İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI - IV

İSLÂM
MEDENİYETİNİN
YAPI TAŞLARI - IV
“İSLAMÎ İLİMLER VE EĞİTİM - ÖĞRETİMİ”
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - IV
15-16-17 MAYIS 2014 ANKARA
15 MAYIS 2014 Perşembe
16 MAYIS 2014 Cuma
AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15)
DÖRDÜNCÜ OTURUM (09:00-10-20)
Prof. Dr. Eyüp BAŞ - İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Lütfi DOĞAN - DİB Eski Başkanı ve İSİLAY Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
BİRİNCİ OTURUM (10:15-12:00)
Oturum Başkanı: Fatmanur KALAN
1. Muhammet ŞAFAK, Hz. Peygamber Döneminde Eğitim ve Öğretim: Suffa Örneği
2. Mahmut Yusuf MAHİTAPOĞLU, İslâm Tarihinde Sistemli Eğitim ve Öğretime Geçiş Sürecinin Fikriyatı Üzerine Bir Analiz
3. Hümeyra TETİK, İslâmî İlimlerin Eğitim ve Öğretimi Açısından Beytülhikme ve Çeviri
Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
4. Zeynep Betül ÖNDER, Nizâmiye Medreselerinin Kuruluş Amacı ve Sünnîliğin
Yayılmasına Etkileri
5. İbrahim ÖZDEMİR, Ahmet Yesevî’nin Orta Asya’da Din Eğitimi ve Öğretimindeki Etkisi
Müzakere: 1. Ar. Gör. M. Samet BİLGİN
2. Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ
Öğle Arası (12:00-13:30)
Oturum Başkanı: Muhammet ŞAFAK
1. Seher BAYARSLAN, İbn Sina’da Eğitim Anlayışı
2. Halim TALAY, İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Eğitim-Öğretim Üzerine Bir Perspektif
3. Hatice SALİMOĞLU, Katip Çelebi’de Eğitim Felsefesi
4. Mehmet YILMAZ, Farabi’nin İlimler Sınıflandırmasında İslami İlimlerin Yeri
5. Yunus KOCABIYIK, Fıkıh Eğitiminde Ömer Nasuhi BİLMEN ve Hukûk-ı İslâmiyye Kâmusu
6. Mehmet Salih IŞIKGÖR, Türkiye Medreselerinde Şafii Fıkhı’nın Öğretim Metotları ve
Kaynakları (Doğu ve Güneydoğu Örneği)
2. Hatice ALSAÇ
Ara (15:30-15:45)
Oturum Başkanı: Hatice SALİMOĞLU
1. Munise PEMPECİ, Hz. Aişe’nin İslami İlimlere Katkısı
2. Fatmanur KALAN, İslâmî İlimlerin Eğitim-Öğretiminde Kadınların Yeri: Hz. Peygamber
ve Hulefâ-yı Raşidin Dönemi
3. İsa GÜCEYÜZ, İslâmî İlimlerin Eğitim-Öğretiminde Kadınların Yeri: Emevî-Abbasiler Dönemi
4. Osman CURUK, İslâmî İlimlerin Eğitim-Öğretiminde Kadınların Yeri: Endülüs Dönemi
5. Arzu BEDER, İslâmî İlimlerin Eğitim-Öğretiminde Kadınların Yeri: Osmanlı Dönemi
6. Fatma BARDAKÇI, İslami İlimlerin Eğitim-Öğretimde Kadınların Yeri: Türkiye
Cumhuriyeti Dönemi
2. Ar. Gör. Fatma Merve ÇINAR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YUNUS EMRE KONFERANS SALONU
İlahiyat Öğrenci Temsilciliği, İLAMER Öğrenci Temsilciliği, Kulüp
Seyyah, Eved Kulübü, Kulüp Sefine, Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü ve
İLAMER işbirliğiyle.
2. Ar. Gör. Ayşe UZUN
Ara (10:20-10:30)
BEŞİNCİ OTURUM (10:30-12-15)
Oturum Başkanı: Hanife Büşra SUBAŞI
1. Meryem ŞAHİN, Sezai Karakoç’un İlme ve İlim Adamına Bakışı
2. Eda TİTİZ, Nasihat-nâmelerin Din Eğitim-Öğretimine Olan Etkisi ve Nabi’nin Hayriyye
Adlı Mesnevî Örneği
3. Fatma Sena KARA, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi İslâm Ahlâk Felsefesinde Yunus Emre’nin Yeri
4. Samet TENGİZ, İslam’da Musikî Eğitim - Öğretim Tarihi
5. Nazanin DAVARİ, Türk - İslam Sanatlarının Eğitim- Öğretim Tarihi
2. Hilal SARGIN
Öğle Arası (12:15-13:45)
ALTINCI OTURUM (13:45-15:45)
Oturum Başkanı: Mahmut Yusuf MAHİTAPOĞLU
1. Şeyma USLU, Kelam İlminin Gelişimi ve Teşekkül Süreci
2. Fatma Zehra ÖZÇOBAN, Dini İlimleri Yeniden Anlama Yöntemi: Hüseyin ATAY Örneği
3. Hümeyra BAYSAL, Siyer Öğretiminde Sâdeddîn Taftazânî’nin Peygamber Tasavvuru
Etkisinin Değerlendirilmesi
4. Masume Kanat, Emevî Dönemi Siyasî Gelişmelerin Kelamî Konu ve Oluşumlara Etkisi
5. Kübra İNAN, İslâm’da İlim Ahlâkı ve Münâzara Âdâbı
6. Esmanur BEZEK, İslâmî İlimlerin Tedrisinde Mantık İlminin Yeri ve Önemi
Müzakere:
ÜÇÜNCÜ OTURUM (15:45-17:45)
Müzakere: 1. Ar. Gör. Elif Kübra ASLANDOĞDU
Müzakere: 1. Ar. Gör. Hasan YÜCEL
Müzakere: 1. Ar. Gör. Tuba Nur UMUT
İKİNCİ OTURUM (13:30-15:30)
Müzakere: 1. Ar. Gör. Ahmet ERKAN
Oturum Başkanı: Osman CURUK
1. Havva ÖZATA, Endülüs Tefsir Geleneği ve İbn Atiyye
2. Abdülbasıt AYTEMİŞ, Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU’nun Tefsir İlmine Katkıları
3. Merve İŞBİLİR, Muhammed Esed ve Bazi Kur’ânî Kavramlara Getirdiği Yeni Anlamlar Üzerine
4. Gülistan AKTAŞ, İslam Eğitim-Öğretimine Katkıları Açısından “Mevdudi’yi Anlamak”
1. Ar. Gör. Mine DEMİRBİLEK
2. Ar. Gör. Muhammet Çelik
Ara (15:45-16:00)
YEDİNCİ OTURUM (16:00-18:00)
Oturum Başkanı: Nesibe SARIGÜL
1. Şüheda ELÇUK, Aliya İzzetbegoviç’e Göre “Orta Yol” Kavramı ve Bunun İslam Felsefesine Etkisi
2. Abdülkadır SYLKA, Osmanlı Döneminden Günümüze Kosova’da Din Eğitimi
3. Büşra DİKİCİ, Daru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesinin Özgünlüğü
4. Hanife Büşra SUBAŞI, Geçmişten Günümüze Kur’an Kursları ve Kur’an Kurslarında
Öğretim Programı
5. Mansod LAMBENSA, Tayland’ın Patani Eyaletindeki Geleneksel İslami Eğitim Kurumları
olarak Pondok Okulları
6. İlbey DÖLEK, İlahiyat Fakültelerinin Müfredatının İçeriği, Problemleri ve Çözüm Önerileri
Müzakere: 1. Ar. Gör. Ayşenur ERKEN
2. Ar. Gör. Mualla ERDEM
DEĞERLENDIRME KONUŞMALARI (18:00-18:45)
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan TAN
17 MAYIS 2014 Cumartesi
Kastamonu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (07:00-22:00)
İSİLAY Vakfı
TDV Katkılarıyla
Şenlik Mahallesi Düz Sokak No: 6 Keçiören/ANKARA Tel: 0312 280 62 67 Gsm: 0536 554 21 73 www.ilamer.org [email protected]