2014 Olağan Mali Genel Kurul Delegelere Çağrı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
4.0LAĞAN MALİ GENEL KURULDA BAĞIMSIZ SPOR
FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8 İNCİ MADDESİ 2/Ğ-H-I
BENTLERİ İLE ANA STATÜNÜN 7 İNCİ MADDESİ 2/G-Ğ-H
BENTLERİNE GÖRE OY KULLANACAK DELEGELERE
DUYURU
1. Türkiye Hentbol Federasyonunun 4.Olağan Mali Genel Kurulu 28 Kasım 2014 Cuma
günü saat 10.00’da ANKARA’DA yapılacaktır.
2. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 29 Kasım 2014 Cumartesi
günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
3. 4.Olağan Mali Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.thf.gov.tr
adreslerinden yapılacaktır.
4. 4.Olağan Mali Genel Kurulda Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (ğ), (h), (ı)
bentleri ve (8), (9) uncu fıkraları ile Ana Statünün 7 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının
(g), (ğ), (h) bentleri ve (6), (7) inci fıkraları gereği oy kullanacak delegelerin kura
çekimi 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 18.00 de Federasyon toplantı salonunda
yapılacak olup, kura çekimi öncesi aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır.
A. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının ğ bendi ile Ana Statünün 7 inci
Maddesinin 2 inci fıkrasının (g) bendi ve (6), (7) inci fıkraları “Genel kurulun
yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en
fazla milli olmuş bir sporcu,
(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların
belirlenmesinde sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular, esas alınır.
(7) Yukarıda belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik
sıralamasına göre şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak
tespit edilir.” hükümlerine göre Teknik Eğitim Kurulumuzca belirlenen isimler
ilan edilmişlerdir. İtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22 Ekim 2014 günü saat
17.00’a kadar Türkiye Hentbol Federasyonu - Yıldızevler Hilal Mah. Hollanda
Cad. No.47 06550 Çankaya/ANKARA adresine bizzat veya 0312 4398585 nolu
faksına yapılabilecektir. 22 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılacak itirazlar işleme
alınmayacaktır.
B. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (h) bendi ile Ana Statünün 7
inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (ğ) bendi “Genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik
yapanlar arasından kura ile belirlenecek üç üye,” hükmüne göre kura çekilişine
dahil edilen isimler ilan edilmişlerdir. İtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22
Ekim 2014 günü saat 17.00’a kadar Türkiye Hentbol Federasyonu - Yıldızevler
Hilal Mah. Hollanda Cad. No. 47
06550 Çankaya / ANKARA adresine
bizzat veya 0312 4398585 nolu faksına yapılabilecektir. 22 Ekim 2014 tarihinden
sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.
C. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (ı) bendi ile Ana Statünün 7
inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (h) bendi “Genel kumlun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde
milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile
belirlenecek üç üye,“ hükmüne göre kura çekilişine dahil edilen isimler ilan
edilmişlerdir. İtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22 Ekim 2014 günü saat
17.00’a kadar Türkiye Hentbol Federasyonu - Yıldızevler Hilal Mah. Hollanda
Cad. No.47 Çankaya/ANKARA 06550 adresine bizzat veya 0312 4398585 nolu
faksına yapılabilecektir. 22 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılacak itirazlar işleme
alınmayacaktır.
Genel Kurul üyelerine duyurulur.
4.0LAGAN MALİ GENEL KURULDA OY KULLANMAK İÇİN KURAYA DAHİL EDİLEN FAAL
OLMAYAN EN ÜST DÜZEY HAKEMLER
S ıra
N o.
A n a S ta tü G en.
K u r. M ad .
U n v an ı
İli
G en e l K u ru l D e le g e sin in
A d ı ve S o y ad ı
1.
İstan b u l
H a k a n K Ü Ç Ü K Y IL M A Z
2.
İstan b u l
H alit H ak an A L T AN
3.
A n k a ra
B a rb a ro s Y IL M A Z
4.
İzm ir
V e h b i İŞ G Ö R E N
5.
İstan b u l
K am il K U Ş
6.
İzm ir
R ıfa t P A L A
İzm ir
Z iy a D A V A S L 1 G İL
B a lık e sir
B ü len t T Ü R K Ö Z
E sk işe h ir
Ş ü k rü O Y T A N
10.
İzm ir
N ac i O N U T
11.
İstan b u l
E rh a n S A A T Ç İ
12.
İstan b u l
U fu k U Y A N IK
13.
İstan b u l
T em el U R A Z
14.
İzm ir
V a h it E R S A N
15.
İzm ir
Ö m e r F a ru k A K M A N
7.
8.
9.
7 -2 /ğ
F aal O lm a y a n
E n ü st d ü ze y
E sk i H e n tb o l H a k e m le ri
4.OLAĞAN MALİ GENEL KURULDA OY KULLANMAK İÇİN KURAYA DAHİL EDİLEN FAAL
OLMAYAN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLERİ VE ANTRENÖRLERİ
S ıra
N o.
A n a S tatü G en.
K ur. M ad .
U n v an ı
İli
G en el K u ru l D e le g e sin in
A d ı v e S o y ad ı
1.
İstan b u l
A h m e t N u sre t B U L G U R C U O Ğ L U
2.
T ra b z o n
A hm et K A Y N A K
3.
İstan b u l
A h m e t S A R IY E R
4.
T ra b z o n
A h m e t R ız a U R S A V A Ş
5.
A n k a ra
E rk a n K A H R A M A N
A n k a ra
H ü sn ü K em a l D U R A K
İz m ir
H ü se y in G Ü Z E Y
İstan b u l
K en a n Ö N E R
A n k a ra
M e h m e t B İL İR
İz m ir
M u h sin D E V R İM
K ırık k a le
M u ra t B İL G E
.
İstan b u l
M u ra t K IL IÇ
13.
İstan b u l
M u sta fa A S L A N
14.
A n k a ra
Ş e ca attin A Y D O G
15.
A n k a ra
S ezg in K A Y M A Z
16.
E sk işe h ir
S in an Ö N E R
7.
9.
10.
F aal O lm a y an
M illi T ak ım T e k n ik
D ire k tö r v e A n tre n ö rle ri
7- 2/ h
11.
12
17.
İzm ir
S ab ri Ş en er O Z A N
18.
A n k a ra
T u ra n K A B A Y
19.
K o ca eli
Y a v u z TA ŞK T R A N
4.OLAĞAN MALİ GENEL KURULDA OY KULLANACAK
FAAL OLMAYAN EN FAZLA MİLLİ OLMUŞ SPORCULAR
Teknik Kurulumuz 4.Olağan Mali Genel Kurulda oy kullanacak faal olmayan en fazla
milli olmuş sporcuları mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
S ıra
N o.
1.
2.
A n a S tatü G en.
K ur. M ad .
7-2 Ig
U nvanı
İli
G en e l K u ru l D e le g e sin in
A d ı v e S o y ad ı
F aal O lm a y a n E n F a z la
A n k a ra
U tk u E R G Ü D E R
M illi O lm u ş S p o rc u la r
A n k a ra
S e rd a r E L E R