close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
MUS VALlLIGI II Milli Egitim Miidiirliigu SaYl : 47339225/330/2082 J 62
25/02/2015
Konu: Satrany Hakemlik Kursu Hk.da
........................... MUDURLUGUNE Tiirkiye Satran<; Federasyonu faaliyet programl geregl 13-1 15 Mart 2015
tarihlerinde GenyJik Hizmetleri ve Spor [I MudurJllgll tarafll1da~ Satran(,: Hakeml
Kursu
aytlacagl ile ilgi yazl ekte gonderilmi~tir. Ekli duyuru yazlsll1ll1 II<;eniz/Okulunuz ()grdmen
ve personellerine duyurulmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
SerifTURAN
Miidur a.
Milli Egitim Sube Ml'tdllrt'!
Dagltlm:
1'i'lm Okul Mlld
T.e.
MUS VALiLiGi Gen<;:lik Hizmetleri ve Spor il Miidiirliigii 0:r
SA YI :80863368/S
KONU :Satran<;: Aday Hakemlik Kursu Hk.
ff,102/20 15
iL MiLLi EGiTiM MDDDRLDGlJ~E
MU~
Tiirkiye Satran<;: Federasyonu tarafmdan l3-14-15 Mart 2015 tarihlerinde ilimiz de
Aday Satran<;: Hakemligi kursu a<;:llacak olup; katlhm ~artlan ile ilgili bilgi mus.tsf.org.tr
adresinde bulunmaktadlf.
il Miidiirliigiiniizce Mu~ ilinde bulunan okullara duyurunun yapIlmasl hususunu arz
ederim.
--......::;..- .f.
-4-v'J
M.Emin ARSLAN
11 MfidfirU V.
--Y;;;a~-I
Ut..1
r""' f..-Ct c.-J 7
Cezmi TOSU
f)'V 201 .
"
C)
-Gen91ik Hizmetleri ve Spor II MiidiirlfigUlMus
-Tel: Sekreterlik:0436 216 11 41 Faks:0436 216 11 44 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content