close

Enter

Log in using OpenID

01 Jenerik Künye_İcindekiler.indd

embedDownload
İ Ç İ NDEK İ LER
Bölüm 1
Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş
1
Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8
Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ
11
Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama
14
Kavramların Tanımı 15
Kariyer
15
Kariyer Gelişimi 15
Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 16
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı 16
Kariyer Eğitimi 16
Kariyer Gelişimi Programları
16
Kariyer Gelişimi Müdahalelerinin Tarihçesindeki Önemli Olaylar 16
Frank Parsons
17
Kariyer Gelişimi Müdahalelerinde Gelecekteki Eğilimler 30
Kariyer Kararlarını Değer Temelli Kararlar Olarak Görmeye Yönelme 31
Nesnel Değerlendirmenin Ötesine Yönelme 32
Psikolojik Danışma Temelli Kariyer Yardımına Yönelme 32
Kültüre Duyarlı Kariyer Gelişimi Kuramlarına ve Müdahalelerine Daha Fazla
Vurgu Yapmaya Yönelme 33
Çoklu Yaşam Rollerine Odaklanmaya Yönelme 34
Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Sosyal Adalet ve Savunuculuğu Katmaya
Yönelme 34
Özet
36
Vaka Çalışması 36
Öğrenci Etkinlikleri 37
Kaynakça
Bölüm 2
37
Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama
42
Kariyer Gelişimi Kuramları 43
Super’ın Yaşam Boyu, Yaşam Alanı Kuramı 48
Yaşam Boyu
49
Yaşam Alanı 53
Benlik Kavramı 54
Super’ın Kuramını Uygulama
54
xiii
xiv
İÇİNDEKİLER
Önemli Yaşam Rollerini Etkileyen Bağlamsal Faktörler
Super’ın Kuramını Değerlendirme
58
62
Anne Roe’nun Kariyer Seçiminde Kişilik Kuramı 63
Roe’nun Kuramını Değerlendirme 64
Linda Gottfredson’ın Sınırları Belirleme, Uzlaşma, Kendini Yaratma Kuramı 64
Birinci Aşama: Boyut ve Güce Yönelme 65
İkinci Aşama: Cinsiyet Rollerine Yönelme 66
Üçüncü Aşama: Sosyal Değerlere Yönelme
66
Dördüncü Aşama: İçsel, Biricik Bene Yönelme 66
Gottfredson’ın Kuramını Uygulamada Kullanma 66
Gottfredson’ın Kuramını Değerlendirme 67
John Holland’ın Tipler, Birey-Çevre Etkileşimi Kuramı 69
Gerçekçi Tip 70
Araştırmacı Tip
70
Artistik Tip 70
Sosyal Tip 71
Girişimci Tip 71
Geleneksel Tip 71
Örtüşme 72
Farklılaşma
Tutarlılık
74
74
Mesleki Kimlik 74
Holland’ın Kuramını Uygulama
74
Holland’ın Kuramını Değerlendirme 78
John Krumboltz’ın Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Öğrenme Kuramı 80
KKVSÖK 80
Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Öğrenme Kuramı 83
KPDÖK’yi Uygulamada Kullanma
84
Kariyer Gelişimi Müdahalelerini Değerlendirme 86
KPDÖK’yi Değerlendirme 87
Özet 87
Öğrenci Etkinlikleri 88
Kaynakça 88
Bölüm 3
Son Zamanlarda Geliştirilen Kariyer Gelişimi ile İlgili Kuramları
Anlama ve Uygulama
94
Son Zamanlarda Geliştirilen Kuramlar 95
Lent, Brown ve Hackett’in Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı 96
SBKK’nın Uygulanması 98
SBKK’nın Değerlendirilmesi 100
İÇİNDEKİLER
xv
Bilişsel Bilgi İşleme Yaklaşımı 101
BBİ Yaklaşımının Uygulanması 104
BBİ Yaklaşımının Değerlendirilmesi 105
Savickas’ın Kariyer Yapılandırma Kuramı 107
Kariyer Yapılandırma Kuramının Değerlendirilmesi 109
Hansen’in Bütünleşmiş Yaşam Planlaması 109
BYP’nin Uygulanması 111
BYP’nin Değerlendirilmesi 111
Postmodern Yaklaşımlar 112
Öykülerin Yaratılması 112
Kariyer Gelişiminin Sosyal Bağlama Göre Ele Alınması 114
Yapılandırmacı Kariyer Psikolojik Danışmanlığı 116
Kariyerler İçin Kaos Kuramı 118
Kariyerler İçin Kaos Kuramının Değerlendirilmesi 119
Özet 120
Vaka Çalışması 122
Öğrenci Etkinlikleri 122
Kaynakça 123
Bölüm 4
Kültürel Açıdan Yeterliliği Olan Kariyer Gelişimi Müdahaleleri
Sağlamak
128
Amerika Birleşik Devletleri’nde Kariyer Kuramlarının Geleneksel
Varsayımları 132
Evrensel Olana Karşın Kültüre Özgü Modeller 133
Kendi Kültürünün En İyi Olduğuna İnanma (Etnocentrism) 135
Kültürlenme (Yeni Kültüre Uyum Sağlama) 136
Kimlik Gelişimi Modelleri 137
Irksal Kimlik Modelleri 137
Cinsel Kimlik Modelleri 140
Lezbiyen/Eş Cinsel/Biseksüel/Cinsiyet Değiştiren/Sorgulayan Bireylerin
Kimlik Modelleri 144
Engelli Bireyler 147
Değerlendirme 152
Özet 156
Vaka Çalışması 158
Öğrenci Etkinlikleri 159
Kaynakça 160
Bölüm 5
Değerlendirme ve Kariyer Planlama
165
Değerlendirmenin Kariyer Planlama Süreciyle İlişkisi 168
Birinci Adım: Kariyer Kararları Verme İhtiyacının Farkında Olma
169
İkinci Adım: Mesleki Benlik Kavramı Hakkında Bilgi Edinme ve/veya
Mesleki Benlik Kavramını Yeniden Değerlendirme 169
Üçüncü Adım: Mesleki Seçenekleri Belirleme 169
xvi
İÇİNDEKİLER
Dördüncü Adım: Belirlenen Seçeneklere İlişkin Bilgi Edinme 169
Beşinci Adım: Uygun Meslekler Arasından Geçici Seçimler Yapmak 170
Altıncı Adım: Eğitim Tercihi Yapma 170
Yedinci Adım: Mesleki Seçimi Uygulamaya Koyma 170
Değerlendirmenin Amaçları 171
Öğrencinin veya Danışanın İhtiyaçları Hakkında Daha Fazla Bilgi
Öğrenme 171
Danışanlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme ve Danışanların Kendileri
Hakkında Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmalarına Yardım Etme 172
Bireyin/Grubun Değişimini veya İlerlemesini Belirleme 173
Psikolojik Danışmanın Yeterlilikleri ve Sorumlulukları 174
Değerlendirme Hakkında Genel Bilgiye Sahip Olma 174
Kullanılan Ölçme Araçları Konusunda Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olma 174
Aracı Çeşitli Gruplarla Kullanılışlığı Açısından Değerlendirme 176
Öğrencileri veya Danışanları Uygun Biçimde Hazırlama 177
Ölçme Araçlarını Uygun Biçimde Uygulama 178
Ölçme Araçlarını Uygun Biçimde Yorumlama 178
Danışanlarla Sonuca Ulaşma 179
Nitel (Test Dışı) Değerlendirmeler 180
Nicel (Teste Dayalı) Değerlendirmeler 183
Teste Dayalı Nicel Değerlendirmenin Türleri 184
Değerlendirme Araçlarını Uygulama Yolları 190
Sonuç Raporu Türleri 192
Ölçme Araçlarının Seçimi 194
Özet 195
Vaka Çalışması 196
Öğrenci Etkinlikleri 196
Kaynakça 197
Yayınevleri 198
Bölüm 6
Kariyer Bilgileri ve Kaynakları
199
Psikolojik Danışmanın Bilgi Sağlamadaki Rolü
201
Engeller ve Karar Stilleri 202
Kariyer Bilgileri ve Çeşitlilik 204
Danışanın Veri Toplamadaki Rolü
204
Danışanların Gereksinimi Olan Veri Tipleri
Çalışma Programları 205
Meslekler 207
Okullar
210
Finansal/Parasal Yardım
İşler 213
212
205
İÇİNDEKİLER
Diğer Veri Toplama Yöntemleri
xvii
214
Meslekleri Düzenleme 215
Holland Sistemi 215
İş Dünyası Haritası 216
O*Net Sınıflandırma Sistemi 216
Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı Meslek Grupları
218
Kariyer Merkezi 218
Verileri Bilgiye Dönüştürmelerinde Danışanlara Yardım Etme 219
Özet
223
Vaka Çalışması 223
Öğrenci Etkinlikleri 224
Kaynakça
Bölüm 7
224
Kariyer Psikolojik Danışmasının Desteklenmesi ve Planlanması
İçin Teknolojinin Kullanılması
226
Tarihsel Bakış 228
Web Tabanlı Sistemlerin Şimdiki Durumu 231
Bütünleştirilmiş Kariyer Planlama Sistemleri 231
Sanal Kariyer Merkezleri
Sosyal Ağ Oluşturma
233
233
Cep Telefonu İçin Uygulamalar
234
Kariyer Rehberliğini Destekleyen Bilgisayar Olanakları 235
Kariyer Rehberliği Sunucusu Olarak İnternet 236
Web Tabanlı Bir Kariyer Rehberliği Sistemi Seçme 237
Yüksek Teknolojiye Bireysel Etkileşimi Eklemek 239
Psikolojik Danışman ve Bilgisayar 240
BİT Üzerinden Yapılan Psikolojik Danışmayla İlgili Sorunlar
Özet
245
246
Vaka Çalışması 246
Öğrenci Etkinlikleri 247
Kaynakça
Bölüm 8
248
21. Yüzyıl İçin Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Stratejileri ve
Teknikleri
250
Kariyer Psikolojik Danışmanlığına İlişkin Sınırlı Görüşü Genişletmek 252
Yirmi Birinci Yüzyılda Kariyer Psikolojik Danışmanlığı 254
Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Kariyer Psikolojik Danışma Stratejileri Tasarlamak 255
Psikolojik Danışma Temelli Kariyer Yardımı Sağlama
256
Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Destek Sağlamak 258
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı İçin Çerçeve 264
xviii
İÇİNDEKİLER
Kariyer Psikolojik Danışmanlığının Başlangıç veya İlk Aşaması 265
Kariyer Psikolojik Danışmanlığının Orta Aşama veya Çalışma
Aşaması 268
Kariyer Psikolojik Danışmanlığının Bitiş veya Sonlandırma Aşaması 271
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Grupları 275
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ile İlgili Profesyonel Unvanlar ve İlgili Hizmet
Sağlayıcılar 280
Özet 282
Vaka Çalışması 282
Öğrenci Etkinlikleri 283
Kaynakça 283
Bölüm 9
Kariyer Geliştirme Programları ve Hizmetlerini Geliştirme,
Uygulama ve Değerlendirme
287
Bir Kariyer Gelişim Programı Tasarlamanın/Geliştirmenin ve Uygulamanın
Adımları 289
Birinci Adım: Hedef Grubu ve Özelliklerini Tanımlama 289
İkinci Adım: Hedef Grubun Gereksinimlerini Belirleme 291
Üçüncü Adım: Gereksinimleri Karşılayabilmek İçin Ölçülebilir Amaçlar
Belirleme 293
Dördüncü Adım: Kariyer Planlama Hizmetlerinin Nasıl Sunulacağını
Belirleme 295
Beşinci Adım: Programın İçeriğini Belirleme 296
Altıncı Adım: Programın Bedelini Belirleme 296
Yedinci Adım: Hizmetinizi Açıklamaya ve Tanıtmaya Başlama 297
Sekizinci Adım: Hizmetlerle İlgili Programın Tamamını Tanıtmaya ve
Sunmaya Başlama 298
Dokuzuncu Adım: Programı Değerlendirme 298
Değerlendirmeyi Planlamak 299
Ortaklar/Paydaşlar (İş Birliği Yapılan Kurum ya da Kişiler) 300
Toplanan Veri Tipleri 300
Değerlendirmenin Standartları 301
Değerlendirme Yöntemleri 304
Değerlendirmenin Sonuçlarını Kullanma 306
Değerlendirmenin Engelleri 309
Onuncu Adım: Gerektiğinde Programı Gözden Geçirme 309
Bazı Örnek Programlar 310
Birinci Örnek: Altıncı-Sekizinci Sınıf 310
İkinci Örnek: Bir Lise 312
Üçüncü Örnek: Bir Üniversite 315
Dördüncü Örnek: Bir Şirket 317
Beşinci Örnek: Bir Toplum Merkezi 319
Özet 322
Vaka Çalışması 322
İÇİNDEKİLER
xix
Öğrenci Etkinlikleri 322
Kaynakça 323
Bölüm 10
İlkokullarda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri
324
İlkokullarda Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Genel Bir Bakış 325
Okullarda Kariyer Gelişimi Programları İçin Sistematik ve Eş Güdümlü
Planlama 331
İlkokullarda Kariyer Gelişimi 332
İlkokul Düzeyinde Kariyer Gelişimi Müdahalelerinin Amaçları 335
İlkokullarda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 337
Ailenin Katılımı 341
Özet 343
Vaka Çalışması 343
Öğrenci Etkinlikleri 344
Kaynakça 344
Bölüm 11
Altıncı-Sekizinci Sınıflarda ve Liselerde Kariyer Gelişimi
Müdahaleleri 364
Altıncı-Sekizinci Sınıf 366
Altıncı-Sekizinci Sınıflarda Kariyer Gelişimi Hedefleri 369
Altıncı-Sekizinci Sınıflarda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 370
Lise 375
Lise Öğrencileri İçin Kariyer Gelişimi Hedefleri 379
Liselerde Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 380
Risk Altındaki Öğrenciler İçin Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 385
Özet 388
Vaka Çalışması 389
Öğrenci Etkinlikleri 389
Kaynakça 390
Bölüm 12
Yükseköğretimde Kariyer Gelişimi Müdahaleleri
408
Yükseköğretim Öğrencilerinin Kariyer İhtiyaçları 412
Yükseköğretimde Kariyer Gelişimi Müdahalelerinin Evrimi 415
Yetişkinlikte Kariyer Gelişimi Yeterlilikleri 417
Kendini Tanıma 418
Eğitim ve Meslek Keşfi 418
Kariyer Planlama 419
Yükseköğretimde Kariyer Gelişimi Müdahaleleri İçin Modeller, Hizmetler ve
Standartlar 421
Modeller 421
Hizmetler 424
Standartlar 425
Yükseköğretimde Kariyer Hizmetlerini Yönetmek
428
xx
İÇİNDEKİLER
Özet
431
Vaka Çalışması 431
Öğrenci Etkinlikleri
Kaynakça
Bölüm 13
432
433
Yetişkinlere Hizmet Veren Ortamlarda Kariyer Gelişim
Müdahaleleri
444
Eğitim Sertifikanlandırma/Belgelendirme ve Lisanslandırma
Yeterlilikler
Eş Güdüm
446
447
447
Konsültasyon
449
Savunuculuk
450
Vaka Yönetimi
451
Toplum Temelli Ortamların (Yerel Kurumların) Benzerlikleri ve
Farklılıkları 451
Toplum Temelli Kariyer Psikolojik Danışmanlarının Çalışma Ortamları
452
Özel Yerde Uygulama Yapma 452
Dünya Çapında Web (www): Siber Psikolojik Danışma
Ruh Sağlığı Merkezleri
454
454
Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri
Rehabilitasyon Merkezleri
455
455
Çocuklara Yönelik Islahevleri, Hapishaneler ve Şartlı Salıverme 456
Askerî Ortamlar 456
İş Hizmetleri Ofisleri ve Tek Durak Merkezleri 457
İnanç Temelli Kurumlar
459
Şirketler ve Diğer Kurumlar
Özet
460
460
Vaka Çalışması 461
Öğrenci Etkinlikleri
Kaynakça
Bölüm 14
461
461
Kariyer Gelişimi Müdahalelerinde Etik Sorunlar
462
Ahlaki Olarak Baştan Çıkarıcılara Karşın Etik İkilemler 467
Etik Kararlar Verirken Etik İlkelerin Kullanılması 468
Kariyer Gelişimi Müdahalelerini Açıklamada Değerlerin Rolü 470
Etik Kuralların Kullanılması 473
Kariyer Psikolojik Danışmanlarının Karşılaştıkları Etik Zorluklardaki
İlerlemeler 473
Bireysel Kariyer Müdahalelerinin Tamamı Aynı Etik Kurallar Tarafından mı
Yönetilir? 474
İÇİNDEKİLER
xxi
Geleneksel Eğitimi ve Yeterlilikleri Olmayan Bireyler Psikolojik
Danışmanlar Gibi Kariyer Hizmetleri Vermeli mi? 476
Kariyer Geliştirme Müdahalelerinde İnternet Nasıl Kullanılmalıdır? 477
NCDA Etik Standartları
478
Bölüm A: Profesyonel İlişki
478
Bölüm B: Gizlilik, Ayrıcalıklı İletişim ve Mahremiyet
Bölüm C: Profesyonel Sorumluluk
478
478
Bölüm D: Diğer Profesyonellerle İlişkiler 479
Bölüm E: Değerlendirme ve Yorumlama
479
Bölüm F : Kariyer Hizmetlerinde İnternetin Kullanımı
Bölüm G: Süpervizyon, Eğitim ve Öğretme
Bölüm H: Araştırma ve Yayın
479
479
479
Bölüm I: Etik Sorunları Çözme 480
Bir Etik Karar Verme Modeli Kullanmak
Özet
481
483
Vaka Çalışması 484
Öğrenci Etkinlikleri 484
Kaynakça
485
Ek A
Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği’nin Etik Standartları
487
Ek B
Eğitsel ve Kariyer Planlama Portfolyosu
Ek C
Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği’nin (NCDA) Kariyer Psikolojik
Danışman Yeterlilikleri
499
Ek D
Kariyer Gelişimi ile İlgili 2009 CACREP Standartları
Ek E
Ulusal Kariyer Gelişimi Yönergeler (NCDG) Çerçevesi
Dizin
516
493
503
504
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content