close

Enter

Log in using OpenID

Defterdarlığımız Birimleri Ocak 2014 Brifing Raporu

embedDownload
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
ARDAHAN DEFTERDARLIĞI
BRİFİNG RAPORU
Ocak - 2014
Düzenleyen
Mehmet DOĞAN
Defterdar
RAPORUN KONUSU
Bu raporda Defterdarlığımız birimlerine ait 31.01.2014 tarihi itibari ile istatistikî
bilgilere yer verilmiştir.
İÇİ N D E K İ L E R
KONU ADI
SAYFA NO:
I – GENEL BİLGİLER
a)- Tarihçe
b)- İdari Yapı
c)- Ekonomik Yapı
d)- Ekonomik Faaliyetler
2
2
3
4
II – DEFTERDARLIĞIMIZ TEŞKİLATI
a)Görevler
b)Defterdarlığımız Birimleri
b)Birimlerde Görevli Bakanlık Personeli
c)Ataması Valiliğe ve Bakanlığa Ait Kadrolar
4
4
5
6
III – HİZMET ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE LOJMAN DURUMU
a) Hizmet Binası ve Yerleşim
b) Lojman Durumu
c) Sosyal Tesis
d) Araç Durumu
7
7
8
8
IV – DEFTERDARLIĞIMIZ BİRİMLERİNCE SUNULAN HİZMETLER
a) Gelir Birimlerince Sunulan Hizmetler
- Mükellef Durumu
-Tahakkuk ve Tahsilat Oranları
-Vergi Gelirleri-Diğer Gelirler
-Vergi Denetimi Sonuçları
-Uzlaşma Komisyonu Faaliyetleri
b) Milli Emlak Hizmetleri
c) ) Hazine Davaları
d )Saymanlıklarca Yürütülen Hizmetler
9
9
10
10
11
12
13
15
V- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
17
1
I - GENEL BİLGİLER
A – TARİHÇE
Ardahan çok eski bir tarihe sahiptir. İlk bilinen sakinleri Hurrilerdir. Daha sonra Hititlerin
hakimiyetine girdi. Bölge daha sonra Urartuların işgaline uğradı. Asurlular ve Babiller bölgeye
hakim olmak istedilerse de başarılı olamadılar. M.Ö. 7. asırda Perslerin istilasına uğradı. M.Ö. 4.
asırda Makedonya Kralı İskender, Persleri yenerek burasını ele geçirdi. M.S. 395'te Roma ikiye
bölününce, bu bölge de bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğunun payına düştü. Sultan Alparslan
1068'de Ardahan'ı fethederek Türk topraklarına kattı. Böylece 1071 Malazgirt Zaferinde önce
Anadolu'nun ilk fethedilen parçalarından biri de Ardahan olmuştur.
Ardahan, Türk hakimiyetine girdikten sonra sırsıyla İlhanlılar, Celayirliler, Timurlular,
Karakoyunlular ve Akkoyunlular bölgeye hakim oldular. Akkoyunlu İmparatorluğu yıkılınca, bölge
Safevilerin eline geçti. Kanuni Sultan Süleyman Hanın ilk yıllarında bölge Osmanlı hakimiyeti altına
girdi. Ardahan Kalesi uzun yıllar Osmanlı topraklarını Kafkasya'dan gelen saldırılara karşı koymada
yardımcı olmuştur. 1878 Ayestefanos Antlaşmasıyla Rusya'ya verilen bölge, 1918 Brest-Litovsk
Antlaşmasıyla geri alındı. 26 Nisan 1919'da Gürcülerin işgaline uğradı. Gürcistan'ın Kızılordu
tarafından işgali üzerine Gürcistan Hükümeti, 23 Şubat 1921'de Ardahan, Çıldır ve Posof'u Türk
Hükümetine bıraktığını açıkladı. Doğu sephesi birlikleri de aynı gün harekete geçerek, bölgeyi Türk
topraklarına kattı. Cumhuriyetin ilk yıllarında il iken, 1926'da Kars iline bağlı bir ilçe durumuna
getirildi.1992 senesinde tekrar il oldu.
B – İDARİ YAPI
Ardahan, bölge itibariyle soğuk, elverişsiz iklimi ve işsizliğin de olması nedeniyle dışarıya çok
göç vermiştir.
İlimizin genel yapısı;
Yüzölçüm
Genel Nüfusu
Kadın Nüfusu
Erkek Nüfusu
Merkez Nufusu
İlçe Sayısı
Köy Sayısı
Toplam Belediye
5.156 Km2
106.643
50.819
55.824
37.522
5
225
2
Coğrafi konumu: Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Ardahan, Kuzeyinde Acaristan
Özerk Cumhuriyeti, Kuzeydoğusunda Gürcistan ve kısmen de Ermenistan, güneydoğu ve güneyinde
Kars, güneybatısında Erzurum ve batıda da Artvin illeri ile çevrilidir.
Ardahan ovası; Kuzey kesiminde Yalnızçam dağları, Güneybatı’da Allahuekber dağlarının
uzantıları, Kuzeydoğusunda Keldağ , doğu tarafında Akbaba Dağı ve güneyinde Kısır Dağ ile
çevrilidir. Ortasından Kura ırmağı geçen Ardahan, 1800 m. rakıma sahiptir.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu Kuzeydoğu kesiminde yer
alan il toprakları yüksek ve engebelidir. Ardahan ili sınırları içinde yüksekliği 3000 m.’yi aşan
birçok doruk vardır. Çoruh-Kelkit dağlarının en doğu kesimini oluşturan Yalnızçam dağları Artvin il
2
sınırı boyunca uzanır. İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ (3.033 m.), Doğu kesiminde ise Akbaba
Dağı (3.026 m.) yer alır.
Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan Allahuekber dağlarına bağlı Kabakda 3.054
m.yüksekliğindedir. İlin en yüksek noktası ise Çıldır gölünün güneybatısında yer alan ve 3.197
m.’ye erişen Kısır Dağının doruğudur.
Ardahan ilinin orta kesimindeki yüksek düzlükler, Ardahan Platosu olarak adlandırılır.
Platonun deniz seviyesinden yüksekliği 1800-2000 m. arasında değişir. Orta kesimdeki alçak bölüm
Ardahan Ovası adıyla anılır. İldeki diğer düzlükler ise Kısır Dağı’nın Batısında bulunan bir çöküntü
alanı olan Hasköy Ovası ile Güneybatı kesimindeki Göle ovasıdır.
Ardahan İl merkezi ve İlçe merkezlerinin Nüfus durumu şöyledir:
31.12.2011 ADNKS ARDAHAN NÜFUS DURUMU
İL VE İLÇE MERKEZLERİ
BELDE VE KÖYLER
ERKEK
KADIN
TOPLAM
ERKEK
KADIN
TOPLAM
ERKEK
KADIN
TOPLAM
Merkez
10.221
8.077
18.298
11.648
11.341
22.989
21.869
19.418
41.287
Çıldır
1.022
715
1.737
4.565
4.373
8.938
5.587
5.088
10.675
Damal
1.880
1.721
3.601
1.505
1.438
2.943
3.385
3.159
6.544
Göle
4.868
2.965
7.833
11.657
11.237
22.894
16.525
14.202
30.727
Hanak
1.991
1.977
3.968
2.988
3.007
5.995
4.979
4.984
9.963
Posof
1.099
888
1.987
3.023
3.249
6.272
4.122
4.137
8.259
16.343
37.424
35.386
34.645
70.031
56.467
50.988
107.455
Ardahan
Toplam 21.081
TOPLAM
C – EKONOMİK YAPI
Ardahan’da Sanayi Sektörünün İl ekonomisine katkısı yok denecek kadar azdır. Üretim
girdilerine ve büyük pazarlara uzak olan, ayrıca yeterli sermaye birikimi olmayan ilimizde,
sanayileşme yeterince gelişme gösterememiş, imalat sanayisi ise sınırlı düzeyde kalmış, genelde
bölgesel pazara hitap eden bir özellik göstermektedir. İlimizin coğrafi konumu nedeniyle de il
ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılık sektörüne dayanmaktadır. Ardahan da büyük ve orta
ölçekli sanayi yatırımı niteliğinde yatırım bulunmamakla birlikte ilde bulunan yatırımların tamamı
küçük kapasiteli, istihdam kısıtlı olan ve İl ekonomisine katkısı oldukça düşük işletmelerden
meydana gelmektedir.
Ardahan’ da Kamuya ait 1, Özel Sektöre ait 19 adet sanayi tesisi bulunmakta olup, bunların
çoğu hayvansal ürün işleyen tesislerdir.
İlimizde Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmaları devam etmektedir. İlimiz merkezinde
1986 yılında bir Küçük Sanayi Sitesi kurulmuş olup, 132 iş yeri ve idari binası bulunmaktadır. Göle
İlçesinde ise Küçük Sanayi Sitesi kurma çalışmaları devam etmekte olup, 2009 yatırım programına
alınmış, proje çalışmaları devam etmektedir.
Ardahan ile Gürcistan arasında Posof-Türkgözü ve Çıldır-Aktaş sınır kapıları bulunmaktadır.
Türkgözü Gümrük Kapısı 1995 yılından beri faaliyettedir. İlimizin Posof ilçesi ile Gürcistan
arasında bulunan Türkgözü Sınır Kapısından 2008 yılında Özel Fatura ile İhracat 1.097.800 $ ,
İthalat ise 44.172 $ olarak gerçekleşmiştir.
3
D – EKONOMİK FAALİYETLER
Ardahan ilinin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanır. Sanayi ve turizm sektörü fazla
gelişmemiştir.
Hayvancılık: Geniş mer'a ve çayırlarındaki zengin bitki örtüsü hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
En çok sığır ve koyun beslenir. Koyun yetiştiriciliğinde mor ve ak karaman, sığır besiciliğinde ise
yüksek verimli Doğu Andolu kırmızısı vezavod veya kalakan türleri hakimdir. Arıcılık gelişmiştir.
Tarım: Elverişsiz iklim şartları tarla tarımını engeller. Akarsu boylarında tarım yapılır. Buğday, arpa,
çavdar ve az miktarda patates yetiştirilir.
Sanayi: Ardahan'da sanayi fazla gelişmemiştir. İlde hayvancılığa bağlı olarak süt toplama
merkezleri, küçük çaplı mandıralar yer alır. En büyük sanayi kuruluşu Karset'tir. Bu kuruluş hayvan
besiciliği ve hayvan ürünleri imalatı yapar.
Ulaşım: Ulaşım karayoluyla yapılır. Demiryolu bağlantısı ve havaalanı yoktur.
II – DEFTERDARLIĞIMIZIN TEŞKİLAT YAPISI
A – GÖREVLER :
Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri
hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki
görev ve hizmetleri yürütür.
1- Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,
2- Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,
3- Devlete ait taşınmaz malların kaydını tutmak, yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek,
satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,
4- Devletin hukuk danışmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yürütmek.
B –BİRİMLER :
İlimiz Defterdarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkez ve ilçe birimlerimiz aşağıda
gösterilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
Merkez Birimlerimiz
Personel Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Hazine Avukatlığı
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Sağlık Kur.Dön.Ser.Say.Müdürlüğü
4
1
2
3
4
5
İlçe Birimlerimiz
Çıldır Malmüdürlüğü
Damal Malmüdürlüğü
Göle Malmüdürlüğü
Hanak Malmüdürlü
Posof Malmüdürlüğü
Birimlerde Görevli Bakanlık Personeli
Birimler
Defterdarlık
MERKEZ
Personel Müdürlüğü
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü
Sağ.Kur.Dön.S.S.Müdürlüğü
Hazine Avukatlığı
İLÇE
Çıldır Malmüdürlüğü
Damal Malmüdürlüğü
Göle Malmüdürlüğü
Hanak Malmüdürlüğü
Posof Malmüdürlüğü
Ünvanı
Defterdar
Defterdar Yardımcısı
Personel Müdürü
Personel Müdür Yrd.
Vergi Dairesi Müdürü
Vergi Dairesi Müdür Yrd.
Gelir Müdürü
Milli Emlak Müdürü
Milli Emlak Müdür Yrd.
Muhasebe Müdürü
Saymanlık Müd. Yrd.
Saymanlık Müdürü
Hazine Avukatı
Hazine Avukatı (Aday)
Malmüdürü V.
Saymanlık Müdür Yrd.
Malmüdürü V.
Saymanlık Müdür Yrd.
Malmüdürü V.
Saymanlık Müdür Yrd.
Malmüdürü V.
Saymanlık Müdür Yrd.
Malmüdürü
Saymanlık Müdür Yrd.
5
Adı Soyadı
Mehmet DOĞAN
Nurten TEMUR (Müdür V.)
Bülent FİDAN
İlyas GÜMÜŞ
İlyas GÜMÜŞ (Müd. V.) Müdür Yrd.
Mithat BOZKURT
Murat YILDIZ
Zafer ÇAĞLAR
Mehmet Yaşar BOYDAK
Burhan TURANLI
Fadime EKİNCİ
Aslı TURAN
Mehmet Ümit ULUSAN (Müd. V)
Bircan ŞAHİN (Müd. V)
Muharrem ÖZBEK (Gelir Şefi)
Harun ÇOBAN (Gelir Şefi)
Gökhan ÇELİK (Muhasebe Şefi)
a) III - KADRO VE PERSONEL DURUMU :
b) Ataması Valilik ve Bakanlığımıza ait Kadrolar
Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde; ataması Bakanlığımızca yapılan 16, Valiliğimizce
yapılan 71 olmak üzere 87 tahsisli kadro bulunmaktadır.
Bu kadrolardan 9’u Bakanlığımız atamalı 31’si Valilik atamalı olmak üzere 40 adedi boş,
Bakanlığımız atamalı 16 adet, Valilik atamalı 71 adet olmak üzere toplam 87 adedi doludur.
(Genel Toplam.= 127)
Kadro doluluk oranı %68 olup, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına ait boş kadrolar tenkis edilerek
merkez emrine alındığından bu orana dâhil edilememiştir. Bu kadrolarında dâhil edilmesi halinde personel
açığı oranı daha da artacaktır.
Merkez birimlerimizden; Gelir Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü görevleri vekaleten
yürütülmektedir. Muhasebe Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Sağlık
Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevleri ise asaleten yürütülmektedir.
İlçe birimlerimizden; Çıldır Malmüdürlüğü, Damal Malmüdürlüğü, Göle Malmüdürlüğü, Hanak
Malmüdürlüğü ve Posof Malmüdürlüğü görevleri vekâleten yürütülmektedir.
Ardahan’ın yeni bir İl olması nedeniyle birçok konuda eksikliği bulunmakta olup, bu da genel
ve yerel hizmetler konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Yoğun kış şartlarının
yaşandığı ilimizde lojman sayısının yeterli olmaması, kiralık ev sayısının az kiralarının yüksek
olması nedeniyle zorluklar yaşayan personelden Ardahan’da bulunanlar Ardahan dışına gitmek
istemekte, Ardahan dışından yeni atananlar ise gelmek istememektedirler. Bu durum personel
sıkıntısını had safhaya getirmektedir.
Kadrolarımızın atamaya yetkili makam, birimlerimiz ve unvanlar itibariyle ayrıntısı aşağıda
gösterilmiştir.
Birimin Adı
Bakanlık Atamalı
Valilik Atamalı
TOPLAM
D
B
T
D
B
T
D
B
T
Personel Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü
Hazine Avukatlığı
Sağ.Kur. DSS.Müd
Defterdarlık Uzmanları
2
1
3
8
2
22
2
6
2
1
6
10
2
24
6
8
4
2
1
7
6
16
1
14
2
22
7
20
2
2
17
2
24
12
24
4
3
1
MERKEZ TOPLAM
14
4
18
43
26
69
57
30
87
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
5
7
7
7
7
5
7
6
6
6
2
2
2
2
2
7
9
8
8
8
2
5
7
28
5
33
30
10
40
16
9
25
71
31
102
87
40
127
Çıldır Malmüd.
Damal Malmüd.
Göle Malmüd.
Hanak Malmüd.
Posof Malmüd.
İLÇE TOPLAM
GENEL TOPLAM
2
4
2
2
1
1
1
2
2
5
4
2
1
1
6
5
14
1
DEFTERDARLIĞIMIZ GİDER BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN:
ARDAHAN NÜFUSUNA KAYITLI
OLANLAR
OLMAYANLAR
TOPLAM
31 KİŞİ
21 KİŞİ
52
YÜZDELİK ORANI
YÜZDELİK ORANI
0,60
0,40
100,00
DEFTERDARLIĞIMIZ GELİR BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN:
ARDAHAN NÜFUSUNA KAYITLI
OLANLAR
OLMAYANLAR
TOPLAM
17 KİŞİ
18 KİŞİ
35
YÜZDELİK ORANI
YÜZDELİK ORANI
0,49
0,51
100,00
IV – HİZMET BİNASI, LOJMAN VE ARAÇ DURUMU
A-Hizmet Binaları ve Yerleşim :
Defterdarlığımız Merkez birimlerimizden Personel, Milli Emlak, Muhasebe, Gelir, Vergi
Dairesi Müdürlükleri ve Hazine Avukatlığı yeni Hükümet Konağında, Sağlık Kurumları
Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğünde, İlçe birimlerimiz ise İlçe
Hükümet Konaklarında hizmet vermektedir.
B-Lojman Durumu
:
Daha önce MİT hizmet binası ve lojmanları olarak kullanılmakta iken, 2006 yılı içerisinde bu
birimin yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle boşaltılan binalar Maliye Bakanlığının (Milli Emlak
Genel Müdürlüğü) 18.07.2005 tarih ve 28642 sayılı yazılarıyla Defterdarlığımıza lojman olarak
tahsis edilmiş, görev tahsisli olarak ayrımı yapılan 6 adet lojman ile İl olmadan önce Malmüdürü
tarafından kullanılan 1 adet lojman olmak üzere toplam 7 lojmanımız mevcuttur.
Ancak söz konusu lojmanımız Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik elamanları tarafından
düzenlenen raporda da belirtildiği üzere, lojman binasında hasar oluşması, temelinin dolgu
zeminine oturması, ekonomik ömrünü tamamlamış ve bu nedenlerle boşaltılmış olmasına rağmen
İlimizdeki konut sıkıntısı yüzünden Bakanlığımız Personeli tarafından zorunluluk nedeniyle halen
memur konutu olarak kullanılmaktadır.
Söz konusu binanın deprem dayanaklığı testlerinin yaptırılması amacıyla daha önce ihaleye
çıkarılmış olmasına rağmen istekli çıkmadığından ihalesi yapılamamıştır.
Belirtilen lojman sayısı, Görev Tahsisli lojman verilebilecek Bakanlığımız merkez atamalı
personel sayısının üçte birinin ihtiyacını ancak karşılamaktadır.
7
LOJMAN DURUMU
LOJMAN DURUMU
İlçesi
Görev
Tahsisli
Sıra
Tahsisli
Hizmet
Tahsisli
Geçici
Şart
TOPLAM
MERKEZ
ÇILDIR
DAMAL
GÖLE
HANAK
POSOF
Toplam
6
1
1
1
1
0
10
0
8
4
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
8
8
5
1
1
0
23
C-Sosyal Tesis Durumu
:
Her hangi bir sosyal tesisimiz bulunmamaktadır.
D-Araç Durumu
:
İlimiz merkezinde Defterdarlığımıza ait toplam 5 araç, bu araçları kullanan 2 şoförümüz
mevcuttur. Göle Malmüdürlüğünde 1 adet olmak üzere toplam 6 aracımız bulunmaktadır.
ARAÇ DURUMU
İlçesi
Tahsisli Araç Sayısı
(Defterdarlık)
MERKEZ
ÇILDIR
DAMAL
GÖLE
HANAK
POSOF
Toplam
5
0
0
1
0
0
6
S.NO
01
PLAKASI
75 AN 696
CİNSİ
Ford Kamyonet
02
75 AU 960
2012
03
75 AS 485
04
75 AR 724
05
75 AY 568
Ford Transit
Connect
Ford Transit
Connect
Ford Transit
Connect
Ford Minibüs
06
75 AC 545
Ford Minibüs
MODELİ
2003
8
KULLANILDIĞI YER
Defterdarlık Milli Emlak Müd.
“
2011
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
2011
2000
Defterdarlık Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
1993
Göle Malmüdürlüğü
IV – DEFTERDARLIĞIMIZ BİRİMLERİNDE SUNULAN HİZMETLER
A – GELİR BİRİMLERİNCE SUNULAN HİZMETLER
-Mükellef Durumu
MÜKELLEF DURUMU
VD/MALMÜDÜRLÜĞÜ ADI
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇILDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ
DAMAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÖLE MALMÜDÜRLÜĞÜ
HANAK MALMÜDÜRLÜĞÜ
POSOF MALMÜDÜRLÜĞÜ
GELİR
VERGİSİ
619
78
27
301
106
100
KURUMLAR
VERGİSİ
104
16
10
51
15
25
GMSİ
VERGİSİ
336
28
17
95
29
61
BASİT
USUL
VERGİSİ
628
147
95
354
146
92
GEL.GEÇ.
VERGİ
606
78
26
300
106
100
KUR.GEÇ.V.
104
16
10
50
14
25
1231
221
566
1462
1216
219
TOPLAM
31.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUK VE
TAHSİLÂT MİKTARLARI İLE ORANLARI
BİRİMİN ADI
1
2
3
4
ARDAHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇILDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ
DAMAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÖLE MALMÜDÜRLÜĞÜ
5
HANAK MALMÜDÜRLÜĞÜ
6
POSOF MALMÜDÜRLÜĞÜ
7
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
TOPLAM
GELİR TÜRÜ
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirleri
Vergi Gelirleri
Tüm Gelirler
9
TAHAKKUK
TAHSİLÂT
TAHSİLÂT
ORANI %
14.043.210,11
4.202.841,37
29,93%
20.803.037,35
4.410.041,88
21,20%
1.028.202,61
170.787,86
16,61%
1.376.021,71
198.246,14
14,41%
226.802,70
79.440,70
35,03%
261.815,42
85.867,51
32,80%
2.514.179,89
621.028,69
24,70%
3.927.954,23
687.646,71
17,51%
389.119,38
164.289,39
42,22%
858.361,64
183.684,59
21,40%
24,24%
920.476,20
223.133,15
2.163.950,11
237.951,82
11,00%
806.775,68
806.775,68
100,00%
1.353.845,37
1.353.845,37
100,00%
19.928.766,57
6.268.296,84
31%
30.744.985,83
7.157.284,02
23%
Oca.14 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ GELİRLERİNİN DURUMU
VERGİ TÜRÜ
TAHSİLAT
ORAN
GELİR VERGİSİ
1.807.199,40
72.789,49
4,03
KURUMLAR VERGİSİ
446.380,24
10.541,75
2,36
KATMA DEĞER VERGİSİ
BASİT USUL GELİR
VERGİSİ
2.273.458,28
558.931,09
24,59
6.564,55
2,23
STOPAJ
4.842.244,96
2.863.450,58
59,13
DİĞER VERGİLER
10.265.620,85
2.756.019,38
26,85
TOPLAM
19.928.766,57
6.268.296,84
31,45
TAHAKKUK
293.862,84
VERGİ DIŞI GELİRLER
TAHAKKUK
10.816.219,26
TAHSİLAT
ORANI
TAHSİLAT
888.987,18
TAHAKKUK
ARTIŞI
TAHSİLAT ARTIŞI
TAHAKKUK
ARTIŞI
TAHSİLAT ARTIŞI
GİDER
ARTIŞI %
GELİRLERİN GİDERLERİ
KARŞILAMA ORANI %
8,22
TÜM GELİRLER TOPLAMI
TAHAKKUK
30.744.985,83
TAHSİLAT
ORANI
TAHSİLAT
7.157.284,02
23,28
GELİR GİDER MUKAYESESİ
GELİR
GİDER
26.600.397,70
GELİR
ARTIŞI %
% 0,27
7.157.284,02
Oca.14 AYI DENETLENEN MÜKELLEF SAYISI VE KESİLEN CEZA MİKTARI
c)
AYLAR
Ocak
Denetime Katılan
Eleman Sayısı
Denetlenen
Mükellef
Sayısı
2
2
0
2,00
Ceza
Kesilen
Mükellef
Sayısı
KESİLEN CEZA MİKTARI
1
190,00
1,00
190,00
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
UZLAŞMA KOMİSYON FAALİYETLERİ
e)
UZLAŞMAYA KONU
Ceza
Vergi Miktarı
Miktarı
Dosya Sayısı
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
12
3.390,00
5.685,23
-
-
-
0
0
0
10
UZLAŞMAYA KONU KESİLEN CEZA
MİKTARI
Dosya Sayısı
12
Vergi Miktarı Ceza Miktarı
3.390,00
825,00
haziran
temmuz
ağustos
eylül
ekim
kasım
aralık
Toplam
0
0
0
0
0
0
0
12
3.390,00
5.685,23
11
12
3.390,00
825,00
C – MİLLİ EMLAK HİZMETLERİ
Milli Emlak Gelirleri (31.01.2014 tarihi itibari ile)
GENEL
BİRİMLER
SATIŞ
KİRA
ECRİMİSİL
LOJMAN
İRTİFAK
TAŞINIR
MAL
TOPLAM
Merkez
0,00
2.088,68
405,85
88.761,76
0,00
143,00
91.399,29
Çıldır
0,00
0,00
0,00
6.769,76
0,00
0,00
6.769,76
Damal
0,00
0,00
0,00
1.440,62
0,00
0,00
1.440,62
Hanak
0,00
0,00
0,00
6.461,42
0,00
0,00
6.461,42
Göle
0,00
0,00
4.605,95
17.436,79
0,00
0,00
22.042,74
Posof
0,00
0,00
0,00
6.392,00
0,00
0,00
6.392
TOPLAM
0,00
2.088,68
5.011,80
127.262,35
0,00
143,00
134.505,83
ARDAHAN DEFTERDARLIĞI OCAK 2014 İTİBARİYLE İSTATİSTİKİ VERİLERİ
TAŞINMAZ DURUMU
Türü
Tescilli
İlişikli
DHTA
TOPLAM
Adet
Toplam Yüzölçümü
15635
742.676.853,93
329
104.790.835,31
90
56.857.982,11
16054
904.325.671,35
LOJMAN DURUMU
İlçesi
Görev
Tahsisli
Sıra
Tahsisli
Hizmet
Tahsisli
Geçici
Şart
TOPLAM
MERKEZ
ÇILDIR
DAMAL
GÖLE
HANAK
POSOF
Toplam
6
1
1
1
1
0
10
0
8
4
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
8
8
5
1
1
0
23
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞI
GELİRİ
ECRİMİSİL GELİRİ
KİRA GELİRİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRİ
0,00 TL
5.011,80 TL
2.088,68TL
143,00 TL
7.243,48 TL
TOPLAM
904325671,35
Arazi Yüzölçümü
Arazi Adedi
16054
12
D- HAZİNE DAVALARI
ARDAHAN TOPLAM OCAK 2014
Devam Eden Dava Sayısı
BİRİMİN ADI
Hazinenin Hazinenin
Davacı
Davalı
Olduğu
Olduğu
Ay İçinde Sonuçlanan Dava Sayısı
Hazine
Leyhine
Sonuçlanan
Toplam
Hazine
Aleyhine
Sonuçlanan
Toplam
Merkez ( Ardahan )
647
611
1.258
Göle Malmüdürlüğü
31
158
189
0
Posof Malmüdürlüğü
10
38
48
0
Hanak Malmüdürlüğü 55
80
135
0
15
27
12
Damal Malmüdürlüğü
Mahkemeler Kapatıldı
Çıldır Malmüdürlüğü
Mahkemeler Kapatıldı
TOPLAM
743
887
1.630
15
12
27
Hazinenin
Hazinenin
Davacı Olduğu Davalı Olduğu
C E Z A - DAVANIN KONUSU
Toplam
213 Sayılı V.U.K. Muhalefet Davaları
7
7
2863 Sayılı Kültür ve Tab. Varlıkalrını Koruma K.Muh.
1
1
3091 Sayılı Taşınmaz Mala Tecavüzün Ön.Kanuna Muh.
3
3
5237 Sayılı TCK Görevi Kötüye Kullanma Suçu
9
9
5237 Sayılı TCK Sahtecilik Suçu
14
14
5237 Sayılı TCK Dolandırıcılık Suçu
3
3
5237 Sayılı TCK Zimmet Suçu
9
9
5237 Sayılı TCK İrtikap Suçu
2
2
5237 Sayılı TCK Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu
10
10
5237 Sayılı TCK Tefecilik Suçu
2
2
5237 Sayılı TCK Hırsızlık Suçu
5
5
5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet
72
72
İdari Para Cezasına İtiraz Davaları
1
1
Çocuğa Cinsel İstismar
1
1
CMK 141
36
36
Diğer Ceza Davaları
9
9
CEZA DAVALARI TOPLAM
147
37
184
H U K U K - DAVA KONUSU
Kadastro Tespitine İtiraz Davaları
20
214
234
Tescil - Tapu İptali ve Tescil Davaları
377
456
833
Gayrimenkul Müdahalenin El Atmanın Önlenmesi
3
4
7
129
129
Tapuda Vasıf Değişikliği Davaları
13
Ortaklığın Giderilmesi Davaları
3
3
1
2
Miras Hukukukndan Doğan Davalar
1
1
Sözleşmenin Feshinin İptali ve Tedbir
1
1
Kayıım Tayini
1
Haksız Fiilden Doğan Tazminat ve Alacak Dav.
22
17
39
Kamulaştırma Bedel Tespiti - Tescil Davaları
115
6
121
Kamulaştırmasız El Atma Davaları
5
5
Tespit Davaları
5
5
Çocuk Koruma K. Koruma Uzatma- Kaldırma
1
1
iş Davaları
0
Diğer Hukuk Davaarı
3
HUKUK DAVALARI TOPLAM
8
5
542
İDARİ DAVALAR
847
1389
1
1
İ C R A - DAVA VE TAKİP KONUSU
İcra Ceza Davaları
0
İcra Hukuk Davaları
İcra Takipleri
54
54
İCRA DAVA VE TAKİPLERİ TOPLAM
GENEL
2
2
TOPLAM
14
54
2
56
743
887
1.630
B-SAYMANLIKLARCA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER
1-Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Bütçe Geliri
AİT OLDUĞU AY
2014 Ocak
Bütçe Giderleri
863.766,06
1.480.666,60
Saymanlıklarımızın 2014 Ocak ayı sonu itibari ile yaptıkları harcamaların detaylı
kıyaslamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Muhasebe
Müdürlüğü
Çıldır
Malmüdürlüğü
Damal
Malmüdürlüğü
Göle
Malmüdürlüğü
Hanak
Malmüdürlüğü
Posof
Malmüdürlüğü
TOPLAM
05
06
0
8
02
03
Personel
Giderleri
Sos.Güv.
Prim.Gid.
Mal ve
Hizm Alım
Gid
13.928.288,18
2.174.646,92
2.119.597,93
692.443,15
0,00
0,00
18.914.976,18
843.166,04
129.233,94
14.416,17
26.470,00
0,00
0,00
1.013.286,15
552.467,90
86.809,20
8.524,82
0,00
0,00
0,00
647.801,92
2.948.662,98
428.465,51
40.524,61
0,00
0,00
0,00
3.417.653,10
1.087.308,40
164.700,53
22.385,17
0,00
0,00
0,00
1.274.394,10
1.120.213,20
177.337,50
16.281,30
18.454,25
0,00
0,00
1.332.286,25
20.480.106,70
3.161.193,60
2.221.730,00
737.367,40
0,00
0,00
26.600.397,70
Cari
Transf.
07
Serm.Gid.
Borç Verme
BİRİMİN ADI
01
Sermaye
Transf.
EKONOMİK KOD
Mehmet DOĞAN
Defterdar
15
Toplam
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 034 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content