dagıtım

ヽ■ゞ
T.C.
ⅣIILLI
ECITIM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Tekn01oiileri Genel Midirligi
Sayl :88013337/82105/1268808
Konu:Gcn91crdcn Ecdada Me輸 口p Yanβ masi
05/02/2015
VALILIGINE
(H Milli ELhim Midini帥 )
1lgi: Orta6=retim Gcncl Midirll帥 'nin 15/01/2015 taHhli vc 84037561/82105/4383H
sayll yazl飩
.
Genヴ k vC Spor Bakanll諄 ,Gendk
HiancdcH Gend Mittni帥 Ъun,tek vatan,tck
devlct, tek bayrak, tek mi‖ ct inancl ve idealini kazandil‖ lak, toplumda taHh suurunun
ycrlc,mesini sallamak,dilin doい ve etkin bir pckildc kullanllmasinite,宙 k etmek icin ll-29
yap arasindaki gen91erc y6nelik canakkalc vc Sankaml,1ln 100 Ylllnda 100 Bin Mektup
sloganl ile"Gen,lerden Ecdada Mektup"yaripmasinin 3'sini dセ enicmc talebine iliβ kin
ilgi yazl vc cklcrl incelenmiptir
Sё z
konusu ctkinlilin;Ttrkiye CumhuHyeti Anayasa割 ,Milli Elitim Temcl Kanunu
nc Ttrk Milu E言 itiminin gcncl ama91arlna uygun olarak,ilgili yasal dizcnlemelerde
belirtilen ilkc, csas ve ama91ara aykinllk tc,kil etlneyecek pekilde, denetimlerl ilgili okul,
‖ハlce mini eiitim midinikleH taranndan gettekle,ti● lmck izcrc,g6ntlltlik esasina g6rc
yapllmatt hususunda bilgiに 五nla vc gcrelinl Hca edeHm
Dinger ATE$
Bakan a.
Genel Miidiir
EK:Ilgi yazl ve ekleri(2 sayfa)
Nor Etkinhk detaylanna YECITEKt aittta薔 ldaki adrcs uzc● ndcn ul“ abilcccktir
熱 sm″ veetkinlik― duyurula″ kategon/18
httpノ ″egitek mcb gov tr― 、
DAGITIM:
Gere=i:
Bilgi:
B Planl
Tcmcl Elidm Gcncl Midint帥
Ortaogrcdm Gcncl Midini帥
Din OLretimi Genel Miditrli帥
VCdtti VC TCknlk E」
dm Gend Midini帥
Oze1 0■ etim K― mlan Gcncl Midttli帥
GS.B Gen91ik HizmetleH Gencl Miditli」
Tckn閾 kullar‐ 06500 Ycnimaha‖ e/ANKARA
Ay“ ntlll bilgi ich:Hartm cETN馬 ヽYA(U21n
ElcklronkAζ
mcb gOV L
―
[email protected] 80V●
Tcl:(0312)2969400‐ 9431
Faks:(0312)2238736
Bu evrak giivenli elektronik imz! ile
Oま
)
imzlanm$trr hnpr//€vraksorgu meb.gov.tr adresinden dlTf-73fc-3a22-99d0-5ab5 kodu il€ t€yit edilebilir
ToC.
■IIILLI
EGITIM BAKANLICI
Ortaogredm Genel Mbdirll言 i
15/01/2015
Sayr : 84037561/821.05i43831 |
Konu: "Genglerden Ecdada Mektup Yanpmasr"
YENILIK VE EGITIM TEKNOLOЛ LERI GENEL MUDURLUGUNE
ilgi:a)o7/03/2012 taHhlive B 08.O YET.0020000/361 6 saylll ya21,(Genelge No:2012/13),
b)Gen91ik vc Spor Bakanh言 l Gen91ik Hi乙
:‖
ctlcrl Gcnel Midiritttnin 08/01/2015
taHhli ve 62786568‐ 000/91 saylll yazlsi
Gcn91ik ve Spor Bakanl屯 1,Gen91ik Hizmetleri Gcncl MOdむ lim taraflndan tck vatan,
tck dcvlet, tek bayrak,tck minet inanci vc idealini kazand■ =llak, tanh puurunun toplumda
yerlesmcsini sagiamak,dilin doま u Ve etkin bir,ckildc kullanilmasinl te,vik cdcrck okuyan,
disinen ve yazan gen91igin olu,masina katkl saglamak amaclyla canakkale ZafcH ve
Sankaml, konu ba,1lklannda "canakkalc vc Sankaml,ln 100 Yllnda 100 Bin Mektup"
sioganlyla‖ Gen91erden Ecdada Mektup"yarl,masinln 3 incisinin dizenlcnmcsi ilgi(b)
yazl ile talep cdilmistir
Bir ё
mctti ya21mlZ ekinde gOndcrilen sOz konusu yan,manin Tirkiye geneli ll‐ 29
ya,lari arasinda gen91erimizc yOnelik yapllacak olmasi nedeniyle konunun■ gi(a)Gcnelge
d。 まultusunda Genel MidurlittniZCe dcgcrlcndirllmcsi hususunda
Bilgile● nizi ve gercttini arz ederim
Yapar KOQAK
Daire Bapkanr
EK: ilgi yaz
Ataliirk
Blv.
(l
sayfa)
06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik Ag: wwrr,.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu €vrak goventi elekronik imza ile im?alanmr$rr. hop://evraksorgu meb gov tr adresinden
Ayrintlll bilgi icin:Muammcr AKSOY
TcL(0312)41315H
Faks:(0312)4180739
aal6-2fa7-37cd-82eb-b23b
kodu ile leyrt edilebilir
T,C.
GENcLiK VE SPOR BAKANLIё I
Cenclik HLmetleri Gene:M101rli諄
師鰤
62786568‐ 000/91
08.012015
Gcn,:crdcn Ecdada Mcktup
Varl、 masl
MiLLi E6]TIM BAKANLIdTNA
OrtaoBrctim Genel M[dtirliig[
Genglerin milli ve manevi dulgulannr canh tutarak; tek valen, tek &vlet tek bryrak,
rck millet imnq ve idealini kazand:rmak. tarih guurunu toplumda ycrelhynesini sallamrk,
dili dogu, akin bir pkildc kulhnmasrn: tcgvik odcrek okuyan dUgiinen vc yazrn ginqlifin
olugmasma
baglrklarrnda
katkr sa!)arnak omaolyla Qanakkalc Zzlcri vc Sankanrrg ton,
"{anakkole ve tunkaag'm t00. Ytuda !00 Bin Mettup" slogoruyla
Genglerden Ecdada MeHry Yorymostmn 3.'srl dilrcnlcneccklir.
SEz konu$I y&ntrnayr I l -29 ynglarr arasrnda genglerimiz. 09 Ocak - 27 Matt 2Ol5
arihleri arasmda elcktronik bagvuru formunr doldwarak bagvuracaklardrr.Blgvunr fmnuna
yar:gma
&fi gine hltp://www. gsb. gov.lr/r/Gencl erdenEcd adaMektup adresinden
ve
ula$rlacaltrr,
Elcktronik onamda Getel M0dUrl0gilmiize
kateg¨
uJa.qan
mektuplar delerlendirilip
U9
:
l Kategori l卜 14 yaO,
2 kategv‖ 15‐ 18 yo,
3.kategori 19‐ 29 ya,、
hcr htcgoFide dCrcceye giren ilk tle kl,iυ
1.U:mb∞ ki:e
e;
Bakan::k kitap"ti,
2.LaptOp i:e B8kmhk kit8P亜 ,
3. Akrlh Telefon ile Bakanhk kirap scti 6diil olarak verilccektir.
Alrrca ilk 100'e gircn katrlrmerhra Bakanllrmrzrn protlerine kattlmda dnc€lik
imk ttr tantmcakttr.
. Bilgilerinize vc orta6lretim kurumlarrnda yangnrayla ilgili gerckli bilgilendirmerrin
yaprlmas hrausunda gerclini arz ederim.
Sinan AKSU
BakEII● .
Gcn● l MldOt V.
'r,rttrr Aslt
,:it irnzalrd
0,
A4R●
:ut● Man u
PaL
:(0312期
■■
:●●
● :325%`l
E:ettrtlnik
5.
mddcri
rLktronak
iff. il-
oo
:● 8
鍛‖
嵐鷺螺l∬ PI憮 認鞣i諾よ
翻r搬霞出:」織嘲需
£
常.…
“
=
′
ト