M ahallesi D um lupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
İrtibat: Tel: (0312) 295 73 23
Faks:(0312)284 60 36
e-posta: cam [email protected] diyanet.gov.tr
EK-I
CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KUTLAMASININ AMACI, HEDEFİ
VE İLKELERİ,
A. Amaç
Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız ile din görevlilerimizin toplumdaki yerini, önemini,
İçtimaî fonksiyonlarını ve dinî hayatımızın gelişmesine sağladığı katkıları ele alarak toplumu
bilgilendirmektir.
B. Hedefler
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında fert ve toplum hayatında önemli olmakla beraber
ihmal edilen konuları tema olarak işlemek, belirlenen temaya kamuoyunun dikkatini
çekmek, ele alman konuyla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak,
2. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında camilerin ibadet mekanı olması yanında; hayatın
merkezine alınarak fonksiyonel hale getirilmesine yönelik faaliyetler yapmak,
3. Haftanın anlam ve önemine dair sesli, görüntülü ve yazılı materyaller hazırlamak ve
dağıtmak,
4. Cami hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik panel, sempozyum, konferans ve
çalıştaylar organize etmek,
5. Hafta münasebetiyle din görevlilerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla
Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma, Hafızlık, Hutbe ve Şiir Yazma yarışmaları
düzenlemek,
6. Haftanın kamuoyuna mal olmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içerisinde etkili ve kuşatıcı programlar tertip etmek,
7. Din görevlilerimizin mesleklerini severek ve kendilerine güven duyarak yapmalarına
yardımcı olacak, onlara göreve adanmışlık duygusu kazandıracak ve kişisel gelişimlerini
sağlayacak, dini, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
C. İlkeler
1. Haftanın ilgili yönetmelik gereği 01-07 Ekim 2014 tarihleri arasında kutlanması
gerekirken 04-07 Ekim tarihlerinin Kurban bayramına denk gelmesi sebebiyle Bakan
onayı alınarak 13-19 Ekim 2014 tarihleri arasında kutlanması ve etkinliklerin belirtilen
süre içerisinde planlanarak icra edilmesi,
2. Hafta münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerde “Cami ve Gençlik” konusuna ağırlık
verilmesi, gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik
ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik edecek şekilde
cami ve gençlik konusunda toplumun aydınlatılması,
3. Taşra teşkilatı ve yurtdışında Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri
Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (2). ve (3). fıkrasında belirtilen, Il/Ilçe
Müftülüğü ve Din Hizmetleri Müşavirliği/Ateşeliği Kutlu Doğum Haftası ile Camiler
ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonunun oluşturulması, faaliyetlerin yer
ve zaman belirtilerek bu komisyonlarca belirlenmesi ve takip edilmesi,
4. İnisiyatifin ve kontrolün düzenleme komisyonunda olması kaydıyla kutlamalarda kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve gönüllü teşekküllerle işbirliği yapılması,
5. Öğrenciler arasında düzenlenecek şiir, kompozisyon, karikatür ve resim yarışmalarında İl
Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılması,
6. Etkinliklerin toplumun her kesimini kucaklayıcı nitelikte olması, huzursuzluğa sebep
olacak söylem ve davranışlardan kaçınılması ve istismar edilme ihtimali bulunan
faaliyetlerin yapılmaması,
7. Başkanlıkça
hafta
ile
ilgili
etkinliklerde
kullanılmak
üzere
tasarım
hazırlanması/hazırlattırılması, düzenlenecek konferans ve panelleri duyurmak için gerekli
afiş ve kokartların Başkanlıkça hazırlanan tasarımlara uygun olarak il/ilçe müftülüklerince
mahalli imkanlarla bastırılması,
Ek-1 formda belirtilen etkinliklerden, il ve ilçe müftülükleri, din hizmetleri müşavirlik ve
ataşeliklerince gerçekleştirilmesi planlananların en geç 18 Eylül 2014 tarihine kadar
DHYS’ye kaydedilmesi,
Müftülük, müşavirlik ve ataşeliklerce planlanan etkinliklerin 27 Eylül 2014 tarihinden
itibaren Başkanlığımız web sitesinde yayınlanması,
. Müftülükler ile müşavirlik ve ataşeliklerce gerçekleştirilen etkinliklerin bilgileri ile Ek-2
form dikkate alınarak hafta sonrasında oluşturulacak raporun ikinci bir yazışmaya ihtiyaç
duyulmaksızın 31 Ekim 2014 tarihine kadar DHYS’ye girilmesi,
EK-II
MÜFTÜLÜK, MÜŞAVİRLİK VE ATAŞELİKLERİMİZCE, CAMİLER
GÖREVLİLERİ HAFTASI İÇİN BELİRLENEN AMAÇ, HEDEF VE
DOĞRULTUSUNDA PLANLANABİLECEK ETKİNLİKLER,
VE DİN
İLKELER
1. Yurtdışında “Açık Kapı” günleri düzenlenen camilerde din görevlileri ile birlikte o
ülkenin dilini iyi bilen kişilerin görevlendirilmesi, dinimizi, kültürümüzü ve camilerimizi
tanıtıcı yayın, yazılı ve görsel broşür, kitap, dergi, sinevizyon vb. yollarla sergiler
düzenlenmesi,
2. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle “Cami ve Gençlik” konusu
merkeze alınarak İslam dininin gençliğe ve gençlere verdiği önem, Kur’an’da ve
hadislerde İslâmî şuura sahip genç bir nesle sahip olmayı teşvik eden hususlar, Hz.
Peygamber’in gençlere karşı tavrı ve örnekliği gibi konularda toplumun bilgilendirilmesi,
Başkanlığımızın camiyi toplum hayatının merkezine taşımak, cami hizmetlerini daha aktif
ve verimli hale getirmek amaçları doğrultusunda; toplumun her kesimine olduğu gibi
gençlere de gereken ilgi ve önemin gösterilmesi, gençlerin camilerde buluşup ibadetlere
katılımının sağlanması, “Cami ve Gençlik” konusunda din görevlilerimizin
bilgilendirilmesi, bu konuda gençlere yönelik yeni yaklaşım tarzlarının belirlenmesi,
3. Cami ve Kur’an kursu hizmetlerine bakım, onarım ve temizlik yapılması gibi hususlarda
katkıda bulunan demek, vakıf yöneticileri, köy muhtarları ile özel şahıslara Teşekkür
Belgesi verilmesi,
4. Hafta içerisinde din görevlilerimize ve halkımıza öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere
Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ile düzenleme komisyonu tarafından
seçilecek eserlerin dağıtılması,
5. İlkokul, ortaokul, lise ve Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik şiir, kompozisyon, karikatür
ve resim yarışmaları düzenlenmesi,
6. Hafta ile ilgili etkinliklerde kullanılmak üzere Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan
tasarımlara uygun olarak afiş, kokart, davetiye, broşür, kapaklı dosya vs. malzemelerin
mahalli imkanlarla bastırılması,
7. Cami içi ve dışı faaliyetler,
S.N
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Etkinlikler
Konferans
Panel
Sempozyum
Vaaz
Hutbe
Hatim ve mevlit
TV ve radyo konuşmaları
Tasavvuf musikisi konseri
Kadınlara yönelik irşat programı
Halk, gençler ve din görevlileri
Halk, gençler ve din görevlileri
Halk, gençler ve din görevlileri
Cami cemaati
Cami cemaati
Halk, gençler ve din görevlileri
Halk, gençler ve din görevlileri
Halk, gençler ve din görevlileri
Kadınlar ve genç kızlar
8. Ziyaretler,
S.N
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Etkinlikler
Tarihi ve selatin cami ziyareti
Şehit aileleri ve gazilerin ziyareti
Hastane ziyareti
Huzurevi ziyareti
Sevgi evleri ve Kur’an kursu ziyareti
Resmi kurum ve kuruluş ziyareti
Hedef Kitle
Din görevlileri, K ur’an kursu öğrencileri
Şehit yakınları ve gaziler
Hastalar
Yaşlılar
Çocuklar ve gençler
Resmi kurum ve kuruluş çalışanları
g.
h.
i.
j.
k.
1.
Esnaf ziyareti
Cezaevi ziyareti
İlgiye ve desteğe muhtaç kesimlerin ziyareti
Yetiştirme yurtları
Kabristan ziyareti
Mülteci kampları
Esnaf
Mahkumlar
Yaşlı, kimsesiz, öksüz ve yetimler
Gençler
Halk
Mülteciler
Camilere ilgiyi artıracak faaliyetler,
،.N
e.
Etkinlikler
Hedef Kitle
Camilerde kütüphane/kitaplık oluşturulması ve
varlığının duyurulması
Cami Cemaati
Cami ve mescitlerde gençlerle
programlarının düzenlenmesi
Gençler
buluşma
Camilerin tanıtımı ile ilgili çocuklara
ve
gençlere yönelik programlar
düzenlenmesi,
camiye ve cemaatle namaza teşvik edilmesi
Çocuklar ve Gençler
Camiler ve Din Görevlileri Haftasının
duyurusunu yapacak afiş ve pankart asılması
Halk
Cami çevresinde imkanlar ölçüsünde gençlerin
istifade
edebileceği
sosyal
mekanlar
oluşturulması
Halk ve gençler
Cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi
Halk ve gençler
Açık kapı günleri düzenlenmesi
Halk, diğer dinlere mensup kişiler
10. Yarışmalar,
a.
Kompozisyon yarışması
b.
Şiir yarışması
H edef Kitle
K ur’an kursu öğrencileri, ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencileri
K ur’an kursu öğrencileri, ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencileri
11. Birey ve Toplum Yararına Yapılan Faaliyetler,
S.N
a.
Etkinlikler
Cami, K ur’an kursu bakım onarım ve temizlik
çalışması ile çevre düzenlemesi yapılması
H edef Kitle
Halk, din görevlileri
Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri
Halk, din görevlileri, yetimler, öksüzler,
dullar, kimsesizler, yaşlılar, fakirler
Cami ve K ur’an kurslarında elektrik ve su
kullanımında tasarrufun teşvik edilmesi
Halk, din görevlileri, gençler, çocuklar
d.
Kan ve organ bağışının teşvik edilmesi
Halk, din görevlileri
e.
Ağaç dikiminin teşvik edilmesi
Halk, din görevlileri
Her camiye beş (5) adet mealli Kur’an-ı Kerim
hediye edilmesi
Halk, din görevlileri
Emekli din görevlilerinin ziyaret edilmesi
Emekli din görevlileri
12. Diğer Faaliyetler,
S.N
o
•
٠٠
U
٧٠
Etkinlikler
Mahalli basılı ve görsel yayın organlarıyla
halkın bilgilendirilmesi
Cami, Kur’an kursu ve müftülük hizmet
binası temel atma ve açılış merasimi
Hedef Kitle
Halk
Halk
Din görevlileri
Başarılı personelin ödüllendirilmesi
Yetimler, öksüzler, kimsesizler,
Himayeye muhtaç kimselere ikramda
j
u.
dullar, yaşlılar, fakirler, engelliler
bulunulması
e. Kermes, sergi, hayır pazarı gibi
Halk
etkinliklerin düzenlenmesi
olarak tespit edilmiş olup, bu etkinliklerden yapabileceklerini planlamaları için
müftülüklerimiz ile yurtdışı teşkilatına talimat olarak gönderilmesi,
c.
EK-III
DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER İLE CAMİYE VE HAFTAYA İLGİYİ
ARTIRACAK KONULAR,
1- Din görevlilerine yönelik kitap okuma günleri, psikolojik, sosyal ve dini konularda
bilgilendirici seminerler, konferans ve paneller düzenlenmesi, özellikle “din hizmetlerinde
gönüllülük” esasına değinilmesi,
2- İslam’ın gençliğe verdiği değerler konusunda bilgilendirme yapılması,
3- Kur’an kursu, cami, minare, şadırvan ve diğer müştemilatın yapımı, bakımı, onarımı,
temizliği vb. işlerin yapılması hususlarında hizmeti geçen vatandaşlar ile din
görevlilerinden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere ülke genelinde yüz bin
(100.000) hatim okunması ve mevlit merasimleri düzenlenmesi,
4- Din görevlilerinin çalışmalarını değerlendirmek maksadıyla hüsn-i hat, ebru ve tezhip
sergisi açılması,
5- Din görevlilerine yönelik Hz. Peygamber döneminde gençlerin ibadet hayatındaki yeri ve
camiye devamı konusunda seminerler düzenlenmesi,
6- Açılış merasiminde, mesleki başarılarıyla temayüz etmiş din görevlilerine teşekkür belgesi
verilmesi,
7- Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencilerinin, din görevlileri ve halka dönük sosyal ve
kültürel etkinliklerde bulunmasının sağlanması,
Konferans ve Panellerde
1.
2.
3.
4.
İslam’a Göre Cami- Gençlik İlişkisi
Hz. Peygamber Döneminden Bugüne Cami ve Gençlik
Gençleri Camiden Alıkoyan Unsurlar ve Çözüm Yolları
Gençlerin Camiye Teşvikinde Gençlere, Din Görevlilerine, Ailelere ve Demeklere
Düşen Görevler
5. Modem Hayatta Gençlerle İletişim Kurma
6. Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler
7. Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi
Yarışmalarda ise
1. Kompozisyon
2. Makale
3. Şiir
konularının işlenmesi.
Cami ve Gençlik
Cami ve Gençlik, Gençlik ve Namaz
Gençlik Camide Huzur Buluyor,
Sevgi ve Heyecanı Camide Arayan Gençlik,
Allah’a İbadet Ederek Yetişen Genç
EK-IV
CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINDA, BAŞKANLIK VE TÜRKİYE DİYANET
VAKFI TARAFINDAN İCRA EDİLEBİLECEK FAALİYETLER,
1. 13 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara ilinde veya Başkanlıkça belirlenecek
başka bir ilde Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasimi düzenlenmesi,
merasimin canlı olarak yayınlanması, taşra ve yurtdışında personelin ve vatandaşlarımızın
programı izleyeceği şekilde planlama yapılması,
2. Merkez ve müftülüklerce yapılacak açılış merasimleri için “Cami ve Gençlik” konulu bir
sinevizyon hazırlanması/hazırlattırılması ve il müftülüklerine gönderilmesi, hazırlanacak
bu sinevizyonun Başkanlık web sitesinde yayınlanması,
3. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye
girenlerin açılış merasiminde açıklanması, ödüllerinin verilmesi ve masraflarının
karşılanması,
4. Diyanet Aylık Dergi’nin Ekim sayısında, haftaya ilişkin yazılara yer verilmesi, temayla
ilgili hazırlanacak kitapçığın basılarak ücretsiz olarak dağıtılması,
5. Açılış merasimi için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda davetiye, broşür, kapaklı dosya ve
kokart, görevliler arasında düzenlenen Hafızlık, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Ezanı
Güzel Okuma final yarışmaları için yeterli sayıda afiş bastırılıp illere gönderilmesi,
6. İhtiyaç duyulması halinde afiş ve panoların yaptırılması,
7. Hafta münasebetiyle camilere ilgiyi arttırmak için üzerinde ayet ve hadis mealleri yazılı
afiş tasarımları hazırlanması/hazırlattırılması, 100.000 adet afiş bastırılması ve metro,
metro istasyonları, belediye otobüsleri, dolmuş, servis araçları ile dükkan, müftülük,
Kur’an Kursları ve camilere asılmak üzere il ve ilçelere gönderilmesi,
8. Başkanlıkça belirlenen tema ile ilgili tasarım hazırlanması/hazırlattırılması,
9. Başkanlık personeli arasında düzenlenen yarışmaların finallerinin yapılacağı
Kahramanmaraş, Malatya, Eskişehir, Denizli ve Çorum illerindeki programların kamera
çekimlerinin yapılarak DVD, VCD, ve ASF formatında Din Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne ulaştırılması,
10. “Cami ve Gençlik” konulu bir panel düzenlenmesi, panelin görüntülü ve sesli kayıtları
ile çözümünün yapılması, imkanlar dahilinde kitap halinde bastırılması ve Başkanlık web
sitesinde yayımlanması,
11. Her coğrafi bölgede birer ilde K ur’an Ziyafeti programları düzenlenmesi,
12. Cami görevlileri tarafından geliştirilen projelerin belirlenmesi amacıyla “IV. Cami
Görevlileri Çalıştayı” düzenlenmesi,
13. Hafta vesilesi ile Türk Tasavvuf Musikisi Konseri tertip edilmesi,
EK-1
2014 YILI C A M İ L E R V E DİN G Ö R E V L E R İ H A F T A S IN D A G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L E C E K F A A L İY E T T Ü R L E R İ
S.N
'
A Ç IK K A P I
2
AÇ ILIŞ M ER A SİM İ
3
A Ğ A Ç /FİD A N D İK İM İ K A M P A N Y A SI
4
B A SİN A Ç IK L A M A SI
5
C A M İ, K U R 'A N K U R S U B A K IM , O N A R IM V E T E M İZ L İK K A M P A N Y A SI
6
C A M İL E R D E K Ü T Ü PH A N E /K İT A PL IK D Ü Z E N L E M E S İ
7
C U M A H U TBESİ
8
HATİM V E M EV LİT P R O G R A M I
9
İSRAFI Ö N L E M E K A M PA N Y A SI
10
K A D IN LA R A Y Ö N ELİK İR Ş A T P R O G R A M I
11
K A N V E O R G A N B A Ğ IŞI K A M P A N Y A SI
12
KİTA P DAĞ ITIM I
13
KO N FER A N S
14
PA N EL
15
SEM PO Z Y U M
16
SERG İ
17
SİN EV İZY O N
18
TA S A V V U F M U SİK İSİ K O N SER İ
19
K ON USU
F A A L İY E T İN A D I
T E M E L A T M A V E AÇ ILIŞ M E R A S İM İ (M Ü F . S İT E S İ, K. K U R S U , C A M İ V E
M Ü ŞTEM İLA T I)
20
T E Ş E K K Ü R BELGESİ
21
TV V E R A D Y O PR O G R A M I
22
VAAZ
23
Y A R D IM LA ŞM A V E D A Y A N IŞ M A E T K İN L İK K A M P A N Y A S I
24
Y A R IŞM A LA R
25
ZİY A R ETLER
K A R İK A T Ü R Y A P M A , ŞİİR V E K O M P O Z İS Y O N Y A Z M A Y A R IŞ M A L A R I
TA R İH İ V E S E L A T İN C A M İ, H A S T A N E , C E Z A E V İ, Y A Ş L I V E K İM S E S İZ L E R , E N G ELLİLER , Ç O C U K
Y U V A SI, Ş E H İT A İL E L E R İ, H U Z U R E V İ, G A Z İL E R , E S N A F V E R ESM İ K U R U M V E K U R U LU Ş
Z İY A R E T L E R İ
26
SPO R TİF F A A LİY ETLER
B A D M İN T O N , G Ü R E Ş , M A S A T E N İSİ, F U T B O L , V O L E Y B O L , C İR İT V S. TU R N U V A L A R I
Ek- 1/A
2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINDA PLANLANAN
FAALİYET PROGRAMLARI HEDEF KİTLE (YURTİÇİ/YURTDIŞI)
HEDEF KİTLE
S.N
1
BÜTÜN VATANDAŞLAR
2
DİN GÖREVLİLERİ
3
YARDIMA MUHTAÇ OLANLAR
4
HALK VE DİN GÖREVLİLERİ
5
HASTALAR
6
MAHKUM VE TUTUKLULAR
7
HUZUREVİ SAKİNLERİ/YAŞLILAR
8
ÇOCUKLAR
9
ÖĞRENCİLER
10
KURUM VE KURULUŞ ÇALIŞANLARI
11
ESNAF
12
ŞEHİT AİLELERİ
13
GAZİLER
14
DİN GÖREVLİLERİ/ÖĞRENCİLER
15
FAKİR AİLE ÇOCUKLARI
16
HALK/KADINLAR/ENGELLİER/ÇOCUKLAR
17
KADINLAR
18
GENÇLER
19
ENGELLİLER
20
DAVETLİLER
21
GAZETE OKUYUCULARI
22
MAHALLİ YÖNETİCİLER
23
BASIN
24
TV İZLEYİCİLERİ
25
RADYO DİNLEYİCİLERİ
Ek-2
2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI RAPORU
KONU
AÇIKLAMA
Camiler ve Din G örevlileri Haftası Teması
Hakkında Genel Değerlendirm e ve
Düşünceler
Camiler ve Din G örevlileri Haftası
Etkinliklerinin Genel Değerlendirm esi
Görüş ve Ö neriler
Not:
1. Bu form Camiler ve Din G örevlileri Haftasından sonra doldurularak DHYS üzerinde
oluşturulacak ekrana ta lim a tta belirtilen tarih aralığına kadar girilecektir.
3. Bu form Başkanlığa veya il m üftülüğüne faks veya posta ile gönderilm eyecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
6 412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content