close

Enter

Log in using OpenID

AKDE Niz rltyma.xavrr,rGr ilge Milli Efttim Mtidtirliigi ....... r

embedDownload
T.C.
AKDE Niz rltyma.xavrr,rGr
ilge Milli Efttim Mtidtirliigi
Sayr
: s'4erss34-20t
lLT39
t
!
luustos
?01[
Konu: MTSK Srnav Sorumlusu Kursu
....... r.. ... ...... OKUL/KURUIU l\,ruDunluGiiNn
AKDENiZ
itgi:
Mersin Halk E[itim Merkezi ve ASO Miidiirhi[riniin 14108/2.014 tarihve 1186 sayrh
yaz$r.
Motorlu Taqrt Stiriiciileri Srnavmda gdrev alacak Srnav Sorurnlusu d$retmenler igin
giriq koqullannm 4.maddesi gere[i it Uittl pgitim Mridiirlti[tince yaprlacak olan 6n eleme
stnavmda baqarrh olanlara MTSK SINAV SORUMLUSU KUR.SU agrlmasr planlanmaktadrr.
Veri tabanr olugturmak igin ilgi yazrdp belirtilen koqullan taqryan ii[retmen ve
personellerden bu kurslara katrlmak igteyenlerin sayrstna ih{:iyag duyulmaktadrr.
Okul/Kurum Miidiirltiklerimrz tarafindan 12 Eyliil 2014 Cuma gtinii mesai bitimine kadar
ekteki tablonun doldurularak Mersin HaJk E[itim merkezi ve ASo Miidiirltigtintin
[email protected] mail hesabma gonderillmesi ve ay:noa doldurulan tablonun dofirudan
Mersin Halk E[itim Merkezi ve ASO Miidiirliigine elden teslim edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Ilge lVlilli
Efitim Mtidiirii
EKI,ERi
l-YazrOrrne[i (1 syfl
2-Tablo (1 syf)
DAGITIM:
*Tiim Okul ve Kurum Mtidiirli.iklerine
Adres
: ilge Milli Egitim Mr.idr.irltigrj AkdenizTVe nSiru
'lfel : (3221) 336 t4 45-46
Web : http://akdeniz.meb.gov.tr
itgiti 5ube Miidiiri.i: Mustafa IKBAL
Fax
(32.4) 336
E-posta
Bliro E-posta
[email protected]
Ayrrntrh Bilgi igin: Mesleki ve Teknik Efiitim
Dahilfl hat
2t
Hiz.
t4 44
ak<[email protected]
T.C.
AKDENiz KAyMAKAnrr,rcr
Mersin rlalk Efitimi Merkezi ve Akgam sanat okulu Miidtirlliigi
Kurum Kodu :967953
Sayr
14t08t2014
,/f{
:4d961629- 4oot ,4
Konu : MTSK Srnav Sorumlusu Kursu
irqn MiLLi EGipiM lzrupunrucuxp
AKDENJZ/MERSh{
Motorlu Taqrt Stiliicrileri Smavrnda gdrev alacak Smav Solumlusu ripretmenler igin girig
koqullarrmn 4'maddesi gere[i il ultti E[itim Miidiirltifiince yaprlacak olan <jn eleme smavmda
bagarrlr olanlara MTSK. SINAV SORUMLUSU KURSU agrimasr planlanrnaktadrr.Veri
tabanr
oluqturmak igin aqafrdalti koqullarr taqryan <ifretmen ve personelleide,n buL kurslara. katrlmak
isteyenlerin sayrsrna ihtiyag duyulmaktadrr. Okul Miidiirliikl erimtz tarafindan ekteki tablonun
doldurularak 12 Eylnl2014 Cuma giinii mesai bitimine kadar 957g5l:\[email protected][dti'.tr ve kurumumuza.
bildirmeleri hususunu;
Billilerinize
arz ed,erim.
a
ciRi$ KoguLLARr
Siiriicii kursu mevzuatr'na uygun olarak en az 3 yrlhk siirticri belgesirre sahip;
1. Milli Efitim Bakanh[rna Ba[h E[itim Kut'umlarma Ofretmen olarak
atanacaklartn atamaran na esas olan alanlan ile mezun olduklarr
yiiksekrifretlm progranfarr ve ayhk karqrhfr okutacaklan derslere iliqkin
gizelged,e yer alan ofretmenler.
2.Lriirt I'rlhk egitim veren yrikseko[retim prqgramiarrndan mezun olmak.
3. YiiksokcjSretim progr:amlarmdan en az yiikbek okul mezunu olmak.
4. illerde
]{u{ul Boyu F)$itimden sorumlu il rlrilli egitim mridrir yardrmcrs/qube
mti<liirii, ozel ofretimclen sorumlu il milli e[ftim mridtir yardrmcrs/qube
miidtirii [q birli[inde, yiiksek okul mezunu en az 3 yrlhk stilicti belgrosine
sahip ve sririicti kurslarrnda en az 3 yrl gahqmnq direksiyon usta cifreticileri
tarufindan yaprlan direk.siyon smavmda baqarrh olmak.
5. Baqvurular bu oncelilk sraslna grire kabul edilir.
Adres: ihsaniyb Mah. Sait Qiftgi Cad. No:37 Akdeniz-Merlin
Posta: 9679-5 3(Emeb.kI 2.tr
Tel: 337 33 80-81 Faks: 337 45
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content