close

Enter

Log in using OpenID

AdslTurk Bayilik Sözleşmesi

embedDownload
ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1.TARAFLAR
İŞ BU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), merkezi
……………………………………………………………………Sancaktepe/İSTANBUL adresinde bulunan
AdslTurk.NET (bundan böyle “AdslTurk.Net” olarak anılacaktır) ile
…………………………………………………………………………………………………………..…………
………..………………………………………………………… adresinde
bulunan…………………………………………………………………(bundan böyle “FİRMA” olarak
anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. FİRMA ve AdslTurk.Net beraberce “Taraflar” ve tek başlarına
“Taraf” olarak anılacaklardır.
MADDE 2.TANIMLAR
Müşteri/ler: İşbu Sözleşme kapsamında, AdslTurk.Net veya çözüm ortakları tarafından kazanılmış
olan ve gerekse Sözleşmenin imzalanmasından sonra kazanılacak olan ve AdslTurk.Net Hizmet
Sözleşmesine konu Hizmetin verileceği kişi, kurum ve/veya kuruluşları ifade eder.
AdslTurk.Net Hizmet sözleşmesi: AdslTurk.Net faaliyet alanına giren Hizmetlerin,
Müşteri/Müşterilere ulaştırılması ve buna ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen,
AdslTurk.Net ve Müşteri arasında imzalanması gereken Sözleşme‟yi ifade eder.
FİRMA : Ürün ve/veya hizmetlerin satılması ve/veya pazarlama, reklam ve tanıtım çalışmalarını
yürüterek müşterilerine sunan tüzel yapıdaki İş ortağını ifade eder.
Ürün ve /veya Hizmet : AdslTurk.Net ‟in çözüm ortakları ile direkt veya dolaylı imzalamış olduğu
aktivasyonu ve kurulumunu kapsayan hizmet ve hizmetleri ifade eder.
MADDE 3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, sözleşme ile belirlenen yahut AdslTurk.Net tarafından sonradan bildirilecek
Ürün ve / veya hizmetlerin FİRMA tarafından AdslTurk.Net adına ve hesabına işbu sözleşme koşulları
kapsamında bizzat satılması ve pazarlanması ile buna ilişkin olarak tarafların üstlendikleri karşılıklı hak
ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir
MADDE 4. BAYİ’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a- FİRMA, Ek-1'de belirtilen Firma Standartları’na azami özeni göstererek riayet etmeyi kabul ve
taahhüt eder.
b- FİRMA tarafından AdslTurk.Net adına ve hesabına satışı gerçekleştirilecek Ürün ve/veya hizmetler
sonrası işbu satışlar ve bunların AdslTurk.Net tarafından Müşteriler’e faturalandırılması ile ilgili bildirim
ve sair işleyiş hakkında tüm detaylar, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek 4’de belirlenmiştir.
c- FİRMA, işbu sözleşme süresince, AdslTurk.Net tarafından kendisine erişim hakkı ve kullanım izni
verilen ürün ve/veya Hizmetlerin satışını ve de pazarlamasını, sözleşme hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirmeyi, T.C. yasalarına, rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütmeyi kabul ve
taahhüt eder. FİRMA, yürüttüğü işlemler esnasında AdslTurk.Net veya müşterilere gelebilecek
zararlardan dolayı AdslTurk.Net ödemekle mükellef olacağı maddi/manevi her türlü zarardan, sorumlu
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d- FİRMA, işbu sözleşme uyarınca AdslTurk.Net tarafından kendisine verilen her türlü bilgi ve
belgelerin ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. FİRMA kendisine
verilen her türlü bilgi ve belgeleri ticari sır ve gizli bilgi olarak koruyacağını, kopyalamayacağını ve
başkalarının kullanımına vermeyeceğini, işin doğru bir şekilde yürümesi için ancak gerekli olan bilgileri
açıklayacağını ve bu bilgileri sözleşmede tanımlanan iş ve faaliyet dısında kullanmayacağını,
kullandırtmayacağını, aksi takdirde bu husustaki her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını
peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. FİRMA, işveren sıfatıyla istihdam ettiği kişilerin ve/veya
taşeronların işbu maddeye aykırı davranışlarından ötürü sorumlu olacaktır.
e- FİRMA, işbu sözleşme uyarınca ürün ve/veya Hizmetlerin satışının hali hazırda yürürlükteki ve
sözleşmenin devamı süresince yürürlüğe girecek mevzuata, AdslTurk.Net talimatlarına ve kendisine
bildirilen standartlara uygun olacağını, herhangi bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder.
f- FİRMA, AdslTurk.Net imajına ve ticari saygınlığına zarar verebilecek hiçbir pazarlama, reklam vs.
faaliyetlerine katılamaz. FİRMA, işbu sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili olarak
yapacağı reklam ve/veya düzenleyeceği kampanyaları, içerik ve detayları ile birlikte, reklam ve/veya
kampanyanın başlangıç tarihinden en az 3 (üç) gün önceden AdslTurk.Net yazılı olarak bildirmeyi ve
Adslturk.Net ‘ın bu husustaki yazılı onayını almadan kampanyaya başlamamayı kabul ve taahhüt eder.
g- FİRMA, gerçek dışı beyan ve vaatlerle tüketicilerin haklarının ihlal edilmemesi, haksız rekabet
oluşturulmaması, AdslTurk.Net itibar ve imajının zedelenmemesi konusunda azami gayreti
göstermekten sorumludur. FİRMA, reklam ve tanıtım faaliyetlerini tüketiciyi yanıltacak, reklam
faaliyetleri için kurumsal yapıyı korumak ve doğru bilgi aktarmak adına AdslTurk.Net’den onay almayı
kabul, beyan ve taahhüt eder
j- FİRMA, EK-2’de tanımlanan ürün ve/veya Hizmetleri, AdslTurk.Net belirlediği stratejilere uygun
olarak satısını gerçekleştirmek, proje yönetimini yapmak ile yetkilidir.
n- AdslTurk.Net, alt yapı sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlardan dolayı hiçbir suretle sorumlu
addedilemeyecektir.
o- FİRMA, işbu sözleşme kapsamındaki maddelerde belirtilen yükümlülükler ve sözleşmenin konusu
dahilinde kendi ortaklık yapısındaki değişiklikleri yazılı olarak AdslTurk.Net bildirecektir.
MADDE 5. AdslTurk.Net YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a- AdslTurk.Net, FİRMA’ya, AdslTurk.Net tarafından onaylı olmak kaydıyla bu sözleşme kapsamında
ürün ve/veya Hizmet Logosunu sadece reklam ve tanıtım amaçlı hazırlayacağı yazılı materyallerde
(afiş, broşür vb.), pazarlama amaçlı ilan ve duyuru nitelikli evraklar üzerinde kullanma iznini verecektir.
b- İşbu sözleşme süresince AdslTurk.Net, dilediği her zaman, FİRMA’ya önceden haber vermeksizin iş
saatleri içinde olmak kaydıyla FİRMA’nın Sözleşme şartlarına uyup uymadığını kendi personeli
vasıtasıyla denetleme hakkını haiz olup FİRMA, bu konuda gerekli kolaylığı gösterecektir.
c- İşbu sözleşme konusu ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili her türlü tanıtım malzemeleri AdslTurk.Net
tarafından temin edilecek olup FİRMA, AdslTurk.Net sağlamış olduğu tanıtım malzemeleri uygun
olarak sergilenmesini temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
d- AdslTurk.Net, FİRMA’yı, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme şekli ve sürelerine
göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren her 3 (üç) ayda bir değerlendirmeye tabi tutar.
e- Her ay başında prim sistemi ([email protected]) mail adresi tarafından Firma mail adresine
gönderilir. Şartlar yerine getirildiği takdirde FİRMA’ya vermeyi kabul eder.
MADDE 6. BEYANNAME
* Firmanız ile imzalamış olduğumuz sözleşme kapsamında,sözleşmenin öngördüğü her türlü borç ve
sorumluluğu yerine getirdiğimizi ve sözleşmeye aykırı herhangi bir faaliyet yürütmediğimizi,
* Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlemde , Telekomünikasyon mevzuatı ile sair ilgili tüm
mevzuat hükümlerine uyduğumuzu ve hukuka aykırı herhangi bir iş ve işlem yapmadığımızı,
* Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlem nedeniyle söz konusu iş ve işlemlere muhatap olan
tüketiciye ve firmanıza karşı sorumlu olduğumuzu, sözleşmeye ve hukuka aykırı iş ve işlemler
nedeniyle zarar görmesi muhtemel tüketicinin ve firmanızın zararlarını karşılayacağımızı,
* Haksız ve hukuka aykırı şekilde herhangi kişi veya işletmeciden tüketicilerin kişisel bilgilerini temin
etmediğimizi ve/veya bunları ticari amaçla kullanmadığımızı,
* Ticari faaliyetimiz sırasında firmanız için yaptığımız abonelere ve müşterilerine ilişkin olarak elde
edilmiş her türlü bilgi ve belgeyi mevzuatın gerektirdiği şekil ve ölçüde olanlar hariç olmak üzere hiçbir
şekilde kaydetmediğimizi ve bu bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşmadığımızı,gizlilik
ilkelerine ve sorumluluğuna tamamen uyduğumuzu,
* Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlem ile firmanız temsilinde doğruluk ve dürüstlük esasıyla
hareket ettiğimizi ve firmanızın ürünlerinin tanıtımı ve satışı sırasında tüketicileri doğru
bilgilendirdiğimizi, Firmanızın onayı olmadan herhangi bir duyuru ve bilgilendirme yapmadığımızı,
Ticari faaliyetimiz esnasında firmanız adına yaptığımız iş ve işlemleri , tam ve doğru bir şekilde
firmanıza raporladığımızı ve aksi halde bu durumun meydana getireceği her türlü sorumluluğu
üstlendiğimizi, Beyan ve taahhüt ederiz.
MADDE 7. MALİ HÜKÜMLER
Ödemeler takip eden ay’ın 26 ile 30’u arasında yapılmaktadır. Taraflarca birbirlerine tanzim edilecek
faturalar, fatura teslim tarihinden itibaren engeç 21 (yirmibir) iş günü içerisinde tanzim eden Taraf‟a
peşin olarak ödenecektir. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı ödenmeyen fatura bedelleri,
vade tarihinden itibaren fiili tesellüm tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Uygulanacak faiz oranları
faturalarda bildirilir.
Taraflardan herhangi biri ödemelerinde temerrüde düşer, acze düşer, tasfiye olur veya iflas ederse
diğer Taraf, herhangi bir tazminat ödemeksizin ve ihbar yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme‟yi
feshedebilir. Ancak fesihden önce tahakkuk eden haklar tamamlanıncaya kadar devam eder.
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN TARİHİ VE SÜRESİ
Bu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 2 (iki) yıl süreyle yürürlükte kalır.
Sözleşme bir Taraf‟ın, Sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden diğer Taraf‟a
Sözleşme‟yi yenilemeyeceğine dair yazılı bildirimini ulaştırmaması durumunda, süresinin bitiminden
itibaren kendiliğinden 1 (bir) yıl süreyle uzar.
MADDE 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HÜKÜMLERİ
Sözleşme‟nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve Tarafların kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkansızlaştıran haller, Mücbir Sebepler olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin
meydana gelir ve bu durum usulüne uygun olarak diğer tarafa bildirilir ise, tarafların bu Sözleşme‟den
kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, otuz (30) gün süreyle devam ederse, Taraflardan
herhangi birisi Sözleşme‟yi tazminatsız olarak feshedebilir. Bu durumda, Tarafların biribirlerinden
fesihden önce doğmuş olan alacakları mevcut ise, bu alacaklar karşılıklı olarak ifa olunur.
MADDE 10. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK ZARARLARDAN SORUMLULUK
BAYİ, işbu SÖZLEŞME‟nin uygulanmasında BAYİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak
üçüncü şahıslar tarafından öne sürülen herhangi bir talep ve zarar tazmin taleplerinden AdslTurk.Net
ayrı (muaf) tutacaktır. AdslTurk.Net, işbu SÖZLEŞME kapsamı ile ilgili olarak, BAYİ nın kusuru nedeni
ile açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek, dava sonucunda 3. Şahıslara tazminat ödemesi
veya yükümlülük altına sokulması halinde, uğrayacağı her türlü zararı BAYİ rücu etme hakkına
sahiptir. BAYİ, SÖZLEŞME konusu faaliyetleri ifa ederken herhangi bir şekilde AdslTurk.Net'e,
AdslTurk.Net elemanlarına, temsilcilerine veya üçüncü Şahıslara herhangi bir zarar verirse, bu zararı
tazminle mükelleftir.
BAYİ / BAYİİ ADI:
Adı – Soyadı :
İmza:
AdslTurk.Net
Adı – Soyadı :
İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content