close

Enter

Log in using OpenID

1212 MART 2014 ÇARŞAMBA

embedDownload
12
+
12 MART 2014 ÇARŞAMBA
T. C. İZMİR 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/8 SATIŞ.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Özellikleri
: İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 273 Ada No, 1 Parsel Nolu
taşınmaz.
Taşınmaz Güneyinde 126/10 sokağa, Kuzeyinde ve Batısında 126/9 sokağa cephelidir.
Taşınmazın mülkiyet durumu ve zemin durumunun beraberce değerlendirilmesi sonucu açılan
imar yollarının kısmen taşınmaz üzerinde yer almaktadır.
Taşınmaz imar planında kısmen yola-kısmen yeşil alana ve kısmen EMAX=0,60 olmak üzere
Y koşullu yapı adasına isabet etmekte olup, planda taşınmaz üzerine isabet eden yollar ve yeşil
alanlarda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, taşınmazın arazi vasfında olduğu görülmüştür.
Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzerhanı olan Cengiz Han caddesine 380 m. Ankara
caddesine 1.100 m. Evka-3 metro istasyonuna 2.000 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma
sahiptir. Taşınmazın mevcut konumu ve ulaşımı sağlayan ana arterlere yakınlığı nedeni ile
ulaşım ve taşıma imkânları iyi olarak değerlendirilmiştir.
Taşınmaz civarında mevcut imar durumuna göre 4-12 katlı apartmanlar bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde 30-40 yaşlarında çam ağaçları bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde imar yolları halihazırda açılmamış ve yeşil alanlarda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Taşınmaz civarındaki mevcut yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde
yol ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Taşınmazın mevcut konumu, imar durumu, imar durumuna göre taşınmazda gerçekleştirilecek
imar uygulaması sonucu oluşacak imar parsellerinde yaklaşık 8.500 m2 alanlı inşaat yapılması
mümkün olacaktır,
Adresi
: İzmir ili Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 126/11 Sk. No: 5’deki 5
katlı apartmanın güneybatısında kalan ağaçlık alandır.
Yüzölçümü
: 14.174,00 m2
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen
17/07/2013 tarihli yazısı ekinde sunulan İmar durumunda, taşınmazın, kısmen yeşil alanda ve
kısmen EMAX = 0.60 olmak üzere Y koşullu yapı adasına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti
: 6.500.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz tapu kaydında, İcra Müdürlüklerine ait haciz şerhi vardır.
intifa hakkı şerhi vardır, Tescile yönelik kesinleşmiş Mahkeme kararı şerhi vardır. Defterdarlık
Milli Emlak Dairesi Başkanlığının Defterdarlık bilgisi dışında işlem yapılmaması yönünde şerh
vardır. İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/821 esas 2005/135 sayılı kararı ile Tescil
edilecek hissede İzmir 26. Noterliğinin 14/06/2011 tarih ve 13790 sayılı satış vaadi sözleşmesinin
TAKBİS sistemine alınması ile ilgili, Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır şerhi vardır.
Taşınmaz üzerindeki YÜKÜMLÜLÜKLER ile satılacaktır.
1. Satış Günü
: 18/04/2014 günü 14:00- 14:10 arası
2. Satış Günü
: 13/05/2014 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, "Satış memurluğumuzdan alacakları yazı ile Vakıfbank
İzmir Adliye Şubesine teminat yatırmaları gerekmektedir" tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/8 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
28/02/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 15771
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. KOZAKLI İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2012/59 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir İl, Kozaklı İlçe, 1000 Ada No, 43 Parsel No, Yabanlı
Mah. Kefekağıl Mev. Tarla. Yüzölçümü: 10.584,53 m2 Kıymeti: 9.525,60 TL KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü
: 16/04/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü
: 16/05/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir İl, Kozaklı İlçe, 494 Ada No, 11 Parsel No, Yabanlı
Mah. Taşlı Burun Mev. Tarla niteliğinde olup 2 adet kargir mandıra binası mevcut 678,43 m2
konut 186.111,00 TL, 311,82 m2 Ahır 85.594,60 TL
Yüzölçümü: 2.931,57 m2 Kıymeti: 271.705,60 TL KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü
: 16/04/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü
: 16/05/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir İl, Kozaklı İlçe, 483 Ada No, 279 Parsel No, Yabanlı
Mah. Kötin Mev. Tarla. Yüzölçümü: 30.329,82 m2 Kıymeti: 12.131,93 TL KDV Oranı: %18
1. Satış Günü
: 16/04/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü
: 16/05/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Nevşehir İl, Kozaklı İlçe, 485 Ada No, 40 Parsel No, Yabanlı
Mah. İmrandüzü Mev. Tarla.
Yüzölçümü: 25.195,13 m2 Kıymeti: 10.078,05 TL KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü
: 16/04/2014 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü
: 16/05/2014 günü 15:00 - 15:05 arası
4.G.MENKUL Satış Yeri : Kozaklı Belediyesi 3. Kat Meclis Salonu Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olrhadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/59 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
28/02/2014
www.bik.gov.tr B: 15863
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/3771 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kale Köyü, Bozoyak Mevkii, 267 parsel üzerinde 6.938,00 m2
alanlı, TARLA vasfında kayıtlıdır. Borçlunun hissesi tamdır. Mersin şehir merkezine 8 km
kuzeybatısında bulunan Kale Köyü, Bozoyak Mevkisindedir. DSİ sulama kanalının 150 m.
kuzey kısmındadır. Mersin Üniversitesinin 700 m. batısında ve Kale Köyünün 800 m. kuzey
doğu kısmındadır. Belediyenin imar planı dışında sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kale köyü
Merkez İlçe Merkezinin Kuzeyinde, yaklaşık olarak 3-4 Km uzaklıktadır. Kale Köyünün Merkez
yolu asfalt olup, tarlanın yolu stabilize toprak yol olup, pazara ulaşmasında bir sorun
bulunmamaktadır. Mevcut parsel sulu 1. sınıf tarım arazisi özelliğindedir. Parsel olarak düz bir
konuma sahip olup, kısmen batıdan doğuya meyillidir. Parselin kendisine ait özel sulama
suyu mevcut olmayıp, sulama suyu DSİ kanalından temin edilmekte olup, damlama sulama
sistemi ile sulanmaktadır. Parselin toprak yapısı killi tınlı, orta derinliklidir. Parselin batısı tarla
yolu, güneyi 266 parsel, güneyi 315 parsel ve doğusu Bozkoyak deresi ile çevrilidir. Parsel
içerisinde ortalama otuz yaşlarında kapama limon ve portakal ağaçları bulunmaktadır.
Yüzölçümü
: 6.938 m2 Kıymeti
: 346.900,00 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 15/04/2014 günü 15:10-15:20 arası
2. Satış Günü
: 15/05/2014 günü 15:10-15:20 arası
Satış Yeri
: MERSİN 3. İCRA DAİRESİ Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3771 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
04/03/2014
www.bik.gov.tr B: 15638
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ANKARA 30. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/155 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara ili Çankaya ilçesi Karakusunlar Mah. 1425 Cad. 27527 Ada 1
Parseli teşkil eden 7.288,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inşa edilen 31 katlı betonarme
apartmanda 70/7288 arsa paylı A Blok (yerinde D Blok) 2 Kat 6 nolu konutun bulunduğu bina
Çankaya ilçesi Karakusunlar Mah. 1425 Caddede yer alan Hayat Sebla Evleri bünyesinde ayrık
nizamda betonarme karkas tarzında 3 bodrum, zemin ve 25 normal katlı olarak inşa edilmiş
A Blok (yerinde D Bloktur) Özel güvenlikli ve bakımlıdır. Normal katlarında 4’er konut olup
toplam 100 konutludur. Cepheleri yalıtımlı ve boyalıdır. 3 adet insan asansörü vardır. Kapalı
garajlı ve Spor salonu vardır. Giriş kapısı ve rüzgârlığı alüminyum doğramadır. Bina girişinde
zemin granit, duvarları, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamalı merdiven evi
duvarları sıvalı ve boyalıdır. Bölgede yol, su, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz, otobüs,
minibüs, okul gibi kamu hizmetleri mevcuttur. Çarşı, Pazar ve alışveriş merkezine yakın mesafededir.
Konut antre, salon 4 oda mutfak, ısı sayacı odası, banyo, soyunma odası, ebeveyn banyosu
ve 1 balkon+ terastan oluşmaktadır. Antre zemini seramik, duvarları kısmen ahşap, kısmen
kâğıt, salon ve odaların zemini bambu rabıta kaplamalı, duvarları kâğıt kaplı, tavanları sıvalı
plastik badanalıdır. Mutfak zemini seramik, tavanı sıvalı ve plastik badanalı olup, damlalıklı
çelik eviyesi, lamine levha tezgâhı, tezgâh altında ve üstünde lamine ahşap dolapları vardır.
Banyo zeminleri seramik, duvarları kısmen kâğıt kısmen seramik kaplamalı olup Hilton tipi
lavabo, rezervuarlı klozet, küvet, kabin, banyo ve lavabo bataryaları vardır. Konutun giriş kapısı
çelik, iç kapıları lamine ahşap, pencereleri PVC doğramadır. Konutun kapalı kullanım alanı
147 m2, Balkon+teras kullanım alanı 20 m2 dir. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin
18 mad. 38 fıkrasına göre konut faydalı alanı 165 m2 'dir. Isınma ihtiyacı doğalgaz yakıtlı merkezi
sistem kalorifer ile sağlanmaktadır. Halen boş olup kuzeydoğu (yol) cephelidir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcuttur.
Adresi
: Karakusunlar Mah. 1425 Cad. Hayat Sebla Evleri D Blok 2 kat No: 6
Çankaya ANKARA
Yüzölçümü
: 7.288 m2
Arsa Payı
: 70/7288
İmar Durumu
: İmarlı
Kıymeti
: 750.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 08/05/2014 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü
: 05/06/2014 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 3 NOLU MEZAT SALONU Satış Şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu verebileceği gibi Müdürlüğümüzün Vakıfbank Ankara
Adliyesi Şubesine TR 84 0001 5001 5800 7290 4931 13 nolu hesabına ihale saatinden önce
yatırılması dekontun İhale sırasında ibrazı gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha soma ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/155 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
22/02/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 15919
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/3 SATIŞ.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi, Akcami Mevkii,
367 Ada No, 14 Parsel sayılı taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır. Parsel 4. sınıf bahçe niteliğinde
bir tarım arazisi olup % 15-20 eğime sahiptir. Eğim nedeniyle ortaya çıkan üretim sıkıntısını
çözmek amacıyla arazi teraslanarak tesfiye edilmiş toprak koruma önlemi alınmıştır. Kendi
imkânı ile sulanmaktadır. Parsel içerisinde muhtelif sayıda zirai muhtesatlar vardır. Belediye
imar planı dahilinde olup merkeze 1300 m. semt pazarına 600 metre uzaklıktadır.
Adresi
: Mersin-Anamur-Sultanalaaddin Mahallesi
Yüzölçümü
: 923 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Belediye İmar Planı dahilindedir
Kıymeti
: 88.545,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü
: 26/05/2014 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri
: ANAMUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi Akcami Mevkii
367 Ada No, 15 Parsel sayılı taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır. Parsel 4. sınıf bahçe niteliğinde
bir tarım arazisi olup % 15-20 eğime sahiptir. Eğim nedeniyle ortaya çıkan üretim sıkıntısını
çözmek amacıyla arazi teraslanarak tesfiye edilmiş toprak koruma önlemi alınmıştır. Arazi
kendi imkânları ile sulanmaktadır. Parsel içerisinde muhtelif sayıda zirai muhtesatlar vardır.
Ayrıca parsel içerisinde 3 adet taş duvarlı sulama havuzu, 3 adet su kuyusu ve yaklaşık 25-30
senelik olan 1 adet betonarme ev vardır. Belediye imar planı dahilinde olup Hükümet konağı
adliye sarayı ve belediyeye 1300 m. semt pazarına 600 metre uzaklıktadır.
Adresi
: Mersin-Anamur Sultanalaaddin Mahallesi
Yüzölçümü
: 4.762 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Belediye İmar Planı dahilindedir.
Kıymeti
: 634.445,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü
: 26/05/2014 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri
: ANAMUR BELEDİYE MECLİS SALONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi Akcami Mevkii
367 Ada No, 29 Parsel sayılı taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır. Parsel 4. sınıf taşlık kayalık
tarla niteliğinde bir tarım arazisi olup % 15-20 eğime sahiptir. Parsel içerisinde zirai ve inşai
muhtesat yoktur. Belediye imar planı dahilinde olup Hükümet konağı adliye sarayı ve belediyeye
1300 m. semt pazarına 600 metre uzaklıktadır.
Adresi
: Mersin- Anamur Sultanalaaddin Mahallesi
Yüzölçümü
: 14 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Belediye İmar Planı dahilindedir.
Kıymeti
: 1.050,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 26/05/2014 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri
: ANAMUR BELEDİYE MECLİS SALONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi Akcami Mevkii
367 Ada No, 30 Parsel sayılı taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır. Parsel 4. sınıf taşlık kayalık
tarla niteliğinde bir tarım arazisi olup % 15-20 eğime sahiptir. Parsel içerisinde zirai ve inşai
muhtesat yoktur. Belediye imar planı dahilinde olup Hükümet konağı adliye sarayı ve belediyeye
1300 m. semt pazarına 600 metre uzaklıktadır.
Adresi
: Mersin ili Anamur İlçesi Sultanalaaddin Mahallesi
Yüzölçümü
: 82 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Belediye İmar Planı dahilindedir.
Kıymeti
: 6.150,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 10:50- 11:00 arası
2. Satış Günü
: 26/05/2014 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri
: ANAMUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Anamur İlçesi, Sultanalaaddin Mahallesi Akcami Mevkii
367 Ada No, 31 Parsel sayılı taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır. Parsel 4. sınıf bahçe niteliğinde
bir tarım arazisi olup % 15-20 eğime sahiptir. Eğim nedeniyle ortaya çıkan üretim sıkıntısını
çözmek amacıyla arazi teraslanarak tesliye edilmiş toprak koruma önlemi alınmıştır. Parsel
içerisinde muhtelif sayıda zirai muhtesatlar vardır. Üzerinde çilek üretimi yapılmakta olup
kendi imkânları ile sulanmaktadır. Belediye imar planı dahilinde olup Hükümet konağı
adliye sarayı ve belediyeye 1300 m. semt pazarına 600 metre uzaklıktadır.
Adresi
: Mersin ili Anamur İlçesi Sultanalaaddin Mah.
Yüzölçümü
: 1.836 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Belediye İmar Planı dahilindedir.
Kıymeti
: 139.700,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü
: 30/04/2014 günü 11:20- 11:30 arası
2. Satış Günü
: 26/05/2014 günü 11:20 -11:30 arası
Satış Yeri
: ANAMUR BELEDİYE MECLİS SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
24/02/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 15172
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content