close

Enter

Log in using OpenID

AOB-6018 AOW-6018

embedDownload
OCAK
AOB-6018
AOW-6018
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu
kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ne
müracaat ediniz.
BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir.
Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde
belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin
kalktýðýný önemle belirtiriz.
CE Uygunluk Beyaný;
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Gazlý cihazlar direktifi, 90/396/EC (Yönetmelik EK1 – Madde 3.2.3’e de uygundur)
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
2. GÜVENLÝK TALÝMATLARI
3. KURULUM
4. KULLANIM
5. TEMÝZLÝK VE BAKIM
Bölüm 1: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
2
2
4
2
2
1
8
5
7
3
3
4
2
1
5
8
1- Wok ocak beki
2- Orta ocak beki
5
3- Küçük ocak beki
4- Büyük ocak beki
5- Ocak kontrol düðmeleri
2
6- Elektrikli ýsýtýcý
7- Ocak yüzeyi
8-Ocak ýzgarasý
7 3
4
6
8
5
8
7
7
3
2
* Ürünün modeline göre estetik parçalarý ( ýzgara, düðme vb. gibi) deðiþebilir.
1
Bölüm 2: TEKNÝK ÖZELLÝKLER
AOB-6018
AOW-6018
Teknik Özellikler
Ürün Boyutlarý
Yükseklik * Geniþlik * Derinlik
mm
44x590x520
mm
560*490
Banko Boþaltma Boyutlarý
Geniþlik * Derinlik
Diðer Özellikler
Toplam Elektrik Güç Tüketimi
W
1
Toplam Gaz Güç Tüketimi
kW
8.1
Voltaj
V
230
Paketli Boyutlarý (Geniþlik*Derinlik*Yükseklik)
mm
645x570x158
Net Aðýrlýk Maksimum
kg
11,5
Brüt Aðýrlýk Maksimum
kg
12,5
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
2
Bölüm 2:GÜVENLÝK TALÝMATLARI
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DÝKKATLÝCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK
ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL BÝLGÝSÝ ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN
ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlarý:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar ciha zile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8
yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli
olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz,
ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Ocak kapaðý bulunan ocaklar için talimatlar, açýlmadan önce kapaktaki herhangi bir
döküntünün giderilmelidir. Ve kapak kapatýlmadan önce ocak yüzeyinin soðumasý
beklenmelidir.
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya
yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
3
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili
olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini
deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn)
ve cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir.
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.
Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatýna baðlanmamýþtýr. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine
göre baðlanmalý ve tesis edilmelidir. Havalandýrma ile ilgili þartlara özel özen gösterilmelidir.
Eðer 15 sn sonunda bek alev almaz ise, cihazý çalýþtýrmayý durdurun ve bulunduðunuz odanýn kapýsýný açýn
yada/ve yeniden çalýþtýrmak için en az 1 dakika bekleyin.
Eðer ürün üzerinde ülke sembolü var ise bu açýklamalar geçerlidir. Eðer ürün üzerinde sembol yok ise, bu ülkenin
kullaným þartlarýna cihazýn deðiþtirilmesiyle ilgili gerekli talimatlarý verecek teknik talimatlara baþvurmak için
gereklidir.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý yanýcýlarý , elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin.
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn
- cihazý kullanmayýn.Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr.
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz.
PCB içermez.
4
Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda:
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme çarpmaya
karþý güvenli konumda tutun.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Uyarý: “Bir gaz piþirme cihazýnýn kullanýlmasýyla, bulunduðu odada nem ve ýsý ve yanma ürünleri ortaya çýkar.
Özellikle cihaz kullanýmdayken mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz: doðal havalandýrma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýnýz (fýrýn üstü aspiratör).
Cihazýn uzunca bir müddet yoðun kullanýmý ilave bir havalandýrma isteyebilir, örneðin, bir pencerenin açýlmasý
veya daha etkili havalandýrma varsa mekanik havalandýrma seviyesinin yükseltilmesi gibi
Temizlik ve bakým sýrasýnda;
Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ HALÝNDE
SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASINI GEREKMEKTEDÝR.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
5
Bölüm 3: KURULUM
Cihazýn kurulumu için tavsiyeler
Cihaz yetkili servis teknisyeni tarafýndan kurulmalý, düzenlenmeli ve gerekiyorsa gaz dönüþümü gerçekleþtirilmelidir. Aksi
halde cihazýn garantisi geçersiz hale gelecektir.
• Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalýdýr.
• Yetkili servis teknisyeni havalandýrma ve atýk gazlarýn tahliyesiyle ilgili yürürlükteki kanunlara uymalýdýr.
• Bakým ya da tamir iþlemlerine baþlamadan önce mutlaka cihazýn gaz baðlantýsý kesilmelidir.
• Cihaz ýsýya dayanýklý ünitelerin içine yerleþtirilmelidir.
• Ocaðýn çalýþma yüzeyi, ocaðýn yerleþtirileceði ünitenin yüzeyinden yüksek olmalý ve oda sýcaklýðýndan 60 derece daha
yüksek bir sýcaklýða dayanabilir özellikte olmalýdýr.
• Cihaz, kolay tutuþabilen maddelerden(perde vs.) uzak bir bölgeye(en az 20 cm uzaða) kurulmalýdýr.
• Cihazýn baðlantýsý tamamlandýktan sonra cihazda gaz kaçaðý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak
dedektörü ile yapýlmalýdýr. Uygulamanýn ardýndan baðlantý etrafýnda hiçbir gaz kaçaðý gözlenmemelidir. Aksi halde
baðlantý tekrar kontrol edilmelidir.
• Cihazýn gaz baðlantýlarý için kullanýlan tüm gaz baðlantý parçalarý ve gaz daðýtým bileþenlerinin ulusal ve uluslararasý
gerekliliklere uygun olduðundan emin olunmalýdýr.
GAZ BAÐLANTILARINI ALEVLE KONTROL ETMEYÝNÝZ.
YERLEÞÝM
• Cihazýnýz yalnýzca evde kullaným için tasarlanmýþtýr ve onayý alýnmýþtýr. Ticari ya da yarý ticari mekanlarda kurulup
kullanýlmamalýdýr. Bu þekilde kullanýldýðý takdirde oluþan cihaz arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr.
• Cihazýnýzýn kurulumu en uygun alan mutfaktýr. Cihazýnýz nemli ya da sürekli suya maruz kalacaðý alanlarda kurulmamalýdýr.
HAVALANDIRMA ÝHTÝYACI
• Cihazýnýz sürekli havalandýrmanýn olacaðý bir yerde kurulmalý ve kullanýlmalýdýr. Çünkü cihazýnýz kullaným esnasýnda nem ve
ýsý açýða çýkarýr. Kapý, pencere gibi doðal veya aspiratör gibi bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýn.
• Cihazýnýzýn iyi çalýþabilmesi için ortamda gazýn yakýlmasýný saðlayacak kadar hava bulunmalýdýr.
• 5 m3 hacimden küçük odalar için 100 mm2 ‘lik boþ kalýcý havalandýrma alanýna ihtiyaç vardýr.
• 5 m3 ile 10 m3 arasýnda hacme sahip odalarda direkt açýk havaya açýlan bir pencere olmadýkça 50 cm2 havalandýrma alanýna
ihtiyaç vardýr.
10 m3 ‘ten büyük hacme sahip odalarda havalandýrmaya gerek yoktur.
6
KURULUMU YAPACAK KÝÞÝ
ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER
•
Ocaðýn alt yüzeyi ile ocaðýn altýnda yer alacak bir
baþka cihazýn ya da iç rafýn üst yüzeyi arasýnda en az
30 mm boþluk olmalýdýr.
•
Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da ocaðý örtecek
þekilde hemen üzerinde konumlandýrýlmýþ herhangi
bir eþya arasýnda en az 750 mm mesafe
olmalýdýr(Þekil 4.1).
•
750 mm
Ocak tablasýnýn banko boþaltmasýna kurulumunu yapabilmek
için Þekil 4.2’ de gösterilen boyutlarda alan açýlmalý ve
aþaðýdaki adýmlar takip edilmelidir;
500 mm
Cihaz ile yerleþtirileceði yüzey arasýna mutlaka bir
sýzdýrmazlýk bandý konulmalýdýr.
Þekil 4.1
Cihaz perde gibi tutuþabilen malzemelerin yanýna
kurulmamalýdýr.
520mm
580mm
42 mm
25 mm
Min. B
Min.
560mm
A
90mm
4
100 mm
Þekil 4.2
7
Komþu Duvarlar
Min. A
Yanabilir Malzeme
60 mm
Yanmaz Malzeme
40 mm
Min. B
150 mm
50 mm
OCAK TABLASININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ
• Tek tarafý yapýþkankan'C' sýzdýrmazlýk bandýný ocak
tablasý altýna, tüm kenarlar boyunca yapýþtýrýnýz
(Þekil 4.3).
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine düzgün bir
biçimde yerleþtiriniz (Þekil 4.2).
• 'A' braketinin konumunu ayarlayýnýz ve 'B' vidasý ile
ocak tablasý konumunu sabitleyiniz (Þekil 4.4).
Þekil 4.3
KURULUM BRAKETLERÝNÝN
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
• Cihazýnýzýn banko boþaltmasý üzerine monte
t>20 mm
edilebilmesi için braket ve vidalardan oluþan bir
kurulum kiti mevcuttur.
t
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine yerleþtiriniz.
'A' braketlerini Þekil 4.4 deki gibi yerleþtiriniz, 'B' de
görüldüðü gibi vida konumunu ayarlayýnýz.
A
Þekil 4.4
B
CÝHAZINIZIN MUTFAK DOLABINA GÖRE KONUMU
(Þekil 4.5)
Boþluk
• Cihazýnýzýn alt yüzeyi ile mutfak dolabý
Kapý
arasýnda en az 60mm mesafe bulunmalýdýr.
Baðlantý
Boþluðu
8
60 mm
Þekil 4.5
GAZ BAÐLANTISI
Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr. Uygun gaz tipleri ve gaz dedektörlerine iliþkin bilgiyi Gaz
Tüketim Tablosundaki bulabilirsiniz. Eðer kullanýlan gaz basýncý bu deðerlerden farklý yada deðiþken ise gaz tesisatýna uygun bir
basýnç regülatörü takýlmasý gerekmektedir. Bu ayarýn yapýlmasý için mutlaka Vestel Yetkili Servisine baþvurun.
Cihazýnýzýn NG yada LPG’ye göre kurulumu yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu iþlem gerçekleþtirilirken yürürlükteki
yönetmelikler ve standartlar göz önüne alýnmalýdýr.
Cihazýnýzýn gaz baðlantýsýný yapmadan önce fabrika gaz çýkýþ ayarýný görmek için kapasite etiketine baþvurabilirsiniz.
NOTLAR
LPG gazý için baðlantý yapýlýrken, cihazýn gaz giriþine kelepçe ile sabitlenen plastik hortum kullanýlmalýdýr. Cihazýnýzý mümkün
olduðunca kýsa ve sýzdýrmaz bir hortum ile gaz kaynaðýna baðlayýnýz. Izin verilen maksimum hortum uzunluðu 1.5 m’ dir.
Cihazýnýzýn gaz baðlantý hortumu güvenliðiniz için yýlda 1 kez yenisiyle deðiþtirilmelidir.
Gaz baðlantý hortumlarý en fazla 90°C sýcaklýða dayanabilirler(Bu hortumlar yürürlükteki standartlara uygun olarak üretilmiþ
olmalýdýr).
NG baðlantýlarý için tasarlanmýþ gaz hortumlarý LPG baðlantýsýný yapmak için kullanýlmamalýdýr.
Gaz baðlantý hortumlarý ezilmemeli, zedelenmemeli ve hortumlarýn keskin, köþelere, hareketli nesnelere temas
ettirilmemelidir.
Gaz baðlantýsýnda oluþabilecek gaz kaçaðý uygun bir sývý ya da gaz kaçak dedektörü yardýmýyla kontrol edilmelidir.
Gaz baðlantýsý etrafýnda köpük oluþumu, gaz kaçaðý gözlendiði takdirde baðlantý tekrar tekrar kontrol edilmelidir.
Gaz kaçaðý asla ateþle test edilmemelidir.
1
Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi
2
Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG’ den doðalgaza
dönüþüm esnasýnda, yetkili servis tarafýndan temin edilen baðlantýlar
ürüne takýlmalýdýr(Þekil 4.6) ve flex hortum ile baðlantý yapýlmalýdýr.
Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine
sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2) nolu contanýn yerleþtirilmesi
gerekmektedir.
3
2
1- Ocak gaz daðýtým borusu
2- Sýzdýrmazlýk contasý
3- Dirsek (NG Baðlantýsý için)
Ocaklarda gaz dönüþümü mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
9
Þekil 4.6
GAZ DÖNÜÞÜMÜ
GAZLI OCAKLARIN ENJEKTÖR DEÐÝÞÝMÝ
Cihazýnýzda kullanýlan enjektörün çapý, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiþtir. Dönüþüm setiyle
birlikte verilen enjektör dönüþüm bilgi kýlavuzuna göre deðiþtirilecek enjektörü seçiniz. Sonrasýnda enjektör deðiþimi için:
• Ocak ýzgarasýný ve ocak beklerini çýkarýnýz.
•Uygun lokma ile “J” (Þekil 4.7-4.9) enjektörünü yerinden çýkarýnýz ve yerine cihazda kullanýlan gaz türüne uygun olan yeni
enjektörü monte ediniz.
J
Þekil 4.7
KISIK ALEV KONUMUNUN AYARLANMASI
Kýsýk alev konumu için rölanti vidasý LPG’ den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir. Doðalgazdan LPG’ye geçiþte ise ayný vida
sýkýþtýrýlmalýdýr. Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici þapka ve adaptörlerinin
yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olun. Ocaklarý yakýn ve kýsýk konuma alýn..
Düðmeleri çekerek çýkarýn. Rölanti vidasý musluk gövdesi üzerinde yer almaktadýr(Þekil 4.8). Küçük aðýzlý düz bir
tornavida ile vidayý sýkýn/ gevþetin. Bu ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasý ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu 4
mm olacak þekilde vidayý ayarlayýn. Düðmeyi yerine takarak alevin piþirici tam yanma konumundan kýsýk konuma 1 sn’ lik
sürede ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olun.Yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak için tekrarlayýn.
Þekil 4.9
Þekil 4.8
10
Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý
Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
*Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum güç için uygun
olduðundan emin olunuz.
*Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz.
*Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr.
L
SARI+YEÞÝL
N
MAVÝ
KAHVERENGÝ
*Toprak hatlý prize baðlayýnýz.
* Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmamalýdýr.
* Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir.
* Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisini arayýn. Kablo, Yetkili Servis tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
* Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir.
* Cihaz 220 - 240 Volt elektriðe uygun olacak þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden farklý ise derhal Yetkili
Servisi arayýnýz. Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin “0” kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize
takýnýz.
* Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz.
11
Bölüm 4: KULLANIM
Büyük/Wok Piþirici
Orta Piþirici
Küçük Piþirici
: 22-26 cm
: 14-22 cm
: 12-18 cm
Þekil 5.1
Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz.
Uyarýlar:
• Yalnýzca düz ve yeterince kalýn tabanlý tencereler kullanýnýz.
.
• Tencereyi ocaðýn üzerine koymadan önce tabanýnýn kuru olduðundan emin olunuz.
• Cihaz çalýþýrken tüm yüzeylerinin sýcaklýðý yükselebilir. Bu yüzden çocuklarýn ve evcil hayvanlarýn cihaz çalýþýrken ve
kapatýldýktan sonra soðumadan bu yüzeylere temasýný engelleyiniz .
• Ocak kullanýldýktan sonra bir süre daha sýcak kalmaktadýr, bu sürede ocaða dokunmayýnýz ve üzerine herhangi bir cisim
býrakmayýnýz.
.
• Ocaðýnýzýn üzerine býçak, çatal, kaþýk gibi metal parçalarý býrakmayýnýz, ýsýnarak ciddi yanýklara sebep olabilirler.
Elektrikli Isýtýcýnýn kullanýmý
Isýtýcýlar 6 kademeli düðmeler ile kontrol edilebilir.
0
Cihazýn ilgili ýsýtýsýya ait düðmesini 1-6 kademeleri arasýnda deðiþtirerek
çalýþtýrýnýz. Kontrol düðmeleri altýnda bulunan ikaz lambasýnýn yanmasý,
6
1
2
5
cihazýn çalýþýr durumda olduðunu gösterir.
3
Þekil 5.2
KONUM
PÝÞÝRME AÇIKLAMALARI
0
1
Kapalý Konum
Yað eritmek ve az miktarda sývýnýn ýsýtýlmasý için kullanýlýr.
2
Daha çok miktarda sývýnýn ýsýtýlmasý ve uzun sürede
piþecek kremalar ve soslar hazýrlamak için kullanýlýr.
3
4
5
6
Dondurulmuþ gýdalarýn piþirilmek üzere buzlarýn çözülmesi için kullanýlýr.
Az miktarda et ve balýk piþirmek için kullanýlýr.
Et ve biftek piþirmek için kullanýlýr.
Kýzartmalar için, büyük miktarda sývý kaynatmak için kullanýlýr.
12
4
Bölüm 4: KULLANIM
Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý
Manuel Ateþleme ve Gazlý Ocaklarýn Kontrolü
Ocaklardan birini ateþlemek için, ocak kýsmýna kibriti yaklaþtýrýnýz, ilgili ocaðýn düðmesini bastýrýnýz ve saat yönünün tersine
doðru çeviriniz. Ýstenen alev seviyesi maksimum (büyük alev) ve minimum (küçük alev) arasýnda çevirerek elde edilebilir.
Kontrol panelinde düðmelerin yanýnda bulunan iþaretler hangi düðmenin hangi ocaðý kumanda ettiðini göstermektedir.
Gazlý Ocaklarýn Elektrikle Ateþlenmesi
Ürünümüz otomatik ateþleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kullanmak istediðiniz gazlý ocaðýn kontrol düðmesini bastýrýnýz ve saat
yönünün tersine çeviriniz. Düðmeyi basýlý tuttuðunuz sürece otomatik çakmak çalýþacaktýr. Ýlgili ocaðýn yandýðýný gördükten
sonra düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp önceki
iþlemleri tekrarlayýnýz.
Ateþleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca düðmeyi tam basýlý
tutunuz. Düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp,
önceki iþlemleri tekrarlayýnýz Kontrol düðmesi kapatýlmadan, kazara alev söndüðü taktirde, sönme emniyetinin devreye
gimesi için gereken süre en fazla 90 saniyedir.
Enerji Tasarrufu
* Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir.
* Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir.
* Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir.
* Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir.
Tavsiyeler:
Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin boyutuna uygun
gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima
kapalý tutmanýz önerilir.
Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir.
Wok piþiricisi olan modellerde, uygun çaptaki wok tenceresi ve ürününüzle birlikte çýkan wok adaptörü ile birlikte kullanýnýz.
IZGARA YERLEÞÝMÝ
Ürününüzün sahip
olduðu estetiðe göre,
Þekil 5.3 ve Þekil 5.4 'te
belirtildiði gibi
ýzgaralarýnýzýn doðru
konumlandýrýldýðýndan
emin olunuz.
Þekil 5.4
Þekil 5.3
13
Tavsiyeler
Cihazýn ýsýtýcýlarý ýsýya dayanýklý koruyucu maddeyle kaplýdýr. Ýlk kullanýmda olasý kötü kokuyu gidermek ve koruyucu
tabakayý sertleþtirmek için düðmeyi ‘1’ konumuna getirerek 20 dakika kadar boþ olarak çalýþtýrýnýz.
* Cihazý her zaman tabaný düz ve kalýn tencereler ile çalýþtýrýn.
* Cihazý ýsýtýcý yüzeye uygun boyutlarda olan tencereler ile kullanýn.
* Cihazý çalýþtýrýrken tencereyi ýsýtýcý yüzeyinin tam merkezine yerleþtirin.
DOÐRU
YANLIÞ
yuvarlak tabanlý tencere
YANLIÞ
küçük tabanlý tencere
YANLIÞ
tencere tabaný ýsýtýcýya oturmamýþ
* Tencereyi ýsýtýcý yüzey üzerine yerleþtirmeden önce tabanýnýn kuru olduðundan emin olun.
* Cihazý asla boþ tencere ile çalýþtýrmayýn.
* Isýtýcýlar üzerinde bir çatlak yada kýrýk oluþtuðunda, cihazý derhal kapatýn ve kullanýmýný durdurun.
* Cihazýn uzun ömürlü olmasý için her kullanýmdan sonra yumuþak sünger veya bez ile ovarak temizleyin. Buharlý ýsýtýcý ile
temizlemeyiniz.
* Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri oldukça ýsýnýr. Cihaz kapatýlmýþ olsa dahi, bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný
muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle dokunmayýn ve üzerinde hiçbir cisim býrakmayýn. Çocuklarý uzak tutun.
14
Bölüm 5: TEMÝZLÝK VE BAKIM
Temizlik
Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Cihazýnýzýn üst kýsmýnda bulunan ocak ýzgaralarýný (tencere taþýyýcýlarýný), gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarýný kaldýrýn. Bek
tablasýný silerken, havuzlarýn içine sabunlu su ve pislik kaçmamasýna dikkat edin. Böyle bir durumda, havuzun içindeki
sývýyý kurutup çalýþtýrýn. Gazlý ocaklarýn þapka ve kafalarý ile ocak ýzgaralarýný sabunlu su ile yýkayýp durulayýn. Kuruttuktan
sonra bek þapkalarýný yerleþtirirken týrnaklarýn geçmesine ve tam yerine oturmasýna dikkat edin. Bek tablasýný bulaþýk teli
ile temizlemeyin, yüzeyin çizilmesine sebep olur.
Bek ve kafa þapkalarýný bulaþýk makinesinde yýkamayýn. Bek kafalarýna sabunlu su ile çýkarýlamayan kir ve lekeler için
piyasadan temin edebileceðiniz metal yüzey temizleyicilerini, üzerindeki talimatlarý dikkate alarak kullanabilirsiniz.
Emaye Parçalar
Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle kurulanmalarý
gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su,
limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek þekilde uzun süre býrakmayýnýz. Ocak ýzgaralarýnýn
(tencere taþýyýcýlarý) alevle temas eden uç kýsýmlarýndaki emaye dökülebilir. Emayesi dökülen uç kýsýmlar paslanmaya
neden olmayacaðýndan;kullanýmýnda sakýnca yoktur.
Inox Ocak Tablasý
Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr. Zedeleyici
temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý ocak tablasý üzerinde
uzun süre býrakmayýnýz.
Yemek lekelerini ve kullanima bagli olusan sararmalari çikarmak amaciyla piyasada bulunan muhtelif inox temizleyiciler
kullanilmali, islak bir bezle durulamasi yapilmalidir. Kesinlikle, kimyasal çözünürlügü yüksek solventler kullanilmamalidir.
Aksi halde kalici renk degisimleri veya serigrafide zayiflamalar meydana gelebilir.
NOT: Bek havuzlarýnda ve ocak tablasý etrafýnda oluþan sararmalar cihazýn fonksiyonel özelliklerini ve performansýný
etkilememektedir. Inox temizleyiciler ile yapýlan düzenli temizleme ile bu sararmalarýn önüne geçilebilir.
15
ENJEKTÖR TABLOLARI
Toplam Güç
G30 28-30mbar
8.1 kW 589 g/h
Gaz Kategorisi : II2H3B/P
Sevk edileceði ülke : TR Sýnýf: 3
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
KÜ ÇÜ K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
WOK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
NG
G20 20 mbar
LPG
G30 28-30 mbar
97
1,75
166,7 l/h
65
1,75
127,2 g/h
97
1,75
166,7 l/h
65
1,75
127,2 g/h
72
1
95,2 l/h
50
1
72,7 g/h
130
3,6
342,9 l/h
96
3,6
261,8 g/h
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
16
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKÝYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Þ
Zorlu Plaza Avcýlar 34310 Ýstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52130605 11/13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 712 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content