close

Enter

Log in using OpenID

aile hekimliği bölgesi aile hekimi aile sağlığı elemanı

embedDownload
A K K U Ş A H V E ASE N Ö B E T LİSTESİ O C A K A Y ı
A İL E H E K İM İ
A İL E H E K İM L İĞ İ BÖLGESİ
A İL E S A Ğ LIĞ I ELE M A N I
İLCE,/TOPLUM .
S A Ğ LIĞ I
A S M A D ! ( çalışm a y e ri)
M E R K E Z İ/ TEL
A K K U Ş M ER KEZ
Telefon
B irim
Ç alışm a ta rih i ve s a a ti
A d ı ve Soyadı (a s il)
5 2 .O IO I
0 3 -0 /.2 0I5 ( 09.00 -t7 .0 0 )
D r. M e h m e t S O LM A Z
D r. M e din e YA YA
Setin G ÜNEY
E b ru ERG ÜDEN
52.01.02
10 . 0 1 .2 0 15 ( 09 .00 -17.00 )
D r. B iro l KAYA
D r. Can B urak YA YA
G izem G Ö NÜ L
H alim e A YDİLEK
N um ara
N um arası
(ye de k)
A d ı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
6 113 3 22
52.01.03
I7 .0 L 2 0 İ5 ( 09 .00 -17 .00 )
D r. M e d in e YA YA
D r. M e h m e t S O LM A Z
E bru ERGÜDEN
S e lin G ÜNEY
5 2 .0 i.0 4
2 4 . 0 i. 2 0 i5 ( 09 .OO-/7 .OO)
D r. Can B u rak YA YA
D r. B ir o l KAYA
H alim e A Y D /LE K
G izem G Ö NÜ L
AKKU Ş
'
6/1 2 0 13
A K K U Ş S A LM A N
A K K U Ş A K PINAR
52.0105
0 3 . 0 1.2 0 15 ( 09.00 -17 0 0 )
D r. H aza r C IR IK
D r. M u sta fa A K D O Ğ A N
M uham m et Bnes K İLİA 'İ
H akan KAR A B U LU T
5 2 . 0 1.0 6
l/.O I.2 0 l5 ( 09-OO-I7OO)
D r. M u sta fa A K D O Ğ A N
D r H azar C IR IK
Hakan KAR A B U LU T
M u h a m m e t Enes K IL IM
52.01.07
2 4 -0 l.2 0 l5 (09.00-17.00)
D r. E ra yA T E Ş
6 14 5 0 5 0
6 12 4 2 2 6
'
E m ine G Ü LAY
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr. AyşİrVERTOGRUL
AYBAST1 A H VE ASE N Ö B E T LİSTESİ O C AK AY!
A İLE H E K İM İ
A İLE H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
'LÇ E /TO P LüM
SAĞ LIĞ I
M E R K E Zİ/ TEL
A YBAST!
7 14 ¡0 4 0
ASM A D I (çalışm a
Telefon
N um arası
y e ri)
A YBASTf M ERKEZ
7H 14 41
B irim
N um ara
Çalışm a ta rih i ve saati
A İLE SAĞ LIĞ I ELEM ANI
A d ı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (a s il)
5 2 . 0 2 .0 1
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Ziya BOYACI
D r. M ustafa AKD O Ğ AN
A yn u r ÇUKUR
5 2 . 0 2 .0 2
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. D avut D EM İR
D r. Ferhat BA YCU
M erve KO C ALAN
5 2 0 2 .0 3
17.01.2015(09-00-17.00)
D r. M ustafa A K D O Ğ A N
D r. Serhan KO R KM AZ
520204
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. Ferhat BA YCU
D r. ZülB ye A L T IN EL
52.02.05
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Z ü lfıye A L T IN EL
D r. D avut DEM İR
D ile k AKKA YA
M erve KO Ç ALAN
5z.0z.06
3001.2015(09.00-17.00)
D r. Serhan KO R KM AZ
D r. Z iya BOYACI
M erve KO R KM AZ
A y n u r ÇUKUR
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
ALT1NORDU AH VE ASE NÖBET LİSTESİ O C A K AYI
AİLE H EK İM İ
AİLE HEKİM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TO PLUM
SAĞ LIĞ I
M ER KEZİ/ TEL
ASM AD / (çûlışm a
y e ri)
Telefon
B irim
Num ara
Num arası
52.15-01
YENİMAHALLE
2)2
2 ) OS
Çalışma ta rih i ve saati
A d/ ve Soyadı (asi!)
BUCAK
ScLhvHYE
D Ü Z M AH ALLE
AKYAZI
234 00 93
22 3 0 0 9 0
214
14 U 4
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
H ila l ARSLAN
03.01.20/5 ( 09.00-17.00 )
D r. L ü tfu lla h ÇAK/R
D r Sam et ÖZCAN
Şenay TANR/VER
!0 .0 /.2 0 I5 ( 09.00 -17.00 )
D r. YusufFU RTUN
D r. M u ra t DÖNCEZ
N uran ÖZCAN
Em ine BAŞ
52.15-03
¡7.0/.20/5(09.00-17.00 )
D r. Yılmaz KOKSAL
D r. YusuF FURTUN
H 3 tice GÜN A Y
N uran ÖZCAN
Şenay TANRiVER
52-/5-04
24.0/.20/5( 09.00-17.00 )
D r. Sam et ÖZCAN
D r. LütFullah ÇAKIR
H ila l A RSLAN
5 2 .15-05
31.01.20/5(09.00-/7.00)
D r. Erdoğan TOP
D r. Yılm az KOKSAL
N erm in TEZCEL
H atice GÖNA Y
5215-06
03.01.2015 ( 09.00-17-00)
D r. M u ra t DÖNCEZ
D r. Erdoğan TOP
Em ine BAŞ
N erm in TEZCEL
-
—....-
-
-
----------
-
5 2 -15-07
03-0/.20/5 ( 09.oo-r7.oo)
D r. A rzu OZTAŞ A D A K LI
D r. Fatm a DURMUŞ
N ilgün DOĞRUYOL
E/iFKEŞAP
52-/5-08
10.0/.2015(O9.OO-17.OO)
D r. Gülen GÜMRÜKÇÜ KİR
D r. A rzu ÖZTAŞ A D AKLI
Fatma UZUNCA
N ilg ün DOĞRUYOL
5 2 /5 -0 9
I7.0l-2015(O9.oO-r7.OO)
D r. Fatma DURMUŞ
D r. Gülen GÜMRÜKÇÜ KİR
E lif KEŞAP
Fatm a UZUNCA
52J5-I0
03.01.2015 ( 09.00-17.00)
D r. S efer DİLA VER
D r. C üsün BA YRAKTAR
Asum an EYÜPOĞLU
Hacer O KUTAN
52. ¡5 -R
10.0/J20/5(09-00-17.00)
D r. N ecm ettin YILMAZ
D r. Recep ENEŞ
Zeynep ŞAHİN
Fatm a YILD IZ İLE Lİ
5 2 /5-12
¡7.0l.20/5( 09.00-17.00)
D r. TayFun SOYDAN
D r. S efer DİLA VER
Ayşe K/RCA
Asum an EYÜPOĞLU
52 .15 13
24.01^0/5 (09.00-17.00 )
D r. Cüsün BAYRAKTAR
D r. N ecm ettin Y/LA1AZ
Hacer OKUTAN
Zeynep ŞAH IN
5 2 /5 14
31.01.2015(09.00-17-00)
D r. Recep EN EŞ
D r. TayFun SOYDAN
Fatma Y/LD/Z İLE Lİ
Ayşe KIRCA
52 .1515
03.0/220/5 ( 09.00-17.00)
D r. Aslan YILDIRIM
D r. A ydın ESER
Sallha BAHTİYAR
5 2 /5 /6
¡O.0/.20J5Î09.00-17.00 )
D r. M u ra t ŞENSOY
D r. Hakan HASGÜL
5245-/7
17.0150/5(0900 -17.00 )
D r. A ydın ESER
D r. M u ra t ŞENSOY
Suna ÖLM EZ İNAN
BOŞ
52.1548
24.01.20/5( 0900 -17.00 )
D r. Hakan HASGÜL
D r. Aslan YILDIRIM
P ınar DOĞRU ÇEVİK
Sallha BAHTİYAR
5 2 /5-19
03.01.20/5 ( 09.00-17.00)
D r. MuzaFFer YA YLA
D r.Tansef OKAN
S ibel ÜÇEL
A slı TO KATLI
52.1520
/0.015015(0900 -/7.00 )
D r. O lgun USTA
D r. F iliz HASGÜL
Sevgi DURAK
Sem iye ÖZSOY
22 3 23 7 3
23 3 9 9 6 4
(yedek)
52.15-02
-
SUBAŞI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Suna Ö LM EZ İN AN
r,
r N r t A ™. . .------
rrn a r tzKzc/nu Çc v iik
5245-21
17.0 /5 0 !5 ( 0900-/700 )
Dr. Tansel OKAN
D r. M u zaffe r YA YLA
A slı TOKATLI
S ibe l ÜÇEL
5245-22
31.01.2015(09.00-17.00)
D r. F iliz HASGÜL
D r O lgun USTA
Sem ire ÖZSOY
Sevgi DURAK
5245.23
¡0 .0150/5(09.00-i7.00)
D r. Şahika ALTAŞ ÇAKIR
D r. Faruk BAC/OĞU
İn c i TURAN
M ü rüvve t Çiçek KOCA
5245424
17.0/5OJ5(09.00-/700 )
D r. M ustafa PAK
D r. Şahika ALTAŞ ÇAKIR
Şengül TEPE
İn c i TURAN
5 2 /5 5 5
2 4 .0 l.2 0 /5 ( 0900 -/7.00 )
D r. Faruk BACIOĞU
D r. M ustafa PAK
M ürüvvet Ç içek KOCA
Şengül TEPE
A LT IN ORDU
DENİZCİLER
2 3 4 7 i 02
223 >4 3 8
KARŞIYAKA
52.15.26
03.0/22015 ( 0900-17.00 )
D r. Cünhan VA YNİOĞLU
D r. Hakan ERSOY
Ayşe ŞENEL
52 .15.27
10.01.2 0 I5 ( 09.00-/7.00)
D r. Hakan ERSOY
D r. Ayşen NAZAROĞLU
Fatm a KARTAL ZENGİN
Şule AĞCA
52.15.28
31.01.2015(09.00-17.00)
D r. Ayşen NAZAROĞLU
D r. Cünhan VAYNİOĞU1
Su!e AĞCA
r - g - e y e .'v E u
52.i5.29
1 0 .0 / .2 0 I 5 ( 09.00-/7.00 )
D r. M ustafa BEKİR HASEŞ
D r. Serap TUNA ÇEÇEN
Seçgün ZABUN
İlk n u r ZOMPUR
52.15-30
//.0 /.2 0 /5 ( 09.00-17.00 )
D r. E rdinç M ARANGOZ
D r Sabİre G ü İ ŞAHİN
N uray KARACÖL
N ih a l ÇELEBİ
5 2 .15 3 1
2 4 . 0l 2015( 09.00-17.00)
D r. Serap TUNA ÇEÇEN
D r. M ustafa BEKİR HASEŞ
İlk n u r ZOMPUR
Seçgün ZABUN
52.15.32
31.01.2015(09.00-17.00)
D r. Sabİre G ü i ŞAHİN
D r. E rdinç M ARANGOZ
N ih a l ÇELEBİ
N uray KARAGÖL
Fatm a KARTAL ZENG İN
23 4 27 57
DURUGÖL
5 2 / 5 .3 3
03.01.2015 (0 9.0 0 -17.0 0 )
D r. Özlem ATM ACA
D r. H am i OKUTAN
Sevrihan YÜCEL
A tim e AKYAZI
5 2 /5 .3 4
10.0/.20/5( 09.00-17.00 )
D r. Yaşar HAND AN M ORADAN
D r. M e ra ! BEKOĞLU
Penpe TEMEL
Fatm a ALTUNBAŞ
52.15.35
¡ 7 . 0 i . 2 0 i 5 ( 09.00-17.00 )
D r. Ham t OKUTAN
D r. Özlem ATM ACA
A lim e AKYAZI
Sevrihan YÜCEL
5 2 /5 3 6
24. 01320/5 ( 09.00-17.00 )
D r. M e ra l BEKOĞLU
D r. Yaşar H AND AN M ORADAN
Fatm a ALTUN8AŞ
Penpe TEMEL
2 3 3 12 4 4
CUMHURİYET
5 2 / 5 .3 7
03.01.2015 (0 9.0 0 -17.0 0 )
D r. Y u su fZİYA KARAKIŞ
D r. S erdar ZAİM O Ğ LU
N esrin TOPAL
Sem ra ZAİM O Ğ LU
52 .15 .3 s
/7-01220/5 ( 09-00-17.00)
D r. S erdar ZAİM O Ğ LU
D r. Y u su fZİYA KARAKIŞ
Sem ra ZAİM O Ğ LU
N esrin TOPAL
233 7 5 57
ŞİRİNEVIER
52.15.39
03.01.2015 (0 9.00-17.00 )
D r. C em if TANIŞ
D r. M ehm et N İH A T Y7EZ
Ebru U U J
Fatm a DEMETGÜL
23 3 25 52
52.15.40
l 0.Qİ.2 0 /5 ( 09.oo-r7.oo )
D r. M ehm et CAN GÖNÜL
D r. N a z if AKKAYA
Hava BİNEKTAŞI
Bahar ÇECELİ
2 3 4 4 0 67
52.15.4/
17.01.2015 ( 09.00-17.00)
D r. M ehm et NİHA T YAZ
D r. C em İİ TANIŞ
Fatma DEMETGÜL
E bru ULU
52.15.42
24-01.2015(09.00-17-00)
D r. N a z ifAKKA YA
D r. M ehm et CAN GÖNÜL
Bahar ÇECELİ
Hava BİNEKTAŞI
~
ŞAH AN C İLİ
UZUNİSA
2 3 4 07 65
5 2 /5 .4 3
10.01.2015( 09.OO-r7 .OO)
D r. H ayriye YILMAZ
D r. Em el GÜRLER
Ayşegül SÖNMEZ
N urten KOCAKA YA
5 2 /5 .4 4
I7. 0J.2015 ( 09.00-17.00)
D r. Ö zlem EREN
D r. H ayriye YILM AZ
H anife AKS OY
Ayşegül SÖNMEZ
5 2 15 4 5
24-013Z0 l5 ( 09.00-17.00)
D r. Em e! GÜRLER
D r Özlem EREN
N u rte n KOCAKA YA
H anife AKS OY
5 2 / 5 .4 6
10.01.20!5( 09.00-17.00 )
D r. Gamze A Y
D r İb ra h im KUMAŞ
Ş erife BA YRAMOĞLU
Eda A TEŞ
5 2.15.4 7
24.0/.20/5( O9.OO-17.OO)
D r.İbrahîm KUMAŞ
D r. Gamze A Y
Eda ATEŞ
Ş erife BA YRAMOĞLU
52.r5.4s
03 01.20/5 ( 09.00-17.00 )
D r. İb ra h im BÖLEK
D r. Burçak AKSU SÜMER
Derya EKER
Ö zgü! EREN
52.15.49
10.0/.2015(09.00-17-00)
D r. Ye/da ESER
D r. İb ra h im BÖLEK
BOŞ
Derya EKER
5 2 /5.50
¡7.0!.20/5( 09.00-17.00 )
D r. Burçak AKSU SÜMER
D r. Ye/da ESER
Ö zgü! EREN
5 2 /5 .5 1
03.01.2015 ( 09.00-1700 )
D r. E lif ATEŞ
D r. H. Özlem BABAOĞLU
Şevkiye YURTGAN
D ile k USLUER
5 2 1 5 .5 2
2 4.0 /.2 0 I5 ( 09.00-17.00 )
D r. H. Ö zlem BABAOĞLU
D r. EHfATEŞ
D ile k USLUER
Şevkiye YURTGAN
2 5 6 20 03
KÖPRÜBAŞI
ZÜBEYDE H AN IM
6 6 6 9S 99
8 8 8 79 79
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Ç AM AŞ AH VE ASE NÖBET LİSTESİ O C AK AYI
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
AİLE HEKİM İ
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI
—
İL /~£' rTOPLUM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çalışm a y
M ERKEZİ/ TEL
ÇAMAŞ
4 S1 2 2 4 7
ÇAMAŞ MERKEZ
Telefon
B irim
Num arası
4 3 i 22
47
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
S2.03.0l
0 3 .0 1.2 0 15 ( 0 9 . 0 0 4 7 .0 0 )
52.0302
1 7 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
52.03.03
A dı ve Soyadı (asil)
(yedek)
D r. U fuk KÖPRÜLÜ
D r. Hacer M erve COŞKUN
BOŞ
A dı ve Soyadı (asıl)
(yedek)
D r. Hacer M erve COŞKUN
Birsen CEP
A rzu ARAR,SeIcan BAŞKAN
D r. U fuk KÖPRÜLÜ
A rzu ARAR
Birsen CEP
Selcan BAŞKAN
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler İlçe Topium Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
ÇATALP1NAR AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AY)
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
İLÇ E /T O P LU M
S A Ğ L IĞ I MERKEZİ/
A S M A D İ (çalışm a yeri)
Telefon Numarası
Sirim Numara
Çafışma tarihi ve saati
Adı ve Soyadı (âsî!)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asil)
(yedek)
D r Hakan TÜRE
D r Gökse! ERDURAN
Semiha DANIŞ
Ne/Ia TİKEN DERE
TE L
52. 04.01
ÇATALP1NAR
ÇATALPINAR MERKEZ
491 22 SS
4 9 /2 0 $9
ÇATALPIN AR GÖLLER
« 2 5 6 56
0 3 .0 1 .2 0 1 5 ¡0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
BOŞ
52.04-02
BOŞ
52.04-03
1 0 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. Gökse! ERDURAN
Dr. Melek KIUNÇ
Ne/Ia TİKEN DERE
Burcu ERGÜN
52.04-04
1 7 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. M elek K1UNÇ
Dr. Hakan TÜRE
Burcu ERGÜN
S e/nihj DAN/Ş
52.04.05
2 4 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. E lif AYDIN
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığ. Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk-Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Özlem BİLDİK
ÇAYBAŞ! AH VE ASE NÖBET LİSTESİ O CAK AYI
[
!
A İL E H E K İM L İĞ İ B Ö L G E S İ
İLÇE,/TOPLUM
SAĞLIĞI
ASM A D I (çalışm a y e ri)
M ERKEZİ/ TEL
ÇAYBAŞf MERKEZ
Telefon
Num arası
B irim
Numara
At }L*~ E l P }\ J fd J
Çalışma ta rih ; ve saati
Ach ve Soyadı (asi!)
A IL E S A Ğ L IĞ I E L E M A N I
(yedek)
A d t ve Soyadı (asi!)
(yedek)
5 2 .0 5 . 0 i
03.01.201S (09.00-17.00)
Dr. M uteber BÜYÜKASLAN
Dr. O nur ALPER
Ayçan YILMAZ
N azm iye PEKDENIİR
52.05.02
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. O n u r ALPER
D r. M uteber BÜYÜKASLAN
Nazmiye PEKDEMİP.
Ayçan YILMAZ
39* 4 0 îO
ÇAYBAŞİ
39/ 30 5 8
ÇA YBAŞl İLKÜVEZ
52.05.03
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. Z iib c y ir ÖNCAN
Dr. M elih BOZCÜNEY
Kaya TURAN
S evil ÜNAL
5 2 .0 5 .0 4
(24.01.2015(09.00-17.00)
D r. M e lih BOZCÜNEY
Dr. Z üheyir ÖNCAN
S evil ÜNAL
Kava TURAN
393 50 44
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe ı oplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
YH,
FATSA AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCK AYI
A İL E H E K İM İ
A İLE H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇ E/TO P LUM
SAĞUĞi
M E R K E Z İ/ TEL.
A SM A D I
(çalışma y e ri)
D O LU N A Y
Telefon
Num arası
4 0 0 0 555
B irim
N u m a ra
ta rih : w saati
A İL E SA Ğ U Ğ İ ELEM AN i
A dı ve Soyadı (a sil)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (asiİ)
5 2 .0 6 .0 !
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. N u ru lla h S A N D IKÇ I
Dr. M e h m e t ÇETİNKA YA
Zeynep ŞEN
5 2 .0 6 .0 2
1 0 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 }
Dr. Hakan SEV İN Ç
Dr. Serkan ÇUHADAR
Havva A N LA YAN
(yedek)
Teslime M E R T
----------------------------------------------------------- 1
s2 .0 6 . 0 3
1 7 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. M e h m e t Ç E TİN KAYA
Dr. N u ru üa h SAN DIKÇ I
Teslime M E R T
Zeynep ŞEN
5 2 . 0 6 .0 4
2 4 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. S er kan ÇUH AD AR
Dr. Hakan SEVİNÇ
BOŞ
Havva A N L A Y A N
5 2.06.05
3 1 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. Pelin Ö ZC A N
D r M e h m e t ÇETİNKA YA
Ö zlem Ö ZG EN
Teslime M E R T
5 2 .0 6 .0 6
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Engin ÇA K M A K
Dr. H ülya ÇANîAŞ
Esma ŞEN
Ö znur CUNİ
i
1
M USTAFA
KEM AL PAŞA
4 2 3 41 12
5 2.0 6.0 7
1 0 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Cevdet ZE N C İN
Dr. A d e m A K I
Sevilay Ş EN
A ysu A K !
52.0 6.0 S
1 7 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 }
Dr. Hülya ÇANİAŞ
D r. E ngin ÇA K M A K
Ö znur CUNİ
Esma ŞEN
5 2 0 6 .0 0
2 4 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. A dem A K I
Dr. Cevdet ZE NG İN
A y su A K İ
S evilay ŞEN
5 2 .0 6 /0
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 (C 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Sema GÜL
Dr. Tayfun GÜLEN
G ü ld a n i ANAYO L
C ihat C U N İ
\
SAKARYA
4 2 3 87 26
5 2 .O 6 .H
1 0 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Tayfun G ÜLEN
Dr. Yüksel Ö ZTU R A N
C ihat C U N İ
Ü m m ih an GENÇA Y
5 2 0 6 /2
1 7 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. YÜksd Ö ZTU R A N
Dr. Sema GÜL
Ü m m İhan GENÇAY
G ü ld a n i A N A YOL
5 2 .0 6 . 1 3
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. H üsnü A K C A N
Dr. R em zi ÖZEL
H a lim e BAYRAKTAR
Çiğdem ŞENSU
52.06.14
1 0 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Gökhan KOÇER
Dr. N ilü fe r A K C A N
S am i KARAYEL
A yte n ÖZEL
5 2 .O6 ./ 5
1 7 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. R em zi ÖZEL
Dr. Hakan Tolga BOZGÛNEY
Çiğdem ŞENSU
Yeşim YORGUN
l
FATSA
DUMLUPLNAR
4 2 4 3 13 1
4 2 3 65 66
5 2 0 6 /6
2 4 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. N ilü fe r A K C A N
Dr. H üsnü A K C A N
A yte n ÖZEL
H a lim e BAYRAKTAR
5 2 .0 6 .2 6
3 1 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Hakan Tolga BO ZG Û NEY
Dr. G ökhan KOÇER
Yeşim YORGUN
S im i KARAYEL
5 2 .0 6 /7
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Levent KIRCA
Dr. M e lte m KAYA
K ıym et KIRCA
M e tin ŞEN
5 2 .0 6 .lS
1 0 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Fulya G ÜM R ÜKÇ Ü
Dr. Ö z g ü r BEKTAŞ
Ne baha t A T A 5 0 Y
Ö zlem ÇAL /
5 2 .O6 .19
1 7 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. E lif Ç Ö ö ÜŞ
Dr. Levent K !R O \
n a c e r D c M iñ
K ıym et KIRCA
Dr. Fulya GÜ73RÜKÇÛ
M e tin ŞEN
Nebahat A TAS O Y
Ö zlem ÇAL!
H a cer D E M İR
i
K URTULUŞ
4 2 3 2 0 72
5 2 0 6 .2 0
2 4 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. M e lte m KA YA
5 2 0 6 .2 7
3 1 .0 1 . 2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Ö z g ü r BEKTAŞ
Dr.
ElirCÖĞÜŞ
İS L A M D A Ğ
4 4 6 55 8 8
5 2 .0 6 .2 /
0 3 .0 1 . 2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. M ustafa SEZEN
Sedat YİRMİBEŞOĞLU
A S IA N C A M İİ **
4 5 3 20 95
5 2 .0 6 . 2 2
1 0 .0 1 . 2 0 1 S { 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. S on g ül K O Ç
CiHseren GULBÜZ
B O iA M A N
4 4 1 3 0 74
YAL/KÖY
445 22 6 3
5 2 .0 6 .2 3
0 3 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Fatma CEYLAN
Dr. Y u su f CE B IT
Semra O C A K
Ö zlem B O D UR
5 2.0 6.2 4
1 7 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Y u su f CERİT
Dr. Fatm a CEYLAN
Ö d e m BODUR
Semra O C A K
5 2 .0 6 . 2 5
2 4 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. G ürkan A YDIN
Ayşe N u r B EYAZIT A TİK
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağiığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
/ -\ İ
N
_
_
:b r . ¿ k in ERTtJGRUL
'—na\k Sag. Müd. V.
G Ö L K Ö Y A H VE ASE N Ö B E T LİSTESİ O C A K A YI
A İL E H E K İM L İĞ İ BÖLGESİ
İLÇ E /T O P LU M
S A Ğ L IĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
A S M A D I (çatışm a
y e ri)
G Ö LKÖ Y M ER KEZ
Telefon
N um arası
A İL E H E K İM İ
B irim
N um ara
Çatışm a ta rih i ve s a a ti
A d ı ve Soyadı (a s it)
A İL E S A Ğ LIĞ I E LE M A N i
(ye de k)
A d ı ve S oyadı (a s it)
(yedek)
5 2 .0 7 .0 i
03.01.2015 (09.00-17.00!
D r. T u rg ay T E M İZ
D r. E rta n BEKTAŞ
S e rvet T E M İZ
B ahar ER DO Ğ D U
5 2.0 7.02
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. Enez A L T U N
D r. Taşkm YAĞSIZ
H alim e Y ILM A Z
N ih a l YAYLAGÜL
5 2.0 7-0 3
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. E rta n BEKTAŞ
D r. T u rg ay TE M İZ
B ahar ER D O Ğ D U
S e rvet T E M İZ
5 2.0 7.04
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. Taşkm YAĞSIZ
D r. Sezai YETGİN
N ih a l YA YLAGÜL
A y fe r G Ü N D O Ğ D U
741 3 S 9 S
G Ö LK Ö Y
52.0 7.05
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r. A b d u lk a d ir A R M U T Ç U
D r. Enez A LT U N
E m ine S E T
H alim e Y ILM A Z
5 2 .0 7 .0 6
10.01.2015(09,00-17.00)
D r. S ezai YETG İN
D r. A b d u lk a d ir A R M U TÇ U
A y fe r G Ü N D O Ğ D U
E m ine S E T
7 4 / 3 7 !7
A YD O Ğ AN **
752 30 4 0
5 2.0 7.07
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Sedat E K İN C İ
Ayşe D E M İR
G Ü ZELYU R T
753
60 06
52-07-08
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. M u sta fa F e rd i A Ş K IN
Ö zğ ü İ T O K
7 4 8 20 3 0
5 2.0 7.09
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r. S eçkin D A Ğ LI
H u riy e E R G İN
KAR AH AS AN * *
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
G Ü L Y A ll A H V E ASE N Ö B E T LİSTESİ O C A K A YI
A İL E H E K İM İ
A İL E H E K İM L İĞ İ BÖLGESİ
İLÇ E /T O P LU M
S A Ğ L IĞ I
A S M A D I (çalışm a
y e ri)
M E R K E Z İ/ TEL
C ÜLYAL1
S n 20 OS
G Ü IY A U M ER KEZ
Telefon
N um arası
B irim
A İL E S A Ğ LIĞ I ELEM AN1
Ç alışm a ta rih i ve s a a ti
A d ı ve S oyadı (a s il)
(ye de k)
A d ı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
52.08.01
03.01.2015 (09:00-17:00)
D r. A h m e t YEŞİLYURT
D r. A yşe g ü l G ÜNDA Y EH
Selcan EVH AN
M e rt,/ YÜCE
52.0s.02
17.01.2015 (09:00-17:00)
D r. A yşe g ü l G Ü N DA V ER
D r. A h m e t YEŞİLYURT
M e n i YÜCE
Selcan EVH AN
N um ara
Sn 36 83
Çalışma içirt mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr.
H
GÜRG ENTEPE A H VE ASE N Ö B E T LİSTESİ O C A K AYI
A İL E H E K İM L İĞ İ BÖLGESİ
İIÇ B /T O P U JM
SAĞ LIĞ I
ASM A D ! (çalışm a
M E R K E Zİ/ TEL
ü u / iO U V /0 / L
Telefon
N um arası
M ER KEZ
8212169
8 2/20 90
IŞIKTEPE
825 5151
A İLE H E K İM İ
B irim
N um ara
Çalışm a ta rih i ve sûa t i
A İLE S AĞ LIĞ I ELEM ANI
A d ı ve Soyadı (a si!)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (a si!)
(yedek)
5 2 .O9 .OI
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. U ğ u r PU LAT
D r. M e like BİRSEN ATEŞ
P ınar ŞAN LI
Esra ŞİM ŞEK AKSOY
5 2 . 0 9 .0 2
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. Eren USLUER
D r. U ğ u r PULA T
Fetih ÇİÇEK
P ınar ŞAN LI
5 2 . 0 g .0 3
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. M e like BİRSEN ATEŞ
D r. Eren USLUER
Esre ŞİM ŞEK AKSO Y
Fetih ÇİÇEK
52.09.04
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. Fetih İN C E
H atice LAFC İ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
İKİZCE AH VE ASE NÖBET LİSTESİ O C AK AYI
A İLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TO PLUM
SAĞLIĞI
ASM A D I (çahşm a
M ER KEZİ/ TEL
Telefon
Num arası
A İLE HEKİA1İ
B irim
Num ara
$2.10.01
İK İZ C E M ERKEZ
İKİZC E
371 2 6 5 6
5 2 .10 .0 2
52.10.03
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI
Çahşma ta rih i ve sa a ti
A d ı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
A dı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
0 3 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. A hm et D AVUTO Ğ LU
D r. H a y rv lh h ATEŞ
Zeynep ÇİLOĞLU DA VUTOĞLU
M elek DA YANÇ
D r. H ayruIIah ATEŞ
D rS inem YILM AZ
M elek DA YANÇ
Esra TAHTA
D rS inem YILM AZ
D r. A hm et DAVUTO Ğ LU
Esra TAHTA
Zeynep Ç İLO Ğ LU DAVUTO Ğ LU
1 0 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
1 7 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
37 / 20 2 /
YOĞUNOLUK
52.10.04
52.10.05
2 4 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. S efahattin GELİCI
Nebahat ARSLAN
BOŞ
BOŞ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
K U M R U İLÇESİ AH VE ASE 2 0 1 5 YILI OCAK AYI N ÖBET LİSTESİ
A İLE SA Ğ U Ğ İ ELEMANI
AİLE H EK İM İ
A İLE H EKİM LİĞ İ BÖLGESİ
/l ç e ît o p l
UM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çalışm a _
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Num ara
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
D r. Em re GÜL
D r. O rhan DEREBAŞİ
B iişra YAKTI
Serap ERSOY A TAÇ
TEL
KUM RU DO Ğ U
641 35 26
5 2 .14.01
17. 01.20 !5 (
5 2 .14.02
24 . 01.2015 ( 0 9 .0 0 - 17 .0 0 )
D r. O rhan DEREBAŞi
D r. C em a/ettin YAKTİ
Serap ERSO YATAÇ
Yasemen ZARİF
5 2 .14.03
31. 01.20 15 ( 09 .00 - 17. 00)
D r. C em a/ettin YAKTI
D r. Emre CÜL
Yasemen ZAR İF
Büşra YAKTI
0 9 . 0 0 - 17 .0 0 )
.............
KUM RU
64 i 24 52
52 . 14.04
03-01.2015 ( 0 9 . 0 0 - 17 .0 0 )
D r. M ustafa ERCİYAS
D r. M uhterem YETER
5 2 .14.05
I0.01.20I5( 0 9 . 0 0 -17 .0 0 )
Dr. A fşin SÜMER
- Şevki Ce/a/aettin ÖZTUR7
Esra Ç ATIK
Sevda EM İK
5 2 . 14.06
17.01.2015(09.00-17.00 )
Dr. M uhterem YETER
D r. M ustafa ERCİYAS
Emine ARİFOĞLU
İlk n u r DEM İRCİ
5 2 .14.07
24 .Ol.2 Oi5 ( 0 9 . 0 0 - 17 .0 0 )
r Şevki Cefafaettin ÖZTURY
D r. A fşin SÜMER
Sevda E M İK
Esra Ç ATIK
647 20 01
5 2 . 14.08
31. 01.20 15 ( 09.00 - 17. 00)
D r. C ihangir YILMAZLAR
N ecm ettin KÖYLÜ
ESKİÇOKDEĞİRMEh 6 4 6 24 30
5 2 . 14.09
17-01.2015( 0 9 .0 0 - 17 .0 0 )
D r. Sündüs BULUT
N im et ÇINAR
KUM RU KUZEY
KARACALAR **
641 38 81
İlk n u r D EM İRC İ
Em ine ARİFOĞLU
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
/
KABATAŞ AH VE ASE 2 0 1 5 YILI OCAK AY! NÖBET LİSTESİ
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE H E K İM İ
AİLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TOPL
UM
SAĞ LIĞ I
ASM A D I (çalışm a
M E R K E Zİ/
Telefon
Num arası
B irim
Çalışma ta rih i ve saati
Num ara
A d i ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
TEL
KABATAŞ MERKEZ 6 9 4 4 4 5 4
52.12.01
O3.Ol.2Oi5 ( 09.00-17.00)
Dr. K adir DOĞAN
D r. H üseyin ŞAHİN
Leyla A YDIN
İlk e r H/RAC/OĞLU
5242.02
10.0I.2015(09.00-17.00)
D r. M ustafa KÜÇÜK
D r. K a d ir DOĞAN
E lif HIRAC/O Ğ LU
Leyla A Y D IN
52.12.03
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Hüseyin ŞAHIN
D r. M ustafa KÜÇÜK
İlk e r H IR AC IOĞLU
E lif HIRAC IOĞLU
24.01.2015i09-00-17.00)
D r. M u ra t DURDU
KABATAŞ
694 4 0 24
ALANKENT
6 9 5 7 0 40
52.12.04
Emine BA TIR
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
D ıfA }ş $ E R T U Ğ 0 İ
Ha,
lü d ü r V
K A B A D Ü Z AH VE ASE 2 0 1 5 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
A İLE SAĞLIĞI ELEM ANI
AİLE H EK İM İ
A İLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TQPL
UM
SAĞLIĞI
AS M A D I (çalışm a
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Çalışma ta rih i ve saa ti
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
5 2 . 11.01
03.01.2015(09.00-/7- 00)
D r. Serhat IRM AK
5 2 .U.02
17.01.2015(09,00-17.00)
D r. M erve YEŞİLYURT
Num ara
A dı ve Soyadı (a sil)
(yedek)
D r. M erve YEŞİLYURT
Ceylan BAKIR
Cülşen KAHVECİ
D r. Serhat IR M AK
Gülsen KAH VEC İ
Ceylan BAKIR
TEL
KABADÜZ
84i 20 3/
KABADÜZ M ERKEZ
8 4 1 2 4 51
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği -Şubesine ■bildirilir:
KO RG AN AH VE ASE NÖBET LİSTESİ O C A K AYI
A İLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
İL CE/TO PLU M
SA Ğ LIĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
A SM A D İ (çalışm a
yen)
KO R G AN M ER K EZ
Telefon
N um arası
6 7 1 3 2 23
6 /1 2 0 3 2
TEPEALAN
ÇA YIR K EN T
6 8 ) 50 60
685 70 95
AİLE H EKİM İ
B irin i
Num ara
Çalışm a ta rih i ve sa a ti
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI
Ach ve Soyadı (a sil)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (a si!)
(yedek)
52 . 13-0 }
03.0 U 0 15 (09.00-17.00)
D r. AH YILM AZ
D r. Y u su f BO Z KU RT
D ilek ASLAN
İlk n u r YALM AN CI
52.13-02
10.01.2015(09. OO-17.00/1
D r. H a yri ELBİR
D r. M ustafa M ALA
Ayşe D EM İR ELB İR
H acer ERZURUM LU
Fatma YILM AZLI
52 . 13.03
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. M ustafa İŞ IK LI
D r. H ayri ELBİR
Eirdevs S/LTA Ğ
52 . 13-04
24.017015(09.00-17.00)
D r. M ustafa M ALA
D r. AH YUM AZ
H acer ERZU RU M LU
D ile k ASLAN
52.13-O5
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Y u su f BO ZKU RT
D r. M ustafa IŞ IK L I
İlk n u r YALM AN CI
Fird evs SİLTA Ğ
32 J 3 .0 6
03.017015 (09.00-17.00)
52.i3.O 7
03.01.2015 (0 9 .0 0 -170 0 )
52 .130 8
52 .13.09
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. Ö m er U fkun YILD IR IM
Yağm ur Begiim D O LU
BOŞ
BOŞ
D r. O n u r KER İM
Tuğçe M EM İŞ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
PERŞEMBE İLÇESİ AH VE ASE 2 0 1 5 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
A İLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI.
AİLE H EK İM İ
İLÇEİTOPL
UM
SAĞ LIĞ I
ASM A D ! (çahşn
M ER KEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
D r. Recep GÜRLER
Ayşe DEM İR
M eryem A YBASTI
A y n u r AKSU
TEL
52.17.0I
03.01.2015 (09.00-17.00) Dr. A hm et R a u f KUTLUTAŞ
52.17.02
10.01.2015(09.00-17.00)
Dr. M e c it TOPAL
Dr. Kasım TÜRKATALAY
Yasemin BİLİR
52.1703
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. D eniz USTA
Dr. A hm et R a u f KUTLUTA(
Ü lkü SAR1TAŞ
Ayşe DEM İR
52.1704
24■01.2015(09-00-17-00)
D r. Kasım TÜRKATALAY
D r. M e c it TOPAL
A y n u r AKSU
Yasemin BİLİR
52.17.05
3 I.OI.2015( 09.00-I7.00)
D r. Recep GÜRLER
D r D eniz USTA
M eryem A YBASTI
Ü lkü SARITAŞ
52.17.06
17:01.2015(09.00-17.00)
Nurdoğan BA YAZIT YILDI!
52.17.07
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. Kadriye AYYILD IZ
52.17.08
24.01.2015(09.00-17- 00) D r. M ehm et EKTAN KARGI
PERŞEMBE
M ERKEZ
517 IO 04
PERŞEMBE
5 U IO 07
MEDRESEÖNÜ
537 6 4 43
EFİRLİ
52 2 33 33
Didem U LU BAK
Dr. M ehm et EKTAN KARGI
Esra H ila l RESULOĞLU
Selda KO RKM AZ
D r. Kadriye AYYILD IZ
Se/da KO RKM AZ
Esra H ila l RESULOĞLU
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr.fîyŞijı ERTUĞrEl
/,
z\
Hdlkzd^lıgGMüdür V
ULUBEY İLÇESİ AH VE ASE 2 0 1 5 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
ı /Ls
v *_/
C/A1\J-L^/W/
/ ç r î / ^ j U,L^L^/VirAI
r v 10 A A A KV/
J1
/ A1/i l—
AİLE H E K İM İ
AİLE H EK İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TOPL
UM
SAĞ LIĞ I
ASM A D İ (calişm
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Num ara
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A dı ve Soyadı (a si!)
(yedek)
Seher ŞİRİN
TEL
5 2 . 18.01
ULUBEY
on \jyj
ULUBEY MERKEZ OOı /yy
8 6 / 20 90
O HTAM /Ş **
868 21 22
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. M ehm et GÜVELİ
D r. Benhur TİKEN
Yağmur K ILIÇ
5 2 .18.02
10. 01.20 15 ( 09 .00 - 17. 00)
D r. M u ra t POYRAZ
r Y ıldırım BEYAZIT ÇEVİK1
Cemile YILM AZ
Şenay GENÇ
52.18.03
I7.0I.2015(09.00-17.00)
D r. B enhur TİKEN
Dr. M ehm et G ÜVELİ
Seher ŞİRİN
Yağm ur K ILIÇ
5 2 .l8 .O4
24.01.20I5(09.00-I7.00) r. Y ıldırım BEYAZIT ÇEVİKi
Şenay GENÇ
Cem ile YILM AZ
52.18.05
D r. Em ine YETİŞKİN OCAK
31.01.2015(09.00-17.00)
D r. M u ra t POYRAZ
M u ra t ALTUN CAN
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe ı oplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr.AyşW ERTlİGR
I ■ 'Kvİr C '’v£rl\rr
^ * ^ 6 * * 6
ÜNYE İLÇESİ AH VE ASE 2 0 1 5 YIL! OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE H tK iM L IĞ I BÖLGESİ
İLÇB/TOPL
UM
SAĞ LIĞ I
ASM A D İ (çafı<
M ER KEZİ/
Telefon
Num arası
A İLE SAĞLIĞI ELEM ANI
AİLE H EK İM İ
1
i
1
B irim
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
A d ı ve Soyadı (a sil)
(yedek)
A dı ve Soyadı (a s il)
(yedek)
03.01.2015 ( 09.00-17.00 )
D r. M e rih YILDIRIM
D r. Ercan KA YG.1
Özlem C/NB/RTOĞLU
H atice ELM ACI
TEL
52.19-01
ATATÜ R K
YAL1
1 NO LU
3 2 4 03 3 3
5 2 .i9 .O2
10.01.2015( 09.00-17.00 )
D r. Recep SARI
Dr. Rıza KO RKM AZ
Eme! SARI
Se/ma SEVER
5 2 .i9.O3
17.01.20!5( 09.00-17.00 )
D r. Ercan KA YGI
D r. M e rih YILDIRIM
H atice ELM ACI
Ö zlem CINBIRTOĞLU
5 2 .i9.O4
24.01.2015Î 09.00-17.00 )
D r. Rıza KO RKM AZ
D r. Recep SARI
Se/ma SEVER
Em e! SARİ
52.19.05
03.01.2015 ( 0 9 00 -17.00 )
Dr. Ayhan KARAKAYA
D r. M uhterem ÜNSAL
Em el KARAKA YA
Rukiye KAHRAM ANOĞLU
52.19.06
10.01.20I5( 09.00-17.00 )
D r. M ustafa ÇAKICI
D r. A hm et BEKÇİ
Ülkühan KAPLAN
Sevilay D U M AN
D r. Ayhan KARAKAYA
Rukiye KAHRAMANOĞLU
Eme1 KARAKA YA
323 31 38
3 2 3 2 7 23
52.19.07
I7-0I.20I5( 09.OO-17.OO)
D r. M uhterem ÜNSAL
52.19.08
24.0l.2015( 09.00-17.00 )
D r. A hm et BEKÇİ
Dr. M ustafa ÇAKICI
Sevilay DU M AN
Ü lkühan KAPLAN
52 .i 9.O9
03-01.2015 ( 0 9 00 -17.00 )
D r. Süleym an BİLG İLİ
Dr. M ustafa YILM AZ
Derya GÜMÜŞOĞLU
Nezahat YAR
52.19.10
!0.01.2015(09.00-17-00 )
D r. M ecnun ERKAN
Dr. İbrahim AKPİNAH
NurgüJ ERKAN
Em ine ARAR
D r. A ziz HEKİM O ĞLU
Nezahat YAR
Ceyhan YİĞİT
Emine ARAR
Derya GÜMÜŞOĞLU
52.19.11
17.01.2015(09 .00 -17-0 0 j
D r. M ustafa YILM AZ
52.i9.i2
24.01.2015(09.00-17.00 )
Dr. İbrah im AKPINAR
Dr. Süleyman B İLG İLİ
52.1913
31.01.2015(09.00-17-00)
Dr. A ziz HEKİM O Ğ LU
Dr. M ecnun ERKAN
Ceyhan YİĞİT
N u rg ü i ERKAN
D r. Cevdet BİR İN C İ
Dr. A hm et BURMA
Zehra MARAL
Ayşe SALAKÇI
Dr. Hakan KARAKURT
D r. Okan TAÇALAN
Fatma ÇAM OCLU
G üllü H ID İM O Ğ LU
52.1914
52.1915
ÜNYE
32 3 85 00
BAYRAMCA
324
29 97
O3.Ol.2Oi5
(0 9 .0 0 -17.0 0 )
10.0!.2015( 09.00-17.00 )
52.i9.l6
17.01.2015(09 -00 -/7.00 )
D r. A hm et BURMA
Dr. Em in ÖZBA Y
Ayşe BALAKÇI
B ira y ŞAHİN
52.1917
24 .OI.2015( 09.00-17.00 )
Dr. Okan TA ÇALAN
Dr. Cevdet BİR İN C İ
G üilü H ID /M O Ğ LU
Zehra MARAL
52.19.18
31 . 01.20 15 ( 09.00-17-00)
D r. Em in ÖZBA Y
Dr. Hakan KARAKURT
B iray ŞAHİN
Fatma ÇAM OĞLU
52.1919
03.0I.20I5 ( 09.00-17.00 )
D r. A li ATEŞ
D r. V ahit ÜNAL
Haşan İNCE
Fatm a TIRINKOĞLU
52.19.20
I 0.0 i.20 15 ( 0900 -17.00 )
D r. Vahit ÜNAL
D r. M edine ÜNAL
Fatma T/RINKOĞLU
M üge DOKSAR
17-Oİ2015Î09.00-17.00 )
D r. M edine ÜNAL
D r. A li ATEŞ
M üge D OKŞAR
Haşan İNCE
D r. İlhan ŞAHİN
D r. Özlem HASDEMİR
j'adime CEVHER BALCIOĞL
Sem iha KARAKiŞ
52.19.21
\
,
5 2 .19.22 1
| 03-01.2015 ‘f 09.00-17.00')
FEVZİ ÇAKMAK
TEKKİRAZ
324 2 i 13
343 6 0 70
7E LİT Lİ YATAK * 433 73 76
2 NO LU
324 23 24
52.19-23
10.01.2015( 09.00-17.00 )
Dr. A hm et ÖZTÜRK
D r. Engin UZUN
Esra ÇELİK Ö ZTÜRK
Kerim e KO Ç
52.19.24
17-0i.2015( 09.00-17.00 )
D r. Özlem HASDEMİR
D r. İhsan TÜRK
Semiha KARAKIŞ
Selda ÖZDÖL
52.IQ.25
24.0!.2015( 0 9 .0 0 -17.0 0 )
D r. Engin u Z u N
Dr. ¡¡han ŞAHİN
Kerim e KO Ç
adim e CEVHER BALCIOĞL
52.19.26
31.01.2015(09.00-I7.00)
Dr. İhsan TÜRK
D r. A hm et ÖZTÜRK
Selda ÖZDÖL
Esra ÇELİK ÖZTÜRK
52.19.28
03.01.2015 ( 09 .00 -/7.00 )
D r. Yaşar U tku KA YA
: K u d re t Çağlayan ÇAMOC
Özlem BEŞLİ
Handan ÖZDEMİR
52.1929
17.0I.20I5(09 .00 - 17.00)
: K ud ret Çağlayan Ç AM O C
D r. Gökhan ERKMEN
Handan ÖZDEM İR
M eryem IR M AC IK
52.19.30
31.01.2015(09.00-17-00)
D r. Gökhan ERKMEN
D r. Yaşar U tku KA YA
M eryem IR M AC IK
Ö zlem BEŞLİ
52.19-31
03.01.2015 ( 09.00-17.00 )
D r. Esra KAHVECİ
52.19.32
O3.Ol.2Oi5 ( 09-00-17-00 )
Dr. Yasemin ŞAHİN
D rSem a ÖZTÜRK
BOŞ
52.19.33
17.01.2015 ( 09.00-17.00 )
Dr.Sema ÖZTÜRK
D r. Yasemin ŞAHİN
BOŞ
Şeydi A hm et KAH VEC İ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği
Şubesine bildirilir.
/pr\|şin ERTtJGRLIL
TigT -fV) üdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content