close

Enter

Log in using OpenID

AKKUŞ AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI AİLE HEKİMLİĞİ

embedDownload
AKKUŞ AH VE ASE NÖ BET LİSTESİ OCAK AYI
A İL E H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
A İL E H E K İM İ
A İLE SA Ğ LIĞ I ELEM AN 1
İLÇ E /TO P LU M
SAĞ LIĞ I
A S M A D I (çalışma y e ri)
Telefon
Numarası
M E R K E Z İ/ TEL
AKK U Ş MER KEZ
B irim
N um ara
Çalışma ta r ih i ve saati
A d ı ve Soyadı (asil)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
52.01.01
03-01.2015 ( og.oo-17.oo )
Dr. A leh m e t S O L M A Z
Dr. M e d in e YA YA
Selin GÜ N EY
E b ru ERGÜDEN
5 2.0 i.02
I0 .0 i.2 0 I5 ( 09.ooa7.oo )
Dr. B iro i KA YA
D r. Can B urak YA YA
Gizem GÖ NÜ L
H alim e A YDİLEK
52.0 L0 3
¡ / . 01.20i5 ( 09.00a7.00 )
D r. M edine YA YA
D r. M e h m e t S O L M A Z
E bru ERGÜDEN
S elin G Ü N E Y
52.0104
2 4 .0 !.2 0 lj( 09.ooa7.oo)
D r. Can B urak YA YA
Dr. B iro i KAYA
H alim e A YDİLEK
Gizem G Ö N Ü L
6 113 3 22
AKKU Ş
6 n 20 13
AKKU Ş S ALM AN
A K KU Ş AKPINAR
614 50 50
612 42 26
5 2 .01.05
03-01.2015 (0 9.ooa 7.oo)
Dr. H azar C /R IK
D r. M ustafa A K D O Ğ A N
M u h a m m e t Enes K İL İM
H akan K A R A B U LU T
5 2 .01.06
17-01.20!5 ( 09.ooa7.oo )
Dr. M ustafa A K D O Ğ A N
Dr. H azar C İR IK
Hakan K A R A B U LU T
M u h a m m e t Enes K İL İM
5 2.0 i.0 7
2 4 .0 !.2 0 i5 ( 09.00a7.00 )
Dr. Eray ATE Ş
Em ine GÜLA Y
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine b ild irilir.
Dr. AyşIfVERTOGRUL
Halk Sağ. M ücl. V.
AYBASTI AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
A İLE H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞI
MERKEZİ7 TEL
A YBASTl
714 10 40
ASM A D İ (çalışma
y e ri)
Telefon
Numarası
A YBASTl MERKEZ
Birim
Numara
A İLE H E K İM İ
Çalışma ta rih i ve saati
A İLE SA Ğ L/Ğ I ELEM AN1
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (asi!)
52.02.Ol
03.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. Ziya BOYACI
Dr. M ustafa A K D O Ğ A N
A y n u r ÇUKUR
52.02.02
10.01.2015(09.00-17.00)
Dr. D avut DEM İR
Dr. Ferhat BÂ YCU
M erve K O Ç A L A N
(yedek)
52.02.03
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. M ustafa A K D O Ğ A N
Dr. Serhan K O R KM AZ
52.02.04
24.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Ferhat BAYCU
Dr. ZülBye ALTINEL
52.02.05
03.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. ZiiUiyc ALTINEL
Dr. D avut DEMİR
D i leh AKKA YA
M erve KO Ç ALAN
52.02.06
31.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Serhan K O R K M A Z
Dr. Ziya BOYACI
M erve K O R KM AZ
A y n u r ÇUKUR
714 !4 41
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
ALTIN ORDU AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE H EKİM İ
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
İLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞ!
MERKEZİ/ TEL
ASM A D ! (çalışma Telefon
ye ri)
YENİMAHALLE
SUBAŞI
BUCAK
SELİMİYE
D Ü Z MAHALLE
AKYAZI
Numarası
212 2 ) 08
2 3 4 00 9 3
2 2 3 00 90
Birim
Numara
Çahşma ta rih i ve saati
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
H ila l ARSLAN
5 2 .15.0!
31.01.2015 (09.0017.00)
Dr. LütfiıHah ÇAKIR
Dr. Samet ÖZCAN
Şenay TANRIVER
5205.02
31.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. Yusuf FURTUN
D r M u ra t DÖNGEZ
Nuran ÖZCAN
Emine BAŞ
5 2 .15.03
31.01.2015 (09.00-1700)
Dr. Yi!mar. KÖKSAL
Dr. Yusuf FURTUN
Hatice GÜN A Y
Nuran Ö ZCAN
520 5.04
31.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. Samet ÖZCAN
Dr. Lütfü Hah ÇAKIR
H ila l ARŞLAN
Şenay TANRIVER
5205-05
31.01.2015 ( 09.00-17.00)
Dr. Erdoğan TOP
D r Yılmaz KÖKSAL
Nerm in TEZGEL
Hatice GÜNAY
5 2 .15 0 6
31.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. M u ra t DÖNGEZ
D r Erdoğan TOP
Emine BAŞ
N erm in TEZGEL
52 0 5.0 7
24.01.2015(09.00-17.00 )
Dr. A rzu ÖZTAŞ AD AKLI
D r Fatma DURMUŞ
N ilg iin DOĞRUYOL
E lif KEŞA P
52 .15 .0 s
2 4 .0 !.2 0 !5( 09.00-17.00)
Dr. Gülen GÜMRÜKÇÜ KİR
Dr. A rzu ÖZTAŞ AD A K LI
Fatma UZUNCA
N ilgün DOĞRUYOL
5 2 0 5 .0 9
2 4 -0 !.2 0 !5 ( 09.00-/700 )
Dr. Fatma DURMUŞ
Dr. Gülen GÜMRÜKÇÜ KIR
E/ifKEŞAP
Fatma UZUNCA
520500
2 4 .0f.2 0 I5 ( 09.00-17.00)
D r Sefer DİLA VER
Dr. Güsün BAYRAKTAR
Asuman EYÜPOĞLU
Hacer OKU TAN
52/50 /
24 .0 !.20 !5( 09.00-17.00)
Dr. Necm ettin YILMAZ
D r Recep ENEŞ
Zeynep ŞAHIN
Fatma YILDIZ İLELİ
520502
2 4 .0 !.2015( 09.00-/700)
Dr. Tayfun SOYDAN
Dr. Sefer DİLA VER
Ayşe KIRCA
Asuman EYÜPOĞLU
52.15.13
24-0I.20I5( 09.00-17.00)
D r Güsün BAYRAKTAR
Dr. Necmettin YILMAZ
Hacer OKUTAN
Zeynep ŞAHİN
520504
2 4 -0 I.2 0 !5 ( 09.00-t7.00)
D r Recep ENEŞ
Dr. Tayfun SOYDAN
Fatma YILDIZ İLELİ
Ayşe KIRCA
520505
03-01.2 0 J5 (09-00-17.00)
D r Aslan YILDIRIM
Dr. Aydın ESER
Sa/i/ıa BAHTİYAR
Suna ÖLM EZ İNAN
52 .15 16
03-0 I.2 0 J5 ( 09-00-/7.00)
Dr. M u ra t ŞENSOY
Dr. Hakan HASGÜL
BOŞ
Pınar DOĞRU ÇEVİK
214 14 0 4
52 0 50 7
03-01.2015 (0900-17.00)
Dr. Aydın ESER
D r M u ra t ŞENSOY
Suna ÖLMEZ İNAN
BOŞ
52.15.1s
0 3 0J.2 0 J5 ( 09 00-17.00)
Dr. Hakan HASGÜL
Dr. Aslan YILDIRIM
Pınar DOĞRU ÇEVİK
Sa/i/ıa BAHTİYAR
520 509
J0.0J.2015( 09.00-/7.00)
Dr. M uzaffer YA YLA
Dr.Tansel OKAN
Sibel ÜÇEL
Ash TO KATLI
5205.20
J0.0J.2 0 J5 ( 09.00-17.00)
Dr. O lgun USTA
Dr. Filiz HASGÜL
Sevgi DURAK
Semiye ÖZSOY
223 23 73
233 9 9 6 4
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
52.15.21
10.0 J.2 0 J5 ( 09.00-17.00)
Dr.Tansel OKAN
Dr. M uzaffer YA YLA
Ash TOKATLI
S ibel ÜÇEL
52.15.22
10.0 !.2 0 I5 ( 09.00-17.00)
Dr. Filiz HASGÜL
Dr. Olgun USTA
Semiye ÖZSOY
Sevgi DURAK
M ü rüvve t Çiçek KOCA
52.15.23
31.01.2015 ( 09.00-17.00)
D r Şahika ALTAŞ ÇAKIR
Dr. Faruk BACİOĞU
İn ci TURAN
52.15.24
3i.Ol.2Oi5 ( 0900-17.00)
Dr. Mustafa PAK
Dr. Şahika ALTAŞ ÇAKIR
Şengül TEPE
İn ci TURAN
52.15.25
3i.OI.2OI5 ( 09.00-/7.00)
Dr. Faruk BACİOĞU
Dr. Mustafa PAK
M ürüvvet Çiçek KOCA
Şengül TEPE
A LTIN ORDU
DENİZCİLER
2 3 4 71 02
223 14 3 8
KARŞIYAKA
DURUCÖL
CUMHURİYET
ŞİRİNEVLER
ŞAHANCİLİ
UZUNİSA
ZÜBEYDE HANIM
24-0/.2015( O9.OO-i7.OO)
Dr. Cünhan VAYNİOĞLU
Dr. Hakan ERSOY
Ayşe ŞENEL
52.15.27
24-0/.20/5( 09.00-17.00)
Dr. Hakan ERSOY
Dr. Ayşen NAZAROĞLU
Fatma KARTAL ZENGİN
Şule AĞCA
52-/5-28
24.0I.20I5( 09.00-17.00)
Dr. Ayşen NAZAR O Ğ IU
Dr. Günhan VAYNİOĞLU
Şule AĞCA
Ayşe ŞENEL
52.15.29
I7.0i.20i5( 09.00-17.00)
Dr. Müştaka BEKİR HASEŞ
Dr. Serap TUNA ÇEÇEN
Seçgün ZABUN
İlk n u r ZOMPUR
52-/5-30
I7.OI.20!5( 09.00-1700)
Dr. Erdinç MARANGOZ
Dr. Sabire G ü l ŞAHİN
Nuray KARAGÖL
N ihal ÇELEBİ
52.15.3/
I7-0I.2015( 09.00-/700)
Dr. Serap TUNA ÇEÇEN
Dr. Mustafa BEKİR HASEŞ
İlk n u r ZOMPUR
Seçgün ZABU N
52.15-32
17-01.2015(09-00-17.00)
Dr. Sabire G ü l ŞAHİN
Dr. Erdinç MARANGOZ
N ihal ÇELEBİ
Nuray KARAGÖL
2 3 4 27 57
2 3 3 12 4 4
233 75 57
Fatma KARTAL ZENGİN
52.15.33
¡0.0!.2015( 09.00-/7.00)
Dr. Özlem ATMACA
Dr. H am i OKUTAN
Seveihan YÜCEL
A lim e AKYAZI
52-/5-34
10.0I.2015( 09.00/700 )
Dr. Yaşar HAND AN M ORADAN
Dr. M eral BEKOĞLU
Penpe TEMEL
Fatma ALTUNBAŞ
52.1535
I0.0/.20/5 ( 09.00-1700)
Dr. H am i OKUTAN
Dr. Özlem ATMACA
Alim e AKYAZI
Seveihan YÜCEL
52.1536
f0.0I.20/5{ 09.00-1700 )
Dr. M e ral BEKOĞLU
Dr. Yaşar HANDAN M ORADAN
Fatma ALTUNBAŞ
Penpe TEMEL
52.15.37
03.0t.2015 ( 09.00-/7.00)
Dr. Yusuf ZİYA KARAKIŞ
Dr. Serdar ZAİM OĞLU
Nesrin TOPAL
Semra ZAİM O Ğ LU
52./53S
03-01.2015 ( 09.00-/7.00)
Dr. Serdar ZAİM OĞLU
Dr. Yusuf ZİYA KARAKIŞ
Semra ZAİMOĞLU
Nesrin TOPAL
52-/539
31.01.2015 ( 09.00-/7.00)
Dr. C em il TANIŞ
Dr. M ehm et N İH A T YAZ
Ebru ULU
Fatma DEMETGÜL
2 3 3 2 5 52
52.15.40
31.01.2015 ( 09.00-/700)
Dr. Mehmet CAN GÖNÜL
Dr. N a z if AKKA YA
Hava BİNEKTAŞI
Bahar ÇECELİ
234 40 67
5 2 .i5 .4 i
31.01.2015 ( 09.00-/7.00)
Dr. M ehm et N İH A T YAZ
Dr. C em il TANIŞ
Fatma DEMETGÜL
Ebru ULU
52.15.42
31.01.2015 ( 09.00-/700)
Dr. N a z if AKKA YA
Dr. M ehm et CAN GÖNÜL
Bahar ÇECELİ
Hava BİNEKTAŞI
23 4 07 65
256 20 03
KÖPRÜBAŞI
5215-26
666 98 9 9
888 7 9 7 9
52.15.43
10.01.2015(09.00-/700)
Dr. Hayriye YILMAZ
D r Eme/ GÜRLER
Ayşegül SÖNMEZ
N urten KOCAKAYA
5235-44
10.01.2015(09.00-/7.00)
Dr. Özlem EREN
Dr. Hayriye YILMAZ
Hanife AKSOY
Ayşegül SÖNMEZ
52.15.45
10.0l.2015( 09.00-1700)
Dr. Emel GÜRLER
Dr. Özlem EREN
Nurten KOCA KAYA
Hanife AKSOY
52-/5-46
I7.0!.20I5( 09.00-i7.00)
Dr. Gamze A Y
Dr.İbrahim KUMAŞ
Şerife BA YRAMOĞLU
Eda ATEŞ
52.15.47
¡7.01.2015(09.00-t7.00)
D r.İbrahim KUMAŞ
Dr. Gamze A Y
Eda ATEŞ
Şerife BA YRAMOĞLU
52.15.4 S
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. İbrahim BÖLEK
Dr. Burçak AKSU SÜMER
Derya EKER
Ö zg ü l EREN
52-/5-49
17.01.2015( 09.00-17.00)
Dr. Yelda ESER
Dr. İbrahim BÖLEK
BOŞ
Derya EKER
52.i5 .5 O
/7.0/.20I5( 09.00-17.00)
Dr. Burçak AKSU SÜMER
Dr. Yelda ESER
Özgü! EREN
52-15-5/
03.01.2015 (09-00-1700)
Dr. E lif ATEŞ
D r H. Özlem BABAOĞLU
Şcvkiye YURTCAN
D ilek USLUER
52.15-52
03.01.2015 ( 09.00-1700)
Dr. H. Özlem BABA OĞLU
D r E lif ATEŞ
Dilek USLUER
Şevkiyc YURTGAN
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
ÇAMAŞ AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
ÎLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞI
ASM A D İ (çalışma y
MERKEZİ/ TEL
ÇAMAŞ
4Sf 22 47
ÇAMAŞ MERKEZ
Telefon
Numarası
481 22 47
AİLE HEKİM İ
Birim
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
52.O3.OI
03.01.2015 (09.00-17.00)
52.03.02
17.01.2015(09.00-17.00)
52.03.03
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
D r Ufuk KÖPRÜLÜ
Dr. Hacer Merve COŞKUN
BOŞ
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Dr. Hacer Merve COŞKUN
Birsen CEP
A rz u ARAR.Selcan BAŞKAN
Dr. Ufuk KÖPRÜLÜ
Arzu ARAR
Birsen CEP
Se/can BAŞKAN
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı M erkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekim liği Şubesine b ild irilir.
ÇATALP1NAR AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYÎ
AİLE H E K İM L İĞ İ BÖLGESİ
ÎLÇEfrOPLUM
SAĞLIĞI MERKEZİ/
TEL
ASM ADI (çalışma yeri)
AİLE H E K İM İ
Telefon Numarası
Birim Numara
52.04.01
ÇA TALPINAR
ÇATALPINAR MERKEZ
49 ' 22 SS
49' 20 S9
ÇA TALPINAR GÖLLER
492 56 56
Çalışma tarihî ve saati
0 3 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
AİLE SAĞLIĞI ELE M A N I
Adı ve Soyadı (asil)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asil)
(yedek)
Dr. Hakan TÜRE
Dr. Gökse/ ERDURAN
Semiha DANIŞ
Nejia TİKEN DERE
BOŞ
52.04.02
BOŞ
52.04.03
1 0 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Gökse! ERDURAN
Dr. Melek KIU N Ç
Nej/a TİKEN DERE
Burcu ERGÜN
52.04.04
1 7 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. Melek K1LINÇ
Dr. Hakan TÜRE
Burcu ERGÜN
Semiha DANIŞ
52.04.05
2 4 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. E lif A YDIN
Öz/crn BİLD İK
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Topium Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine b ildirilir.
(T
ÇAYBAŞ1 AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
İLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çalışma yeri)
MERKEZİ/ TEL
ÇA YBAŞİ MERKEZ
Telefon
Numarası
391 4 0 10
AİLE HEKİM İ
Birim
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
Adı ve Soyadı (asil)
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN1
(yedek)
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
52.O5 .OI
0 3 . 0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 )
Dr. M uteber BÜYÜKASLAN
Dr. O nur ALPER
Ayçan YILMAZ
Nazmiye PEKDEMİR
52.05.02
1 7 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. O nur ALPER
Dr. M uteber BÜYÜKASLAN
Nazmiye PEKDEMİR
Ayçan YILMAZ
ÇA YBAŞİ
AY-
39¡ 30 5S
ÇA YBAŞİ İLKÜVEZ
393 50 44
52.05.03
1 0 .0 1 .2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. Ziıbeyir ÖNCAN
Dr. M elih BOZCÜNEY
Kaya TURAN
Sevi! ÜNAL
52.05.04
2 4 .0 1 . 2 0 1 5 ( 0 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 )
Dr. M elih BOZCÜNEY
Dr. Zübevir ÖNCAN
Sevil ÜNAL
Kaya TURAN
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe ı oplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
FATSA AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCK AYI
AİLE HEKİM İ
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
İL Ç E /T O P IU M
ASM A D I
T e le fo n
B ir im
S A Ğ L IĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
(ç a lış m a y e r i)
N u m a ra s ı
400 0 555
DO LUNA Y
M USTAFA
423 41 12
K E M A L PAŞA
Ç a lışm a t a r ih i ve s a a ti
A d ı ve S oya d ı (a s il)
(y e d e k )
N u m a ra
A d ı ve S oya d ı (a s il)
(y e d e k )
T e s lim e M E R T
5 2 .06 . 0 t
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. N u ru /Ia h S A N D IK Ç I
D r. M e h m e t Ç E T İN K A Y A
Zeynep ŞEN
5 2 . 06.02
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. H a h n S E V İN Ç
D r. S e rk a n Ç U H A D A R
H a vva A N L A Y A N
5 2 . 06.03
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. M e h m e t Ç E T İN K A Y A
D r. N ııru /Ia h S A N D IK Ç I
T e s lim e M E R T
Z eynep ŞEN
52 .O 6 .O4
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. S erha n Ç U H A D A R
D r. H a k a n S E V İN Ç
BOŞ
H a v v a A N L A YA N
5 2 . 06.05
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. P elin Ö Z C A N
D r. M e h m e t Ç E T İN K A Y A
Ö z le m Ö Z G E N
T e s lim e M E R T
5 2 .0 6 .0 6
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. E n g in Ç A K M A K
D r. H ü ly a Ç A M A Ş
Esm a Ş E N
O znur CUNİ
5 2 .06.07
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. C e v d e t Z E N G İN
D r. A d e m A K !
S c v ila y Ş E N
A ysu A K I
5 2 .06 . 0 S
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. H ü ly a Ç A M A Ş
D r. E n g in Ç A K M A K
Ö znur CUNİ
E sm a Ş E N
5 2 . 06 . 0g
10.01.2015(09.00-17.00)
D r Adem A K !
D r C e v d e t Z E N G İN
A ysu A K I
S e v i!a y Ş E N
5 2 . 06.10
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. S em a G Ü L
D r. T a y fu n G Ü L E N
G u ld e n i A N A Y O L
C ih a t C U N İ
I
423 87 26
SAKARYA
f'A
esa
D U M L U P IN A R
4 2 4 31 3 /
423
65
66
5 2 . 06.11
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. T a y fu n G Ü L E N
D r. Y ü k s e l Ö Z T U R A N
C ih .it C U N İ
Ü m m ih a n G E N Ç A Y
52.06.12
17.01.2015(09.00-17.00)
D r. Y ükse l Ö Z T U R A N
D r. S em a G Ü L
Ü m m ih a n G E N Ç A Y
G ü ld n n i A N A YOL.
Ç iğ d e m Ş E N S U
5 2 . 06.13
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. H ü s n ü A K C A N
D r. R e m z i Ö ZE L
H a lim e B A Y R A K T A R
5 2 . 06.14
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. G ö k h a n K O Ç E R
D r. N ilü f e r A K C A N
S am i KARAYEL
A y te n Ö Z E L
5 2 .06 . 1s
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. R e m z i Ö ZE L
D r H a k a n Tolga B O Z G Ü N E Y
Ç iğ d e m Ş E N S U
Y eşim Y O R G U N
5 2 .0 6 .l6
24.01.2015(09.00-17.00)
D r. N ilü f e r A K C A N
D r. H ü s n ü A K C A N
A y te n Ö Z E L
H a lim e BA Y R A K T A R
5 2 .0 6 .2 6
24.01.2015(09.00-17.00}
D r H a k a n Tolga B O Z G Ü N E Y
D r G ökhan KOÇ ER
Yeşim Y O R G U N
S a m i KAR AYEL
5 2 . 06.17
D r. L e v e n t K IR C A
D r. M e lte m KA YA
K ıy m e t K IR C A
M e t in Ş E N
5 2 .0 6 .lS
31.01.2015 (09.00-17.00)
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r F u lya G Ü M R Ü K Ç Ü
D r Ö z g ü r BEKTAŞ
N ebahat A TASO Y
Ö z le m Ç A L I
5 2 .06 . 1g
31.01.2015(09.00-17.00)
D r. B if C Ö Ğ Ü Ş
D r. L e v e n t K IR C A
H a c e r DEA1İR
K ıy m e t K IR C A
5 2 . 06.20
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r. M e lte m KA YA
D r. F u ly a G Ü M R Ü K Ç Ü
M e t in Ş E N
N e b a h a t A TA SO Y
5 2 0 6 .2 7
31.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Ö z g ü r B E K T A Ş
D r. E U fG Ö Ğ Ü Ş
Ö z le m Ç A L I
H a c e r D E M İR
446 55 88
5 2 . 06.21
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. ¿Mustafa S E Z E N
S e d a t Y İR M İB E Ş O Ğ L U
453 20 95
5 2 . 06.22
10.01.2015(09.00-17.00)
D r S ongül KO Ç
G ü ls e re n G Ü L B Ü Z
l
I
423 20 72
KURTULUŞ
İS L A M D A Ğ
A S L A N C A M İİ
BOLAM AN
Y A L IK Ö Y
**
441 30 74
4 4 5 22 63
5 2 . 06.23
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r F a tm a C E Y L A N
D r Y u s u f C E R İT
S e m ra O C A K
Ö z le m B O D U R
5 2 . 06.24
17.01.2015(09.00-17.00)
D r Y u s u f C E R İT
D r. F a tm a C E Y L A N
Ö z le m B O D U R
S e m ra O C A K
5 2 . 06.25
24.01.2015(09.00-17.00)
D r G ü rk a n A Y D IN
A y ş e N u r B E Y A Z IT A T İK
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.1
Dr.Çetin C jjN D sâD fj
HÎ
GÖLKÖY AH VE ASE N Ö BET LİSTESİ OCAK AYI
A İL E H E K İM İ
A İL E H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇ E/TO PLUM
SAĞLIĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
A S M A D f ( çalışma
y e r i)
G Ö LK Ö Y MERKEZ
Telefon
Num arası
B irim
N um ara
Çalışma ta r ih i ve saati
A d ı ve Soyadı (asi!)
A İL E S A Ğ LIĞ I ELEM AN 1
(yedek)
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
52.07.01
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Turgay TE M İZ
Dr. E rtan BEKTAŞ
Servet T E M İZ
Bahar E R D O Ğ D U
5 2 .0 7 .0 2
10.01.2015(09.00-17.00)
D r. Enez A L T U N
Dr. Taşkın YAĞSIZ
Halim e Y IL M A Z
N ih a i YA YLAGÜL
52.07.03
17.01.2015(09.00-17.00)
D r E rten BEKTAŞ
Dr. Turgay TE M İZ
Bahar E R D O Ğ D U
S ervet TENİ İZ
5 2 .0 7 .0 4
24.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Taşkın YAĞSIZ
D r Sezai YETGİN
N ih a i YA YLAGÜL
A y fe r G Ü N D O Ğ D U
5 2 .0 7 .0 5
31.01.2015(09.00-17.00)
Dr. A h d u lk a d ir A R M U T Ç U
Dr. Enez A L T U N
Em ine S E T
H alim e Y ILM A Z
5 2 .0 7 .0 6
10.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Seza! YETGİN
D r A b d i!ik a d ır A R M U T Ç U
A y fe r G Ü N D O Ğ D U
E m ine S E T
752 30 40
5 2 .0 7 .0 7
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r. Sedat E K İN C İ
Ayşe D E M İR
7 5 3 60 06
5 2 ,0 7 .0 8
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. M ustafa F e rd i A Ş K IN
Ö zgü / T O K
7 4 8 20 30
5 2.0 7.09
24.01.2015 (09.00-17.00)
Dr. Seçkin D A Ğ U
H u riye E R G İN
74 1 3 8 9 8
GÖ LKÖ Y
741 3 7 17
G Ö LKÖ Y MERKEZ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr.Çe
Halk
'U
GÜLYAL1 AH VE ASE N Ö BET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE H EKİM LİĞ İ BÖLGESİ
İLÇ E /TO P LU M
S A Ğ LIĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
CÜLYAU
S il 2 0 OS
A S M A D I ( çalışma
y e ri)
G Ü L Y A U MER KEZ
Telefon
Num eres/
AİLE H EKİM İ
B irim
AİLE SAĞLIĞI ELEM ANI
Çalışma ta r ih i ve seeti
A d / ve Soyadı (esi!)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (esiI)
(yedek)
52.0 8.0!
03-01.2015 (0 9 :0 0 2 7 :0 0 )
Dr. A h m e t YEŞİLYURT
Dr. A yşe g ül GÜNDA Y ER
Se/cen EVRAN
M e ra l YÜCE
52.08.02
17.01.2015 (09:00-17:00)
Dr. A y ş e g iii GÜNDA Y ER
D r. A h m e t YEŞİLYURT
M e ra ! YÜCE
Selcan EVRAN
N um ere
S u 36 83
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
Dr.
H
GÜRGENTEPE AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
İLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞI
M ER KEZİ/ TEL
ASM A D İ (çalışma
y e ri)
Telefon
Numarası
AİLE HEKİM İ
B irim
Numara
GÜRGENTEPE
MERKEZ
821 21 69
S2 / 2 0 90
IŞIKTEPE
825 5) 51
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Dr. U ğ u r P U LAT
Dr. M elike BİRSEN A TEŞ
Pınar Ş A N LI
Esra ŞİMŞEK AKSOY
Dr. Eren USLUER
Dr. U ğ u r PULAT
Fetih ÇİÇEK
Pm .tr ŞAN LI
52.09.03
03.01.2015 (09.00-17.00)
10.01.2015(09.00-17.00)
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. M elike BİRSEN ATEŞ
Dr. Eren USLUER
Esre ŞİM ŞEK A KS OY
Fetih ÇİÇEK
52.09.04
24.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Fetih İNCE
5 2 .09-0/
GÜRGENTEPE
Çalışma ta rih i ve saati
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN/
52.09-02
Hatice LAFÇI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ i
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
İKİZCE AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
İlÇ E/TO PLU M
SAĞLIĞI
ASM A D İ (çshşma
MERKEZİ/ TEL
Telefon
Numarası
Bîrim
Numara
52.10.01
İKİZCE MERKEZ
İKİZCE
371 26 56
52.10.02
52.10.03
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Çalışma ta rih i ve saati
Adı ve Soyadı (asil)
(yedek)
Adı ve Soyadı (asil)
(yedek)
0 3 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. A h m et OAVUTOĞLU
Dr. H ayrullah A TEŞ
Zeynep ÇİLOĞLU D AVUTOĞLU
Melek DAYANÇ
Dr. H ayrullah A TEŞ
Dr.Sinem YILMAZ
Melek DAYANÇ
Esra TAHTA
Dr.Sİnem YILMAZ
Dr. A hm et DAVUTOĞLU
Esra TAHTA
Zeynep ÇİLOĞLU DAVUTOĞLU
1 0 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
1 7 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
371 20 27
YOĞUNOLUK
52.10.04
52.10.05
2 4 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. Sefahattin CELİCİ
Nebahat ARSLAN
BOŞ
BOŞ
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesine bildirilir.
KUMRU İLÇESİ AH VE ASE 2015 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE HEKİM İ
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
A İLE SA Ğ LIĞ I ELEM AN I
İLÇE/TOPL
UM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çalışm a ^
M ERKEZİ/
Telefon
Numarası
B irim
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı ( asil)
(yedek)
A dı ve Soyadı (a sil)
(yedek)
52.14-01
I7-0I.20I5( 09.00-17.00 )
D r. Em re CÜL
D r. O rhan DEREBAŞI
B iişra YAKTI
Serap ERSOY ATAÇ
5 2 .14.02
2 4 .OI.20 !5 ( 09.00-17.00 )
Dr. O rhan DEREBAŞ1
D r. C em alettin YAKTI
Serap ERSOY ATAÇ
Yasemen ZARİF
52.14-03
31.01.2015(09.00-17.00)
Dr. C em alettin YAKTI
D r. Em re GÜL
Yasemen ZAR İF
Büşra YAKTI
5 2 .i4 .O4
03,01.2015
Dr. M ustafa ERCİYAS
D r. M uhterem YETER
İlk n u r D EM İRC İ
Em ine ARİFOĞ LU
Num ara
TEL
KUM RU DO Ğ U
KUMRU
64 / 24 52
641 3 5 2 6
( 0 9 0 0 - 17-0 0 )
5244.05
10.01.2015( 09.00-17.00 )
Dr. A fşin SÜMER
Esra Ç ATIK
Sevda EM İK
52 4 4 .0 6
17.O I.20!5(0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
Dr. M uhterem YETER
D r. M ustafa ERCİYAS
Em ine ARİFOĞLU
İlk n u r D EM İRC İ
5244-07
24.01.2015( 09.00-17.00 )
r. Şevki C elalaettin ÖZTURV
D r. A fşin SÜMER
Sevda EM İK
Esra Ç ATIK
6 4 7 20 01
5244-08
31.01.2015 ( 09 . 00 - 17.00 )
D r. C ihangir YILMAZLAR
N ecm ettin KÖYLÜ
ESKİÇOKDEĞİRMEh 6 4 6 2 4 30
524 4 .0 9
I7-0I.20 I5 (09-00- 17.0 0 )
Dr. Sündüs BULUT
N im et ÇINAR
KUM RU KUZEY
KARACALAR
**
6 4 i 3 8 81
~.
Şevki C elalaettin ÖZTURV
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
KABATAŞ AH VE ASE 2015 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE HEKİM İ
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
A İL E SAĞLJĞİ ELEM AN I
İLÇE/TOPL
UM
SAĞLIĞI
ASM A D I (çalışm a
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Num ara
Çalışma ta rih i ve saati
A d/ ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A d/ ve Soyadı (a sii)
(yedek)
03. 01.2015 (
Dr. K ad ir DO Ğ AN
D r. Hüseyin ŞAHİN
Leyla A YD/N
İlk e r HIRACIO Ğ LU
TEL
5 2 . 12.01
KABATAŞ
KABATAŞ MERKEZ 6 9 4 4 4 5 4
694 4 0 24
ALANKENT
6 9 5 70 4 0
0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
5 2 . 12.02
10.01.2015(09.00-17.00 )
D r. M ustafa KÜÇÜK
Dr. K adir DOĞAN
E lif HIRACIOĞLU
Leyla A YDIN
52.12.03
I7.0I.20I5( 0 9 .0 0 -/7 .0 0 )
D r. Hüseyin ŞAHİN
Dr. M ustafa KÜÇÜK
İlk e r HIRACIO Ğ LU
E lif HIRAC IO Ğ LU
52.12.04
24 .0 I.2 0 I5 ( 0 9 .0 0 -/7 .0 0 )
Dr. M u ra t DURDU
Em ine BATIR
Çalışma için m a ze re tle r ve d e ğ iş ik lik le r İlçe T op lum Sağlığı M erkezi ta ra fın d a n d e ğ e rle n d irilir, d e ğ işiklikle r Halk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü A ile
H ekim liğ i Şubesine b ild irilir.
KABADUZ AH VE ASE 2015 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE HEKİM İ
AİLE HEKİM LİĞİ BÖLGESİ
A İL E SA Ğ LIĞ I ELEM A N I
İLÇE/TOPL
UM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çalışm a
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı (asii)
(yedek)
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
52.11,01
0 3 •0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. Serhat IRM AK
D r. M em e YEŞİLYURT
Ceylan BAKIR
Güİşeri KAHVECİ
5 2 .11.02
I7 .0 I.2 0 I5 (0 9 .0 0 - I7 .0 0 )
D r. M en'e YEŞİLYURT
Dr. Serhat IRM AK
Gülşen KAHVECİ
Ceylan BAKIR
Num ara
TEL
KABADUZ
841 20 31
KABADUZ MERKEZ
8 4 i 24 51
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
KORGAN AH VE ASE NÖBET LİSTESİ OCAK AYI
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
İLÇE/TOPLUM
SAĞLIĞI
MERKEZİ/ TEL
ASM A D I (çalışma
y e ri)
KORGAN MERKEZ
Telefon
Numarası
6 7132 23
671 20 32
KORGAN MERKEZ
6 8 150 60
AİLE HEKİMİ
Birim
Numara
Çalışma ta rih i ve saati
6 S 5 70 95
A d ı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
52J3-0I
03.01.2015 (0 9 .0 0 3 7 .0 0 )
Dr. A li YILMAZ
Dr. Yusuf BOZKURT
Dilek ASLAN
İlk n u r YALMANCI
52. ¡3.02
10.01.2015(09.00-17.00)
Dr. H ayri ELBİR
Dr. Mustafa MALA
Ayşe DEMİR ELBİR
Hacer ERZURUMLU
52J3.03
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Mustafa IŞIKLI
Dr. H ayri ELBİR
Firdevs SİL TA Ğ
Fatma YILMAZLI
522304
17.01.2015(09.00-17.00)
Dr. Mustafa MALA
Dr. AH YILMAZ
Hacer ERZURUMLU
D ilek ASLAN
5223.05
24.01.2015 (09.00-17.0 0)
Dr. YusufBOZKURT
Dr. Mustafa IŞIKLI
İlk n u r YALMANCI
Firdevs SILTAĞ
5 2.1306
24.01.2015 (09.00-17.0 0)
5223.07
03.01.2015 (09.00-17.0 0)
5233.08
KORGAN MERKEZ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
5 23 3.09
w . 01.2015(09.00-17.00)
Dr. Ö m er Ufkun YILDIRIM
Yağmur Begüm D O LU
BOŞ
BOŞ
Dr. O nur KERİM
Tuğçe M EM İŞ
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı M erkezi tarafından d eğerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekim liği Şubesine b ild irilir.
PERŞEMBE İLÇESİ AH VE ASE 2015 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
AİLE HEKİM İ
A İL E SA Ğ LIĞ I ELEM ANI
İLÇE/TOPL
UM
SAĞLIĞI
ASM A D t (ça/ışn
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Num ara
Çalışma ta rih i ve saati
Adı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A dı ve Soyadı (a sil)
(yedek)
Dr. Recep GÜRLER
Ayşe DEM İR
M eryem A YBASTI
A y n u r AKSU
TEL
5 2 . 17.01
5 2 J7 0 2
03.01.2015 (0 9 .0 0 -/7 0 0 ) Dr. A hm et R a u f KUTLUTAŞ
10.01.2015 ( 09 . 00 - 17.00)
D r. M e cit TOPAL
Dr. Kasım TÜRKATALAY
Yasemin BİLİR
PERŞEMBE
MERKEZ
5 17 10 0 4
PERŞEMBE
5 2 .i 7 .O3
//.01.2015(09.00-17- 00)
Dr. D eniz USTA
Dr. A hm et R a u f KUTLUTAŞ
Ü lkü SAR/TAŞ
Ayşe DEM İR
52.17.04
24.01.2015(09.00-17. OO)
Dr. Kasım TÜRKATALAY
D r. M e cit TOPAL
A y n u r AKSU
Yasemin BİLİR
52.17.05
31.01.2015(09.00-1700)
D r. Recep GÜRLER
D r. Deniz USTA
M eryem A YBAST1
Ü lkü SAR/TAŞ
52.17.06
17. 01.2015 ( 09 .00-17- OO)
Nurdoğan BA YAZIT YILDII
52.17-07
10.01.2015 ( 09 . 00 - 17: 00)
D r. Kadriye A YY1LD1Z
D r. M ehm et EKTAN KARGI
Esra H ila l RESULOĞLU
Selda KO RKM AZ
52.17.08
24 . 01.2015 ( 09 . 00 - 17-OO)
D r. M ehm et EKTAN KARGI
D r. Kadriye A YYILD1Z
Selda KO RKM AZ
Esra H ila l RESULOĞLU
5 17 ıo 0 7
MEDRESEÖNÜ
537 64 43
EFİRLİ
522 33 33
D idem ULUBAK
Çalışma için mazeretler ve değişiklikler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından değerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile
Hekimliği Şubesine bildirilir.
D r.m ii i ERTVm iL
H dlkS M lıörm dür V.
ULUBEY İLÇESİ AH VE ASE 2015 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
AİLE HEKİM İ
AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ
A İL E SA Ğ LIĞ I ELEM AN I
İLÇE/TOPL
UM
SAĞLIĞI
ASM A D ! (çahşm
M ERKEZİ/
Telefon
Num arası
B irim
Num ara
Çalışma ta rih i ve saati
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
A dı ve Soyadı (asi!)
(yedek)
Seher ŞİRİN
TEL
03.01.2015 (09.00-I7.00)
Dr. M ehm et GÜVELİ
D r. Benhur TİKEN
Yağmur K ILIÇ
5 2 . /S. 02
/o. 01.2015 ( 09 . 00 - 17. 00)
Dr. M u ra t POYRAZ
r- Yıldırım BEYAZIT ÇEVİKt
Cem ile YILM AZ
Şenay GENÇ
52.18.03
I7-0I.20I5(O9 .OO-i7 .OO)
D r. B cnhur TİKEN
Dr. M ehm et GÜVELİ
Seher ŞİRİN
Yağm ur K ILIÇ
52./8.04
24.0I.20I5(09.00-I7-00) r. Yıldırım BEYAZIT ÇEVİKi
Şenay GENÇ
Cem ile YILM AZ
52.18.05
31.01.2015(09.00-/7-00)
5 2 .18.01
ULUBEY
ULUBEY MERKEZ 861 3 9 00
8 6 / 20 90
O HTAM IŞ **
8 6 8 21 22
Dr. M u ra t POYRAZ
D r. Em ine YETİŞKİN OCAK
M u ra t ALTUNCAN
Çalışma için m a ze re tle r ve d e ğ iş ik lik le r İlçe T op lum Sağlığı M erkezi ta ra fın d a n d e ğ e rle n d irilir, d eğ işiklikle r Halk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü Aile
H ekim liğ i Şubesine b ild irilir.
Ü N YE AH VE A SE N Ö B E T LİSTESİ O CA K AYI
A İL E H E K İM İ
A İLE H E K İM LİĞ İ BÖLGESİ
İL Ç E /T O P L U M
S A Ğ L IĞ I
M E R K E Z İ/ TEL
ASMADI
(çalışm a y e n )
Telefon
N um arası
B irim
(ye de k)
A d ı ve Soyadı (a s il)
(y e d e k )
D r. M e r ih Y ILD IR IM
D r. Ercan KA YGI
Ö zlem C IN B /R T O Ğ LU
H a tic e E L M A C I
03.01.2015 (o g .o o -u .o o )
Dr. Recep S A R I
D r. R/za K O R K M A Z
E m el SARI
Selm a SEVER
5 2 1 9 -0 3
03.01.2015 (09.00-17.00)
D r, Ercan KA YGI
D r M e r ih Y ILD IR IM
H atice E L M A C I
Ö z le m C /N B İR T O Ğ L U
5 2 J9 -0 4
03.O I.2 O i5 ( 09.00-17.00 )
D r. Rıza K O R K M A Z
D r. Recep SAR /
Seim a SEVER
Em e/ SARI
N u m a ra
52-19-01
5 2 .1 9 .0 2
ATATÜRK
Ç alışm a t a r ih i ve s a ati
Ach ve Soyadı (asi!)
03.0i.20 i5 (09.00-17.00)
324 03 33
.
YAL!
. 4
t
i
;
IO.0 I.2 0 I5 İ 0900-1700 )
D r. A y h a n KAR AKAYA
D r. M u h te re m U NSAL
E m e / K A R AKA YA
R u k iy c K A H R A M A N O Ğ L U
5 2 .1 9 .0 6
10.01.2 01 5 ( 09.00-1700 )
D r. M u s ta fa Ç A K IC I
D r. A h m e t B E K Ç İ
Ü lk ü han K A P L A N
S evilay D U M A N
3 2 3 31 3 8
5 2 1 9 -0 7
10.012015(09.00-17 0 0 )
D r. /M u h te re m U NSAL
Dr. A y h a n KA R A K A YA
R ukiyc KA LİR A M A N O Ğ L 11
E m e l K A R A K A YA
52.19.08
/0 .0 /.2 0 /5 ( 09.00-1700 )
Dr. A h m e t B E K Ç İ
D r. M u s ta fa Ç A K IC I
Sevilay D U M A N
Ü lk iih a n K A P L A N
5 2 J 9 -0 9
03.01.2015 (0 9 .0 0 -1 7 0 0 )
D r. S ü le ym a n B İL G İL İ
03.01.2015 ( 09.00-1700 )
D r. M e c n u n
ERKAN
D r. /M uştala Y IL M A Z
D erya G Ü M Ü Ş O Ğ L U
N eza h a t YAR
D r. İb ra h im A KP/N AR
N u rg ü l ERKAN
E m ine A R A R
C eyhan Y İĞ İT
52.19.11
10. 01.2 0 I5 ( 09-00-17.00)
D r. M u s ta fa Y IL M A Z
D r. A z iz H E K İM O Ğ L U
N ezahat YAR
5219-12
/ 0 .0 1 2 0 )5 ( 0900-1700)
D r. İb ra h im A KP/N AR
D r. S ü leym an B İL G İL İ
E m ine A R A R
D e ry a G Ü M Ü Ş O Ğ L U
D r. M e c n u n
C eyhan Y İĞ İT
N u rg ü l ERKAN
5 2 .1 9 1 3
I7 .0 I.2 0 I5 ( 0900-1700)
D r. A z iz H E K İM O Ğ L U
5 2 1 9 .1 4
İ7 .0İ.2015( 0900-1700 )
D r. C evdet B İR İN C İ
D r. A h m e t B U RM A
Z e h ra M A R A L
A yşe B A L A K Ç l
5219-15
24.01.2015(09.00-17.00 )
D r. H akan K A R A K U R T
D r. O kan T A Ç A L A N
Fatm a Ç A M O Ğ L U
G ü llü H ID IM O Ğ L U
52.19.16
2 4 .0I.20 I5 ( 09.00-/700)
D r. A h m e t B U RM A
Dr. E m in ÖZBA Y
Ayşe B A L A K Ç l
B ira y Ş A H İN
3 2 3 2 7 23
Ü NYE
■'(■fi.
..
521 9 -0 5
5219.10
1 NO LU
A İL E SAĞ LIĞ I ELEM AN I
ERKAN
5 2 .1 9 1 7
31.01.20/5(09.00-17■ 0 0 )
D r. O kan T A Ç A L A N
D r C evdet B İR İN C İ
G ü llü H ID IM O Ğ L U
Z e h ra M A R A L
52.19.18
3 1 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. E m in Ö ZBA Y
D r. H akan K A R A K U R T
B ira y Ş A H İN
F a tm a Ç A M O Ğ L U
52.19.19
I 7-01.2 0 I5 ( o 9.oo-I7. oo)
D r. A H A T E Ş
D r. V a h it Ü N A L
Haşan İN C E
F a tm a T IR IN K O Ğ L U
52.19-20
17.01.2015( 09.00-/700)
D r. V a h it Ü N A L
D r. M e d in e Ü N A L
Fatm a T IR IN K O Ğ L U
M ü ge DOKSA R
52.19.21
I7-0I.2015( 09.00-/7.00)
D r. M e d in e Ü N A L
D r. A H A T E Ş
M ü g e D O KSA R
Haşan İN C E
5 2 .i9 .22
2 4 .0 1 2 0 1 5 ( 09.00-/7.00)
D r. İlh a n Ş A H İN
D r. Ö zle m H A S D E M İR
Fadim e CEVHER B A L C IO Ğ L U
S e m ih a K A R A K IŞ
5 2 1 9 .2 3
24-01.2015( 0900-/700)
D r. A h m e t Ö Z T Ü R K
D r. E n g in U Z U N
Esra Ç E LİK Ö Z T Ü R K
K e rim e K O Ç
52.19.24
2 4 .O I.2 O i5 ( O9OO-/7OO)
D r. Ö z le m H A S D E M İR
D r. İhsan TÜ R K
Sem iha K A R A K IŞ
Selda Ö Z D Ö L
521 9 -2 5
2 4 .0l.2015( o 9.00-l7.00 )
D r. E n g in U Z U N
D r. İlh an Ş A H İN
K e rim e K O Ç
Fadim e C E VHER B A L C IO Ğ L U
5 2 .1 9 .2 6
2 4 -0 !.2 0 i5 ( 09-00-17.00)
D r. İhsan TÜ R K
D r. A h m e t Ö Z T Ü R K
Selda Ö Z D Ö L
3 23 8 5 00
BA YRAMCA
FEVZİ Ç AKM AK
3 2 4 29 97
3 2 4 21 13
E sra Ç E L İK Ö Z T Ü R K
.
TE K KİR AZ
D r. Yaşar U tk u KA YA
D r. K u d re t Ç ağlayan Ç A M O G L U
Ö zle m BEŞLİ
H an d a n Ö Z D E M İR
52.19.29
17.0I.2015( 09.00-/7.00)
D r. K u d re t Çağlayan Ç A M O G L U
D r. G ökhan E R K M E N
H andan Ö Z D E M İR
M e ry e m IR M A C /K
52.19-30
3 1 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 .1 7 .0 0 )
D r. G ökhan E R K M E N
D r. Yaşar U tk u KA YA
M e ry e m IR M A C /K
Ö z le m BEŞLİ
52.19.31
03.01.2015 ( 09.00-/7.00)
D r. Esra K A H V E C İ
52.19.32
3 1 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. Yasemin Ş A H İN
D r. Sema Ö Z T Ü R K
BOŞ
5 2 .1 9 .3 3
3 1 .0 1 .2 0 1 5 (0 9 .0 0 -1 7 .0 0 )
D r. Sem a Ö Z T Ü R K
D r. Yasemin Ş A H İN
BOŞ
5 2 . ig .2 8
03.01.2015 (
O 9.O O -17.0O )
343 60 70
°ELİTLİYA T A K '
433 73 76
2 NO LU
3 2 4 23 24
Ş eydi A h m e t K A H V E C İ
Çalışma için m azeretler ve değişiklikler ilçe Toplum Sağlığı M erkezi tarafından d eğerlendirilir, değişiklikler Halk Sağlığı M üdürlüğü Aile Hekim liği Şubesine b ild irilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 649 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content