close

Enter

Log in using OpenID

DEFTERDARLIK MUHASEBE BİRİMLERİ 178 sayılı Maliye

embedDownload
DEFTERDARLIK MUHASEBE BİRİMLERİ
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin değişik ek 12 nci maddesinde Defterdarın yönetimi altındaki defterdarlık
birimleri arasında muhasebat birimleri de sayılmaktadır. Söz konusu KHK’ nin değişik ek 17
nci maddesinde muhasebat birimleri olarak; Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve
Malmüdürlüğü belirtilmektedir.
A- Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek md.18)
Muhasebe müdürlüğü, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki
genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her
tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol
ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderir; saymanlıklar arasında
koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere Defterdar adına belirlenecek görüş ve
önerileri hazırlar.
Muhasebe müdürü, sayman sıfatını taşır ve Sayıştay’a hesap verir. Ancak, Bakanlıkça
belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu
devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürü sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir
bütün olarak Sayıştay’a vermeye devam eder.
B- Saymanlık Müdürlükleri Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek madde 19)
Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük
şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık
hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye
Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki
defterdarlıklara bağlıdırlar.
Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve
sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına
devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir
bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.
C- Malmüdürlükleri Hizmet Tanımı (178 sayılı KHK ek madde 20)
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat,
milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği
malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.
Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak
yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan
memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve
sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına
devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün
olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content