Kişisel PDF Dosyası - Ankara Üniversitesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
(Ocak 2014 itibariyle)
Prof. Dr. Fehrullah Terkan
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Beşevler, 06500 Ankara
Ofis:
Tel:
Mobil:
E-posta:
Yeni Bina, Kat:8, Oda No: 821
(0312) 212-6800 dahili: 1398
0506 242-5249
[email protected]
[email protected]
KARİYER
2014
Profesör Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı
2008
Doçent Doktor, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı
2004-2007
Doktor Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı.
2003-2004
Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve
Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı.
EĞİTİM
2004
Doktora, Islam Felsefesi; University of Chicago, Department of Near
Eastern Languages and Civilizations, A.B.D.
Doktora Tezi:
Recurrence of the Perennial Encounter? Al-Ghazali and Ibn Rushd on
God’s Knowledge
1995-1997
1985-1990
Master, Felsefe; Felsefe Bölümü, University of Wisconsin-Milwaukee,
WI, A.B.D.
Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
1
YAYINLAR
Telif Kitaplar:
1. Çatışmanın Dinamikleri: Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine. Ankara: Elis
Yayınları, 2007.
Tercüme Kitaplar:
1. Fazlur Rahman, İslam’da İhya ve Reform (Revival and Reform in Islam), Ankara:
Ankara Okulu Yayınları, 2006.
Telif Makaleler:
1) “Does Zayd Have the Power not to Travel Tomorrow? A Preliminary Analysis of
al-Farabi’s View on God’s Knowledge of Particulars,” The Muslim World 94
(2004), ss.45-64.
2) “The Samaritans and Some Theological Issues Between Samaritanism and Islam,”
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45:2 (2004), ss.155-192.
3) “İslam’da Felsefe Geleneğinin İsimlendirilmesi ve Kökeni Üzerine,” İslami
Araştırmalar Dergisi 19:2 (2006), ss.297-304. [Ayrıca: İslami İlimlerde
Terminoloji Sorunu Sempozyumu, Ankara: İslami Araştırmalar Dergisi Yayınları,
2006, içinde, ss. 473-486].
4) “El-Fârâbî’ye Atfedilen Yeni-Eflatuncu Bir Eser: Risâle fî’l-‘Ilmi’l-İlâhî,” Divan
İlmi Araştırmalar Dergisi 20 (2006/1), ss.185-226.
5) “In Search of Support: Ibn Tufayl’s Evaluation of the Muslim Philosophers,”
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46:2 (2006), ss.205-230.
6) “God’s Knowledge in the Risâlahs of Hasan el-Basrî and ‘Umar b. Abd al-Azîz,”
Islamic Quarterly 50:3 (2006), ss.189-199.
7) “Ibn Rushd, Fasl al-Maqâl and the Theory of Double Truth,” İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 (2006), ss.107-131.
8) “Dine Yaklaşımda Gelenekselciliğin Paradoksları,” İslamiyat Dergisi 10:3 (2007)
9) “İblȋs’in ‘Kötülük Problemi’ne Dair Felsefȋ Argümanları ve eş-Şehrastȃnȋ’nin
‘Bilinemezcilik’ Teodisesi,” Milel ve Nihal 5:1 (2008) ss.63-91.
2
10) “Revisiting the Conflict Between Religion and Philosophy in Islam: Al-Ghazali’s
Diagnosis of Onto-Theology and Ibn Rushd’s Prescription,” Journal of Islamic
Research 1:2 (2008), pp. 5-22.
11) “İslam Felsefesinden Bakarak Kelam’ı Değerlendirmek: İleriye Dönük Bir
Vizyon Denemesi,” Kelam (13. Kelam Koordinasyon Toplantısı Bildirileri),
Ankara, 2008, ss.97-114.
12) “İbn Sina Zorunlu Varlık’ın Cüz’iyyatı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir
mi?” Uluslararası İbn Sina Sempozyumu-Bildiriler (2 cilt), (İstanbul: İBB Kültür
AŞ, 2008) içinde, c.1, ss.345-356.
13) “İlahiyat Fakültelerinde İslam Felsefesi Disiplini Üzerine Bir Değerlendirme,”
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2:1 (2009) (İlahiyat Özel Sayısı), ss. 248-259.
14) “Klasik Dönem İslam Filozoflarında Vahiy Anlayışı,” Richard Heinzmann ve
Mualla Selçuk (ed.), İslam ve Hıristiyanlık’ta Vahiy (Stuttgart: Kohlhammer,
2011) içinde, ss.100-126.
15) “Das Offenbarungsverständnis der muslimischen Philosophen in der klassischen
Epoche,” Richard Heinzmann ve Mualla Selçuk (ed.), Offenbarung in
Christentum und Islam (Stuttgart: Kohlhammer, 2011) içinde, ss.101-127.
16) “Üç Mesele-2: Tanrı ve Cüz’ilere Dair Bilgisi,” M. C. Kaya (ed.), Gazzâlî
Konuşmaları (İstanbul: Küre Yayınları, 2012) içinde ss.87-127.
17) “El-Ğazâlî’nin İlahi İradeye Dair Argümanları ve Müslüman Filozofların
İtirazlarına Verdiği Cevaplar,” 900. Vefat Yılında Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri
(İstanbul: İFAV Yayınları, 2012), ss.615-639.
18) “Ebû Hâmid El-Ğazâlî,” Cüneyt Kaya (ed.), İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler,
(İstanbul: ISAM Yayınları, 2013) içinde, ss.291-330.
19) “El-Fārābī’ye Atfedilen et-Ta līḳāt İsimli Eser Hakkında Bir Not,” Diyanet İlmî
Dergi 50:1 (2014), ss.213-227.
Sözlük Maddeleri:
1. “Din ve Felsefe,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü. Ankara: Ankara
Üniversitesi Yayınları, 2013), c.1, ss.167-168.
2. “İslam Felsefesi,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara: Ankara
Üniversitesi Yayınları, 2013), c.1, ss.396-397.
3. “Rasyonalizm,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara: Ankara
Üniversitesi Yayınları, 2013), c.2, ss.681-582.
3
4. “Nedensellik,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara: Ankara
Üniversitesi Yayınları, 2013), c.2, ss.623-625.
5. “GHAZALI, ABU HAMID, AL-” The Oxford Encyclopedia of Islam and
Politics, 2012.
Tercüme Makaleler:
1. Frank Griffel, “El-Ğazali’nin İbn Sina’nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini
Benimsemesi ve İslam’da Bilimin Gelişimi,” Uluslararası İbn Sina SempozyumuBildiriler (2 cilt), (İstanbul: İBB Kültür AŞ, 2008) içinde, c.2, ss.116-126.
2. Heidrun Eichner, “İbn Sina’nın Risale fir Mahiyyeti’s-Salat’ı,” Uluslararası İbn
Sina Sempozyumu-Bildiriler (2 cilt), (İstanbul: İBB Kültür AŞ, 2008) içinde, c.2,
ss.183-192.
3. W. L. Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 50:1 (2009), ss.165-178. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000995 )
4. W.L. Craig, “Enkarnasyonun İnsicamı,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 50:1 (2009), ss.201-216. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001006 )
5. William Hasker, “İnsanın Özgürlüğü ve Kötülük Problemi,” Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 53:1 (2012), ss.183-198.
(DOI:10.1501/Ilhfak_0000001102 )
6. Robin Collins, “Tanrı, Tasarım ve İnce-Ayar” (God, Design and Fine-Tuning),
ed. Caner Taslaman ve Enis Doko, Allah Felsefe ve Bilim (İstanbul: İstanbul
Yayınevi, 2012) içinde, ss.17-57.
7. Alvin Plantinga, “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman” (Evolutionary
Argument Against Naturalizm), ed. Caner Taslaman ve Enis Doko, Allah Felsefe
ve Bilim (İstanbul: İstanbul Yayınevi, 2012) içinde, ss.175-225.
8. John Hare, “İlahi Buyruk Teorisi” (Divine Command), Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 53:2 (2012), ss.199-210.
DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
-İbn Sînâ’nın el-Hikmetu’l-Meşrikıyye adlı eserinin tahkiki (Gürbüz Deniz ile birlikte)
-El-Fârâbî ve İbn Sînâ’ya atfedilen et-Ta‘likât adlı eserlerin çeviri ve incelemesi
4
AKADEMİK TEBLİĞ VE KONFERANSLAR
1. “İslam’da Felsefe Geleneğinin İsimlendirilmesi ve Kökeni Üzerine,” İslami İlimlerde
Terminoloji Sorunu Sempozyumu, Ankara 15-16 Haziran 2006.
2. “İbn Sina Zorunlu Varlık’ın Cüziyyatı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir mi?”
Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, İstanbul 22-24 Mayıs 2008.
3. “İslam Felsefesinden Bakarak Kelam’ı Değerlendirmek: İleriye Dönük Bir Vizyon
Denemesi,” 13. Kelam Koordinasyon Toplantısı, Kızılcahamam, Ankara 20-22
Haziran 2008.
4. “Klasik Dönem İslam Filozoflarında Vahiy Anlayışı,” İslam ve Hıristiyanlıkta Vahiy,
Uluslararası Bilimsel Toplantı (International Symposium on Revelation in Islam and
Christianity), Ankara 24-25 Ekim 2009.
5. “İslam ve Felsefe: Uzlaşma mı Çatışma mı?,” Din Felsefesi Derneği tarafından
düzenlenen münazaralı konferans, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul,
20 Kasım 2008.
6. “What is Religion? Muslim Philosophers’ Interpretations in the Classical Period,”
Almanya’nın Bayreuth şehrindeki Bayreuth Universitesi’nde 29 Haziran 2011’de
sunulan davetli konferans (Bayreuther Kolloquium Für Religionsforschung).
7. “El-Ğazali’nin İlahi İrade Anlayışı ve Filozoflara Yönelttiği Eleştiriler,” 7-9 Kasım
2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gazzali Sempozyumu’nda
sunulan tebliğ.
8. “Bilimsel Araştırmalarda Teknik ve Etik İlkeler,” İLAMER İlahiyat Araştırmaları
Merkezi, Ankara, 09 Mart 2013.
9. Tebliğ Müzakeresi: Mardin İşrak Günleri 1: Sühreverdi ve İşrak Felsefesi adlı
kolokyumda iki tebliğin müzakere bildirisi, Mardin 10-12 Mayıs 2013.
SEMİNERLER
1. “Din ve Felsefe İlişkisi,” Şarkiyat Araştırmaları Derneği, Diyarbakır, 25 Mayıs 2007.
2. “Tezgâhtakiler: Çatışmanın Dinamikleri: Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine,”
Bilim Sanat Vakfı, İstanbul, 11 Aralık 2007.
3. “Klasik İslam Felsefesinde Din ve Felsefenin Karşılaşması” Beşinci Kat Seminerleri,
13 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
5
4. “Felsefe, Din ve Vahiy,” Bilgi ve Medeniyet Etütleri Merkezi’nde yapılan konuşma,
İstanbul, 13 Haziran 2009.
5. “Klasik İslam Düşünce Ekolleri ve Özellikleri,” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt
Dışı Hazırlayıcı Eğitim Programı çerçevesinde sunulan seminer, Ankara 04 Mart
2010.
6. “Kelam ve Felsefe İlişkisi,” A.Ü. İlahiyat Fakültesi Nefha Bilgi Klübü’nün
düzenlediği oturumda sunulan seminer, Ankara, 25 Mart 2010.
7. “Üç Mesele-2: Tanrı ve Cüz’ilere Dair Bilgisi,” Bilim Sanat Vakfı’nda Gazzâli
Tartışmaları çerçevesinde sunulan bir seminer, İstanbul, 30 Nisan 2011.
8. “Din ve Gelenekselcilik,” Bilgi ve Medeniyet Etütleri Merkezi Derneği’nde sunulan
konuşma, İstanbul, 09 Haziran 2012.
9. “El-Ğazali’nin Derdi Neydi? Hakikat Arayışı ve Tecdid,” İlahiyat Seminerleri,
Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi, Ankara, 05 Nisan 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Lisans:
İslam Felsefesi Tarihi
Islamic Philosophy (İngilizce İlahiyat Programı)
Araştırma Teknikleri
Yüksek Lisans:
El-Farabi’de Din Felsefesi
İbn Tufeyl, Hayy ve Felsefe
İbn Ruşd ve Felsefesi
El-Ğazali’de Din ve Felsefe İlişkisi
Doktora:
Klasik İslam Felsefesinde Metafiziksel Meseleler I
Klasik İslam Felsefesinde Metafiziksel Meseleler II
İngilizce İslam Felsefesi Metinleri I
İngilizce İslam Felsefesi Metinleri II
İslam ve İslam Felsefesi
6
AKADEMİK DENEYİM VE AKTİVİTELER
20042008
2008-
2011
Yayın Editörü, Elis Yayınları, Ankara
22-24 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İbn Sina
Sempozyumu’nda Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde Beşinci Kat Seminerleri
adıyla akademik faaliyetler dizisini koordine etmektedir (Dr. Zikri Yavuz
ile birlikte).
Erasmus programı çerçevesinde, ders verme ve konferans amacıyla bir
Hafta süre için Almanya’nın Bayreuth Üniversitesi’nde bulundu.
DEVAM EDEN İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER
20132012-
A.Ü. İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Programı Başkanı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü
DERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
BURSLAR
1995-2001
2006-2007
Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Master ve Doktora bursu.
TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma
Bursu, McGill Universitesi, Montreal QC, Canada.
ARAŞTIRMA ALANLARI
İslam Felsefesi (klasik dönem),
Metafizik, İslam Metafiziği,
Allah’ın cüz’iyyata dair bilgisi,
İlahi ilim, kader ve özgür irade,
Din-felsefe ilişkisi,
Kelâm
DİLLER
İngilizce
Arapça
Fransızca (metin okuma)
Farsça (metin okuma)
Almanca (metin okuma)
7