close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI PATLAÇ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2014 YILI
PATLAÇ SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinde mevcut beton kömür silosunda ürünün silo
iç yüzeyine yapışmasını önleyecek, akışı düzgün sağlayacak, manuel kumanda ile çalışan, her
bir tankı 150 lt. kapasiteli, 14 adet patlaç içeren 1 takım patlaç sistemi satın alınacaktır.
2- GENEL
2.1- İştirak edecek firmalar son 10 yıl içinde kömür silosu bunkerlerine veya kömür yakan
termik santrallerde patlaç tesisi yapmış ve başarı ile çalıştırılıp sonuç alınmış olduğunu
belgeleyeceklerdir. Bu referansı olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
2.2- Sistem için gelecek hava miktarı firmalarca hesap edilecek ve tekliflerle birlikte
verilecektir. Eğer patlaç sistemi için bir hava kurutucu da gerekli ise teklife dahil edilecek ve
belirtilecektir.
2.3-Firmalar, patlaç üretimini gösteren kapasite raporunu ve patlaç konusunda imalatçı
yeterlilik belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
2.4- Firmalar ISO 9001-2008 kalite sistem belgesi ve CE belgesine sahip olacak ve bu
belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.
3- TEKNİK ÖZELLİKLER
3.1- Patlaçlar ve sistemde bulunan diğer tüm elemanlar TTK’da mevcut hava ile
beslenebileceği dikkate alınarak 4-6 Atm. çalışma basıncında görev yapacak şekilde dizayn
edilecektir. Ancak teklif edilecek sistem için mevcut hava basıncının yeterli olmadığı
hesaplandığı taktirde gerekli basınç ve debiyi sağlayacak olan kompresör teklife dahil edilip
firmaca sağlanacaktır. Selenoid valfleri ½ Atm ile 10 Atm arasında açma kapama yapan pleyt
tipi (monoblock şase üzerinde 4 adet’e kadar yerleştirilebilen) olacaktır. Patlaç tüplerinin
üzerinde selenoid valf bulunmayacak ve herhangi bir elektrik bağlantısı olmayacaktır. Patlaç
tüplerine sadece hava hortumu bağlantısı olacaktır.
3.2- Patlaç tüpleri (14 adet) en az 150 lt. serbest hava hacmine sahip olacak ve bu özellik
tekliflerde belirtilecektir. Patlaç tüpleri CE belgeli olacaktır. Tüplerin CE direktifleri
(98/37/EC) basınçlı ekipmanlar ve (87/404/EC) basit basınçlı kaplar şartlarına uygunluğunu
gösterir onaylı bir (akredite olmuş) kuruluşça verilmiş CE belgesi fotokopisi teklifle birlikte
verilecektir.
3.3- Patlaçların üzerine monte edilecek çabuk eksoz valflerinin eksoz çıkışı en az 3/4" ve bu
eksozların hava bağlantısı 1/4" hava hortumu montajına uygun olacaktır.
3.4- Patlaç tüpleri çıkış boğazı 4” olacaktır. Ayrıca tüpler üzerine konacak bir halka
vasıtasıyla silo yüzeyine emniyetli bir şekilde bağlanacaktır.
3.5- Tüp çıkış boğazları kömür bunkerleri yüzeyine silonun konik açısı dikkate alınarak
dizayn edilmiş özel nozıllarla monte edilecektir. Nozılların tüplere bağlantısı flanşlarla
olacaktır. İhaleyi alan firma nozıll dizaynları ve teknik resimlerini 3 boyutlu olarak hazırlayıp
kuruluşumuzun onayına sunacak ve onaydan sonra imalata başlayacaktır.
3.6- Patlaç ani açma mekanizması tüpün çıkış boğazının aksi tarafında, aynı eksende ve bakım
için kolayca, tüpü sökmeden müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilecektir. Bu mekanizma
tamamen sızdırmaz olacaktır. Patlaç bakımı için tüp yerinden demonte edilmeyecek,
uygulama yerinde yapılacaktır.
3.7- Ani açma mekanizması silindiri honlanmış ve paslanmayı önlemek üzere krom
kaplanmış olacaktır.
3.8- Ani açma mekanizması pistonu ise uzun süreler, hiçbir bakım ve özel yağlama
gerektirmeyecek şekilde, sızdırmazlığı en mükemmel şekilde sağlamak üzere dizayn edilmiş
olacak, gerektiğinde 100 °C sıcaklığa dayanabilecek yapıda olacaktır. Sürtünme ve
gelebilecek ürün tozu aşınmalarına cevap verebilecek piston, bu sayede sızdırmazlığını tüm
ömrü boyunca koruyabilecektir. Membran tipi açma sistemli teklifler kabul edilmeyecektir.
3.9- Patlaç tüplerinin otomatik çalıştırılması 24V DC gerilimle çalışan normalde açık ¼”- 3/2
yollu selenoid valfler vasıtası ile olacaktır. Ancak selonoid valfler kesinlikle tüpler üzerine
konmayacak, çevrenin toz ve titreşim gibi diğer etkenlerden korumak üzere her bir kömür
bunkeri için gerekli selenoid valfleri içine alan yeterli sayıda selenoid dolapları içine
yerleştirilecektir. Tamamen kapalı bu dolap içinde selenoidler monoblok bir kolektör şase
üzerine montajlı olarak tüm bağlantıları yapılmış olacaktır. Her bir selenoid dolabı üzerine
hava giriş hattına uygun kapasitede filtre, regülatör ve yağlayıcıdan oluşan bir takım hava
şartlandırıcı konacaktır. Hava giriş çıkış ve eksozu panosu dışındaki rakor ve benzeri
bağlantılarla, enerji giriş çıkışı ise yine panonun dışına monte edilmiş kapalı soketle
yapılacaktır. Selenoid valf dolapları tüplerden 2-6 metre uzağa monte edilecektir. Elektronik
kontrol panosu ise bunkerden en fazla 40 metre uzağa konulacaktır. Selenoid valfler IP65
standardında özelliklere sahip selenoid valf kutularında muhafaza edilecektir.
3.10- Selenoid dolabı ile her bir patlaç tüpü ani açma mekanizması arasındaki bağlantı iç çapı
6 mm olan basınca dayanıklı flexible hortumlarla yapılacaktır. Bu arada ayrıca bir hava
musluğu bulunacak ve bakım sırasında hava irtibatı bu sayede kesilebilecektir. Selenoid
dolabına kadar hava TTK’ca getirilecek ancak bundan sonra kullanılacak malzeme firma
tarafından sağlanacaktır.
3.11- Selenoid valflerin kumandası, ayrı patlatma periyotları uygulanabilecek otomatik
kontrol panosu ile olacaktır.
3.12- Otomatik kontrol panosu tamamen elektronik ve değiştirilebilir kart sistemine sahip
mikro işlemcili tür olacaktır. Kömür bunkerleri üzerindeki patlaçlar, patlatma periyodu
ihtiyaca göre 24 saat içinde istenilen herhangi bir zaman süresine dakika mertebesinde
ayarlanabilecektir. Ayrıca pano üzerinde bulunacak bir tuş takımı (key-board) ile patlaç
tüpleri arasında bulunması gerekli süre de ayarlanabilir olacaktır. Gerek patlaç sisteminin
patlatma periyodu dakika mertebesinde ve gerekse patlaç tüplerinin (birbirini takip eden
patlatma sırasında) patlatılması arasındaki süreyi saniye mertebesinde ayarlamak mümkün
olacaktır. Pano üzerindeki bu tuş takımı, 0-9 arasındaki rakamları ihtiva eden tuşlar ile birlikte
mod seçim tuşunu, ekran sıfırlama (temizleme) tuşunu, enter-patlaç tuşunu üzerinde
bulunduracaktır.
3.13- Mod seçim tuşu otomatik veya elle patlatma (manuel) veya sistem kapalı seçimi
yapılabilecektir. Otomatik patlatma seçilirse pano üzerinde bulunacak LCD ekranda patlatma
periyodu ve bir sonraki patlatma için ne kadar süre kaldığı görülebilecektir. LCD ekran en az
iki satır ve 16 karakter kapasiteli olacaktır. Yine otomatik patlatma seçiminde bekleme
periyodu tamamlandığında sistem otomatik patlatmaya başlayacak ve ilk patlaçtan son patlaça
kadar tek tek patlatma yapılıp sonra stand-by pozisyonunda bir sonraki patlatma periyodu
beklenecektir. Süre dolunca bu işlem otomatik olarak tekrar edilecektir. Mod tuşu kullanılıp
elle kumanda (manuel) durumu seçilirse istenilen patlaç tüpü numarası LCD ekrana girilip
patlaç tüpü vasıtası ile sadece o tüp patlatılabilecektir. Mod tuşu kullanılıp kapalı durumu
seçilirse, sistem herhangi bir patlaçı enerjilendirmeyecektir.
3.14- Herhangi bir patlaç tüpüne ait selenoid o an için enerjili ise yani patlaç patlıyorsa LCD
ekranda o patlacın numarası ve yanında bir (*) işareti görüntülenecektir.
3.15- Bir kömür bunkeri için bir elektronik kontrol panosu bulunacak ve kontrol panosu en
fazla 40 metre mesafe içinde işletmenin uygun göreceği istenilen bir yere konabilecek şekilde
montaj malzemeleri ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır.
3.16- Elektronik kontrol panosu ile selenoid dolapları arasındaki kablonun ve kablo raflarının
Firma tarafından temini yapılacaktır.
3.17- Manuel durumda sıra gözetmeksizin istenilen her patlaç patlatılabilecektir. LCD
ekranda en son patlayan patlaçın numarası görüntülenecektir.
3.18- Her bir selenoid valf dolabı hava girişi önüne bir adet ½” hava hazırlayıcı (şartlandırıcı)
(filtre, regülatör, yağlayıcı takım) konacaktır.
3.19- Tüpler, selenoid dolabından önce ve sonraki hava donanımı, otomatik kontrol
panosundan sonraki elektrik donanımı, montaj parçaları (çelik boru, hortum, fitting, dirsek
v.s) ve bu şartnamede istenilen tüm özellikleri taşıyan elemanlara ait malzeme bedeli teklif
fiyatına dahil edilecektir. Firmalar teklif ettikleri tesise ait tüm malzemelerin dökümünü
gösterir bir tabloyu teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
3.20- Montaj, TTK tarafından firma süpervizörlüğünde (ücretsiz) yapılacaktır.
3.21-Teklif verecek firmalar, tesisin kurulacağı silo ve bunkeri yerinde görebilecek ve
önerecekleri sisteme ait bir avam proje ile birlikte seçtikleri uygulamanın gerekçelerini
açıklayan teknik hesapları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1- Satın alınacak teçhizat, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış
olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.
4.2- Satın alınacak teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart
ve en son seri imalatından olacaktır.
4.3- Teklifçi firma sistemi her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı asgari 24 ay
süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu hatalardan dolayı meydana gelebilecek
arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir.
4.4- Teklifçi firma; teklif eden komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.5- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlarla ve devre şemaları ile teyid edilecektir.
4.6- Malzemeler montaj öncesi tam ve sağlam olarak Çatalağzı Lavvarı İşletme Müdürlüğü
Ambarına firmaca teslim edilmiş olacaktır.
4.7- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.
4.8- Sistemin işletmeye alınması ve montaj esnasında gerekli eğitim Firma tarafından ücretsiz
olarak TTK personeline verilecektir.
4.9- Teklifçi firmaların teklif ettikleri sisteme ait her tür mekanik, pnömatik ve elektronik
parçaların servis, bakım ve onarımını kendilerinin yaptığı Türkiye sınırları içinde bir teknik
servisi olacaktır. Firma, oluşabilecek arızalara en geç 24 saat içinde müdahale edecektir.
3.9- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
KARAELMAS
815 007 8618
5-YEDEK PARÇA
5.1- Teklifçi firmalar teçhizatın iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli
olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.
5.2- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai listesi
düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.
5.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktarı,
birim fiyatı ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.
5.4- Teklifçi firmalar teçhizat için ücreti karşılığında 10 yıl boyunca yedek parça sağlama
garantisi vereceklerdir ve bunu tekliflerinde belirteceklerdir.
6-KATALOG-EL KİTABI
6.1- Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen
dökümanları teslimatla birlikte TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
gönderecektir.
6.1.1- 2 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe)
6.1.2- 2 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe)
6.1.3- 2 takım yedek parça kataloğu, yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan
önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim
ve/veya fotoğrafları da içerecektir.
7-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
Sistemlerin firma gözetiminde (süpervizörlüğünde) TTK tarafından montajının yapılıp
çalıştığı görüldükten sonra giriş işlemleri yapılacaktır. Kontrol, muayene ve kabul TTK
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili
müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
8-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
8.1- Malzemelerin teslim süresi azami 60 takvim günü (montaj hariç) olacaktır.
8.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Sipariş Miktarı.
Patlaç Sistemi
1 Tk.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content