close

Enter

Log in using OpenID

AOB-6006 AOW-6006

embedDownload
OCAK
AOB-6006
AOW-6006
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu
kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne
müracaat ediniz.
BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir.
Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde
belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin
kalktýðýný önemle belirtiriz.
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜRÜN TANIMI VE ÖZELLÝKLERÝ
2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI
3. KURULUM
4. KULLANIM
5. TEMÝZLÝK VE BAKIM
6. SERVÝS VE NAKLÝYE
1
Bölüm 1. OCAÐINIZA GENEL BAKIÞ
1
3
2
65
4
9
7
8
1
1 - VÝTROSERAMÝK TEKLÝ OCAK
2 - ÝKÝLÝ OVAL OCAK ÝÇ BÖLGE
3 - ÝKÝLÝ OVAL OCAK DIÞ BÖLGE
4 - ÜÇLÜ OCAK ÝÇ BÖLGE
5 - ÜÇLÜ OCAK ORTA BÖLGE
6 - ÜÇLÜ OCAK DIÞ BÖLGE
7 - DOKUNMATÝK KONTROL PANOSU
8 - VÝTROSERAMÝK YÜZEY
9 - ALT MUHAFAZA
2
Bölüm 2: UYARILAR
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DÝKKATLÝCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE
BAÞVURMAK ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ
ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlarý:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8
ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya
tecrübe ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar ciha zile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa
8 yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli
olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz,
ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn
devresini kapatýnýz.
Ocak kapaðý bulunan ocaklar için talimatlar, açýlmadan önce kapaktaki herhangi
bir döküntünün giderilmelidir. Ve kapak kapatýlmadan önce ocak yüzeyinin
soðumasý beklenmelidir.
3
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý
veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili
olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini
deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn)
ve cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir.
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
4
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda :
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme çarpmaya
karþý güvenli konumda tutun.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Temizlik ve bakým sýrasýnda:
Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
PCB içermez.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ
HALÝNDE SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASI GEREKMEKTEDÝR. AKSÝ HALDE DOÐABÝLECEK ÜRÜN
ARIZALARINDAN ÞÝRKETÝMÝZ SORUMLU DEÐÝLDIR.
5
Bölüm 3. KURULUM BÝLGÝLERÝ
Ocak elektrik kaynaðýna yakýn bir yere yerleþtirilmelidir.
Ambalaj malzemelerinin ve cihazýn aksesuarlarýný cihaz üzerinden çýkardýktan sonra ocaðýn herhangi
bir zarar görüp görmediðini kontrol ediniz. Eðer cihaýn zarar gördüðüne dair herhangi bir kuþku duyuyorsanýz,
cihazý kullanmayýnýz ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile temas kurunuz.
Ocaðý mutfak tezgahýn üzerinde uygun bulunan yerin kesilip çýkartýlmasýndan sonra yerleþtiriniz.
Özellikle bu amaç için saðlanmýþ olan elektrik devre kutusu yardýmýyla ocaðýn alt kýsmýna elektrik baðlantýsý
yapýlacaktýr.
Tüm öteki hususlarda da cihazýn sahibi, Cihaz Güvenlik Kurallarý ve yürürlükteki Kararname ve
Talimatlara uygun olarak cihazýn montaj ve kullaným iþlemlerinin düzgün olarak yapýlmasýndan sorumludur.
Ocaðýnýzýn Konumlandýrýlmasý:
Mutfak tezgahý üzerinde meydana gelebilecek sývý sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla
birlikte özel bir sýzdýrmazlýk bandý temin edilmiþtir. Rulo halindeki tek taraflý sýzdýrmazlýk bandýný aþaðýda
gösterildiði gibi tüm ocaðý çerçeveleyecek þekilde zorlamadan yapýþtýrýn.
Ocaðýnýzýn montajýný yaparken montaj braketlerini aþaðýda gösterildiði gibi takýnýz. Ocaðýnýz, banko
montaj braketlerindeki klipsler sayesinde mutfak tezgahýnda bulunan açýklýðýn içine kendiliðinden
sabitlenecektir.
Montaj braketi
6
Þekilde verilen ölçülere uygun olarak mutfak tezgahý üzerinde bir bölümü keserek çýkartýnýz. Ocaðý, kontrol
düðmeleri ön tarafýmýzda kalacak þekilde bu boþluða yerleþtiriniz.
Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý:
Elektrik baðlantýsý yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
- Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum
güç için uygun olduðuna emin olunuz.
- Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz.
- Ürünü direk prize baðlayýnýz. Arada trafo vs.türü þeyler olmamalýdýr.
- Ürünü mutlaka toprak hatlý prize baðlayýnýz.
- Ürünü, þebeke kordonuna rahat eriþebilmeyi saðlayabilecek þekilde konumlandýrýnýz.
- Ürün üzerindeki bütün kutuplarýn elektriðini kesebilecek kontaklarý arasýnda 3mm açýklýk bulunan bir þalterin
ürünle birlikte kullanýlmasý gereklidir.
7
2
2
2
* Bu ürün mutlaka toprak hatlý prize
baðlayýnýz.
* Bu tür baðlantýlar için H05VV-F
tipi kablo kullanýlmalýdýr.
- Bu tür baðlantýlar için kullanacaðýnýz kablo tipi H05VV-F ve tek fazlý kullanýmlar için 3x2.5mm2 olmalýdýr.
- Kablo boyu izolasyon güvenliði için 2m’yi geçmemelidir.
- Ürününüzü yerleþtirirken elektrik kablosunu gövdenin altýna sýkýþtýrmayýnýz, ocaklarýn yakýnýndan
geçirmeyiniz. Kablo izolasyonu bundan zarar görebilir.
- Elektrik kablosu hasarlandýðýnda en yakýn Vestel Yetkili Servisi’ne baþvurarak yenisini taktýrýnýz.
- Yukarýdaki talimatlara uyulmadan kullanma halinde doðacak zarardan firmamýz sorumlu olmayacaktýr.
8
Bölüm 4: KULLANIM BÝLGÝLERÝ
Dokunmatik Kontrol Panosunun Tanýtýmý:
1
8
3
2
9
4
5
10
5
11
7
12 13
6
14
1. Isýtýcý göstergesi
2. Isýtýcý seçme
3. Zamanlayýcý uyarý
4. Zamanlayýcý göstergesi
5. Ondalýk noktasý
6. Ýkili bölge uyarý
7. Üçlü bölge uyarý
8. Ýkili/Üçlü bölge seçme
9. Isý kademe azaltma/Zamanlayýcý azaltma
10. Zamanlayýcý seçme
11. Isý kademe arttýrma/Zamanlayýcý arttýrma
12. Tuþ kilidi uyarý
13. Tuþ kilidi
14. Açma/Kapama
9
Dokunmatik Kumanda Düðmeleri:
Ocaðýnýz ön tarafýnda bulunan dokunmatik kumanda düðmeleri ile çalýþtýrýlmaktadýr. Dokunmatik
kumanda düðmeleri de ýþýk algýlama sistemi ile çalýþmaktadýr. Algýlayýcýlar dokunmatik kontrol ünitesi aktif hale
geldiðinde vitroseramik cam yüzeyden gelen sinyali algýlar. Böylece ürününüz istenilen konumda çalýþýr.
OCAÐINIZIN KULLANIMI:
Ocaðýnýzý açma:
- Açma/kapama düðmesine 1 saniye dokununuz. Kontrol panosu kullanýma geçmiþtir. Tüm ýsýtýcý göstergeleri ve
ondalýk noktalarý yanýp sönmeye baþlar.
-10 saniye içinde hiçbir giriþ yapmazsanýz ocaðýnýz otomatik olarak kapanacaktýr.
Isýtýcýlarý çalýþtýrma:
- Çalýþtýrmak istediðiniz ýsýtýcýnýn ilgili ýsýtýcý seçme düðmesine basýnýz.
- Seçtiðiniz ýsýtýcý göstergesinin yanýnda kýrmýzý bir ýþýk (ondalýk nokta) yanarak ilgili ýsýtýcýnýn seçildiðini, yani
ayarlanabileceðini gösterir.
- Isý kademe arttýrma ve azaltma düðmelerini kullanarak, 1-9 arasý istediðiniz ýsý ayarýnda ocaðýnýzý
çalýþtýrabilirsiniz.
Hýzlý ýsýtma:
- Piþirme iþlemini hýzlandýrmak için bütün ýsýtýcýlar hýzlý ýsýtma fonksiyonu ile donatýlmýstýr.
- Hýzlý piþirme özelliði her ýsýtýcý kademesi için belirlenmiþ süreler boyunca etkin olarak çalýþýr. Bu süre
dolduðunda ýsýtýcý, ayarlanmýþ ýsý kademesinde çalýþmasýna devam eder.
- Seçtiginiz ýsýtýcýyý, ýsý kademe azaltma düðmesine 1 kez basarak 9. kademeye getirdiginiz anda hýzlý ýsýtma
fonksiyonu etkin hale gelir. Isýtýcý göstergesinde “9” ve “A” sembolleri dönüþümlü olarak yanmaya
baþlayacaktýr.
- Hýzlý ýsýtma fonksiyonu etkinken ýsý kademesini istediginiz ayara getirebilirsiniz. Isýtýcý göstergesinde
ayarladýgýnýz ýsý kademesi ve “A” sembolü dönüþümlü olarak yanacaktýr.
Sýcak yüzey ikaz:
- Ocaðýnýzý kapattýktan sonra cam yüzey hala sýcak konumda kalabilir. Bu durumda ilgili ýsýtýcýlarýn
göstergelerinde “H” sembolü belirerek, yüzeylerin sýcak olduguna dair sizi uyarýr.
- Yüzey sýcaklýklarý normale döndüðünde bu sembol kaybolacaktýr.
- Isýtýcýlarý kapattýktan sonra yemeðinizi sýcak tutmak için bu ýsýdan faydalanabilirsiniz.
* Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra, yüzey sýcak olsa dahi ýsýtýcý göstergelerinde “H” sembolü
görünmez.
10
Ocaðýnýzý kapatma:
- Tüm ýsýtýcýlarý ayný anda kapatmak için ocaðýnýzýn açma/kapama düðmesine basýnýz.
ÝKÝ BÖLGELÝ ISITICI:
Ýki bölgeli ýsýtýcýyý açma:
- Ýki bölgeli ýsýtýcýya sahip modellerde, ýsýtýcýlarýn sadece iç veya hem iç hem de dýþ bölgeleri kullanýlabilmektedir.
- Ýki bölgeli ýsýtýcýnýn iç bölgesi çalýþýrken, dýþ bölgeyi de etkinleþtirmek için ikili/üçlü bölge seçme düðmesine 1
kez basýnýz. Isýtýcýnýn ikili bölge uyarý lambasý yanarak, iki bölgeli ýsýtýcýnýn etkin olduðunu gösterir.
Ýki bölgeli ýsýtýcýyý kapatma:
- Ýki bölgeli ýsýtýcýnýn her iki bölgesi de etkin haldeyken, dýþ bölgeyi kapatmak için ikili/üçlü bölge seçme
düðmesine 1 kez basýnýz. Isýtýcýnýn ikili bölge uyarý lambasý sönerek, dýþ bölgenin kapandýgýný gösterir, iç bölge
çalýþmaya devam eder.
- ikili ýsýtýcýnýn tüm bölgelerini ve ýsýtýcýyý ayný anda kapatmak için, ýsý kademe arttýrma ve azaltma düðmelerine
ayný anda basýnýz.
ÜÇ BÖLGELÝ ISITICI:
Üç bölgeli ýsýtýcýyý açma:
- Üç bölgeli ýsýtýcýya sahip modellerde, ýsýtýcýlarýn sadece iç, iç ve orta (ikili) veya iç ve orta ve dýþ (üçlü) bölgeleri
kullanýlabilmektedir.
- Üç bölgeli ýsýtýcýnýn iç bölgesi çalýþýrken, her üç bölgeyi de etkinleþtirmek için ikili/üçlü bölge seçme düðmesine
2 kez basýnýz. Ýlk kez bastýðýnýzda ikili bölge, ikinci kez bastýðýnýzda da üçlü bölge etkin hale gelir. Isýtýcýnýn ikili
bölge ve üçlü bölge uyarý lambalarý yanarak, üç bölgeli ýsýtýcýnýn etkin olduðunu gösterir.
üç bölgeli ýsýtýcýyý kapatma:
- üç bölgeli ýsýtýcýnýn her üç bölgesi de etkin haldeyken, dýþ bölgeyi kapatmak için ikili/üçlü bölge seçme
düðmesine 1 kez basýnýz. Isýtýcýnýn üçlü bölge uyarý lambasý sönerek, dýþ bölgenin kapandýgýný gösterir, ikili bölge
çalýþmaya devam eder.
- Ýkili/üçlü bölge seçme düðmesine 1 kez daha basýnýz. Isýtýcýnýn ikili bölge uyarý lambasý sönerek, orta bölgenin
de kapandýðýný gösterir, iç bölge çalýþmaya devam eder.
- Üçlü ýsýtýcýnýn tüm bölgelerini ve ýsýtýcýyý ayný anda kapatmak için, ýsý kademe arttýrma ve azaltma düðmelerine
ayný anda basýnýz.
11
CÝHAZI KÝLÝTLEME:
Tuþ kilidi:
- Tuþ kilidi özelliði ocaðýnýz çalýþýr durumdayken yanlýþ kullanýmýný önlemek için, ocaðýnýzý çalýþtýrdýktan sonra
etkinleþtirilebilen bir sistemdir.
- Ocaðýnýzý kilitlemek için kontrol panosunda bulunan tuþ kilidi düðmesine basýnýz. Tuþ kilidi uyarý lambasý
yanarak, tuþ kilidinin etkin hale geldiðini gösterir.
- Bu sistem devredeyken sadece ocaðýnýzý açýp kapatabilirsiniz. Açma/kapama düðmesi dýþýnda hiçbir düðme
çalýþmaz.
- Tuþ kilidi fonksiyonunu tamamen kapatana kadar etkin kalýr. Ocaðýnýzý tekrar kapatýp açmak dahi tuþ kilidini
açmayý saðlamaz.
- Tuþ kilidini iptal etmek için tuþ kilidi düðmesine basýn. Tuþ kilidi uyarý lambasý sönerek, tuþ kilidinin artýk etkin
olmadýðýný gösterir.
Çocuk kilidi:
- Çocuk kilidi özelliði ocaðýnýz kapalý konumdayken istenmeyen kullanýmdan doðacak sorunlarý önlemek
amacýyla etkinleþtirilebilen bir sistemdir.
- Birkaç adýmdan oluþan bu kilit sistemini etkin hale getirebilmek için öncelikle ocaðýnýzýn kapalý konumda
olmasý gerekmektedir.
- Ocaðýnýzýn açma/kapama düðmesine ikaz sesi gelene kadar basýlý tutun. Isý kademe arttýrma ve ýsý kademe
azaltma düðmelerine ayný anda basýn, hemen ardýndan ýsý kademe arttýrma düðmesine basýn. Tüm ýsýtýcý
göstergelerinde “L” sembolü yanarak, çocuk kilidinin etkin hale geldiðini gösterir (aþaðýdaki þekilde
gösterilmektedir).
- Bu sistem devredeyken sadece alarm olarak zamanlayýcý fonksiyonu etkin durumdaysa, süre dolana kadar
çalýþmasýna devam eder. Süre dolduðunda sesli ikaz verir ve zamanlayýcý kapanýr. Böylece ocaðýnýz tamamen
kilitli duruma geçer.
- Çocuk kilidini iptal etmek için açma/kapama düðmesine ikaz sesi gelene kadar basýlý tutun. Isý kademe arttýrma
ve ýsý kademe azaltma düðmelerine ayný anda basýn, hemen ardýndan ýsý kademe azaltma düðmesine basýn. Tüm
ýsýtýcý göstergelerinde “L” sembolü sönerek, çocuk kilidinin artýk etkin olmadýðýný gösterir.
12
Güvenlik uyarýsý kontrolü:
Ürün çalýþýr durumdayken kontrol paneli kýsmýna sývý madde dökülmesi, bir veya daha fazla butona ayný anda 12
saniye yada daha fazla basýlmasý sistemin kapatýlmasýna yol açar. Ürün stand-by moduna geçer ve bütün
displaylerde 'F' yanýp söner.
Aþýrý ýsý kontrolü:
Hatalý kullanýmdan veya sistemde oluþabilecek herhangi bir sorundan dolayý, sistemin zarar görmemesini
engellemek için oluþturulmuþ bir sistemdir. Bu durumda sistem kendini kapatýr ve ýsýtýcý displaylerinde ''t''
uyarýsý görülür. Sýcaklýk belirli bir dereceye düþene kadar 't' devamlý yanýp söner.
ÇALIÞMA SÜRELERÝ
Ürünün uzun süre açýk unutulmasýna ve sistemin uzun süre çalýþarak zarar görmesine karþýn alýnan bir güvenlik
önlemidir. Isýtýcý kademesi, belirli bir süre deðiþtirilmemiþ ise ýsýtýcý otomatik olarak kapanýr.Isýtýcý otomatik
olarak kapandýktan sonra,kullanýcý tekrardan maksimum süre için bu ýsýtýcýyý çalýþtýrýlabilir. Aþaðýdaki tabloda
belirli ýsý kademeleri için maksimum çalýþma süreleri belirtilmiþtir.
Isý kademesi
2
5
9
Maksimum Çalýþma
Süresi
6 saat
4 saat
1,5 saat
13
ZAMANLAYICI:
Ocaðýnýza eklemiþ olduðumuz zamanlayýcý fonksiyonunun, istenilen piþirme süresi sonunda ocaðýnýzýn otomatik
olarak kapanmasýný saðlayan programlayýcý olarak zamanlayýcý ve mutfakta diðer iþlerinizde de
kullanabileceðiniz alarm olarak zamanlayýcý özellikleri size çok büyük piþirme kolaylýðý saðlayacaktýr.
Alarm olarak zamanlayýcý:
- Alarm olarak zamanlayýcý özelliði ýsýtýcýlardan baðýmsýz olarak çalýþtýrýlýr.
- Zamanlayýcý seçme düðmesine 1 kez basýn. Zamanlayýcý göstergesinin yanýndaki ondalýk noktasý yanýp sönerek
alarm olarak zamanlayýcý özelliðinin etkin hale geldiðini gösterir.
- Zamanlayýcý azaltma ve arttýrma düðmeleri yardýmýyla zaman ayarýný yapýnýz. Alarm olarak zamanlayýcý artýk
geri saymaya baþlamýþtýr.
- Bu iþlemden sonra ocaðýnýzý kapatmanýz veya kilitlemeniz, alarm olarak zamanlayýcýnýn çalýþmasýný
engellemeyecektir. Zamanlayýcýnýz süre dolana kadar geri saymaya devam edecektir.
- Ayarlanan sürenin dolduðunu sesli ikaz ile anlayabilirsiniz. Herhangi bir tuþa basarak sesli ikazý kapatabilirsiniz.
- Ayarlanan süre dolmadan zamanlayýcýyý kapatmak için;
-Zamanlayýcý seçme düðmesine 1kez basýn. Zamanlayýcý azaltma ve arttýrma düðmelerine ayný anda basarak
zamanlayýcýyý iptal edebilirsiniz. Ya da zamanlayýcý azaltma düðmesini kullanarak, '00'a ulaþana kadar basýnýz.
Programlayýcý olarak zamanlayýcý:
- Programlayýcý olarak zamanlayýcý özelliði ýsýtýcýlara baðýmlý olarak çalýþtýrýlýr.
- Programlamak istediðiniz ýsýtýcýyý çalýþtýrdýktan sonra, zamanlayýcý seçme düðmesine 2 kez basýn (1 kez
bastýðýnýzda alarm olarak zamanlayýcý devreye girer). Zamanlayýcý uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlayarak, ilgili
ýsýtýcýnýn zaman ayarýnýn yapýlabileceðini gösterir.
- Zamanlayýcý azaltma ve arttýrma düðmeleri yardýmýyla zaman ayarýný yapýnýz. Zamanlayýcý uyarý lambasý
yanarak, programlayýcý olarak zamanlayýcýnýn geri saymaya baþladýðýný gösterir.
- Zamanlayýcý seçme düðmesine basarak diðer aktif ýsýtýcýlarýn zaman ayarýný yapabilirsiniz. Zamanlayýcý
göstergesinin yanýndaki uyarý lambalarý, hangi ýsýtýcýnýn zaman ayarýnýn yapýlabileceðini gösterir.
- Birden fazla ýsýtýcýnýn zaman ayarý yapýldýktan sonra zamanlayýcý göstergesinde, süresi ilk dolacak olan ýsýtýcýnýn
kalan süresi görüntülenir. Zamanlayýcý seçme düðmesine basarak diðer ýsýtýcýlarýn kalan sürelerini
görüntüleyebilirsiniz.
- Ayarlanan süre dolduðunda zamanlayýcý, ilgili ýsýtýcýyý otomatik olarak kapatýr ve sesli ikaz verir. Herhangi bir
tuþa basarak sesli ikazý kapatabilirsiniz.
- Ayarlanan süre dolmadan zamanlayýcýyý kapatmak için, zamanlayýcý seçme düðmesiyle ilgili ýsýtýcýya gelin.
Zamanlayýcý azaltma ve arttýrma düðmelerine ayný anda basarak zamanlayýcýyý iptal edebilirsiniz. Ya da
zamanlayýcý azaltma düðmesini kullanarak, “00” a ulaþana kadar basýnýz.
- Tüm zamanlayýcýlarý (alarm olarak zamanlayýcý hariç) ayný anda kapatmak için ocaðýnýzýn açma/kapama
düðmesine basýnýz.
14
Vitroseramik Ocaðýnýzýn Kullanýmý:
- Vitroseramik camýn ýsýya ve aþýrý sýcaklýk deðiþikliklerine karþý dayanýklýlýðý çok yüksektir. Isýnýn yüzeyde zaman
içinde kýrmýzýlýk gözlenir.
- Herhangi bir ýsýtma ünitesi çalýþtýrýldýðýnda hafif bir ses duyulabilir, bu normal olup sistemin teknik yapýsýyla
ilgilidir. Kalite açýsýndan herhangi bir problem teþkil etmemektedir.
- Keskin köþeli tencerelerin vitroseramik cama sürtmesi yada üzerine sertçe býrakýlmasý halinde yüzey zarar
görebilir. Dikkatli olunmasý tavsiye edilir.
- Kullanýlacak tencere çaplarý enerjinin boþa harcanmamasý için, ocak yüzeylerinde küçük yada büyük
olmamalýdýr.
- Çalýþma konumunda ýsýtýcý yüzeyi sýcak olduðundan, küçük çocuklarýn yüzeye yaklaþmasý önlenmelidir.
- Kýzgýn yaðýn tutuþabilme özelliðinden ötürü, kýzartma gibi iþlemler kapalý bir kapta yapýlmalýdýr.
- Camýn üzerinde ekmek vb. bir kesme iþlemi yapmayýnýz. Alüminyum tabanlý tencereler kullanmayýnýz.
- Ocaðýnýzýn üzerine aþýrý aðýrlýk koymaktan kaçýnýn.
- Vitroseramik yüzey üzerine plastik alüminyum gibi malzemeler koymayýnýz. Eðer herhangi bir sebeple üzerinde
plastik yada alüminyum bir malzeme erimiþse hemen spatula ile temizleyiniz.
- Bulaþýk bezi yada sünger gibi malzemelerle seramik yüzeyi silmeyiniz. Deterjan kalýntýlarý yangýna ve cam
renginin solmasýna sebep olabilir.
Vitroseramik ocak yüzeyinde herhangi bir çatlak görüldüðü taktirde, cihazýnýzý hemen besleme kaynaðýndan
ayýrýnýz.
Enerji Tasarrufu
* Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir.
* Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir.
* Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir.
* Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir.
15
Bölüm 5: TEMÝZLÝK VE BAKIM BÝLGÝLERÝ
Vitroseramik Ocaðýnýzýn Temizliði:
- Temizliðe baþlamadan önce Vitroseramik camýn tam olarak soðumasýný bekleyiniz.
- Temizlik için kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin camý çizebilecek partiküller içermemesine dikkat ediniz.
Krem yada sývý deterjanlar kullanýnýz.
- Vitroseramik yüzey üzerinde temizleme maddeleri kalmayacak þekilde soðuk su ile silinmeli ve yumuþak bir
bez ile kurulanmalýdýr.
- Dökülen yiyeceklerin ve artýklarýn temizlenmesi için ürününüzle birlikte verilen temizleme spatulasýný
kullanabilirsiniz.
- Tatlý cinsi yiyecekler döküldükten hemen sonra Vitroseramik camýn soðumasýný beklemeden temizlenmelidir.
- Çelik temizleme telleri ile fýrçalama Vitroseramik camýn yüzeyine zarar verebilir.
- Yüzey üzerinde oluþacak tozlanmalar nemli bir bez ile temizlenmelidir.
- Seramik cam yüzey üzerinde oluþabilecek renk deðiþiklikleri Vitroseramik’in fonksiyonel yapýsýný ve kalýcýlýðýný
etkilemez.
- Renk deðiþikliðinin sebebi malzemenin deðiþmesi olmayýp, yüzey üzerinde oluþan yanmýþ artýklarýn
temizlenmemesinden, kullanýlan tencerelerin cam yüzeyi aþýndýrmalarýndan ve uygun olayan temizlik
maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.
- Temizleme spatulasý, daima kimyasal temizleme maddelerinden önce kullanýlmalýdýr. Bu spatula sayesinde
Vitroseramik yüzey üzerindeki en ufak kirleri bile temizleyebilirsiniz. Erimiþ plastik, aðýr yaðlar, þekerli maddeler
gibi temizlenmesi zor kirler spatula sayesinde kolayca temizlenir.
- Spatulanýz üzerinde jilet takýlý olduðu için tehlikelidir, çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutulmalýdýr.
- Spatula ile temizlik esnasýnda cam kenarlarýnda yeralan silikon yapýþtýrýcýlarýn kazýnmamasýna dikkat ediniz.
16
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Teknik Özellikler
Ürün Boyutlarý
Yükseklik * Geniþlik * Derinlik
mm
41*590*520
mm
560 * 490
Ø145 mm Isýtýcý Kafa
W
1200
Ø180 mm Isýtýcý Kafa
W
1800
Ø180 mm Ýkili Isýtýcý Kafa
W
1700
kW
5,9
Banko Boþaltmasý Boyutlarý
Geniþlik * Derinlik
Ocak Özellikleri
Diðer Özellikler
Toplam Güç Tüketimi
Voltaj
Paketli Boyutlarý
(Geniþlik*Derinlik*Yükseklik)
Net Aðýrlýk Maksimum
V
230
mm
618x578x132
kg
9,5
Brüt Aðýrlýk Maksimum
kg
10,25
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
17
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKÝYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Þ
Zorlu Plaza Avcýlar 34310 Ýstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52136701 11/13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 611 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content