close

Enter

Log in using OpenID

Dernek Tüzüğü

embedDownload
ULUSLARARASI VERGİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(3 Kasım 2011 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca yapılan Tüzük Değişikliği işlenmiştir)
I.BÖLÜM- Kuruluş
Kuruluş
Madde 1Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat uyarınca, bu ana tüzükte
belirtilen amaç ile çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere
“ULUSLARARASI
ULUSLARARASI VERGİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ”
DERNEĞİ adı ile tüzel kişiliği haiz bir
dernek Kurulmuştur. "ULUSLARARASI
ULUSLARARASI VERGİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ"
DERNEĞİ aşağıdaki
maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
Merkez
Madde 2Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır. İstanbul'da adres
değişikliği tüzük tadilini gerektirmez.
Derneğin Amacı
Madde 3Dernek,
3.1Türk mali hukuku ve kamu maliyesi alanlarında araştırmalar yapmak ve bu
alanların geliştirilmesine katkıda bulunmak,
bulunmak özellikle uluslararası ve karşılaştırmalı vergi
hukuku olmak üzere, kamu maliyesi ile ilgili uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk konuları ve
vergilendirmenin hukuki, mali ve ekonomik yönleri konusunda
konusunda çalışmalar sürdürmek ve bu
alanların ilerletilmesine katkıda bulunmak;
bulunmak
3.2Merkezi Rotterdam'da bulunan ve Hollanda hukukuna göre kurulmuş olan ve
bilimsel bir kuruluş
uş olarak faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Maliye Derneği (International
Fiscal Association) (bundan böyle "IFA" olarak anılacaktır) nezdinde, IFA Tüzüğünün 4 ve
12 inci maddelerine uygun olarak,
olarak IFA Genel Kurulu'nun
u'nun onayını müteakip, bilimsel
araştırma faaliyetlerii ve etkinliklerde, Türkiye vergi hukuku bilim ve uygulama camiasını
temsil etmek amacı ile kurulmuştur.
muştur.
lışma Konuları ve Biçimleri
Derneğin Çalışma
Madde 4Dernek amacını gerçekleştirmek için;
4.1Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için amaç ve çalışma konuları ile
ilgili bilimsel ve akademik araştırmalar sürdürür, Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da
uzman kişiler aracılığıyla bilimsel ve akademik araştırma, inceleme, etütler yapar, öneri ve
dilekleri saptar.
4.2Kurs, seminer, konferans, panel,
panel sempozyum ve sertifika programı gibi çalışma
ve etkinlikler düzenler, proje ve programlar geliştirir,
geliştir , ödüllü ve ödülsüz yarışma ve seçmeler
yapar ve yaptırır.
4.3Mali hukuk ve kamu maliyesi çalışmalarını
nı ana amaç edinen ulusal ve
uluslararası diğer dernek veya
ya kuruluşlarla, bu Tüzüğün 3 üncü maddesinde
sinde belirtilen amaçlar
çerçevesinde ortak çalışmalar yapar,
yapa işbirliğinde bulunur, projeler geliştirir
ir veya yardımlaşır,
yurt dışındaki aynı amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olabilir.
2
4.4IFA'nın, yıllık kongreleri başta olmak üzere, yerel veya bölgesel toplantıları
dâhil, vergi hukuku alanında sürdürdüğü bilimsel araştırma, yayın, konferans, panel ve
seminer gibi etkinlik ve faaliyetlerine katılır.
4.5Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarır, web sitesi kurar.
4.6Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve
kırtasiye malzemelerini temin eder.
4.7Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
4.8Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin
etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
4.9Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, kiralar
ve satar, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.
4.10Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütür.
4.11Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
II. BÖLÜM - Üyelik
Üyelik Koşulları
Madde 5- Derneğe üyelik koşulları aşağıda gösterilmiştir.
5.1Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve mesleki faaliyet alanı veya
uzmanlığı ulusal veya uluslararası mali hukuk veya kamu maliyesi hakkında araştırma veya
uygulama yapmak olan, Türkiye'de yerleşik her gerçek ve tüzel kişi, IFA Tüzüğünün V.
Bölümüne uygun olarak IFA üyeliğini haiz olmak şartıyla, bu derneğe üye olma hakkına
sahiptir.
5.2Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,
Türk
vatandaşlarında aranan şartları taşımalarının yanı sıra Türkiye´de ikamet etme hakkına sahip
oldukları takdirde Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Derneğe üye olabilirler. Onursal
üyelik için bu koşul aranmaz.
Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşları Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile
Derneğe üye olabilirler.
5.3Tüzel kişilerin üye olması için, ilgili tüzel kişinin Yönetim Kurulunda karar
alınması ve yetkili gerçek kişi temsilcinin yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Üyelik Türleri
Madde 6- Dernek üyelik türleri aşağıdaki gibidir.
6.1Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve
üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kişidir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları
ile bu Tüzüğün 7 inci maddesinde belirtilen şekilde üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
6.2- Onursal Üye: Dernek bünyesinde, dernek üyeliği kimliği kazandırmayan, Dernek
organlarına seçilme ve seçme hakkı vermeyen, herhangi bir mali yükümlülük ve sorumluluk
yüklemeyen, fahri nitelikte “Onursal Üyelik” ihdas edilmiştir. Onursal üyeler, Derneğin, amaç
ve hizmet konularına ilgisi bulunan gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulunun kararı ile
seçilir. Onursal üyelerin IFA üyesi olması şart olup, onursal üyenin IFA ödentisi Dernekçe
ödenir.
Üyelik İşlemleri
Madde 7- Üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
3
7.1Dernek kuruluşundan önce, bu tüzüğün 5.maddesinde yazılı şartlar dâhilinde
IFA üyesi statüsünü kazanmış gerçek ve tüzel kişiler, Dernek kuruluşunu müteakip, Üyelik
Formunu doldurmak suretiyle Dernek Başkanlığı'na yazılı üyelik başvurusunda bulunmaları
kaydıyla, Dernek üyesi kabul edilir.
7.2Dernek kuruluşundan sonra, Dernek amaç ve hizmet konuları ile bu Tüzük
hükümlerini kabul ettiklerini ve üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formunu
doldurmak suretiyle Dernek Başkanlığı'na yazılı üyelik başvurusunda bulunulur. Derneğe üye
olabilmek için, Dernek üyesi iki kişiden referans mektubu alınması şarttır. Üyelik başvurusu,
Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara
bağlanır.
7.3Üyelik işlemleri ile ilgili başvurular üzerine bu madde uyarınca verilen
Yönetim Kurulu kararları, ilgili kişilere yazılı olarak bildirilir.
7.4Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri
Madde 8- Üyeler aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptir.
8.1Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelik hakları kısıtlanamaz.
8.2Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olma
ve oy kullanma, Yönetim organlarına seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
8.3Üye, mali konular dâhil, Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkına
sahiptir.
8.4Üye, bu Tüzük hükümleri ile IFA Tüzüğünün 11 inci maddesine ve Genel
Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Dernek ödentilerini zamanında ödemekle
yükümlüdür.
8.5Üye, Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesine ve Yönetim
organlarının faaliyetlerine etkin bir biçimde katılmak ve gereken çabayı göstermekle
yükümlüdür.
Üyelikten Çıkma
Madde 9- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 10Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır.
10.1Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
10.2Yazılı ikazlara rağmen Dernek ödentilerini altı ay içinde ödememek,
10.3Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
10.4Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Üyeliğin Düşmesi
Madde 11- Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde kendiliğinden düşer.
11.1Gerçek kişilerde ölüm,
11.2Tüzel kişilerde tüzel kişiliğin sona ermesi,
11.3IFA üyeliğinin sona ermesi veya kişinin IFA Genel Kurulunca IFA Tüzüğünde
yazılı sebeplerden herhangi biri ile IFA üyeliğinden çıkarılması.
Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri
Madde 12- Üye, bu ana tüzüğün 10 uncu maddesinde sayılan durumlardan birinin
tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan, çıkarılan veya
üyeliği düşenler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
4
Dernek Yönetim Kurulu, Dernekten çıkan veya çıkarılanlar veya üyeliği düşenler hakkında
IFA'ya bilgi verir.
III. Bölüm- Yönetim
Dernek Organları
Madde 13- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
13.1Genel Kurul,
13.2Yönetim Kurulu,
13.3Denetim Kurulu,
Genel Kurul
Madde 14-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
oluşur. Dernek Genel Kurulu yılda bir olağan olarak Ocak ayında, üyelerinin yarıdan bir
fazlasının katılımı ile dernek merkezinin bulunduğu İstanbul'da Yönetim Kurulunca
belirlenerek üyelere duyurulacak yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul Çağrı Usulü
Madde 15- Dernek Genel Kurulu toplantıya aşağıdaki şekilde çağrılır.
15.1Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler
çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.
15.2Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü,
saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
15.3Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan
çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada
belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
15.4Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı Usulü
Madde 16- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak usul aşağıda gösterilmiştir.
16.1Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve denetim Kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
16.2Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.
16.3Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
Dernek başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
16.4Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
5
16.5Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen
konuların gündeme alınması zorunludur.
16.6Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.
16.7Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
Olağanüstü Genel Kurul
Madde 17- Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde
veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca
olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa;
üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısı
çağrı ve toplanma usulüne göre yapılır.
Genel Kurul Karar Yeter Sayısı
Madde 18- Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir
fazlasıdır. Tüzük değişikliği konusunda bu tüzüğün 36 ıncı maddesi hükümleri geçerlidir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19- Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
19.1Dernek organlarının seçilmesi,
19.2Dernek tüzüğünün, bu tüzüğün 36 ıncı maddesine uygun olarak değiştirilmesi,
19.3Dernek ödentilerinin miktarının bu tüzüğün 31 inci maddesine uygun olarak
belirlenmesi,
19.4Yönetim ve denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim ve denetim
Kurullarının ibrası,
19.5Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
19.6Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19.7Derneğin vakıf kurması,
19.8Derneğin bu tüzüğün 37 inci maddesine uygun olarak fesih edilmesi,
19.9Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
19.10- Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
19.11- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.
Yönetim Kurulu
Madde 20- Derneğin Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
20.1- Yönetim Kurulu, üç yıllık süre için açık oyalama ile seçilmiş 5 asil ve 5 yedek
üyeden oluşur.
20.2Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süre için ikinci defa yeniden seçilebilir.
20.3Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
6
20.4-
Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısıyla bir ödeme yapılmaz.
Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü
Madde 21- Yönetim Kurulunun çalışma usulü aşağıda gösterilmiştir.
21.1Yönetim Kurulu seçimini izleyen 15 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir
Dernek Başkanı, bir Genel Sekreter, bir Sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
21.2Yönetim Kurulu en az 4 ayda bir kez toplanır.
21.3Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem
doğrultusunda toplanır ve çalışır. Gündeme Yönetim Kurulu üyelerinin talebiyle ekleme
yapılabilir.
21.4Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Saymanın istifası veya diğer herhangi bir
sebeple boşalma halinde, sonraki ilk toplantıda yerine yenisi seçilir.
Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 22- Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir
fazlası ve karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 23- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
23.1Derneği, kanun, bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak
idare etmek,
23.2Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
23.3Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, konferans, kongre, seminer,
araştırma ve benzeri etkinlikler için yapılacak görevlendirmelerde verilecek her türlü gündelik
ve yolluk masrafları ile benzeri harcamaların miktarlarını tespit etmek,
23.4Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,
23.5Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma komitelerini,
yıllık IFA kongrelerinde ülke raporlarını hazırlayacak kişileri, IFA ve/veya yerel IFA
temsilcisi kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak etkinliklerde ve ulusal ve uluslararası
konferans ve panellerde Dernek adına sunulacak tebliğ ve makaleleri ve sunum yapacak
kişileri seçmek ve onaylamak,
23.6Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine
rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
23.7Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
23.8Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında
Genel Kurula sunmak,
23.9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
23.10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
23.11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
23.12-Mevzuatın ve bu ana tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.
Dernek Başkanı
Madde 24Dernek Başkanı hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
24.1Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına seçilir. Dernek
Başkanı, üç yıllık süre için ikinci defa yeniden seçilebilir.
7
24.2Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece,
yurt içinde ve yurt dışında, IFA ve diğer her türlü kurum ve kuruluş nezdinde Derneği temsil
eder.
Genel Sekreter
Madde 25Genel Sekreter hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
25.1Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına seçilir. Genel Sekreter,
üç yıllık süre için ikinci defa yeniden seçilebilir.
25.2Genel Sekreter, Derneğin yazı işlerini yürütür, Yönetim Kurulunun ve Dernek
Başkanının açıklama, bildirim ve yönergelerini ilgili kişi ve kurumlara iletir, IFA ile iletişim
kurar ve IFA'nın davet ve taleplerini üyelerin tamamına veya bir kısmına dağıtma görevini
yerine getirir.
Sayman
Madde 26- Sayman hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
26.1Sayman, Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına seçilir. Sayman, herhangi bir
sınırlama olmaksızın yeniden seçilebilir.
26.2Sayman ödenti ve bağışları toplar, derneğin hesap ve para işlerini yürütür.
Sayman, üye ödentilerinin zamanında ve eksiksiz toplanması ve IFA paylarının zamanında ve
eksiksiz ödenmesi için gereken çabayı sarf eder.
Denetim Kurulu
Madde 27Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde
Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve
toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya
çağırır.
Ortak Hükümler
Madde 29- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç
toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle
Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe
çağrılır.
IV.BÖLÜM – Mali Hükümler
Derneğin Gelirleri
Madde 30- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
30.1Giriş ödentisi ve yıllık ödenti.
30.2Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
30.3Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
konser ve konferans, yayın ve abonelik gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
30.4Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
30.5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
ve yardımlar.
30.6Diğer gelirler.
8
Üye Ödentileri
Madde 31-Üye ödentilerine aşağıdaki hükümler uygulanır.
31.1- Giriş ödentisi, üyelerden derneğe ilk girişlerinde bir defalığına alınan 100 TL
tutarındaki ödentidir. Genel Kurul, giriş ödentisi miktarını arttırmaya veya eksiltmeye
yetkilidir.
31.2- Yıllık ödenti, üyelerden her yıl alınan, üyenin IFA üyeliği dolayısıyla yapması
zorunlu ödenti payı ile Dernek payından oluşan ödentidir. Yıllık ödentinin miktarı ve ödeme
zamanı, her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenir ve Genel Sekreter tarafından üyelere yazılı
olarak bildirilir. IFA üyeliği payı, Sayman tarafından bu tüzüğün 26 ıncı maddesi uyarınca
gecikmeksizin iletilir.
Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 32- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler
uygulanır.
32.1- Dernek gelirleri, banka hesabı aracılığıyla veya “Alındı Belgeleri” ile toplanır.
Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve ilçe
kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı belgesine, ödenti ve bağış ödeyenin TC kimlik
numarası dâhil açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
32.2- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, perakende satış fişi ya da makbuz alınır.
Derneğin İç Denetimi
Madde 33- Derneğin iç denetimi aşağıdaki kurallara göre yapılır.
33.1Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,
Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
33.2- Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız
denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 34- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal
ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.
Defterler
Madde 35- Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak zorunlu
defterleri tutar.
V. BÖLÜM - Genel Hükümler
Tüzük Değişikliği
Madde 36-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük
değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği
için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
9
Derneğin Feshi
Madde 37- Derneğin feshine aşağıdaki hükümler uygulanır.
37.1-Dernek özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az
2/3'ünün bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile
feshedilebilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak
üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim
Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, fesih kararının hazır bulunan
üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
37.2- Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirliğe
bildirilir. Dağıtılma, dağıtma Kurulu olarak Genel Kurul tarafından yapılır ve artan malvarlığı
derneğin amaçlarına uygun faaliyet gösteren bir başka derneğe veya böyle bir dernek mevcut
değilse kamu yararına çalışma niteliği gösteren bir derneğe devir edilir. Bunun dışındaki
hallerde 5253 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Hüküm Eksikliği
Madde 38- Bu ana tüzüğün uygulaması sırasında hüküm eksikliği halinde Dernekler
Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Kurucu Üyeler
Madde 39- Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları, tabiiyetleri, TC kimlik
numaraları, meslekleri ve ikametgâh adresleri aşağıda gösterilmiştir.
1- Billur Serap Yaltı,
2- Ayhan Selçuk Özgenç,
3- Erdal Çalıkoğlu,
4- Ahmet Feridun Güngör,
5- Zeki Gündüz,
6- Mehmet Erdoğan Öcal,
7-Meltem Sağlam,
8- Mehmet Yıldırım,
9- Aslı Ezgi Türkmen Yıldırım.
Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar,
ULUSLARARASI VERGİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ'NİN; yukarıda ad ve soyadları,
tabiiyetleri, TC kimlik numaraları, meslekleri ve ikametgâh adresleri ile aşağıda imzaları
bulunan KURUCU ÜYELER arasından, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve
işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı
:
Görev Unvanı
Billur Serap Yaltı
Başkan
Erdal Çalıkoğlu
Genel Sekreter
Meltem Sağlam
Sayman
Zeki Gündüz
Üye
Ayhan Selçuk Özgenç
Üye
:
Bu tüzük 39 (Otuzdokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content